Ošetřování LMA TM

UPOZORNĚNÍ: LMA Supreme a LMA Unique jsou masky určené k jednorázovému použití a jsou dodávány sterilní.

Doporučené ošetřování laryngeálních masek

Je-li čištěna, sterilizována a používána správně, mohou být masky ProSeal, Flexible, Fastrach a Classic bezpečně použity 40 krát. Pomůcka je dodávána nesterilní, musí být očištěna a vysterilizována před prvním použitím, a pak před každým použitím následujícím. Balení nesnese vysoké teploty autoklavování a mělo by být zlikvidováno před sterilizací.

Dekontaminace

Naložení do 2% roztoku Sekuseptu PULVER Classic na dobu 60 minut. (Secusept FORTE a Secusept EXTRA obsahují další aditiva jako glutaraldehyde, a proto nejsou vhodné.)Je-li čištěna, sterilizována a používána správně, mohou být masky ProSeal,Flexible, Fastrach a Classic bezpečně použity 40 krát. Pomůcka je dodávána nesterilní, musí být očištěna a vysterilizována před prvním použitím, a pak před každým použitím následujícím. Balení nesnese vysoké teploty autoklavování a mělo by být zlikvidováno před sterilizací.

Čištění

Důkladně opláchněte manžetu, dýchací trubici a drenážní trubici (u masky ProSeal) teplou vodou, použijte roztok (8-10%w/w) rozpuštěného bikarbonátu sodného, dokud všechny viditelné cizí látky nejsou odstraněny.

Zkontrolujte, zda oblasti pod páskem určeném pro zasunutí zavaděče a pod vnitřní částí drenážní trubice jsou čisté. Vyčistěte trubice s použitím malého měkkého kartáčku (asi 1/4 inch nebo 6 mm v průměru pro dospělé velikosti pomůcky). Jemně zasuňte kartáček skrz (proximální) vnější konec drenážní trubice.

Důkladně opláchněte manžetu, dýchací trubici a drenážní trubici vlažnou tekoucí vodou a odstraňte tak zbytky čistícího roztoku. Pečlivě prohlédněte masku ProSeal a ujistěte se, že všechny viditelné cizí látky jsou odstraněny. Měli byste také věnovat pozornost tomu, aby voda nevnikla do pomůcky ventilkem.

Opakujte výše podle potřeby

Jemné čistící nebo enzymatické prostředky lze používat podle návodu výrobce a ve správné koncentraci. Čistidla nesmí obsahovat látky dráždící pokožku nebo sliznice.

K čištění nepoužívejte germicidní, desinfekční nebo chemické látky, jako jsou glutaraldehyd (kupř Cidex), etylénoxid, čistidla na bázi fenolu nebo čistidla obsahující jód. Tyto látky jsou absorbovány materiálem s následky vystavení pacienta zbytečnému riziku a poškození pomůcky. Nepoužívejte masku ProSeal, která byla vystavena působení těchto látek.

Pokud se vám nepodaří pečlivě očistit, opláchnout a osušit pomůcku, může dojít k zůstatku potencionálně rizikových látek nebo k nedostatečné sterilizaci.

Sterilizace

Autoklavování parou je jediný doporučený způsob sterilizace masek. Zachování následujícího postupu je nezbytné k zajištění sterilizace bez poškození pomůcky.

 • Těsně před parní sterilizací vyprázdněte manžetu a natažením pístu stříkačky získejte vysoké vakuum. Pro získání kompletního vyprázdnění je doporučeno použít Deflátor manžety masky ProSeal (dodává distributor). Ujistěte se, že jak stříkačka, tak i ventilek jsou suché. (Jakékoliv množství vzduchu či vlhkosti ponechané v manžetě se za vysokých teplot a nízkého tlaku v autoklávu rozepne, a způsobí neopravitelné poškození manžety). Po vyprázdnění vyjměte stříkačku ze vstupu ventilku.

  Pozor – nová modifikace ventilku. Modrý pilotní balónek u LMA ProSeal je ™ vybaven červenou zátkou, dbejte na následující:
  Před sterilizací musí být zátka OTEVŘENA
  Před klinickým použitím ZAVŘENA.

  V případě neotevření červené zátky před sterilizací hrozí prasknutí manžety.

 • Pokud dojde okamžitě po odstranění stříkačky u vyprázdněné manžety ke zpětnému spontánnímu naplnění vzduchem, takovou masku neautoklávujte a nepoužívejte. Toto ukazuje, že pomůcka je poškozená. Je ovšem normální, že se manžeta sama naplní vzduchem v období několika hodin, neboť silikonová guma je prostupná pro plyny.
 • Vždy dodržujte doporučení výrobce autoklávu. Všechny typické parní cykly autoklávů používané pro porézní materiály jsou akceptovatelné pro sterilizaci za předpokladu, že maximální teplota nepřesáhne 135°C nebo 275°F. Celistvost materiálu může být při přesáhnutí těchto teplot vážně narušena.
 • Autoklávy se liší tvarem a výkonostními charakteristikami. Parametry cyklu by proto měly být vždy ověřeny podle tištěných instrukcí výrobce pro každé určité autoklavování a pro každou jednotlivou náplň.
 • Zdravotnický personál je zodpovědný za dodržení pravidel každého sterilizačního procesu. Při jejich porušení dochází k nespolehlivosti sterilizačního procesu ve zdravotnickém zařízení.
 • Po autoklavování ponechte před použitím masku vychladnout na pokojovou teplotu.

Upozornění: Nepoužívejte masky, pokud vykazují jakékoliv známky viditelného poškození.

Čištění a sterilizace zavaděče masky proSeal a deflátoru manžety

Zavaděč masky ProSeal a deflátor manžety by měly být čištěny stejným způsobem jako maska ProSeal. Dodržujte stejnou opatrnost.

Testy spolehlivosti

Je nutné provést veškeré neklinické testy před každým použitím pomůcky. Testy spolehlivosti se mají provádět v takových prostorách a způsobem, odpovídajícím zažité zdravotnické praxi, které minimalizují možnost kontaminace před zavedením.

Selhání některého z testů dokazuje, že životnost masky již vypršela a maska by měla být vyměněna.

Test spolehlivosti 1: Vizuální kontrola

 • Ujistěte se, že tenkostěnná část drenážní trubice, ležící ve vyhloubení masky, není natržená nebo perforovaná a že není žádný kontaminující materiál mezi maskou a trubicí.
 • Zkontrolujte průhlednost materiálu. Trubice se opakovaným používáním a stárnutím postupně zakalí. Nepoužívejte masku ProSeal, pokud dojde k zákalu, neboť to omezí možnost dostatečně ověřit zrakem úplné vynětí veškerého cizího materiálu při čištění, nebo zjištění regurgitovaných tekutin při použití.
 • Prohlédněte povrch pomůcky vzhledem k neporušenosti, nevyjímaje řezy, natrhnutí, či škrábance. Nepoužívejte pomůcku, která je takovým způsobem poškozená. Prohlédněte vnitřek vyhloubení masky, vnitřek dýchací a drenážní trubice, a ujistěte se, že jsou volné a nezablokované žádnými pohyblivými částicemi. Jakékoliv částice přítomné v masce nebo v trubicích, je nutné odstranit, jinak mohou být vdechnuty pacientem po zavedení.
 • Prohlédněte 15 mm konektor. Měl by přesně zapadnout do vnějšího vyústění anesteziologických hadic. Ujistěte se, že ho nelze snadno vyjmout rukou s použitím minimální síly. Nepoužívejte nadměrnou sílu nebo nekruťte konektorem, může dojít ke vzniku netěsnosti.

Test spolehlivosti 2: Nafouknutí a vyprázdnění

 • Plně vyprázdněte pomůcku s použitím injekční stříkačky tak, aby stěny manžety maximálně zploštěné, ležely na sobě. Vyjměte stříkačku ze vstupu ventilku. Ověřte si, že stěny manžety zůstaly plně oploštělé a leží na sobě. Nepoužívejte pomůcku, pokud se manžeta vzápětí naplnila spontánně vzduchem, i kdyby jen málo.
 • Nafoukněte manžetu z plného vakua na více než 50% doporučeného objemu vzduchu (viz tabulka na vnitřku zadní obálky manuálu). Jakákoliv tendence manžety se vyprázdnit naznačuje únik, a měla by být zřetelná do dvou minut. Prohlédněte symetrii nafouknuté manžety. Neměly by se tvořit žádné asymetrické buly na koncích, ani na stranách. Zkontrolujte vnitřek drenážní trubice po obou koncích masky. Ujistěte se, že tenké stěny trubice nezkolabovaly v místě průchodu distálním koncem masky.
 • Zatímco zůstává pomůcka na 50% přefouknutá, zkontrolujte pilotní balónek. Tvar balónku by měl být tenký, lehce oploštěného eliptického tvaru, nikoliv sférický.