Články na téma

Surviving Sepsis Campaign - doporučení pro management kriticky nemocných dospělých pacientů s COVID-19
Waleed Alhazzani, Morten Hylander Moller et al.

Surviving Sepsis Campaign doporučení k managementu kriticky nemocných pacientů s COVID-19. 

Metody: Autoři vytvořili panel 36 odborníků z 12 zemí. Panel navrhl 53 otázek, které se vztahují k managementu COVID-19 na JIP. Autoři hledali v literatuře přímé a nepřímé důkazy o managementu COVID-19 u kriticky nemocných pacientů na JIP. Identifikovali relevantní a nedávné systematické přehledy na většinu otázek týkajících se podpůrné péče. Posoudili jistotu v důkazech pomocí Hodnocení klasifikace doporučení, hodnocení, vývoje a hodnocení (GRADE). Doporučení byla buď silná nebo slabá, nebo ve formě doporučení osvědčených postupů.

Výsledek: Panel Surviving Sepsis Campaign COVID-19 vydal 54 prohlášení, z nichž 4 jsou prohlášení o nejlepších postupech, 9 jsou silná doporučení a 35 jsou slabá doporučení. Žádné doporučení nebylo poskytnuto pro 6 otázek. Témata byla: 1) kontrola infekce, 2) laboratorní diagnostika a vzorky, 3) hemodynamická podpora, 4) ventilační podpora a 5) terapie COVID-19.

Závěr: Panel Surviving Sepsis Campaign COVID-19 vydal několik doporučení na podporu zdravotní péče pro pracovníky pečující o kriticky nemocné pacienty s COVID-19 na JIP. Pokud budou k dispozici,  autoři poskytnou nové důkazy a uskuteční další vydání těchto pokynů.

Society of critical care medicine (SCCM)

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
96 %

Liberální nebo konzervativní kyslíková terapie při Syndromu akutní respirační tísně (ARDS)
Loic Barrot, Pierre Asfar et al.

V této multicentrické randomizované studii byli zařazeni pacienty s ARDS k obdržení buď konzervativní kyslíkové terapie (cíl Pao2: 55 až 70 mm Hg; saturace kyslíkem) měřeno pulzní oxymetrií [Spo2], 88 až 92%) nebo liberální kyslíkové terapie (cíl Pao2: 90 až 105 mm Hg; Spo2, ≥96%) po dobu 7 dnů. V obou skupinách byly použity stejné techniky mechanické ventilace. Primárním sledovaným parametrem byla povšechná 28–ti denní mortalita.

Výsledky: Po zařazení 205 pacientů byla studie na předčasně zastavena radou pro data a bezpečnost , kvůli bezpečnostním obavám a nízké pravděpodobnosti významného rozdílu mezi oběma skupinami v primárním výsledku. Během prvních 28  dnů celkem zemřelo 34 z 99 pacientů (34,3%) ve skupině s konzervativním kyslíkem a 27 ze 102 pacientů (26,5%) v liberálně kyslíkové skupině (rozdíl 7,8 procentních bodů; 95% interval spolehlivosti [CI], -4,8 až 20,6). Do 90. dne zemřelo 44,4% pacientů ve skupině s konzervativním kyslíkem a 30,4% pacientů ve skupině v liberální kyslíkové skupině (rozdíl, 14,0 procentních bodů; 95% CI, 0,7 až 27,2). Ve skupině s konzervativním kyslíkem došlo k pěti mezenterickým ischemickým příhodám.

Závěr: U pacientů s ARDS časná expozice technikám konzervativní oxygenace s Pao2 mezi 55 a 70 mm Hg nezvýšila přežití po 28 dnech.

N Engl J Med 2020; 382: 999-1008. DOI: 10,1056 / NEJMoa1916431

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
92 %

Konzervativní kyslíková terapie během umělé plicní ventilace na JIP
The ICU-ROX Investigators and the Australian and New Zealand Intensive Care Society Clinical Trials Group

Autoři náhodně zařadili 1 000 dospělých pacientů, u nichž se očekávalo, že budou vyžadovat umělou plicní ventilaci druhý den po přijetí na JIP. Pacienti obdrželi buď konzervativní, nebo obvyklou kyslíkovou terapii. Ve dvou skupinách byl stanovený výchozí dolní limit pro saturaci krve kyslíkem – 90%, měřeno pulzní oxymetrií (Spo2). Ve skupině na konzervativní kyslíkové terapii bylo nastaveno, aby začal znít alarm po dosažení Spo2 97% a Fio2 byla snížena na 0,21, pokud Spo2 byla nad přijatelným spodním limitem. Ve skupině s obvyklou kyslíkovou terapií neexistovala žádná konkrétní opatření omezující Fio2 nebo Spo2. Primárním sledovaným parametrem byl počet dní bez potřeby ventilátoru od randomizace do dne 28.

Výsledky: Počet dní bez ventilátoru se významně nelišil mezi skupinou s konzervativní kyslíkovou terapií a skupinou s obvyklou kyslíkovou terapií, se střední dobou trvání 21,3 dní (interkvartilové rozmezí 0 až 26,3) a 22,1 dní (interkvartilové rozmezí 0 až 26,2), pro absolutní rozdíl −0,3 dne (95% interval spolehlivosti [CI], -2,1 až 1,6; P = 0,80). Skupina konzervativního kyslíku trávila více času na JIP s Fio2 0,21 než skupina s obvyklou kyslíkovou terapií, se střední dobou trvání 29 hodin interkvartilní rozsah, 5 až 78) a 1 hodina (interkvartilní rozmezí, 0 až 17)(absolutní rozdíl, 28 hodin; 95% CI, 22 až 34); skupina s konzervativním kyslíkem strávila méně času s Spo2 přesahujícím 96%, po dobu 27 hodin (interkvartilní rozsah, 11 až 63,5) a 49 hodin (interkvartilní rozsah, 22 až 112) (absolutní rozdíl, 22 hodin; 95% CI, 14 až 30). Po 180 dnech byla úmrtnost 35,7% v konzervativní kyslíkové skupině a 34,5% v obvyklé kyslíkové skupině, pro neupravené odds ratio 1,05 (95% CI, 0,81 až 1,37).

Závěr: U dospělých pacientů na umělé plicní ventilaci na JIP nemělo použití konzervativní kyslíkové terapie ve srovnání s běžnou kyslíkovou terapií významný vliv počet dní bez použití ventilátoru.

N Engl J Med 2020; 382: 989-98. DOI: 10,1056 / NEJMoa190329

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 5
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
92 %

Praktické doporučení pro týmy anesteziologů a kritické péče pečující o pacienty s novým coronavirem (2019-mCoV)
Randy S. Wax, Michael D. Christian et al.

V rámci poskytování optimální léčby pro COVID-19 pozitivní pacienty jsou pro pečlivou kontrolu infekce nutná bezpečnostní opatření, aby se zabránilo nozokomiálnímu přenosu na jiné pacienty a na zdravotnické pracovníky poskytující péči. Přestože přesný mechanismus přenosu je v současné době nejasný, z člověka na člověka může nastat přenos a riziko šíření vzduchem během lékařských procedur, při kterých vzniká aerosol. Tento dokument shrnuje důležité úvahy týkající se screeningu pacientů, environmentální kontroly, osobních ochranných prostředků, resuscitačních opatření (včetně intubace) a kritického plánování provozu jednotky intenzivní péče, dále informace, jak se připravujeme na možnost nových importovaných případů nebo lokálních ohnisek 2019-nCoV. I když porozumění 2019-nCoV viru se vyvíjí, poučení získané z předchozích infekčních problémů s onemocněními, jako je ARDS, snad zlepší naši připravenost bez ohledu na počet případů, které nakonec v Kanadě budeme muset zvládnout.

Can J Anesth/J Can Anesth

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 5
84 %

COVID-19 Infekce. Důsledky pro operatéry a lékaře jednotky intenzivní péče
John R. Greenland, M.D., Ph.D., Marilyn D. Michelow et al.

Systémy zdravotní péče po celém světě reagují na Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), vznikající infekční syndrom způsobený Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Pacienti s COVID-19 mohou přejít z asymptomatického nebo mírného onemocnění do hypoxického respiračního selhání nebo multiorgánového selhání, vyžadujícího intubaci a pobyt na jednotce intenzivní péče. Poskytovatelé zdravotní péče, zejména anesteziologové, jsou v první linii této epidemie a musí si být vědomi nejlepších možných důkazů na usměrnění terapeutické léčby pacientů s COVID-19 a přitom se udržovat v bezpečí. Tento přehled je zaměřen na patogenezi, prezentaci, diagnostiku a potenciální terapeutika s důrazem na management respiračního selhání spojeného s COVID-19. Autoři čerpají z literatury o jiných virových epidemiích, léčbě syndromu akutní respirační tísně, nedávných publikacích o COVID-19 a doporučení hlavních zdravotnických organizací. Tento přehled poskytuje shrnutí důkazů, které jsou v současnosti k dispozici pro management kriticky nemocných pacientů s COVID-19.

 

Anesthesiology 2020; XXX:00–00

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Perioperační management pacientů infikovaných novým Coronavirem. Doporučení od pracovní skupiny z Čínské společnosti anesteziologie a Čínské asociace anesteziologů.
Xiangdong Chen,, Yanhong Liu et al.

Vypuknutí nového onemocnění  COVID-19 zahrnovalo 77 262 případů v Číně, jako i v jiných 27 zemích k datu 24. únor 2020. Protože je virus pro lidský organismus nový a zatím není k dispozici žádná vakcína, každý jedinec je vnímavý a může se nakazit. Vysoce ohroženi jsou pracovníci ve zdravotnictví a bohužel již více jako 3 000 zdravotníků bylo v Číně nakažených. Anesteziologové, kvůli úzkému kontaktu s infikovanými pacienty a vysokému potenciálu expozice respiračním kapénkám a aerosolu z dýchacích cest pacientů, jsou ještě více ohroženi. Doporučení byly vytvořeny hlavně na základě praxe a zkušeností anesteziologů, kteří poskytovali péči pacientům v Číně. Pracovní skupina bude doporučení průběžně aktualizovat a nové informace začlení do budoucích verzí.
 

ANESTHESIOLOGY 2020; XXX:00–00

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
80 %

Pozitivní end-expirační tlak během anestézie jako prevence pooperačních plicních komplikací: meta analýza randomizovaných kontrolních studii
Pengcheng Zhang, Lingmin Wu et al.

Tento systematický přehled a meta analýza má za cíl zjistit, zda použití PEEP během operace snižuje plicní komplikace u pacientů v anestezii podstupujících chirurgický zákrok. Vybrány byly randomizované kontrolní studie (RCTs), které porovnávaly PEEP během operace s nulovým PEEP (ZEEP) a jejich vliv na plicní komplikace u dospělých po operaci. Stanoveným primárním sledovaným parametrem byl vznik pooperační atelektázy.

Výsledky:  Zahrnuto bylo 14 RCTs, do kterého bylo zařazeno 1238 pacientů. Meta-analýza s použitím modelu náhodných účinků ukázala snížení výskytu pooperační atelektázy (RR 0,51; 95% CI, 0,35 - 0,76; trial sequential analyses [TSA] -adjusted CI, 0.10-2.55) a pooperační pneumonie (RR 0, 48; 95% CI, 0,27 - 0,84; TSA - adjusted CI, 0,05 - 4,86) u pacientů s PEEP ventilací. TSA však prokázala, že kumulativní Z-křivka dvou parametrů překročila konvenční hranici, ale nepřekročila hranici zkoušky sekvenčního monitorování, což naznačuje možný falešně pozitivní výsledek. Nebyl pozorován žádný efekt PEEP vs. ZEEP ventilace na pooperační mortalitu (RR, 1,78; 95% CI, 0,55 - 5,70).

Závěr: Důkaz, že použití PEEP během operace snižuje pooperační komplikace je sugestivní, ale příliš nespolehlivý na to, aby bylo možné vyvodit konečné závěry.
 

Anesth Analg 2020;130:879–89

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
92 %

Neinvazivní dechová podpora u perioperačně/periprocedurálně hypoxemického pacienta: společné guidelines ESA/ESICM
Marc Leone, Sharon Einav et al.

Hypoxémie je u pacientů potenciálně život ohrožující, ale běžnou perioperační/periprocedurální komplikací (např. během invazivního postupu s rizikem zhoršení výměny plynů, jako je bronchoskopie). Evropská společnost Anesteziologie (ESA) a Evropská společnost medicíny intenzivní péče (ESICM) vypracovaly pokyny pro použití neinvazivních technik respirační podpory u hypoxemických pacientů v perioperačním a periprocedurálním období. Nastínili pět klinických otázek týkajících se léčby technikami neinvazivní respirační podpory [konvenční kyslíková terapie (COT), nosní kanyla s vysokým průtokem, neinvazivní ventilace přetlakem (NIPPV) a trvalý pozitivní tlak v dýchacích cestách (CPAP)] pro hypoxemické pacienty s akutním perioperačním / periprocedurálním respiračním selháním. Cílem bylo zhodnotit dostupnou literaturu o různých neinvazivních respiračních podporách, konkrétně studie, které zahrnovaly dospělé účastníky s hypoxémií v perioperačním / periprocedurálním období. Pro hodnocení úrovně důkazů byl použit systém hodnocení, vývoje a hodnocení (GRADE). Konečný proces byl poté potvrzen vědeckými výbory ESA i ESICM. Z 19 doporučení dvě doporučení třídy 1B uvádějí, že: v perioperačním / periprocedurálním období u hypoxemického pacienta je pro zlepšení oxygenace použití NIPPV nebo CPAP (na základě znalostí na daném místě) preferováno před COT; a navrhuje se použití NIPPV nebo CPAP okamžitě po extubaci u hypoxemických pacientů s rizikem vzniku akutního respiračního selhání po břišní operaci.

Intensive Care Med

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
92 %

Perioperační management dětských pacientů s diabetem typu 1 - Aktualizované doporučení pro anesteziology
Lizabeth D. Martin, Monica A. Hoagland et al.

Koordinace při operaci dětí s diabetem typu 1 (T1D) je složitá - pozornost je věnovaná lačnění, podání vhodného inzulínu, léčbě hypo- a hyperglykémie a jiných metabolických abnormalit. Rozhodnutí o managementu pacienta mohou být ovlivněny výchozí hodnotou glykémie a inzulínovým režimem, typem zákroku a očekávaného pooperačního zotavení. Nejlepší možností je plánovaná operace s posudkem od pacientova endokrinologa. Bezpečností výbor společnosti pro pediatrickou anestezii (Society for Pediatric Anestes quality Safety comittee) vytvořil pracovní skupinu s cílem přezkoumat dostupné informace v endokrinologické a anesteziologické literatuře a vydat doporučení pro anesteziology, ošetřujících pediatrické pacientů s DM 1. typu. Tato doporučení zahrnují předoperační vyšetření, monitoringu glukózy, podávání inzulínu a tekutin a také pooperační péče. Důraz se klade na stále častěji používané inzulínové pumpy a kontinuální monitoring glukózy (CGM).

Anesth Analg 2020; 130: 821–7

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
88 %

Fyziologický roztok vs. laktátový Ringerův roztok - studie SOLAR
Kamal Maheshwari, Alparslan Turan et al.

Oba roztoky jsou u chirurgických pacientů používané často, avšak hyperchloremická acidóza jako následek použití fyziologického roztoku může způsobit komplikace. Autoři proto testovali primární hypotézu, že použití Ringerova roztoku snižuje pooperační komplikace a mortalitu pacientů. Autoři vytvořili v dvoutýdenních blocích alternující kohortovou kontrolní studii, v níž dospělým pacientům, podstupujícím operaci kolorekta nebo ortopedický zákrok, podávali  Ringerův roztok nebo 0.9%NaCl fyziologický roztok. Primárním sledovaným parametrem byla nemocniční mortalita a závažné pooperační renální, respirační, infekční a hemoragické komplikace. Sekundárním sledovaným parametrem bylo pooperační akutní poškození ledvin.

Výsledky: Z celkového počtu 8 616 zahrnutých pacientů bylo 4 187 (49%) přiděleno do skupiny s la Ringerovým roztokem a 4 429 (51%) do skupiny s fyziologickým roztokem. Každá skupina dostala median 1,9 l tekutin. Primární složený parametr závažných komplikací byl pozorován u 5,8% u skupiny s Ringerovým roztokem a u 6,1% ze skupiny s fyziologickým roztokem. Odhadované relativní riziko napříč složkami kompozitu komplikací bylo 1,16 (95% CI, 0,89 až 1,52; P = 0,261). Sekundární sledovaný parametr, pooperační akutní poškození ledvin, Acute kidney injury network stage I -III vs. 0, se nastal u  6,6% ve skupině s Ringerovým roztokem a u 6,2% ve skupině s fyziologickým roztokem s odhadovaným relativním rizikem 1,18 (99,3% CI, od 0,99 do 1,41; P = 0,009, significance criterion 0,007). Absolutní rozdíly mezi skupinami pro každý výsledek byly méně jako 0,5%, množství, které není klinicky významné.

Závěr: U pacientů s elektivní ortopedickou nebo kolorektální operací nebyl klinicky významný rozdíl v pooperačních komplikacích s použitím Ringerova roztoku nebo fyziologického roztoku, jako náhradu objemu. Lékaři v klinické praxi mohou během operace s rozmyslem používat oba roztoky.

ANESTHESIOLOGY 2020; 132:614–24

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
84 %

Doporučení Difficult Airway Society pro tracheální intubaci při vědomi (ATI) u dospělých
I. Ahmad, K. El-Boghdadly et al.

Tato doporučení jsou souhrnným dokumentem pro podporu rozhodování, přípravy a praktického provedení tracheální intubace při vědomí. Pro tvorbu doporučení byl proveden systematické přehled literatury všech dostupných důkazů o všech elementech tracheální intubace při vědomi. Při absenci kvalitních důkazů byl na formulaci doporučení použitý konsensus expertů a studia Delphi. Klíčové oblasti intubace bdělého pacienta, pro která byly vytvořeny doporučení zahrnují: indikace, procedurální nastavení, seznamy, oxygenaci, lokální přípravu dýchacích cest, sedaci, ověření pozice trachey, komplikace, management neúspěšné intubace bdělého pacienta, postintubační management, souhlas a trénink. Cílem těchto doporučení je podpora klinické praxe a pomoc zvýšit četnost výkonu tracheální intubace při vědomi pacienta, pokud je indikována.

 

Anaesthesia. 2020 Apr;75(4):509-528. doi: 10.1111/anae.14904. Epub 2019 Nov 14

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 3
84 %

Zvýšený centrální venózní tlak je asociován se zvýšenou mortalitou a akutním poškozením ledvin u kriticky nemocných pacientů: meta-analýza
Chuan-Yu Chen, Yan Zhou et al.

Asociace centrálního žilního tlaku (CVP) a úmrtnosti a akutního poškození ledvin (AKI) u kriticky nemocných dospělých pacientů zůstávají nejasné. Autoři provedli metaanalýzu, aby určili, zda je zvýšený CVP spojen se zvýšenou úmrtností a AKI u kriticky nemocných dospělých pacientů.  Autoři identifikovali studie, které zkoumaly asociaci mezi CVP a úmrtností a / nebo AKI u kriticky nemocných dospělých pacientů přijatých na jednotku intenzivní péče. Vypočítali souhrnný odds ratio (OR) a 95% CI za použití modelu s náhodnými efekty.

 Výsledky: Zahrnuto bylo patnáct kohortových studií se širokým spektrem kriticky nemocných pacientů (zejména sepse). Na a dichotomické stupnice, zvýšený CVP byl spojen se zvýšeným rizikem úmrtnosti (3 studie; 969 účastníků; OR 1,65; 95% CI, 1,19-2,29) a AKI (2 studie; 689 účastníků; OR, 2,09; 95% CI, 1,39-3,14). Na kontinuálním měřítku vyšší CVP byl spojen s větším rizikem úmrtnosti (5 studií; 7837 účastníků; OR, 1,10; 95% CI, 1,03–1,17) a AKI (6 studií; 5446 účastníků; OR 1,14; 95% CI, 1,06 - 1,23). Kromě toho zvýšení CVP o 1 mmHg zvýšilo šanci AKI o 6% (4 studie; 5150 účastníků; OR, 1,06; 95% CI, 1,01–1,12).

 Závěr: Zvýšená hodnota CVP je u kriticky nemocných dospělých pacientů spojena se zvýšeným rizikem mortality a AKI v případě přijetí na jednotku intenzivní péče.

Chen a kol. Critical Care(2020) 24:80

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 3
84 %

Srovnání mezi strategií ,,watchful waiting“ a včasné iniciace renální substituční terapie u kriticky nemocných s akutním selháním ledvin: Aktualizovaný systematický přehled a meta-analýza
Jia-Jin Chen, Cheng-Chia Lee et al.

Optimální načasování zahájení renální substituční terapie (RRT) je diskutabilní. Mnoho článků v této oblasti jsou v rámci studií, které nejsou založeny na akutním poškození ledvin. O bezpečnosti strategie,,watchful waiting“ nebylo dosud příliš diskutováno, a pozdní RRT iniciační kritéria se v různých studiích liší. Účinek včasné iniciace RRT u populace s AKI s lipokainem asociovanou vysokou plazmatickou neutrofilní gelatinázou (NGAL) nebyl dosud zkoumán. Primárním sledovaným parametrem byla povšechná mortalita a sekundární sledovanými parametry byly: dny mechanická ventilace(MV), délka hospitalizace, RRT dny a délka pobytu na JIP. Výsledky byly porovnány mezi skupinami časné a pozdní RRT odhadem pomocí sdruženého odds ratio (OR) pro binární výstupy a vážený průměrný rozdíl pro nepřetržité výsledky.

Výsledky: Bylo zahrnuto devět RCT s 1938 pacienty. Časná RRT neposkytla přínos pro přežití (sdružený OR, 0,88; 95% CI 0,62–1,27). Časná skupina RRT však měla výrazně méně MV dní (společný průměrný rozdíl, - 3,98 dní; 95% CI - 7,81 až - 0,15 dní). Analýza podskupin ukázala, že RCT zahrnující chirurgickou populaci (P = 0,001) a populace AKI s vysokým plazmatickým NGAL (P = 0,31) měla příznivé výsledky, pokud jde o RRT dny ve skupině včasného zahájení. Kromě toho bylo vybráno 6 z 9 RCT pro zkoumání bezpečnosti ,,watchful waiting“ strategie a nebyly nalezeny žádné významné rozdíly v primárních a sekundárních výsledcích mezi časnými a pozdními RRT skupinami.

Závěry: Autoři došli k závěru, že časná iniciace RRT neposkytla výhodu pro přežití, ale byla detekována možná výhoda v podobě méně MV dní. Včasná RRT může také poskytnout výhodu kratší podpory MV nebo RRT v chirurgické populaci a u pacientů s AKI s vysokou plazmatickou NGAL. V závislosti na obvyklé indikaci pro iniciaci RRT, ,, watchful waiting“ strategie je bezpečná na základě všech primárních a sekundárních výsledků.

Ann. Intensive Care 10, 30 (2020). https://doi.org/10.1186/s13613-020-0641-5

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 4
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
84 %

Použití ultrazvuku pro detekci umístění centrálního venózního katetru ve spojitosti s komplikacemi: multicentrická studie diagnostické přesnosti
Jasper M. Smit, M.D., Mark E. Haaksma et al.

Tato prospektivní multicetrická studie diagnostické přesnosti byla prováděna na JIP a pooperační oddělení a zahrnovala dospělé pacienty s CVK ve vena jugularis interna nebo vena subclavia. Cílem studie bylo zhodnotit diagnostickou přesnost  ultrazvukového vyšetření pro detekci malpozice CVK a pneumothoraxu.

 Výsledky: Celkově bylo zahrnuto 758 centrálních venózních katetrizací. Malpozice se vyskytla u 23 (3,3%) z 688 případů zahrnutých v analýze. Senzitivita ultrazvuku byla 0,70 (95% CI, od 0,49 do 0,86) a specificita 0,99 (95% CI, od 0,98 do 1,00). Pneumotorax se vyskytl u 5 (0,7%) až 11 (1,5%) z 756 případů podle RTG snímku a ultrazvuku. U 748 z 756 případů (98,9%) byla shoda mezi ultrazvukem, RTG snímkem hrudníku a Cohenova K-koeficientem z 0,50 (95% CI, od 0,19 do 0,80).

Závěr: Tato multicentrická studie ukazuje, že míra výskytu komplikací centrální venózní katetrizace je malá a použití ultrazvuku vykazuje průměrnou senzitivitu a vysokou specificitu detekce nesprávného umístění. Shoda RTG snímku pro pneumotorax je střední. Ultrazvuk se tedy ukázal jako přesná diagnostická metoda pro detekci malpozice a pneumotoraxu při CVK.

ANESTHESIOLOGY 2020; 132:781–94

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
80 %

Inubace a ventilace při vypuknutí epidemie COVID-19. Zkušenosti z Wuhan.
Lingzhong Meng, Haibo Qiu et al.

Na základě údajů zveřejněných 4. března 2020 vypuknutí epidemie COVID-19 v Číně vedlo k 80 409 diagnostikovaných případů a 3012 úmrtím. Přibližně 3,2% pacientů s COVID-19 vyžadovalo intubaci a invazivní ventilaci v určitém bodě průběhu nemoci. Autoři představili zkušenost s péčí o kriticky nemocné pacienti s COVID-19 ve Wuhan. Je nesmírně důležité podstupovat přísná bezpečnostní opatření. Včasná, ale nikoliv předčasná intubace, je klíčová pro zvládnutí zvětšujícího se kyslíkového dluhu navzdory high-flow kyslíkové terapii a bilevel pozitivní tlakové ventilaci. Důkladná příprava, uspokojivá preoxygenace, modifikovaná rychlá intubace (RSI) a intubace pomocí videolaryngoskopu, jsou široce využívanými intubačními strategiemi Wuhanu. Plicní protektivní ventilace, ventilace v pozici na břiše a adekvátní sedace a analgezie jsou esenciálními komponentami managementu ventilace.

 

Anesthesiology 2020; XXX:00–00

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Dopad terapie kortikosteroidy na klinické výstupy u s chřipkou asociovaného ARDS: celonárodní multicentrická studie
Ming-Ju Tsai, Kuang-Yao Yang et al.

Tato multicentrická retrospektivní kohortová studie provedená na jednotkách intenzivní péče (ICU) v osmi lékařských střediscích po celém Tchaj-wanu měla za cíl stanovit skutečný stav léčby kortikosteroidy u pacientů se Syndromem akutní respirační tísně spojeným s chřipkou (ARDS) a jeho dopad na klinické výstupy. Dopad včasné léčby kortikosteroidy (≥ 200 mg ekvivalentu hydrokortizonu do 3 dnů po přijetí na JIP, stanoveno analýzou citlivosti) na nemocniční úmrtnost (primární sledovaný parametr) byl hodnocen multivariační logistickou regresní analýzou a dále potvrzen v kohortě s porovnávacím skóre.

Výsledky: Mezi 241 pacienty s ARDS spojeným s chřipkou bylo 85 (35,3%) pacientů, kteří dostávali včasnou kortikosteroidovou léčbu, měli podobné základní charakteristiky, ale významně vyšší úmrtnost v nemocnici, než pacienti bez časné léčby kortikosteroidy [43,5% (37/85) vs. 19,2% (30/156), p <0,001]. Počáteční léčba kortikosteroidy byla nezávisle spojena se zvýšenou nemocniční úmrtností pacientů [upravený OR (95% CI) = 5,02 (2,39–10,54), p <0,001] ve všech podskupinách. Časnější léčba a vyšší dávkování byly spojeny s vyšší nemocniční úmrtností. Včasná léčba kortikosteroidy byla spojena se signifikantně zvýšenou pravděpodobností následné bakterémie [upravený or (95% CI) = 2,37 (1,01–5,56)]. Analýzy pomocí kohorty s použitím propensity score matching ukázaly konzistentní výsledky.

Závěr: Včasná léčba kortikosteroidy byla u dospělých spojena s významně zvýšenou úmrtností v nemocnici u pacientů s ARDS souvisejícím s chřipkou. Časnější léčba a vyšší dávkování byly spojeny s vyšší nemocniční úmrtností. Při léčbě kortikosteroidy v této skupině pacientů by měli být lékaři opatrní.

Ann. Intensive Care 10, 26 (2020). https://doi.org/10.1186/s13613-020-0642-4

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 4
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Tracheální intubace pacientů s rizikem poškození krční míchy: systematický přehled
Luca Cabrini, Martina Baiardo Redaelli et al.

Cílem tohoto systematického přehledu a meta-analýzy randomizovaných kontrolních studií se sekvenční analýzou (TSA) je porovnat techniky tracheální intubace pro pacienty s rizikem sekundárního poranění míchy podstupujících operační výkon. Primárním sledovaným parametrem byl počet selhání při prvním pokusu o intubaci. Sekundární sledované parametry byly čas potřebný na úspěšnou intubaci a komplikace výkonu.

Výsledky: Celkem bylo zahrnuto 18 studií, do kterého bylo zařazeno 1972 pacientů. Čtyři studie použili ''awake'' přístup, ale žádná studie neporovnala awake vs. non-awake techniky.
U 14 RCTs byla intubace provedena v celkové anestezii. Míra selhání prvního pokusu byla podobná při srovnání laryngoskopie, fibroptické bronchoskopie a jiných technik. Lepší poměr selhání první intubace byl při použití videolaryngoskopu a při sdružování všech fiberoptických technik. Všechny tyto výsledky se ukázaly jako nesignifikantní pro TSA, naznačující nepřesvědčivé důkazy. Pooperační neurologické komplikace byly u 0,34% (nevýznamné rozdíly mezi technikami). Nebyly nahlášeny žádné život ohrožující komplikace, běžné byly pouze malé lokální komplikace (19,5%). Jistota důkazů byla nízká až velmi nízká, zejména z důvodu vysoké nepřesnosti a nepřímosti.
Závěr:Důkazy o nízké kvalitě naznačují, že použití videolaryngoskopu a intubačních technik, používajících fibrooptické metody může být superiorní oproti  kontrolní skupině v rámci úspěšnosti prvního pokusu o intubaci u pacientů s rizikem poškození krční páteře.Výskyt neurologických komplikací byl nízký a nebyl spojen s žádnou specifickou intubační technikou.

Acta Anaesthesiol Scand. 2020;64:443–454.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 3
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
72 %

Ventilátorová pneumonie u dospělých
Laurent Papazian, Michael Klompias et al.

Pneumonie asociovaná s ventilátorem (VAP) je jednou z nejčastějších infekcí získaných na JIP. Hlášené případy se výrazně liší od 5 do 40% v závislosti na nastavení a diagnostických kritériích. VAP je spojena s prodlouženou dobou trvání mechanické ventilace a pobytu na JIP. Odhadovaná připsatelná úmrtnost VAP je kolem 10%, s vyšší mírou úmrtnosti u chirurgických pacientů na JIP a u pacientů se středním severity score při přijetí. Mikrobiologické potvrzení infekce je silně doporučováno. Která metoda odběru vzorků je nejvhodnější, je stále předmětem diskuse. Rozvíjející se mikrobiologické možnosti pravděpodobně upraví náš rutinní přístup k diagnostice a léčbě VAP v budoucnosti. Prevence VAP je založena na minimalizaci expozice mechanické ventilace a podpoře včasného odpojení. Balíčky, které kombinují více preventivních strategií, mohou zlepšit výsledky, ale jsou nutné velké randomizované studie k potvrzení této hypotézy. Léčba by měla být ve velké většině případů omezena na 7 dní. Pacienti by měli být denně přehodnocováni, aby se potvrdilo pokračující podezření na nemoc, antibiotická terapie by měla být upravena a zúžena, jakmile jsou k dispozici výsledky citlivosti patogenu k ATB a lékaři by měli zvážit zastavení užívání antibiotik, pokud jsou kultury negativní.

Intensive Care Med

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Bezpečnost a účinnost různých anestetických režimů pro rodičky s COVID-19 podstupující císařský řez : série případů 17 pacientů
Rong Chen, MD . Yuan Zhang et al.

Cílem tohoto retrospektivního přehledu je zhodnotit management a bezpečnost epidurální nebo celkové anestezie při císařském řezu u  COVID-19 pozitivních rodiček a jejich novorozenců a zhodnotit standardizaci postupů u ošetřujícího personálu. Hodnocena byla jejich epidemiologická historie, CT sken hrudníku, laboratorní odběry a SARSCoV-2 pozitivita nukleové kyseliny.

Výsledky: Klinické charakteristiky 17 těhotných žen infikovaných SARS-CoV-2 byly podobné předchozím diagnostikovaným netěhotných dospělým pacientům. Všech 17 pacientek podstoupilo císařský řez s anestezií, provedený podle standardizovaného anestetického / chirurgického postupu. Čtrnáct z nich podstoupilo kontinuální epidurální anestezii a u 12 došlo k významné perioperační hypotenzi. Tři pacientky podstoupili celkovou anestezii s tracheální intubací z důvodu potřeby emergentního zákroku. Tři z pacientek se stále zotavují z císařského porodu a dostávají léčbu COVID-19 v nemocnici. Tři novorozenci byli narození předčasně. Nebylo zaznamenáno žádné úmrtí ani vážně neonatální asfyxie. Všechny neonatální testy nukleové kyseliny na SARSCoC-2 byly negativní. Během péče o pacientky nebyl infikován žádný zdravotnický personál.

Výsledky: Epidurální i celková anestézie byly bezpečně použity při císařském porodu u rodiček s COVID-19. Nicméně výskyt hypotenze během epidurální anestézie se zdál být nadprůměrný. Správné přeložení pacienta, přístup zdravotnického personálu a náležitá ochranná opatření jsou účinná v ochraně bezpečnosti zdravotnického personálu od COVID-19.

Can J Anesth/J Can Anesth

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 4
 • zpracování: 2
 • abstrakt: 3
68 %

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET