Grant na podporu studentského výzkumu

 Nadační fond (dále NF) AKUTNĚ.CZ vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů výzkumných projektů pro získání grantové podpory.

 A. Základní cíl grantu

Grant má za cíl poskytovat finanční podporu motivovaným studentům pro realizaci vlastních výzkumných projektů v rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (dále LF MU). Očekávaným výstupem projektu je prezentace výsledků na konferencích a jejich publikace v zahraničním vědeckém časopisu.

Grant má mimo jiné posloužit studentům k získání prvotních zkušeností na poli realizace výzkumných projektů, která se skládá z přípravy, aktivního vedení a úspěšného zakončení projektu.

 B. Výběrová kritéria

Pro každý projekt bude hodnocen členy Správní rady NF, kteří posoudí dodržení podmínek udělení grantu (viz níže). Dále se bude klást důraz na originalitu práce a iniciativu předkladatele grantu. Vysokou přidanou hodnotu budou mít projekty, jejichž předpokládané výsledky budou disponovat bezprostřední klinickou uplatnitelností.

Předkladatel žádosti o grant se rozhodnutím o přidělení grantové podpory stává hlavním řešitelem projektu.

 C. Způsob financování

Doba realizace projektu nesmí být delší než 2 roky. Maximální výše podpory pro projekt s jednoletou dobou realizace činí 60 000 Kč. U projektů s dvouletou dobou realizace lze žádat o podporu až 120 000 Kč. V takové případě bude podpora vyplacena ve dvou částech v maximální výši 60 000 Kč/rok. O vyplacení části podpory na druhý rok realizace rozhodne Správní rada NF na základě zaslané dílčí zprávy o průběžných výsledcích projektu. Celková alokace programu činí 240 000 Kč.

Příjemcem přidělené finanční podpory je hlavní řešitel projektu, a tím se stává i příkazcem finančních operací, které se realizují z přidělené podpory.

Mezi způsobilé náklady projektu lze zařadit: spotřební materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, služby, domácí i zahraniční cestovné a publikační náklady.

D. Podmínky udělení grantu
 1. Předkladatel musí být v době podání žádosti studentem LF MU zapsaným v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu.
 2. Předkladatel, který je studentem LF MU zapsaným v doktorském studijním programu, může podat žádost pouze v případě, že se jedná o jeho první doktorské studium na území ČR.
 3. Předkladatelem navrhovaný projekt musí být tematicky zaměřený na akutní medicínu.
 4. Předkladatel musí doručit na kontaktní adresu sekretariat@akutne.cz žádost o grant (ve formátu .pdf), která bude obsahovat následující:
  • Název projektu
  • Obor realizace projektu (např. Anesteziologie, Intenzivní péče, Chirurgie a jiné)
  • Doba realizace (pozn. Jednoletá/dvouletá)
  • Pracoviště LF MU, na kterém proběhne realizace projektu. (pozn. Je nutné uvést adresu, telefonický kontakt a e-mail.)
  • Garant projektu (pozn. Musí být akademický pracovník LF MU. Je nutné uvést telefonický kontakt a e-mail.)
  • Osoby realizačního týmu projektu (pozn. Předkladatel je automaticky hlavním řešitelem projektu.)
  • Charakteristika projektu (pozn. Musí obsahovat následující části: úvod, výzkumný cíl, metodologie, předpokládané výsledky, aplikace výstupů a literatura. Maximální délka textu je 2000 slov bez literatury.)
  • Rozpočet projektu dle předepsané struktury v Tabulce 1 (pozn. Musí obsahovat zdůvodnění uvedených nákladů v maximální délce 1000 slov.)
  • Součástí žádosti musí být stručné hodnocení projektu od uvedeného garanta. (pozn. Maximální délka hodnocení je 200 slov.)
  • Strukturovaný životopis předkladatele (pozn. Je žádoucí zdůraznit zejména dosavadní zkušenosti s oborem realizace projektu, předchozí řešené projekty a publikace či účasti na konferencích.)
  • Číslo účtu předkladatele žádosti
 5. Doba realizace projektu nesmí být delší než 2 roky.
 6. Pokud předkladatel obdrží rozhodnutí o poskytnutí grantové podpory, musí zajistit schválení projektu Etickou komisí LF MU.
 7. V případě, že se bude během realizace projektu pracovat s lidskými subjekty, musí předkladatel garantovat dodržování zásad o ochraně osobních údajů (GDPR) dle platných zákonných norem.
 8. Předkladatel podáním žádosti prohlašuje, že se seznámil s pravidly grantu a bude postupovat v souladu s jejich zněním.
E. Období realizace a ukončování projektu

O rozhodnutí Správní rády NF bude předkladatel informován elektronicky na adresu, kterou použil pro doručení žádosti o grant. Veškerá další korespondence mezi předkladatelem, popř. hlavním řešitelem, a Správní radou NF bude probíhat pouze elektronicky na kontaktní adrese sekretariat@akutne.cz.

Pokud předkladatel, který uspěje se svojí žádostí o grant, obdrží od Správní rady NF připomínky k projektu, bude mít ode dne obdržení 14 dní na jejich zapracování. Pozměněnou žádost pak předkladatel zašle zpět Správní radě NF. Pokud již nebude mít Správní rada NF další připomínky, zašle předkladateli do 14 dnů rozhodnutí o přidělení grantové podpory pro realizaci projektu ve stanovené době.

Po obdržení rozhodnutí o přidělení grantové podpory bude mít předkladatel lhůtu 2 měsíců, aby předložil projekt Etické komisi LF MU k posouzení. O závěru Etické komise bude předkladatel neprodleně informovat Správní radu NF. Následně bude s předkladatelem sepsána dohoda o poskytnutí nadačního daru za účelem podpory předloženého návrhu projektu. V případě negativního závěru Etické komise bude předkladateli odebráno rozhodnutí o přidělení grantové podpory.

Předkladatel se stává na dobu realizace projektu hlavním řešitelem a je povinen zabezpečit řešení projektu v rámci schváleného rozpočtu, v souladu s definovanými cíli a výstupy a dodržovat stanovená pravidla grantu.

Správní rada NF je oprávněna kdykoli v průběhu doby realizace projektu vyzvat hlavního řešitele k prezentaci dosažených výsledků.

V případě, že hlavní řešitel plánuje pozměnit charakteristiku či rozpočet projektu v průběhu doby realizace, musí o této skutečnosti informovat Správní radu NF a požádat ji o její souhlas s chystanými změnami.

Hlavní řešitel je povinen prezentovat dosažené výsledky na alespoň jedné konferenci oboru a uveřejnit jednu prvoautorskou publikaci s dosaženými výsledky v časopise s hodnotou IF alespoň v III. kvartilu oboru (Q3) dle WoS. Každý publikační výstup projektu musí být dedikován NF AKUTNĚ.CZ. V případě prezentace výsledků na konferenci musí být příspěvek opatřen logem AKUTNĚ.CZ.

Hlavní řešitel je povinen po uplynutí schválené doby realizace vypracovat závěrečnou zprávu o dosažených výsledcích projektu a zaslat ji Správní radě NF nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby realizace. V případě dvouleté doby realizace zašle hlavní řešitel Správní radě NF také dílčí zprávu o průběžných výsledcích projektu nejpozději do 1 měsíce následujícího po ukončení prvního roku realizace.

Dílčí i závěrečná zpráva musí být zaslána ve formátu .pdf a obsahovat v maximální délce 1000 slov následující:

 1. Výsledky projektu, které byly dosaženy ke dni ukončení doby realizace, popř. prvního roku realizace.
 2. Změny, které byly provedeny v charakteristice a rozpočtu řešeného projektu a jejich zdůvodnění.
 3. Celková částka, která byla během uplynulé doby realizace vyčerpána.
 4. Seznam publikačních a konferenčních výstupů, kterými byly dosažené výsledky prezentovány.
 5. V případě, že dosažené výsledky nebyly prozatím nikde prezentovány ani publikovány, uvede hlavní řešitel ve zprávě stav přípravy publikace a název nadcházející konference, na které budou dosažené výsledky prezentovány. Přijetí publikace časopisem a prezentace výsledků na konferenci musí proběhnout nejpozději do půl roku od konce schválené doby realizace.
 6. Na základě závěrečné, popř. dílčí zprávy, vydá Správní rada NF hodnocení realizovaného projektu, které bude adresované hlavnímu řešiteli, garantovi a příslušnému pracovišti LF MU. V případě zjištění závažných nedostatků v realizaci projektu může Správní rada NF zahájit konání vedoucí k zastavení financování projektu. Hlavní řešitel ani garant se navíc nebudou moci účastnit během následujících 3 let jakékoliv soutěže o finanční podporu ze strany NF AKUTNĚ.CZ.
F. Harmonogram

Žádosti o grant lze zasílat do 15. října 2023.

G. Kontaktní údaje

Případné dotazy nám zasílejte na e-mailovou adresu sekretariat@akutne.cz.

Pokud zvažujete podání žádosti o grant, ale nesplňujete podmínky jeho udělení, pošlete nám dotaz se stručným popisem Vašeho projektu na výše uvedenou adresu. Správní rada NF může individuálně zvážit udělení výjimky k podání žádosti.

H. Příloha
Struktura rozpočtu projektu 
 1. Spotřeba materiálu (spotřební materiál vč. drobného hmotného majetku)
 2. Služby
 3. Cestovné (domácí i zahraniční, včetně konferenčních poplatků)
 4. Publikační náklady      

Podmínky udělení ke stažení