Články na téma

KPR guidelines 2015
Koenraad G. Monsieurs, Jerry P. Nolanc, Leo L. Bossaert and ERC Guidelines 2015 Writing Group

Aktualizované guidelines resuscitace 2015 volně dostupné: http://www.cprguidelines.eu/

Resuscitation 95 (2015) 1–80

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 5
96 %

Porodní analgezie a analgetická účinnost remifentanilu: systematické review
Petr Štourač, Martina Kosinová, Hana Harazim et al.

Ačkoliv je epidurální porodní analgezie považována za zlatý standart analgetických metod během porodu, v případě kontraindikací je systémové podání remifentanilu možnou alternativou. První podání prokazující bezpečnost remifentanilu na matku a dítě bylo dokumentováno již v roce 1996 a od té doby je k dispozici vícero studií věnující se danému tématu. Cílem této meta-analýzy byla evaluace recentně publikovaných studií (do 12/2014)k zhodnocení anagetické efektivity remifentanilu během porodu (pokles VAS o 2 více během první hodiny od indukce analgezie).Celkem bylo do review zařazeno 44 článků a do meta-analýzy bylo zařazeno 15 randomizovaných kontrolovaných studií. Kombinované data z analýzy poukazují na signifikantní pokles VAS (více jak 2) ve skupině s remifentanilem. V review autoři popisují možné modely aplikace, dávkování a eventuální nežádoucí účinky na matku a plod.

Závěrem:  remifentanil během porodu je efektivní analgetická metoda, která vede k poklesu VAS o více jak 2 stupně v první hodině od podání.

Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2015; 159:XX.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 3
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 5
88 %

Zapojení interaktivní výuky do pregraduálního studia akutní medicíny: virtuální pacient, pokročilé simulace a přenosy z operačních sálů
Harazim H., Štourač P., Kosinová M. et al.

Autorský tým portálu akutně.cz představuje přehled možností interaktivní výuky, které nabízí studentům medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (LF MU): využití virtuálního pacienta (interaktivní algoritmy, klinické scénáře), simulovaného pacienta, nácvik technik zajištění pacienta na modelech, simulátory s implementovaným fyziologickým modelem anebo videokonferenční přenosy dění z operačních sálů. Tyto metody výuky se staly součástí výše zmíněných předmětů v pregraduální výuce studentů Všeobecného lékařství, Zubního lékařství a nelékařských zdravotnických oborů. Od roku 2007 bylo na LF MU vytvořeno 43 interaktivních výukových algoritmů v české a anglické jazykové verzi. Proces tvorby počínaje studiem literatury, tvorbou textu jednotlivých uzlů a získání multimediálních materiálů probíhá ve skupině 2–3 studentů medicíny pod vedením lékaře a trvá 2 semestry. Vzniklý algoritmus je ve formě Flash objektu volně přístupný online na portálu AKUTNE.CZ (www.akutne.cz). Klinické scénáře představují skutečné případy pacientů v těžké sepsi, hospitalizovaných na pracovišti intenzivní medicíny, jejichž data se stala součástí registru EPOSS (eposs.registry. cz; Data-based evaluation and prediction of outcome in severe sepsis). Videokonferenční přenosy z operačních sálů do výukové místnosti umožní shlédnout raritní operační výkony velkému počtu studentů naráz bez narušení provozu operačních sálů. Pokročilý pacientský simulátor firmy CAE Healthcare® je na LF MU již čtvrtým rokem využíván k nácviku řešení týmové spolupráce u akutních situací v rámci předmětů První pomoc, Intenzivní medicína a Urgentní medicína. Přinesli jsme přehled metod, kterými lze obohatit pregraduální výuku akutních stavů v medicíně, spolu s návody na jejich implementaci do kurikula.

Anest. intenziv. Med., 26, 2015, č. 4, s. 202–212

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 2
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 5
84 %

Bezpečnost a efektivita regionální citrátové antikoagulace během kontinuálních hemodialýzy u pacientů s jaterním selháním
Torsten Slowinski , Stanislao Morgera, Michael Joannidis et al.

Regionální citrátová antikoagulace (RCA) během kontinuálních eliminačních metod je běžně používanou strategii v intenzivní péči. Její bezpečnost u pacientů s jaterním selháním je nejasná. Cílem studie bylo zhodnotit bezpečnost a efektivitu citrátové antikoagulace u pacientů s různym stupňem jaterních selhání. Do studie bylo zařazeno celkem 133 pacientů léčených kontinuální eliminační metodou - hemodialýzou (RCA-CVVHD) a regionální citrátovou antikoagulací. Parametr bezpečnosti byl vznik těžké metabolické acidózy, nebo alkalózy (pH ≤7.2 or ≥7.55) a/nebo těžké hypo- nebo hyperkalcémie (ionizované kalcium ≤0.9 or ≥1.5 mmol/L). Parametr efektivity byla životnost filtru. Dle tíže jaterní dysfunkce byli pacienti rozděleni do skupin dle sérové hladiny bilirubinu (normalní jaterní funkce bilirubin ≤2 mg/dl, lehká dysfunkce >2 to ≤7 mg/dl, težká dysfunkce  >7 mg/dl). Celkem 48 pacientů bylo zařazeno do skupiny s normální funkci jater, 43 do skupiny s mírnou dysfunkcí a 42 pacientů do skupiny s těžkou jaterní dysfunkci. Dysfunkce jater byl predominantně ischemické etiologie (39%), součástí multiorgánové dysfunkce (27%). Parametr bezpečnosti - vznik těžké metabolické alkalózy se signifikantně nelíšil mezi skupinama (normální funkce 2%, lehká dysfunkce 0%, těžká dysfunkce 5%), težká acidóza (normální funkce 13%, lehká dysfunkce 16% a težká dysfunkce 14%). Výskyt hypokalcémie byl: 8% v skupině s normální funkcí, 14% s lehkou dysfunkci a 12% s těžkou dysfunkci. Těžká hyperkalcémie se nevyskytla u žádného sledovaného pacienta. Ze sledované počtu pacientů jenom u třech subjektů byla identifkována porucha citrátového metabolismu. Celková životnost filtru v době 72hod byla 49%.

Závěrem: RCA-CVVHD je bezpečná terapeutická metoda u pacientů s jaterním selháním. Regionální citrátová antikoagulace vede k excelentní životnosti filtru a je doporučena jako metoda první volby u majority kriticky nemocných pacientů. 

Slowinski et al. Critical Care (2015) 19:349

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
84 %

Predikce hypotenze u stabilních pacientů s nevarikózním krvácením do horního GIT:PCT laktát
Byuk Sung Ko, Won Young Kim, Seung Mok Ryoo

V retrospektivní observační studii autoři testovali prediktivní hodnotu iniciální hladiny laktátu k predikci vzniku hypotenze u stabilních hospitalizovaných pacientů s nevarikózním krvácením do horního GIT. Celkem bylo zařazeno 1003 pacientů přijatých do ústavní peče s nevarikózním krvácením horního GIT při příjmu přes oddělení urgentního příjmu, kde byla odebrána PCT hladina laktátu. Hypotenze v prvních 24hodinách se vyskytla u 157 pacientů a elevovaná hladina laktátu (≥ 2.5 mmol/L) měla 90% specificitu a 84% negativní prediktivní hodnotu pro výskyt hypotenze. Při hodnotě laktát více jak 5mmol/l byla specificita laktátu 98% a negativní prediktivní hodnota 87%.

Závěrem: PCT (bedside) stanovení hladiny laktátu může mít prediktivní hodnotu k identifikaci rizikových pacientů s akutním nevarikozním krvácením do horního GIT.

CritCare Med 2015; 43:2409–2415

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
80 %

Citrátová antikoagulace vs. heparin u CRRT (kontinuálních eliminačních metod): meta-analýza
Ming Bai, Meilan Zhou, Lijie He et al.

Cílem meta-analýzy bylo zhodnotit efektivitu a bezpečnost citrátové lokální antikoagulace ve srovnání s heparinem při CRRT u kriticky nemocných. Celkem bylo zařazeno 11 studií o vzorku 992 pacientů. Citrátová regionální antikaogulace vedla k signifikantní redukci ztráty okruhu (vysrážení) a redukci selhání filtru ve srovnání s regionální nebo systémovým podání heparinu.Regionální citrát měl signifikantně nižší riziko krvácení ve srovnání se sytémovou antikoagulaci heparinem a srovnatelné riziko s regionálním heparinem. Incidence heparinem indukované trombocytopenie (HIT) byla vyšší ve skupinách s heparinem a incidence hypokalcémie byla vyšší ve skupině s citrátem. Mezi sledovanýma skupinama nebyl statisticky signifikantní rozdíl v mortalitě.

Závěrem: vzhledem na nižší riziko poruchy okruhu, selhání filtru, nižší riziko krvácení a vzniku HIT je považována regionální citrátová antikaogulace za superiórní ve srovnání s heparinem u kriticky nemocných pacientů. 

Intensive Care Med DOI 10.1007/s00134-015-4099-0

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 4
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
80 %

Délka prostředního prstu a hloubka zavedení endotracheální kanyly u dětí
Qing-he Zhou, Wang-pin Xiao a Hong-mei Zhou

Optimální hloubka zavedení endotracheální kanyly u pediatrických pacientů zůstává nejasná. Autoři testovali jestli 3násobek délky prostředního prstu může být použita jako prediktor korektní hloubky endotracheální kanyly (ETK) u pediatrických pacientů. Do studie bylo zařazeno celkem 86 pediatrických pacientů ve věku (4-14let). Po indukci byl do dýchacích cest (DC) zaveden flexibilní endoskop k měření vzdálenosti horní řezáky-karina a hlasové vazy a vhodná ETK kanyla byla zavedená do DC. Běžně používaný vzorec dle věku byl srovnán s modelem 3x délka prostředníčku. Testovaný model  vedl ke korektní pozici v 88,37% ve srovnání s běžně používaným modelem predikujícím hloubku zavedení dle věku 66,28%.

Závěrem: metoda odhadu hloubky inzerece ETK kanyly dle 3násobku délky prostředního prstu ruky u pediatrických pacientů může být použita k detekci optimálním hloubky s dobrou predikcí.

Pediatric Anesthesia 25 (2015) 1132–1138

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
76 %

Dopamin versus adrenalin jako první vazopresor v septickém šoku u pediatrických pacientů:prospektivní dvojitě zaslepená randomizovaná studie
Andréa Ventura, Huei Hsin Shieh, Albert Bousso et al.

Primární cílem studie bylo zhodnotit vliv iniciální volby vazopresorické podpory (adrenalin versus dopamin) u pediatrických pacientů v septickém šoku na 28-denní mortalitu. Sekundární outcome byla incidence nozokomiálních infekcí, potřeba aditivní vazopresorické podpory a skóre multiorgánové dysfunkce. Do studie byli zařazené děti v rozmezí 1 měsíc až 15 let věku v septickém šoku nereagujícím na tekutinovou terapii. Celkem bylo do studie zařazeno 120 pediatrických pacientů (63 v skupině s dopaminem a 57 v skupině s adrenalinem). Z celkového počtu úmrtí 17 (14,2%) bylo 13 (20,6%) ve skupině s dopaminem a 4 (7%) ve skupině s adrenalinem. Z analýzy byla terapie dopaminem asociovaná se zvýšenou mortalitou a zvýšeným rizikem nozokomiálních infekcí.

Závěrem: časné podání adrenalinu přes periférní žilní vstup nebo intraoseální vstup byl asociován se zlepšením outcome pediatrických pacientů v septickém šoku. 

Crit Care Med 2015; 43:2292–2302

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Asfyxie u tonoucích vede k masivnímu krvácení z důvodu hyperfibrinolytické diseminované intravaskulární koagulopatie
Michael Schwameis, Andreas Schober, Christian Schörgenhofer et al.

Cílem prospektivní studie bylo otestovat hypotézu jestli vede asfyxie ke krvácení cestou hyperfibrinolytické diseminované intravaskulární koagulopatie.

Skupina 49 tonocích pacientů byla srovnávaná se skupinou 116 pacientů v poresuscitační péči a skupinou 83 pacientů s akutní promyelocytární leukémií. Dále u 20 dobrovolníků autoři testovali uvolňování tkáňového aktivátoru plasminogenu v experimentální novozené hypoxii lokalizované na předloktí testovaného subjektu. U 80% utonutých pacientů s asfyxii došlo během prvních 24 hodin k vzniku diseminované intravaskulární koagulopatie (DIC). Ve srovnání s kontrolníma skupinama měli tonoucí pacienti 13krát vyšší výskyt DIC v době příjmu (55% vs. 4%) a měli prodloužený aktivovaný parciální tromboplastínový čas (124s). Hyperfibrinolýza u tonoucích pacientů byla potvrzena více jak  1000násobní elevaci hladin D-dimerů, více jak 5-ti násobnou elevaci hladin plasminu a absenci tvroby koagula  dle tromboelastometrie, která byla revertována antifibrinolytiky a heparinázou. Experimentální ischémie předloktí v délce 30minut vedla k 31násobné elevaci tkáňového aktivátoru plasminogenu.

Závěrem: majorita tonoucích pacientů vykazovala výskyt hyperfibrinolytické DIC z důvodů hypoxii indukované zvýšené aktivity tkáňového aktivátorou plasminogenu. Antifibrinolytiká a heparináza vedly k normalizaci vzorcu koagulace. Prodloužený aktivivaný parciální tromboplastinový čas může být marker kombinované hyperfybrinolytické afibrinogenémie a autoheparinizace u tonoucích a utonutých pacientů s asfyxii.

Crit Care Med 2015; 43:2394–2402

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Délka antibiotické (ATB) terapie u kriticky nemocných pacientů s bakteriemií v Kanadě
Nick Daneman, Asgar H. Rishu, Wei Xiong et al.

Optimální délka ATB terapie k léčbě bakteriemií zůstává nedefinovaná. Cílem retrospektivní kohortové studie bylo identifikovat aktuální praxi a objektivizovat délku trvání ATB terapie u kriticky nemocných pacientů s bakteriemií a dále zhodnotit vliv délky terapie na přežití. Celkem bylo zařazeno 1202 kriticky nemocných pacientů a medián délky ATB terapie byl 14dnů (s velkou variabilitou 9-17,5dnů). Jediná kohorta původců - Koaguláza-negativní stafylokok byla asociovaná s kratší trváním ATB terapie.

Infekce močového traktu s bakteriemií měli nejnižší pravděpodobnost kratší ATB terapie a bakteriémie neznámeho původu byla asociovaná s kratší ATB terapii. Délka ATB terapie z analýzy neměla statisticky významný vliv na mortliatu sledovaných pacientů. 

Crit Care Med 2016; XX:00–00

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Srdeční zástava u dětí: dlouhodobá outcome a kvalita života
Lennart van Zellem, Elisabeth M. Utens, Jeroen S. Legerstee et al.

Cílem studie bylo zhodnotit dlouhodobý outcome a kvalitu života pediatrických pacientů po srdeční zástavě. Z celkového počtu 107 pediatrických pacientů mělo 60% srdeční zástavu během hospitalizace, z toho 90% byl rytmus nedefibrilovatelný a v 50% sekundární - respirační etiologie. Mortalita po propuštění z nemocniční péče byla 10%. Celkem 13% vykazavalo dlouhodobý neurologický deficit, 34% pacientů měla chronické symptomy (únava, bolesti hlavy), 19% měla pozitivní alespoň jeden diagnostický ukazatel chronického poškození ledvin a 15% vyžadovalo zařazení do speciálního vzdelávacího programu.

Závěrem: outcome a kvalita života pediatrických pacientů po srdeční zástavě je relativně dobrá.

Pediatr Crit Care Med 2015; 16:693–702

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
76 %

Gluthation a morbidita kriticky nemocných pediatrických pacientů
U.Flaring, L. Ekmark, J. Wernerman a O. Rooyackers

Vysoce redukován ration gluthationu je asociován se zvýšenou mortalitou kriticky nemocných dospělých pacientů. Vztah celkového gluthationu v krvi u jeho vliv u kriticky nemocných není znám. Autoři v prospektivní kohortové studii srovnávali hladinu gluthationu na vzorku 146 kriticky nemocných dětí, 60 zdravých dětí a 10 zdravých dospělých dobrovolníků a vliv hladiny na mortalitu. Vysoká frakce redukovaného gluthationu byla asociovaná s delší hospitalizací v intenzivní péči a delší umělou plicní ventilaci a vyšším skóre orgánové dysfunkce.

Acta Anaesthesiologica Scandinavica 59 (2015) 1311–1318

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 4
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
76 %

Časná inhalační terapie budesonidem k prevenci bronchopulmonální dysplazie
Dirk Bassler, Richard Plavka, Eric S. Shinwell et al.

Sytémová terapie glukokortikoidy vede k redukci incidence bronchopulmonální dysplazie u extrémně prematůrních novorozenců, nicméně outcome dětí s inhalační terapii kortikoidy není znám. Do studie bylo zařazeno celkem 863 novorozenců s gestačním věkem mezi 23-27+6 týdnů, který byli randomizováni do interveční skupiny s časnou inhalační terapii budesonidem a kontrolní skupiny s placebem v délce trvání do 32 týdnu věku, nebo do doby kdy nevyžadovali oxygenoterapii a/nebo ventilační podporu. Primárním outcome byla mortalita a výskyt bronchopulmonální dysplazie v  36 pomenstruačním týdnu věku. Ze sledované skupiny bylo 175 (40%) dětí zařazeno do intervenční skupiny a 194 (46,3%) do kontrolní skupiny. Incidence bronchopulmonální dysplazie byla 27,8% v intervenční skupině vs. 38,0% v kontrolní skupině. Mortalita v intervenční skupině byla 16,9% ve srovnání s 13,6% v kontrolní skupině. Procento dětí vyžadujících chirurgický uzávěr patentního ductus arteriosus byla nižší ve skupině s budesonidem.

Závěrem: skupina extrémně prematurních novorozenců s inhalační terapii budesonidem vykazovala nižší výskyt bronchopulmonální dysplazie, nicméně ve skupině byla vyšší mortalita.

N Engl J Med 2015;373:1497-506.

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Kontinuální subarachnoideální porodní analgezie:observační studie
Weike Tao, Erica N. Grant, Margaret G. Craig et al.

Cílem studie bylo zhodnotit výskyt postpunkčních bolestí hlavy, analgetickou efektivitu, motorickou blokádu a úspěšnost konverze analgetické subarachnoideální blokády v anestezii při cisářském řezu při kontinuální subarachnoideální blokádě (23G subarachnoideální katetr (Wiley Spinal®) k porodní analgezii.  Po indukci blokády a zavední katetru byla intrathékalně podána dávka bupivacainu (2,5mg), následně byla analgezie udržovaná PCA (pacientem kontrolovaná analgezie) bazální infuzí 0.0625% bupivacain + fentanyl 2 μg/mL v dávce 2 mL/h a bolusy 1ml se směsí při lockout intervalu 20min. Při nutnosti konverze analgezie v anestezii k císařskému řezu byl podán bolus 0,5% bupivacainu až do dávky 25mg spolu s 20 μg fentanylu. Katetr byl extrahován po porodu, nebo po 12 hodinách. Celkem bylo do studie zařazeno 113 pacientek. U 12 rodiček nebyl katetr umístněn úspěšně a kontinuální subarachnoideální analgezie byla použita u 101 rodiček. Z celkového počtu byl výskyt postpunkčních bolestí u 3 žen (2,6%). Celkem 83 rodiček rodilo spontánně, 12 intrumentálně vaginálně a 18 rodiček rodilo císařským řezem. Z celkového počtu 18 rodiček mělo 16 žen  zavedenou kontinuální subarachnoideální blokádu v době konverze spont. porodu v císařský řez. Konverze byla úspěšná u 15 rodiček (94%).

Závěrem: 23G subarachnoideální katetr může být s úspěchem použít ke kontinuální porodní analgezii, která může být následně při indikaci k císařskému řezu konvertována v anestezii.

Anesth Analg 2015;121:1290–4

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Minimální pooperační vzestup kreatininu je asociovaný s vyšší mortalitou a delší hospitalizaci u chirurgických pacientů
Felix Kork, Felix Balzer, Claudia D. Spies et al.

Autoři v retrospektivní analýze testovali vztah mezi minimálním vzestupem pooperační hladiny kreatininu a morbiditou chirurgických pacientů. Celkem byli analyzována data 39 369 pacientů. AKI (akutní renální selhání dle KDIGO definice) bylo asociováno s 5x vyšší mortalitou a delší průměrnou délkou hospitalizace (5 dnů). I minimální vzestup pooperační hladiny kreatininu (Δkreatinin 25 až 49% nad výchozí hodnotu nebo < 0.3 mg/dl), který ještě nesplňoval kritéria AKI byl asociován s 2x elevaci rizika úmrtí.  

Anesthesiology 2015; 123:00-00

Rating:
 • téma: 4
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Vazopresin a jeho role v anesteziologii a intenzivní medicíně
Balík M.,Černý V.,Šrámek V et al.

Autoři přináší přehledový článek o fyziologii, farmakokinetice a farmakodynamice a terapeutickém využití vazopresinu v anestezii a intenzivní péči. Vazopresin má vliv na tonus cév a jeho snížená hladina se významně podílí na rozvoji refrakterních šokových stavů spojených se sepsí, hemoragií a mimotělním oběhem. Autoři popisují jeho možné použití v septickém šoku, při hypotenzi během anestezie, portální hypertenzi, během KPR a u dárců orgánů. V České republice je dostupný jenom analog vazopresinu - terlipresin, který má odlišnou farmakodynamiku a farmakokinetiku, horší ředitelnost a vyšší výskyt nežádoucích účinků. Vazopresin je dostupný jenom na speciální dovoz.

Anest. intenziv. Med., 26, 2015, č. 4, s. 223–227

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 2
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 3
72 %

Předoperační akutní normovolemická minimalizace alogenních krevních transfuzí:meta-analýza
Xuelong Zhou, Chenjing Zhang, Yin Wang et al.

Větší počet recentních studií evaluuje efektivitu předoperační akutní normovolemické hemodiluce (PANH) k redukci potřeby alogenních trasfuzí. Nicméně jejich výsledky jsou nekonzistentní. Autoři v meta-analýze sledovali účinnost PANH. Do analýzy bylo zařezeno celkem 63 studií (3819 pacientů). Ve skupině s PANH byla nižší potřeba alogenních krevních transfuzí ve srovnání s kontrolní skupinou, nicméně mezi studiema byla signifikantní heterogenita a vysoké riziko bias. Perioperační krevní ztráty, kritické události a délka hospitalizace byli srovnatelné mezi skupinama. 

Anesth Analg 2015;XXX:00–00

Rating:
 • téma: 3
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
68 %

Analgetická efektivita ultrazvukem-navigované TAP (Transversus Abdominis Plane) blokády: meta-analýza
Moira Baeriswyl, Kyle R. Kirkham, Christian Kern

Předchozí meta-analýzy věnované efektivitě TAP blokády analyzovali 12 článků (méně jak 650 pacientů) a nevěnovali se speciálně ultrazvukem navigované blokádě. Autoři testovali efektivitu TAP blokády, kde primárním outcomem (efektivita) byla kumulativní 6 hodinová pooperační konzumpce morfinu analyzována dle typu operace, typu peroperační anestezie, timingu blokády, provedení blokády a implementace pooperační multimodální analgezie. Sekundární outcome byla konzumpce v čase 24hodin po operaci. Do analýzy bylo zahrnuto celkem 31 studií (1611 pacientů). Nezávisle od typu operace vedla ultrazvukem navigovaná TAP blokáda k redukci kumulativní dávky morfinu v 6. té pooperační hodině o střední hodnotu 6mg morfinu a tento rozdíl přetrvával taky ve 24. té hodině po operaci. Nebyl identifikován rozdíl mezi výskytem pooperační nauzei a zvracení a výskytem pruritu mezi skupinama. Byli identifkovány 2 nežádoucí účinky (vzorek 1028 pacientů): anafylaktoidní reakce a modřina po vpichu.

Závěrem: Ultrazvukem navigovaná TAP blokáda představuje vysoce efektivní metodu pooperační analgezie po laparoskopiích, laparotomiích a císařském řezu. Neposkytuje nicméně dostatečný aditivní analgetický efekt u pacientů s iniciální subarachnoideální aplikaci opiátů. 

Anesth Analg 2015;XXX:00–00

Rating:
 • téma: 3
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
68 %

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET