Články na téma COVID-19

Surviving Sepsis Campaign - doporučení pro management kriticky nemocných dospělých pacientů s COVID-19
Waleed Alhazzani, Morten Hylander Moller et al.

Surviving Sepsis Campaign doporučení k managementu kriticky nemocných pacientů s COVID-19. 

Metody: Autoři vytvořili panel 36 odborníků z 12 zemí. Panel navrhl 53 otázek, které se vztahují k managementu COVID-19 na JIP. Autoři hledali v literatuře přímé a nepřímé důkazy o managementu COVID-19 u kriticky nemocných pacientů na JIP. Identifikovali relevantní a nedávné systematické přehledy na většinu otázek týkajících se podpůrné péče. Posoudili jistotu v důkazech pomocí Hodnocení klasifikace doporučení, hodnocení, vývoje a hodnocení (GRADE). Doporučení byla buď silná nebo slabá, nebo ve formě doporučení osvědčených postupů.

Výsledek: Panel Surviving Sepsis Campaign COVID-19 vydal 54 prohlášení, z nichž 4 jsou prohlášení o nejlepších postupech, 9 jsou silná doporučení a 35 jsou slabá doporučení. Žádné doporučení nebylo poskytnuto pro 6 otázek. Témata byla: 1) kontrola infekce, 2) laboratorní diagnostika a vzorky, 3) hemodynamická podpora, 4) ventilační podpora a 5) terapie COVID-19.

Závěr: Panel Surviving Sepsis Campaign COVID-19 vydal několik doporučení na podporu zdravotní péče pro pracovníky pečující o kriticky nemocné pacienty s COVID-19 na JIP. Pokud budou k dispozici,  autoři poskytnou nové důkazy a uskuteční další vydání těchto pokynů.

Society of critical care medicine (SCCM)

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
96 %

ECMO pro závažné ARDS: systematický přehled a meta-analýza individuálních dat pacientů
Alain Combes , Giles J. Peek, David Hajage, et al.

Tento systematický přehled a meta-analýza individuálních dat pacientů randomizovaných kontrolních studií si dala za cíl zhodnotit efektivitu veno-venózní extrakorporální membránové oxygenace (ECMO) oproti konvenčním metodám u pacientů s těžkým syndromem akutní respirační tísně (ARDS). Primárním sledovaným parametrem byla 90 ti denní mortalita. Primární analýza byla založena na úmyslu léčit (intend to treat).

Výsledky: Identifikovány byly dvě randomizované kontrolní studie (CESAR a EOLIA) s celkem 429 pacienty. Do 90. dne zemřelo v ECMO skupině 77 z 214 pacientů (36%) a 103 pacientů z 215 (48%) u kontrolní skupiny (RR, 0.75, 95% CI 0.6–0.94; P = 0.013; I2 = 0%). Rescue ECMO bylo použito u 36 (17%) z 215 pacientů v kontrolní skupině (35 v EOLIA a 1 v CESAR). Relativní riziko 90-ti denní selhání terapie bylo 0.65 (95% CI 0.52–0.8; I2 = 0%). Pacienti na ECMO měli více dní při životě mimo JIP a bez respiračního, kardiovaskulárního, renálního selhání nebo neurologického zhoršení. Jediná signifikantní kovariační interakce ve skupinách byla nižší mortalita v ECMO skupině u pacientů s dvěma a méně selhávajícími orgánovými systémy při randomizaci.

Závěr: V této meta-analýze individuálních dat pacientů při závažném ARDS byla 90 ti denní mortalita významně snížena u ECMO skupiny v porovnání s konvenční terapií.

Intensive Care Med https://doi.org/10.1007/s00134-020-06248-3

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
96 %

Surviving Sepsis Campaing: management intenzivní péče dospělých s COVID-19 infekcí na JIP: první aktualizace
Waleed Alhazzani, Laura Evans, Fayez Alshamsi et al.

S pokračující pandemií COVID-19 a rapidním nárůstem “evidence based “ důkazů přicházejí autoři s první aktualizací doporučených postupů pro management dospělých pacientů se závažným nebo kritickým průběhem infekce COVID-19 v intenzivní péči.

Výsledky: Rozšířený tým expertů skupiny pro COVID-19 sestavil devět doporučení, z čehož tři jsou nová a šest aktualizovaných, která se vztahují na intenzivní péči o pacienty se závažným nebo kritickým průběhem COVID-19 infekce. U těchto pacientů je vysoce doporučováno podání systémových kortikosteroidů s preferencí dexamethasonu a venózní tromboprofylaxe, ale rozhodně není doporučováno použití hydrochloroquinu. Dále skupina nedoporučuje podání rekonvalescentní plazmy a terapeutické antikoagulace mimo klinické studie. V případě remdesiviru je jeho podání vhodné u neventilovaných pacientů se závažným průběhem, ale varuje před jeho použitím u pacientů s kritickým průběhem mimo klinickou studii. S ohledem na nedostatek důkazů nebylo vydáno doporučení o pronačním polohování pacientů při vědomí.

Závěr: Skupina pro COVID-19 v rámci Surviving Sepsis Campaign vydává několik doporučených postupů pro poskytování intenzivní péče o pacienty se závažným nebo kritickým průběhem infekce COVID-19. Doporučení budou nadále aktualizována s ohledem na nová dostupná zjištění.

Critical Care Medicine DOI: 10.1097/CCM.0000000000004899

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 5
96 %

Kortikosteroidy u COVID-19 a neCOVID-19 ARDS: systematický přehled a meta-analýza
Dipayan Chaudhuri, Kiyoka Sasaki, Aram Karkar et al.

Tento systematický přehled a meta analýza zahrnuli randomizované kontrolní studie (RCT), které porovnávaly účinek kortikosteroidů k placebu nebo k obvyklé péči u dospělých pacientů s ARDS, včetně pacientů s COVID-19. Primárním sledovaným parametrem byla 28-denní mortalita.

Výsledky: Začleněno bylo 18 RCT, které zahrnovaly 2826 pacientů. Použití kortikosteroidů snížilo mortalitu pacientů s ARDS jakékoliv etiologie (2740 pacientů v 16 studiích, RR 0,82, 95% CI 0,72–0,95, ARR 8,0%, 95% CI 2,2–12,5%, střední míra jistoty). Pacienti, kteří obdrželi delší léčbu kortikosteroidy (více než 7 dní), měli vyšší míru přežití ve srovnání s kratší léčbou.

Závěr: Podávání kortikosteroidů pravděpodobně snižuje úmrtnost pacientů s ARDS. Tento účinek byl konzistentní u pacientů s COVID-19 a non-COVID-19 ARDS, u různých typů kortikosteroidů a dávkování.

Intensive Care Med

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
96 %

Remdesivir pro léčbu COVID-19 - závěrečná zpráva
J.H. Beigel, K.M. Tomashek, L.E. Dodd, et al.

Primárním sledovaným parametrem této dvojitě zaslepené, randomizované kontrolní studie byl čas k uzdravení, definovaný, jako propuštění z nemocnice, nebo hospitalizece pouze z důvodů kontroly infekce u dospělých pacientů s COVID-19 se známkami infektu dolních cest dýchacích. Pacienti byli randomizováni do skupiny s intravenózním podáním  remdesiviru (200 mg dávka první den následovaná 100 mg denně až po dalších 9 dní) nebo placeba, po dobu 10 dní.

Výsledky: Celkově bylo zařazeno 1062 pacientů (541 byl přidělen remdesivir a 521 placebo). Ti, kteří dostali remdesivir měli medián doby zotavení 10 dní (95% CI, 9 - 11), v porovnání s 15 dny (95% CI, 13 - 18) u pacientů s placebem (rate ratio zotavení, 1.29; 95% CI, 1.12 - 1.49; P<0.001). V analýze, která použila proportional-odds model se stupnicí o 8 kategoriích, u pacientů, kteří obdrželi remdesivir, se pravděpodobněji objevilo klinické zlepšení 15. den (odds ratio, 1.5; 95% CI, 1.2 - 1.9, po úpravě pro skutečnou vážnost nemoci), oproti kontrolní skupině. Odhady mortality podle Kaplan-Meiera byly 15. den 6.7% s remdesivirem a 11.9% s placebem a 29. den 11.4% s remdesivirem a 15.2% s placebem (hazard ratio, 0.73; 95% CI, 0.52 - 1.03). Závažné nepříznivé události byly nahlášeny u 131 pacientů z 532, kteří obdrželi remdesivir (24.6%) a u 163 z 516 pacientů s placebem (31.6%).

Závěr: Data ukazují, že remdesivir byl superiorní k placebu v rámci zkrácení doby do uzdravení u pacientů s COVID-19 a známkami infekce dolních cest dýchacích

N Engl J Med 2020;383:1813-26

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
92 %

Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) u COVID-19 infekce: systematický přehled a meta-analýza
Kollengode Ramanathan, Kiran Shekar, Ryan Ruiyang Ling et al.

Cílem této studie je vytvořit poklad pro rozhodování v klinické praxi a pomoci nasměrovat budoucí výzkum v oblasti využití ECMO u pacientů s COVID-19 infekcí, u kterých se rozvinul akutní syndrom dechové tísně (ARDS). Primárním sledovaným parametrem bylo nemocniční mortalita, sekundárními sledovanými parametry byla délka ECMO terapie a mechanické ventilace, míra odpojování od ECMO a komplikace během ECMO podpory.

Výsledky: Do metaanalýzy bylo zahrnuto 22 observačních studií s celkem 1896 pacienty, přičemž dominovalo využití venovenózní ECMO (98.6%). Celková mortalita během hospitalizace u COVID-19 pacientů s podporou ECMO (22 studií, 1896 pacientů) byla 37.1% (95% CI 32.3–42.0%, vysoká jistota). Celková mortalita ve skupině s venovenózní ECMO byla 35.7% (95% CI 30.7–40.7%, vysoká jistota). Na základě meta-regresní analýzy bylo zjištěno, že věk a délka trvání ECMO jsou asociovány s nárůstem mortality. Délka ECMO podpory (18 studií, 1844 pacientů) byla 15.1 dnů (95% CI 13.4–18.7). Odpojení od ECMO podpory (17 studií, 1412 pacientů) bylo dosaženo u 67.6% pacientů (95% CI 50.5–82.7%). Celkem bylo zaznamenáno 1583 komplikací při ECMO (18 studií, 1721 pacientů), přičemž nejčastějšími byly komplikace renální.

Závěr: Většina pacientů s COVID-19 asociovaným ARDS byla napojena na venovenózní typ ECMO. Celková mortalita pacientů s COVID-19 infekcí s podporou ECMO byla 37.1% během prvního roku pandemie, což je srovnatelná hodnota s mortalitou u pacientů s ARDS neasociovaným s COVID-19. Vyšší věk byl vyhodnocen jako rizikový faktor úmrtí. Venovenózní ECMO se zdá být efektivní intervencí u vybraných pacientů s COVID-19 asociovaným ARDS.

Ramanathan et al. Crit Care (2021) 25:211

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
92 %

Efekt pronační vs. supinní polohy u COVID-19: systematický přehled a meta-analýza
Ee Xin Chua, Syed Mohd Ikhmal Syed Mohd Zahir, Ka Ting Ng

Cílem tohoto systematického přehledu a meta analýzy nerandomizovaných studií bylo zhodnotit efekt pronační a supinní polohy na oxygenační parametry u pacientů  s onemocněním COVID-19. Primárním sledovaným parametrem byl PaO₂/FiO₂ poměr, PaCO₂ a SpO₂. Sekundární sledované parametry zahrnovaly četnost intubace a mortalitu.

Výsledky: Do tohoto přehledu bylo zahrnuto 35 studií s celkem 1712. V porovnání se supinní polohou, zlepšila pronační poloha signifikantně PaO₂/FiO₂ poměr (13 studií, 1002 pacientů, střední odchylka MD 52.15, 95% CI 37.08 to 67.22; p < 0.00001) a  SpO₂ (11 studií. 998 pacientů, MD 4.17, 95% CI 2.53 to 5.81; p ≤0.00001). Pacienti v pronační poloze měli nižší míru mortality (5 studií, 688 pacientů, OR 0.44, 95% CI 0.24 to 0.80; p = 0.007).  Nebyl shledán rozdíl v incidenci intubace (5 studií, 626 pacientů OR 1.20, 95% CI 0.77 až 1.86; p = 0.42) mezi supinní a pronační polohou.

Závěr: Tato meta-analýza  demonstrovala, že pronační poloha zlepšila PaO₂/FiO₂ poměr a SpO₂ oproti supinní poloze u COVID-19 pacientů. S přihlédnutím k omezenému počtu studií, malému vzorku a značné heterogenitě sledovaných výsledků, další studie jsou nutné pro standardizaci režimu pronační polohy ke zlepšení jistoty důkazů.

Journal of Clinical Anesthesia 74 (2021)

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
92 %

Shrnutí mezinárodních doporučení Surviving Sepsis Campaign pro management sepse a septického šoku 2021
Laura Evans, Andrew Rhodes, Waleed Alhazzani, Massimo Antonelli

Toto doporučení si dává za cíl poskytnout vedení pro kliniky, kteří pečují o dospělé pacienty se sepsí nebo septickým šokem v nemocničním zařízení. Jednotlivé části se zabývají tématem screeningu a časného rozpoznání pacienta v sepsi. Není například doporučeno používat qSOFA skóre v porovnání se SIRS, NEWS nebo MEWS, jako jediného scrreningového nástroje. Dále se doporučení zabývají iniciálním managementem septického pacienta. Dalšími tématy jsou například diagnostika infekčního agens a načasování antibiotické terapie, hodnocení biomarkerů, kontrolu zdroje infekce, hemodynamický management pacienta, další možné terapeutické zásahy a predikce dlouhodobých outcomů a terapeutických cílů či péči o pacienta po prodělané sepsi.

Závěr: Tato doporučení přehledným způsobem představují diagnostiku a terapii sepse a septického šoku na základě dostupných dat. Adherence k těmto doporučením představuje současnou best practise.

Crit Care Med. 2021 Nov 1;49(11):1974-1982.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 5
92 %

Dopad pandemie COVID-19 na epidemiologii mimonemocniční srdeční zástavy: systematický přehled a meta-analýza
Seth En Teoh, Yoshio Masuda, Darren Jun Hao Tan, et al.

Cílem této studie bylo zhodnotit dopad pandemie na incidenci a mortalitu  (case fatality rate – CFR),  pacientů, kteří prodělali srdeční zástavu mimo nemocnici (OHCA). Zahrnuty byly studie, které porovnávaly procesy a výsledky OHCA mezi pandemickým a historickým kontrolním obdobím. Metaanalýzy byly provedeny pro primární výsledky [roční incidence, mortalita a případová fatalita (CFR)], sekundární výsledky [ukončení resuscitace v terénu (TOR), návrat spontánního oběhu (ROSC), přežití do přijetí do nemocnice a přežití do propuštění z nemocnice] a klinické charakteristiky (rytmus a etiologie).

Výsledky: Pandemie COVID-19 byla spojena s 39,5% nárůstem souhrnné roční incidence OHCA (p < 0,001). Souhrnná CFR se zvýšila o 2,65 % (p < 0,001), přičemž souhrnné OR pro mortalitu bylo 1,95 [95%CI 1,51-2,51]. Došlo ke zvýšení TOR v terénu (OR = 2,46, 95%CI 1,62-3,74). Došlo ke snížení ROSC (OR = 0,65, 95%CI 0,55-0,77), přežití do přijetí do nemocnice (OR = 0,65, 95%CI 0,48-0,89) a přežití do propuštění (OR = 0,52, 95%CI 0,40-0,69). Bylo zaznamenáno snížení počtu defibrilovatelných (OR = 0,73, 95%CI 0,60-0,88) a zvýšení asfyktické etiologie OHCA (OR = 1,17, 95%CI 1,02-1,33).

Závěr: V porovnání s obdobím před pandemií je COVID-19 významně spojen se zvýšeným výskytem OHCA a horšími outcomy pacientů.

 

Teoh et al. Annals of Intensive Care (2021) 11:169

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
92 %

Účinnost filtrace alternativních nemocničních obličejových masek při použití během pandemie COVID-19
Emily E. Sickbert-Bennett, James M. Samet, Phillip W. Clapp, et al.

Cílem této studie za účelem zlepšení kvality bylo posoudit vhodnou filtrační účinnost (FFE) respirátorů běžně nošených lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky a dostupných alternativ respirátorů během pandemie COVID-19.

Výsledky: Z 29 různých alternativ obličejových masek testovaných na ženských a mužských dobrovolnících, měly exspirované respirátory N95 bez porušených elastických ramínek a respirátory podrobené sterilizaci ethylenoxidem a peroxidem vodíku, nezměněné FFE (>95%). Výkon respirátorů N95 ve špatné velikosti mírně poklesl (90-95% FFE). U všech respirátorů, které nebyly v tomto hodnocení schváleny (n = 6), se nepodařilo dosáhnout 95% FFE. Ani jeden z 2 dovezených respirátorů schválených pro použití Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které nebyly v této studii testovány se schválením NIOSH, nedosáhl 95% FFE, přičemž účinnější fungoval při přibližně 80% FFE. Chirurgické a procedurální obličejové masky měly filtrační výkon, který byl nižší ve srovnání s respirátory N95 (98,5% celkového FFE), kdy procedurální obličejové masky zajištěné elastickými ušními poutky vykazovaly nejnižší účinnost (38,1% celkového FFE).

Závěr: Tato studie hodnotící 29 alternativ obličejových masek pro použití kliniky, interagujícími s pacienty v průběhu pandemie COVID-19 zjistila, že respirátory N95 s prošlou expirační dobou a sterilizované, použité respirátory N95 mohou být použity, pokud nové respirátory N95 nejsou k dispozici. Jiné alternativy mohou zajistit méně účinnou filtraci.

JAMA Intern Med. 2020;180(12):1607-1612. doi:10.1001/jamainternmed.2020.4221

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Podání kortikosteroidů pacientům s COVID-19 infekcí: systematický přehled a meta-analýza outcome
Judith van Paassen, Jeroen S. Vos, Eva M. Hoekstra, et al.

Cílem tohoto systematického přehledu a meta analýzy je vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti podání kortikosteroidů pacientům s COVID-19. Primárním hodnoceným parametrem byla úmrtnost v krátkodobém horizontu a virová clearance (založena na RT-PCR respiračních vzorků). Sekundárními hodnocenými parametry byly nutnost mechanické ventilace, nutnost další oxygenační terapie, délka hospitalizace a sekundární infekce.

Výsledky: Zdrojem dat bylo 44 studií s celkem 20 197 pacienty Ve 22 studiích byl kvantifikován účinek podání kortikosteroidů na úmrtnost. Celkový souhrnný odhad (observační studie a RCTs) prokázal významné snížení úmrtnosti ve skupině pacientů, kterým byly kortikosteroidy podány (OR 0.72 (95% CI 0.57–0.87). Virová clearance se pohybovala od 10 do 29 dnů u kortikosteroidní skupiny a od 8 do 24 dnů u skupiny se standardní terapií. 14 studií hlásilo pozitivní účinek kortikosteroidů na potřebu a délku umělé plicní ventilace. Byl zaznamenán trend směřující k více infekcím a použití antibiotik.

Závěr: Zjištění z observačních studií a randomizovaných kontrolních studií potvrzují příznivý efekt kortikosteroidů na úmrtnost v krátkém čase a snížení potřeby umělé plicní ventilace. Ačkoli data byla nedostatečná pro vytvoření jakéhokoli jistého závěru, je zde náznak opožděné virové clearance a nárůst počtu sekundárních infekcí.

van Paassen et al. Crit Care (2020) 24:696

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Bezpečnost a účinnost BNT162b2 mRNA Covid-19 vakcíny po dobu 6 měsíců
S.J. Thomas, E.D. Moreira, Jr., N. Kitchin, et al.

Cílem této probíhající, placebem kontrolované, pro pozorovatele zaslepené nadnárodní studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost vakcíny BNT162b2. Celkem 44165 účastníků ve věku 16 let nebo starších a 2264 účastníků ve věku 12 až 15 let bylo náhodně přiřazeno k obdržení buď dvou 30μg dávek BNT162b2 (s rozestupem 21 dní), nebo placeba. Primárními sledovanými parametry byla účinnost vakcíny proti laboratorně potvrzenému Covid-19 a bezpečnost, oba parametry byly hodnoceny během 6 měsíců po očkování.

Výsledky: Několik účastníků mělo nežádoucí účinky vedoucí k vyřazení ze studie. Účinnost vakcíny proti Covid-19 byla 91,3 % (95% CI 89,0 až 93,2) během 6 měsíců u účastníků bez průkazu předchozí infekce SARS-CoV-2. Došlo k postupnému poklesu účinnosti vakcíny. Účinnost vakcíny 86 až 100 % byla pozorována napříč zeměmi u populace různého věku, pohlaví, ras a etnických skupin a rizikovými faktory pro Covid-19 mezi účastníky bez průkazu předchozí infekce SARS-CoV-2. Účinnost vakcíny proti závažnému průběhu onemocnění byla 96,7 % (95% CI 80,3 až 99,9). V Jižní Africe, kde převládala obávaná varianta SARS-CoV-2 B.1.351 (neboli beta), byla pozorována 100% účinnost vakcíny (95% CI 53,5 až 100).

Závěr: Během 6 měsíců sledování měla vakcína BNT162b2 navzdory postupnému poklesu účinnosti příznivý bezpečnostní profil a byla vysoce účinná v prevenci onemocnění Covid-19.

N Engl J Med 2021;385:1761-73. DOI: 10.1056/NEJMoa2110345

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Konsenzuální guidelines pro management dýchacích cest u pacientů s COVID-19
T. M. Cook, K. El-Boghdadly et al.

Management dýchacích cest u pacientů s COVID-19 je vysoce rizikový pro personál a pacienty. Cílem tohoto článku bylo rozvinout zásady pro management dýchacích cest u pacientů s COVID-19 pro podporu bezpečných, přesných a rychlých výkonů. Jsou diskutována doporučení k prevenci kontaminace zdravotnických pracovníků, výběr personálu podílejícího se na řízení dýchacích cest, požadovaný výcvik a výběr zařízení.  Jsou popsány základní principy řízení dýchacích cest v těchto prostředích pro: nouzovou tracheální intubaci; předvídanou nebo neočekávanou obtížnou tracheální intubaci; srdeční zástavu; anestetickou péče; a tracheální extubaci. Autoři poskytují údaje na podporu lékařů v oblasti bezpečného managementu dýchacích cest pacientů s COVID-19. Doporučení v tomto dokumentu jsou navržena tak, aby byla přizpůsobena místním opatřením pracovišť.

Anaesthesia 2020, 75, 785–799

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
84 %

Terapeutická antikoagulace heparinem u kriticky nemocných pacientů s Covid-19
Autoři z REMAP-CAP, ACTIV-4a, a ATTACC iniciativy

Hypotézou této randomizované klinické studie u kriticky nemocných Covid-19 pacientů bylo, že terapeutický dávka antikoagulace může zlepšit jejich outcome. Pacienti byli randomizováni do skupiny režimu podání terapeutické dávky antikoagulace heparinem, nebo farmakologické tromboprofylaxe, podle lokálních zvyklostí. Primárním sledovaným parametrem byly dny bez orgánové podpory, hodnocené v pořadové škále, která kombinovala nemocniční úmrtí (-1) a dny bez nutnosti oběhové nebo respirační podpory do 21. dne u pacientů, kteří se dožili propuštění.

Výsledky: Studie byla zastavena, když bylo splněno předem definované kritérium marnosti terapeutických dávek antikoagulace. Data pro primární sledovaný parametr byla dostupná od 1098 pacientů (534 ve skupině terapeutické dávky antikoagulace a 564  do skupiny běžné tromboprofylace). Medián hodnoty pro dny bez orgánové podpory byl 1 (IQR -1-16) u pacientů s terapeutickou dávkou a 4 (IQR – 1 až 16) u pacientů s běžnou tromboprofylaxí. Procento pacientů, kteří přežili do propuštění z nemocnice,  bylo obdobné v obou skupinách (62.7% a 64.5%, upravené OR, 0.84; 95% CrI, 0.64 až 1.11). Závažné krvácení se vyskytlo u 3,8 % pacientů ve skupině terapeutické dávky antikoagulace a u 2,3% u skupiny běžné tromboprofylaxe.

Závěr: U kriticky nemocných Covid-19 pacientů nezlepšila iniciální strategie terapeutické dávky antikoagulace heparinem pravděpodobnost propuštění z nemocnice, ani nezvýšila počet dní bez nutnosti orgánové podpory, oproti standartní farmakologické tromboprofylaxi.

 

N Engl J Med 2021;385:777-89. DOI: 10.1056/NEJMoa2103417

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
84 %

Dexametazon u hospitalizovaných pacientů s COVID-19: předběžná zpráva
Peter Horby, Wei Shen Lim, Jonathan R. Emberson,et al.

Tato kontrolovaná open-label studie zkoumá možnost terapie pacientů hospitalizovaných s COVID-19 pomocí glukokortikoidů jakožto modulátorů zánětu, které by mohly snížit progresi onemocnění do respiračního selhání a úmrtí. Pacienti byli náhodně rozděleni na skupinu užívající dexametazon orálně či intravenózně (v denní dávce 6 mg) během až 10 dnů a na skupinu, která dostávala pouze obvyklou terapii bez glukokortikoidů. Primárním sledovaným parametrem byla 28denní mortalita. Článek přináší předběžné výsledky tohoto srovnání.

Výsledky: 2014 pacientů bylo zařazeno do testované skupiny užívající dexametazonu a na kontrolní skupinu léčenou obvyklou terapií v počtu 4321 pacientů. Během 28 dnů zemřelo 482 (22.9%) pacientů v testované skupině a 1110 (25.7%) pacientů v kontrolní skupině (věku upravený poměr, 0.83; 95% CI, 0.75 až 0.93;P<0.001). Proporční a absolutní rozdíl v úmrtí mezi skupinami se významně lišil v závislosti na stupni respirační podpory, kterou pacienti přijímali ve sledovaném období. V tomto ohledu byla incidence úmrtí v testované skupině užívající dexametazon menší u pacientů s invazivní mechanickou ventilací oproti pacientům bez dexametazonové terapie (29.3% vs. 41.4%; četnostní poměr, 0.64; 95% CI, 0.51 až 0.81) a stejně tak i u pacientů s neinvazivní oxygenoterapií (23.3% vs. 26.2%; četnostní poměr, 0.82; 95% CI, 0.72 až 0.94), avšak ne u pacientů bez respirační podpory (17.8% vs. 14.0%; četnostní poměr, 1.19; 95% CI, 0.91 až 1.55).

Závěr: Užití dexametazonu vedlo ke snížení úmrtnosti u pacientů s COVID 19 během sledovaných 28 dnů, pouze pokud byli současně napojeni na invazivní mechanickou ventilaci či dostávali samotnou oxygenoterapii. Naopak u pacientů bez respirační podpory nemělo užití dexametazonu vliv na incidenci úmrtí.

DOI: 10.1056/NEJMoa2021436

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
88 %

Bezpečnost a účinnost vakcíny BNT162b2 mRNA COVID-19
Fernando P. Polack, Stephen J. Thomas, Nicholas Kitchin, et al.

Primárními sledovaným parametry této nadnárodní, placebem kontrolované studie byla účinnost vakcíny BNT162b2 proti laboratorně potvrzenému vzorku COVID-19 a její bezpečnost.

Výsledky: Celkem bylo randomizováno 43 548 účastníků z nichž 43 448 byla aplikována látka: 21 720 vakcína BNT162b2 (30 μg/dávku, 2 dávky s 21 odstupem) a 24 728 s placebem. Mezi účastníky zařazenými do skupiny s vakcínou BNT162b2 bylo 8 případů nástupu onemocnění COVID-19 do 7 dnů po druhé dávce a 162 případů mezi účastníky zařazenými do skupiny s placebem; vakcína BNT162b2 byla v prevenci COVID-19 z 95% účinná (95% CI,  90,3 až 97,6). Podobná účinnost vakcíny (obecně 90 až 100%) byla pozorována napříč podskupinami definovanými věkem, pohlavím, rasou, etnikem, výchozím indexem tělesné hmotnosti (BMI) a přítomností koexistujících potíží. Z 10 případů těžkého průběhu onemocnění COVID-19 s nástupem po první dávce se 9 vyskytlo u skupiny příjemců placeba a 1 ve skupině s vakcínou BNT162b2. Bezpečnostní profil vakcíny BNT162b2 byl charakterizován krátkodobou, mírnou až střední bolestí v místě vpichu, únavou a bolestí hlavy. Výskyt závažných nežádoucích účinků byl nízký a mezi skupinami s vakcínou a placebem byl podobný.

Závěr: Dvoudávkový režim vakcíny BNT162b2 poskytl 95% ochranu před onemocněním COVID-19 osobám ve věku 16 let a starším. Bezpečnost v mediánu 2 měsíců byla podobná jako u jiných virových vakcín.

N Engl J Med 2020;383:2603-15.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Praktické doporučení pro týmy anesteziologů a kritické péče pečující o pacienty s novým coronavirem (2019-mCoV)
Randy S. Wax, Michael D. Christian et al.

V rámci poskytování optimální léčby pro COVID-19 pozitivní pacienty jsou pro pečlivou kontrolu infekce nutná bezpečnostní opatření, aby se zabránilo nozokomiálnímu přenosu na jiné pacienty a na zdravotnické pracovníky poskytující péči. Přestože přesný mechanismus přenosu je v současné době nejasný, z člověka na člověka může nastat přenos a riziko šíření vzduchem během lékařských procedur, při kterých vzniká aerosol. Tento dokument shrnuje důležité úvahy týkající se screeningu pacientů, environmentální kontroly, osobních ochranných prostředků, resuscitačních opatření (včetně intubace) a kritického plánování provozu jednotky intenzivní péče, dále informace, jak se připravujeme na možnost nových importovaných případů nebo lokálních ohnisek 2019-nCoV. I když porozumění 2019-nCoV viru se vyvíjí, poučení získané z předchozích infekčních problémů s onemocněními, jako je ARDS, snad zlepší naši připravenost bez ohledu na počet případů, které nakonec v Kanadě budeme muset zvládnout.

Can J Anesth/J Can Anesth

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 5
84 %

COVID-19 Infekce. Důsledky pro operatéry a lékaře jednotky intenzivní péče
John R. Greenland, M.D., Ph.D., Marilyn D. Michelow et al.

Systémy zdravotní péče po celém světě reagují na Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), vznikající infekční syndrom způsobený Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Pacienti s COVID-19 mohou přejít z asymptomatického nebo mírného onemocnění do hypoxického respiračního selhání nebo multiorgánového selhání, vyžadujícího intubaci a pobyt na jednotce intenzivní péče. Poskytovatelé zdravotní péče, zejména anesteziologové, jsou v první linii této epidemie a musí si být vědomi nejlepších možných důkazů na usměrnění terapeutické léčby pacientů s COVID-19 a přitom se udržovat v bezpečí. Tento přehled je zaměřen na patogenezi, prezentaci, diagnostiku a potenciální terapeutika s důrazem na management respiračního selhání spojeného s COVID-19. Autoři čerpají z literatury o jiných virových epidemiích, léčbě syndromu akutní respirační tísně, nedávných publikacích o COVID-19 a doporučení hlavních zdravotnických organizací. Tento přehled poskytuje shrnutí důkazů, které jsou v současnosti k dispozici pro management kriticky nemocných pacientů s COVID-19.

 

Anesthesiology 2020; XXX:00–00

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Perioperační management pacientů infikovaných novým Coronavirem. Doporučení od pracovní skupiny z Čínské společnosti anesteziologie a Čínské asociace anesteziologů.
Xiangdong Chen,, Yanhong Liu et al.

Vypuknutí nového onemocnění  COVID-19 zahrnovalo 77 262 případů v Číně, jako i v jiných 27 zemích k datu 24. únor 2020. Protože je virus pro lidský organismus nový a zatím není k dispozici žádná vakcína, každý jedinec je vnímavý a může se nakazit. Vysoce ohroženi jsou pracovníci ve zdravotnictví a bohužel již více jako 3 000 zdravotníků bylo v Číně nakažených. Anesteziologové, kvůli úzkému kontaktu s infikovanými pacienty a vysokému potenciálu expozice respiračním kapénkám a aerosolu z dýchacích cest pacientů, jsou ještě více ohroženi. Doporučení byly vytvořeny hlavně na základě praxe a zkušeností anesteziologů, kteří poskytovali péči pacientům v Číně. Pracovní skupina bude doporučení průběžně aktualizovat a nové informace začlení do budoucích verzí.
 

ANESTHESIOLOGY 2020; XXX:00–00

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
80 %

Účinek hydroxychlorochinu na klinický stav 14. den hospitalizace u pacientů s COVID-19: multicentrická, zaslepená, placebem kontrolovaná, randomizovaná klinická studie
Wesley H. Self, Matthew W. Semler, Lindsay M. Leither, et al.

Cílem bylo určit, zda je hydroxychlorochinin efektivní léčbou pro dospělé hospitalizované s COVID-19. Primárně byl sledován klinický stav 14 dní po randomizaci pomocí stupnice od 1(smrt) do 7(propuštěn z nemocnice a schopen provádět normální aktivity). Dále bylo sledováno dalších 12 parametrů včetně 28denní mortality.

Výsledky: Bylo zahrnuto 479 pacientů, jimž byl náhodně přidělen buď hydroxychlorochin (400 mg dvakrát denně pro 2 dávky, poté 200 mg dvakrát denně pro 8 dávek), n=242 nebo placebo (n=237). Medián trvání symptomů před randomizací byl 5 dní (medián [IQR] 3 - 7 dní). Klinický stav na stupnici po 14 dnech se významně nelišil mezi skupinou s hydroxychlorochinem a placebo skupinou (medián [IQR], 6 [4-7] vs. 6 [4-7]; aOR (adjusted odds ratio), 1.02 [95%CI, 0.73 až 1.42]). Žádný z dalších sledovaných parametrů se mezi skupinami významně nelišil. Po 28 dnech od randomizace 25 z 241 pacientů (10.4%) ve skupině s hydroxychlorochinem a 25 z 236 (10.6%) v placebo skupině zemřelo (absolutní rozdíl, -0.2% [95%CI, −5.7% až 5.3%]; aOR, 1.07 [95%CI, 0.54 až 2.09]).

Závěr: Mezi dospělými hospitalizovanými s respiračním onemocněním kvůli COVID-19, léčba hydroxychlorochinem, v porovnání s placebem, významně nezlepšila klinický stav po 14dnech. Tato zjištění nepodporují užití hydroxychlorochinu pro léčbu COVID-19 u hospitalizovaných dospělých.

 

JAMA. doi:10.1001/jama.2020.22240

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 5
96 %

Účinnost a bezpečnost mRNA-1273 SARS-CoV-2 vakcíny
L.R. Baden, H.M. El Sahly, B. Essink et al.

Tato třetí fáze randomizované částečně zaslepené (observer-blinded)  placebem kontrolované, byla provedena v 99 centrech ve Spojených státech. Lidé s vysokým rizikem infekce SARS-CoV-2 nebo jeho komplikací byly náhodně rozřazeny v poměru 1:1 k podání dvou intramuskulárních injekcí mRNA-1273 (100 μg) nebo placeba s odstupem 28 dnů. Primárním end pointem byla prevence nemoci Covid-19 se začátkem nejméně 14 dní po druhé dávce injekce u účastníků, kteří nebyli dříve nakaženi SARS-CoV-2.

Výsledky:  Do studie bylo zařazeno 30 420 dobrovolníků.Více než 96 % účastníků dostalo obě dávky injekce a 2,2 % mělo důkazy (sérologické, virologické nebo obojí) výskytu infekce SARS-CoV-2 na baseline. Symptomatické onemocnění Covid-19 bylo potvrzeno u 185 účastníků ve skupině s placebem (56,5 na 1000 osoboroků; 95% CI, 48,7 až 65,3) a u 11 účastníků v mRNA-1273 skupině (3,3 na 1 000 osoboroků; 95% CI, 1,7 až 6,0); účinnost vakcíny byla 94,1% (95% CI, 89,3 až 96,8%; P <0,001). Účinnost byla podobná napříč klíčovými sekundárními analýzami, včetně hodnocení 14 dní po první dávce, analýzami, které zahrnovaly účastníky, kteří měli důkazy o infekci SARS-CoV-2 při baseline, a analýzami u účastníků ve věku 65 let nebo starších. K závažnému průběhu Covid-19 došlo u 30 účastníků, s jedním úmrtím; vše ve skupině  placeba. Mírná, přechodná reaktogenita po očkování se vyskytla častěji ve skupině mRNA-1273. Závažné nežádoucí účinky byly vzácné a výskyt byl u obou skupin podobný.

Závěr: Vakcína mRNA-1273 vykázala 94,1% účinnost při prevenci onemocnění Covid-19, včetně závažného průběhu. Kromě přechodných lokálních a systémových reakcí nebyla zjištěna bezpečností rizika. 

N Engl J Med 2021;384:403-16. DOI: 10.1056/NEJMoa2035389

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 5
96 %

Dexametazon u hospitalizovaných pacientů s Covid-19 The RECOVERY Collaborative Group
Peter Horby, Wei Shen Lim, Jonathan R. Emberson, et al.

V této kontrolované open-label studii, porovnávající řadu možných způsobů léčby Covid-19 hospitalizovaných pacientů, byli náhodně rozděleni pacienti do skupiny s podáním dexametazonu perorálně nebo intravenózně (v dávce 6 mg jednou denně) po dobu až 10 dní, nebo k obvyklé péči. Primárním sledovaným parametrem byla 28 denní mortalita.

Výsledky:  Celkem 2104 pacientům byl přidělen dexamethason a 4321 obvyklá léčba. Celkově 482 pacientů (22,9%) ve skupině s dexametazonem a 1110 pacientů (25,7%) ve skupině obvyklé léčby zemřelo během 28 dnů po randomizaci (RR upravené podle věku, 0,83; 95% CI, 0,75 až 0,93; P <0,001). Proporcionální a absolutní rozdíly v úmrtnosti mezi skupinami se značně lišily podle úrovně respirační podpory pacientů, kterou dostávali v době randomizace. Ve skupině s dexametazonem byl výskyt úmrtí u pacientů nižší než ve skupině s obvyklou péčí u pacientů, kteří dostávali invazivní umělou plicní ventilaci (29,3% vs. 41,4%; RR 0,64; 95% CI, 0,51 až 0,81) a mezi těmi, kteří dostávali kyslíkovou podporu bez invazivní ventilace (23,3% vs. 26,2%; RR 0,82; 95% CI, 0,72 až 0,94), ale ne mezi těmi, kteří byli při randomizaci bez respirační podpory (17,8% vs. 14,0%; rate ratio, 1,19; 95% CI, 0,92 až 1,55).

Závěr:  U pacientů hospitalizovaných s Covid-19 mělo použití dexametazonu za následek nižší 28 denní mortalitu při randomizaci u těch, kteří dostávali buď invazivní ventilační podporu, nebo kyslík samostatně, ale ne mezi těmi, kteří byli bez respirační podpory. 

 

N Engl J Med 2021;384:693-704. DOI: 10.1056/NEJMoa2021436

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
96 %

Časná léčba Covid-19 pomocí SARS-CoV-2 neutralizační protilátky sotrovimab
Anil Gupta, Yaneicy Gonzalez‑Rojas, Erick Juarez, et al.

Tato probíhající multicentrická, dvojitě zaslepená studie ve fázi 3 měla za cíl zhodnotit, zda monoklonální protilátka sotrovimab zabrání progresi Covid-19 u vysoce rizikových pacientů v rané fázi onemocnění. Nehospitalizovaní pacienti se symptomatickým Covid-19 (≤ 5 dní po propuknutí příznaků) a alespoň jedním rizikovým faktorem pro progresi onemocnění byli náhodně přiřazeni v poměru 1:1 k obdržení jedné infuze 500mg dávky sotrovimabu, nebo k placebu. Primárním sledovaným parametrem byla hospitalizace (pro >24 hodin) z jakéhokoli důvodu nebo úmrtí do 29 dnů po randomizaci.

Výsledky: V této předem specifikované analýze, která zahrnovala 583 pacientů (291 ve skupině se sotrovimabem a 292 v placebo skupině), měli 3 pacienti (1 %) ve skupině se sotrovimabem, v porovnání s 21 pacienty (7 %) v placebo skupině, progresi onemocnění vedoucí k hospitalizaci nebo k úmrtí (relativní pokles rizika (RRR), 85 %; 97,24% CI, 44 až 66; P = 0,002). V placebo skupině bylo 5 pacientů přijato na jednotku intenzivní péče, včetně 1 pacienta, který zemřel do 29. dne. Bezpečnost byla hodnocena u 868 pacientů (430 ve skupině sotrovimab a 438 v placebo skupině). Nežádoucí účinky byly hlášeny u 17 % pacientů ve skupině se sotrovimabem a u 19 % pacientů v placebo skupině, vážné nežádoucí účinky byly méně běžné u sotrovimab skupiny (2 % pacientů) než u placebo skupiny (6 % pacientů).

Závěr: Mezi vysokorizikovými pacienty s lehkou až střední formou Covid-19 snížil sotrovimab riziko progrese nemoci.

N Engl J Med 2021;385:1941-50.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 5
96 %

Pronační polohování neintubovaných spontánně ventilujících pacientů s akutním hypoxemickým respiračním selháním: systematický přehled a meta-analýza
Brigitta Fazzini, Alexandria Page, Rupert Pearse, et al.

Cílem tohoto přehledu a meta-analýzy je hodnocení účinku, načasování, a  výběr populace neintubovaných pacientů s akutním hypoxemickým respiračním selháním, pro které by mohla být pronační poloha přínosná v porovnání s polohou supinační. Sledovanými parametry byla oxygenace (PaO2/FiO2 poměr), mortalita a tracheální intubace.

Výsledky: Bylo zahrnuto 2352 pacientů ze 14 studií; 99 % z nich (n=2332/2352) bylo COVID-19 pozitivních. Z 1041 (44%) pacientů polohovaných do pronační polohy, bylo 1021 SARS-CoV-2 pozitivních. Meta-analýza odhalila výrazné zlepšení PaO2/FiO2 poměru (střední rozdíl -23.10; 95%CI: -34.80 až 11.39; P=0.0001; I2=26%) po polohování do pronace. U pacientů s COVID-19, byla u polohované skupiny zaznamenána nižší mortalita (150/771 pronační vs. 391/1457 supinační [OR] 0.51; 95% CI: 0.32-0.80; P=0.003; I2=48%), ale poměr počtu tracheálních intubací se nezměnil (284/824 pronační vs. 616/1271 supinační; OR 0.72; 95% CI: 0.43-1.22; P=0.220; I2=75%). Celkově pacienti tolerovali pronační polohu průměrně 4 h (IQR: 2 až 16).

Závěr: Pronační poloha může zlepšit oxygenaci neintubovaných pacientů s akutním hypoxemickým respiračním selháním, pokud trvá alespoň 4 hodiny denně během opakovaného polohování. Pronační polohování bdělých pacientů se zdá být bezpečné, nicméně vliv na tracheální intubaci a přežití pacientů zůstává nejistý.

British Journal of Anaesthesia, 128 (2): 352e362 (2022)

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
96 %

Inhibitory renin angiotensin aldosteronového systému a riziko infekce COVID-19
Harmony R. Reynolds, Samrachana Adhikari, Claudia Pulgarin, et al.

Angiotensin konvertující enzym 2 (ACE2) je receptorem pro virus infekce COVID-19. Z tohoto důvodu panují obavy potenciálního zvýšeného rizika pro pacienty užívající inhibitory renin-angiotensin-aldosteronového systému. Cílem této studie je prověřit možný vztah mezi předchozí léčbou ACE inhibitory, blokátory angiotensinových receptorů, betablokátory, blokátory kalciových kanálů nebo thiazidovými diuretiky a pravděpodobnost nákazy infekcí COVID-19. Současně je zkoumána i pravděpodobnost závažného průběhu infekce COVID-19 u pozitivních pacientů (definováno jako nutnost intenzivní péče či mechanické ventilace nebo podlehnutí infekci). Pro srovnání outcomes testované skupiny užívající inhibitory RAAS a kontrolní skupiny bylo použito Bayesovských metod, pro správnou analýzu dat medikace pacientů bylo využito propensity skóre. Za podstatný byl považován rozdíl 10 %. Z  počtu 12 594 pacientů testovaných na nákazu COVID-19 bylo celkem 5894 pozitivních (46.8 %);  z nichž 1002 pacientů (17 %) mělo závažný průběh infekce. Ze 4357 pacientů (34.6 %) s hypertenzí bylo pozitivně testováno 2573 osob (59.1 %), přičemž infekce probíhala závažně u 634 z těchto pacientů (24.6 %). Nebyla zaznamenána žádná spojitost mezi kteroukoli hodnocenou třídou léčiv a zvýšenou pravděpodobností pozitivního testu. Žádný ze zkoumaných léčivých přípravků nevykazoval spojitost se zvýšeným rizikem závažného průběhu infekce COVID-19.

Závěr: Studie neprokázala vyšší pravděpodobnost pozitivního testu na COVID-19 nebo vyšší riziko závažného průběhu infekce ve spojitosti s užíváním léčivých přípravků jedné ze základních skupin antihypertenziv (blokátory angiotensinových receptorů, betablokátorů, blokátorů kalciových kanálů nebo thiazidových diuretik).

N Engl J Med 2020;382:2441-8. DOI: 10.1056/NEJMoa2008975

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 5
92 %

Prevalence a dopad akutního poškození ledvin na průběh COVID 19: systematický přehled a meta analýza
Xianghong Yang, Yiyang Jin et al.

Cílem této studie bylo zhodnotit prevalenci abnormální analýzy moči a dysfunkci ledvin u pacientů s COVID-19 a stanovení souvislosti akutního poškození ledvin (AKI) se závažností a prognózou COVID 19. Incidence AKI byla porovnána mezi pacienty se závažným a nezávažným průběhem onemocnění a přeživšími oproti pacientům, kteří zemřeli.

Výsledky: Bylo zahrnuto celkem 24 studií s celkem 4963 COVID-19 pozitivními pacienty. Poměr pacientů se zvýšenou hladinou sCr a BUN byl 9,6% (95% CI 5,7–13,5%) a 13,7% (95% CI 5,5–21,9%). Ze všech pacientů mělo proteinurii 57,2% (95% CI 40,6–73,8%), 38,8% (95% CI 26,3–51,3%) mělo proteinurii . Celkový výskyt AKI u všech pacientů COVID-19 byl 4,5% (95% CI 3,0–6,0%), incidence AKI byla 1,3% u mírných případů COVID (95% CI 0,2–2,4%), 2,8%  středně závažných až závažných(95% CI 1,4–4,2%) a 36,4% u kritických pacientů s COVID (95% CI 14,6–58,3%) Incidence AKI byla 52,9% u nepřeživších pacientů (95% CI 34,5–71,4%) a 0,7% u přeživších (95% CI - 0,3–1,8%).

Závěr: Výskyt abnormální analýzy moči a dysfunkce ledvin u COVID-19 byl vysoký a AKI úzce souvisí se závažností a prognózou pacientů s COVID-19. Proto je důležité zvýšit povědomí o dysfunkci ledvin u pacientů COVID-19.

Yang a kol. Critical Care (2020) 24: 356

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
92 %

Multiorgánový point-of-care ultrazvuk pro COVID-19 (PoCUS4COVID): mezinárodní konsensus expertů
Arif Hussain, Gabriele Via, Lawrence Melniker, et al.

Multiorgánový point-of-care ultrazvuk (PoCUS) zahrnující ultrazvuk plic (LUS) a cílený ultrazvuk srdce (FoCUS) hrály, jako klinické doplňující metody, významnou roli v triáži, diagnostice a léčebném managementu pacientů s COVID-19 infekcí. Cílem tohoto článku je poskytnout lékařům v první linii doporučení pro využití multiorgánového PoCUS u COVID-19 pacientů. Konsensus byl vypracován dle GRADE metodologie a ověřený procesem modifikované Delphi metody.

Závěr: Tým expertů z 27 zemí a 6 kontinentů, kteří jsou náležitě zkušení v přímém užití PoCUS u COVID-19 pacientů, předkládají evidence-based konsensus využití multiorgánového PoCUS, který sestává z 36 doporučení uspořádaných do 9 základních domén. Použití ultrazvuku je doporučováno v mnoha klinických situacích souvisejících s respiračními, kardiovaskulárními a trombembolickými aspekty COVID-19 infekce. Limitace z důvodu nedostatečných dat jsou zdůrazněny jako příležitosti pro další výzkum.

Hussain et al. Crit Care (2020) 24:702

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 5
92 %

Vliv načasování intubace na klinický outcome kriticky nemocných pacientů s COVID ‑ 19: systematický přehled a metaanalýza nerandomizovaných kohortních studií
Eleni Papoutsi, Vassilis G. Giannakoulis, Eleni Xourgia, et al.

Cílem bylo prozkoumat účinek (pokud existuje) načasování intubace na klinický outcome kriticky nemocných pacientů s COVID-19. Jako „časná“yla označena intubace do 24 hodin od přijetí na jednotku intenzivní péče (ICU), zatímco jako „pozdější“ jako intubace kdykoli po 24 hodinách od přijetí na JIP.

Výsledky: Bylo zahrnuto celkem 12 studií s celkem 8944 kriticky nemocnými pacienty s COVID-19. Nebyl statisticky zjistitelný rozdíl v úmrtnosti z povšechné mortality mezi pacienty podstupujícími časnou versus pozdější intubaci (3981 úmrtí; 45,4% oproti 39,1%; RR 1,07, 95% CI 0,99–1,15, p = 0,08). To byl také případ trvání UPV (1892 pacientů; střední odchylka - 0,58 dne, 95% CI - 3,06 až 1,89 dne, p = 0,65). V analýze citlivosti pomocí alternativní definice časné / pozdní intubace, intubace bez versus s předchozí zkouškou nosní kanyly s vysokým průtokem nebo neinvazivní mechanické ventilace, stále nebyl statisticky zjistitelný rozdíl v povšechné mortalitě (1128 úmrtí; 48,9% vs. 42,5%; RR 1,11, 95% CI 0,99–1,25, p = 0,08).

Závěr: Důkazy naznačují, že načasování intubace nemusí mít žádný vliv na mortalitu a morbiditu kriticky nemocných pacientů s COVID-19. Tyto výsledky by mohly ospravedlnit wait-and-see  přístup, který může vést k menšímu počtu intubací. Je proto nutné zaktualizovat stávající doporučení.

Papoutsi a kol. Crit Care (2021) 25: 121

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
92 %

Léčba 5 nebo 10 dní remdesivirem u pacientů s těžkou infekcí Covid-19
Jason D. Goldman, David C.B. Lye, David S. Hui, et al.

Cílem této randomizované, open-label studie je zhodnotit vliv délky terapie remdesivirem u pacientů s infekcí COVID-19 se saturací 94% a méně při vdechování okolního vzduchu a s radiologicky potvrzenou pneumonií. Pacienti byli náhodně rozděleni do dvou stejně velkých skupin, kterým byl intravenózně podáván remdesivir po dobu 5 nebo 10 dnů. Primárním sledovaným parametrem byl klinický stav ve 14. dni, ohodnocený dle 7stupňové škály.

Výsledky: Celkově bylo do studie zahrnuto 397 pacientů, 200 pacientů bylo léčeno remdesivirem 5 dnů, 197 pacientů 10 dnů. U pacientů z 5denní skupiny bylo 14. den zaznamenáno zlepšení klinického stavu o 2 stupně a více u 64% pacientů, u 10denní skupiny bylo takovéto zlepšení zaznamenáno u 54% pacientů. Po úpravě výsledků vzhledem k počátečnímu klinickému stavu bylo rozvrstvení klinického stavu 14. den u pacientů 10denní skupiny podobné jako u pacientů 5denní skupiny (P = 0.14). Nejčastějším nežádoucími účinky byly nauzea (9% pacientů), zhoršení respiračního selhání (8%), zvýšení hladin alanin aminotransferázy (7%) a zácpa (7%).

Závěr: Studie neprokázala rozdíl v účinnosti 5 a 10denní terapie remdesivirem u pacientů se závažnou infekcí Covid-19 nevyžadující mechanickou ventilaci. Vzhledem k tomu, že nebyla zařazena kontrolní placebo skupina, nelze stanovit velikost přínosu terapie.

N Engl J Med 2020;383:1827-37

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Prediktivní hodnota poměru neutrofilů k lymfocytům v závažnosti onemocnění a mortalitě u COVID-19 pacientů: systematický přehled a metaanalýza
Xiaoming Li, Chao Liu, Zhi Mao, et al.

V klinické praxi byla zaznamenána vyšší hodnota poměru neutrofilů k lymfocytům (NLR) u vážně nemocných pacientů s COVID-19 infekcí oproti pacientům s mírným průběhem. Cílem tohoto systematického přehledu a metaanalýzy je vyhodnotit výpovědní hodnotu NLR  jako predikci závažnosti onemocnění a mortality u pacientů s infekcí COVID-19.

Výsledky:  Celkem bylo zařazeno 13 studií, zahrnujících 1579 pacient. Studie uváděly prediktivní hodnotu NLR o závažnosti onemocnění. Hodnota souhrnné senzitivity (SEN) byla 0.78 (95% CI 0.70–0.84), specificity (SPE) 0.78 (95% CI 0.73–0.83) a oblast pod křivkou (AUC) byla 0.85 (95% CI 0.81–0.88). Deset studií zahrnujících 2967 pacientů uvádělo prediktivní hodnotu NLR v rámci mortality. Hodnota souhrnné SEN byla 0.83 (95% CI 0.75–0.89),  SPE 0.83 (95% CI 0.74–0.89) a AUC byla 0.90 (95% CI 0.87–0.92).

Závěr: Poměr  neutrofilů k lymfocytům (NLR) má dobrou výpovědní hodnotu o závažnosti onemocnění a mortalitě pacientů s infekcí COVID-19. Vyhodnocení NLR může pomoci lékařům v klinické praxi dříve určit potenciálně závažné případy, provádět časnou triage a zahájit efektivní management včas, což může snížit celkovou úmrtnost na onemocnění COVID-19.

Li et al. Crit Care (2020) 24:647

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 3
88 %

Tocilizumab u pacientů hospitalizovaných s COVID-19 asociovanou pneumonií
Carlos Salama, Jian Han, Linda Yau, et al.

Primárním sledovaným parametrem této randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie byla potřeba umělé plicní ventilace a mortalita u pacientů s COVID-19 asociovanou pneumonií bez předchozí nutnost napojení na umělou plicní ventilaci a s přidělenou dávkou tocilizumabu nebo placeba.

Výsledky: Celkem 389 pacientů podstoupilo randomizaci a modifikovaná populace s léčebným záměrem zahrnovala 249 pacientů ve skupině léčené tocilizumabem (8mg na kg i.v-jedna nebo dvě dávky) a 128 pacientů ve skupině s placebem. (randomizace2:1) Kumulativní procento pacientů, kteří byli napojeni na umělou plicní ventilaci, nebo kteří zemřeli do 28. dne, bylo 12,0% (95% CI, 8,5 až 16,9) ve skupině s tocilizumabem a 19,3% (95% CI, 13,3 až 27,4) ve skupině s placebem (OR pro umělou plicní ventilaci nebo úmrtí, 0,56; 95% CI, 0,33 až 0,97; P = 0,04 podle log-rank testu). Klinické selhání hodnocené v analýze času do příhody upřednostňovalo tocilizumab před placebem (HR, 0,55; 95% CI, 0,33 až 0,93). Povšechná 28ti denní mortalita byla 10,4% pacientů ve skupině s tocilizumabem a 8,6% pacientů ve skupině s placebem (vážený rozdíl, 2,0 procentního bodu; 95% CI, -5,2 až 7,8).

Závěr: U hospitalizovaných pacientů s COVID-19 asociovanou  pneumonií, kteří nebyli napojeni na umělou plicní ventilaci, snížil tocilizumab pravděpodobnost progrese sledovaného kombinovaného výsledku napojení na umělou plicní ventilaci nebo úmrtí, ale nezlepšil přežití. Nebyly zjištěny žádné nové bezpečnostní signály.

N Engl J Med 2021;384:20-30. DOI: 10.1056/NEJMoa2030340

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Přenos SARS-CoV-2 od asymptomatických osob s COVID-19
Michael A. Johansson; Talia M. Quandelacy; Sarah Kada; et al.

Cílem studie bylo zhodnotit podíl komunitního přenosu SARS-CoV-2, který pravděpodobně nastává od bezpříznakových osob. Pro odhady inkubačních dob byla použita data z metaanalýz s výsledným mediánem 5 dnů. Trvání infekční periody bylo stanoveno na 10 dní a vrchol infekčnosti se pohyboval mezi 3 a 7 dny (-2 a + 2 dny v závislosti na mediánu inkubační doby). Analytický model zhodnotil relativní množství přenosů od presymptomatických, asymptomatických a symptomatických jedinců.

Výsledky: Předpoklady pro tento model byly, že vrchol infekčnosti nastává v mediánu doby od propuknutí příznaků, a že 30 % jedinců nikdy nerozvine příznaky a jsou v 75 % tak infekční, jako symptomatičtí jedinci. Přepočteno, naznačují, že osoby s infekcí, u kterých se nikdy neobjeví příznaky, mohou představovat přibližně 24% všech přenosů. V tomto případě 59% veškerého přenosu pocházelo z asymptomatického přenosu, zahrnující 35% od presymptomatických jedinců a 24% od jedinců, u kterých se nikdy nerozvinou příznaky. Díky širokému rozsahu hodnot pro každý z těchto předpokladů bylo stanoveno, že nejméně 50 % nových infekcí SARS-CoV-2 pochází z expozice infekčních jedinců bez příznaků.

Závěr: V tomto analytickém modelu, který zahrnoval různé scénáře podílu asymptomatických osob s nemocí COVID-19 a dob infekčnosti, byl přenos od asymptomatických osob stanoven na více než polovinu všech nákaz. Pro efektivní kontrolu přenosu bude navíc potřeba krom identifikace a izolace symptomatických jedinců s COVID-19 snižovat riziko z přenosu od asymptomatických osob. Výsledky naznačují, že opatření jako nošení roušek, hygiena rukou, sociální distancování se a testování zdravých osob bude zásadní pro zpomalování výskytu COVID-19 do té doby, než bude dostupné a široce užívané očkování.

 

JAMA Network Open. 2021;4(1):e2035057.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

SARS-CoV-2 neutralizační protilátky LY-CoV555 u ambulantních pacientů s Covid-19
Peter Chen, Ajay Nirula, Barry Heller, et al.

V probíhající 2. fázi studie zahrnující ambulantní pacienty s nedávno diagnostikovaným slabým či středně závažným průběhem COVID-19, bylo  náhodně přiděleno 452 pacientům jedna intravenózní infuze neutralizačních protilátek LYCoV555 v jedné ze tří dávek (700 mg, 2800 mg nebo 7000 mg) nebo placebo. Primárním výsledkem byla změna virové nálože 11. den oproti baseline.

Výsledky: V čase průběžné anlýzy byla pozorovaná průměrná hodnota poklesu virové nálože oproti baseline v celé populaci -3,81 virové RNA. U pacientů, kteří obdrželi 2800 mg dávku LYCV555 byl rozdíl oproti placebu v poklesu -0,53 oproti baseline (95% interval spolehlivosti [CI], -0,98 až -0,08; P=0,02), virová nálož byla 3,4 krát nižší. Menší rozdíly oproti placebu ve změně oproti baseline byly pozorovány u pacientů, kteří obdrželi 700 mg dávku (−0,20; 95% CI, −0,66 až 0,25; P = 0,38) nebo 7000 mg dávku (0,09; 95% CI, −0,37 až 0,55; P = 0,70). Mezi 2. a 6. dnem měli pacienti, kteří obdrželi LY-COV555, lehce mírnější průběh symptomů než ti, kteří obdrželi placebo. Procento pacientů, kteří byli hospitalizování v souvislosti s Covid-19 nebo byli ošetřeni naurgentním úříjmu, činilo 1,6 % ve skupině LY-CoV555 a 6,3 % ve skupině s placebem.

Závěr: V této průběžné analýze 2. fáze studie urychlila jedna ze tří dávek neutralizačních protilátek LY-CoV666 přirozený pokles virové nálože 11. den, kdežto ostatní dávky nikoliv. 

N Engl J Med 2021;384:229-37. DOI: 10.1056/NEJMoa2029849

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
88 %

Baricitinib plus Remdesivir u hospitalizovaných dospělých pacientů s Covid-19
A.C. Kalil, T.F. Patterson, A.K. Mehta, et al.

V rámci této dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studie obdrželi pacienti remdesivir (≤10 dní) a buď baricitinib (≤14 dní), nebo placebo (kontrola). Primárním sledovaným parametrem byla doba potřebná k uzdravení. Klíčový sekundární sledovaný parametr byl klinický stav 15. den. 

Výsledky:  Celkem 1033 pacientů podstoupilo randomizaci (515 bylo přiřazeno ke kombinační léčbě a 518 ke kontrole). Pacienti dostávající baricitinib měli medián času do uzdravení 7 dní (95% CI, 6 až 8) ve srovnání s 8 dny (95% CI, 7 až 9) s kontrolou (rate ratio pro uzdravení, 1,16; 95% CI, 1,01 až 1,32; P = 0,03) a o 30% vyšší šance na zlepšení klinického stavu v 15. den (OR 1,3; 95% CI, 1,0 až 1,6). Pacienti dostávající high flow oxygenoterapii nebo neinvazivní ventilaci při zařazení měli čas do uzdravení 10 dnů s kombinovanou léčbou a 18 dnů s kontrolou (rate ratio pro uzdravení, 1,51; 95% CI, 1,10 až 2,08). 28 denní mortalita byla 5,1% ve skupině s kombinací a 7,8% v kontrolní skupině (hazard ratio pro úmrtí, 0,65; 95% CI, 0,39 až 1,09). Vážné nežádoucí účinky byly méně časté ve skupině s kombinací než v kontrolní skupině (16,0% vs. 21,0%; rozdíl, -5,0 procentních bodů; 95% CI, -9,8 až -0,3; P = 0,03), jako nové infekce (5,9% vs. 11,2%; rozdíl, -5,3 procentních bodů; 95% CI, -8,7 až -1,9; P = 0,003).

Závěr: Baricitinib plus remdesivir byli při zkracování doby k uzdravení lepší než samotný remdesivir a urychlovali zlepšení klinického stavu u pacientů s Covid-19, zejména mezi těmi, kteří dostávali high flow oxygenoterapii, nebo neinvazivní ventilaci. Kombinace byla spojena s méně závažnými nežádoucími účinky.

 

N Engl J Med 2021;384:795-807. DOI: 10.1056/NEJMoa2031994

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Časná terapie plasmy s vysokým titrem pro prevenci závažného průběhu Covid-19 u starších dospělých
R. Libster, G. Perez Marc, D. Wappner, et al.

V této randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii rekonvalescentní plazmy s vysokými titry IgG proti těžkému akutnímu respiračnímu syndromu SARS-CoV-2 u starších dospělých pacientů do 72 hodin po nástupu mírných příznaků Covid-19. Primární end point bylo závažné respirační onemocnění, definované jako dechová frekvence 30 dechů za minutu nebo více, saturace méně než 93% zatímco pacient dýchal okolní vzduch, nebo obojí. Studie byla zastavena předčasně na 76% předpokládané velikosti vzorku, protože případy Covid-19 ve zkoumané oblasti značně poklesly a plynulý zápis pacientů do studie se stal prakticky nemožným. 

Výsledky: Randomizaci bylo podrobeno celkem 160 pacientů. V populaci, se záměrem léčit, se vyvinulo závažné respirační onemocnění u 13 z 80 pacientů (16%), kteří dostávali rekonvalescentní plazmu a u 25 z 80 pacientů (31%), kteří dostávali placebo (relativní riziko, 0,52; 95% CI, 0,29 až 0,94; P = 0,03), se snížením relativního rizika o 48%. Upravená analýza podle léčebného záměru, která vyloučila 6 pacientů, kteří měli událost primárního end-pointu před infuzí rekonvalescentní plazmy nebo placeba, ukázala větší míru účinku (relativní riziko 0,40; 95% CI 0,20 až 0,81). Žádné solicitované nežádoucí účinky nebyly pozorovány. 

Závěr: Časné podání rekonvalescenční plazmy s vysokým titrem proti SARS-CoV-2 starším dospělým s mírným průběhem nemoci snížilo progresi Covid-19. 

 

N Engl J Med 2021;384:610-8. DOI: 10.1056/NEJMoa2033700

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Antagonisté receptoru pro interleukin - 6 u kriticky nemocných pacientů s Covid-19
Anthony C. Gordon, Paul R. Mouncey, Farah Al-Beidh, et al.

Cílem této mezinárodní, multifaktoriální, adaptivní studie bylo zhodnotit tocalizumab a sarilumab v léčbě  dospělých pacientů s Covid-19. Zařazeni byli pacienti, u kterých byla do 24 hodin po zahájení léčby formou orgánové podpory na jednotce intenzivní péče (JIP) náhodně přidělena terapie tocilizumabem (8 mg na kilogram tělesné hmotnosti), sarilumabem (400 mg) nebostandardní péči (kontrola). Primárním sledovaným parametrem byly dny bez respirační či kardiální podpory a kardiovaskulárních orgánů, kombinujícím nemocniční smrt (přidělena hodnota −1) a dny bez podpory orgánů do 21. dne.

Výsledky: Tocilizumab i sarilumab splňovaly předem stanovená kritéria účinnosti. Toho času bylo 353 pacientů přiděleno k tocilizumabu, 48 k sarilumabu a 402 ke kontrole. Medián počtu dnů bez podpory orgánů byl 10 (IQR,−1 až 16) ve skupině tocilizumabu, 11 (IQR, 0 až 16) ve skupině sarilumabu a 0 (IQR, -1 až 15) v kontrolní skupině. Medián upravených kumulativních odds ratios byl 1,64 (95% CI, 1,25 až 2,14) pro tocilizumab a 1,76 (95% CI, 1,17 až 2,91) pro sarilumab ve srovnání s kontrolou. Analýza 90ti denního přežití ukázala zlepšení přežití ve sloučených skupinách antagonistů receptoru interleukinu - 6, vedoucí k hazard ratio ve srovnání s kontrolní skupinou 1,61 (95%CI 1,25 až 2,08). Všechny sekundární analýzy podporovaly účinnost těchto antagonistů receptoru interleukinu - 6.

Závěr: U kriticky nemocných pacientů s Covid-19, kteří dostávali orgánovou podporu na JIP, vedla léčba antagonisty receptoru interleukinu - 6 tocilizumabem a sarilumabem ke zlepšení výsledků, včetně přežití.

N Engl J Med 2021;384:1491-502.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Četnost a výsledky srdečních zástav v nemocnici u pacientů s COVID-19: systematický přehled
Zheng Jie Lim, Mallikarjuna Ponnapa Reddy, J. Randall Curtis, et al.

Cílem toho přehledu bylo zkoumat četnost, charakteristiku a výsledky srdeční zástavy v nemocnici u pacientů s COVID-19 a popsat charakteristiku a outcome pacientů se srdeční zástavou v nemocnici na oddělení JIP ve srovnání s pacienty se srdeční zástavou v nemocnici mimo oddělení JIP.

Výsledky: Bylo zařazeno 8 studií, které informovaly o 847 případech srdeční zástavy v nemocnici.  Četnost srdečních zástav v nemocnici se pohybovala mezi 1,5% a 5,8% mezi hospitalizovanými pacienty a 8,0-11,4% mezi pacienty na JIP. K srdeční zástavě v nemocnici častěji docházelo u starších pacientů mužského pohlaví. Většina počátečních rytmů byla nedefibrilovatelná (83,9%, [asystolie = 36,4% a bezpulzová elektrická aktivita (PEA) = 47,6%]). K návratu spontánního oběhu došlo u 33,3% pacientů s 91,7 % nemocniční mortalitou. Příhody srdeční zástavy v nemocnici na JIP měly vyšší četnost návratu spontánního oběhu (36,6% vs. 18,7%; p < 0,001) a relativně nižší mortalitu (88,7% vs. 98,1%; p < 0,001) ve srovnání se srdeční zástavou na odděleních mimo JIP. Pacienti ve věku 60 let a více měli významně vyšší nemocniční mortalitu než pacienti mladší 60 let (93,1% vs. 87,9%; p = 0,019).

Závěr: Přibližně každý dvacátý pacient hospitalizovaný s onemocněním COVID-19 podstoupil resuscitaci kvůli srdeční zástavě v nemocnici. Přežití v nemocnici po zástavě srdce na oddělení JIP bylo vyšší než mimo oddělení JIP a zdá se být srovnatelné s prepandemickým přežitím v případě nedefibrilovatelných rytmů. Ačkoli údaje poskytují náhled na prognózu po srdeční zástavě v nemocnici, měly by být interpretovány s opatrností vzhledem k nedostatku informací ohledně omezení léčby a zdrojů během pandemie. Je třeba dále zkoumat skutečné příčinné mechanismy.

Critical Care Medicine DOI: 10.1097/CCM.0000000000004950

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Závažný syndrom akutní respirační tísně u podání coronavirus-19 rekonvalescentní plasmy vs. standartní plasma u pacientů s COVID-19 v nemocnici v New Yorku: dvojitě zaslepená randomizovaná studie
Elliott Bennett-Guerrero, Jamie L. Romeiser, Lillian R. Talbot, et al.

Cílem této studie u pacientů s PCR potvrzeným onemocněním COVID-19 bylo zjistit, zda podání rekonvalescentní plasmy zvyšuje protilátky u závažného syndromu respirační tísně a zlepšuje outcome. Pacienti byli randomizováni v poměru (4:1) k podání 2 jednotek rekonvalescentní nebo standartní plasmy.

Výsledky: Randomizováno bylo 74 pacientů. Základní APACHE II skóre bylo srovnatelné u obou skupin (pro rekonvalescentní plasmu 23.4 [5.6] a standartní plasmu 22.5 [6.6]), procento intubovaných pacientů 19% a 20%, a medián (IQR) dní od počátku symptomů 9 (6–18) a 9 (6–15). Rekonvalescentní plasma měla vysokou neutralizační aktivitu (medián, IQR) titru 1:526 [1:359–1:786]) a její podání zvýšilo protilátky proti COVID-19 o 14.4%, oproti standartní plasmě, která je snížila o 8.6% (p = 0.005). Nebyl pozorován rozdíl mezi dny bez ventilátoru během 28 dní (primární sledovaný parametr studie): medián (IQR) 28 (2–28) pro rekonvalescentní plasmu vs. 28 (0–28; p = 0.86) pro standartní plasmu. Zlepšení o alespoň 2 body podle VHO bylo dosaženo v obou ramenech (p = 0.99). Povšechná 90ti denní mortalita byla numericky nižší u rekonvalescentní plasmy 27% vs. 33%; p = 0.63), avšak nedosáhla statistické významnosti.

Závěr: Podání rekonvalescentní plasmy u COVID-19 hospitalizovaných pacientů zvýšilo protilátky proti tomuto onemocnění, avšak nezlepšilo outcome.

Critical Care Medicine DOI: 10.1097/CCM.0000000000005066

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
88 %

Terapeutická antikoagulace heparinem u nekriticky nemocných pacientů s Covid-19
Autoři z REMAP-CAP, ACTIV-4a, a ATTACC iniciativy

Hypotézou této randomizované klinické studie u nekriticky nemocných Covid-19 pacientů bylo, že terapeutický dávka antikoagulace  může zlepšit jejich outcome. Pacienti byli randomizováni do skupiny režimu podání terapeutické dávky antikoagulace heparinem, nebo farmakologické tromboprofylaxe, podle lokálních zvyklostí. Primárním sledovaným parametrem byly dny bez orgánové podpory, hodnocené v pořadové škále, která kombinovala nemocniční úmrtí (-1) a dny bez nutnosti oběhové nebo respirační podpory do 21. dne u pacientů, kteří se dožili propuštění.

Výsledky: Studie byla zastavena, když byly naplněny kritéria superiority terapeutické dávky antikoagulace. Z dat 2219  pacientů z finální analýzy byla pravděpodobnost, že terapeutická dávka antikoagulace zvýší počet dnů bez nutnosti orgánové podpory, oproti běžné tromboprofylaxi, 98,6% (upravené OR, 1.27; 95% CrI, 1.03 až 1.58).  Závažné krvácení se vyskytlo u 1,9% pacientů na terapeutické dávce antikoagulace a u 0,9% u skupiny běžné promboprofylaxe.

Závěr: U nekriticky nemocných pacientů v Covid-19 byla iniciální strategie terapeutické dávky antikoagulace heparinem spojena se zvýšenou pravděpodobností přežití do propuštění z nemocnice, se sníženou nutností kardiovaskulární a respirační orgánové podpory v porovnání s běžně používanou tromboprofylaxí.

N Engl J Med 2021;385:790-802.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Ohodnocení mRNA-1273 SARS-CoV-2 vakcíny u dospívajících
Kashif Ali, Gary Berman, Honghong Zhou, et al.

Cílem této probíhající, placebem kontrolované studie ve fázi 2-3 bylo zhodnocení bezpečnosti, imunogenicity a účinnosti mRNA-1273 vakcíny u dospívající populace. Zdraví dospívající (ve věku 12 až 17 let) byli v poměru 2:1 náhodně přiřazeni k obdržení dvou 100μg dávek mRNA-1273 vakcíny, nebo placeba, podávaných s odstupem 28 dnů. Primárním sledovaným parametrem byla bezpečnost mRNA-vakcíny u dospívajících a noninferiorita imunitní odpovědi u dospívajících vzhledem k imunitní odpovědí u mladých dospělých (ve věku 18 až 25 let) ve fázi 3 studie. Sekundárním sledovaným parametrem byla účinnost mRNA-1273 vakcíny v prevenci Covid-19.

Výsledky: Celkem 3732 účastníků bylo náhodně přiřazeno k obdržení vakcíny mRNA-1273 (2489 účastníků), nebo placeba (1243 účastníků). V mRNA-1273 skupině byly nejčastějšími nežádoucími účinky po první nebo druhé dávce bolest v místě vpichu (u 93,1 % po první dávce, u 92,4 % po druhé dávce), bolest hlavy (u 44,6 % a u 70,2 %) a únava (u 47,9 % a u 67,8 %), v placebo skupině byly nejčastějšími nežádoucími účinky po první nebo druhé dávce bolest v místě vpichu (u 34,8 % po první dávce, u 30,3 % po druhé dávce), bolest hlavy (u 38,5 % a u 30,2 %) a únava (u 36,6 % a u 28,9 %). Nebyly zaznamenány žádné vážné nežádoucí účinky. Geometrický průměr titrů pseudovirových neutralizačních protilátek u dospívajících vzhledem k mladým dospělým byl 1,08 (95% CI, 0,94 až 1,24) a absolutní rozdíl v sérologické odpovědi byl 0,2 procentních bodů (95% CI, -1,8 až 2,4), což splnilo kritérium neinferiority. Nebyly hlášeny žádné případy Covid-19 s nástupem do 14 dní po druhé dávce v mRNA-1273 skupině a v placebo skupině se objevily 4 případy.

Závěr: Vakcína mRNA-1273 měla u dospívajících přijatelný bezpečnostní profil. Imunitní odpověď byla podobná jako u mladých dospělých a vakcína byla účinná v prevenci Covid-19.

N Engl J Med 2021;385:2241-51.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Vyhodnocení BNT162b2 Covid-19 vakcíny u dětí ve věku 5 až 11 let
E.B. Walter, K.R. Talaat, C. Sabharwal, et al.

Cílem této randomizované, probíhající studie je prozkoumat bezpečnost, imunogenicitu a účinnost dvou dávek BNT162b2 vakcíny, která byla podána s rozestupem 21 dní u dětí ve věku 6 měsíců až 11 let. Uváděny jsou výsledky pro děti ve věku 5 až 11 let. Ve fázi 2-3 této studie byli účastníci náhodně přiřazeni v poměru 2:1 k obdržení dvou dávek BNT162b2 vakcíny v dávce určené během fáze 1 této studie nebo k obdržení placeba. Jeden měsíc po druhé dávce BNT162b2 byly imunitní reakce porovnány se skupinou 16 až 25letých z klíčové studie, kteří obdrželi dvě 30μg dávky BNT162b2 vakcíny. Primárním sledovaným parametrem byla účinnost proti Covid-19 sedm nebo více dní po druhé dávce.

Výsledky: Ve fázi 1 obdrželo celkem 48 dětí ve věku 5 až 11 let 10 μg, 20 μg nebo 30 μg BNT162b2 vakcíny (16 dětí v každé dávce). Na základě reaktogenity a imunogenicity byla zvolena hladina 10 μg pro další studie. Ve fázi 2-3 studie bylo celkem 2268 dětí náhodně přiřazeno k obdržení BNT162b2 vakcíny (1517 dětí) nebo placeba (751 dětí). Medián sledování byl 2,3 měsíce. U 5 až 11letých, tak jako u ostatních věkových skupin, měla BNT162b2 vakcína příznivý bezpečnostní profil. V souvislosti s vakcínou nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí účinky. Jeden měsíc po druhé dávce byl poměr geometrických průměrů titrů neutralizačních protilátek SARS-CoV-2  u 5 až 11letých k 16 až 25letým 1,04 (95% CI, 0,93 až 1,18), poměr splňující předem stanovené kritérium úspěšnosti imunogenicity (spodní hranice oboustranného 95% CI, > 0,67; odhad poměru geometrického průměru, ≥ 0,8). Propuknutí nemoci Covid-19 s nástupem 7 dní nebo více po druhé dávce bylo hlášeno u tří účastníků, kteří obdrželi BNT162b2 vakcínu a u 16 účastníků, kteří obdrželi placebo (účinnost vakcíny, 90,7 %; 95% CI; 67,7 až 98,3).

Závěr: Očkování proti Covid-19 skládající se ze dvou 10μg dávek BNT162b2 vakcíny, které byly podány s odstupem 21 dní, bylo shledáno bezpečné, imunogenní a účinné u dětí ve věku 5 až 11 let.

 

N Engl J Med 2022;386:35-46. DOI: 10.1056/NEJMoa2116298

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Načasování tracheostomie a klinický outcome u ventilovaných pacientů s COVID-19: systematický přehled a meta-analýza
Yun Ji, Yumin Fang, Baoli Cheng, et al.

Cílem přehledu bylo hodnocení vlivu časné tracheostomie ve srovnání s pozdní tracheostomií na výsledky pacientů s COVID-19. Sledovanými parametry byly délka trvání umělé plicní ventilace, délka hospitalizace na JIP a celková mortalita. Časná tracheostomie byla definována jako tracheostomie provedená během prvních 14 dnů na umělé plicní ventilaci.

Výsledky: Přehled zahrnoval 2371 COVID-19 pozitivních pacientů s tracheostomií ze 14 studií.  Časná tracheostomie ukázala významné zkrácení doby na umělé plicní ventilaci (2098 pacientů; MD − 9.08 dní, 95% CI − 10.91 až − 7.26 dní, p < 0.01) a zkrácení hospitalizace na JIP (1224 pacientů; MD − 9.41 dní, 95% CI − 12.36 až − 6.46 dní, p < 0.01). Mortalita byla sledována u 2343 pacientů a byla srovnatelná u obou skupin (OR 1.09, 95% CI 0.79–1.51, p = 0.59).

Závěr: Výsledky naznačují, že časné provedení tracheostomie u pacientů s COVID-19 bylo spojeno s kratším trváním umělé plicní ventilace a kratší délkou hospitalizace na JIP bez vlivu na mortalitu, v porovnání s pozdní tracheostomií. Tato zjištění mohou zlepšit dostupnost JIP lůžek během pandemie COVID-19.

Ji et al. Critical Care (2022) 26:40

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
88 %

Molnupiravir pro perorální léčbu Covid-19 u nehospitalizovaných pacientů
A. Jayk Bernal, M.M. Gomes da Silva, D.B. Musungaie et al.

Byla provedena třetí fáze dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studie pro vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby molnupiravirem zahájené do 5 dnů po nástupu známek nebo symptomů u nehospitalizovaných neočkovaných dospělých pacientů s mírnými až středně těžkými příznaky laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 a nejméně s jedním rizikovým faktorem rozvoje těžkého průběhu onemocnění. Účastníci studie byli náhodně rozděleni tak, aby dostávali 800 mg molnupiraviru nebo placebo dvakrát denně po dobu 5 dnů. Primárním sledovaným parametrem účinnosti byl výskyt hospitalizace nebo úmrtí v den 29; výskyt nežádoucích účinků byl primárním bezpečnostním sledovaným parametrem. Plánovaná průběžná analýza byla provedena, když 50 % z 1550 účastníků (cílový počet) bylo sledováno do 29. dne.

Výsledky: Randomizaci podstoupilo celkem 1433 účastníků; 716 bylo přiřazeno k léčbě molnupiravirem a 717 k léčbě placebem. S výjimkou nerovnováhy v pohlaví byly výchozí charakteristiky v obou skupinách podobné. Převaha molnupiraviru byla prokázána v průběžné analýze; riziko hospitalizace z jakékoli příčiny nebo úmrtí do 29. dne bylo nižší u molnupiraviru (28 z 385 účastníků [7,3 %]) než u placeba (53 z 377 [14,1 %]) (rozdíl -6,8 procentních bodů; 95% CI, -11,3 až -2,4; P = 0,001). V analýze všech účastníků, kteří podstoupili randomizaci, bylo procento účastníků, kteří byli hospitalizováni nebo zemřeli do 29. dne nižší ve skupině s molnupiravirem než ve skupině s placebem (6,8 % [48 ze 709] vs. 9,7 % [68 z 699 ]; rozdíl, -3,0 procentních bodů; 95% CI, -5,9 až -0,1). Výsledky analýz podskupin byly do značné míry v souladu s těmito celkovými výsledky; v některých podskupinách, jako jsou pacienti s prokázanou předchozí infekcí SARS-CoV-2, pacienti s nízkou výchozí virovou náloží a pacienti s diabetem, upřednostnil bodový odhad rozdílu placebo. Jedno úmrtí bylo hlášeno ve skupině s molnupiravirem a 9 bylo hlášeno ve skupině s placebem do 29. dne. Nežádoucí účinky byly hlášeny u 216 ze 710 účastníků (30,4 %) ve skupině s molnupiravirem a 231 ze 701 (33,0 %) ve skupině s placebem.

Závěr:  Včasná léčba molnupiravirem snížila riziko hospitalizace nebo úmrtí u rizikových neočkovaných dospělých osob s Covidem-19.

N Engl J Med 2022;386:509-20. DOI: 10.1056/NEJMoa2116044

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Včasné podání Remdesiviru k prevenci progrese těžkého onemocnění Covid-19 u ambulantních pacientů
R. L. Gottlieb, C. E. Vaca, R. Paredes et al.

Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, zahrnující nehospitalizované pacienty s Covid-19, u kterých se symptomy objevily během předchozích 7 dnů a kteří měli alespoň jeden rizikový faktor pro progresi onemocnění (věk ≥ 60 let, obezita nebo koexistující onemocnění). Pacienti byli náhodně rozděleni do skupin, kterým byl podáván intravenózní remdesivir (200 mg 1. den a 100 mg 2. a 3. den) nebo placebo. Primární sledovaný parametr účinnosti byl kombinací hospitalizace související s Covid-19 nebo úmrtí z jakékoli příčiny do 28. dne. Primárním bezpečnostním sledovaným parametrem byly jakékoliv nežádoucí účinky.

Výsledky: Do analýz bylo zahrnuto celkem 562 pacientů, kteří podstoupili randomizaci a dostali alespoň jednu dávku remdesiviru nebo placeba: 279 pacientů ve skupině s remdesivirem a 283 ve skupině s placebem. Průměrný věk byl 50 let, 47,9 % pacientů byly ženy a 41,8 % byli Hispánci nebo obyvatelé latinoameričané. Nejčastějšími souběžnými onemocněními byly diabetes mellitus (61,6 %), obezita (55,2 %) a hypertenze (47,7 %). Hospitalizace nebo úmrtí z jakékoli příčiny související s Covid-19 se vyskytly u 2 pacientů (0,7 %) ve skupině s remdesivirem a u 15 (5,3 %) ve skupině s placebem (HR, 0,13; 95% CI, 0,03 až 0,59; P = 0,008). Celkem 4 z 246 pacientů (1,6 %) ve skupině s remdesivirem a 21 z 252 (8,3 %) ve skupině s placebem měli lékařskou prohlídku související s Covid-19 do 28. dne (HR 0,19; 95% CI, 0,07 až 0,56). Nežádoucí účinky se vyskytly u 42,3 % pacientů ve skupině s remdesivirem a u 46,3 % pacientů ve skupině s placebem.

Závěr: Mezi nehospitalizovanými pacienty, kteří měli vysoké riziko progrese Covid-19, měl 3 denní cyklus remdesiviru přijatelný bezpečnostní profil a vedl k 87% nižšímu riziku hospitalizace nebo úmrtí než placebo.

N Engl J Med 2022;386:305-15. DOI: 10.1056/NEJMoa2116846

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Riziko druhé alergické reakce na vakcíny SARS-CoV-2: Systematický přehled a meta-analýza
Derek K. Chu; Elissa M. Abrams; David B. K. Golden et al.

Cílem této metaanalýzy bylo posouzení rizika závažných okamžitých alergických reakcí (např. anafylaxe) na druhou dávku vakcíny SARS-CoV-2 mRNA u osob s okamžitými alergickými reakcemi na první dávku vakcíny. Zahrnuté studie se zabývaly okamžitými alergickými reakcemi jakékoli závažnosti na druhou dávku vakcíny proti SARS-CoV-2 u osob se známou nebo suspektní okamžitou alergickou reakcí (<4 hodiny po očkování) po první dávce vakcíny proti SARS-CoV-2.

Výsledky: Z 22 studií mRNA vakcín proti SARS-CoV-2 mělo 1366 jedinců (87,8 % žen; průměrný věk 46,1 let) okamžité alergické reakce na své první očkování. Analýza využívající model sdružených náhodných účinků zjistila, že u 6 pacientů se po druhém očkování rozvinuly závažné okamžité alergické reakce (absolutní riziko, 0,16 %[95% CI, 0,01%-2,94%]), u 232 se vyvinuly mírné příznaky (13,65 %[95 % CI, 7,76 %-22,9 %]), a naopak 1360 tolerovalo dávku (99,84 %[95 % CI, 97,09 %-99,99 %]). Ze 78 osob se závažnými okamžitými alergickými reakcemi na jejich první očkování mRNA SARS-CoV-2 měli 4 lidé (4,94 %[95% CI, 0,93 %-22,28 %]) druhou závažnou okamžitou reakci a 15 mělo nezávažné příznaky (9,54 % [95 % CI, 2,18 % - 33,34 %]). K žádnému úmrtí nedošlo. Odstupňované dávkování vakcín, kožní testování a premedikace jako strategie stratifikace rizika nezměnily zjištění. Jistota důkazu byla střední u pacientů s jakoukoli alergickou reakcí na první dávku a nízká u pacientů se závažnými alergickými reakcemi na první dávku.

Závěr:V tomto systematickém přehledu a metaanalýze případových studií a kazuistik bylo nízké riziko okamžitých alergických reakcí a závažných okamžitých reakcí nebo anafylaxe spojené s druhou dávkou vakcíny SARS-CoV-2 mRNA u osob, které prodělaly okamžitou alergickou reakci na jejich první dávku. Tato zjištění naznačují, že přeočkování jedinců s okamžitou alergickou reakcí na první dávku vakcíny SARS-CoV-2 mRNA v kontrolovaném prostředí vybaveném pro zvládnutí závažných alergických reakcí může být bezpečné.

JAMA Intern Med. 2022;182(4):376-385. doi:10.1001/jamainternmed.2021.8515

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Dlouhodobé outcome u pacientů COVID-19 a těžkou hypoxemií 12 mg vs. 6 mg dávek dexametazonu
Anders Granholm, Maj-Brit Norregaard Kjar, Marie Warrer Munch, et al. - Mezinárodní stratifikovaná randomizovaná COVID STEROID 2 studie

Cílem studie bylo porovnat outcome u pacientů s COVID-19 a těžkou hypoxemií při dávkování 12mg a 6mg dexametazonu. Primárním sledovaným parametrem byla 180denní mortalita, sekundárním parametrem zdravím podmíněná kvalita života, hodnocená podle EuruQoL a EQ VAS indexů.

Výsledky: Objektivní nález po 180 dnech byl získán u 963 z 982 pacientů (98.1%) ve skupině se záměrem léčby, data EQ- 5D-5L indexu 922 pacientů (93.9%) a EQ VAS data 924 pacientů (94.1%). Po 180 dnech, 164 z 486 pacientů (33.7%) zemřelo ve skupině léčených 12 mg vs 184 z 477 (38.6%) ve skupině léčených 6 mg [upravený rozdíl rizika − 4.3%; 99% (CI) − 11.7–3.0; RR 0.89; 0.72–1.09; P = 0.13]. Upravené střední rozdíly 12 mg a 6 mg skupin v indexu EQ-5D-5L byly 0.06 (99% CI − 0.01 až 0.12; P = 0.10) a v EQ VAS skóre 4 (− 3 až 10; P = 0.22).

Závěr: U sledovaných pacientů neukázaly dávky 12 mg dexametazonu statisticky významná zlepšení v mortalitě nebo kvalitě života po 180 dnech, v porovnání s dávkami 6 mg dexametazonu. Nicméně, výsledky byly kompatibilní s benefitem pro vyšší dávky.

Intensive Care Med https://doi.org/10.1007/s00134-022-06677-2

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Vliv včasné léčby ivermektinem u pacientů s Covid-19
G. Reis, E.A.S.M. Silva, D.C.M. Silva, et al.

Tato dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná adaptivní studie měla za cíl prozkoumat účinnost ivermektinu na prevenci hospitalizace nebo prodloužené observace na oddělení urgentního příjmu u pacientů s akutním, symptomatickým koronavirovým onemocněním Covid-19. Studie zahrnovala SARS-CoV-2 pozitivní dospělé pacienty, kteří měli příznaky onemocnění Covid-19 po dobu až 7 dnů a měli alespoň jeden rizikový faktor pro progresi onemocnění. Pacienti byli náhodně přiřazeni k obdržení ivermektinu (400 μg na kilogram tělesné hmotnosti) jednou denně po 3 dny, nebo k placebu. Primárním sledovaným parametrem byla hospitalizace kvůli Covid-19 během 28 dní po randomizaci nebo příjem na urgentní oddělení kvůli klinickému zhoršení příznaků Covid-19 (definovaného jako observace účastníka studie po dobu >6 hodin) během 28 dní po randomizaci.

Výsledky: Celkově 3515 pacientů bylo náhodně přiřazeno k léčbě ivermektinem (679 pacientů), k placebu (679) nebo k jiné intervenci (2157). Celkem u 100 pacientů (14,7 %) ve skupině s ivermektinem nastala primárně sledovaná událost ve srovnání se 111 pacienty (16,3 %) ve skupině s placebem (RR 0,90; Bayesovský 95% interval spolehlivosti 0,70 až 1,16). Z 211 primárně sledovaných událostí bylo 171 (81,0 %) přijetí do nemocnice. Zjištění byla podobná primární analýze v modifikované analýze intention-to-treat (analýza podle původního léčebného záměru), která zahrnovala pouze pacienty, kteří dostali alespoň jednu dávku ivermektinu nebo placeba (RR 0,89; Bayesovský 95% interval spolehlivosti 0,69 až 1,15) a v analýze podle protokolu, která zahrnovala pouze pacienty, kteří uváděli 100% adherenci k zadanému režimu (RR 0,94; Bayesovský 95% interval spolehlivosti 0,67 až 1,35). Nebyly přítomny žádné významné efekty užívání ivermektinu na sekundární parametry nebo nežádoucí účinky.

Závěr: Léčba ivermektinem nevedla ke snížení incidence hospitalizace kvůli progresi nemoci Covid-19 nebo ke zkrácení doby pozorování na oddělení urgentního příjmu u pacientů s včasnou diagnózou Covid-19.

N Engl J Med 2022;386:1721-31. DOI: 10.1056/NEJMoa2115869

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Účinnost vakcíny Covid-19 proti variantě Omikron (B.1.1.529)
N. Andrews, J. Stowe, F. Kirsebom et al.

K odhadu účinnosti vakcíny proti symptomatickému onemocnění způsobenému variantami omikron a delta (B.1.617.2) v Anglii byl použit design studie případů a kontrol s negativním testem. Účinnost vakcíny byla vypočtena po primární imunizaci dvěma dávkami vakcíny BNT162b2 (Pfizer–BioNTech), ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca) nebo mRNA-1273 (Moderna) a po booster dávce BNT162b2, ChAdOx1 nCoV-19, popř. mRNA-1273.

Výsledky: Mezi 27. listopadem 2021 a 12. lednem 2022 bylo identifikováno celkem 886 774 způsobilých osob infikovaných omikronovou variantou, 204 154 způsobilých osob infikovaných delta variantou a 1 572 621 způsobilých kontrol s negativním testem. Ve všech zkoumaných časových bodech a u všech kombinací primárního cyklu a posilovacích vakcín byla účinnost vakcíny proti symptomatickému onemocnění vyšší u delta varianty než u omikronové varianty. Proti omikronové variantě nebyl zaznamenán účinek po 20 týdnech po dvou dávkách ChAdOx1 nCoV-19, zatímco účinnost vakcíny po dvou dávkách BNT162b2 byla 65,5 % (95% CI, 63,9 až 67,0) po 2 až 4 týdnech, pokles na 8,8 % (95% CI, 7,0 až 10,5) po 25 a více týdnech.

Závěr: Primární imunizace dvěma dávkami vakcíny ChAdOx1 nCoV-19 nebo BNT162b2 poskytla omezenou ochranu proti symptomatickému onemocnění způsobenému omikronovou variantou. Posilovací dávka BNT162b2 nebo mRNA-1273 po primární kúře ChAdOx1 nCoV-19 nebo BNT162b2 podstatně zvýšila ochranu, ale tato ochrana postupem času slábla.

N Engl J Med 2022;386:1532-46. DOI: 10.1056/NEJMoa2119451

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie Clazakizumabu pro léčbu pneumonie COVID-19 s hyperinflamačním stavem
Bonnie E. Lonze, Peter Spiegler, Russell N. Wesson, et al.

Cílem studie bylo zjistit, zda je clazakizumab, přímý inhibitor IL-6, přínosný pro pacienty hospitalizované s těžkým nebo kritickým COVID-19, doprovázeným  hyperinflamačním stavem. Primárním sledovaným parametrem bylo 28denní přežití bez ventilátoru. Sekundární parametry zahrnovaly celkové přežití, četnost a trvání intubace a četnost a délka pobytu na JIP.

Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 152 pacientů, z nich 74 patřili do placebo skupiny a 78 dostávalo vysoké dávky clazakizumabu. Pacienti ve skupině s clazakizumabem měli vyšší šance 28-denního přežití bez ventilátoru ( OR = 3.84; p [OR > 1] 99.9%), stejně jako celkové přežití po  28 a 60 dnech (OR = 1.75; p [OR > 1] 86.5% a OR = 2.53; p [OR > 1] 97.7%). Clazakizumab byl spojován s nižším rizikem nutnosti intubace (OR = 0.2; p [OR] <1; 99.9%) a přijetí na JIP (OR = 0.26; p [OR < 1] 99.6%);  s kratším pobytem na ventilátoru a JIP ( RR < 0.75; p [RR < 1] > 99% ); a vyšší šancí na lepší klinický stav po 14, 28, a 60 dnech (OR = 2.32, p [OR > 1] 98.1%; OR = 3.36, p [OR > 1] 99.6%; a OR = 3.52, p [OR > 1] 99.8%).

Závěr: Clazakizumab významně zlepšil 28denní přežití bez ventilátoru, 28 a 60denní celkové přežití, a také klinické výsledky pacientů hospitalizovaných s COVID-19 a hyperinflamačním stavem.

Critical Care Medicine DOI: 10.1097/CCM.0000000000005591

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Remdesivir u pacientům se závažným průběhem infekce COVID-19
J. Grein, N. Ohmagari, D. Shin, et al.

Remdesivir, nukleotidový analog blokující virovou RNA polymerázu, vykazuje in vitro aktivitu proti SARS-CoV-2. Studie měla za cíl prozkoumat vliv paliativního podání remdesiviru na infekci COVID-19 u pacientům s kritickým průběhem. Remdesivir byl podáván pacientům s potvrzenou SARS-CoV-2 infekcí, jejichž saturace krve kyslíkem při vdechování okolního vzduchu nebo na kyslíkové podpoře dosahovala hodnot 94 % a méně. Remdesivir byl podáván 10 dní v dávce 200 mg intravenózně první den, následováno 100 mg zbývajících 9 dní. Pacientům zařazeným do této studie byl remdesivir podáván v období od 25. ledna 2020 do 7. března 2020 a měli klinické záznamy z alespoň jednoho následujícího dne po skončení terapie. Z 53 pacientů, jejichž data byla analyzována, pocházelo 22 z USA, 22 z Evropy nebo Kanady a 9 z Japonska. V úvodu terapie bylo 30 pacientů (57 %) napojeno na mechanickou ventilaci a 4 (8 %) na mimotělní membránovou oxygenaci (ECMO). V průměru byli pacienti následně pozorování a došetřováni 18 dnů, během kterých bylo u 36 pacientů (68 %) zaznamenáno zlepšení stupně kyslíkové podpory, zahrnující 17 z 30 pacientů (57 %) původně napojených na mechanickou ventilaci, kteří byli extubováni. Celkově bylo 25 pacientů (47 %) propuštěno a 7 pacientů (13 %) zemřelo; mortalita byla u pacientů s invazivní ventilací 18 % (6 z 34), u pacientů bez invazivní ventilace 5 % (1 z 19).

Závěr: V této kohortě pacientů hospitalizovaných pro závažný průběh infekce COVID-19, kteří byli paliativně léčeni remdesivirem, bylo zaznamenáno klinické zlepšení u 36 z 53 pacientů (68 %). Stanovení účinnosti terapie remdesivirem bude vyžadovat následnou randomizovanou placebem kontrolovanou studii.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
84 %

Awake polohování do pronace nesnižuje riziko intubace u COVID-19 pacientů na terapii vysokoprůtokovou nazální oxygenoterapií
Carlos Ferrando, Ricard Mellado-Artigas, Alfredo Gea,et al.

Cílem této prospektivní, multicentrické observační kohortové studi bylo určit, zda kombinace polohování do pronace u pacientů při vědomí (awake prone positioning-awake PP) u neintubavaných COVID-19 pozitivních pacientů a vysokoprůtokové nazální oxygenoterapie (HFNO) snižuje nutnost intubace oproti samotné HFNO.

Výsledky: Z celkového počtu COVID -19 pozitivních pacientů s akutním respiračním selháním, 199 obdrželo HFNO. Z toho 55 (27.6%) bylo polohováno do pronace během HFNO, 60 (41%) ze skupiny HFNO bylo intubováno a 22 (40%) ze skupiny HFNO + awake PP bylo intubováno. Použití PP jako přídavek k HFNO nesnížilo riziko intubace [RR 0.87 (95% CI 0.53–1.43), p = 0.60]. U pacientů s awake PP + HFNO se prokázal trend pozdější intubace, v porovnání se samotnou HFNO [medián 1 den (IQR 1.0–2.5) vs. 2 IQR 1.0–3.0] dny (p = 0.055), ale awake PP neovlivnila 28 ti denní mortalitu[RR 1.04 (95% CI 0.40–2.72), p = 0.92.

Závěr: U COVID -19 pacientů s akutním respiračním selháním, na vysokoprůtokové oxygenoterapii nazální kanylou nevedlo awake polohování do pronace ke snížení nutnosti intubace, ani neovlivnilo mortalitu.

Ferrando et al. Critical Care (2020) 24:597

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
84 %

Chirurgická maska na vysokoprůtokové nazální kanyle zlepšuje oxygenaci u COVID-19 kriticky nemocných pacientů s hypoxemickým respiračním selháním
Virginie Montiel , Arnaud Robert, Annie Robert, et al.

Primárním sledovaným parametrem této prospektivní studie bylo zhodnotit efekt přidání chirurgické masky na systém vysokoprůtokové nazální kanyly na oxidační parametry u hypoxemických pacientů s COVID 19 na JIP, kteří nevyžadovali urgentní intubaci.

Výsledky: Zhodnocení bylo provedeno u 21 pacientů, u kterých, přestože FiO2 zůstalo nezměněno, byl demonstrován signifikantní nárůst v PaO2, když byli pod chirurgickou maskou (z 59 (± 6), na 79 mmHg(± 16), p < 0.001),  PaO2/FiO2 z 83 (± 22), na 111 (± 38), p < 0.001) a SaO2 (z 91% (± 1.5), na 94% (± 1.6),p < 0.001). SpO2 se vrátila na hodnoty před intervencí, pokud byla chirurgická maska sundána, což potvrzuje efekt přístroje, spíše než spontánní pozitivní evoluce.

Závěr: Umístění chirurgické masky na obličej COVID-19  pacienta, který byl přijat na JIP pro závažné hypoxemické respirační selhání, a který byl již předtím na terapii kyslíkem vysokoprůtokovou nazální kanylou, zlepšuje pacientovu oxygenaci bez klinicky relevantních nežádoucích účinků.

Montiel et al. Ann. Intensive Care (2020) 10:125

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
84 %

Kortikosteroidní terapie ARDS sdruženého s COVID-19: kohortová studie s analýzou propenzitního skóre
Chaomin Wu, Dongni Hou, Chunling Du, et al.

 Cílem této  monocentrické retrospektivní observační studie je srovnat riziko úmrtí u pacientů s COVID-19 přidruženým ARDS léčených kortikosteroidy a pacienty bez kortikosteroidní terapie. Primárním sledovaným parametrem bylo úmrtí do 60 dnů za hospitalizace.

Výsledky: Celkový počet pacientů byl 382 [60.7 ± 14.1 roků (medián ± SD), 61.3% muži]. Medián SOFA skóre byl 2.0 (interkvartilní rozmezí, IQR 2.0–3.0). Na umělou plicní ventilaci bylo napojeno 94 pacientů (24.6%). Systémovou léčbu kortikosteroidy obdrželo 226 (59.2%) pacientů, 156 (40.8%) pacientů podstoupilo standardní léčbu. Maximální dávka kortikosteroidů byla 80.0 (IQR 40.0–80.0) mg ekvivalentu metylprednisolonu denně a délka kortikosteroidní terapie byla celkově 7.0 (4.0–12.0) dnů. V rámci Cox regresní analýzy s použitím kortikosteroidní léčby jako časově proměnné, byla kortikosteroidní terapie asociována s významnou redukcí rizika 60denní smrti během hospitalizace po korekci dle věku, pohlaví, SOFA skóre při přijetí, propenzitního skóre kortikosteroidní terapie, komorbidit, antivirové terapie a respirační podpory (míra rizika, HR 0.42; 95% CI 0.21, 0.85; p = 0.0160). Ve sledované kohortě nebyla pozorována souvislost mezi kortikosteroidní terapií a prodlouženou clearance virové RNA.

Závěr: Za nastavených klinických podmínek, terapie nízkými dávkami kortikosteroidů byla asociována se snížením rizika úmrtí během 60denní hospitalizace COVID-19 pozitivních pacientů s rozvinutým ARDS.

Wu et al. Crit Care (2020) 24:643

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
84 %

Časné podání kortikosteroidů je spojeno s nižší mortalitou kriticky nemocných pacientů s COVID-19: kohortová studie
Pablo Monedero, Alfredo Gea, Pedro Castro, et al.

Cílem této prospektivní multicentrickou observační kohortovou studii u kriticky nemocných dospělých kriticky nemocných pacientů s COVID-19 je prověřit účinek časného podání kortikosteroidů u kriticky nemocných pacientů s COVID-19 infekcí. Pacienti byli rozděleni do skupiny, která byla léčena časnou dávkou kortikosteroidů (před nebo v prvních 48 hodinách od přijetí na JIP), dále na skupinu, které byly podány kortikosteroidy později a na skupinu, kde nebyly podány vůbec. Primárním výstupním parametrem byla úmrtnost na JIP, sekundární výstupní parametry zahrnovaly sedmidenní úmrtnost, dny bez ventilační podpory a komplikace.

Výsledky: Z celkového počtu 882 pacientů 691 (78.3%) pacientů obdrželo kortikosteroidy v průběhu hospitalizace. U pacientů léčených časným podáním kortikosteroidů (n = 485) byla zaznamenána nižší úmrtnost na JIP (30.3% vs. 36.6% u pacientů, kteří neobdrželi kortikosteroidy vůbec a 44.2% u pacientů, kterým byly podány později) a nižší sedmidenní mortalita (7.2% vs. 15.2% bez podání kortikosteroidů) ve srovnání s pacienty léčenými pozdějším podáním kortikosteroidů. Zároveň bylo v případě časného podání zaznamenáno více dnů bez ventilační podpory, kratší doba hospitalizace na JIP a méně sekundárních infekcí oproti skupině s pozdějším podáním kortikosteroidů. Mezi skupinami nebyl zaznamenán žádný rozdíl ve zdravotních komplikacích. Časné střední až vysoké dávky kortikosteroidů byly spojeny s lepšími outcome, než režimy s nízkými dávkami.

Závěr: Časné podání kortikosteroidů u kriticky nemocných pacientů s COVID-19 infekcí je spojeno s nižší mortalitou než pozdější nebo žádné podání kortikosteroidů a dále je spojeno s méně komplikacemi než v případě pozdějšího podání.

Monedero et al. Crit Care (2021) 25:2

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
84 %

SARS-CoV-2 infekce u pracovníků v kritické péči: pozor na rizika mimo lůžko pacienta
Kate El Bouzidi, Tasneem Pirani, Carolina Rosadas et al.

Cílem této cross-section studie je prověřit, zda jsou pracovníci v kritické péči ve vysokém riziku nákazy infekcí SARS-CoV-2 od pacientů. Pro účely studie byly sledovány symptomy personálu, předchozí testy ze stěru a prevalence protilátek v korelaci s přijetím pacientů.

Výsledky: Účastníci studie vyplnili dotazník a poskytli vzorek séra pro testování na přítomnost protilátek proti SARS-CoV-2 během tří dnů v dubnu 2020. Bylo porovnáno načasování výskytu symptomů infekce u personálu vzhledem k přijetí COVID-19 pacientů na JIP. Dále byly identifikovány faktory asociované s detekcí protilátek. 384 z 625 pracovníků (61.4%) uvedlo předchozí symptomy a 124 (19.8%) poskytlo stěr pro otestování, z nichž 37 (29.8%) bylo pozitivních. Celkově mělo 21% osob (131/625) detekovatelné protilátky proti SARS-CoV-2, přičemž 9.9% (13/131) personálu mělo asymptomatický průběh. Vrchol nástupu symptomů u personálu byl zaznamenán 2 týdny před vrcholem počtu přijatých pacientů s COVID-19 infekcí. Séropozitivita se častěji prokázala u personálu, který pracoval na více odděleních napříč nemocnicí a také u personálu s domácím symptomatickým kontaktem (31.3%) ve srovnání s pracovníky bez tohoto kontaktu (16.2%), p < 0.0001.

Závěr: Personál, u kterého se rozvinula infekce COVID-19, se s menší pravděpodobností nakazil od pacientů v kritické péči. Pravděpodobnějšími zdroji infekce byli ostatní členové personálu, pohyb na dalších odděleních nemocnice a širší komunita osob. Tato zjištění naznačují, že osobní ochranné pomůcky byly efektivní v prevenci přenosu nákazy od pacientů. Nicméně musí personál dodržovat ochranná opatření i mimo lůžko pacienta.

Critical Care Medicine DOI: 10.1097/CCM.0000000000004878

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
84 %

Randomizovaná studie rekonvalescentní plazmy při těžké pneumonii Covid-19
V.A. Simonovich, L.D. Burgos Pratx, P. Scibona, et al.

Dospělí pacienty s těžkou pneumonií Covid-19 byli randomizováni v poměru 2:1 k příjmu rekonvalescentní plazmy nebo placeba. Primárním sledovaným parametrem byl klinický stav pacienta 30 dnů po intervenci, měřený jako šestibodová stupnice od celkového uzdravení po smrt.

Výsledky:  Celkem 228 pacientů bylo přiděleno k podání rekonvalescentní plazmy a 105 k podání placeba. Medián času od nástupu příznaků k zařazení do  studie byl 8 dní (IQR, 5 až 10) a hypoxémie byla nejčastějším závažným kritériem pro zařazení. Medián titru celkových protilátek SARS-CoV-2 rekonvalescentní plazmy byl 1: 3200 (IQR, 1: 800 až 1: 3200). Žádný pacient nebyl vyřazen v následném sledování. 30. den nebyl zaznamenán žádný významný rozdíl mezi skupinou s rekonvalescentní plazmou a skupinou s placebem v distribuci klinických výsledků podle ordinální stupnice (OR 0,83, 95%CI, 0,52 až 1,35; p = 0,46). Celková úmrtnost byla 10,96% ve skupině s rekonvalescentní plazmou a 11,43% ve skupině s placebem, rozdíl v riziku -0,46 procentního bodu (95% CI, -7,8 až 6,8). Celkové titry protilátek SARS-CoV-2 měly tendenci být vyšší ve skupině s rekonvalescentní plazmou 2. den po intervenci. Nežádoucí účinky a závažné nežádoucí účinky byly u obou skupin podobné.

Závěr: Nebyly pozorovány žádné významné rozdíly v klinickém stavu nebo celkové úmrtnosti u pacientů léčených rekonvalescentní plazmou a těmi, kteří dostávali placebo.

 

N Engl J Med 2021;384:619-29.DOI: 10.1056/NEJMoa2031304

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
84 %

Použití plicního ultrazvuku pro časnou diagnózu pneumonie asociovanou s COVID-19: mezinárodní multicentrická studie
Giovanni Volpicelli, Luna Gargani, Stefano Perlini et al.

V této multicentrické studii bylo analyzováno využití diagnostického přístupu založeného na plicním ultrazvuku (LUS) u pacientů s podezřením na COVID-19, který kombinuje LUS pravděpodobnost pneumonie asociovanou s COVID-19 se symptomy a klinickou historií pacienta. Primárním cílem bylo popsat diagnostickou přesnost kombinace LUS pravděpodobnosti a klinických fenotypů v predikci výsledků testu PCR s reverzní transkripcí (RT-PCR) u velké mezinárodní multicentrické populaci s podezřením na COVID-19. Sekundárním sledovaným parametrem bylo vyzkoušet online školení k zavedení standardizovaného LUS přístupu ke COVID-19 v centrech s různou úrovní odbornosti LUS. Byla definována LUS pravděpodobnost pneumonie asociované s COVID-19 podle čtyř různých vzorců: vysoká (HighLUS), střední (IntLUS), alternativní (AltLUS) a nízká (LowLUS) pravděpodobnost.

Výsledky: Bylo zkoumáno 1462 pacientů klasifikovaných jako mírné (n=400), závažné (n=727) a smíšené (n=335) fenotypy. Skupiny HighLUS a IntLus prokázaly celkovou senzitivitu 90,2% (95% CI 88,23 - 91,97%) při identifikaci pacientů s pozitivním RT-PCR, s vyššími hodnotami u smíšeného (94,7%) a závažného (97,1%) fenotypu, a dokonce vyšší u pacientů s objektivním respiračním selháním (99,3%). Skupina HighLUS prokázala specifitu 88,8% (CI 85,55 - 91,65%), která byla vyšší u mírného fenotypu (94,4%; CI 90,0-97,0%). Při multivariační analýze byla skupina HighLUS silným nezávislým prediktorem pozitivity RT-PCR (OR 4,2; CI 2,6 - 6,7, p < 0,0001).

Závěr: Kombinace LUS vzorců pravděpodobnosti s klinickými fenotypy při příjmu může zrychlit identifikaci pacientů bez nebo s COVID-19 asociovanou pneumonií u lůžka. Tento přístup by mohl podpořit a urychlit management pacientů během pandemické vlny.

Intensive Care Med (2021) 47:444–454

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
84 %

Globální výskyt neurologických projevů u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 - Zpráva pro konsorcium GCS-NeuroCOVID a konsorcium ENERGY
Sherry H.-Y. Chou, Ettore Beghi, Raimund Helbok, et al.

Tato kohortová studie zahrnovala pacienty s klinicky diagnostikovaným nebo laboratorně potvrzeným COVID-19 ve 28 centrec. Studii prováděla Global Consortium Study of Neurologic Dysfunction in COVID-19 (GCS-NeuroCOVID). Byly zahrnuty tři kohorty: (1) kohorta GCS-NeuroCOVID all COVID-19 (n = 3055) hospitalizovaných pacienty s COVID-19 s neurologickými projevy nebo bez nich; (2) Neurologická kohorta GCS-NeuroCOVID COVID-19 (n = 475), která zahrnovala pacienty hospitalizované s COVID-19, kteří měli potvrzené neurologické projevy; a (3) ENERGY kohorta (n = 214), která zahrnovala pacienty s COVID-19, kteří podstoupili formální neurologické vyšetření. Primárním sledovaným paramterem byla nemocniční mortalita.

Výsledky: Z 3055 pacientů v kohortě all COVID-19 bylo 1742 (57%) mužů a průměrný věk byl 59,9 let (95% CI, 59,3-60,6 let). Ze 475 pacientů v neurologické kohortě COVID-19 bylo 262 (55%) mužů a průměrný věk byl 62,6 roku (95% CI, 61,1-64,1 let). Z 214 pacientů v kohortě ENERGY bylo 133 (62%) mužů a průměrný věk byl 67 let (95% CI, 52-78 let). Celkem 3083 z 3 433 pacientů (82%) napříč kohortami mělo neurologické projevy (hlášené samostatně a / nebo klinicky zachycené neurologické příznaky a / nebo syndrom). Nejčastějšími příznaky, které pacienti sami hlásili, byla bolest hlavy (1385 z 3732 pacientů [37%]) a anosmie nebo ageusie (977 z 3 700 pacientů [26%]). Nejčastější neurologické příznaky a / nebo syndromy byly akutní encefalopatie (1845 z 3740 pacientů [49%]), koma (649 z 3737 pacientů [17%]) a cévní mozková příhoda (222 z 3737 pacientů [6%]), zatímco meningitida a / nebo encefalitida byly vzácné (19 z 3741 pacientů [0,5%]).Přítomnost klinicky zachycených neurologických příznaků a / nebo syndromů byla spojená se zvýšeným rizikem úmrtí v nemocnici (upravené OR, 5,99; 95% CI, 4.33-8.28) po úpravě podle místa studie, věku, pohlaví, rasy a etnického původu. Přítomnost již existujících neurologických poruch (aOR, 2,23; 95% CI, 1,80-2,75) byla spojena se zvýšeným rizikem rozvoje neurologických příznaků a / nebo syndromů s COVID-19.

Závěr: V této multicohortové studii byly neurologické projevy běžné mezi pacienty, hospitalizovanými s COVID-19, a byly spojeny s vyšší nemocniční mortalitou. Preexistující neurologické poruchy byly spojeny se zvýšeným rizikem rozvoje neurologických příznaků a / nebo syndromů při COVID-19.

JAMA Network Open. 2021;4(5):e2112131.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
84 %

Tocilizumab u hospitalizovaných pacientů s těžkou pneumonií Covid-19
I.O. Rosas, N. Brau, M. Waters, et al.

V rámci třetí fáze této studie byli náhodně rozděleni pacienti, kteří byli hospitalizováni s těžkou pneumonií s Covid-19, v poměru 2:1, kteří obdrželi jednu intravenózní infuzi tocilizumabu (v dávce 8 mg na kilogram tělesné hmotnosti) nebo placebo. Přibližně jedna čtvrtina účastníků dostala druhou dávku tocilizumabu nebo placebo 8 až 24 hodin po první dávce. Primárním outcomem byl klinický stav 28. den na ordinální stupnici od 1 (propuštěný nebo připravený k propuštění) do 7 (smrt) v modifikované populaci se záměrem léčit, která zahrnovala všechny pacienty, kteří dostávali alespoň jednu dávku tocilizumabu nebo placeba.

Výsledky: Ze 452 pacientů, kteří podstoupili randomizaci, bylo 438 (294 ve skupině s tocilizumabem a 144 ve skupině s placebem) zahrnuto do primární a sekundární analýzy. Medián hodnoty klinického stavu 28. den na ordinální stupnici byl 1,0 (95% interval spolehlivosti [CI], 1,0 až 1,0) ve skupině s tocilizumabem a 2,0 (hospitalizace bez JIP bez doplňkového kyslíku) (95% CI, 1,0 až 4,0) v placebo skupině (rozdíl mezi skupinami, -1,0; 95% CI, -2,5 až 0; P = 0,31 podle van Elterenova testu). V kontrolní populaci se závažné nežádoucí účinky vyskytly u 103 z 295 pacientů (34,9%) ve skupině s tocilizumabem a u 55 ze 143 pacientů (38,5%) ve skupině s placebem. Úmrtnost 28. den byla 19,7% ve skupině s tocilizumabem a 19,4% ve skupině s placebem (vážený rozdíl, 0,3 procentního bodu; 95% CI, –7,6 až 8,2; nominální P = 0,94).

Závěr: V této randomizované studii, zahrnující hospitalizované pacienty s těžkou pneumonií Covid-19, použití tocilizumabu nevedlo k významně lepšímu klinickému stavu nebo nižší úmrtnosti než placebo po 28 dnech. 

N Engl J Med 2021;384:1503-16.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
84 %

Bezpečnostní profil posílených strategií tromboprofylaxe u kriticky nemocných pacientů s COVID ‑ 19 během první vlny pandemie: observační report 28 evropských jednotek intenzivní péče
Andrea Lavinio, Ari Ercole, Denise Battaglini, et al.

Tento report, zahrnující retrospektivní observační multicentrickou studii popisuje prevalenci a bezpečnost rozšířené strategie tromboprofylaxe (ET) a asociaci s klinickými outcome během první vlny pandemie COVID-19 u dospělých pacientů se zvláštním zaměřením na krvácivé komplikace a mortalitu na JIP.

Výsledky: Celkem bylo zahrnuto 852 (79% mužů, věk 66 [37–85] let) pacientů z 28 JIP. BMI a délka pobytu na JIP byly 27,7 (25,1–30,7) kg / m2 a 13 (7–22) dnů. Tromboembolické příhody byly hlášeny u 146 pacientů (17,1%), z toho 78 (9,2%) bylo plicní embolie (PE). Mortalita na JIP se vyskytla u 335/852 (39,3%) pacientů. ET byla použita u 274 (32,1%) pacientů a byla nezávisle spojena s významným snížením úmrtnosti na JIP (log odds = 0,64 [95% CI 0,18–1,1; p = 0,0069]), ale ne se zvýšeným rizikem kritického krvácení (log odds = 0,187 [95% CI - 0,591 až - 0,964; p = 0,64]).

Závěr: V kohortě kriticky nemocných pacientů s vysokou prevalencí tromboembolických příhod byla ET spojena se sníženou mortalitou na JIP bez zvýšené zátěže hemoragických komplikací. Tato studie naznačuje, že strategie ET jsou bezpečné a jsou spojeny s příznivými výsledky.

Lavinio et al. Crit Care (2021) 25:155

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
84 %

Infekce SARS-CoV-2, COVID-19 a načasování elektivních chirurgických výkonů Multidisciplinární konsensuální prohlášení a doporučení
K. El-Boghdadly, T. M. Cook, T. Goodacre, et al.

Sdílené rozhodování o načasování chirurgického zákroku po infekci SARS-CoV-2 musí odpovídat závažnosti počáteční infekce; přetrvávající příznaky COVID-19; komorbiditám a funkčnímu stavu; klinické prioritě a riziku progrese onemocnění a složitosti operace. Na ochranu zaměstnanců, jiných pacientů a veřejnosti, by plánované výkony neměly probíhat během období, kdy pacient může být infekční. Je třeba učinit preventivní opatření, aby se zabránilo předoperační a perioperační infekci, zejména u pacientů s vyšším rizikem. Elektivní operace by neměla být naplánována během 7 týdnů od diagnózy SARS-CoV-2 infekce, pokud rizika odložení chirurgického zákroku nepřeváží riziko pooperační morbidity nebo mortality spojené s COVID-19.U SARS-CoV-2 pacientů s přechodným, nebo asymptomatickým průběhem onemocnění není třeba dalších opatření po 7 týdenním období. Pacienti, kteří byli kvůli SARS-CoV-2 hospitalizováni, nebo mají perzistující symptomy, je třeba dbát zvýšené obezřetnosti. Pacienti s přetrvávajícími příznaky COVID-19 jsou ve zvýšeném riziku pooperační morbidity a mortality i po 7 týdnech.

Závěr: Čas před operací by měl být využit pro funkční zhodnocení stavu pacienta  a multidisciplinární optimalizaci. Očkování několik týdnů před operací sníží riziko pro pacienty a může snížit riziko nozokomiální SARSCoV-2 infekce dalších pacientů a personálu. Vnitrostátní výbory pro očkování by měly zvážit, zda takoví pacienti mohou mít přednost při očkování. Jakmile se objeví další data, bude možná nutné tato doporučení revidovat, ale předložené zásady by měly být vzaty v úvahu, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů, veřejnosti a zaměstnanců.

 

Anesthesia 2021, 76, 940–946

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
84 %

Tocilizumab a remdesivir u hospitalizovaných pacientů s těžkou pneumonií COVID-19: randomizovaná klinická studie
Ivan O. Rosas, George Diaz, Robert L. Gottlieb et al.

Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná multicentrická studie měla za cíl zhodnotit, zda podání tocilizumabu v kombinaci s remdesivirem prokáže vyšší účinnost než samotný remdesivir u pacientů s těžkou covidovou pneumonií. Primárním sledovaným parametrem byl čas od zahájení léčby po propuštění pacienta z nemocnice, případně po čas, kdy byl pacient k propuštění připraven.

Výsledky: Z celkových 649 pacientů bylo 434 náhodně přiřazeno k tocilizumabu plus remdesiviru a 215 k placebu plus remdesiviru. Kortikosteroidy do 28. dne studie obdrželo 566 pacientů (88,2 %). Medián doby od randomizace do propuštění z nemocnice (popřípadě po čas, kdy byl pacient k propuštění připraven) byl 14 dní (95% CI 12–15) u skupiny tocilizumabem plus remdesivirem a 14 dní (95% CI 11–16) u skupiny s placebem plus remdesivirem (log-rank P = 0,74; Coxův model proporcionálního HR 0,97 (95% CI 0,78–1,19)). Závažné nepříznivé události se objevily u 128 (29,8 %) pacientů ze skupiny tocilizumab plus remdesivir a u 72 (33,8 %) pacientů skupiny placebo plus remdesivir, 78 (18,2 %) a 42 (19,7 %) pacientů zemřelo v jednotlivých skupinách do 28. dne.

Závěr: Současná léčba tocilizumabem a remdesivirem nezkrátila čas strávený v nemocnici do 28. dne ve srovnání s léčbou placebem a remdesivirem u pacientů se těžkou pneumonií COVID-19.

Intensive Care Med, DOI: 10.1007%2Fs00134-021-06507-x

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
84 %

Kvantitativní zhodnocení vzniku aerosolu během zavádění a odstraňování supraglotické pomůcky k zajištění dýchací cesty
A. J. Shrimpton, F. K. A. Gregson, J. M. Brown, et al.

Cílem studie bylo kvantifikovat vznik aerosolu při použití supraglotických pomůcek pro zajištění dýchací cesty. Guidelines považují tento proces za zdroj aerosolu, nicméně žádná studie tvorbu nekvantifikovala.Primárním sledovaným parametrem byla koncentrace aerosolu (částic 0.3 – 10 μm v průměru) a její změny v čase při dýchání, zavádění a odstraňování supraglotické pomůcky, a kašli. Měření probíhalo na ultračistém operačním sále s velmi nízkou koncentrací aerosolu před měřením (medián (IQR [range]) 1.6 (0-3.1 [0-4.0]) částic. I-1).

Výsledky: Při klidném dýchání pacienta činila koncentrace částic na sále (4.0 (1.3–11.0 [0–44]) částic. l−1, p = 0.048). Průměrná koncentrace částic při zavádění pomůcky (1.3 (1.0–4.2 [0–6.2]) částic. l−1, n = 11), a odstraňování pomůcky (2.1 (0–17.5 [0–26.2]) částic.l−1, n = 12) se nelišila od klidného dýchání pacienta (p = 0.31, respektive p = 0.84). Srovnání zavádění a odstraňování pomůcky s koncentrací částic při volním zakašlání (104 (66–169 [33–326]), n = 27) ukázalo, že používání pomůcky vytváří <4 % aerosolu vytvořeného při jednom zakašlání. Při jednom obtížném zajišťování dýchací cesty došlo k přechodnému nárůstu v koncentraci částic. Podrobná analýza ukázala atypickou velikost částic a následně byly identifikovány nerespirační zdroje aerosolu, které vznikají při zajišťování dýchací cesty a lze je považovat za artefakty.

Závěr: Zjištění ukázala, že při zavádění a odstraňování supraglotické pomůcky vzniká srovnatelné množství aerosolu jako při dýchání a výrazně nižší než při kašli.

 

Anaesthesia 2021, 76, 1577–1584, https://doi.org/10.1111/anae.15542

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
84 %

Účinnost a bezpečnost IL-6 inhibitorů u pacientů s pneumonií způsobenou virem COVID-19: systematická review a metaanalýza multicentrických randomizovaných studií
Alessandro Belletti, Corrado Campochiaro, Marilena Marmiere, et. al.

Cílem této meta-analýzy randomizovaných kontrolovaných studií (RTC) bylo otestovat hypotézu, zda u dospělých pacientů s COVID-19 pneumonií může zlepšit jejich následný stav podání inhibitorů IL-6 (tocilizumab nebo sarilumab). Primárním sledovaným parametrem byla mortalita při nejdelším možném sledování a sekundárními parametry byla četnost intubací a incidence vedlejších účinků.

Výsledky: Posouzeno bylo 763 multicentrických studií (včetně 15 RTC, tedy 9 320 pacientů) z nichž většina byla tzv. open-label vs. standardní léčba. Byla prokázána asociace mezi IL-6 inhibitory a celkovou mortalitu v nejdelším možném sledování (1315/5,380 [24.4%] u skupiny dostávající IL-6 inhibitor vs. 1080/3,814 [28.3%] u kontrolní skupiny RR = 0.90; 95% CI 0.84 to 0.96; p pro efekt = 0.003, I2 = 0%, se zahrnutím 13 studií) a zároveň i redukce 28/30 denní mortality a četnosti intubací bez významného zvýšení četnosti vedlejších účinků a sekundárních infekcí.

Závěr: IL-6 inhibitory snížily nejdelší sledovanou mortalitu a četnost intubací u pacientů s pneumonií způsobenou COVID-19. Výsledky nicméně musí být potvrzeny randomizovanou kontrolovanou studií s vysokou kvalitou.

Annals of Intensive Care (2021) 11:152

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 4
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
84 %

Koronavirové onemocnění 2019 jako příčina virové sepse: systematický přehled a meta-analýza
Eleni Karakike, Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis, Miltiades Kyprianou, et al.

Cílem tohoto systematického přehledu bylo popsat prevalenci sepse související s koronavirovým onemocněním 2019 na JIP nebo standartním oddělení.
Do analýzy byly zahrnuty studie prezentující údaje o pacientech s potvrzeným koronavirovým onemocněním v roce 2019 s diagnózou sepse podle klasifikace sepse-3 nebo podle přítomnosti orgánových dysfunkcí souvisejících s infekcí, které vyžadují orgánovou podporu/náhradu. Sekundárními sledovanými parametry byla potřeba přijetí na jednotku intenzivní péče pacientů původně hospitalizovaných na standartním oddělení a prevalence nového výskytu orgánové dysfunkce na jednotce intenzivní péče. Výsledky byly vyjádřeny jako podíly s příslušným 95% CI.

Výsledky: Z 3 825 článků bylo analyzováno 151, z nichž pouze pět přímo uvádělo výskyt sepse. S ohledem na pozorovanou vysokou heterogenitu byla prevalence sepse související s onemocněním COVID 2019- 77,9 % (95% CI, 75,9-79,8; I2 = 91 %; 57 studií) na jednotce intenzivní péče a 33,3 % (95% CI, 30,3-36,4; I2 = 99 %; 86 studií) na standartním oddělení. Přijetí na JIP bylo nutné u 17,7 % (95% CI, 12,9-23,6; I2 = 100 %) pacientů na oddělení. Nejčastější orgánovou dysfunkcí na jednotce intenzivní péče byl syndrom akutní respirační tísně (87,5 %; 95% CI, 83,3-90,7; I2 = 98 %).

Závěry: Většina pacientů s onemocněním COVID-19  hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče splňuje kritéria sepse 3 a je u nich přítomna orgánová dysfunkce spojená s infekcí. Lékařská a vědecká komunita by měla systematicky hlásit virovou sepsi kvůli prognostickým a léčebným důsledkům.

Critical Care Medicine DOI: 10.1097/CCM.0000000000005195

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
84 %

Benefity a rizika neinvazivní oxygenace při léčbě COVID-19: multicentrická, prospektivní kohortová studie (COVID-ICU) ve 137 nemocnicích
COVID-ICU group, for the REVA network, COVID-ICU investigators

Cílem studie byla evaluace vlivu standardní oxygenace, vysokoprůtokovou nosní kanylou (HFNC), a neinvazivní ventilací (NIV)  na míru selhání oxygenoterapie a mortalitu COVID-19 pacientů na jednotkách intenzivní péče. Primárním sledovaným parametrem bylo selhání oxygenační terapie, definované jako nutnost intubace nebo úmrtí pacienta. Dalším parametrem bylo zhodnocení proměnných nezávisle asociovaných se selháním oxygenoterapie a s 90-denní mortalitou.

Výsledky: Zařazeno bylo 4754 COVID-19 pozitivních pacientů na JIP, 1491 z nich nebylo při přijetí intubováno a byli léčeni standardní kyslíkovou léčbou (51%), HFNC (38%), nebo NIV (11%) (P < 0.001). Selhání oxygenační terapie bylo zaznamenáno u 739 (50%) pacientů (678 intubovaných a 61 zemřelých). Pro standardní kyslíkovou terapii, HFNC, a NIV, bylo procento selhání 49%, 48%, a 60% (P < 0.001). Multivariační analýzou, HFNC ([OR] 0.60, 95% [CI] 0.36–0.99, P = 0.013), ale nikoliv NIV (OR 1.57, 95% CI 0.78–3.21) bylo spojeno s nižším rizikem selhání oxygenoterapie. Celková 90-denní mortalita byla 21%. Multivariační analýzou, oxygenoterapie HFNC nesouvisela se změnou mortality (OR 0.90, 95% CI 0.61–1.33), u NIV byla zaznamenána zvýšená mortalita (OR 2.75, 95% CI 1.79–4.21, P < 0.001).

Závěr: U pacientů s COVID-19, při léčbě HFNC byl zjištěn pokles v selhání oxygenoterapie bez zlepšení 90-denní mortality. NIV byla naopak asociována s vyšší mortalitou u těchto pacientů

Critical Care (2021) 25:421

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
84 %

Účinnost mRNA vakcíny proti Covidu-19 u amerického zdravotnického personálu
T. Pilishvili, R. Gierke, K.E. Fleming et al.

Byla provedena test-negativní případově-kontrolní studie, zahrnující zdravotnický personál ve 25 státech USA. Případy byly definovány na základě pozitivní polymerázové řetězové reakce (PCR) nebo antigenního testu na SARS-CoV-2 a alespoň jednoho symptomu nemoci Covid-19. Pomocí podmíněné logistické regrese s úpravou podle věku, rasy a etnické skupiny, základních podmínek a expozice osobám s Covid-19, jsme odhadli účinnost vakcíny po částečném očkování (posuzováno 14 dní po obdržení první dávky až 6 dní po obdržení druhé dávky) a po kompletní vakcinaci (posuzováno ≥7 dní po podání druhé dávky).

Výsledky: Studie zahrnovala 1482 případových účastníků a 3449 účastníků kontroly. Účinnost vakcíny pro částečnou vakcinaci byla 77,6 % (95% CI, 70,9 až 82,7) u vakcíny BNT162b2 (Pfizer–BioNTech) a 88,9 % (95% CI, 78,7 až 94,2) u vakcíny mRNA-1273 (Moderna); po kompletní vakcinaci byla účinnost vakcín 88,8 % (95% CI, 84,6 až 91,8) a 96,3 % (95% CI, 91,3 až 98,4). Účinnost vakcíny byla podobná v podskupinách definovaných podle věku (< 50 let nebo ≥ 50 let), rasy a etnické skupiny, přítomnosti základních onemocnění a úrovně kontaktu s pacientem. Odhady účinnosti vakcíny byly nižší během týdnů 9 až 14 než během týdnů 3 až 8 po podání druhé dávky, ale intervaly spolehlivosti se široce překrývaly.

Závěr: Vakcíny BNT162b2 a mRNA-1273 byly v reálných podmínkách vysoce účinné při prevenci symptomatického onemocnění Covid-19 u zdravotnického personálu, včetně osob, které jsou ohroženy závažným průběhem Covid-19 a osob v rasových a etnických skupinách, které byly pandemií neúměrně postiženy.

N Engl J Med 2021;385:e90. DOI: 10.1056/NEJMoa2106599

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
84 %

Booster vakcíny BNT162b2 a úmrtnost v důsledku Covid-19
Ronen Arbel, Ariel Hammerman, Ruslan Sergienko et al.

Účastníky studie měli 50 let, nebo více, a obdrželi dvě dávky BNT162b2 před alespoň 5 měsíci. Úmrtnost v důsledku Covid-19 mezi účastníky, kteří dostali booster během období studie (skupina s přeočkováním), byla porovnána s úmrtností mezi účastníky, kteří booster nedostali (skupina bez přeočkování). Coxův regresní model byl použit k odhadu spojení obdržení boosteru s úmrtím v důsledku Covid-19 s úpravou pro sociodemografické faktory a koexistující podmínky.

Výsledky:  Kritéria splnilo celkem 843 208 účastníků, z nichž 758 118 (90 %) dostalo booster během 54 denního období studie. K úmrtí na COVID-19 došlo u 65 účastníků ve skupině s přeočkováním (0,16 na 100 000 osob za den) a u 137 účastníků ve skupině bez přeočkování (2,98 na 100 000 osob za den). Upravený poměr rizik pro úmrtí v důsledku Covid-19 ve skupině s boostrem byl ve srovnání se skupinou bez boosteru 0,10 (95%CI, 0,07 až 0,14; P<0,001).

Závěr: Účastníci, kteří dostali přeočkování alespoň 5 měsíců po druhé dávce BNT162b2, měli o 90 % nižší úmrtnost na Covid-19 než účastníci, kteří přeočkování nedostali.

N Engl J Med 2021;385:2413-20. DOI: 10.1056/NEJMoa2115624

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
84 %

Ochrana proti onemocnění Covid-19 pomocí BNT162b2 boosteru napříč věkovými skupinami
Yinon M. Bar On, Yair Goldberg, Micha Mandel, et al.

Z databáze byla extrahována data za období od 30. července do 10. října 2021 týkající se 4 696 865 osob ve věku 16 let nebo starších, které dostaly dvě dávky BNT162b2 před alespoň 5 měsíci. V primární analýze byla porovnávána míru potvrzeného onemocnění Covid-19, závažného onemocnění a úmrtí mezi těmi, kteří dostali posilovací dávku o alespoň 12 dní dříve (skupina s přeočkováním) s četnostmi mezi těmi, kteří ji nedostali (skupina bez přeočkování).

Výsledky: Míra potvrzené infekce byla ve skupině s přeočkováním nižší než ve skupině bez přeočkování přibližně 10 krát (rozsah mezi pěti věkovými skupinami, 9,0 až 17,2) a byla 4,9 krát až 17,2 krát nižší ve skupině s přeočkováním než ve skupině s časným přeočkováním. Upravený rozdíl četnosti se pohyboval od 57,0 do 89,5 infekcí na 100 000 osobo-dnů v primární analýze a od 34,4 do 38,3 v sekundární analýze. Četnost závažných onemocnění v primární a sekundární analýze byla nižší ve skupině s přeočkováním 17,9 krát (95% CI, 15,1 až 21,2) a 6,5 krát (95% CI, 5,1 až 8,2), v uvedeném pořadí. U osob nad 60 let a starších 21,7 krát (95% CI, 10,6 až 44,2) a 3,7 krát (95% CI, 1,3 až 10,2) mezi osobami ve věku 40 až 59 let. Upravený rozdíl v četnosti v primární a sekundární analýze byl 2,1 a 0,8 úmrtí na 100 000 osobo-dnů.

Závěr: Ve všech studovaných věkových skupinách byla míra potvrzeného Covid-19 a závažných komplikací podstatně nižší u účastníků, kteří dostali posilovací dávku vakcíny BNT162b2, než u těch, kteří ji nedostali.

N Engl J Med 2021;385:2421-30. DOI: 10.1056/NEJMoa2115926

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
84 %

Vliv doby expozice pronančí polohy v bdělém stavu na klinický outcome pacientů s akutním respiračním selháním při COVID-19 na terapii vysokoprůtokovým nasálním kyslíkem: multicentrická kohortová studie
Mariano Esperatti, Marina Busico, Nora Angelica Fuentes et. al.

Cílem této studie bylo zhodnotit účinek awake pronační poloha (AW-PP) na riziko nutnosti endotracheální intubace a nemocniční mortalitu u pacientů s ARS souvisejícím s COVID-19 léčených HFNO a analyzovali účinky různých dob expozice AW-PP. Primárním sledovaným parametrem byla nutnost endotracheální intubace (ETI); a sekundárním sledovaným parametrem byla nemocniční mortalita.

Výsledky: Bylo zahrnuto 335 pacientů; 187 (56 %) tolerovalo AW-PP po dobu: [medián (p25–75)] 12 (9–16) h/den a 148 (44 %) sloužilo jako kontrola. Propensity analýza IPW ukázala standardizované rozdíly < 0,1 ve všech hodnocených proměnných. Po úpravě o další zkreslující faktory byla OR (95% CI) pro intubaci ve skupině AW-PP 0,36 (0,2–0,7), s progresivním snižováním OR, jak se expozice AW-PP zvyšovala. Upravený OR (95% CI) pro nemocniční mortalitu ve skupině AW-PP ≥ 6 h/den byl 0,47 (0,19–1,31). Expozice poloze na břiše ≥ 8 h/d vedla k dalšímu snížení OR [0,37 (0,17–0,8)].

Závěr: Ve studované populaci awake pronační poloha po dobu ≥ 6 h/den snižovala riziko endotracheální intubace a expozice ≥ 8 h/den snižovala riziko nemocniční mortality.

 

Esperatti et al. Critical Care (2022) 26:16

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
84 %

Nárůst incidence ventilátorových pneumonií u pacientů s COVID-19: multicentrická kohortová studie
Charles-Hervé Vacheron, Alain Lepape, Anne Savey, et al.

Cílem studie bylo zjištění epidemiologických dat ventilátorových pneumonií, jak četnosti, tak etiologie, u COVID-19 pozitivních pacientů a porovnání se skupinami pacientů COVID-19 negativními. Primárním parametrem byla incidence ventilátorové pneumonie, sekundárními kumulativní incidence, riziko rozvoje první a druhé ventilátorové pneumonie, mikrobiální etiologie a vzorce rezistence.

Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 1879 pacientů do každé skupiny. Celková incidence ventilátorové pneumonie u COVID-19 pozitivních pacientů byla vyšší (25.5; 95% CI [23.7–27.45] vs. 15.4; 95% CI [13.7–17.3] ventilátorových pneumonii na 1,000 dní umělé ventilace). Kumulativní incidence byla vyšší pro první a druhé ventilátorové pneumonie mezi COVID-19 pozitivními pacienty (respektivní Gray test < 0.0001 a 0.0167). Mikrobiální etiologie a rezistence byly srovnatelné mezi skupinami s predominancí Enterobacterales a G- nefermentujících bakterií. Zaznamenané antibiotické rezistence se podobaly, s výjimkou nižšího výskytu MRSA u COVID-19 pozitivních pacientů (6% vs 23%; p = 0.013).

Závěr: Byla zaznamenána vyšší incidence ventilátorových pneumonií mezi pacienty s COVID-19 v porovnání s ostatními pacienty léčenými na JIP. Mikrobiální etiologie i antibiotické rezistence byly podobné.

Critical Care Medicine DOI: 10.1097/CCM.0000000000005297

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
84 %

Klinická škála křehkosti (CFS) indikovala křehkost spojenou se zvýšenou nemocniční a 30denní úmrtností u pacientů s COVID-19: systematický přehled a meta-analýza
Mate Rottler, Klementina Ocskay, Zoltan Sipos, et al.

Cílem této studie bylo shrnout důkazy o účinnosti nástrojů pro hodnocení křehkosti u pacientů s COVID-19. Hlavními sledovanými paramentry byly mortalita, délka hospitalizace (LOH) a přijetí na jednotku intenzivní péče (JIP) u křehkých pacientů s COVID-19. Křehkost byla také porovnávána u přeživších a nepřeživších pacientů.

Výsledky: Z 3640 identifikovaných záznamů bylo 54 zahrnuto do kvalitativní a 42 do kvantitativní syntézy.  Ve 46 studiích byla použita škála klinické křehkosti (CFS), ve 4 studiích skóre nemocničního rizika křehkosti (HFRS), ve 3 studiích multidimenzionální prognostický index (MPI) a ve třech studiích bylo použito jiné skóre. Bylo zjištěno, že pacienti s křehkostí (CFS 4-9 nebo HFRS ≥ 5) mají vyšší riziko úmrtí (CFS: OR: 3,12; CI 2,56-3,81; HFRS OR: 1,98; CI 0,89-2,07). U pacientů s křehkostí (CFS 4-9) byla nižší pravděpodobnost přijetí na jednotku intenzivní péče (OR 0,28; CI 0,12-0,64).Kvantitativní syntézu pro LOH nebylo možné provést. Většina studií nesla vysoké riziko bias.

Závěr: Křehkost, hodnocená podle CFS, je silně spojena s mortalitou, a proto by měl být do mezinárodních pokynů pro léčbu COVID-19 zahrnut management pacientů zohledňující právě jejich křehkost.

 

Rottler et al. Annals of Intensive Care (2022) 12:17

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
84 %

Účinnost vakcíny BNT162b2 proti kritickému průběhu Covid-19 u adolescentů
S.M. Olson, M.M. Newhams, N.B. Halasa et al.

S použitím case-control, test-negativního designu byla posuzována účinnost vakcíny proti onemocnění Covid-19, vedoucímu k hospitalizaci, přijetí na jednotku intenzivní péče (JIP), použití intervencí podporujících životní funkce (umělá plicní ventilace, vazopresory a mimotělní membránová oxygenace), nebo smrti. Účinnost vakcíny jsme odhadli porovnáním pravděpodobnosti případů pacientů, kteří obdrželi předchozí plnou vakcinaci (dvě dávky BNT162b2) ve srovnání se dvěma kontrolními skupinami v nemocnici: pacienty, kteří měli příznaky podobné Covid-19, ale negativní výsledky testování na SARS-CoV- 2 (test-negativní) a pacienty, kteří neměli příznaky podobné Covid-19 (syndrom-negativní).

Výsledky: Celkem bylo zařazeno 445 případových pacientů a 777 kontrol. Celkově bylo plně očkováno 17 případových pacientů (4 %) a 282 kontrol (36 %). Z případových pacientů bylo 180 (40 %) přijato na JIP a 127 (29 %) vyžadovalo podporu životních funkcí; pouze 2 pacienti na JIP byli plně očkovaní. Celková účinnost vakcíny BNT162b2 proti hospitalizaci kvůli Covid-19 byla 94% (95% interval CI, 90 až 96); účinnost byla 95% (95% CI, 91 až 97) u kontrol s negativními testy a 94% (95% CI, 89 až 96) u kontrol s negativními syndromy. Účinnost byla 98% proti přijetí na JIP a 98% proti onemocnění Covid-19, které vyžadovalo podporu životních funkcí. Všech 7 úmrtí se vyskytlo u pacientů, kteří nebyli očkovaní.

Závěr: Mezi hospitalizovanými dospívajícími pacienty byly dvě dávky vakcíny BNT162b2 vysoce účinné proti hospitalizaci související s COVID-19 a přijetí na JIP nebo stavu, který vyžadoval podporu životních funkcí.

N Engl J Med 2022;386:713-23. DOI: 10.1056/NEJMoa2117995

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
84 %

Fluvoxamin pro ambulantní léčbu COVID-19 k prevenci hospitalizace: systematický přehled a meta-analýza
Todd C. Lee; Simone Vigod; Emilie Bortolussi-Courval et al.

Do metaanalýzy byly zahrnuty dokončené ambulantní studie, které porovnávaly fluvoxamin s placebem. Riziko zkreslení bylo hodnoceno nástrojem Cochrane Risk of Bias 2 a byla provedena bayesovská metaanalýza náhodných efektů s různými odhady předchozí pravděpodobnosti: ”weakly neutral prior” (50% šance na účinnost s 95% CI pro risk ratio [RR] mezi 0,5 a 2,0) a “moderately optimistic prior” (85% šance na účinnost). Metaanalýza častých náhodných účinků byla provedena jako analýza citlivosti a výsledky byly kontextualizovány odhadem pravděpodobnosti jakékoli asociace (RR ≤ 1) a střední asociace (RR ≤ 0.9) se sníženou hospitalizací.

Výsledky: Tento systematický přehled a metaanalýza 3 randomizovaných klinických studií zahrnoval 2196 účastníků. RR pro hospitalizaci byly 0,78 (95% CI, 0,58-1,08) pro bayesovský “weakly neutral prior”, 0,73 (95% CI, 0,53-1,01) pro bayesovský “moderately optimistic prior” a 0,75 (95% CI, 0,58-0,97) pro frequentist analysis.V závislosti na scénáři se pravděpodobnost jakékoli asociace se sníženou hospitalizací pohybovala od 94,1 % do 98,6 % a pravděpodobnost střední asociace se pohybovala od 81,6 % do 91,8 %.

Závěr: V tomto systematickém přehledu a metaanalýze dat ze 3 studií, za různých předpokladů, fluvoxamin ukázal vysokou pravděpodobnost, že bude spojen se sníženou hospitalizací u ambulantních pacientů s COVID-19. Probíhající randomizované studie jsou důležité pro vyhodnocení alternativních dávek, prozkoumání účinnosti u očkovaných pacientů a pro další upřesnění těchto odhadů. Mezitím lze fluvoxamin doporučit jako možnost léčby, zejména v prostředí s omezenými zdroji nebo pro jednotlivce bez přístupu k léčbě monoklonálními protilátkami SARS-CoV-2 nebo k přímým antivirotikům.

JAMA Network Open. 2022;5(4):e226269. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.6269

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 4
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
84 %

Časně prodloužená pronační poloha u neinvazivně ventilovaných pacientů se středně závažným až závažným hypoxemickým respiračním selháním spojeným se SARS-CoV-2: klinické outcome a mechanismy pro odpovědi na léčbu ve studii PRO-NIV
Giovanni Musso, Claudio Taliano, Federica Molinaro, et al.

Tato kontrolovaná nerandomizovaná studie měla za cíl ohodnotit efekt časné pronační polohy (PP) na 28denní selhání neinvazivní ventilace (NIV), intubaci a úmrtí u neinvazivně ventilovaných pacientů se středně závažným až závažným akutním hypoxemickým respiračním selháním kvůli COVID-19 pneumonii a byly prozkoumány také fyziologické mechanismy, které tvoří základ léčebné odpovědi. Primárním sledovaným parametrem byl výskyt selhání NIV během 28 dní od zařazení do studie, definovaného jako nutnost intubace nebo smrt.

Výsledky: V analýze podle původního léčebného záměru: selhání NIV se vyskytlo u 14 (17 %) pacientů s PP vs. 70 (43 %) pacientů v kontrolní skupině (HR = 0,32; 95% CI 0,21–0,50; p <0,0001); intubace u 8 (11 %) pacientů s PP vs. 44 (30 %) pacientů v kontrolní skupině (HR = 0,31; 95% CI 0,18–0,55; p = 0,0012), úmrtí nastalo u 10 (12 %) pacientů s PP vs. 59 (36 %) pacientů v kontrolní skupině (HR = 0,27; 95% CI 0,17–0,44; p <0,0001). Efekt zůstal signifikantní v rámci různých kategorií závažnosti hypoxémie (paO2/FiO2 <100 nebo paO2/FiO2 100–199 při přijetí). Nežádoucí účinky byly vzácné a rovnoměrně rozložené. Ve srovnání s kontrolní skupinou byla terapie PP spojena se zlepšenou oxygenací a DSI, sníženými indexy globální závažnosti LUS převážně díky zvýšené reaeraci dorzolaterálních oblastí plic, a s dřívějším poklesem zánětlivých markerů a D-dimerů. V multivariační analýze odpověď na CO2 1. den překonala odpověď na O2 jako prediktor změn vLUS, selhání NIV, intubace a smrti.

Závěr: Časně prodloužená pronační poloha je bezpečná a je spojena s nižším počtem selhání NIV, intubací a úmrtností u neinvazivně ventilovaných pacientů se středně těžkým až těžkým hypoxemickým respiračním selháním souvisejícím s COVID-19. Časná redukce mrtvého prostoru a reaerace dorzolaterálních oblastí plic předpovídaly klinické outcome v naší studované populaci.

Musso et al. Critical Care (2022) 26:118

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
84 %

Asociace mezi časnou kumulativní bilancí tekutin a úspěšném ukončením invazivní ventilace u pacientů s COVID-19 ARDS – poznatky ze studie PRoVENT-COVID: národní multicentrická observační kohortová analýza
Sanchit Ahuja, Harm‑Jan de Grooth, Frederique Paulus, et al.

Cílem této národní observační kohortové analýzy bylo otestovat asociaci mezi kumulativní bilancí tekutin během prvních 4 kalendářních dnů invazivní plicní ventilace a úspěšným ukončením ventilace u těchto pacientů. Předpoklad byl, že vyšší kumulativní bilance tekutin je nezávisle spojena s nižší pravděpodobností úspěšného ukončení invazivní ventilace u pacientů s COVID-19 syndromem akutní respirační tísně (ARDS). Primárním sledovaným parametrem bylo úspěšné ukončení invazivní ventilace do 28 dnů, modelované jako funkce kumulativní bilance tekutin 3. den pomocí Coxových modelů proporcionálních rizik, za použití hrubé a upravené asociace. Sekundárním sledovaným parametrem bylo akutní poškození ledvin a potřeba renální substituční terapie po 7. dni.

Výsledky: Mezi 650 pacienty byly rozpoznány tři skupiny – skupina s vyšší (1,98 l (1,27–7,72 l)), střední 0,78 l ((0,26–1,27 l)) a nižší (– 0,35 l (– 6,52–0,26 l)) střední kumulativní bilancí tekutin. Vyšší kumulativní bilance tekutin 3. den byla signifikantně spojena s nižší pravděpodobností úspěšného ukončení ventilace (upravený HR 0,86; 95% CI 0,77–0,95; P = 0,0047). Citlivostní analýzy ukázaly podobné výsledky.

Závěr: V kohortě invazivně ventilovaných pacientů s COVID-19 a ARDS byla vyšší kumulativní bilance tekutin spojena s delší dobou ventilace, což naznačuje, že omezené hospodaření s tekutinami může být u těchto pacientů prospěšné.

Ahuja et al. Critical Care (2022) 26:157

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
84 %

Nikotinové náplasti u pacientů na umělé plicní ventilaci pro těžký průběh COVID-19: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie
Guylaine Labro, Florence Tubach, Lisa Belin, et al.

V této multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii provedené na 18 jednotkách intenzivní péče byli náhodně rozděleni dospělí pacienty (nekuřáci, nevapeři nebo ti, kteří přestali kouřit/vapovat alespoň na 12 měsíců) s prokázanou COVID -19 pneumonií na umělé plicní ventilaci trvající po dobu až 72 hodin k aplikaci transdermálních náplastí obsahujících buď nikotin v denní dávce 14 mg nebo placebo, následně až do 48 hodin po úspěšném odpojení od plicní ventilace, nebo maximálně po dobu 30 dnů, po kterých následují 3 týdny snížení dávky o 3,5 mg týdně. Primárním sledovaným parametrem byla mortalita 28. den. Hlavní předem specifikované sekundární sledované parametry zahrnovaly 60 denní mortalitu, dobu do úspěšné extubace, dny naživu a dny bez umělé ventilace, renální substituční terapii, vazopresorickou podporu nebo orgánové selhání 28. den.

Výsledky: Do analýzy  bylo zahrnuto 218 pacientů (152 [70 %] mužů): 106 pacientů do skupiny s nikotinem a 112 do skupiny s placebem. Mortalita ve 28. dni se mezi oběma skupinami nelišila (30 [28 %] ze 106 pacientů ve skupině s nikotinem vs. 31 [28 %] ze 112 pacientů ve skupině s placebem; OR 1,03 [95%CI 0,57 – 1,87], p = 0,46). Medián počtu “dny bez ventilátoru - 28 dnů” byl 0 (IQR 0–14) ve skupině s nikotinem a 0 (0–13) ve skupině s placebem (s odhadovaným rozdílem mezi mediány 0 [95% CI -3 –7]). Nežádoucí účinky pravděpodobně související s nikotinem byly vzácné (3 %) a podobné mezi oběma skupinami.

Závěr: U pacientů, u kterých se rozvinula závažná pneumonie COVID-19 vyžadující invazivní umělou plicní ventilaci, transdermální nikotin významně nesnížil mortalitu 28. den.

Intensive Care Med (2022) 48:876–887

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
84 %

Nákaza novým korornavirem: co by měl anesteziolog vědět
Philip W. H. Peng, Pak-Leung Ho, Susy S. Hota

V prosinci 2019 propukla nová pneumonie neznámého původu ve Wuhan čínské provincii Hubei.  Sedmého ledna potvrdili čínští vědci, že je způsobená novým koronavirem  a přejmenovali onemocnění jako závažné akutní respirační selhání způsobené coronavirem (SARS-CoV-2) a nyní je, podle  Světové zdravotnické organizace(WHO),  nazýváno  koronavirové onemocnění 2019 (COVID 2019). Do února 2020 bylo hlášeno více jak 75 tisíc pozitivních případů ve 28 zemích, včetně Číny, kdy přibližně 99% případů bylo na pevninské Číně. WHO vyhlásilo ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (PHEIC) 30. ledna 2020 v reakci na rychlý nárůst nákazy a mezilidský přenos v mnoha zemích. V tomto článku autoři shrnují dosavadní průběh onemocnění a aktuální informace o znalosti COVID-19, srovnání zkušeností z nákazy koronavirem a syndromem závažné respirační tísně (severe acute respiratory syndrome-SARS) a respiračním syndromem středního východu (Middle east respiratory syndrome-MERS). Diskutuje rovněž, jak se mají anesteziologové připravit na tuto nákazu.

British Journal of Anaesthesia, 124 (5): 497e501 (2020)

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
80 %

Perioperační management pacientů infikovaných novým typem koronaviru: Doporučení od Čínské anesteziologické společnosti a Čínské asociace anesteziologů
Xiangdong Chen, Yanhong Liu et al.

Od 24. února 2020 došlo k vypuknutí nové choroby Coronavirus - COVID-19 v 77 262 případech v Číně a v dalších 27 zemích. Virus je pro člověka nový a zatím neexistuje žádná vakcína, každý jedinec je náchylný a může se nakazit. Pracovníci zdravotní péče jsou vysoce ohroženi a bohužel více než 3 000 zdravotnických pracovníků v Číně bylo nakaženo. Anesteziologové patří mezi zdravotnické pracovníky, kteří jsou ještě více ohroženi nakažením kvůli jejich úzkému kontaktu s infikovanými pacienty a vysokou pravděpodobností setkání se s aerosolem z dýchacích cest pacientů. Za účelem poskytnutí aktualizovaných doporučení pro zdravotnické pracovníky ohledně perioperačního managementu infikovaných pacientů dvě největší anesteziologické společnosti, Čínská společnost anesteziologie (CSA) a Čínská asociace anesteziologů (CAA) vytvořily pracovní skupinu, která vypracovala doporučení. Pracovní skupina doufá, že pomůže zdravotnickým pracovníkům, zejména anesteziologům, optimalizovat péči o své pacienty a chránit pacienty, zdravotnické pracovníky a veřejnost před nakažením. Doporučení byla vytvořena hlavně na základě praxe a zkušeností anesteziologů, kteří poskytovali péči pacientům v Číně. Proto přijetí těchto doporučení mimo Čínu je třeba zavádět opatrně s ohledem na místní kulturu a systém poskytování zdravotnické péče.

Anesthesiology 2020; 132: 1307–16

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
80 %

Rekrutabilita a účinek PEEP u se SARS-CoV-2 spojeným syndromem respirační tísně
François M. Beloncle, Bertrand Pavlovsky et al.

Účelem studie bylo systematicky hodnotit respirační mechaniku a rekrutabilitu u  ARDS spojeným se SARS-COV-2. Výměny plynů, complience respiračního systému (CRS) a hemodynamika byla posouzena na dvou úrovních PEEP (15 cmH2O a 5 cmH20) během 36 hodin (den 1) a od 4 do 6 dní (den 5) po intubaci. Rekrutovaný objem byl vypočten jako rozdíl mezi objemem z PEEP 15 na 5 cmH2O a objemem predikovaným compliance při PEEP 5 cmH2O (nebo vyšším jako otevírací tlak dýchacích cest). Recruitment-to-inflation (R / I) ratio (tj. poměr mezi compliance rekrutovaných plic a CRS v PEEP 5 cmH2O) bylo použito pro dosažení recrutability plic. Hodnota R / I ratio vyšší nebo stejná 0,5 byla použita k definování rekrutovatelných pacientů.

Výsledky: Hodnota R / I ratio byla počítána pro 25 z 26 vybraných pacientů v den 1 a pro 15 pacientů v den 5. V den 1 bylo 16 pacientů (64%) považovaných za vysoce rekrutovatelných (median R / I ratio 0.41 [0.31-0.48]). PaO2 / FiO2 při PEEP 15 cmH2O bylo vyšší ve srovnání s PEEP 5 cmH2O pouze u vysoce rekrutovatelných pacientů (173 [139-236] vs. 135 [89-167] mmHg; p <0.01). Ani PaO2 / FiO2 nebo CRS měřeno při PEEP 15 cmH2O nebo při PEEP 5 cmH2O, ani změny  PaO2 / FiO2 nebo CRS v odpovědi na změnu PEEP neumožnily rozpoznat vysoce nebo špatně rekrutovatelných pacientů.

Závěr: V této sérii 25 pacientů s ARDS spojeným s SARS-Cov-19  bylo 64% považovaných za vysoce rekrutovatené a pouze 36% jako špatně rekrutovatelné na základě poměru R / I měřeného v den intubace. Toto pozorování naznačuje, že systematické hodnocení R / I ratio může pomoci vedení počáteční titrace PEEP k omezení škodlivého účinku zbytečně vysokého PEEP v souvislosti s krizí COVID-19.

Beloncle et al. Ann. Intensive Care (2020) 10:55

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
80 %

Perioperační ochrana proti COVID-19: Evidence-based přístup k optimalizaci kontroly infekce a managementu operačních sálů
Franklin Dexter, Michelle C. Parra, Jeremiah R. Brown, et al.

Autoři článku popisují, jak na důkazech založeném přístupu (evidence-based, dále jen EB) optimalizovat kontrolu infekce a management operačního sálu během pandemie onemocněním COVID-19. Potvrzenými cestami nákazy jsou primárně, avšak ne výlučně, kontakty s kontaminovanými povrchy a infekčními aerosoly. EB strategie pro snížení zbytkové kontaminace prostředí zahrnují kombinaci hloubkového čištění pomocí povrchových desinficiens a ultrafialového záření (UV-C). Součástí článku je podrobný postup EB kontroly infekce včetně ideálního umístění používaných pomůcek.

Uvedená doporučení jsou založena na empirických důkazech charakterizujících epidemiologii perioperačního přenosu a rozvoje infekce a jejich vypracování bylo umožněno s podporou Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF).

Anesth Analg 2020;131:37–42

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
80 %

Anestezie u traumat a akutních výkonů během COVID-19 pandemie: doporučení Čínské anesteziologie společnosti
Yahong Gong, Xuezhao Cao, Wei Mei et al.

Vzhledem na rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 byla většina nemocnic nucena odložit elektivní operativu, nicméně emergentní operace, a to především u traumatizovaných pacientů odložit nelze. U pacientů se suspektní neboli prokázanou infekci COVID-19 je doporučena implementace protokolu se standardizaci předoperační přípravy, intraoperačního managementu a pooperační surveillance s cílem redukovat riziko nozokomiální infekce a zachovat bezpečné prostředí pro pacienty a zdravotnický personál. Článek je souhrnem doporučených postupů k managementu traumat a akutní operativy v době COVID-19 pandemie.

Anesth Analg 2020;131:326–34

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Výživa pacienta s infekcí COVID-19 na oddělení JIP: praktické doporučení
Ronan Thibault, Philippe Seguin, Fabienne Tamion, et al.

Pět až 10% pacientů s infekcí COVID-19 jsou postiženi syndromem akutní respirační tísně (ARDS) vyžadující urgentní respirační a hemodynamickou podporu na oddělení JIP. Nicméně vedle těchto intervencí zůstává výživa podstatnou složkou péče. Hodnocení nutričního stavu a časný nutriční management péče o pacienty s COVID-19 se musí stát součástí obecné terapeutické strategie. V tomto ohledu by měla být dodržena mezinárodní doporučení. Je důležité zachovat funkci gastrointestinálního systému, imunity a vyhnout se ztrátě svalové hmoty a funkce, zejména poslední zmiňované hledisko je, stejně jako u ostatních JIP pacientů, kruciální z hlediska krátko i dlouhodobého zotavení.

Závěr: Článek poskytuje rozhodovací diagram a deset klíčových hledisek pro optimalizaci managementu výživy u pacientů s infekcí COVID-19 na odděleních JIP.

Thibault et al. Critical Care (2020) 24:447

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Klinické známky, ventilační management a outcome ARDS způsobeného COVID 19 jsou podobné jako u jiných příčin ARDS
Carlos Ferrando , Fernando Suarez‑Sipmann, Ricard Mellado‑Artigas, et al.

Tato prospektivní multicentircká observační studie popisuje charakteristiky a outcome u pacientů s ARDS na umělé plicní ventilace s potvrzenou infekcí COVID 19.

Výsledky:Celkem bylo zařazeno 742 pacientů, u kterých autoři analyzovali kompletní data 28- denního outocme: 128 (17.1%) s mírným, 331 (44.6%) se středně závažným a 283 (38.1%) se závažným ARDS.  Jako základní hodnota byl definován první den invazivní mechanické ventilace (MV), medián hodnot byl (IQR): dechový objem 6.9 (6.3–7.8) ml/kg předpokládané tělesné hmotnosti, PEEP 12 cm H20 (11-14). Hodnoty compliance respiračního systému 35 (27–45) ml/cmH2O, plateau tlak 25 (22–29) cmH2O a driving pressure 12 (10–16) cmH2O byly podobné hodnotám u ARDS u COVID negativních pacientů z jiných studií. Recruitment manévr byl použit v 79% případů, pronační poloha v 76% a svalová relaxans v 72%. Riziko 28 denní mortality byla nižší u mírné ARDS [hazard ratio (RR) 0.56 (95% CI 0.33–0.93), p = 0.026] a středně závažné ARDS [hazard ratio (RR) 0.69 (95% CI 0.47–0.97), p = 0.035] v porovnání se závažnou formou. 28 ti denní mortalita byla podobná jiným observačním studií s COVID negativními pacienty.

Závěr: COVID 19 pozitivní pacienti měli v rámci této studie podobné rysy, jako pacienti s ARDS z jiné příčiny, compliance s protektivní plicní ventilací byla vysoká a 28 ti denní mortalita se zvyšovala se závažností ARDS.

Intensive Care Med https://doi.org/10.1007/s00134-020-06192-2

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Outcome pacientů s onemocněním COVID 19: systematický přehled a meta analýza observačních studií
R A Armstrong , A D Kane , T M Cook

V rámci PRISMA doporučení přináší tato meta analýza a systematický přehled hlášené mortality na JIP u pacientů s potvrzenou infekcí COVID 19. Primárním sledovaným parametrem byla proporce úmrtí dospělých pacientů na JIP, související s infekcí COVID 19 v rámci všech příjmů.

Výsledky: Bylo zahrnuto 24 observačních studií s celkem 10 150 pacienty. Mortalita na JIP se v rámci těchto studií pohybovala mezi 0-84.6%.  Sedm studií uvedlo data o outcomu u všech pacientů, ve zbývajících studiích bylo propuštění pacientů udáváno mezi 24.5 až 97.2%. U pacientů s COVID 19 byla kombinovaná JIP mortalita 41.6% (95CI%,34.0–49.7%, I2 = 93.2%). Analýza podskupin podle kontinentů ukázala, že mortalita je konzistentní na po celém světě.

Závěr: Mortalita pneumonie, spojené s COVID 19 je vyšší, než je běžné u příjmů pacientů na JIP z důvodu jiné virové pneumonie

Anaesthesia 2020, 75, 1340–1349

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
80 %

Riziko ohrožení zdravotníků při tracheální intubaci pacientů s COVID-19: mezinárodní multicentrická prospektivní kohortová studie
K. El-Boghdadly, D. J.N.Wong, R. Owen, M. D. Neuman et al.

Cílem této mezinárodní multicentrické prospektivní kohortové studie je zkoumat riziko nákazy u zdravotníků, podílejících se na tracheální intubaci pacientů se suspektní nebo potvrzenou nákazou COVID-19. Účastníci studie sami nahlašovali informace týkající se počtu tracheálních intubací, osobních ochranných pomůcek (OOP) a následný zdravotní stav zdravotníků. Primárním sledovaným parametrem byla incidence laboratorně potvrzených infekcí COVID-19 nebo výskyt nových symptomů vyžadujících domácí izolaci nebo hospitalizaci, které následovaly po rizikové tracheální intubaci. Pro vyhodnocení asociace primárního výstupního ukazatele s charakteristikami zdravotníka, OOP a faktory spojenými s prováděním tracheální intubace byla využita regresní Cox analýza.

Výsledky: Zúčastnilo se 1718 zdravotníků z 503 nemocnic ze 17 zemí, kteří nahlásili 5148 intubací. Celková incidence primárního výstupního ukazatele byla 10.7% nad medián(IQR) folow up  32 (18–48 [0–116]) dnů. Kumulativní incidence v průběhu 7, 14 a 21 dnů po první tracheální intubaci byla 3.6%, 6.1% a 8.5%. Riziko primárního výstupního ukazovatele se lišilo v závislosti na zemi a vyšší u žen, ale s jinými faktory asociována nebyla. Přibližně 1 z 10 zdravotníků, kteří se podílejí na tracheální intubaci pacientů se suspektní nebo potvrzenou nákazou následně hlásili COVID-19 outcome, což mělo dopady na zajištění dostatečné kapacity personálu pro poskytování základních zdravotních služeb a širší sociální dopady vzhledem k přenosu COVID-19 nákazy.

Závěr: V důsledku provádění rizikové tracheální intubace dochází k nákaze přibližně 1 z 10 zdravotníků s dopadem na zajištění kapacity personálu pro poskytování základních zdravotních služeb.

Anaesthesia 2020, 75, 1437–1447

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
80 %

Ultrazvukové vyšetření plic predikuje průběh a outcome u pacientů s COVID-19
Yael Lichter, Yan Topilsky, Philippe Taieb, et al.

Cílem této studie bylo systematicky zhodnotit ultrazvukové vyšetření plic (LUS) u pacientů hospitalizovaných s onemocněním COVID-19 a popsat nálezy a jejich asociaci s klinickým průběhem onemocnění a outcomem.

Výsledky: Medián základního LUS skóre byl 15,IQR [7–20]. Základní LUS skóre bylo 0-18 u 80 (67%ú pacientů a 19-36 u 40 (33% pacientů). Většina z nich měla nerovnoměrné pleurální ztluštění (n=100, 83%, nebo nerovnoměrné subpleurální konsolidace alespoň v jedné zóně a celkové LUS skóre korelovalo se závažností onemocnění při příjmu. Klinické zhoršení bylo asociováno s vyššími LUS skóre (p = 0.0009) zejména kvůli ztrátě provzdušnění v předních plicních segmentech. Optimální cut off hodnota pro LUS skóre bylo 18 (sensitivita = 62%, specificita = 74%). Nad hodnotu 18 se zvyšovala mortalita i potřeba napojení na umělou plicní ventilaci. Neupravená hodnota hazard ratio LUS skóre pro úmrtí byla 1.08 na bod [1.02–1.16], p = 0.008

Závěr: Pacienti hospitalizovaní s COVID-19 všech klinických kategorií měli patologický nález na ultrazvukovém vyšetření plic. Základní LUS skóre silně korelovalo s eventuální potřebou invazivní umělé plicní ventilace a bylo prediktorem mortality. Rutinní použití ultrazvukového vyšetření plic může vést management pacientů, stejně jako alokaci zdrojů v případě nedostatečných kapacit.

Intensive Care Med (2020) 46:1873–1883

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
80 %

Charakteristika a outcome u pacientů se syndromem akutní respirační tísně, spojené s COVID 19, na belgických a francouzských jednotkách intenzivní péče podle antivirových strategií: COVADIS multicentrická observační studie
David Grimaldi , Nadia Aissaoui, Gauthier Blonz, et al.

Primárním cílem této observační multicentrické kohortové studie bylo porovnat strategie antivirové terapie při léčbě pacientů se syndromem akutní respirační tísně, spojené s COVID 19:  žádná, hydroxychlorquinolon (OHQ), lopinavir/ritonavir (L/R), další (kombinace nebo remdesivir). Sledovaným parametrem byl počet dní bez ventilátoru 28. den (d28 VFD). Pacienti, kteří do 28 dne zemřeli, měli VFD 0.

Výsledky: Analyzováno bylo 415 pacientů (85 ve standardní péči (SOC), 57 na L/R s OQH a 53 na jiné terapii). Medián d28 VFD byl 0 (IQR 0-13), s tím, že pacienti se standardní péčí měli nejvyšší d28 VFD. I při zohlednění dalších faktorů (věk, pohlaví, Charlsonova Indexu komorbidit, PaO2/FiO2 poměr a plateau tlaků) nezvyšovala žádná terapie antivirotiky šanci na přežití a na weaning s umělé plicní ventilace, v porovnání se standardní péčí (OR 0.48 CI95% (0.18–1.25) pro L/R; OR 0.96 (0.47–2.02) pro OHQ a OR 1.43 (0.53–4.04.) pro další. Po zohlednění věku, pohlaví, BMI, chronické hypertenze a chronického renálního onemocnění bylo podání L/R spojeno se zvýšeným rizikem nutnosti renální substituční terapie (RRT),(OR 2.52 CI95% 1.16–5.59).

Závěr: Tato multicentrická observační studie středně závažných až závažných případů COVID-19 pacientů s ARDS neprokázala benefit v podobě více dní bez ventilátoru během 28 dní při podání žádného antivirotika, v porovnání se standardní péčí. Podání lopinaviru/ritonaviru bylo spojeno se zvýšeným rizikem nutnosti renální substituční terapie.

 

Grimaldi et al. Ann. Intensive Care (2020) 10:131

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 4
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
80 %

Rescue terapie oxidem dusnatým a almitrinem u pacientů s COVID-19 se závažným syndromem akutní respirační tísně
François Bagate , Samuel Tuffet, Paul Masi, et al.

V rámci této monocentrické preliminární pilotní studie u intubovaných pacientů se závažným syndromem akutní respirační tísně (ARDS) se autoři snažili zhodnotit kapacitu kombinace inhalovaného oxidu dustatého (iNO) a almitrinu pro obnovení oxygenace u pacienta s ARDS a COVID-19 (C-ARDS).  Respirační mechanika byla zhodnocena po pronaci, pacienti obdrželi iNO samotný, anebo v kombinaci a almitrinem (10 mg/ kg/min) během 30 minut v každém kroku. Primárním sledovaným parametrem byla variace v oxygenaci  (PaO2/FiO2 ratio).

Výsledky: Bylo zhodnoceno 10 pacientů (7 mužů a 3 ženy), medián jejich věku byl 60 [52–72] let. Kombinace iNO a almitrinu překonala samotný iNO v rámci zlepšení oxygenace. Medián PaO2/FiO2 ration se lišil od [89–134] mmHg jako základní hodnoty, až po 124 [108–146] mmHg po iNO (p = 0.13) a 180 [132–206]mmHg po podání iNO a almitrinu (p < 0.01). Autoři nenašli žádnou korelaci mezi zlepšením oxygenace podáním kombinace iNO a almitrinu a zlepšením, způsoben pronační polohou.

Závěr: V této pilotní studii COVID-19 pozitivních pacientů se závažným ARDS vedlo podání kombinace inhalačního NO k rychlému a signifikantnímu zlepšení oxygenace. Tato data zdůrazňují funkci plicní vaskulatury v patofyziologii COVID-19.

Bagate et al. Ann. Intensive Care (2020) 10:151

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Závažné projevy SARS-CoV-2 u dětí a dospívajících: od COVID-19 pneumonie k multisystémovému zánětlivému syndromu: multicentrická studie na odděleních intenzivní péče ve Španělsku
Alberto Garcia‑Salido, Juan Carlos de Carlos Vicente, Sylvia Belda Hofheinz, et al.

Multisystémový zánětlivý syndrom v současné době spojený s infekcí COVID-19 (MIS-C) byl popsán jako nový a častý projev SARS-CoV-2 infekce u dětí. Cílem této studie je podat charakteristiku onemocnění u dětí přijatých na jednotky pediatrické intenzivní péče (PICUs) ve stavu MIS-C ve srovnání s dětmi přijatými s infekcí SARS-CoV-2 s jinými projevy, jako např. COVID-19 pneumonií.

Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 74 dětí, 61% splňovalo MIS-C definici. MIS-C pacienti byli starší než pacienti non-MIS-C (p = 0.002): 9.4 let (interkvartilní rozmezí, IQR 5.5–11.8) vs 3.4 let (IQR 0.4–9.4).  Většina pacientů měla nevýznamnou osobní anamnézu (88.2% vs. 51.7%, p = 0.005). U non-MIS-C pacientů se častěji vyskytovala respirační tíseň (60.7% vs. 13.3%, p < 0.001). U pacientů MIS-C byla zaznamenána vyšší prevalence horečky (95.6% vs. 64.3%, p < 0.001), průjmů (66.7% vs. 11.5%, p < 0.001), zvracení (71.1% vs. 23.1%, p = 0.001), únavy (65.9% vs. 36%, p = 0.016), šoku (84.4% vs. 13.8%, p < 0.001) a kardiální dysfunkce (53.3% vs. 10.3%, p = 0.001). Skupina MIS-C pacientů měla nižší hodnoty počtu lymfocytů (p < 0.001) a LDH (p = 0.001), ale vyšší počty neutrofilů (p = 0.045), poměr neutrofily/lymfocyty (p < 0.001), dále hodnoty CRP (p < 0.001) a prokalcitoninu (p < 0.001). U pacientů MIS-C skupiny bylo méně často přistoupeno k invazivní ventilaci (13.3% vs. 41.4%, p = 0.005), ale byli častěji léčeni pomocí vazoaktivních léčiv (66.7% vs. 24.1%, p < 0.001), kortikosteroidů (80% vs. 44.8%, p = 0.003) a imunogobulinů (51.1% vs. 6.9%, p < 0.001). Většina pacientů MIS-C skupiny byla propuštěna z PICU do konce sběru dat se střední délkou hospitalizace 5 dnů (IQR, 2.5 – 8 dnů). Tři pacienti zemřeli, žádný z nich nepatřil do skupiny MIS-C.

Závěr: Multisystémový zánětlivý syndrom se zdá být nejčastějším příznakem u kriticky nemocných dětí s infekcí SARS-CoV-2. MIS-C pacienti jsou starší a před propuknutím nemoci obvykle zdraví. U těchto pacientů je vyšší prevalence gastrointestinálních příznaků a šoku a jsou jim častěji podávána vazoaktivní léčiva a imunomodulátory, naopak je v této skupině pacientů menší potřeba umělé plicní ventilace než u pacientů non-MIS-C skupiny.

Garcia‑Salido et al. Crit Care (2020) 24:666

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
80 %

Kvantitativní vyhodnocení produkce aerosolu během tracheální intubace a extubace
J. Brown, F. K. A. Gregson, A. Shrimpton, et al.

Potenciální přenos SARS-CoV-2 aerosolem je v popředí globální pozornosti. Aktuálně však chybí kvantitativní důkazy o počtu a velikosti částic produkovaných během zákroků vytvářejících aerosol. Cílem této studie je provést real-time monitoring s vysokým rozlišením částic v ultra čistých ventilovaných operačních sálech během tracheální intubace a extubace pomocí kontinuálního vzorkování optickým měřičem v prostoru mezi pacientem a anesteziologem.

Výsledky: Monitorace aerosolu prokázala velmi nízké počty částic na pozadí (0.4 částic.l-1) umožňující rozlišení přechodného zvýšení počtu vzdušných částic asociovaných s managementem dýchacích cest. Jako pozitivní referenční kontrola byl počítán aerosol produkovaný během volního kašle (průměrná koncentrace, 732 (418) částic.l-1, n = 38). Tracheální intubace zahrnující ventilaci s obličejovou maskou produkovala velmi nízké počty aerosolových částic (průměrná koncentrace, 1.4 (1.4) částic.l−1, n = 14, p < 0.0001 vs. kašel). Tracheální extubace, zvláště pokud pacient kašlal, produkovala detekovatelný aerosol (21 (18) l−1, n = 10), což bylo 15krát více než v případě intubace (p = 0.0004), ale 35krát méně než během volního kašle (p < 0.0001).

Závěr: Tato studie nepodporuje označení elektivní tracheální intubace jakožto výkon produkující aerosol. Extubace produkuje více detekovatelných aerosolových částic než intubace, avšak zároveň se nachází mimo současná kritéria pro označení procedury jako vysoce rizikové z důvodu produkce aerosolu. Tato nová zjištění z real-time měření během rutinního poskytování zdravotní péče přináší kvantitativní metodologii pro posouzení rizik, která může být rozšířena na další techniky a klinická nastavení managementu dýchacích cest. Zároveň naznačují potřebu pro přehodnocení posuzování procedur jako aerosol generujících a s tím souvisejících opatření pro rutinní anesteziologický management dýchacích cest.

Anaesthesia 2021, 76, 174–181

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
80 %

Účinnost pronační polohy u neintubovaných pacientů na jednotkách intenzivní péče se středním až těžkým syndromem akutní dechové tísně způsobeným onemocněním corononavirem 2019
Manuel Taboada, Mariana González, Antía Álvarez, et al.

Cílem této studie bylo zhodnotit potenciál pronační polohy zlepšit oxygenaci u bdělých pacientů na JIP se středním či těžkým ARDS způsobeným COVID-19.

Výsledky: Bylo zahrnuto sedm pacientů se středním nebo těžkým ARDS. Všichni byli alespoň jednou uvedeni do pronační polohy. Celkově byla pronační poloha u těchto 7 pacientů po dobu trvání studie16krát. Medián jejího trvání byl 10 hodin. U všech byl podáván k lehké sedaci dexmedetomidine. Oxygenace stoupla ve všech 16 případech. Poměr parciálního tlaku arteriálního kyslíku k inspirační koncentraci kyslíku (Pao2/Fio2) výrazně stoupl během pronační polohy (změna z baseline 110 s 97.5% CI, 19-202) a po pronační poloze, ačkoliv ne výrazně (změna z baseline 38 s 97.5% CI, -9.2 až 85), v porovnání s předchozí polohou na zádech. Podobně se při pronační poloze lehce zlepšila i oxygenace tkání (změna z baseline 2.6% s 97.5% CI, 0.69-4.6) bez významných změn po pronační poloze. U dvou pacientů byla potřeba intubace. Všichni pacienti byli propuštěni z JIP.

Závěr: Bylo zjištěno, že pronační poloha zlepšila oxygenaci u pacientů JIP s COVID-19 a středním či těžkým ARDS. Pronační poloha byla pacienty poměrně dobře tolerována a mohla by být snadnou strategií zlepšení okysličování při snaze o snížení počtu pacientů na umělé plicní ventilaci a zkrácení doby pobytu na JIP, zvláště během COVID-19 pandemie.

Anesth Analg 2021;132:25–30

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Péče o kriticky nemocné děti s podezřením na nákazu nebo s prokázanou nákazou coronavirem 2019: doporučení Scientific Sections’ Collaborative of the European Society of Pediatric and Neonatal Intensive Care
Peter C. Rimensberger, Martin C. J. Kneyber, Akash Deep, et al.

Onemocnění coronavirem 2019 je u dětí většinou lehké, ale může se vyvinout těžké hypoxické selhání nebo syndrom těžkého multisystémového zánětu, který je považován za postinfekční syndrom. Vzhledem k novému ARDS coronaviru 2, původci pandemie onemocnění coronaviru 2019, je známo málo o patofyziologii a fenotypové expresi tohoto nového infekčního onemocnění nebo o optimálním přístupu k léčbě.

Výsledky: Ačkoliv základní terapie a orgánová podpora se zásadně neliší od jiných kritických nemocí, jako pediatrický septický šok a multiorgánové selhání, musí být při péči o děti s těžkým onemocněním coronavirem 2019 brány v úvahu některé specifické problémy.

Závěr: V tomto článku jsou posouzeny současné klinické znalosti o coronaviru 2019 u kriticky nemocných dětí a diskutovány některé koncepty specifické léčby založené hlavně na názorech expertů vycházejících z limitovaných zkušeností a současného nedostatku jakýchkoliv kompletních kontrolovaných studií u dětí.

Pediatric Critical Care Medicine DOI: 10.1097/PCC.0000000000002599

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
80 %

REGN-COV2, koktejl neutralizačních protilátek, u ambulantních pacientů s Covid-19
D.M. Weinreich, S. Sivapalasingam, T. Norton, et al.

V této probíhající dvojitě zaslepené fázi 1 - 3 studie, zahrnující nehospitalizované pacienty s Covid-19, byly zkoumány dvě plně humánní neutralizační monoklonální protilátky proti SARS-CoV-2 spike proteinu, kombinované v koktejlu (REGN-COV2), aby snížily riziko výskytu rezistentního mutovaného viru. Pacientům bylo náhodně přiděleno (1:1:1) placebo, 2,4 g REGN-COV2 nebo 8,0 g REGN-COV2 a byli prospektivně charakterizování pro baseline na endogenní imunitní odpověď vůči SARS-CoV-2 (serum antibody–positive nebo serum antibody–negative). Bezpečnost byla hodnocena u všech pacientů.

Výsledky: Jsou reportována data od 275 pacientů. Průměrný rozdíl nejmenších čtverců (kombinuje REGN-COV2 skupiny vs. skupina s placebem) v časově váženém průměru změny virální nálože od 1. do 7. dne byl -0,56 log10 kopií na mililitr (95% interval spolehlivosti [CI], −1,02 až −0,11) mezi pacienty, kteří měli negativní sérové protilátky na baseline −0,41 log10 kopií na mililitr (95% CI, −0,71 až −0,10) v celkové populaci ve studii. V celkové populaci ve studii, 6 % pacientů ve skupině s placebem a 3 % pacientů v kombinovaných REGN-COV2 skupin reportovaly nejméně jednu zdravotní návštěvu; mezi pacienty, kteří měli negativní sérové protilátky na baseline, odpovídající procentuality byly 15 % a 6 % (rozdíl, −9 procentních bodů; 95% CI, -29 až 11). Procenta pacientů s hypersenzitivní reakcí, reakcemi spojenými s infuzí a další nežádoucí účinky, byly podobné ve skupinách s kombinovanou dávkou REGN-COV2 a ve skupině s placebem.

Závěr: V této průběžné analýze snížil protilátkový koktejl REGN-COV2 virovou nálož, s větším účinkem u pacientů, jejichž imunitní odpověď ještě nebyla zahájena nebo kteří měli na baseline vysokou virovou nálož. Výsledky bezpečnosti byly podobné v kombinované REGN-COV2 skupině a ve skupině s placebem.

N Engl J Med 2021;384:238-51. DOI: 10.1056/NEJMoa2035002

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
80 %

Zvýšené hladiny IL-6 a CRP v plazmě jsou asociované s nepříznivými klinickými výsledky a smrtí u kriticky nemocných pacientů se SARS-CoV-2: zánětlivá odpověď pacientů s SARS-Cov-2
Jean Remi Lavillegrand, Marc Garnier, Agathe Spaeth, et al.

Cílem této šestitýdenní multicentrická studie (3 centra) zahrnující SARS-CoV-2  pozitivní pacienty, přijaté na JIP bylo porovnat imuno-inflamatorní faktory v souvislosti se závažností orgánového selhání a mortalitou na JIP.

Výsledky: Zahrnuto bylo 101 pacientů. Pacienti měli těžká respirační onemocnění s PaO2 / FiO2 155 [111–251] mmHg, SAPS II 37 [31–45] a SOFA skóre 4 [3–7]. Osmdesát tři pacientů (83 %) vyžadovalo endotracheální intubaci / umělou plicní ventilaci a mezi nimi bylo 64 % ošetřeno v pronační poloze. IL-lβ byl stěží detekovatelný. Baseline hodnoty pro IL-6 pozitivně korelovaly se závažností orgánového selhání. Baseline IL-6 a CRP byly významně zvýšené u pacientů ve skupině se zhoršením, než ve skupině bez zhoršení (278 [70–622] vs. 71 [29–153] pg / ml, P <0,01; a 178 [100–295] vs. 100 [37–213] mg / l, P <0,05, v uvedeném pořadí). Baseline IL-6 a CRP byly významně zvýšené u nepřeživších pacientů v porovnání s těmi, kteří přežili, ale hladiny fibrinogenu a počty lymfocytů se mezi skupinami nelišily. Po úpravě skóre SOFA a času od nástupu příznaků do první dávky byl IL-6 a CRP významně spojen s mortalitou. Změny IL-6 mezi dnem 0 a dnem 3–4 se nelišily podle outcome. Naopak kinetika CRP a počtu lymfocytů byla rozdílná mezi přeživšími a těmi, kteří nepřežili. 

Závěr: U  SARS-CoV-2 pozitivních pacientů, přijatých na JIP byla systémová prozánětlivá odpověď asociována s klinickým zhoršením a 60denní mortalitou.

Lavillegrand et al. Ann. Intensive Care (2021) 11:9

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

ECMO (extrakorporální membránová oxygenace) u pacientů se závažným respiračním selháním na základě COVID-19
Shahzad Shaefi , Samantha K. Brenner, Shruti Gupta, et al.

Cílem této studie bylo zkoumat klinické rysy a outcome 190 pacientů léčených pomocí ECMO v průběhu 14 dnů od přijetí na JIP, s využitím údajů 5122 kriticky nemocných dospělých s COVID-19 z multicentrické kohortové studie, přijatých do 68 nemocnic ve Spojených státech.

Výsledky: Ze 190 pacientů léčených pomocí ECMO byl medián věku 49 let (IQR 41–58), 137 (72,1 %) byli muži, a medián PaO2 / FiO2 před zahájením ECMO byl 72 (IQR 61–90). Za 60 dní zemřelo 63 pacientů (33,2 %), 94 (49,5 %) bylo propuštěno a 33 (17,4 %) zůstalo hospitalizováno. Z 1297 pacientů vhodných pro srovnání cílové studie zemřelo 45 ze 130 (34,6 %) pacientů, kteří byli léčeni pomocí ECMO, a 553 z 1167 (47,4 %), kteří nebyli léčeni pomocí ECMO. V primární analýze měli pacienti, kteří byli léčeni pomocí ECMO, nižší mortalitu než ti, u kterých nebylo ECMO použito (HR 0,55; 95% CI 0,41–0,74). Výsledky byly podobné v sekundární analýze omezené na pacienty s PaO2 / FiO2 <80 (HR 0,55; 95% CI 0,40–0,77).

Závěr: U vybraných pacientů s těžkým respiračním selháním z onemocnění COVID-19 může ECMO snížit jejich mortalitu. 

Intensive Care Med https://doi.org/10.1007/s00134-020-06331-9

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Je kardiopulmonální resuscitace zbytečná u COVID-19 pacientů, kteří prodělali srdeční zástavu v nemocnici?
Priyank Shah, Hallie Smith, Ayodeji Olarewaju, et al.

Cílem této retrospektivní kohortové studie bylo popsat charakteristiky a výsledky srdeční zástavy probíhající v nemocnici u pacientů s COVID-19.

Výsledky: Z 1094 pacientů hospitalizovaných s nemocí COVID-19 v době probíhající studie bylo do této studie zařazeno 63 pacientů, kteří v nemocnici prodělali srdeční zástavu s pokusem o resuscitaci. Medián věku byl 66 let a 49,2% byli muži. Většinu pacientů tvořili Afroameričané (90,5%). Nejčastějšími komorbiditami byla hypertenze (88,9%), obezita (69,8%), diabetes mellitus (60,3%) a chronické onemocnění ledvin (33,3%).  Z toho 18 pacientů (28,9%) mělo Charlsonův index komorbidity 0-2. Nejčastějšími přítomnými symptomy byly dušnost (63,5%), horečka (52,4%) a kašel (46%). Medián trvání symptomů před přijetím byl 14 dní. V průběhu hospitalizace došlo u 66,7% pacientů k rozvoji septického šoku a u 84,1% pacientů došlo k rozvoji syndromu akutní dechové tísně. Než došlo k srdeční zástavě, bylo 81% pacientů napojeno na umělou plicní ventilaci, 60,3% pacientům byly aplikovány vazopresory a 39,7% pacientů bylo na dialýze. K většině případů srdeční zástavy v nemocnici (84,1%) došlo na JIP. Doba do zahájení rozšířené neodkladné resuscitace byla kratší než 1 minuta u všech srdečních zástav na JIP a kratší než 2 minuty u zbývajících pacientů. Nejčastějšími počátečními rytmy byly bezpulzová elektrická aktivita (58,7%) a asystolie (33,3%). I když bylo dosaženo návratu spontánního oběhu u 29% pacientů, u všech byl pouze krátký. Úmrtnost v nemocnici byla 100%.

Závěr: V naší studii byla úmrtnost pacientů s COVID-19, kteří prodělali srdeční zástavu v nemocnici, 100%, bez ohledu na výchozí komorbidity, závažnost onemocnění a lokalizaci léze.

Critical Care Medicine www.ccmjournal.org DOI: 10.1097/CCM.0000000000004736

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
80 %

Onemocnění COVID 19 okamžitě zvyšuje příznaky vyhoření pracovníků JIP: longitudinální kohortová studie
Niek Kok, Jelle van Gurp, Steven Teerenstra, et al.

Tato studie hodnotí prevalenci a incidenci symptomů vyhoření a morálního utrpení u odborníků na JIP před a během koronavirové krize.

Výsledky: Příznaky vyhoření a morální tíseň byla hodnocena pomocí Maslach Burnout Inventory a Moral Distress Scale. Prevalence symptomů vyhoření byla 23,0% před onemocněním Covid-2019 a 36,1% v době po vrcholu, s vyšší mírou u sester (38,0%) než u lékařů (28,6%). Naopak, míra výskytu nových případů vyhoření mezi lékaři byla vyšší (26,7%) než u zdravotních sester (21,9%). Vyšší prevalence příznaků vyhoření byla pozorována v období po peaku koronavirové choroby v roce 2019 (OR 1,83; 95% CI, 1,32–2,53), pro sestry (OR, 1,77; 95% CI, 1,03–3,04), pro profesionály pracující přesčasy (OR 2,11; 95% CI, 1,48–3,02) a pro odborníky přímo zapojené do péče o pacienty s koronavirem (OR, 1,87; 95% CI, 1,35–2,60). U lékařů byla větší pravděpodobnost než u sester, že se u nich objeví příznaky vyhoření kvůli koronaviru (OR, 3,56; 95% CI, 1,06–12,21).

Závěr: Tato studie ukazuje, že přetížení odborníků na JIP po delší dobu vede k příznakům vyhoření. Práce po dlouhou dobu a za podmínek nedostatku personálu, času a zdrojů má cenu duševního zdraví profesionálů na JIP.

Critical Care Medicine DOI: 10.1097 / CCM.0000000000004865

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
80 %

Outcome COVID-19 pacientů s orgánovou podpůrnou léčbou: Mezinárodní univerzální studijní registr virových infekcí a respiračních onemocnění
Juan Pablo Domecq, Amos Lal, Christopher R. Sheldrick, et al.

Cílem studie bylo popsat výsledky hospitalizovaných pacientů v mezinárodním COVID 19 registru. Primárním sledovaným parametrem byla nemocniční mortalita. Sekundárními parametry byly propuštění s nebo bez asistence a délka pobytu v nemocnici.

Výsledky: Mezi 20 608 pacienty s COVID 19 byl průměrný věk 60,5 (± 17), 11 1887 (54,3%) byli muži, 8 745 (42,4%) bylo přijato JIP a 3 906 (19%) zemřelo v nemocnici. Nemocniční mortalita byla 8,2% u pacientů bez orgánové podpory (n = 15 001). Nejčastější orgánovou podpůrnou terapií byla invazivní umělá plicní ventilace (UPV) (n = 5 005; 24,3%), s nemocniční úmrtností 49,8%. Úmrtnost se pohybovala od 40,8% u pacientů léčených pouze invazivní UPV (n = 1749) do 71,6% u pacientů s invazivní UPV, vazoaktivními látkami a novou renální substituční terapii (n = 655). Úmrtnost byla 39% u pacientů podstupujících ECMO (n = 389). Míra propuštění domů se pohybovala od 73,5% u pacientů, kteří nevyžadovali orgánovou podpůrnou terapii do 29,8% u pacientů  pouze s invazivní UPV a 8,8% pro invazivní UPV, vazoaktivní léky a renální substituční terapii; 10,8% pacientů starších 74 let s invazivní UPV, bylo propuštěno domů. Medián doby pobytu v nemocnici u pacientů na UPV byla 17,1 dne (9,7-28 dne).

Závěr: COVID 2019 prognóza se liší podle věku a úrovně podpory orgánů. Internemocniční variace úmrtnosti pacientů na umělé plicní ventilaci nebyla vysvětlena charakteristikami pacientů a vyžaduje další hodnocení.

 

Critical Care Medicine DOI: 10.1097 / CCM.0000000000004879

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Bezpečnost a outcome prolongované umělé plicní ventilace v pronační poloze v terapii akutního hypoxemického respiračního selhání způsobeného COVID19
Ivor S.Douglas, Chester A. Rosenthal, Diandra D. Swanson, et al.

Cílem této retrospektivní monocentrické studie bylo určit bezpečnost a asociované klinické outcome u prolongované ventilace v pronační poloze bez každodenního přetáčení do supinní polohy u syndromu akutní respirační tísně při infekci COVID 19.  Primárním sledovaným parametrem vznik a závažnost tlakových poranění (stupeň 1-4). Sekundárními sledovanými parametry  bylo nemocniční přežití, délka nemocničního pobytu, výskyt faciálního a končetinového edému, nozokomiální nákazy, dislokace kanyly a parametry ventilace a oxygenace bez každodenní změny pozice.

Výsledky: V rámci této studie bylo 87COVID-19 pozitivních pacientů na umělé plicní ventilaci. Šedesát jeden pacient bylo ventilov8n v pronační poloze.  Přežilo 42 pacientů (68,9%). Medián (IQR) času od intubace do ventilace v pronační poloze byl 0,28 d (0,11–0,80 d). Celková doba ventilace na břiše byla 4,87 d (2,08–9,97 d). Ventilace v poloze na břiše byla použita pro 30,3% (18,2– 42,2%) z prvních 28 dnů. Pao2: Fio2 se 3.dnem významně rozcházel u přeživších 147 (108–164) a nepřeživších 107 (85–146), průměrný rozdíl –9,632 (95% CI, –48,3 až 0,0; p = 0,05). Věk, driving  pressure, Pao2: Fio2 1.den a 3.den byly prediktory doby úmrtí. U třiceti osmi (71,7%) se vyvinuly ventrální tlaková poranění, které byly spojeny s dobou ventilace v poloze na břiše SOFA skóre 3. den. Slabost končetin se vyskytla u 58 (95,1%) s paralýzou brachiálního plexu u pěti (8,2%). Nozokomiální infekce jiné než infekce krevního oběhu související s centrálním žilním katetrem byly vzácné.

Závěr: Prodloužená ventilace v pronační poloze byla proveditelná a relativně bezpečná s implikací pro širší přijetí při léčbě kriticky nemocných s COVID19 a ARDS jiné etiologie.

Critical Care Medicine DOI: 10.1097 / CCM.0000000000004818

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Časné účinky ventilačních rescue terapií na systémovou a mozkovou oxygenaci u pacientů s COVID ‑ 19 se syndromem akutní dechové tísně na umělé plicní ventilaci: prospektivní observační studie
Chiara Robba, Lorenzo Ball, Denise Battaglini, et al.

Primárním cílem studie bylo posoudit časné účinky různých ventilačních rescue terapií na systémové a mozkové okysličení. Sekundárním cílem bylo vyhodnotit korelaci mezi systémovým a cerebrálním okysličováním u pacientů s COVID-19.

Výsledky: U 22 pacientů bylo provedeno 45 záchranných terapií. Medián (IQR) věku populace byl 62 [57–69] let a 18/22 [82%] byli muži. Po RM (recruitment manévr) nebyly pozorovány žádné významné změny v systémových PaO2 a PaCO2 hodnotách, ale cerebrální oxygenace významně poklesla (52 [51–54]% vs. 49 [47–50]%, p <0,001). Po PP (pronační poloha) byl pozorován významný nárůst v PaO2 (od 62 [56–71] do 82 [76–87] mmHg, p = 0,005) a rSO2 (cerebrální oxygenace) (od 53 [52–54]% do 60 [59–64]%, p = 0,005). Použití iNO (inhalovaný NO) ​​zvýšilo PaO2 (od 65 [67–73] do 72 [67–73] mmHg, p = 0,015) a rSO2 (od 53 [51–56]% do 57 [55–59]%, p = 0,007). Použití ECCO2R snížilo PaO2 (z 75 [75–79] na 64 [60–70] mmHg, p = 0,009), se snížením rSO2 hodnot (59 [56–65]% vs. 56 [53–62]%, p = 0,002). V celé populaci, byl nalezen významný vztah mezi SpO2 a rSO2 (R = 0,62, p <0,001) a mezi PaO2 a rSO2 (R0 0,54, p <0,001).

Závěr: Rescue terapie využívají specifické patofyziologické mechanismy, což vede k různým účinkům na systémové a cerebrální oxygenaci u kriticky nemocných COVID-19 pacientů s ARDS. Mozková a systémová oxygenace spolu vzájemně korelují. Volba rescue strategie, která má být využita, by měla zohledňovat potřeby plic i mozku.

Robba a kol. Crit Care (2021) 25: 111

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Pronační poloha u pacientů s COVID ‑ 19 na umělé plicní ventilaci: multicentrická studie s více jak 1 000 pacienty
Thomas Langer, Matteo Brioni, Amedeo Guzzardella, et al.

Cílem této studie je prozkoumat použití a účinek pronační polohy v populaci během první pandemické vlny roku 2020.

Výsledky: Z 1057 zahrnutých pacientů byl mírný, středně těžký a těžký ARDS přítomen u 15, 50 a 35% pacientů a výsledná mortalita byla 25, 33 a 41%. Pronační poloha byla použita u 61% pacientů. Pacienti polohovaní na břicho měli závažnější onemocnění a umírali významně více (45% oproti 33%, p <0,001). Celkově pronační poloha vyvolala významné zvýšení poměru PaO2 /FiO2, aniž by došlo ke změně v compliance respiračního systému nebo ventilačním poměru. Efekt na respirační systém byl hodnocen u podskupiny 78 pacientů, jako oxygenační respondeři byli označeni ti, u kterých PaO2/FiO2 poměr vzrostl alespoň ≥ 20 mmHg během pronační polohy a jako CO2 respondeři, pokud byl snížen ventilační poměr.  Z této podskupiny bylo 78% oxygenační respondeři. Neodpovídající měli závažnější respirační selhání a umírali častěji na JIP (65% vs. 38%, p = 0,047) a 47% pacientů bylo CO2 respondentů. Tito pacienti byli starší a měli více komorbidit; avšak nebyl pozorován rozdíl z hlediska mortality na JIP (51% vs. 37%, p = 0,189 pro CO2 respondenty a nereagující).

Závěry: Během pandemie COVID-19 byla pronační poloha široce využívána u pacientů na umělé plicní ventilaci s respiračním selháním. Většině pacientů se zlepšilo okysličení během polohy na břiše, pravděpodobně kvůli zlepšení poměru ventilace a perfúze.

Langer a kol. Crit Care (2021) 25: 128

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Pronační polohování pacientů při vědomí s hypoxemickým respiračním selháním v důsledku COVID-19: PROFLO multicentrická randomizovaná klinická studie
Jacob Rosén, Erik von Oelreich, Diddi Fors et al.

Cílem této studie je prověřit, zda protokol pronačního polohování snižuje míru endotracheální intubace ve srovnání se standardní péčí u pacientů se středním až závažným hypoxemickým respiračním selháním v důsledku COVID-19 infekce. Do studie byli zařazeni dospělí pacienti s potvrzenou nákazou COVID-19, s vysokoprůtokovou nazální oxygenační terapií nebo neinvazivní ventilační podporou a s poměrem PaO2/FiO2 ≤ 20 kPa. Primárním sledovaným cílovým parametrem byla intubace do 30 dnů, sekundární sledované parametry zahrnovaly celkovou dobu v pronační poloze, 30denní mortalitu, dny bez ventilační podpory, dobu hospitalizace v nemocnici a zvláště pak na JIP, použití neinvazivní ventilační a orgánové podpory a nežádoucí příhody.

Výsledky: Celkem bylo zařazeno do studie 75 dospělých pacientů, z nichž 39 bylo náhodně zařazeno do kontrolní skupiny se standardní péčí a 36 pacientů do testované pronační skupiny s cílem polohovat na 16 hodin denně do pronační polohy. Během 30 dnů od zařazení do studie, bylo intubováno 13 pacientů (33%) v kontrolní skupině ve srovnání s 12 pacienty (33%) v pronační skupině (HR 1.01 (95% CI 0.46–2.21), P = 0.99). Medián trvání pronační polohy byl 3.4 hodiny denně [IQR 1.8–8.4] v kontrolní skupině ve srovnání s 9.0 hodinami denně [IQR 4.4–10.6] v pronační skupině. Proleženiny se vytvořily u 9 pacientů (23%) v kontrolní skupině a 2 pacientů (6%) v pronační skupině (rozdíl − 18% (95% CI − 2 až − 33%); P = 0.032). V ostatních sledovaných sekundárních parametrech nebyl mezi skupinami zaznamenán žádný rozdíl.

Závěr: Zavedený protokol pro pronační polohování sice zvýšil celkovou délku setrvání v této poloze, ale ve srovnání se standardní péčí nesnížil míru intubace pacientů s hypoxemickým respiračním selháním v důsledku COVID-19.

Rosén et al. Crit Care (2021) 25:209

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
80 %

Pronační poloha a přežití u pacientů na umělé plicní ventilaci s akutním respiračním selháním spojeným s COVID-19
Kusum S. Mathews, Howard Soh, Shahzad Shaefi,et al.

Cílem této multicentrické kohortové studie kriticky nemocných pacientů z 68 center bylo určit efekt časného polohování do pronace na přežití. Zahrnuti byli pacienti s Pao2/ Fio2 ≤ 200 mm Hg, u kterých bylo nebo nebylo zahájeno polohování do pronace během prvních dvou dnů pobytu na JIP. Byl použit inverzní Coxův model pravděpodobnosti k určení rizika mortality pro časné zahájení pronace a nezahájení polohování do pronace.

Výsledky: Z 2338 vhodných pacientů bylo do pronace časně polohováno 702 (30.0%) pacientů během prvních 2 dnů na JIP. Celkem 1017 pacientů bylo propuštěno (43.5%), 1101 (47.1%) zemřelo a 220 (9.4%) bylo v době follow up stále hospitalizováno. Pacienti, kteří byli polohováni do pronace během prvních dvou dnů na JIP měli nižší upravené riziko smrti oproti pacientům, kteří nebyli polohováni do pronace (hazard ratio, 0.84; 95% CI, 0.73–0.97).

Závěr: Nemocniční mortalita byla nižší u hypoxemických COVID-19 pozitivních pacientů na umělé plicní ventilaci, kteří byli časně polohováni do pronační polohy, oproti pacientům, kteří nebyli.

www.ccmjournal.org

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi u dětí- iniciální terapie a outcome
M.B.F. Son, N. Murray, K. Friedman, C.C. Young, M.M. Newhams, et al.

Pomocí propensity skóre byla hodnocena efektivita iniciální imunomodulační terapie intravenózním imunoglobulinem (IVIG) v kombinaci s glukokortikoidy, v porovnání se samotným podáním IVIG u dětí s multisystémovou zánětlivou odpovědí (MIS-C). Primárním sledovaným parametrem byla dysfunkce kardiovaskulárního systému (dysfunkce levé komory, nebo šok vyžadující podání vazopresorů) od druhého dne po přijetí. Sekundární sledované parametry zahrnovaly primární outcome, přijetí další terapie (glukokortikoidy u pacientů, kterým v den 0 podávány nebyly, biologická léčba, nebo druhá dávka IVIG) po dni 1, perzistující horečky po dni 2.

Výsledky: Celkem 518 pacientů s MIS-C (medián věku 8,7 let) obdrželo imunomodulační léčbu, 75% bylo původně bez komorbidit a 9 zemřelo. V rámci propensity skóre analýzy byla iniciální terapie IVIG a glukokortikoidy (103 pacientů) asociována s nižším rizikem dysfunkce kardiovaskulárního systému v den 2, než terapie pouze IVIG (17% vs. 31%; risk ratio, 0.56; 95% CI, 0.34 až 0.94). Dysfunkce levé komory byla pozorována u 8% pacientů s terapií IVIG a glukokortikoidy a u 17% případů s terapií pouze IVIG (risk ratio, 0.46; 95% CI, 0.19 až 1.15), šok s nutností vazopresorické podpory ve 13% případů u první skupiny, u terapie pouze IVIG ve 24% případů (risk ratio, 0.54; 95% CI, 0.29 až 1.00). Použití adjuvantní terapie bylo nižší u kombinované terapie IVIG a glukokortikoidy (34% vs. 70%; risk ratio, 0.49; 95% CI, 0.36 až 0.65). Riziko horečky se nezměnilo (31% vs. 40%, risk ratio, 0.78; 95% CI, 0.53 až 1.13).

Závěr: U dětí a adolescentů s MIS-C byla iniciální léčba IVIG a glukokortikoidy asociována s nižším rizikem nové, nebo perzistující dysfunkce kardiovaskulárního systému, než při samotné terapii IVIG.

N Engl J Med 2021;385:23-34.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
80 %

Bezpečnost, imunogenicita a efektivita BNT162b2 COVID-19 vakcíny u dospělých
Robert W. Frenck, Nicola P. Klein, Nicholas Kitchin, et al.

V rámci této probíhající, placebem kontrolované studii byli účastníci náhodně rozděleni v poměru 1:1 k podání dvou dávek 30 μg of BNT162b2 vakcíny v odstupu 21 dnů, nebo k podání placeba. Byla hodnocena non inferiorita imunogenicity mezi 12-15ti letými recipienty v porovnání s 16-25ti letými. Další sledované parametry zahrnovaly nežádoucí účinky a efektivitu proti potvrzené COVID-19 infekci.

Výsledky: Celkem 2260 adolescentů obdrželo vakcinaci, z toho 1131 BNT162b2 a 1129 placebo. Jako v jiných věkových skupinách měla vakcína BNT162b2 příznivý bezpečnostní profil s mírnou až středně závažnou schopností vyvolávat nechtěnou reakci (zejména bolest v místě vpichu [u 79 až 86% účastníků studie], únavu [u 60 až 66%] a bolest hlavy [u 55 až 65%]). Nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí účinky spojené s očkováním. U pacientů bez předchozí COVID-19 potvrzené infekce, nebyl zaznamenán žádný nový případ 7 a více dnů po 2 dávce BNT162b2, 16 pacientů ve skupině placeba onemocnělo. Vakcína splnila podmínku noninferiority a data indikovala vyšší odpověď u pacientů ve věkovém rozmezí 12 až 15 let.

Závěr: BNT162b2 vakcína má příznivý bezpečnostní profil, indukuje vyšší imunitní odpověď u mladých lidí a je velmi efektivní proti onemocnění COVID-19.

N Engl J Med 2021;385:239-50.

Rating:
 • téma: 3
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
80 %

Role total lung stress na progresi časné pneumonie u COVID-19
Silvia Coppola, Davide Chiumello, Mattia Busana

Cílem této monocentrické, prospektivní kohortové studie bylo zjistit, zda stres, působící na plíce při non-invazivní respirační podpoře, může přispět k progresi pneumonie při onemocnění COVID-19. Sledovány byly parametry kvantitativní pomocí tomografie plic, výkyvy tlaku v jícnu a plicního stresu.

Výsledky: Bylo zahrnuto 140 pacientů s pneumonií způsobenou onemocněním COVID-19, u kterých byl aplikován kontinuálním pozitivním tlak v dýchacích cestách (n = 131) nebo neinvazivní ventilace (n = 9).  Pacienti byli rozděleni do pěti podskupin na základě výchozí hodnoty PaO2/FiO2 (den 1): non-CARDS (medián PaO2/FiO2 361 mmHg, IQR [323–379]), mírné (224 mmHg [211–249]), mírné až středně těžké (173
mmHg [164–185]), středně těžké až těžké (126 mmHg [114–138]) a těžké  respirační selhání (88 mmHg [86–99], p < 0.001). V každé podskupině byl podobný medián hmotnosti plic: 1215 g [1083–1294], 1153 [888–1321], 968 [858–1253], 1060 [869–1269], a 1127 [937–1193] (p = 0.37). Pacienti v podskupinách měli také podobné frakce neprovzdušňované tkáně: 10.4% [5.9–13.7], 9.6 [7.1–15.8], 9.4 [5.8–16.7], 8.4 [6.7–12.3] a 9.4 [5.9–13.8], resp. (p = 0.85). K selhání léčby CPAP/NIV došlo u 34 pacientů (24,3 %). Byly identifikovány tři proměnné v rámci prvního dne, které odlišily pacienty s negativními outcomem: PaO2/ FiO2 poměr (OR 0.99 [0.98–0.99], p = 0.02), výkyvy tlaků v jícnu (OR 1.13 [1.01–1.27], p = 0.032) a total lung stres (OR1.17 [1.06–1.31], p = 0.004). Po společném zhodnocení všech tří proměnných v multivariační logistické regresní analýze byl pouze total lung stres asociován s negativním outcomem (OR 1.16 [1.01–1.33], p = 0.032).

Závěr: U časné pneumonie COVID-19 není hypoxémie spojena s patoanatomií zobrazenou pomocí počítačové tomografie (CT), na rozdíl od typických ARDS. Vysoký lung stres byl nezávisle spojen se selháním neinvazivní podpory dýchání.

Intensive Care Med (2021) 47:1130–1139

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
80 %

Myokarditida po BNT162b2 mRNA vakcíně proti Covid-19 v Izraeli
D. Mevorach, E. Anis, N. Cedar, et al.

Cílem tohoto retrospektivního přehledu bylo analyzovat výskyt myokarditidy prostřednictvím výpočtu RD (risk difference) pro srovnání výskytu po první a druhé dávce vakcíny (s odstupem 21 dní), vypočtu SIR (standardized incidence ratio) pozorovaného a očekávaného výskytu během 21 dnů po první dávce a během 30 dnů po druhé dávce, nezávisle na jistotě diagnózy, a výpočtu RR (rate ratio) 30 dní po druhé dávce v porovnání s neočkovanými osobami.

Výsledky: Z 283 případů s projevy myokarditidy se 142 objevilo po obdržení BNT162b2 vakcíny, z čehož 136 diagnóz bylo definitivních nebo pravděpodobných. Klinický průběh byl posouzen jako lehký u 129 osob (95 %), jeden fulminantní případ byl fatální. Celkový RD mezi první a druhou dávkou byl 1,76 na 100 000 osob (95% CI, 1,33 až 2,19), s největším rozdílem u mužů ve věku 16 až 19 let (13,73 na 100 000 osob; 95% CI, 8,11 až 19,46). Ve srovnání s očekávanou incidencí podle historických údajů byl SIR 5,34 (95% CI, 4,48 až 6,40) a byl nejvyšší po druhé dávce u mužů ve věku 16 až 19 let (13,60; 95% CI, 9,30 až 19,20). Třicet dní po druhé dávce u plně očkovaných recipientů byl RR v porovnání s neočkovanými osobami 2,35 (95% CI, 1,10 až 5,02), RR byl opět nejvyšší u mužů ve věku 16 až 19 let (8,96; 95% CI, 4,50 až 17,83) s poměrem 1 ku 6637.

Závěr: Výskyt myokarditidy, přestože byl nízký, se zvýšil po obdržení BNT162b2 vakcíny, zejména po druhé dávce u mladých pacientů mužského pohlaví. Klinický projev myokarditidy byl po vakcinaci obvykle mírný.

N Engl J Med 2021;385:2140-9.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
80 %

Slábnutí nabyté imunity proti SARS-CoV-2 v čase od aplikace druhé dávky vakcíny typu BNT162b2 (Pfizer–BioNTech)
Yair Goldberg, Micha Mandel, Yinon M. Bar‑On, et. al.

Cílem této studie bylo odhadnout efekt slábnutí imunity nabyté po aplikaci druhé dávky vakcíny typu BNT162b2 na znovu zvyšující se počet případů závažného průběhu onemocnění SARS-CoV-2.

Výsledky: V této studii byla použita data z národní izraelské databáze pro období 11.-31.července o plně očkovaných obyvatelích Izraele (před 1.červencem 2021). Jednalo se o 4 791 398 lidí, z nichž ve 13 426 případech byla prokázána infekce pomocí pozitivního PCR testu a 403 z těchto pacientů prodělalo těžký průběh onemocnění. Následně byl aplikován Poissonův regresní model k porovnání výskytu potvrzených případů SARS-CoV-2 a případů se závažným průběhem napříč skupinami očkovanými v různých časových obdobích (se stratifikací odpovídající věkové skupině a úpravám pro prevenci vlivu zavádějících faktorů). Mezi jedinci ve věku 60 let a staršími byla četnost infekce u lidí plně očkovaných v lednu 2021 vyšší než u lidí plně očkovaných o dva měsíce později, tedy v březnu 2021 (rate ratio, 1.6; 95% [CI], 1.3 až 2.0). Ve věkovém rozmezí 40 až 59 let bylo rate ratio očkovaných v únoru k očkovaným v dubnu 1.7 (95% [CI], 1.4 až 2.1). Ve skupině od 16 do 39 let, mezi očkovanými v březnu a květnu bylo rate ratio 1.6 (95% [CI], 1.3 až 2.0). Co se týče závažného průběhu nemoci, u věkové skupiny 60 a více let bylo rate ratio očkovaných co nejdříve k očkovaným v březnu 1.8 (95% [CI], 1.1 až 2.9) a ve věkovém rozmezí 40 až 59 let 2.2 (95% [CI], 0.6 až 7.7) - pro nedostatek případů v nižší věkové skupině zde nebylo rate ratio počítáno.

Závěr: Tyto výsledky ukazují, že získaná imunita proti delta variantě viru SARS-CoV-2 se snížila napříč všemi věkovými skupinami v průběhu pár měsíců od aplikace druhé dávky vakcíny.

The New England Journal of Medicine 2021; 385:e85.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
80 %

Slábnutí získané humorální imunitní odpovědi v průběhu 6 měsíců od očkování vakcínou typu BNT162b2 (Pfizer–BioNTech)
Einav G. Levin, Yaniv Lustig, Carmit Cohen, et. al.

Cílem této longitudinální prospektivní studie bylo zjistit, zda stoupající počet případů symptomatické infekce SARS-CoV-2 navzdory vysoké proočkovanosti populace v Israeli může být zapříčiněn postupným slábnutím získané imunity s odstupem času od aplikace druhé dávky vakcíny typu BNT162b2.

Výsledky: Tato studie po dobu 6 měsíců sledovala celkem 4 868 pracovníků ve zdravotnictví, kteří byli každý měsíc testování na přítomnost IgG protilátek proti spike proteinu a neutralizačních protilátek. Z nich 3 808 bylo zahrnuto do analýzy lineárních smíšených modelů, které sloužily k hodnocení dynamiky hladin protilátek a k určení prediktorů pro hladinu protilátek za 6 měsíců. Ačkoliv hladina IgG protilátek klesala konzistentně s časem, neutralizační protilátky prudce poklesly v průběhu 3 měsíců a až následně se jejich pokles relativně zpomalil. Přestože hladiny IgG protilátek vysoce korelovaly s titrem neutralizačních protilátek (Spearmanova korelace mezi 0.68 a 0.75), regresní vztah mezi hladinami IgG a neutralizačních protilátek závisel na čase uplynulém od aplikace druhé vakcíny. Půl roku od této aplikace měli titr neutralizačních protilátek významněji nižší muži (ratio of means, 0.64; 95% [CI], 0.55 až 0.75), lidé ve věku 65 let a starší, oproti skupině 18 až 45 let (ratio of means, 0.58; 95% [CI], 0.48 až 0.70), a u imunosuprimovaných pacientů(ratio of means, 0.30; 95% [CI], 0.20 až 0.46).

Závěr: V průběhu 6 měsíců od aplikace druhé dávky vakcíny typu BNT162b2 došlo k podstatnému snížení získané humorální odpovědi a to převážně u mužů, jedinců ve věku 65 let a starších a u lidí s určitým typem imunosuprese.

The New England Journal of Medicine 2021; 385:e84

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
80 %

Invazivní plicní aspergilóza u intubovaných pacientů se SARS-CoV-2 nebo chřipkovou pneumonií: evropská multicentrická srovnávací kohortová studie
Anahita Rouze, Elise Lemaitre, Ignacio Martin‑Loeches, et al.

Cílem této plánované doplňkové analýzy multicentrické retrospektivní evropské kohortové studie coVAPid bylo stanovit výskyt domnělé invazivní plicní aspergilózy (IPA) u kriticky nemocných pacientů se SARS-CoV-2 v porovnání s pacienty s chřipkou. Zařazeni byli dospělí pacienti vyžadující umělou plicní ventilaci na > 48 hodin kvůli SARS-CoV-2 pneumonii nebo chřipkové pneumonii. Primárním sledovaným parametrem byla 28denní kumulativní incidence domnělé IPA.

Výsledky: Bylo zahrnuto celkem 1047 pacientů (566 ve skupině se SARS-CoV-2 a 481 ve skupině s chřipkou). Incidence domnělé IPA byla nižší u skupiny se SARS-CoV-2 pneumonií (14, 2,5 %), než u skupiny s chřipkovou pneumonií (29, 6%), upravený poměr rizik podle příčiny (cHR) 3,29 (95% CI 1,53 – 7,02, p = 0,0006). Při kombinaci domnělé IPA a kolonizace respiračního traktu Aspergillem byla incidence také značně nižší u skupiny se SARS-CoV-2 v porovnání se skupinou s chřipkou (4,1 % vs. 10,2 %), upravený cHR 3,21 (95% CI 1,88 – 5,46; p < 0,0001). V celé studované populaci byla domnělá IPA spojena se signifikantním nárůstem 28denní mortality a délky pobytu na JIP v porovnání s kolonizovanými pacienty, nebo s těmi bez IPA nebo aspergilové kolonizace.

Závěr: Celkově byl výskyt domnělé IPA nízký. Její výskyt byl výrazně nižší u pacientů s SARS-CoV-2 pneumonií než u těch s chřipkovou pneumonií.

Rouzé et al. Critical Care (2022) 26:11

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Charakteristiky, outcome a rizikové faktory závažnosti spojené s infekcí SARS-CoV-2 u dětí v US National COVID Cohort Collaborative
Blake Martin, Peter E. DeWitt, Seth Russell, et al.

Cílem této prospektivní kohortové studie bylo prozkoumat charakteristiky, změny v průběhu času, outcomes a rizikové faktory závažnosti SARS-CoV-2 u dětí v rámci National COVID Cohort Collaborative (N3C). Primárními sledovanými parametry byly výskyt a závažnost případů v čase, demografické a komorbidní rizikové faktory závažnosti, vitální funkce a laboratorní trajektorie, klinické outcomes, proměnné pro akutní COVID-19 vs. multisystémový zánětlivý syndrom u dětí (MIS-C) a rozdíly mezi delta a pre-delta variantou u dětí se SARS-CoV-2.

Výsledky: Celkem 1 068 410 dětí bylo testováno pro SARS-CoV-2 a 167 262 výsledků (15,6 %) bylo pozitivních (82 882 (49,6 %) dívek; průměrný věk 11,9 (IQR; 6,0-16,1) let). Mezi 10 245 dětmi (6,1 %), které byly hospitalizovány, splnilo 1423 (13,9 %) kritéria pro závažný průběh: umělá plicní ventilace (796 (7,8 %)), vazopresorová-inotropická podpora (868 (8,5 %)), extrakorporální membránová oxygenace (42 (0,4 %)), nebo smrt (131 (1,3 %)). Mužské pohlaví (OR, 1,37; 95%CI; 1,21-1,56), černá/afroamerická rasa (OR, 1,25; 95%CI; 1,06-1,47), obezita (OR, 1,19; 95%CI; 1,01-1,41), a několik podkategorií pediatrických komplexních chronických stavů (pediatric complex chronic condition, PCCC) bylo spojeno s vyšší závažností onemocnění. Děti s MIS-C měly více zánětlivý laboratorní profil a závažný klinický fenotyp s vyšší mírou invazivní ventilace (117 ze 707 (16,5 %) vs. 514 z 8241 (6,2 %); P < 0,001) a potřebu pro vazoaktivní-inotropickou podporu (191 ze 707 (27,0 %) vs. 426 z 8241 (5,2 %); P < 0,001) v porovnání s těmi, kteří měli akutní COVID-19. Při srovnání dětí během Delta vs. pre-Delta éry nebyly přítomny žádné signifikantní změny v míře hospitalizace (1738 (6,0 %) vs. 8507 (6,2 %); P = 0,18) a měly nižší šance na závažné onemocnění (179 (10,3 %) vs. 1242 (14,6 %) (sníženo faktorem 0,67; 95%CI, 0,57-0,79; P < 0,001).

Závěr: V této kohortové studii dětí se SARS-CoV-2 byly zpozorovány rozdíly v demografických charakteristikách, preexistujících komorbiditách a v počátečních vitálních funkcích a laboratorních hodnotách mezi různými podskupinami. Celkově tyto výsledky naznačují, že včasné identifikace dětí, které mají pravděpodobnost k rozvoji závažného onemocnění, by bylo možné dosáhnout pomocí snadno dostupných datových prvků už v den přijetí. Je zapotřebí další práce k tomu, aby tyto znalosti vylepšily klinickou péči. 

 

JAMA Network Open. 2022;5(2):e2143151. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.43151

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Awake pronační poloha snižuje dechovou práci u pacientů s COVID-19 ARDS se CPAP podporou
Davide Chiumello, Elena Chiodaroli, Silvia Coppola et. al.

Cílem této studie bylo zhodnotit účinky awake pronační polohy při kontinuální ventilaci přetlakem v helmě (CPAP) na inspirační úsilí, výměnu plynů a respirační komfort.

Výsledky: Prospektivně bylo zařazeno 40 po sobě jdoucích pacientů s ARDS v důsledku COVID-19. Výměna plynů, kolísání tlaku v jícnu (ΔPes), dynamický transpulmonální tlak (dTPP), dechová práce (WOB) a respirační komfort, byly zaznamenány v poloze na zádech a po 3 hodinách v poloze na břiše. Medián aplikovaného PEEP s CPAP helmy byl 10 [8–10] cmH2O. PaO2/FiO2 byl vyšší v poloze na břiše ve srovnání s polohou na zádech (supinační: 166 [136–224] mmHg, pronační poloha: 314 [232–398] mmHg, p < 0,001). Dechová frekvence a minutová ventilace se snížily z polohy na zádech do polohy na břiše z 20 [17–24] na 17 [15–19] b/min (p < 0,001) a z 8,6 [7,3–10,6] na 7,7 [6,6–8,6] L/ min (p < 0,001), resp. Poloha na břiše nesnížila ΔPes (supinační: − 7 [− 9 až − 5] cmH2O, pronační: − 6 [− 9 až − 5] cmH2O, p = 0,31) a dTPP (supinační: 17 [14–19] cmH2O, pronační: 16 [14–18] cmH2O, p = 0,34). Naopak mPTP a WOB poklesly ze 152 [104–197] na 118 [90–150] cmH2O/min (p < 0,001) a ze 146 [120–185] na 114 [95–151] cmH2O. U 26 (65 %) pacientů došlo ke snížení WOB o více než 10 %. Celkový pocit dušnosti byl nižší v poloze na břiše (p = 0,005).

Závěr: Awake pronační poloha se CPAP umožňuje snížení dechové práce a zlepšení oxygenace u ARDS souvisejících s COVID-19.

Chiumello et al. Annals of Intensive Care (2021) 11:179

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Ochrana před SARS-CoV-2 po očkování a předchozí infekci
V. Hall, S. Foulkes, F. Insalata, et al.

Cílem této prospektivní kohortové studie  bylo zjistit trvání a kvalitu imunity u asymptomatických, rutinně testovaných zdravotníků pomocí PCR po infekci a  po očkování. Primárním parametrem byla účinnost vakcínou a infekcí nabyté imunity.

Výsledky: Z 35 768 účastníků, 27% (9488) dříve prodělalo SARS-CoV-2 infekci. Celkem 95% účastníků bylo očkováno 2 dávkami (78% BNT162b2 vakcínou [Pfizer–BioNTech] s dlouhým intervalem mezi dávkami 9% BNT162b2 vakcínou s krátkým intervalem mezi dávkami, a 8% ChAdOx1 nCoV-19 vakcínou [AstraZeneca]). Bylo zaznamenáno celkem 2747 prvoinfekcí a 210 reinfekcí. Mezi dříve nenakaženými očkovanými BNT162b2 vakcínou s dlouhým intervalem, se účinnost vakcíny snížila z 85% (95% CI, 72 do 92) 14 až 73 dní po druhé dávce na 51% (95% CI, 22 do 69) při mediánu 201 dní (IQR, 197 do 205) po druhé dávce; tato účinnost se významně nelišila mezi očkovanými BNT162b2 vakcínou s dlouhým nebo krátkým intervalem.  Po 14 až 73 dní po druhé dávce, účinnost ChAdOx1 nCoV-19 vakcíny činila 58% (95% CI, 23 to 77) — značně méně v porovnání s příjemci BNT162b2. Imunita získaná infekcí slábla po 1 roce u neočkovaných, ale vydržela více než 90% u následně očkovaných i po 18ti měsících.

Závěr: Dvě dávky vakcíny BNT162b2 byly asociovány s vysokou krátkodobou protekcí proti SARS-CoV-2, tato významně poklesla po 6 měsících. Poinfekční imunita posílená očkováním zůstala vysoká více než rok po infekci.

N Engl J Med 2022;386:1207-20. DOI: 10.1056/NEJMoa2118691

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Účinnost BNT162b2 vakcíny po vyléčení z onemocnění COVID-19
Ariel Hammerman, Ruslan Sergienko, Michael Friger, et al.

 Cílem této retrospektivní kohortové studie bylo určení vlivu očkování na reinfekce a stanovení účinnosti vakcíny u těchto osob. Sledovaným parametrem byl počet reinfekcí u neočkovaných pacientů a očkovaných 1, nebo 2 dávkami proti COVID-19.

Výsledky: Celkem 149 032 pacientů vyléčených z infekce SARS-CoV-2 splnilo kritéria. 83,356 (56%) z nich bylo během následujících 270 dní očkováno. Reinfekce se objevily u 354 očkovaných (2.46 případů z 100,000 osob/den) a u 2168 z 65,676 neočkovaných (10.21 případů z 100,000 osob/den). Účinnost vakcíny byla odhadnuta na 82% (95% CI, 80 do 84) u pacientů ve věku od 16 do 64 let a 60% (95% CI, 36 do 76) u pacientů starších 65 let. Mezi účinností 1 a 2 dávek nebyl nalezen významný rozdíl.

Závěr: U pacientů zotavených z nemoci COVID-19 byla prokázána souvislost mezi následným očkováním alespoň 1 dávkou vakcíny a signifikantním snížením rizika rekurentní infekce.

N Engl J Med 2022;386:1221-9. DOI: 10.1056/NEJMoa2119497

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Časná intubace a snížená nemocniční mortalita u pacientů s COVID-19
Ryo Yamamoto, Daiki Kaito, Koichiro Homma, et al.

Cílem této multicentrické retrospektivní observační studie bylo objasnit, zda je časná intubace spojena se sníženou nemocniční mortalitou u pacientů s COVID-19, kteří intubaci vyžadovali. Primárním sledovaným parametrem byla nemocniční mortalita. Zařazeni byli pacienti, u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID-19 pomocí PCR testu a byli při příjmu intubováni. Časná intubace byla definována jako intubace s nastavením spotřeby kyslíku ≤ 6 l/min. Nemocniční mortalita byla porovnávána mezi pacienty s časnou a nečasnou intubací. Byly provedeny analýzy vážení inverzní pravděpodobnosti s propensity skóre k přizpůsobení demografie pacienta, komorbidit, hemodynamického stavu při přijetí a času intubace, medikace před intubací, závažnosti COVID-19 a charakteristik instituce. Analýzy podskupin byly provedeny na základě věku, závažnosti hypoxémie při intubaci a počtu dní od přijetí po intubaci.

Výsledky: Ze 412 pacientů vhodných k zařazení do studie podstoupilo 110 časnou intubaci. Nemocniční mortalita byla nižší u pacientů s časnou intubací než u pacientů s nečasnou intubací (18 (16,4 %) vs. 88 (29,1 %), OR 0,48 (95% CI 0,27–0,84); p = 0,009; a upravený OR 0,28 (95% CI 0,19–0,42); p < 0,001). Příznivé efekty časné intubace byly pozorovány bez ohledu na věk a závažnost hypoxémie v době intubace; časná intubace však byla spojena s nižší hospitalizační mortalitou pouze u pacientů, kteří byli intubováni později než 2 dny po přijetí do nemocnice.

Závěr: Časná intubace při nastavení spotřeby kyslíku ≤ 6 l/min byla spojena se sníženou nemocniční mortalitou u pacientů s COVID-19, kteří vyžadovali intubaci.

Yamamoto et al. Critical Care (2022) 26:124

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
80 %

Včasná ambulantní léčba Covid-19 pomocí rekonvalescentní plazmy
D.J. Sullivan, K.A. Gebo, S. Shoham et al.

V této multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, kontrolované studii byla hodnocena účinnost a bezpečnost Covid-19 rekonvalescentní plazmy ve srovnání s kontrolní plazmou u symptomatických dospělých (ve věku ≥ 18 let), kteří byli pozitivně testovaní, s těžkým ARDS způsobeným COVID-19, bez ohledu na jejich rizikové faktory progrese onemocnění nebo stav očkování. Účastníci byli zařazeni do studie do 8 dnů po nástupu symptomů a dostali transfuzi během 1 dne po randomizaci. Primárním sledovaným parametrem byla hospitalizace související s Covid-19 do 28 dnů po podání plasmy.

Výsledky: Celkem 1225 účastníků podstoupilo randomizaci a 1181 dostalo transfuzi. V předem specifikované modifikované analýze záměru léčby, která zahrnovala pouze účastníky, kteří dostali transfuzi, se primární sledovaný parametr objevil u 17 z 592 účastníků (2,9 %), kteří dostali rekonvalescentní plazmu, a 37 z 589 účastníků (6,3 %), kteří dostali kontrolní plazmu (absolutní snížení rizika, 3,4 procentních bodů; 95%CI, 1,0 až 5,8; P = 0,005), což odpovídalo snížení relativního rizika o 54 %.) Důkaz o účinnosti u očkovaných účastníků nelze z těchto údajů odvodit, protože 53 z 54 účastníků s Covid-19, kteří byli hospitalizováni, bylo neočkovaných a 1 účastník byl částečně očkovaný. U účastníků, kteří nebyli hospitalizováni, se vyskytlo celkem 16 nežádoucích příhod 3. nebo 4. stupně (7 ve skupině s rekonvalescentní plazmou a 9 ve skupině s kontrolní plazmou).

Závěr: U účastníků s Covid-19, z nichž většina byla neočkovaná, podávání rekonvalescentní plazmy do 9 dnů po nástupu příznaků snížilo riziko progrese onemocnění vedoucí k hospitalizaci.

N Engl J Med 2022;386:1700-11. DOI: 10.1056/NEJMoa2119657

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
80 %

CytoSorb rescue terapie pro pacienty s COVID-19 s distribučním šokem a multiorgánovým selháním: prospektivní, otevřená, randomizovaná kontrolovaná pilotní studie
Helena Stockmann, Philipp Thelen, Fabian Stroben, et al.

Cílem studie bylo vyšetřit účinek mimotělní redukce cytokinů pomocí CytoSorb na distribuční šok způsobený COVID-19. Primárním parametrem byl čas měřený do vyřešení šoku. Sekundární parametry zahrnovaly mortalitu, koncentrace IL-6 a potřebu katecholaminů.

Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 50 pacientů. Z nich 23 dostávalo CytoSorb a 26 standardní léčbu. Vyřešení šoku bylo pozorováno u 13 z 23 pacientů (56.5%) v CytoSorb skupině a u 12 z 26 pacientů (46.2%) v kontrolní skupině po mediánu 5 dní (IQR, 4–5 d) respektive 4 dní (IQR, 3–5 d). Míra rizika (HR) pro primární parametr, upravená pro věk, pohlaví, ECMO, nebo čas od rozvoje šoku do zahrnutí do studie, byla 1.23 (95% CI, 0.54–2.79); p = 0.63. Mortalita činila 78% v CytoSorb skupině a 73% v kontrolní skupině (neupravený HR, 1.17 [95% CI, 0.61–2.23]; p = 0.64). Vliv na sekundární parametry byl u obou skupin podobný.

Závěr: U těžce nemocných pacientů s COVID-19, CytoSorb nezlepšil výsledek distribučního šoku nebo sledovaných sekundárních parametrů.

Critical Care Medicine DOI: 10.1097/CCM.0000000000005493

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Účinky předchozí infekce a očkování na symptomatické omikronové infekce
Heba N. Altarawneh, Hiam Chemaitelly, Houssein H. Ayoub, et al.

Byla provedena národní, test-negativní, case control studie, pro vyhodnocení účinnost očkování pomocí BNT162b2 (Pfizer–BioNTech) nebo mRNA-1273 (Moderna), přirozenou imunitu v důsledku předchozí infekce jinými variantami než omikron a hybridní imunitu (předchozí infekce a očkování) proti symptomatické omikronové infekci a proti těžkému, kritickému nebo fatalnímu Covid-19 onemocnění.

Výsledky:  Účinnost předchozí infekce samotné proti symptomatické infekci BA.2 byla 46,1 % (95%CI, 39,5 až 51,9). Účinnost očkování dvěma dávkami BNT162b2 a bez předchozí infekce byla zanedbatelná (−1,1 %; 95% CI, −7,1 až 4,6), ale téměř všechny osoby dostaly druhou dávku o více než 6 měsíců dříve. Účinnost tří dávek BNT162b2 a žádné předchozí infekce byla 52,2 % (95% CI, 48,1 až 55,9). Účinnost předchozí infekce a dvou dávek BNT162b2 byla 55,1 % (95% CI, 50,9 až 58,9) a účinnost předchozí infekce a tří dávek BNT162b2 byla 77,3 % (95% CI, 72,4 až 81,4). Samotná předchozí infekce, samotná vakcinace BNT162b2 a hybridní imunita vykázaly silnou účinnost (>70 %) proti těžkému, kritickému nebo fatálnímu Covid-19 v důsledku infekce BA.2. Podobné výsledky byly pozorovány v analýzách účinnosti proti infekci BA.1 a vakcinaci mRNA-1273.

Závěr: Nebyly pozorovány žádné rozdíly v ochraně proti symptomatické infekci BA.1 a BA.2 u předchozí infekce, vakcinace a hybridní imunity. Očkování zvýšilo ochranu u osob, které prodělaly předchozí infekci. Hybridní imunita vyplývající z předchozí infekce a nedávné přeočkování poskytla nejsilnější ochranu.

 

N Engl J Med 2022;387:21-34. DOI: 10.1056/NEJMoa2203965

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Klíčové charakteristiky ovlivňující přežití COVID-19 na mimotělní membránové oxygenaci
Herrmann J., Lotz Ch. et al.

Cílem této studie bylo identifikovat faktory ovlivňující přežití pacientů s COVID-19 ECMO na JIP. Zdokumentovány byly údaje o klinických charakteristikách, doplňkových terapiích, komplikacích a výsledcích. K identifikaci proměnných souvisejících s přežitím na JIP byla použita bloková logistická regresní analýza.

Výsledky: Bylo zahrnuto  673 pacientů COVID-19 ARDS ECMO léčených ve 26 centrech  Většina pacientů byla ve věku 50 až 70 let. Poměr PaO2/FiO2 před ECMO byl 72 mmHg (IQR:58–99). Přežití na JIP bylo 31,4 %. Během 2. vlny pandemie COVID-19 bylo přežití výrazně nižší. Podskupina 284 (42 %) pacientů splňujících modifikovaná kritéria EOLIA měla vyšší přežití (38 %) (p = 0,0014, OR 0,64 (CI 0,41–0,99)). Přežití se lišilo mezi středisky s nízkým, středním a velkým objemem s 20 %, 30 % a 38 % (p = 0,0024). Léčba ve vysokoobjemových centrech vedla k poměru šancí 0,55 (CI 0,28–1,02) ve srovnání s nízkoobjemovými centry. Další faktory spojené s přežitím byly nižší věk, kratší doba mezi intubací a zahájením ECMO, BMI > 35 (ve srovnání s < 25), absence renální substituční terapie nebo závažné krvácení/tromboembolické příhody.

Závěr: Strukturální faktory a faktory související s pacientem, včetně věku, komorbidit a objemu případů ECMO, určovaly přežití ECMO COVID-19. Tyto faktory v kombinaci s liberálnější indikací ECMO během 2. vlny mohou vysvětlit přiměřeně celkově nízkou míru přežití. Pečlivý výběr pacientů a léčba ve velkoobjemových centrech ECMO byla spojena s vyšší pravděpodobností přežití na JIP.

 

Herrmann et al. Critical Care (2022) 26:190

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Inubace a ventilace při vypuknutí epidemie COVID-19. Zkušenosti z Wuhan.
Lingzhong Meng, Haibo Qiu et al.

Na základě údajů zveřejněných 4. března 2020 vypuknutí epidemie COVID-19 v Číně vedlo k 80 409 diagnostikovaných případů a 3012 úmrtím. Přibližně 3,2% pacientů s COVID-19 vyžadovalo intubaci a invazivní ventilaci v určitém bodě průběhu nemoci. Autoři představili zkušenost s péčí o kriticky nemocné pacienti s COVID-19 ve Wuhan. Je nesmírně důležité podstupovat přísná bezpečnostní opatření. Včasná, ale nikoliv předčasná intubace, je klíčová pro zvládnutí zvětšujícího se kyslíkového dluhu navzdory high-flow kyslíkové terapii a bilevel pozitivní tlakové ventilaci. Důkladná příprava, uspokojivá preoxygenace, modifikovaná rychlá intubace (RSI) a intubace pomocí videolaryngoskopu, jsou široce využívanými intubačními strategiemi Wuhanu. Plicní protektivní ventilace, ventilace v pozici na břiše a adekvátní sedace a analgezie jsou esenciálními komponentami managementu ventilace.

 

Anesthesiology 2020; XXX:00–00

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Infekce COVID-19: Implikace pro zdravotnické pracovníky v kritické a intenzivní péči
John R. Greenland, Marilyn D. Michelow et al.

Zdravotní systémy na celém světě reagují na Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), vznikající infekční syndrom závažné dechové tísně způsobený novým typem koronaviru-2 (SARS-CoV-2). Pacienti s COVID-19 mohou postupovat od asymptomatického nebo mírného onemocnění k hypoxemii - respiračnímu selhání nebo multisystémovému orgánovému selhání , vyžadující intubaci a intenzivní péči. Poskytovatelé zdravotní péče, zejména anesteziologové, jsou v první linii této epidemie a musí čerpat z nejlepších dostupných důkazů, které mají vést k terapeutickému managementu pacientů s COVID-19 a přitom se udržet v bezpečí. Zde autoři uvádějí přehled patogeneze, prezentace, diagnostiky a potenciálních terapeutik COVID-19, se zaměřením na léčbu dýchacích cest spojených s COVID-19 selháním. Autoři čerpají z literatury z jiných virových epidemií, léčby syndromu akutní respirační tísně a nedávné publikace o COVID-19.Tato recenze poskytuje úplné shrnutí důkazů, které jsou v současné době k dispozici pro management péče kriticky nemocných pacientů s COVID-19.

Anesthesiology 2020; 132:1346–61

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Akutní respirační selhání u COVID-19: je to "typické" ARDS?
Xu Li, Xiaochun Ma

COVID-19 je vysoce infekční a může vést k fatálním komorbiditám, zejména k syndromu akutní respirační tísně (ARDS). Plné porozumění charakteristik, spojených s ARDS u COVID-19  vede k včasnému rozpoznání a správné léčbě. Cílem tohoto sdělení je popsat charakter ARDS ve spojení s COVID-19 a objasnit rozdíly od ARDS způsobený jinými faktory. COVID -19 nejvíce postihuje právě dýchací systém a poškození jiných orgánů je minimální. ARDS způsobený COVID-19 poškodil zejména epitelové buňky alveolů, zatímco endotelové buňky byly méně poškozené, proto se vyskytla menší exsudace. Klinické projevy byly u některých pacientů COVID-19 relativně mírné, což bylo v rozporu se závažností laboratorních a zobrazovacích nálezů. Čas nástupu ARDS související s COVID-19  byl 8-12 dní, což není v souladu s berlínskými kritérii ARDS, které definovaly limit nástupu jednoho týdne. Někteří z těchto pacienti mohou mít relativně normální plicní compliance. Závažnost byla definována do tří stupňů podle její specificity: mírná, středně těžká a těžká. HFNO může být u pacientů s ARDS souvisejících s COVID-19 bezpečná, dokonce i u některých středně závažných pacientů. Nejpravděpodobnější příčinou úmrtí je závažné respirační selhání. To znamená, že načasování invazivní mechanické ventilace je velmi důležité. Účinky kortikosteroidů v ARDS souvisejících s COVID-19 byly nejisté.

Li and Ma Critical Care (2020) 24:198

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Osobní ochranné prostředky během pandemie COVID 19 – popisný přehled
T. M. Cook

Onemocnění COVID-19 je přednostně přenášeno přímým kontaktem, kapénkami, nebo infekčním aerosolem, který se tvoří jednak respirační aktivitou pacienta, jednak specifickými lékařskými procedurami. Tento infekční aerosol obsahuje menší částice a dosahuje tak na větší vzdálenosti. Současně odolává déle zevním vlivů. Infekční potenciál těchto částic však není zcela jasný. Všechny tyto formy nákazy přicházejí v úvahu při manipulacích v dýchacích cestách nakaženého pacienta, zvláště pak během tracheální intubace. Osobní ochranné prostředky (OOP) jsou proto důležitou součástí systému ochrany zaměstnanců a pacientů před nákazou COVID-19. Jejich správné použití významně snižuje riziko přenosu.

Závěr: Tento článek podává souhrnný přehled informací o způsobech přenosu pandemického viru COVID-19, dále doporučení k použití příslušných OOP, přičemž volba příslušných OOP by měla být logicky přizpůsobena k potenciálně hrozícímu způsobu přenosu viru, tj. kontaktem, kapénkami či aerosolem. Součástí článku jsou i vhodná opatření k prevenci šíření COVID-19 jakožto nozokomiální nákazy. Doporučení mezinárodních organizací se obecně shodují, avšak stále panují určité nejasnosti v užití OOP jako například výběr konkrétního typu roušky nebo potenciální opětovné použití OOP.

Anaesthesia 2020, 75, 920–927

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Péče o pacienty trpící bolestí během pandemie COVID-19: konsenzuální doporučení vypracovaná mezinárodním týmem expertů
H. Shanthanna, N. H. Strand, D. A. Provenzano, et al.

Z důvodu celosvětového boje proti šíření pandemické infekce COVID-19 byly odloženy nebo zcela zrušeny všechny plánované operační zákroky, ambulantní zákroky a návštěvy pacientů, včetně těch týkajících se managementu terapie bolesti. Tato skutečnost měla výrazný dopad na pacienty trpící chronickou bolestí, která představuje výrazné utrpení, limitace denních aktivit a sníženou kvalitu života. Většina těchto pacientů jsou osoby staršího věku s vícečetnými komorbiditami, v důsledku čehož se stávají náchylnějšími vůči infekci COVID-19. V době pandemie je tedy třeba myslet na zajištění pokračování péče a analgetické farmakoterapie, zejména pak terapie opioidy, zvážit využití telemedicíny, podpůrný biopsychosociální management, užití antiflogistik, steroidů a upřednostňovat nezbytné procedurální návštěvy.

Závěr: Tato doporučení byla vypracována týmem odborníků v oblasti terapie chronické bolesti ze Severní Ameriky a Evropy, aby v tomto krizovém pandemickém období poskytly chybějící informace pro lékaře a poskytovatele zdravotních služeb pečující o pacienty trpící chronickou bolestí. Vzhledem ke skutečnosti, že se pandemie COVID-19 rychle vyvíjí a tato doporučení jsou založena na základě informací a odborných posudků platných v době jejich vypracování, lze předpokládat, že bude nutná úprava v závislosti na aktuálních opatřeních daného pracoviště.

Anaesthesia 2020, 75, 935–944

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Blokátory renin-angiotensin-aldosteronového systému a riziko infekce COVID-19
Giuseppe Mancia, Federico Rea, Monica Ludergnani, et al.

Cílem této populační případové kontrolované studie je prozkoumat potenciální spojitost mezi užíváním blokátorů angiotensinového receptoru (ARBs) či ACE inhibitorů a rizikem nákazy infekcí COVID-19. Testovanou skupinu představovalo 6272 pacientů z italského regionu Lombardie, u nichž byla potvrzena nákaza COVID-19 v rozmezí 21. února 2020 až 11. března 2020. Kontrolní skupinu tvořilo 30 759 osob využívajících služeb Oblastního systému zdravotní péče (Regional Health Service). V případě obou skupin, tj. testované i kontrolní, byl střední věk 68 ± 13 let a ženy tvořily 37 %. Užívání ACE inhibitorů a ARBs bylo častější v testované než v kontrolní skupině osob, stejně jako užívání dalších antihypertenzích a neantihypertenzních léčiv. Současně byl klinický profil testovaných osob závažnější. Nebyla shledána žádná souvislost mezi užíváním ARBs či ACE inhibitorů a infekcí COVID-19 u celkového počtu testovaných osob (upravené OR, 0.95 [95% interval spolehlivosti {CI}, 0.86 až 1.05] pro ARBs a 0.96 [95% CI, 0.87 až 1.07] pro ACE inhibitory), ani v případě osob z této skupiny, které prodělaly závažnou až fatální formu infekce (upravené OR, 0.83 [95% CI, 0.63 až 1.10] pro ARBs a 0.91 [95% CI, 0.69 až 1.21] pro ACE inhibitory). Pohlaví nemělo vliv na tyto proměnné.

Závěr: V této rozsáhlé populační studii bylo zaznamenáno větší užívání ACE inhibitorů a ARBs ve skupině pacientů pozitivních na nákazu infekcí COVID-19 než v kontrolní skupině, v důsledku vyšší prevalence kardiovaskulárního onemocnění. Nicméně nebyla nalezena žádná spojitost mezi ACE inhibitory či ARBs a rizikem infekce COVID-19.

N Engl J Med 2020;382:2431-40. DOI: 10.1056/NEJMoa2006923

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Využití ultrazvuku plic během pandemie COVID-19: narativní přehled
David L. Convissar, Lauren E. Gibson, Lorenzo Berra, et al.

Součástí tohoto přehledu jsou ultrazvukové nálezy z četných studií a kazuistik, u nichž se autoři snaží nalézt společné znaky pro pacienty nakažené COVID-19 a ptačí chřipkou H7N9 a H1N1 chřipkou. Je diskutována možnost využití přenosného point-of-care ultrazvuku (PPOCUS) jakožto bezpečného a efektivního bedside vyšetření v úvodu hodnocení, managementu a monitoringu progrese stavu u pacientů s potvrzenou nebo suspektní infekcí COVID-19.

Závěr: Ultrazvuk plic má potenciál zlepšit management pacientů s COVID-19. S příchodem přenosných ultrazvukových přístrojů s pokročilou schopností sdílení informací, video learningem a telenavigací se dále zvyšuje bezpečnost pacienta i personálu a zlepšuje se stupeň péče.

Anesth Analg 2020;131:345–50

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Péče o kriticky nemocné dospělé pacienty s COVID-19 na odděleních pediatrických JIP: doporučení dle intenzivistů
Kenneth E. Remy, Philip A. Verhoef, Jay R. Malone, et al.

Cílem tohoto narativního přehledu je bylo vytvořit doporučení v otázce častých problémů, se kterými se lékaři na JIP mohou setkat při péči o pacienty s akutním respiračním selháním při pandemii koronavirového onemocnění 2019. V doporučeních se objevuje například ABCDE péče u dospělého pacienta (Akreditace, Bariéry, Kompetence, Dependence, Expektace v rámci outcomu pacienta), dále je zmiňován rozdíl mezi onemocněním u dospělého a dětského pacienta, časté komplikace spojené s péčí o pacienty, nebo etické otázky.

Závěr: Toto stručné vědecké vyjádření zahrnuje odkazy na nejčerstvější a nejrelevantnější doporučení a klinické studie, které jsou podkladem pro určení správného managementu péče o tyto pacienty. Cílem je pomoci oddělením dětských JIP a intenzivistům, aby mohli být v případě potřeby rychle připraveni na péči o dospělé pacienty nakažené infekcí COVID-19.

 

Pediatr Crit Care Med 2020; 21:607–619

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 3
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
76 %

Point-of-care ultrazvuk plic u pacientů s infekcí COVID-19: narativní přehled
M. J. Smith, S. A. Hayward, et al.

Tato popisná studie podává souhrnný přehled důkazů a klinických doporučení pro použití a interpretaci plicního ultrazvuku pro pacienty se středně těžkým, těžkým a kritickým poškozením plic v souvislosti s infekcí COVID-19. Ultrazvukové zobrazení plic a přidružených tkání může hrát důležitou roli v managementu pacientů s poškozením plic asociované s infekcí COVID-19. V porovnání s dalšími hodnotícími modalitami, má ultrazvuk mimo jiné vysokou diagnostickou přesnost a je ergonomicky výhodný.

Závěr: Díky informacím z ultrazvuku plic může být mimo jiné rozhodnuto o zahájení, eskalaci, titraci či postupném ukončování respirační podpory, díky čemuž se může stát užitečnou metodou v managementu péče o pacienty s infekcí COVID-19 s respiračním selháním.

 

Anaesthesia 2020, 75, 1096–1104

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Načasování intubace a mortalita u kriticky nemocných pacientů s COVID 19: monocentrická kohortová studie
Alfonso C. Hernandez-Romieu, Max W. Adelman, Maxwell A. Hockstein, et al.

Tato retrospektivní studie zahrnovala 231 pacientů přijatých na JIP, 109 (47.2%) bylo na terapii vysokoprůtokovou nosní kanylou a 97 (42.0%) bylo intubováno, bez předchozího použití vysokoprůtokové nazální kanyly. Cílem této studie bylo zjistit vliv časového intervalu, než bylo přistoupeno k intubaci, na klinický outcome pacientů.

Výsledky: Z pacientů na vysokoprůtokové nazální ventilaci potřebovalo nakonec 78 (71.6%) umělou plicní ventilaci, celkem bylo na umělé plicní ventilaci 175 pacientů. Během 8 hodin od přijetí na JIP bylo intubováno 75 pacientů (43.4%), 57 (32.6%) mezi 8 a 24 hodinami od přijetí, a 42 (24.0%) po 24 hodinách a více od přijetí.  Mortalita se nelišila mezi pacienty podle času k intubaci (≤ 8 hr: 38.2%; 8–24 hr: 31.6%; ≥ 24 hr:38.1%; p = 0.7).

Závěr: Podle výsledků této studie nebyl čas k intubaci, použití vysokoprůtokové nazální kanyly před intubací, spojeno se zvýšením mortality COVID pozitivních pacientů. Pacienti s COVID 19 by měli být léčeni podobně, jako hypoxické respirační selhání jiné etiologie.

Crit Care Med 2020; XX:00–00

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Inhalační sedace těkavými anestetiky u pacientů s COVID-19 pneumonií a ARDS
Angela Jerath, Niall D. Ferguson, Brian Cuthbertson

V důsledku zvýšené potřeby základních intravenózních anestetik v souvislosti se vzrůstajícím počtem kriticky nemocných pacientů s COVID-19 infekcí, dochází celosvětově k nedostatku intravenózních anestetik v nemocnicích. Inhalační těkavá anestetika jsou v rámci oddělení JIP hojně zastoupena a jsou rychlým řešením k navození sedace. U pacientů s COVID-19 infekcí s ARDS navíc inhalační těkavá anestetika mohou zlepšit výměnu plynů a zkrátit délku ventilační podpory. Cílem článku bylo vytvořit přehled o užití těkavých anestetik a poskytnout technický souhrn a algoritmus podávání inhalačních těkavých anestetik k sedaci na odděleních JIP.

Závěr: V době nedostatku základních intravenózních anestetik mohou dobře trénované týmy bezpečně poskytovat sedaci pomocí inhalačních těkavých anestetik s dobrým profilem sedace a s příznivými účinky na plicní funkce.

Intensive Care Med (2020) 46:1563–1566

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Plasmaferéza: efektivní záchranná terapie u kriticky nemocných pacientů s nákazou Coronavirovým onemocněním 2019
Javier Fernandez, Jordi Gratacos-Ginès, et al.

Cílem této studie bylo zhodnotit, zda plasmaferéza může, skrze odstranění cirkulujících mediátorů, být použita jako záchranná terapie pro pacienty s COVID 19.

Výsledky: Studie zahrnovala 4 kriticky nemocné dospělé pacienty s pneumonií způsobenou onemocněním COVID 19, kteří nereagovali na konvenční terapii. U těchto pacientů byla provedena plazmaferéza (1.2 objem plasmy ve 2 až 6 cyklech), lidský 5% albumin byl použit jako tekutinová náhrada a imunoglobuliny a čerstvě mražená plasma byly podávány po každém cyklu, aby se předešlo koagulopatii a hypogamaglobulinemii. Byly měřeny markry systémového zánětu a aktivace makrofágů. Pacienti vykazovaly dramatické snížení v zánětlivých parametrech, včetně hlavních cytokinů a zlepšení ve skóre závažnosti onemocnění. Všichni pacienti přežili do propuštění z JIP.

Závěr:  Plasmaferéza snižuje cytokinovou bouři, může zvrátit orgánové poškození a zlepšit přežití u kriticky nemocných pacientů s infekcí COVID 19.

Crit Care Med 2020; XX:00–00

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 2
 • abstrakt: 3
76 %

Zvýšení mortality u pacientů se závažným onemocněním SARS-CoV-2 přijatých během sedmi dní od počátku onemocnění
Elie Azoulay, Muriel Fartoukh, Michael Darmon, et al.

Tato multicentrická retrospektivní studie se zaměřila na pochopení determinantů mortality u COVID 19 pacientů v rámci optimalizace intenzivní péče o tyto pacienty a identifikace cílů k zlepšení přežití.

 Výsledky: Věkový medián pacientů byl 66 let (53-68) a 292(77%) bylo mužů. Nejčastějšími komorbiditami byla obezita a nadváha (67%), hypertenze (49.6%) a diabetes (30.1%). Medián času od počátku symptomů k přijetí na JIP byl 8 dní (6-11), 16 (42.5%) 161 pacientů bylo přijato během týdne od počátků onemocnění, 173 (45.6%) mezi 8 a 14 dny a 42 (11.1%) > 14 dní od počátku onemocnění. 28 ti denní mortalita byla 26.4% (22–31) a snižovala se s prodloužením času od začátku symptomů k přijetí na JIP z 37% k 21% až na 12 u pacientů přijatý > 14 dní od počátku onemocnění. Pacienti, přijatí během prvního týdne od začátku onemocnění měli vyšší SOFA skóre, častěji měli trombocytopenii a akutní renální selhání. Věk, CHOPN, imunokompromitace, hladiny troponinu při počátku onemocnění a akutní renální poškození byly nezávislými faktory mortality.  

Závěr: Vyšší mortalita u pacientů přijatých během prvního týdne od počátku onemocnění odrážela vyšší non respirační závažnost. Terapeutické intervence proti SARS-CoV-2 mohou ovlivnit různé výstupy podle času od nástupu onemocnění.

Intensive Care Med (2020) 46:1714–1722

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Management dýchacích cest a plicní izolaci při hrudních operacích v době pandemie COVID-19
M. Thornton, D. Reid, et al.

Doporučení pro klinickou praxi schválená Asociací pro kardiothorakální anestezii a Kritickou péči a Společností pro kardiothorakální chirurgii ve Velké Británii a Irsku. Perioperační procedury, při kterých vzniká aerosol, jsou zřejmě nevyhnutelné v rámci rutinního poskytování hrudní anestezie. Management dýchacích cest pro takové pacienty v době pandemie COVID-19, zahrnující tracheální intubaci, plicní izolaci, ventilaci jednou plící a flexibilní bronchoskopie mohou znamenat významné riziko pro zdravotníky a pacienty. Stále zůstává potřeba včasné hrudní operace pro pacienty s plicním nádorem nebo hrudní traumatem. Vzhledem k riziku nákazy infekcí COVID-19 je nutnost k úpravě současných technik hrudní anestezie s cílem maximalizovat bezpečnost pacientů a zdravotníků. Pomocí patřičných modifikací může být produkce aerosolu za většiny okolností zmírněna. Autoři vytvořili soubor praktických doporučení pro management dýchacích cest pacientů s hrudním výkonem.

Závěr: Článek předkládá soubor doporučení, která mají za cíl snížit produkci aerosolu při zajišťování dýchacích cest v rámci kardiothorakálních výkonů a tím zvýšit bezpečnost pacientů a zdravotníků.

Anaesthesia 2020, 75, 1509–1516

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

SARS-CoV—2 detekce v dolním respiračním traktu u invazivně ventilovaných pacientů s ARDS
Niccolò Buetti , Paul-Henri Wicky, Quentin Le Hingrat, et al.

Cílem této mezinárodní studie, shrnující prospektivně data COVID-19 center, bylo popsat vylučování viru a virovou nálož v dolním respiračním traktu (LRT) a určit jejich asociaci s mortalitou COVID-19 pozitivních pacientů.

Výsledky: Celkem bylo odebráno 267 vzorků z LRT u 90 ti pacientů. Medián času do negativity byl 29 dní (IQR 23; 34). Prolongované vylučování viru nemělo souvislost s věkem, pohlavím, kardiovaskulárními komorbiditami, diabetem, imunosupresí, užíváním kortikosteroidů, nebo terapii antivirotiky. LRT virová nálož byla vyšší u pacientů, kteří nepřežili. Rozdíl byl statisticky významný po přizpůsobení intervalu mezi začátkem symptomů a odběrem vzorku (OR 3.78, 95% CI 1.13–12.64, p = 0.03).

Závěr: Medián vylučování viru v dolním respiračním traktu byl u kriticky nemocných pacientů téměř 30 dní a virová nálož v LRT byla asociována s 6 týdenní mortalitou.

Buetti et al. Critical Care (2020) 24:610

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Měření expozice vzduchem přenášených částic v průběhu simulované tracheální intubace pomocí různých navrhovaných zařízení zadržujících aerosol během pandemie COVID-19
J. P. Simpson, D. N. Wong, L. Verco, et al.

Cílem této monocentrické prospektivní studie bylo zjistit množství a velikost vzduchem přenášených částic měřených na úrovni hlavy člověka, provádějícího laryngoskopii v době 30, 60, 120 a 300 sekund za použití 5 různých zařízení zadržujících aerosol a také 360 sekund (60 sekund po odstranění zařízení).

Výsledky: Částice o velikosti 0,3; 0,5; 1,0; 2,5 a 5,0 mikronů byly kvantifikovány pomocí elektrického počítadla částic. Výsledné hodnoty se porovnávaly vůči naměřeným hodnotám při použití zařízení zadržujícího aerosol a bez použití tohoto zařízení. Při použití uzavřeného intubační boxu se sáním byl pokles expozice všech částic kromě 5,0 mikronů a to ve všech časových obdobích (p = 0,003 pro všechna časová období). Při použití aerosolového boxu byl zaznamenán nárůst expozice částic o velikosti 1,0; 2,5 a 5,0 mikronů po 300 s (p = 0,002; 0,008; 0,002). V případě použití horizontálního a vertikálního závěsu nebyl v žádném časovém období prokázán rozdíl v expozici částic.

Závěr: Nová zařízení určená k ochraně osoby provádějící laryngoskopii vyžadují objektivní testování, k potvrzení jejich účinnosti, aby nedocházelo ke zvýšené expozici vzduchem přenášených částic.

Anaesthesia 2020, 75, 1578-1595

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Anakinra v léčbě kriticky nemocných pacientů s infekcí COVID-19: prospektivní kohortová studie
Emma J. Kooistra, Nicole J. B. Waalders, Inge Grondman, et al.

U části pacientů s COVID-19 infekcí se rozvine hyperinflamatorní stav. Anakinra je rekombinantní antagonista receptorů pro interleukin 1 a je efektivní při léčbě některých hyperinflamatorních onemocnění. Cílem této studie je zkoumat účinky anakinry na zánětlivé parametry a klinické outcomes u kriticky nemocných pacientů s COVID-19 infekcí na umělé plicní ventilaci s klinickými známkami hyperinflamatorní odpovědi.

Výsledky: V této prospektivní kohortové studii byla srovnána skupina 21 kriticky nemocných pacientů s COVID-19 léčených anakinrou se skupinou pacientů léčených standardní terapií. Základní charakteristiky pacientů a klinické parametry při přijetí na JIP byly mezi skupinami podobné. Jako důsledek bias z důvodu indikace byly plazmatické koncentrace AST (p = 0.0002), ferritinu (p = 0.009) a teplota (p = 0.001) výrazně vyšší u testované skupiny léčené anakinrou. Po následující léčbě nebyly zjištěny významné rozdíly v kinetice cirkulujících cytokinů mezi oběma skupinami. Pokles klinických parametrů zahrnujících teplotu (p = 0.03), počet leukocytů (p = 0.02), plasmatické hladiny ferritinu (p = 0.003), prokalcitoninu (p = 0.001), kreatininu (p = 0.01) a bilirubinu (p = 0.007) byl výraznější u skupiny léčené anakinrou. Mezi skupinami nebyl pozorován významný rozdíl v délce umělé plicní ventilace ani délce hospitalizace na JIP oddělení.

Závěr: Anakinra má efektivní účinek na snížení klinických známek hyperinflamace u kriticky nemocných pacientů s COVID-19. Pro vyvození závěrů o efektu anakinry na klinické outcomes je nutné provést randomizovanou kontrolní studii.

Kooistra et al. Crit Care (2020) 24:688

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Doporučení k managementu dýchacích cest při endemické fázi COVID-19
T. M. Cook, B. McGuire, M. Mushambi, et al.

V současné době je zjevné, že akutní respirační syndrom coronaviru-2 (SARS-CoV-2) a coronaviru 2019 (COVID-19) zůstanou po nějaký čas endemickými. Zlepšením léčby a vakcinací by mohlo dojít ke zkrácení této doby, to ale není jisté. Je třeba zavést plán předpokládající ovlivnění péče o pacienty a bezpečnosti zaměstnanců virem. To bude mít vliv především na management dýchacích cest, při němž se do rizika dostávají hlavně zaměstnanci. Je potřeba výzkum k vyjasnění povahy a rizika respiračních procedur generujících aerosol. Bližší znalost dynamiky infekce SARS-CoV-2 a imunity je taktéž potřeba. Do té doby tato studie popisuje současný stav managementu dýchacích cest během endemické fáze pandemie COVID-19. Některé spory zůstávají nevyřešeny, ale bezpečnost pacientů a personálu zůstávají prioritou. Současné důkazy nevyžadují dramatické změny volby anestetik pro management dýchacích cest.

Anaesthesia 2021, 76, 251–260

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Ventilátorová pneumonie (VAP) u kriticky nemocných pacientů s COVID-19
Mailis Maes, Ellen Higginson, Joana Pereira-Dia, et al.

Cílem této retrospektivní observační studie bylo zkoumat výskyt ventilátorové pneumonie a bakteriální složení plicního mikrobiomu u ventilovaných pacientů s COVID-19 a pacientů bez COVID-19.

Výsledky: U pacientů s COVID-19 byla významně vyšší pravděpodobnost vzniku VAP než u pacientů bez COVID-19 (Coxův proporcionální poměr rizik 2,01 95% CI 1,14-3,54, p = 0,0015) s incidencí výskytu 28/1000 dní na ventilaci oproti 13/1000 dní u pacientů bez COVID-19 (p = 0,009). Ačkoli byla distribuce organismů způsobujících VAP mezi oběma skupinami podobná a plicní mikrobiom byl podobný, identifikovali jsme 3 případy invazivní aspergilózy mezi pacienty s COVID-19, ale žádný ve skupině pacientů bez COVID-19. Aktivace herpesvirů byla také numericky častější u pacientů s COVID-19.

Závěr: Onemocnění COVID-19 je spojeno se zvýšeným rizikem výskytu VAP, což není plně vysvětleno prodlouženou dobou ventilace. Plicní dysbióza způsobená onemocněním COVID-19 a pozorované kauzativní organismy způsobující sekundární pneumonii jsou podobné jako u kriticky nemocných pacientů ventilovaných z jiných důvodů.

Maes et al. Crit Care (2021) 25:25

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Plicní ultrazvukové skóre předpovídá výsledky u COVID-19 pacientů přijatých na pohotovost
Julio Cesar Garcia de Alencar, Julio Flavio Meirelles Marchini, Lucas Oliveira Marino, et al.

Tato prospektivní kohortová studie vznikla za účelem zhodnocení, zda plicní ultrazvuk, který má vysokou přesnost v diagnostice plicních onemocnění, může mít i využití v predikci outcomu u COVID-19 pacientů. Jejím primárním sledovaným parametrem bylo úmrtí z jakékoli příčiny. Sekundárními parametry bylo přijetí na JIP a endotracheální intubace pro respirační selhání. 

Výsledky: Mezi 180 pacienty s potvrzeným COVID-19 onemocněním, kteří byli přijati (průměrný věk, 60 let; 105 mužů); bylo průměrné plicní ultrazvukové skóre (LUS) 18,7 ± 6,8. Výsledky LUS korelovaly s nálezy z hrudního CT a mohly předpovídat odhadovaný rozsah parenchymálního postižení (průměrný LUS s <50% postižení na hrudním CT, 15 ± 6,7 oproti 21 ± 6,0 s >50% postižením; p < 0,001), úmrtí (AUC 0,72, OR 1,13, 95% CI 1,07 až 1,21;  <0,001), endotracheální intubace (AUC 0,76, OR 1,17, 95% CI 1,09 až 1,26; p < 0,001) a přijetí na JIP (AUC 0,71, OR 1,14, 95% CI 1,07 až 1,21; p < 0,001).

Závěr: U COVID-19 pacientů přijatých na pohotovost byl LUS dobrým ukazatelem úmrtí, přijetí na JIP a endotracheální intubace.

de Alencar et al. Ann. Intensive Care (2021) 11:6

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

SARS-CoV-2 pneumonie – receptorová vazba a plicní imunopatologie: narativní přehled
Maria Clara Saad Menezes, Diego Vinicius Santinelli Pestana, Gustavo Rosa Gameiro et al.

Tento článek nabízí souhrnný přehled informací o dynamice a komplikovanosti SARS-CoV-2  proteinu a ACE2 receptorové vazby, o pitevních nálezech plic, charakteristikách imunitní odpovědi, dále předkládá evidence-based vysvětlení imunitní odpovědi na SARS-CoV-2 infekci a COVID-19 asociovaného hyperkoagulačního stavu.

Závěr: Článek výrazným způsobem objasňuje patofyziologii závažné SARS-CoV-2 pneumonie.

Menezes et al. Crit Care (2021) 25:53

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
76 %

Neutralizující monoklonální protilátka pro hospitalizované pacienty s Covid-19
ACTIV-3/TICO LY-CoV555 Study Group*

V této studii byli Covid-19 pozitivní pacienti bez orgánového selhání randomizováni v poměru 1:1 k podání LY-CoV555 nebo placeba. Kromě toho všichni pacienti dostávali vysoce kvalitní podpůrnou péči, včetně remdesiviru a pokud bylo indikováno, kyslík a glukokortikoidy. LY-CoV555 (v dávce 7000 mg) nebo placebo bylo podáváno jako jedna intravenózní infuze po dobu 1 hodiny. Primárním sledovaným parametrem bylo trvalé zotavení během 90 denního období, posuzované analýzou time to event.

Výsledky:  Studie byla zastavena po zahrnutí 314 pacientech (163 ve skupině LY-CoV555 a 151 ve skupině s placebem). Medián od nástupu příznaků byl 7 dní (IQR, 5 až 9). 5. den bylo celkem 81 pacientů (50%) ze skupiny s LY-CoV555 a 81 (54%) ze skupiny s placebem v jedné ze dvou nejpříznivějších kategorií plicního outcomu. U všech sedmi kategorií bylo odds ratio pro umístění v příznivější kategorii ve skupině LY-CoV555 než ve skupině s placebem 0,85 (95% CI, 0,56 až 1,29; P = 0,45). Procento pacientů s primárním bezpečnostním outcomem (souhrn úmrtí, závažných nežádoucích účinků nebo klinického stupně 3 nebo 4 nežádoucích účinků do 5. dne) bylo podobné ve skupině LY-CoV555 a ve skupině s placebem (19% a 14% podle pořadí;OR, 1,56; 95% CI, 0,78 až 3,10; P = 0,20). Rate ratio pro trvalé zotavení bylo 1,06 (95% CI, 0,77 až 1,47).

Závěr: Monoklonální protilátka LY-CoV555 při současném podávání s remdesivirem neprokázala účinnost u hospitalizovaných pacientů, kteří měli Covid-19 orgánového selhání

N Engl J Med 2021;384:905-14. DOI: 10.1056/NEJMoa2033130

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
76 %

Krizový management dýchacích cest u pacientů s COVID-19: prospektivní mezinárodní multicentrická kohortová studie
Danny J. N. Wong, Kariem El-Boghdadly, Ruth Owen, et al.

Tato multicentrická kohortová studie se snažila popsat postup při krizové intubaci u COVID-19 pozitivních pacientů, odhadnout míru úspěšnosti, komplikace a určit rozdíly v postupu a výsledcích mezi zeměmi s nízkými, středními a vysokými příjmy.

Výsledky: Úspěšné tracheální intubace na první pokus bylo dosaženo ve 4 017/4 476 (89,7%) případů, přičemž u 23 ze 4 476 (0,5%) případů vyžadovala intubace čtyři nebo více pokusů. Bylo hlášeno deset případů emergentního chirurgického zajištění dýchacích cest - přibližná incidence  je 1 ze 450 (10 z 4 476). Selhání intubace (definované jako emergentní chirurgické zajištění dýchacích cest, čtyři nebo více pokusů  o intubaci, nebo nutnost použití supraglotické pomůcky pro zajištění dýchacích cest) se vyskytovala přibližně u 1 ze 120  případů (36 z 4 476). Úspěšný první pokus byl pravděpodobnější během rapid sequence induction než u non-rapid sequence induction (upravené OR, 1,89 [95% CI, 1,49 až 2,39]; P <0,001) a když byla prováděna zdravotníky s více zaznamenanými COVID-19 intubacemi (upravené OR, 1,03 pro každou další předchozí intubaci [95% CI, 1,01 až 1,06]; P = 0,015). U intubací prováděných v zemích s nízkými nebo středními příjmy, byla menší pravděpodobnost úspěšné intubace na první pokus, než v zemích s vysokými příjmy (upravené OR, 0,57 [95% CI, 0,41 až 0,79]; P = 0,001).

Závěr:  Studie uvádí míru selhání tracheální intubace a emergentního chirurgického zajištění dýchacích cest u pacientů s COVID-19 vyžadujících krizový managementu dýchacích cest, a identifikuje faktory spojené se zvýšenou mírou úspěchu.

ANESTESIOLOGY 2021; XXX: 00–00

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Akutní management zajištění dýchacích cest u pacientů s COVID-19: prospektivní mezinárodní multicentrická kohortová studie
Danny J. N. Wong, Kariem El-Boghdadly, Ruth Owen

Cílem této studie bylo popsat praxi pro akutní intubaci, odhadnout úspěšnost a komplikace a určit rozdíly v praxi a výsledcích mezi zeměmi s vysokými, nízkými a středními příjmy. Hypotézou bylo, že úspěšný akutní management zajištění dýchacích cest u pacientů s COVID-19 je spojen s geografickými a procedurálními faktory. Zkoumala se souvislost mezi intubací a charakteristikou provozovatele a úspěšnost prvního pokusu.

Výsledky: Úspěšného provedení tracheální intubace na první pokus bylo dosaženo v 4 017 ze 4 476 (89,7%) případech, zatímco 23 ze 4 476 (0,5%) případů vyžadovalo 4 nebo více pokusů. Bylo hlášeno 10 akutních chirurgických zajištění DC - přibližně 1 výskyt na 450 (10 ze 4 476). Neúspěšná intubace (definována jako akutní chirurgické zajištění DC, 4 nebo více pokusů nebo supraglotické zajištění DC jako finální prostředek) nastala přibližně u 1 ze 120 případů (36 ze 4 476). Úspěšný první pokus byl pravděpodobnější v průběhu RSI oproti klasické intubaci (aOR 1,89 [95% CI 1,49 až 2,39]; P < 0,001), kdy provozovatelé použili poháněné respirátory čistící vzduchu oproti klasickým respirátorům (OR 1,60 [95% CI 1,16 až 2,20]; P = 0,006) a když byl proveden provozovateli s více zaznamenanými intubacemi pacientů s COVID-19 (OR 1,03 pro každou další předchozí intubaci [95% CI 1,01 až 1,06]; P = 0,015). Intubace prováděné v zemích se středními a nízkými příjmy měly menší pravděpodobnost úspěšné intubace na první pokus než v zemích s vysokými příjmy (OR 0,57 [95% CI 0,41 až 0,79]; P = 0,001).

Závěr: Tato studie uvádí míru neúspěšné intubace a akutního chirurgického zajištění DC u pacientů s COVID-19 vyžadující akutní management zajištění DC a identifikuje faktory spojené se zvýšenou úspěšností. Při terapii pacientů s COVID-19 je třeba vzít v úvahu rizika selhání tracheální intubace a úspěšnost.

ANESTHESIOLOGY 2021; XXX:00–00

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Emergentní zajištění dýchacích cest u COVID-19 pacientů: prospektivní mezinárodní multicentrická kohortová studie
Danny J. N. Wong, Kariem El-Boghdadly, Ruth Owen, et al.

Cílem této studie bylo popsat praxi při naléhavé intubaci, odhadnout míru úspěšnosti a komplikací a určit varianty v klinické praxi a outcome pacientů mezi zeměmi s vysokými, středními a nízkými příjmy. Byla zkoumána asociace mezi intubací a charakteristikou klinika, primárním sledovaným parametrem byla míra prvního úspěšného pokusu.

Výsledky: Do analýzy bylo zařazeno 4476 pokusů emergentní endotracheální intubace, provedené 1722 kliniky v 607 institucích a 32 zemích u pacientů se suspektním, nebo potvrzeným onemocněním COVID-19. Úspěšného prvního pokusu o intubaci bylo dosaženo ve 4,017/4,476 (89.7%) případech a  23 ze 4,476 (0.5%) případů vyžadovalo více jak 4 pokusy o intubaci. Bylo reportováno 10 emergentních chirurgických zajištění dýchacích cest s odhadovanou incidencí 1 na 450 případů (10 ze 4,476). Selhání intubace (definované jako nutnost chirurgického zajištění dýchacích cest, více jak 4 pokusy o intubaci, nebo použití supraglotické pomůcky, jako finální pomůcky pro zajištění dýchacích cest) nastalo s odhadovanou incidencí 1 na 120 případů (36 ze 4,476). Úspěšný první pokus byl častější při rychlém úvodu do anestezie (RSI) oproti non-RSI (upravené OR, 1.89 [95% CI, 1.49 až 2.39]; P < 0.001), pokud byl použit respirátor se vzduchovým filtrem (upravené OR, 1.60 [95% CI, 1.16 až 2.20]; P = 0.006), pokud klinik provedl více intubací u COVID-19 pacientů (upravené OR, 1.03 pro každou předešlou intubaci [95% CI, 1.01 až 1.06]; P = 0.015). Intubace provedené v zemích s nízkými a středními příjmy měly menší míru úspěšnosti prvního pokusu, než v zemích s vysokými příjmy (upravené OR, 0.57 [95% CI, 0.41 až 0.79]; P = 0.001).

Závěr: V rámci této studie byla hodnocena míra selhání intubace a emergentního chirurgického zajištění dýchacích cest u COVID-19 pozitivních pacientů, vyžadující naléhavé zajištění dýchacích cest.  Byly identifikovány faktory asociované s vyšší mírou úspěchu. Riziko selhání tracheální intubace by mělo být bráno v úvahu při péči o COVID-19 pozitivního pacienta.

ANESTHESIOLOGY 2021; 135:292–303

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Antimikrobiální rezistence na odděleních JIP: aktuální informace ve světle COVID-19 pandemie
Rafael Cantón, Desirée Gijón, Patricia Ruiz-Garbajosa

Účelem tohoto přehledu je popsat současnou situaci antimikrobiální rezistence ESKAPE gramnegativních bakterií a jejich situaci na JIP odděleních, dopady tzv. vysoce rizikových klonů (HiRCs), které jsou součástí šíření antimikrobiální rezistence a v neposlední řadě významnost potenciálu COVID-19 pandemie v nárůstu rezistence.

Výsledky: Celosvětově došlo k nárůstu mikroorganismů Enterobakterie ESBL, Pseudomonas aeruginosa s rozšířenou rezistencí a Acinetobacter baumannii. Na JIP odděleních jsou za tento nárůst zodpovědné zejména HiRCs sekvenční typ (ST)131 Escherichia coli, dále sekvenční typy ST258, ST11, ST10, ST147 a ST307 Klebsiella pneumoniae a ST111, ST175, ST235 a ST244 P. aeruginosa. Současně jsou některé z nich zodpovědné za vznik rezistenčních mechanismů nových antimikrobiálních přípravků. Obdobná situace může platit pro Evropský klonální komplex 1 a klonální komplex 2 A. baumannii. Intenzivní použití antimikrobiálních přípravků během Covid-19 pandemie, zvláště na JIP odděleních, může mít negativní dopady na budoucí vývoj antimikrobiální rezistence.

Závěr: K nárůstu antimikrobiální rezistence na JIP odděleních došlo v důsledku šíření vysoce rizikových klonů a je doložena příkladem ESKAPE gramnegativních bakterií. Covid-19 pandemie může mít negativní dopad na nárůst antimikrobiální rezistence a měla by být monitorována pomocí specifických surveillence studií na JIP oddělení.

Curr Opin Crit Care 2020, 26:433–441 DOI:10.1097/MCC.0000000000000755

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 3
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
76 %

Obtížné zajištění dýchací cesty u dospělých pacientů s Covid-19: Stanovisko Společnosti pro zajištění dýchací cesty (SAM)
Lorraine J. Foley, Felipe Urdaneta, Lauren Berkow, et al.

Cílem pracovní skupiny Společnosti pro zajištění dýchacích cest bylo vytvoření doporučení postupů obtížného zajištění dýchací cesty u dospělých pacientů s infekcí Covid-19 při minimalizaci rizika nákazy.

Doporučení: Zajištění dýchací cesty zvyšuje riziko nákazy. Přísné dodržování pravidel pro používání osobních ochranných pomůcek je namístě. Obtížné zajištění dýchací cesty často trvá déle a zahrnuje vícero kroků s potenciální tvorbou aerosolu. Je-li intubace pacienta nezbytná, je dobré se vyhnout technikám se zvýšenou tvorbou aerosolu. Před zahájením intubace se doporučuje preoxygenovat pacienta těsně přiléhající obličejovou maskou. Pokud pacient nedesaturuje, je lepší ambuvak s přetlakem nepoužívat. Pro snadnější intubaci je vhodné navodit anestezii a s plnou svalovou relaxací. Samotnou intubaci lze provést v první řadě s videolaryngoskopem. Je-li nezbytné urgentní chirurgické zajištění dýchací cesty, doporučuje se upřednostnit scalpel-bougie-tube techniku před transtracheální tryskovou ventilací.

Závěr: Stanovisko představuje doporučení pracovní skupiny SAM s cílem zlepšit postupy úspěšného zajištění dýchacích cest COVID-19 pacientů, při minimalizaci rizika nákazy zdravotníků.

Anesth Analg 2021;133:876–90)

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Prognostické a prediktivní biomarkery u pacientů s koronavirovým onemocněním 2019 léčených tocilizumabem v randomizované kontrolované studii
Jennifer Tom, Min Bao, Larry Tsai

Cílem této exploratorní multicentrické analýzy randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované třetí fáze studie bylo prozkoumat kandidátní prognostické a prediktivní biomarkery u pacientů hospitalizovaných s těžkou koronavirovou pneumonií (IL-6, CRP,LD, feritin, lymfocyty, monocyty, neutrofily, D-dimery a trombocyty). Pacienti byli náhodně přiřazeni v poměru 2:1 k i.v. tocilizumabu 8 mg/kg nebo placebu. Primárním sledovaným parametrem účinnosti byl klinický stav (hodnocený na škále -1, propuštění; 7- úmrtí), mortalita, doba do propuštění z nemocnice a umělé plicní ventilace (pokud nebyla uvedena při randomizaci) do 28. dne.

Výsledky: Kandidátní biomarkery byly měřeny u 295 pacientů ve skupině s tocilizumabem a u 142 pacientů ve skupině s placebem. Modelování ve skupině s placebem ukázalo, že všechny kandidátní biomarkery kromě LD a D-dimerů byly silně prognostické pro klinické výsledky 28. den, tedy mortalitu, nutnost umělé plicní ventilace, klinický stav a dobu do propuštění z nemocnice. Modelování ve skupině s tocilizumabem ukázalo prediktivní hodnotu feritinu pro klinické výsledky 28. dne v úmrtnosti (prediktivní interakce, p = 0,03), u mechanické ventilace (prediktivní interakce, p = 0,01) a klinickém stavu (prediktivní interakce, p = 0,02) ve srovnání s placebem.

Závěr: Bylo identifikováno několik biomarkerů, které mají prediktivní vztah ke klinickému outcomu u pacientů s těžkou koronavirovou pneumonií. Feritin byl identifikován jako prediktivní biomarker pro účinky tocilizumabu v populaci pacientů v COVACTA; vysoké hladiny feritinu byly spojeny s lepšími klinickými výsledky pro tocilizumab ve srovnání s placebem v den 28.

Crit Care Med . 2021 Oct 12.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Myokarditida po Covid-19 vakcinaci ve velké zdravotnické organizaci
Guy Witberg, Noam Barda, Sara Hoss, et al.

Cílem této analýzy bylo prozkoumat spojení mezi myokarditidou a mRNA vakcínami proti Covid-19, frekvenci a závažnost myokarditidy prostřednictvím databáze největší zdravotnické organizace (HCO, health care organization) v Izraeli. Zahrnuty byly diagnózy myokarditidy u pacientů, kteří obdrželi alespoň jednu dávku BNT162b2 mRNA vakcíny (Pfizer-BioNTech) a u kterých se myokarditida vyskytla do 42 dní po první dávce.

Výsledky: Mezi více než 2,5 milionu očkovaných členů HCO ve věku 16 let nebo starší, splňovalo 54 případů kritéria pro myokarditidu. Odhadovaná incidence na 100 000 osob, které obdržely alespoň jednu dávku vakcíny, byla 2,13 případů (95% CI, 1,56 až 2,70). Nejvyšší výskyt myokarditidy (10,69 případů na 100 000 osob, 95% CI, 6,93 až 14,46) byl hlášen u pacientů mužského pohlaví ve věku 16 až 29 let. Celkem 76 % případů myokarditidy bylo popsáno jako lehkých a 22 % jako středních, 1 případ byl spojen s kardiogenním šokem. Po střední době pozorování 83 dnů po propuknutí myokarditidy byl 1 pacient znovu hospitalizován a 1 pacient umřel z neznámých příčin po propuštění. Ze 14 pacientů, kteří měli dysfunkci levé komory na echokardiografii během přijetí, jich 10 mělo stále stejnou dysfunkci v čase propuštění z nemocnice. Z těchto pacientů 5 podstoupilo pozdější testování, které odhalilo normální srdeční činnost.

Závěr: Mezi pacienty ve velkém izraelském systému zdravotní péče, kteří dostali alespoň jednu dávku BNT162b2 mRNA vakcíny, byla odhadovaná incidence myokarditidy 2,13 případů na 100 000 osob, největší výskyt byl mezi mužskými pacienty ve věku 16 až 29 let. Většina případů myokarditidy měla lehkou nebo středně závažnou formu.

N Engl J Med 2021;385:2132-9.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Dopad omezení rodinných návštěv na zdravotnické pracovníky na jednotkách intenzivní péče během pandemie COVID-19
Blair Wendlandt , Mary Kime, Shannon Carson

Cílem studie bylo získat informace o tom, jak omezení návštěv pacientů během pandemie COVID-19 ovlivnilo pracovní zkušenosti lékařů a sester na jednotce intenzivní péče a posoudit rozdíly podle profesí. Šetření probíhalo pomocí dotazníků obsahující uzavřené a otevřené otázky, byla použita kvantitativní i kvalitativní analýza výsledků.

Výsledky: Ze 74 respondentů bylo 29 (38 %) sester a 45 (62 %) lékařů. Sestry uváděly pozitivní změny ve smyslu více času a fyzického prostoru při každodenním poskytování zdravotní péče, zatímco lékaři uváděli negativní změny ve smyslu narušení komunikace při poskytování  každodenní zdravotní péče. Obě skupiny uváděly snížení porozumění a zvýšení úzkosti v rodinách a sníženou schopnost poskytovat péči v závěru života. Pro kvalitativní analýzu bylo vybráno osm témat: pokoj pacienta jako prostor, vytvoření nového prostoru prostřednictvím virtuální komunikace, čas, zvýšená komplexnost péče, problémy spojené s používáním technologií, změny v týmových rolích a odpovědností, přání, aby se rodiny vrátily a vnitřní napětí.

Závěr: Lékaři a sestry v intenzivní péči uváděli jak pozitivní, tak i negativní dopady omezení návštěv rodinných návštěvníků během pandemie COVID-19, s významnými rozdíly v závislosti na profesi. Obě skupiny vyjádřily obavy z celkového negativního dopadu omezení návštěv na zdravotnické pracovníky, pacienty a jejich rodiny.

Intensive & Critical Care Nursing 68 (2022) 103123

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
76 %

Přežívání viru u kriticky nemocných pacientů nakažených SARS-COV-2: prospektivní observační studie
Duane J. Funk, Jared Bullard, Sylvan Lother et. al.

Cílem této studie bylo určit dobu trvání infekčnosti na základě virové kultivace vzorků z nosohltanu pacientů s COVID-19.Pacientům byl proveden opakovaný odběr vzorků z nosohltanu po 10. dni přijetí na JIP. Byla měřena míra pozitivní kultivace (na základě virové kultury na Vero buňkách v laboratoři úrovně 4) a práh cyklu z RT-PCR.

Výsledky: U devíti pacientů ze 108 vzorků (8,3 %, 95% CI 3,9–15,2 %) vyrostl živý virus v mediánu 13 dnů (IQR 11–19) po jejich počátečním pozitivním testu. 74,1 % pacientů bylo RT-PCR pozitivní, ale kultivace u nich vyšla negativní, a zbývajících (17,6 %) bylo RT-PCR a kultivace u nich vyšla negativní. Prahová hodnota cyklu ukázala vynikající schopnost předpovídat přítomnost živého viru, s Ct < 25 s AUC 0,90 (95% CI 0,83–0,97, p < 0,001). Specificita Ct > 25 pro predikci negativní virové kultury byla 100 % (95% CI 70–100 %).

Závěr: U 8,3 % našich pacientů na JIP s COVID-19 vyrostl živý virus v mediánu 13 dnů po počátečním pozitivním testu RTPCR. Závažnost onemocnění, použití umělé plicní ventilace a doba mezi testy nepředpovídaly přítomnost živého viru. Práh cyklu > 25 měl nejlepší schopnost určit nepřítomnost živého viru u těchto pacientů.

Funk et al. Critical Care (2022) 26:10

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Použití APRV (Airway Pressure Release Ventilation) u pacientů s akutním respiračním selháním způsobeným COVID-19: Výsledky monocentrické randomizované kontrolované studie
Miguel Á. Ibarra-Estrada, Yessica García-Salas, Eduardo Mireles-Cabodevila, et al.

Cílem této monocentrické randomizované kontrolované studie bylo porovnat outcomy pacientů za použití ventilace s uvolněním tlaku v dýchacích cestách (APRV, Airway Pressure Release Ventilation) a klasickou ventilací se zaměřením na nízký dechový objem u pacientů se závažným průběhem COVID-19. Během 48 hodin po intubaci byli pacienti náhodně přiřazeni k obdržení buďto APRV nebo k pokračování ve ventilaci s malými dechovými objemy. Primárním sledovaným parametrem byl počet dní bez umělé ventilace (ventilator-free days, VFDs) k 28. dni. Sekundární sledované parametry zahrnovaly míru těžké hyperkapnie (definované jako zvýšení PCO2 na ≥ 55 zároveň s pH <7,15), barotrauma, náborové manévry, počet tracheostomií, délku pobytu na JIP a nemocniční mortalitu z jakékoliv příčiny.

Výsledky: Celkem bylo zařazeno 45 pacientů v APRV skupině a 45 ve skupině s malými dechovými objemy. Počet VFDs byl 3,7 (0-15) v APRV skupině a 5,2 (0-19) ve skupině s malými dechovými objemy (p = 0,28). Během prvních 7 dní měli pacienti v APRV skupině vyšší Pao2/Fio2 (průměrný rozdíl 26 (95% CI, 13–38); p <0,001) a statickou compliance (průměrný rozdíl 3,7 ml/cm H2O (95% CI, 0,2–7,2); p = 0,03), vyšší střední tlak v dýchacích cestách (průměrný rozdíl, 3,1 cm H2O (95% CI, 2,1–4,1); p <0,001) a vyšší dechový objem (průměrný rozdíl 0,76 ml/kg/předpokládaná tělesná hmotnost (95% CI, 0,5–1,0); p < 0,001). V APRV skupině mělo více pacientů přechodnou těžkou hyperkapnii (42 % vs. 15 %; p = 0,009); ostatní outcomes byly podobné. Celková mortalita byla 69 %, bez rozdílu mezi skupinami (78 % při APRV vs. 60 % při malém dechovém objemu; p = 0,07).

Závěr: Při srovnání s ventilací s malými dechovými objemy nebyla APRV spojena s více dny bez umělé plicní ventilace, nebo se zlepšením v jiných relevantních outcomech u pacientů s těžkým průběhem COVID-19.

Critical Care Medicine DOI: 10.1097/CCM.0000000000005312

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
76 %

Zvýšená 30-denní mortalita geriatrických pacientů s COVID-19 v porovnání s pacienty s respiračním selháním bez nemoci COVID-19
Bertrand Guidet, Christian Jung, Hans Flaaten, et al.

Cílem studie bylo porovnat mortalitu a charakteristiku  kriticky nemocných pacientů starších 80 ti let s a bez COVID-19 při zaměření na limitace život udržující léčby (LLST).  Základní charakteristika pacientů, intervence na ICU a outcome (30denní mortalita) byly zaznamenáíny. COVID a non- COVID pacienti byly párováni na základě věku, SOFA skóre a skóre křehkosti v poměru 1:2.

Výsledky: Celkem 693 COVID pozitivních pacientů bylo srovnáváno s 1393 COVID negativními pacienty. COVID pozitivní pacienti byli mladší, méně křehcí, v menší míře těžce nemocní s nižším SOFA skóre, ale častěji byli napojeni na umělou plicní ventilací a měli nižší 30denní přežití. Celkem 404 COVID pozitivních pacientů mohlo být srovnáno s 666 COVID negativními pacienty. Pro COVID pozitivní pacienty bylo častější neužívání život udržující léčby a 30denní přežití bylo téměř poloviční než u COVID negativních.

Závěr: Pacienti s COVID-19 měli odlišný průběh než COVID negativní. Zůstává nejasné, zda jsou tato zjištění podmíněna spíše aktivním omezováním léčby nebo vyšším rizikem a horším průběhem infekce COVID-19 samotné.

Intensive Care Med (2022) 48:435–447

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Vliv pronační polohy na recruitment manévr plic a přizpůsobení ventilace a perfúze u pacientů s ARDS způsobené COVID-19: kombinované CT vyšetření/ vyšetření elektrické impedanční tomografie
Tommaso Fossali,, Bertrand Pavlovsky, Davide Ottolina, et al.

Cílem této studie je posoudit fyziologické účinky pronace pomocí CT vyšetření a elektrické impedanční tomografie (EIT). Studie se zaměřuje na to, jak supinní poloha/pronace umožňuje zlepšení oxygenace a snížení mortality u ARDS, spojeného s COVID-19.

Výsledky: Do studie  bylo zařazeno 21 intubovaných pacientů se středně těžkou nebo těžkou formou C-ARDS.  Pronační poloha vyvolala recruitment v dorzální části plic (12,5 % ± 8,0%; p<0,001 oproti výchozí hodnotě) a derecruitment ve ventrálních oblastech (-6,9 % ± 5,2 %; p<0,001). Tyto změny vedly ke globálnímu zvýšení recruitmentu plic (6,0 % ± 6,7 %; p<0,001). Compliance respiračního systému se s pronační polohou nezměnila (45±15 vs. 45±18 ml/cm H2O v supinační a pronační poloze; p=0,957), což naznačuje snížení atelektraumatu. Mrtvý prostor, měřený pomocí EIT, byl snížen ve ventrálních oblastech plic a poměr mrtvého prostoru/shuntu se významně snížil (5,1 [2,3-23,4] vs. 4,3%). [0,7-6,8]; p=0,035), což ukazuje na zlepšení ventilačně perfúzního poměru.

Cíl: S pronační polohou je u pacientů s ARDS, způsobeného COVID-19, spojeno několik změn: zvýšený recruitment plic, snížení atelektraumatu a zlepšení ventilačně-perfúzního poměru. Tyto efekty mohou být spojeny s více protektivní ventilací.

Critical Care Medicine DOI: 10.1097/CCM.0000000000005450

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Zkušenosti s vysokoprůtokovou nazální kanylou u pacientů s pneumonií, infikovaných novým koronavirem, hospitalizovaných ve dvou nemocnicích v Chongqingu,Čína
Ke Wang, Wei Zhao, Ji Li, et al.

Tato studie retrospektivně zhodnotila 318 COVID pozitivních pacientů s pneumonií. Z těchto pacientů mělo 27 (8.7%) závažné respirační selhání, 17 z nich (63%) bylo podáván kyslík vysokoprůtokovou nazální kanylou (HFNC), jako postup první volby, 9 pacientů (33%) byla podávána non invazivní ventilace (NIV) a jeden pacient (4%) byl na invazivní ventilaci. Selhání HFNC bylo definováno, jako potřeba zahájení NIV, nebo intubace, jako záchranná terapie.

Výsledky: Ze 17 pacientů, ventilovaných pomocí HFNC, došlo k selhání HFNC u 7 z nich (41%) Žádné selhání nebylo zaznamenáno  u skupiny s PaO2/FiO2 > 200 mm Hg (0/6) vs. 63% selhání ve skupině, kde bylo PaO2/FiO2 ≤ 200 mm Hg (7/11), (p = 0.04). V porovnání se základními daty, respirační frekvence významně poklesla u skupiny s úspěšným HFNC během 1-2 hodin [medián 26 (IQR: 25–29) vs.23 (22–25), p = 0.03], avšak nebylo tomu tak u selhání HFNC. Po NIV jako záchranné terapii se během 1-2 hodin upravil poměr PaO2/ FiO2 u 7 pacientů [medián 172 (150–208) mmHg vs. 114(IQR: 79–130) pod  HFNC, p = 0.04], nicméně 2 ze 7 pacientů s NIV (29%) museli být nakonec intubováni. Z celkového počtu 27 pacientů se závažným respiračním selháním museli být intubováni 4(15%).

Závěr: Tato studie překládá, že oxygenace vysokoprůtokovou nazální kanylou je nejčastějším typem ventilační podpory u covid pozitivních pacientů s pneumonií. U pacientů s nižším  PaO2/FiO2 docházelo častěji k selhání HFNC.

Wang et al. Ann. Intensive Care (2020)

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Koronavirové onemocnění (COVID 19) u kriticky nemocných dětí: narativní přehled literatury
Jacqueline S. M. Ong, MB BChir et al.

Koronavirové onemocnění COVID 19 se rozšířilo po světě. Po třech měsících od jeho vzniku se již lékaři dozvěděli a naučili mnoho o jeho klinickém managementu a jeho relevanci pro poskytovatele pediatrické intenzivní péče. V tomto článku autoři posuzují a recenzují dostupnou literaturu a poskytují cenný vhled do klinického managementu této choroby. Rovněž informují o aktivitách, které by každé pracoviště dětské intenzivní péče mělo provést, aby bylo připraveno na pacienty s tímto onemocněním.

Jacqueline S. M. Ong, MB BChir et al.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Závažné SARS-CoV-2 infekce: praktické úvahy a strategie managementu pro intenzivisty
Lila Bouadma, Francois Xavier Lescure et al.

31. prosince 2019 Čína oznámila případy respiračního onemocnění, které se objevilo nejprve u lidí ve Wuhan v provincii Hubei. Jednalo se o nový koronavirus SARS-CoV-2 ( 2019-nCoV). Jedná se o nové zoonotické onemocnění s neznámým rezervoárem u zvířat s důkazy přenosu mezi osobami [1]. Základní reprodukční počet této infekce se odhaduje na 2,2 (95% CI, 1,4–3,9) [2]. Etiologické agens a epidemiologie nového agens způsobující tuto pneumonii, koronavirus (SARS-CoV-2), bylo identifikováno a sekvenováno [3] a byly vyvinuty diagnostické testy [4]. 30. ledna 2020 Světová zdravotnická organizace vydala celosvětové  zdravotní upozornění pro veřejnost ohledně výskytu epidemiologicky nové virové choroby. 3. února 2020 bylo potvrzeno 17 391 případů (153 případů mimo Čínu). Celkovou úmrtnost postižených pacientů je v tuto chvíli obtížné posoudit kvůli nedostatku spolehlivých dat. Těžké formy představují 14% hlášených případů a celková úmrtnost je přibližně 2% z potvrzených případů. K dnešnímu dni 153 případů bylo hlášeno v 23 zemích mimo Čínu (celkově 24 případů v Evropě), většina z nich je importovaná nákaza: turisté cestující z Číny nebo lidé vracející se do své země po návštěvě Číny. V Evropě jsou zaznamenány nejméně tři případy v Německu a jeden případ ve Francii, kdy se jedná o pacienty bez cestovatelské anamnézy do Číny.

Intensive Care Med (2020) 46: 579–582

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

COVID 19 u kriticky nemocných pacientů v regionu Seattle
Pavan K. Bhatraju, M.D., Bijan J. Ghassemieh et al.

Tato případová studie se zabývala identifikací a následnou péčí o COVID 19 pacienty z 9 nemocnic v oblasti Seattlu, kteří byli hospitalizováni na JIP s těžkým akutním respiračním syndromem ,  súpjeným s infekcí koronavirus-2 (SARS-CoV- 2). Klinické údaje byly získány z lékařských záznamů. Uvedené údaje jsou dostupné od března 2020. Každý z pacientů byl sledován nejméně 14 dní

Výsledky: Identifikováno bylo 24 pacientů s potvrzeným Covid-19. Průměrný věk (± SD) byl 64 ± 18 let, 63% byli muži a příznaky začaly 7 ± 4 dny před přijetím. Nejčastějšími symptomy byly kašel a dušnost; 50% pacientů mělo při přijetí horečku a 58% mělo diabetes mellitus. Všichni pacienti byli přijati pro hypoxické respirační selhání, 18 pacientů (75%) vyžadovalo umělou plicní ventilaci. Většina pacientů (17) měla také hypotenzi a potřebovala léčbu vazopresory. Žádný pacient neměl pozitivní test na chřipku A, chřipku B nebo jiné virové respirační onemocnění. Polovina pacientů (12) zemřela na JIP  mezi 1. a 18. dnem, včetně 4 pacientů, kteří měli předem vyslovené přání o nezahajování resuscitace při příjmu. Z 12 přeživších pacientů bylo 5 propuštěno domů, 4 propuštění z JIP, ale zůstali v nemocnici a 3 zůstávali nadále na umělé plicní ventilaci.

Závěr:  Během prvních 3 týdnů vypuknutí choroby Covid-19 v oblasti Seattle, nejběžnějšími důvodem přijetí na JIP bylo hypoxické respirační selhání, které vyžadovalo umělou plicní ventilaci, hypotenze vyžadující léčbu vazopresory nebo obojí. Mortalita těchto kriticky nemocných pacientů byla vysoká.

N Engl J Med 2020; 382:2012-2022

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 2
 • abstrakt: 3
72 %

Vysoko-průtoková nasální kanyla pro akutní hypoxemické selhání dýchání u pacientů s COVID-19: systematické hodnocení účinnosti a rizika aerosolizace, disperze a infekčního přenosu
Arnav Agarwal, MD. John Basmaji et al.

Dvě recenze Světové zdravotnickou organizací hovoří o použití high-flow nasální kanyly (HFNC) u pacientů s koronavirem (COVID-19). Důkazy se týkají účinnosti a bezpečnosti (recenze 1), ale i rizika kapénkové disperze, tvorby aerosolu a souvisejícího přenosu virové nálože(recenze 2).

Recenze 1: Výsledky z 12 randomizovaných kontrolované studie (RCTs), n = 1,989 pacientů porovnávají HFNC s konvenční kyslíkovou terapií (COT) u kriticky nemocných pacientů s akutním hypoxickým selháním poskytly důkazy s nízkou mírou jistoty.  HFNC může snížit riziko invazivní ventilace (RR, 0.85; 95%CI, 0.74 to 0.99) a eskalaci kyslíkové terapie (RR, 0.71; 95% CI, 0.51 to 0.98) u pacientů s respiračním selháním. Výsledky neprokázaly rozdíl v mortalitě, nebo délce hospitalizace, či pobytu na JIP.
Recenze 2: V narativním shrnutí byly sumarizovány výsledky 4 studií, hodnotících kapénkovou disperzi, a 3 studií, hodnotících tvorbu a dispenzarizaci aerosolu. Výsledkem jsou různé důkazy s velmi nízkou kvalitou. Ačkoli dvě simulační studie neprokázaly souvislost zvýšení kapénkové disperze s HFNC, jedna studie prokázala, že vyšší průtoky byl spojen se zvýšením aerosolové hustoty. Žádná vhodná studie nezahrnovala pacienty s COVID-19.
Závěr: High-flow nasální kanyla může redukovat potřebu invazivní ventilace a eskalace léčby oproti konvenční oxygenoterapii u COVID-19 pozitivních pacientů s hypoxickým respiračním selháním. Tato výhoda ale musí být zvážena oproti neznámému riziku přenosu vzduchem.
 

Can J Anesth/J Can Anesth https://doi.org/10.1007/s12630-020-01740-2

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 4
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
72 %

Podávání kyslíku vysoko průtokovou nazální kanylou u pacientů s infekcí COVID 19 a akutním hypoxickým respiračním selháním: multicentrická retrospektivní kohortová studie
Jingen Xia, Yi Zhang, Lan Ni, et al.

Cílem této studie bylo analyzovat efektivitu vysoko průtokové nazální oxygenoterapie a identifikovat prediktory jejího selhání u pacientů s akutním hypoxemickým respiračním selhání v rámci COVID 19.

Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 43 pacientů s potvrzeným onemocněním COVID 19, stření věk u pacientů byl 63.0 ± 9.7 let. Selhání vysoko průtokové nazální oxygenoterapie (definované jako změna ventilační podpory na ventilaci pozitivním tlakem, nebo smrt), bylo pozorováno u 20 pacientů (46.5%), z nich 13 vyžadovalo intubaci (30.2%). Selhání vysoko průtokové oxygenoterapie bylo častější u starších pacientů (p =0.030) a u mužů (p = 0.037). Nemocniční mortalita skupiny byla 32.5 %, nicméně u skupiny se selháním vysoko průtokové nazální oxygenoterapie byla mortalita 65%.

Závěr: Oxygenoterapie vysoko průtokovou nazální kanylou může být vhodná pro pacienty s mírným až středně závažným průběhem onemocnění COVID. Selhání vysoko průtokové nazální oxygenoterapie je spojeno se špatnou prognózou. Mužské pohlaví a nízká saturace kyslíku při přijetí jsou dva silné nezávislé prediktory selhání vysoko průtokové nazální terapie.

Crit Care Med 2020; XX:00–00

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 2
 • abstrakt: 3
72 %

Prospektivní observační kohortová studie zkoumající management dýchacích cest u pacientů s COVID-19 provedená týmy specialistů v tracheální intubaci
Imran Ahmad, Jeyanjali Jeyarajah, Ganeshkrishna Nair, et al.

Tato studie podává informace o zkušenostech a aktivitách intubačního týmu (MERIT) a o outcomech pacientů v době pandemie COVID-19. Členové MERIT týmu se řídili schváleným modelem časné tracheální intubace. V průběhu sedmi týdnů v období vrcholící pandemie byla prospektivně shromážděna data o aktivitách MERIT týmu, symptomech nebo diagnózách COVID-19 u členů týmu, demografické, procedurální a klinických outcomech pacientů.

Výsledky: Data byla analyzována na základě 150 případů primárních intubací, z nichž 101 (67.3%) byli muži v průměrném věku 55.7 (13.8) let. Černoši, Asiaté a menšinové etnické skupiny čítali 55.7% pacientů. 91.3 % tracheálních intubací bylo provedeno s využitím videolaryngoskopie a míra úspěšnosti intubace na první pokus byla 88.0%. Míra přežití 30denního intervalu byla 69.2% a střední [interkvartilní rozmezí] délka nutnosti kritické péče byla 11 [6–20] dnů, střední délka hospitalizace byla 12 [7–22] dnů. Z týmu MERIT bylo 7 (11.1%) členů izolováno z důvodu symptomů infekce COVID-19 s celkovou absencí 41 pracovních dnů. Byl zaznamenán jeden případ poškození osobních ochranných pomůcek a četné humorné případy protržení ochranných pomůcek při jejich svlékaní.

Závěr: Autoři prokázali, že vysoce školený intubační tým postupující dle schváleného modelu tracheální intubace může být přínosem ke zlepšení bezpečnosti pacienta a personálu a jeho zřízení by mohlo být zváženo příslušnými organizacemi v případných budoucích pandemických vlnách.

Can J Anesth/J Can Anesth https://doi.org/10.1007/s12630-020-01804-3

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Neuraxiální anestezie a periferní nervová blokáda během pandemie COVID-19: přehled literatury a praktická doporučení
V. Uppal, R. V. Sondekoppam, R. Landau, et al.

Celková anestezie, spojená s manipulací v dýchacích cestách, vede k produkci infekčního aerosolu jak během intubace, tak při extubaci. Z tohoto hlediska může být regionální anestezie klíčovým řešením v době pandemie díky snížení potřeby celkové anestezie a s ní spojených aerosol produkujících zákroků. Poskytuje aktuální, na důkazech založená doporučení nebo názory odborníků pro poskytování regionální anestezie u pacientů se suspektní nebo potvrzenou nákazou infekcí COVID-19. Doporučení se zaměřují na sedm specifických oblastí: plánování zdrojů a personální obsazení, úprava klinického prostředí, příprava vybavení, materiálu a léčiv, výběr vhodných osobních ochranných pomůcek, poskytování adekvátní oxygenoterapie, správné posouzení a bezpečné provedení kroků regionální anestezie a monitorace vedení anestezie a poanesteziologické péče.

Závěr: Tento článek tedy reaguje na nedostatek doporučení v oblasti provádění bezpečné regionální anestezie v době pandemie COVID-19 a klade důraz na zachování bezpečnosti pacienta za současné ochrany zdravotníků během možné expozice.

Anaesthesia 2020, 75, 1350–1363

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Praktické strategie k redukci nozokomiálního přenosu COVID-19 na zdravotnický personál, poskytující péči o dýchací cesty u těchto pacientů
Ramandeep Kaur, Tyler T. Weiss, Andrew Perez, et al.

Cílem tohoto přehledového článku bylo vyhledat praktické nástroje k prevenci nozokomiálního přenosu COVID-19. Doporučení se týkají úkonů spojených s respiračním systémem. Například při oxygenoterapii doporučují autoři použití nazální kanyly nebo obličejové masky, naopak nedoporučují použití obličejové masky s Venturiho tryskou ani masky s rezervoárem, pokud není zahrnut filtr. Dalšími úkony, kterými se autoři zabývali, byla například nebulizace, neinvazivní ventilace, intubace a invazivní ventilace, weaning z umělé plicní ventilace, extubace, transport nebo bronchoskopie.

Kaur et al. Critical Care (2020) 24:571

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Užití aspirinu je spojeno se sníženou mechanickou ventilací, přijetím na JIP a nemocniční mortalitou u hospitalizovaných pacientů s COVID-19: retrospektivní, observační, kohortová studie
Jonathan H. Chow, Ashish K. Khanna, Shravan Kethireddy, et al.

Coronavirus 2019 (COVID-19) je spojen s hyperkoagulací a zvýšeným rizikem trombózy u kriticky nemocných pacientů. Primárním sledovaným parametrem byla potřeba umělé plicní ventilace. Sekundárním sledovaným parametrem bylo přijetí na JIP a nemocniční mortalita.

Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 412 pacientů. Z toho 314 (76.3%) neobdrželo aspirin, zatímco 98 pacientům (23.7%) byl aspirin podán během 24 hodin od přijetí nebo 7 dní před přijetím. Aspirin měl ne zcela přesnou asociaci s menší mechanickou ventilací (35.7% aspirin vs. 48.4% non-aspirin, p=0.03) a přijetím na JIP (38.8% aspirin vs. 51.0% non-aspirin, p=0.04), ale žádnou spojitost s mortalitou v nemocnici (26.5% aspirin vs. 23.2% non-aspirin, p=0.51). Po úpravě pro 8 matoucích proměnných byl aspirin nezávisle asociován se sníženým rizikem umělé plicní ventilace (upravené HR 0.56, 95% CI 0.37-0.85, p=0.007), přijetím na JIP (upravené HR 0.57, 95% CI 0.38-0.85, p=0.005) a mortalitou v nemocnici (upravené HR 0.53, 95% CI 0.31-0.90, p=0.02). Nebyly zaznamenány žádné rozdíly v závažném krvácení (p=0.69), nebo trombóze (p=0.82) mezi uživateli aspirinu a pacientů bez něj.

Závěr: Užití aspirinu může být spojeno se zlepšení outcome u hospitalizovaných COVID-19 pacientů. Avšak, je potřeba dostatečná randomizovaná kontrolovaná studie ke stanovení vztahu mezi užitím aspirinu a menším plicním poraněním a mortalitou u COVID-19 pacientů.

Anesthesia & Analgesia Journal Publish Ahead of Print DOI: 10.1213/ANE.0000000000005292

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 2
 • abstrakt: 3
72 %

Charakteristiky a outcome pacientů s COVID-19 přijatých na JIP oddělení nemocnice terciární péče ve Stockholmu, Švédsko
Emma Larsson, Olof Brattström, Christina Agvald-Öhman, et al.

V rámci studie byla hodnocena charakteristika, klinický stav a časný outcome pacientů s COVID-19 přijatých na JIP. Primární hodnocený parametr bylo úmrtí v nemocnici u pacientů s jednoznačnými outcome (propuštění z JIP nebo úmrtí), sekundárními hodnocenými parametry byla délka hospitalizace na JIP, podíl pacientů na umělé plicní ventilaci a s náhradou funkcí ledvin a cílové umístění po propuštění z nemocnice.

Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 260 pacientů, 208 (80.0%) byli muži, střední věk 59 let (IQR 51 – 65), 154 (59.2%) pacientů mělo alespoň jednu komorbiditu a střední doba symptomů předcházejících přijetí na JIP byla 11 dnů (IQR 8 - 14). 62 (23.8%) pacientů zůstalo na JIP v době ukončení sběru dat. Mezi 198 pacienty s jednoznačnými outcomee, byla délka hospitalizace na JIP 12 dnů (IQR 6 – 18), 163 (82.3%) pacientů bylo připojeno na umělou plicní ventilaci, u 28 (14.1%) pacientů byla zahájena náhrada funkce ledvin, 60 (30.3%) pacientů zemřelo, 62 (31.3%) pacientů bylo propuštěno domů, 47 (23.7%) bylo propuštěno na standardní oddělení a 29 (14.6%) pacientů bylo přeloženo do jiného zdravotního zařízení. Z multivariabilní regresní analýzy vyplynulo, že vyšší věk a přijetí z urgentního příjmu bylo asociováno s vyšší úmrtností.

Závěr: Tato studie prezentuje detailní data o klinických charakteristikách a časných outcome pacientů s COVID-19 přijatých na JIP v nemocnici terciární péče ve Švédsku.

 

Acta Anaesthesiol Scand. 2021;65:76–81.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 3
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
72 %

Charakteristiky, intervence a dlouhodobé outcome pacientů s COVID-19 na JIP v Dánsku – celonárodní observační studie
Nicolai Haase, Ronni Plovsing, Steffen Christensen, et al.

Cílem této studie je poskytnout přehled charakteristik, intervencí a dlouhodobých outcome celé neselektované kohorty všech pacientů na JIP s COVID-19 v Dánsku, kde kapacita JIP oddělení nebyla překročena. Z dokumentace pacientů byl zjištěn zdravotní stav, demografická data, informace o chronických komorbiditách, použití orgánové podpory a délka hospitalizace. S použitím Cox regresní analýzy byly analyzovány rizikové faktory úmrtí.

Výsledky: Celkem bylo do studie zahrnuto 323 JIP pacientů s potvrzenou COVID-19 infekcí. Střední věk byl 68 let, 74% byli muži, 50% pacientů mělo hypertenzi, 21% diabetes a 20% chronické plicní onemocnění, 29% nemělo žádnou komorbiditu. Invazivní mechanická ventilace byla použita u 82% pacientů, vazopresory byly podány u 83%, náhrada funkce ledvin využita u 26% a ECMO provedeno u 8% pacientů. Medián délky hospitalizace na JIP byl 13 dnů (IQR 6 – 22) a délka hospitalizace 19 dnů (11 – 30). Medián následného pozorování (follow-up) byl 79 dnů. Na konci tohoto období 118 osob zemřelo (37%), 15 osob (4%) bylo stále v nemocnici, z toho 4 na JIP. Mezi rizikové faktory mortality patřily mužské pohlaví, věk, chronické plicní onemocnění, aktivní nádorové onemocnění a počet komorbidit.

Závěr: V této celonárodní populační kohortové studii JIP pacientů s COVID-19 bylo zaznamenáno vysoké dlouhodobé přežití navzdory vyššímu věku a podstatného použití orgánové podpory. Mužské pohlaví, věk, chronické komorbidity, zvláště chronické plicní onemocnění, byly asociovány s vyšším rizikem úmrtí.

Acta Anaesthesiol. Scand.. 2021;65:68–75.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 3
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
72 %

Pilotní studie o vysokých dávkách vitamínu C u kriticky nemocných COVID-19 pacientů
Jing Zhang, Xin Rao, Yiming Li, et al.

Primárním sledovaným parametrem této randomizované kontrolní klinické studie byla doba 28 dní bez invazivní mechanické ventilace (IMVFD28). Sekundárními parametry byly 28denní mortalita, orgánové selhání (SOFA skóre) a progrese zánětu (interleukin-6). Pacienti ve skupině vysokodávkového i.v podání vitamínu C obdrželi 12mg/50 ml každých 12 hodin po dobu 7 dní rychlostí 12ml/hodiu.

Výsledky: Bylo zařazeno 56 pacientů. U IMVFD28 parametru nebyl mezi oběma skupinami žádný rozdíl (26,0 [9,0-28,0] u skupiny s vysokými dávkami vitamínu C (HDIVC) oproti 22,0 [8,50-28,0] u kontrolní skupiny s placebem (p = 0,57). U HDIVC skupiny se nepodařilo snížit 28denní mortalitu (P = 0,27). Během 7denního léčebného období došlo u pacientů ve HDIVC skupině k ustálenému vzestupu PaO2/FiO2 indexu (den 7: 229 oproti 151 mmHg; 95% CI 33 až 122, P = 0,01), což nebylo v kontrolní skupině pozorováno. Hodnota IL-6 měřená  7. den byla u HDIVC skupiny nižší než u kontrolní skupiny (19,42 oproti 158,0; 95% CI  -301,72 až -29,79; P = 0,04).

Závěr: Pilotní studie ukázala, že se u HDIVC skupiny nepodařilo zlepšit IMVFD28 parametr, ačkoli může ukazovat potenciální signál přínosu při oxygenaci kriticky nemocných COVID-19 pacientů zlepšující Pa02/FiO2 index.

Zhang et al. Ann. Intensive Care (2021) 11:5

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Udržování bezpečnosti pomocí SARS-CoV-2 vakcín
Mariana C. Castells, a Elizabeth J. Phillips

K dnešnímu dni je vývoj mRNA vakcín pro prevenci infekce SARS-CoV-2  úspěšným a nebyly zjištěny žádné vážné obavy v probíhající 3. fázi klinických studiích. Drobné místní nežádoucí účinky, jako je bolest, zarudnutí, a otoky byly pozorovány častěji u vakcín než u placeba. Systémové příznaky jako je horečka, únava, bolesti hlavy, svalů a kloubů byly také o něco častější u vakcín než u placeba a většina z nich se vyskytla během prvních 24 až 48 hodin po očkování.  Ve fázích 1–3 klinické studie mRNA vakcín Pfizer – BioNTech a Moderna, byli potenciální účastníci s anamnézou alergické reakce na kteroukoli složku přípravku vyloučeni. Studie Pfizer – BioNTech také vyloučily účastníky s anamnézou závažné alergie spojené s jakoukoli vakcínou. Hypersenzitivní nežádoucí účinky byly zastoupeny stejně jak v placeba (normální fyziologický roztok) tak ve vakcínové skupině v obou studiích.

N Engl J Med 2021; 384: 643-9. DOI: 10,1056 / NEJMra2035343

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 2
72 %

Management intenzivní péče o pacienty s COVID-19: praktický přístup
Ludhmila Abrahão Hajjar, Isabela Bispo Santos da Silva Costa, Stephanie Itala Rizk, et al.

Tím, že neexistuje specifická antivirová léčba, optimalizovaná podpora je nejdůležitějším faktorem v prognóze pacienta. V nemocničním prostředí je identifikace vysoce rizikových pacientů pro klinické zhoršení nezbytná k včasnému zajištění přístupu k intenzivní léčbě závažných stavů. Počáteční terapie hypoxémie zahrnuje konvenční kyslíkovou terapii, high flow nasální kyslíkovou terapii a neinvazivní plicní ventilaci. U pacientů, vyžadujících invazivní plicní ventilaci, se doporučuje protektivní plicní ventilace s nízkým dechovým objemem a plateau tlakem. Kardiovaskulární komplikace jsou časté a zahrnují poškození myokardu, trombotické příhody, myokarditidu a kardiogenní šok. Akutní selhání ledvin je častou komplikací a je markr špatné prognózy s významným dopadem na alokaci nákladů a zdrojů. Pokud jde o terapii COVID-19, dosud nejslibnějšími léky jsou remdesivir a kortikosteroidy, i když pro potvrzení jejich účinnosti mohou být zapotřebí další studie. V klinických studiích se testují další terapie, jako je tocilizumab, anakinra, jiné anticytokinové léky a heparin.

Závěr: Pro lepší outcome pacientů s COVID-19 je důležitá časná diagnóza, aplikace efektivní terapie a adekvátní strategie klinické stratifikace. Bylo zjištěno, že respirační dysfunkce asociované s COVID-19 mají unikátní charakteristiku, která vyžaduje individualizovaný management a dále je známa důležitost podpory hemodynamiky pacientů kvůli vysokému riziku kardiovaskulárních a renálních komplikací.

Hajjar et al. Ann. Intensive Care (2021) 11:36

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

High flow nasální kyslíková terapie místo invazivní plicní ventilace u pneumonie SARS-CoV-2: retrospektivní studie
Nicolas Bonnet, Olivier Martin, Marouane Boubaya, et al.

Cílem této bicentrické retrospektivní studie bylo porovnat riziko invazivní plicní ventilace mezi dvěma strategiemi oxygenoterepie (konvenční a vysokoprůtoková nazální terapie). Primárním sledovaným parametrem byla četnost invazivní plicní ventilace po přijetí na JIP. Sekundárními parametry byla mortalita za 28 a 60 dní, délka pobytu na JIP a počet dní bez napojení bez ventilátoru 28. den.

Výsledky: Ze 138 pacientů, kteří splnili vstupní kritéria, bylo 62 (45%) léčeno pouze standardní oxygenoterapií (SOT) a 76 (55%) pomocí high flow oxygenoterapie (HFNO). Ve skupině HFNO byla u 39/76 (51%) pacientů a 46/62 (74%) pacientů ze skupiny SOT zahájena umělá plicní ventilace (OR 0,37 [95% CI, 0,18-0,76] p = 0,007). Po zvážení propensity  skóre byla HFNO stále spojována s nižší četností nutnosti umělé plicní ventilace (OR 0,31 [95% CI, 0,14-0,66] p = 0,002). Délka pobytu na JIP a mortalita po 28 a 60 dnech se po zvážení propensity  skóre mezi skupinami HFNO a SOT významně nelišily. Počet dní bez nutnosti ventilace 28. den byl ve skupině HFNO vyšší (21 dní vs 10 dní, p = 0,005). Ve skupině HFNO byly prediktivními faktory související s nutností umělé plicní ventilace SAPS2 skóre (OR 1,13 [95% CI, 1,06-1,20] p = 0,0002) a ROX index > 4,88 (OR 0,23 [95% CI, 0,008-0,64]p = 0,006).

Závěr: High flow nasální oxygenoterapie pro akutní respirační selhání při COVID-19 je spojena s nižší mírou nutnosti invazivní plicní ventilace.

Giraud et al. Ann. Intensive Care (2021) 11:43

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Praktická doporučení pro anesteziology k managementu akutní péče pacientů s COVID-19 infekcí
Ramon E. Abola, Jonathan A. Schwartz et al.

Tento článek poskytuje doporučení  akutní péče o pacienty s COVID-19 se zaměřením na důležitost a možnosti testování, management elektivních výkonů, preventivní opatření a ochranné pomůcky, aerosol generující procesy a tracheostomie a úvahy v rámci poskytování anesteziologické péče u COVID-19 pozitivních pacientů.

Závěr: Shrnutí obecných principů pro přípravu a zajištění a zdravotních výkonů, může posloužit jako podklad pro lokální protokoly při zvládnutí případných dalších pandemických vln onemocnění COVID-19.

Anesth Analg 2021;132:594–604

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Vývoj změn v mortalitě 13 301 kriticky nemocných dospělých pacientů s COVID 19 během 8 měsíců
Pedro Kurtz, Leonardo S. L. Bastos, Leila F. Dantas et. al

Cílem této multicentrické kohortové studie bylo analyzovat asociaci mezi charakteristikami a strategiemi ventilační podpory a 60 denní nemocniční mortalitou pomocí Coxovy regresní analýzy.

Výsledky: Z 13 301 potvrzených pacientů s COVID-19 byla 60 denní nemocniční mortalita 13 %. Napříč čtyřmi identifikovanými časovými obdobími byl postupně častější výskyt mladších pacientů, neinvazivní respirační podpora byla stále častěji používána a 60 denní nemocniční mortalita se v posledních dvou obdobích snížila. Z uvedených pacientů jich 4188 pacientů dostávalo pokročilou respirační podporu (neinvazivní nebo invazivní), z toho 42 % jen ve formě invazivní umělé plicní ventilace, 37% jen neinvazivní respirační podporu a 21% bylo intubováno kvůli nedostatečnosti neinvazivní podpory. Po úpravě pro skóre orgánové dysfunkce a premorbidní stavy byl mladší věk, absence fragility a použití neinvazivní respirační podpory jako první podpůrné strategie nezávisle spojeny s lepším přežitím (hazard ratio pro non invazivní respirační podporu první [95%CI], 0,59 [0,54–0,65], p <0,001).

Závěr: Během prvních 8 měsíců pandemie poklesl věk hospitalizovaných pacientů a jejich nemocniční mortalita. Použití neinvazivní respirační podpory, jako prvního kroku v rámci respirační podpory bylo spojeno s lepším přežitím, ale kauzální závěr je omezen observační povahou dat.

Intensive Care Med https://doi.org/10.1007/s00134-021-06388-0

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Léčba pomocí rekonvalescentní plasmy (CVP) a mortalita u pacientů s COVID-19 přijatých na JIP: prospektivní observační studie
Stefan Hatzl, Florian Posch, Nazanin Sareban, et al.

Cílem této prospektivní monocentrické  observační kohortové studie byla kvantifikace možného přínosu pro přežití pomocí rekonvalescentní plasmy (CVP)  u kriticky nemocných pacientů s akutním respiračním selháním souvisejícím s onemocněním COVID-19. 

Výsledky: Do této studie bylo zahrnuto 120 pacientů, z nichž 48 byla podána CVP. Z toho 30% tvořily ženy s mediánem věku 66 let [25.-75. percentil 54-75]. Závažné respirační selhání mělo 88% pacientů. Toto bylo vyjádřeno mediánem poměru PaO2/FiO2 (Horowitzův index) 92 [77-150]. Všichni pacienti potřebovali ventilační podporu, přičemž více než polovina z nich (52%) obdržela invazivní ventilaci. Celkové přežití (OS) po dobu 30 dnů na JIP dosáhlo 69% ve skupině CVP a 54% ve skupině non-CVP (log-rank p = 0,049). Po zvážení údajů o času do příhody pro IPTW (analýza inverzní pravděpodobnost vážení léčby) se příznivá asociace mezi CVP a OS stala ještě silnější (log-rank p = 0,035). Průzkumná analýza navíc prokázala přínos terapie CVP pro celkové přežití u pacientů s neinvazivní ventilací (poměr rizik 0,12, 95% CI 0,03-057, p = 0,007).

Závěr: Aplikace terapie CVP u pacientů s akutním respiračním selháním souvisejícím s onemocněním COVID-19 je spojována se zlepšením míry přežití na JIP.

Hatzl et al. Ann. Intensive Care (2021) 11:73

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Komplikace pronační polohy u pacientů s COVID-19 : průřezová studie - NLZP publikace
Filippo Binda a,b, Alessandro Galazzi a,c, Federica Marelli

Cíl: Určení prevalence komplikací u pacientů s COVID-19 podstoupili pronační polohu , se zaměřením na rozvoj dekubitů souvisejících se zvýšenou mírou náchylnosti u této polohy.

Metody: Průřezová studie provedená v centru COVID-19 v Miláně (Itálie) v období od března do června 2020. Zařazeni byli všichni pacienti s COVID-19 přijatí na jednotku intenzivní péče na umělé plicní  ventilaci a léčení polohou na břiše. Souvislost vzniku dekubitů u této polohy a vybranými proměnnými byla zkoumána pomocí logistické regrese.

Výsledky: Celkem bylo provedeno 219 cyklů pronační polohy u 63 pacientů ve věku 57,6 (10,8) a převážně obézních mužů (66,7 %). Hlavními zaznamenanými komplikacemi byly: rozvoj dekubitů  (30,2 %), krvácení (25,4 %) a nesprávním umístěním, zavedením zdravotnických pomůcek (12,7 %), i když nebyla zaznamenána žádná neplánovaná extubace. U většiny pacientů (17,5 %) došlo ke krvácení do horních cest dýchacích. Přerušeno bylo pouze 15 polohovacích cyklů (6,8 %), které vyžadovaly, aby personál otočil ( změnil polohu) pacienta zpět do polohy vleže – na záda. Pravděpodobnost vzniku dekubitů byla nezávisle spojena s délkou trvání pronační polohy , vzhledem na věk, hypoxemickou hladinu a nutriční stav (OR 1.9, 95% CI 1,04-3,6).

Závěr : Použití pronační polohy u pacientů s COVID-19 byla bezpečnou a proveditelnou léčbou, a to i u obézních pacientů, kteří by si mohli zasloužit větší dohled a aktivní prevenci ze strany personálu jednotky intenzivní péče.

Intensive & Critical Care Nursing 67 (2021) 103088

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Postupy v sedaci, analgezii, mobilizaci, u delirií a spánkové deprivace u dospělých pacientů na JIP (SAMDS-ICU): mezinárodní průzkum před a během pandemie COVID-19
Mariana Luz, Bruna Brandao Barreto, Roberta Esteves Vieira de Castro, et al.

Cílem bylo zkoumat postupy dle současné praxe  a adekvátnosti doporučení z roku 2018 na téma sedace, analgézie, mobilizace, delirium a spánková deprivace u pacientů na JIP a zjistit, zda  pandemie COVID-19 praktiky změnila.

Výsledky: Bylo analyzováno 1768 dotazníků a 1539 (87%) bylo úplných. Před pandemií COVID-19 bylo vyplněno 1476 dotazníků a 292 bylo předloženo později. Před pandemií byly pozorovány následující postupy: the Visual Analog Scale (VAS) (61.5%), the Behavioral Pain Scale (BPS) (48.2%), the Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) (76.6%), and the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) (66.6%) byly nejčastěji používané nástroje k hodnocení bolesti, míry sedace, a deliria; midazolam a fentanyl byly nejčastěji používaná léčiva k navození sedace a analgézie (84.8% a 78.3%), zatímco haloperidol (68.8%) a atypická antipsychotika (69.4%) byla nejvíce předepisovaná léčiva k léčbě deliria; někteří lékaři běžně předepisovali hypnotika (19.1%) nebo rutinně užívali mechanické omezovací prostředky (6.2%) u pacientů na umělé plicní ventilaci; nefarmakologické postupy byly často používány při léčbě bolesti, deliria, a spánkové deprivace. Během pandemie COVID-19, byl obor intenzivní medicíny nezávisle asociován s nejlepšími postupy. Navíc, více se uplatňovala mechanická ventilace, pacientům byla častěji podávána analgosedace (94% versus 86.1%, p < 0.001) a cíle sedace byly častěji debatovány. Morfin byl léčivem volby u analgézie (77.2%), a sedativa, jako midazolam, propofol, ketamine a quetiapine, byla používána častěji.

Závěr: Většina postupů při sedaci, analgézii a léčbě deliria byly srovnatelné před a během pandemie. Obor intenzivní medicíny byl proměnnou nezávisle spojovanou s nejlepšími postupy. Ačkoliv mnoho zjištění bylo v souladu s evidence-based medicine, některé postupy stále vyžadují zlepšení.

Luz et al. Annals of Intensive Care (2022) 12:9

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
72 %

Pronační poloha u COVID-19 a syndromu akutní dechové tísně způsobeného COVID-19: mezinárodní multicentrická observační srovnávací studie
Luigi Camporota, Barnaby Sanderson, Davide Chiumello, et al.

Cílem této retrospektivní observační multicentrické mezinárodní kohortové studie bylo kvantifikovat odpověď na pronační polohu, popsat rozdíly mezi syndromem akutní dechové tísně (ARDS) způsobeným COVID-19 a ARDS a prozkoumat proměnné spojené s přežitím.

Výsledky:  Do studie bylo zařazeno 376 dospělých pacientů (220 s ARDS způsobeným COVID-19 a 156 s non COVID ARDS).Před zahájením pronační polohy měl větší podíl pacientů s ARDS způsobeným COVID-19 těžkou formu onemocnění (53 % vs. 40 %), horší Pao2/Fio2 (13,0 kPa ((IQR) 10,5–15,5 kPa) vs. 14,1 kPa (IQR 10,5–18,6 kPa); p = 0,017), ale větší compliance (38 ml/cm H2O (IQR 27–53 ml/cm H2O) vs. 31 ml/cm H2O (IQR 21–37 ml/cm H2O); p <0,001). Pacienti s ARDS způsobeným COVID-19 měli delší střední dobu od intubace do zahájení pronační polohy (2,0 dní (IQR 0,7–5,0 dní) vs. 1,0 dní (IQR 0,5–2,9 dní); p = 0,03. Pronační poloha zavedená dříve než 24 hodin od intubace dosáhla většího zlepšení oxygenace (11 kPa (IQR 4–21 kPa) vs. 7 kPa (IQR 2–13 kPa); p = 0,002). Proměnné nezávisle spojené s kategorií respondentů byly Pao2/Fio2 před zahájením pronační polohy (OR 0,89 kPa–1 (95% CI, 0,85–0,93 kPa–1); p <0,001) a interval mezi intubací a pronační polohou (OR 0,94 d–1 (95% CI, 0,89–0,99 d–1); p = 0,019). Celková mortalita byla 45 %, přičemž nebyl zpozorován žádný významný rozdíl mezi ARDS a ARDS způsobený COVID-19.

Závěr: Pronační poloha, obzvlášť při časném zahájení, dosáhla signifikantní odpovědi v oxygenaci u přibližně 80 % ARDS způsobených COVID-19, podobně jako u ARDS. Tato odpověď byla nezávisle spojená se zlepšeným přežitím.

Critical Care Medicine DOI: 10.1097/CCM.0000000000005354

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 2
 • abstrakt: 3
72 %

Načasování elektivních chirurgických výkonů a odhad rizik po infekci virem SARS-CoV-2: multidisciplinární jednotné prohlášení britské Association of Anaesthetists, Centre for Perioperative Care, Federation of Surgical Specialty Associations, Roy
K. El-Boghdadly, T. M. Cook, T. Goodacre

Cílem tohoto prohlášení bylo aktualizovat předchozí jednotné doporučené postupy stran načasování elektivních chirurgických zákroků po infekci SARS-CoV-2 a pomoci tak tvůrcům politik, administrativním pracovníkům, lékařům i pacientům. V doporučeních zůstává, že pacient by podstoupit elektivní výkon po uplynutí 7 týdnů od infekce, pokud riziko odložení nepřevažuje nad benefity. Do tohoto rozhodnutí by mělo být zahrnuto stanovení rizika tzv. baseline mortality a zhodnocení modifikátorů rizik (faktory pacienta, infekce SARS-CoV-2 a faktory výkonu).

Asymptomatické SARS-CoV-2 infekce zvýšily perioperační mortalitu v průběhu 6 týdnů od infekce na trojnásobek a odhady, že asymptomatická infekce nebo infekce s mírným průběhem omicron varianty SARS-CoV-2 riziko nezvyšuje, jsou nepodložené důkazy. Pacienti s přetrvávajícími příznaky a ti s průběhem více závažným až vážným mohou profitovat i z delšího odložení elektivního výkonu než je navrhovaných 7 týdnů. Elektivní výkony by se neměly provádět v průběhu 10 dní od stanovení diagnózy infekce SARS-CoV-2 (hlavně z důvodu, že by pacient stále mohl být infekční).

Závěr: Autoři zdůrazňují důležitý fakt: načasování výkonu by mělo zahrnovat zhodnocení základních a zvýšených rizik, optimalizaci očkování a společné rozhodnutí. Navzdory tomu, že se tato doporučení vztahují na variantu omicron a dostupné důkazy, tyto principy mohou být také brány v potaz při nadcházejících variantách. Tato doporučení se mohou změnit s objevem nových dat.

Anaesthesia 2022, 77, 580–587

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 2
72 %

Ochrana čtvrtou dávkou BNT162b2 proti variantě Omicron v Izraeli
Yinon M. Bar-On, Yair Goldberg, Micha Mandel, et al.

Pomocí databáze izraelského ministerstva zdravotnictví byly extrahovány údaje o 1 252 331 osobách, které byly ve věku 60 let nebo více a byly způsobilé pro čtvrtou dávku během období, kdy byla B.1.1.529 (omikronová) varianta SARS-CoV-2 převládající (10. ledna až 2. března 2022).Odhadli jsme míru potvrzené infekce a závažného Covid-19 jako funkci času počínaje 8. dnem po podání čtvrté dávky (čtyřdávkové skupiny) ve srovnání s osobami, které dostaly pouze tři dávky (třídávková skupina ) a mezi osobami, které dostaly čtvrtou dávku o 3 až 7 dní dříve (interní kontrolní skupina). Pro odhad jsme použili kvazi-Poissonovu regresi s úpravou podle věku, pohlaví, demografické skupiny a kalendářního dne.

Výsledky: Počet případů závažného onemocnění Covid-19 na 100 000 osobodnů (neupravená četnost) byl 1,5 v agregovaných skupinách se čtyřmi dávkami, 3,9 ve skupině se třemi dávkami a 4,2 ve skupině vnitřní kontroly. V kvazi-Poissonově analýze byla upravená četnost závažného Covid-19 ve čtvrtém týdnu po podání čtvrté dávky nižší než ve skupině se třemi dávkami 3,5 krát (95% CI, 2,7 až 4,6) a byla nižší než ve skupině vnitřní kontroly 2,3 krát (95% CI, 1,7 až 3,3). Ochrana před závažným onemocněním během 6 týdnů po podání čtvrté dávky nepolevila. Počet případů potvrzené infekce na 100 000 osobodnů (neupravená četnost) byl 177 v agregovaných skupinách se čtyřmi dávkami, 361 ve skupině se třemi dávkami a 388 ve skupině vnitřní kontroly. V kvazi-Poissonově analýze byla upravená míra potvrzené infekce ve čtvrtém týdnu po podání čtvrté dávky dvakrát nižší než ve skupině se třemi dávkami (95% CI, 1,9 až 2,1) a byla 1,8 krát nižší než ve skupině vnitřní kontroly (95% CI, 1,7 až 1,9). Tato ochrana však v pozdějších týdnech slábla.

Závěr: Míra potvrzené infekce SARS-CoV-2 a závažného onemocnění Covid-19 byla nižší po čtvrté dávce vakcíny BNT162b2 než po třech dávkách. Ochrana proti potvrzené infekci se zdála být krátkodobá, zatímco ochrana před závažným onemocněním během období studie neslábla.

N Engl J Med 2022;386:1712-20. DOI: 10.1056/NEJMoa2201570

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 2
 • abstrakt: 3
72 %

Neurologické manifestace COVID-19 u kriticky nemocných pacientů: výsledky prospektivního multicentrického registru PANDEMIC
Konstantinos Dimitriadis , Jan Meis, Hermann Neugebauer, et al.

Cílem tohoto sdělení bylo charakterizovat prevalenci, rizikové faktory a ovlivnění outcome u kritických pacientů s neurologickou manifestací onemocnění COVID-19. Data byla sbírána v rámci prospektivního, multicentrického observačního registru PANDEMIC a podrobena deskriptivní a explorativní analýze.

Výsledky: Do analýzy bylo zahrnuto 392 pacientů, z toho 70,7% (277/392) bylo mužů a střední věk byl 65.3  (SD ± 3.1) let. Celkem 2681 pacientů bylo léčeno v rámci 15 center. Nové neurologické onemocnění bylo identifikováno u 350 pacientů, prevalence tedy byla 12,7%. Nejčastěji identifikovanými kategoriemi byla encefalopatie 46.2%; 181/392), cerebrovaskulární (41.0%; 161/392) and neuromuskulární onemocnění (20.4%; 80/392). Při PCR analýze likvoru na SARS-COv-2, byly pouze 3 testy pozitivní. Nemocniční mortalita byla 36,0% (140/389), fuknční outcome (mRS 3 to 5) u přeživších pacientů při propuštění bylo špatné u 70,9% (161/227). Intrakraniální krvácení (OR 6.2, 95% CI 2.5–14.9, p < 0.001) a akutní ischemická ataka (OR 3.9, 95% CI 1.9–8.2, p < 0.001) byly silnými prediktory pro špatný outcome.

Závěr: Na základě dat z této dobře zmapované kohorty COVID-19 kriticky nemocných ICU pacientů, u 12,7% se projevila neurogenní manifestace, zvyšující mortalitu a morbiditu. Nebyly důkazy o přímém ovlivnění CNS virem. Tyto neurologické  mohou být součástí  přímé a nepřímé sekvence infekce u kriticky nemocných pacientů. Po neurologických manifestacích by se mělo aktivně pátrat a měly by být léčeny.

Dimitriadis et al. Critical Care (2022) 26:217

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Bezpečnost a účinnost různých anestetických režimů pro rodičky s COVID-19 podstupující císařský řez : série případů 17 pacientů
Rong Chen, MD . Yuan Zhang et al.

Cílem tohoto retrospektivního přehledu je zhodnotit management a bezpečnost epidurální nebo celkové anestezie při císařském řezu u  COVID-19 pozitivních rodiček a jejich novorozenců a zhodnotit standardizaci postupů u ošetřujícího personálu. Hodnocena byla jejich epidemiologická historie, CT sken hrudníku, laboratorní odběry a SARSCoV-2 pozitivita nukleové kyseliny.

Výsledky: Klinické charakteristiky 17 těhotných žen infikovaných SARS-CoV-2 byly podobné předchozím diagnostikovaným netěhotných dospělým pacientům. Všech 17 pacientek podstoupilo císařský řez s anestezií, provedený podle standardizovaného anestetického / chirurgického postupu. Čtrnáct z nich podstoupilo kontinuální epidurální anestezii a u 12 došlo k významné perioperační hypotenzi. Tři pacientky podstoupili celkovou anestezii s tracheální intubací z důvodu potřeby emergentního zákroku. Tři z pacientek se stále zotavují z císařského porodu a dostávají léčbu COVID-19 v nemocnici. Tři novorozenci byli narození předčasně. Nebylo zaznamenáno žádné úmrtí ani vážně neonatální asfyxie. Všechny neonatální testy nukleové kyseliny na SARSCoC-2 byly negativní. Během péče o pacientky nebyl infikován žádný zdravotnický personál.

Výsledky: Epidurální i celková anestézie byly bezpečně použity při císařském porodu u rodiček s COVID-19. Nicméně výskyt hypotenze během epidurální anestézie se zdál být nadprůměrný. Správné přeložení pacienta, přístup zdravotnického personálu a náležitá ochranná opatření jsou účinná v ochraně bezpečnosti zdravotnického personálu od COVID-19.

Can J Anesth/J Can Anesth

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 2
 • abstrakt: 3
68 %

Koronavirus 2019 v Itálii – vypuknutí nákazy: doporučení pro klinickou praxi
M. Sorbello, K. El-Boghdadly et al.

Nový koronavirus 2019 je jednořetězcová, ribonukleová kyselina, která způsobila mezinárodní pandemii COVID 2019. Tento článek shrnuje vliv koronavirového onemocnění na regionální a národní infrastrukturu zdravotnictví v Itálii. Uvádí také doporučení založené na klinických zkušenostech italských lékařů s ošetřováním pacientů. Klíčové popsané elementy jsou: bezpečná oxygenoterapie, management dýchacích cest, osobní ochranné pomůcky a netechnické aspekty péče o COVID-19 pozitivní pacienty. Zvládnutí mnoha důsledků nové pandemie závisí na plánování, tréninku a týmové spolupráci lékařů a zdravotního systému.

Anaesthesia 2020, 75, 724–732

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 5
 • zpracování: 2
 • abstrakt: 3
68 %

COVID-19 u kriticky nemocných dětí: popisný přehled literatury
Jacqueline S. M. Ong, Alvise Tosoni, YaeJean Kim, et al.

Tento článek předkládá souhrnný přehled dostupné literatury a jistě cenný pohled na klinický management COVID-19, stejně jako informace k opatřením, které by každé oddělení pediatrické JIP mělo provést.

Závěr: Případy dětských pacientů s COVID-19 v kritickém stavu jsou spíše vzácné, ale vzhledem celkovému celosvětovému nárůstu počtu nakažených, je třeba počítat s nárůstem kriticky nemocných pacientů s COVID-19 i v pediatrické populaci. Proto je nezbytná spolupráce na lokální, národní a mezinárodní úrovni, včetně sdílení informací v rámci mezinárodní komunity dětských JIP. 

Pediatr Crit Care Med 2020; 21:662–666

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
68 %

COVID-19, osobní ochranné pomůcky a jejich vliv na pracovní výkon zdravotníků
Keith J. Ruskin, Anna Clebone Ruskin, Brian T. Musselman, et al.

Lékaři, kteří pečují o COVID-19 pozitivní pacienty, musejí být chráněni osobními ochrannými pomůckami, jejichž nošení sebou přináší dyskomfort v podobě zvýšené dechové práce, zúžení zorného pole, snížené srozumitelnosti řeči a zhoršeného sluchového vnímání. V neposlední řadě jsou zdravotníci vystaveni tepelnému stresu a obtížím při opakovaném oblékání a vysvlékání ochranných pomůcek. Tento článek se zabývá jednotlivými formami dyskomfortu a možnostmi tyto potíže redukovat.

Závěr: Fyziologické a psychologické nároky, které jsou na zdravotníky kladeny při nošení kompletního setu osobních ochranných pomůcek proti nákaze COVID-19 jsou sice komplexní povahy, ale okamžitá protiopatření a dlouhodobé zmírňující strategie, včetně edukativních programů, mohou zlepšit schopnost zdravotníků poskytovat péči.

ANESTHESIOLOGY 2021; 134:518–25

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 5
 • zpracování: 2
 • abstrakt: 3
68 %

Onemocnění Coronavirem 2019 a pediatrická anestezie
Jonathan M. Tan, Nicola Dismac, Clyde T. Matava, et al.

Cílem tohoto přehledu bylo dodat aktuální dostupné důkazy  o poskytování bezpečné a efektivní anesteziologické péče pro pediatrické pacienty v době COVID-19 a zdůraznit pokračující nezodpovězené otázky v literatuře.

Výsledky: Bezpečná a efektivní anesteziologická péče může byt poskytována v případě dobrého plánování, koordinace, dostatečných zdrojů a přípravy personálu. Od začátku pandemie sdíleli pediatričtí anesteziologové důležité náhledy, jak přizpůsobit anesteziologickou péči u pacientů s COVID-19. Nejprve se jednalo zejména o otázku bezpečného zajištění dýchacích cest, avšak role anesteziologa jako lídra perioperační péče s sebou nesla péči o pacienta stran dalších nemocničních procedur, jako je testování, transport, příprava operačního sálů a zajištění bezpečnosti personálu. Některé oblasti zůstávají nedostatečně prostudovány. Jedná se zejména o načasování elektivních výkonů po prodělané infekci COVID-19, perioperační možnost reinfekce a další úvahy ohledně managementu očkovaných dětí.

Závěr: Pediatrická anestezie může být poskytována bezpečně u dětí s infekcí COVID-19. Je třeba věnovat více pozornosti perioperačnímu managementu těchto pacientů v období zotavování.

Curr Opin Anesthesiol 2021, 34:292–298

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 3
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
68 %

Průzkum globálního dopadu COVID-19 na praxi pediatrické anestezie: Studie z kolaborativní skupiny pediatrické anestezie COVID-19
Codruta N. Soneru, Allison M. Fernandez, Victoria Bradford, et al.

Cílem průzkumu bylo zjistit a vyzdvihnout variace v perioperativní péči během období pandemie COVID-19, včetně dostupnosti ochranných pomůcek, jak ovlivnila pandemie praxi v jednotlivých centrech a rovněž její  ekonomický dopad.

Výsledky: Šedesát tři institucí (100% míra odpovědi) se účastnilo COVID-19 průzkumu dětské anestezie. Čtyřicet jedna nemocnic (65%) pocházelo ze Spojených států. Masky N95 byly anesteziologickým týmům k dispozici v 91% institucí (n = 57) (95% CI: 80% - 96%). COVID-19 testovací kritéria anesteziologických zaměstnanců a pokyny pro návrat do práce se lišily podle instituce. Strukturovaná školení zaměřené na zlepšení COVID-19 bezpečnosti a péče o pacienty se byly v 62% institucí (n = 39). Pediatričtí anesteziologové byli ekonomicky ovlivněni omezením jejich zaměstnaneckých výhod a omezením cestování z důvodu zaměstnavatelem uložených karanténních předpisů.

Závěr: Data naznačují, že COVID-19 pandemie ovlivnila testování, bezpečnost, klinické řízení a ekonomiku pediatrické anesteziologické praxe.

Pediatric Anesthesia. 2021;31:720–729.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 3
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
68 %

Dlouhodobé přežití u pacientů na umělé plicní ventilaci se závažným průběhem COVID-19: observační kohortová studie
Oscar Penuelas, Laura del Campo‑Albendea, Amanda Lesmes Gonzalez de Aledo et al.

Cílem této retrospektivní multicentrické národní kohortové studie bylo odhadnout 180denní mortalitu (primární sledovaný parametr) u pacientů s onemocněním COVID-19, vyžadujících invazivní ventilaci a vyvinout prediktivní model pro dlouhodobou úmrtnost.  Sekundárním sledovaným parametrem byla délka pobytu na JIP a v nemocnici a mortalita na JIP nebo v rámci hospitalizace.

Výsledky: Ve studii bylo zahrnuto 868 pacientů (věkový medián 64 let (IQR 56–71 let, 72 % mužů). Závažnost stavu při přijetí na JIP, odhadnutá pomocí SAPS3, činila 56 bodů (IQR 50–63). Před intubací dostalo 26 % pacientů nějakou formu neinvazivní respirační podpory. Celková neupravená míra 180denního přežití byla 59 % (95% CI 56–62%). Predikční faktory měřené během pobytu na JIP, které jsou spojené s 180denním přežitím, byly: věk (OR pro nárůst o 1 rok 1,051; 95% CI 1,033–1,068), SAPS3 (OR pro nárůst o 1 bod 1,027; 95% CI 1,011–1,044), diabetes (OR 1,546; 95% CI 1,085–2,204), poměr neutrofilů k lymfocytům (OR pro nárůst o 1 jednotku 1,008; 95% CI 1,001–1,016), neúspěšné pokusy o neinvazivní ventilaci pozitivním přetlakem před orotracheální intubací (OR 1,878 (95% CI 1,124–3,140)), použití strategie selektivní dekontaminace trávicího traktu během pobytu na JIP (OR 0,590 (95% CI 0,358–0,972)) a podávání nízké dávky kortikosteroidů (methylprednisolon 1 mg/kg) (OR 2,042 (95% CI 1,205–3,460)).

Závěr: Dlouhodobé přežití pacientů na umělé plicní ventilaci se závažným průběhem onemocnění COVID-19 dosahuje více než 50 % a může pomoci poskytnout individualizovanou stratifikaci rizik a potenciální léčbu.

Peńuelas et al. Ann. Intensive Care (2021) 11:143.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 2
 • abstrakt: 3
68 %

Výkon a impakt týmové spolupráce na zajištění dýchacích cest během pandemie COVID-19
Keziah Magor, Tejinder Chhina, Ivan Cacic, et al.

Účelem studie bylo zjistit výkon a impakt týmu pro zajištění dýchacích cest (AMT) u dospělých pacientů, sestaveného během pandemie COVID-19. Provedli jsme retrospektivní kohortový přehled všech dospělých pacientů, kterým byly zajištěny dýchací cesty od AMT (n = 269) formou dotazníku, zaměřeného na lékaře, kteří měli možnost aktivovat AMT (n = 77). Sledovanými parametry byly: úspěšnost intubace, počet pokusů o intubaci, doba nutná k intubaci, dobu odezvy týmu, dobu kontaktu s pacientem, komplikace intubace a nedodržení protokolů osobních ochranných zařízení (PPE). Průzkum lékařů hodnotil relevanci, výkon, přiměřenost a klinickou užitečnost AMT.

Výsledky: AMT intubovalo 231 pacientů. Data ukázala, že 91 % intubací bylo provedeno na první pokus. Průměrná (směrodatná odchylka) doba nutná k intubaci byla 2,1 (0,2) min. Míra komplikací byla minimální. Výskyt porušení položek protokolu PPE byl méně než 6 %. Žádný člen AMT nehlásil příznaky COVID-19. Míra odpovědí na lékařský průzkum byla 36 %. Mezi účastníky panovala shoda, že AMT měla během pandemie COVID-19 značnou klinickou užitečnost.

Závěr: AMT sestavený během pandemie COVID-19 prokázal vysokou způsobilost a účinnost a měl příznivý dopad na hlavní odpovědné lékaře, kteří aktivovali tým.

Can J Anesth/J Can Anesth https://doi.org/10.1007/s12630-021-02144-6

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 2
 • abstrakt: 3
68 %

Management péče o kriticky nemocné pacienty s COVID-19 na JIP: Prohlášení od expertů na intenzivní medicínu z první linie v čínském Wu-chanu
You Shang, Chun Pan et al.

Na tomto prohlášení se podílolo 16 expertů z první linie v oblasti intenzivní péče, bojujících proti epidemii COVID-19 ve Wu-chanu. Každý odborník dostal za úkol v rámci svého oboru poskytnout návrhy prohlášení a odůvodnění. Části znaleckého posudku jsou založeny na epidemiologických a klinických důkazech, bez dostupných vědeckých důkazů.

Výsledky: Byl předložen komplexní dokument se 46 prohlášeními, zahrnující otázky ochrany zdravotnického personálu, etiologického došetření, diagnostiky a terapie při funkčních poruch tkání a orgánů, psychologické intervence imunoterapie, nutriční podpory a transportu kriticky nemocných pacientů COVID-19. Mezi nimi 5 doporučení bylo silných (1. stupeň), 21 bylo slabých (2. stupeň) a 20 bylo odborných stanovisek. Silná shoda od účastníků hlasování byla získána pro všechna doporučení.

Závěr: Pro pacienty COVID-19 stále neexistuje cílená terapie. Dynamické monitorování a podpůrná léčba pro obnovení tkáňové vaskularizace a funkce orgánů jsou zvláště důležité.

Shang et al. Ann. Intensive Care (2020) 10:73

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 4
 • zpracování: 2
 • abstrakt: 3
64 %

Krátkodobé a dlouhodobé komplikace způsobené standardními a prodlouženými cykly v poloze na zádech u pacientů s COVID-19 - NLZP publikace
Alberto Lucchini, Vincenzo Russotto , Nicola Barreca, et al.

Cíl: Zjistit krátkodobé a dlouhodobé komplikace způsobené standardní (≤24 hodin) a prodlouženou (>24 hodin) polohou na zádech u pacientů s COVID-19. Metody: Retrospektivní kohortová studie provedená na všeobecné jednotce intenzivní péče v Itálii. Zařazeni byli pacienti na umělé plicní ventilaci, kteří byli léčeni pronační polohou. Zaznamenali jsme krátkodobé komplikace ze souboru dat a dlouhodobé komplikace z plánované kontrolní návštěvy, tři měsíce po propuštění z intenzivní péče.

Výsledky: Do studie bylo zařazeno celkem 96 pacientů. Medián doby každého cyklu pronační polohy (302 cyklů) činil 18 (16-32) hodin. U 37 (38 %) pacientů byl realizován alespoň jeden cyklus prodloužené pronace. Pacientů s alespoň jedním dekubitem způsobeným pronační polohou bylo 38 (40 %). U pacientů s proleženinami byl zjištěn statisticky významný rozdíl v délce pobytu na jednotce intenzivní péče, počtu dnů na mechanické plicní ventilaci, počtu cyklů pronační polohy, celkové době strávené v pronační poloze a použití prodloužené pronační polohy ve srovnání s pacienty bez proleženin. Všechny léze byly nízkého stupně. Nejvíce postiženými místy byly lícní kosti (18 %) a brada (10 %). Kontrolní návštěva, naplánovaná tři měsíce po propuštění z intenzivní péče, byla možná u 58 pacientů. U všech pacientů bylo možné vyšetřit všech 12 svalových skupin pomocí vyšetření podle škály Medical Research Council. Žádný pacient neuvedl ztrátu citlivosti nebo přítomnost neuropatické bolesti horních končetin.

Závěry: Prodloužená pronační poloha je proveditelná a mohla by snížit pracovní zátěž zdravotnického personálu bez významného zvýšení závažných komplikací souvisejících s pronační polohou.

Intensive & Critical Care Nursing 69 (2022) 103158

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 3
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
64 %

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET