Články na téma

EFEKTIVITA A NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY VYSOKOFREKVENČNÍ OSCILAČNÍ VENTILACE U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ S ARDS: META-ANALÝZA
Chun-Ta Huang, Hsien-Ho Lin, Sheng-Yuan Ruan et al.

Vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV) teoreticky nabízí všechny cíle protektivní ventilace a zdá se být ideální k léčbě dospělých pacientů s ARDS. Efekt na mortalitu nicméně zůstává nejasný. Do meta-analýzy bylo zahrnuto celkem 5 randomizovaných studií (1580 pacietů). Data poukazují, že HFOV signifikantně zlepšila oxygenaci v první den terapie, nicméně nevedla k redukci mortality. Dvě předčasně ukončené studie poukazovali na potenciální zhoršení outcome při HFOV v terénu ARDS. Aplikace HFOV byla asociována se zvýšeným rizikem barotraumatu a zhoršením hemodynamiky. Data nedoporučují HFOV jako rutinnou terapii u pacientů s ARDS.

Critical Care 2014, 18:R102 doi:10.1186/cc13880

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 3
88 %

MÁ TYP RESUSCITAČNÍHO ROZTOKU VLIV NA RYCHLOST REVERZI ŠOKU: RANDOMIZOVANÁ ANIMÁLNÍ STUDIE
C. Roger, L. Muller, P. Deras et al.

Optimální resuscitační tekutina k časné terapii život ohrožujícího krvácení zůstává neidentifikována. Cílem studie bylo srovnat účinek reverze šokového stavu při použití ringer-láktátu (RL) ve srovnání s hydroxyetylškrobem 130/0.4 (HES) v časné fázi hemoragického šoku. K zhodnocení vaskulární permeability měřili autoři plasmatickou hladinu endoteliálního růstového faktoru (VEGF) . Ve studii bylo intervenováno 36 prasat, u kterých byl vyvolán hemoragický šok (krevní ztráta 30ml/kg) k udržení MAP 40 mmHg po dobu 30 minut a následně byli randomizovány do dvou skupin: HES a RL 1ml/kg/min až do doby dosažení inciálního MAP a následně jeho udržení po dobu 60 minut.  Čas k dosažení inciálního MAP byl signifikantně nižší v HES skupině (4x) ve srovnání s RL skupinou. Během iniciální resuscitace bylo podáno 279ml HES a 1011ml RL, během stabilizační fáze bylo podáno 119 ml HES a 541ml RL. Dosažení cíleného MAP bylo rychlejší v HES skupině při použití menšího objemu infudované tekutiny. Hodnoty VEGF byli stejné u obou skupin, nebyl identifikován rozdíl ve vaskulární permeabilitě.

British Journal of Anaesthesia 112 (6): 1015–23 (2014)

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
84 %

ROSUVASTATIN A SEPSI INDUKOVANÉ ARDS
Jonathon D. Truwit, M.D. et al

Při ARDS (acute respiratory distress syndrome) může zánětlivý proces v plicích a jiných tkáních vést k život ohrožujícímu multiorgánovému selhání. Inhibitory  3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductázy (statiny) modulují zánětlivou reakci. Předchozí observační studie poukazují na možný benefit v outcome při terapii statiny u septických pacientů. Autoři testovali potenciální benefit rosuvastatinu u pacientů se sepsi-indukovaným ARDS. Pacienti byli randomizováni do skupin placebo vs. rosuvastatin. Primárním cílem byla nemocniční a 60-denní mortalita, sekundárním cílem bylo zhodnocení dnů bez nutnosti ventilační podpory- ventilator free days  a dnů bez orgánového selhání. Studie byla zastavena po analýze při dosažení počtu 745 pacientů. Nebyl identifikován rozdíl v 60-denní mortalitě a počtů dnů bez ventilační podpory mezi skupinama. Terapie rosuvastatinem nevedla k zlepšení outcome a může přispívat k zvýšení rizika renální a hepatální dysfunkce.

