Dopravní nehoda Svědků Jehovových

 2018

MUDr. Martina Klincová, MUDr. Lucie Moťková, Anna Juhásová, Juliána Šimová

Dopravní nehoda často vede ke vzniku celého spektra různých poranění, která mohou posádku automobilu do značné míry ohrožovat na životě. I na první pohled malá zranění mohou způsobit rozsáhlé vnitřní krvácení, při kterém je v případě velké krevní ztráty nevyhnutelná okamžitá intervence v podobě její náhrady, a to nejčastěji transfuzními přípravky/krevními deriváty. Co ale dělat v případě, když pacient patří do skupiny osob odmítajících krevní transfuze? Víte, kdy můžete pacientovu krevní ztrátu těmito přípravky nahradit a  kdy se naopak budete snažit o nalezení jiného způsobu náhrady? Náš algoritmus Vám nabízí možnost řešení modelové situace dopravní nehody, jíž se účastní Svědci Jehovovi, o kterých je známo, že patří do skupiny lidí odmítajících krevní transfuze. V České republice se k této náboženské společnosti hlásí téměř 16 000 lidí, tudíž šance, že byste se i vy mohli někdy setkat s touto situací, není úplně zanedbatelná.

review-photo

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LL.M. lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze,  Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové

Pacient má právo dle platné legislativy  na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni a to vždy se svým svobodným a informovaným souhlasem mimo výjimky, které stanoví zákon. V klinické praxi se setkáváme se situacemi, kdy je lékařem navrhovaný postup léčby pacientem odmítán formou negativního reverzu či dříve vysloveného přání. Základní znalosti v problematice medicínského práva jsou dnes nedílnou součástí medicíny. Z toho důvodu je vytvoření situačního scénáře se zaměřením na odmítání život zachraňující léčby, u typické skupiny pacientů jako jsou Svědci Jehovovi, více než přínosné. Algoritmus na příkladu kasuistiky ukazuje rizika, možnosti a zdůvodnění jednotlivých postupů.

GAŠOVÁ, Z., MASOPUST, J., PÍSAČKA, M., TUREK, P., GALUSZKOVÁ, D., KRACÍKOVÁ, J., BOHONĚK, M., BOLCKOVÁ, H., ŘEHÁČEK, V. Doporučené postupy pro podání transfuzních přípravků. Postgraduální medicína [online]. 2015(06), 85 - 101 [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/doporucene-postupy-pro-podani-transfuznich-pripravku-480303

KLÁNOVÁ, Markéta. Jehovisté a krevní deriváty. Sestra [online]. 2009, 2009(11), 14 - 16 [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/jehoviste-a-krevni-derivaty-448153

Česká společnost bezkrevní medicíny. www.csbm.cz [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.csbm.cz/

SKÁLOVÁ, Andrea. Bezkrevní medicína a život ohrožující krvácení. Zdravotnictví a medicína [online]. 2018, 2018(03), str. 18 [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/bezkrevni-medicina-a-zivot-ohrozujici-krvaceni-486504?seo_name=mlada-fronta-noviny-zdravi-euro-cz

ŠEVČÍK, Pavel. Intenzivní medicína. Třetí, 2014. Praha: Galén, 2014, 640 - 649. ISBN 9788074920660.

Zákon č. 372/2011 Sb.: Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). www.zakonyprolidi.cz [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372

Úmluva o lidských právech a biomedicíně. www.cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1vech_a_biomedic%C3%ADn%C4%9B

Svědkové Jehovovi. www.jw.org [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.jw.org/cs/

vloženo: 1. 7. 2018 | poslední úpravy: 10. 3. 2019

Zpět