DOI: 10.1056/NEJMoa1401520

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
84 %

TRANSTHORAKÁLNÍ ULTRAZVUK V DIAGNOSTICE PLICNÍCH ATELEKTÁZ BĚHEM ANESTEZIE U DĚTÍ
Cecilia M. Acosta, Gustavo A. Maidana, Daniel Jacovitti

Cílem studie bylo zhodnotit přínos ultrazvukového vyšetření plic k diagnostice anestezii indukovaných plicních atelektáz u dětí podstupujících vyšetření magnetickou rezonancí. Celkem bylo zařazeno 15 dětí ve věku 1-7let. Anestezie byla vedená sevofluranem při zachování spontánní dechové aktivity. Bylo provedeno referenční MRI skenování a následně LUS (ultrazvuk plic) lineární sondou (6-12MHz). Celkem u 14 pacientů byla diagnostikována atelektatická část plic, většinou v dependentní části plic. LUS vykazoval 88% senzitivitu a 89% specificitu při srovnání s MRI standardem. LUS je přesná, bezpečná a jednoduchá bed-side vyšetřovací metoda k diagnostice anestezii indukovaných atelektáz.

Anesthesiology 2014; 120:1370-9

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
80 %

DIAGNOSTICKÁ HODNOTA KONCENTRACE HISTAMINU A TRYPTÁZY BĚHEM TÉŽE ANAFYLAXE A ANAFYLAKTICKÉHO ŠOKU NEBO SRDEČNÍ ZÁSTAVY BĚHEM ANESTEZIE
Dominique Laroche, Philippe Gomis, Emmanuel Gallimidi et al.

Diagnostika akutní život ohrožující alergické reakce během anestezie je založena na klinických známkach anafylaxe, měření koncentrace histaminu a tryptázy a alergických testů. U zemřelých pacientů není možné vykonat následné kožní testování a efekt resuscitační terapie na koncentraci mediátorů alerické reakce není znám. Autoři srovnávali koncentrace histaminu a tryptázy u pacientů s těžkou anafylaktickou reakcí a u pacientů v šokovém stavu z jiné příčiny. Střední koncentrace histaminu a tryptázy zůstala nezměněná během resuscitace a byla signifikantně vyšší v alergické skupině. Optimální hranice indikovaná alergický podklad reakce byla definována hodnota histaminu 6.35 nmol/l (sensitivita: 90.7% , specificita: 91.7%) a hodnota tryptázy 7.35 μg/l (sensitivity: 92%, specificity: 92%). Resuscitační péče nevedla k ovlivnění hladin mediátorů alergické reakce. Všechny život-ohrožující reakce během anestezie asociované s elevací mediátorů alergické reakce by měli být klasifikované jako alergická reakce. Výsledky studie jsou mají taky forenzní aplikace při úmrtí pacienta během anestezie.

Anesthesiology 2014; XXX:XXX-XXX

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
80 %

SPOLEHLIVOST MĚŘENÍ PULZNÍ OXYMETRIE NA NOSNÍCH KŘÍDLECH
T. E. Morey, M. J. Rice, T. Vasilopoulos et al.

Nosní křídla jsou vzhledem na perfuzi pocházející z kombinací  větví externí a interní karotidy atraktivní lokalizaci k měření pulzní oxymetrie. Autoři testovali spolehlivost měření pulzní oximetrie sondou umístněnou na nosních křídlech ve srovnání se standardním místem měření - prstem. Měření oximetrie na nosním křídlu bylo spolehlivé v rozmezí 70-100%. Alární sonda vykazovala větší přesnost ve srovnání v konvenční sondou k měření na prstech.

British Journal of Anaesthesia 112 (6): 1109–14 (2014)

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
80 %

VITAMIN D A RIZIKO 90-DENNÍ MORTALITY CHIRURGICKÝCH PACIENTŮ:PROSPEKTIVNÍ STUDIE
Sadeq A. Quraishi, Edward A. Bittner, Livnat Blum, BA et al.

Sérová hladina 25-hydroxyvitaminu D během prvních 24hod od příjmu může identifikovat kriticky nemocné se zvýšeným rizikem prolongované hospitalizace, re-hospitalizace a zvýšeným rizikem mortality. Je potřeba randomizovaných kontrolovaných studií k posouzení účinku suplementace vitaminu D na outcome chirurgických pacientů.

Crit Care Med 2014; 42:1365–1371

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 4
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
80 %

ISOTONICKÉ KRYSTALOIDY:REVIEW
D. Orbegozo Corte´s, A. Rayo Bonor a J. L. Vincent

Rozsáhlé review aktuálních věnující se aktuálně dostupným krystaloidním rozotkům. Analyzuje jejich benefit a jejich eventuální nežádoucí účinky.

British Journal of Anaesthesia 112 (6): 968–81 (2014)

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
80 %

SROVNÁNÍ 3 TECHNIK ZAVEDENÍ KATETRU K FEMORÁLNÍM NERVU
Ehab Farag, Abdulkadir Atim, Raktim Ghosh et al.

Ultrazvukovo navigovaná kontinuální perineurální blokáda může být spojena s neurostimulační technikou a to stimulační jehlou nebo stimulačním katetrem. Autoři testovali non-inferioritu samotné ultrazvukem navigované blokády ve srovnání USG+ neurostimulace. Ultrazvukem navigovaná blokáda byla ekvivalentní v efektivitě (spotřeba analgetik a hodnocení bolesti) ve srovnání s USG + neurostimulace, a zároveň byla superiórní v cost-efektivitě. Aplikace blokády byla rychlejší a levnější.

Anesthesiology 2014; XXX:XX-XX

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
76 %

INTRAOPERAČNÍ A2-ADRENERGNÍ AGONISTÉ A POOPERAČNÍ CHOVÁNÍ U DĚTSKÝCH PACIENTŮ:SYSTEMATICKÉ REVIEW A META-ANALÝZA
A. Pickard, P. Davies, K. Birnie a R. Beringer

Celková anestezie je pro dětského pacienta stresující událostí. Více jak dvě třetiny pacientů vykazují abnormální chování v pooperačním období jako delirantní stav a posthospitalizační poruchu chování. Cílem systemtického review je zhodnotit efekt intraoperační terapie a2-adrengerními agonisty na pooperační chování dětských pacientů. Z analýzy plyne, že implementace a2-agonistů do intraoperační terapie vede k redukci incidence vzniku pooperačního deliriua u dětských pacientů, možná prolongace zotavacího období má minimální klinický význam.

British Journal of Anaesthesia 112 (6): 982–90 (2014)

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

EFEKTIVITA ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÉ KATETRIZACE RADIÁLNÍ ARTERIE: REVIEW A META-ANALÝZA
Wan-Jie Gu, Hong-Tao Tie, Jing-Chen Liu et al.

Ultrazvukem navigovaná katetrizace radiální arterie u dětí a kojenců zvyšuje úspěšnost první punkce, snižuje počet punkcí, zkracuje dobu intervence a incidenci hematomu. Ultrazvukem navigovaná katetrizace je efektivní a bezpečnou technikou.

Critical Care 2014, 18:R93 doi:10.1186/cc13862

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
76 %

LOKÁLNÍ ANESTETIKA V REGIONÁLNÍ ANESTEZII
Hillenn Cruz Eng, Shayanti Meela Ghosh a Ki Jinn Chin

Volba lokálních anestetik (LA) v regionální anestezii je ovlivněná žádaným nástupem, délkou trvání blokády a možnými vedlejšími účinky LA.  Review článek popisující aktuální praxi v denní subarachnoideální anestezii. Věnuje se titraci dávky LA, koncentraci na dosažení  žádané nervové blokády. Subarachnoideální blokáda 2-chlorprocainem vede k rychlému nástupu blokády a rychlému odeznění blokády. Lidokain a mepivakain jsou vhodné k delší blokádě. Dávkování v regionální anestezii poukazuje, že vliv na začátek, úspěšnost a trvání blokády má celkové množství účinné látky a ne koncetrace a objem.
V dnešní praxi denní subarachnoideální anestezii existují efektivní alternativy ropivacainu a to obzvláště 2-chlorprokain. Trend redukovat dávky pri ultrazvukem navigované regionální blokádě vede k zlepšení bezpečnosti regionální anestezie, ale měl by být vyvážen možným rizikem redukci rychlosti nástupu a délky účinné blokády.

Curr Opin Anesthesiol 2014, 27:000–000

Rating:
 • téma: 3
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
68 %

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET