Články na téma

Efekt pronační vs. supinní polohy u COVID-19: systematický přehled a meta-analýza
Ee Xin Chua, Syed Mohd Ikhmal Syed Mohd Zahir, Ka Ting Ng

Cílem tohoto systematického přehledu a meta analýzy nerandomizovaných studií bylo zhodnotit efekt pronační a supinní polohy na oxygenační parametry u pacientů  s onemocněním COVID-19. Primárním sledovaným parametrem byl PaO₂/FiO₂ poměr, PaCO₂ a SpO₂. Sekundární sledované parametry zahrnovaly četnost intubace a mortalitu.

Výsledky: Do tohoto přehledu bylo zahrnuto 35 studií s celkem 1712. V porovnání se supinní polohou, zlepšila pronační poloha signifikantně PaO₂/FiO₂ poměr (13 studií, 1002 pacientů, střední odchylka MD 52.15, 95% CI 37.08 to 67.22; p < 0.00001) a  SpO₂ (11 studií. 998 pacientů, MD 4.17, 95% CI 2.53 to 5.81; p ≤0.00001). Pacienti v pronační poloze měli nižší míru mortality (5 studií, 688 pacientů, OR 0.44, 95% CI 0.24 to 0.80; p = 0.007).  Nebyl shledán rozdíl v incidenci intubace (5 studií, 626 pacientů OR 1.20, 95% CI 0.77 až 1.86; p = 0.42) mezi supinní a pronační polohou.

Závěr: Tato meta-analýza  demonstrovala, že pronační poloha zlepšila PaO₂/FiO₂ poměr a SpO₂ oproti supinní poloze u COVID-19 pacientů. S přihlédnutím k omezenému počtu studií, malému vzorku a značné heterogenitě sledovaných výsledků, další studie jsou nutné pro standardizaci režimu pronační polohy ke zlepšení jistoty důkazů.

Journal of Clinical Anesthesia 74 (2021)

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
92 %

Transversus abdominis plane blok vs. infiltrace rány lokálním anestetikem pro optimalizaci analgezie po laparoskopické cholecystektomii: systematický přehled a meta-analýza
Sina Grape, Kyle Robert Kirkham, Liliane Akiki, et al.

Cílem tohoto systematického přehledu a meta analýzy bylo určit nejlepší analgetickou techniku po laparoskopické cholecystectomii- porovnáván byl transversus abdominis plane blok (TAP) a infiltrace rány lokálním anestetikem. Primárním sledovaným parametrem bylo skóre klidové bolesti (0-10) 2 hodiny po výkonu. Sekundárními sledovanými parametry bylo skóre bolesti po 12 a 24 hodinách, skóre bolesti při pohybu, spotřeba intravenózního morfinu 2,12 a 24 hodin po výkonu a pooperační nauzea a zvracení. Hodnotily se také komplikace spojené s blokem, jako je infekce, hematom, viscerální poranění a dále toxicita lokálních anestetik.

Výsledky: Bylo zařazeno 10 studií s celkem 668 pacienty. Byl zaznamenán signifikantní rozdíl ve skóre klidové bolesti 2 hodny po výkonu ve prospěch TAP bloku, oproti infiltraci rány lokálním anestetikem (střední rozdíl [95%CI]: −0.7 [−1.2, −0.2]; I2 = 71%; p = 0.008). Skóre bolesti za 12 a 24 hodin a skóre bolesti při pohybu bylo rovněž signifikantně nižší u TAP bloku, stejně jako pooperační spotřeba morfinu a incidence pooperační nauzei a zvracení. Nebyla dostupná dostatečná data k porovnání komplikací spojených s blokem. Celková kvalita důkazů byla střední až vysoká.

Závěr: Se střední až vysokou mírou kvalitou důkazů lze říci, že TAP blok poskytuje superiorní analgezii u pacientů při laparoskopické cholecystektomii ve srovnání s infiltrací rány lokálním anestetikem.

Journal of Clinical Anesthesia 75 (2021)

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
88 %

Porovnání efektivity 6 topických farmak k preventivní intervenci proti pooperační bolesti v krku po tracheální intubaci: systematický přehled a network meta analýza
Ge Wang, Yang Qi, LiNa Wu, et al.

Cílem tohoto systematického přehledu randomizovaných kontrolovaných studií bylo zhodnotiti systémem GRADE kvalitu důkazů profylaktického topického podání farmak proti postintubační bolesti v krku (POST).  Primárním sledovaným parametrem byla POST. Kombinací přímých i nepřímých důkazů, byla provedena network meta analýza ke zhodnocení odds ratios (ORs) mezi podávanými topickými agens a SUCRA pro outcome terapie.

Výsledky: Bylo zařazeno 62 randomizovaných kontrolních studií (z nichž alespoň 73% bylo dvojitě zaslepených), zahrnujících celkem 6708 subjektů  a porovnávající 6 kategorií léčiv a/nebo placeba. Všechna porovnávaná profylaktická podání byla více efektivní, jak placebo ve 4 časových intervalech. Lidokain (OR: 0.35, 95% CrI, 0.16-0.79) měl větší profylaktický POST efekt než placebo pouze 2 až 3 hodiny po výkonu. V porovnání s lidokainem bylo riziko POST 2 až 3 hodiny po výkonu nižší pro kortikosteroidy, ketamin, magnézium, nesteroidní antiflogistika a Glycyrrhizii (lékořici). V rámci antagonistů NMDA receptoru, prokázalo magnézium větší benefit, než ketamin 24 hodin po výkonu/extubaci (OR: 0.41, 95% CrI, 0.18-0.92). V porovnání s ketaminem, byla aplikace kortikosteroidů spojena s nižším rizikem POST během ve 4 až 6 hodinových (OR: 0.40, 95% CrI, 0.19-0.83) a 24 hodinových intervalech (OR: 0.34, 95% CrI, 0.16-0.72). Během 2 až 3 hodinových intervalů byla lékořice efektivnější (OR: 0.38, 95% CrI, 0.15-0.97), než magnézium.

Závěr: Tato analýza ukazuje, že z 6 porovnávaných topických farmak, není lidokain optimální pro prevenci postintubační bolesti v krku. Lékořice, kortikosteroidy, nesteroidní antiflogistika a antagonisté NMDA receptoru (magnézium a ketamin) jsou spojeny se sníženou bolestivostí faryngu ve 4 časových intervalech- mohou se podat v závislosti na zkušenostech anesteziologa a preferencích pacienta a jsou doporučeny pro redukci postintubační bolesti v krku.

Anesth Analg 2021;133:58–67

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Závažný syndrom akutní respirační tísně u podání coronavirus-19 rekonvalescentní plasmy vs. standartní plasma u pacientů s COVID-19 v nemocnici v New Yorku: dvojitě zaslepená randomizovaná studie
Elliott Bennett-Guerrero, Jamie L. Romeiser, Lillian R. Talbot, et al.

Cílem této studie u pacientů s PCR potvrzeným onemocněním COVID-19 bylo zjistit, zda podání rekonvalescentní plasmy zvyšuje protilátky u závažného syndromu respirační tísně a zlepšuje outcome. Pacienti byli randomizováni v poměru (4:1) k podání 2 jednotek rekonvalescentní nebo standartní plasmy.

Výsledky: Randomizováno bylo 74 pacientů. Základní APACHE II skóre bylo srovnatelné u obou skupin (pro rekonvalescentní plasmu 23.4 [5.6] a standartní plasmu 22.5 [6.6]), procento intubovaných pacientů 19% a 20%, a medián (IQR) dní od počátku symptomů 9 (6–18) a 9 (6–15). Rekonvalescentní plasma měla vysokou neutralizační aktivitu (medián, IQR) titru 1:526 [1:359–1:786]) a její podání zvýšilo protilátky proti COVID-19 o 14.4%, oproti standartní plasmě, která je snížila o 8.6% (p = 0.005). Nebyl pozorován rozdíl mezi dny bez ventilátoru během 28 dní (primární sledovaný parametr studie): medián (IQR) 28 (2–28) pro rekonvalescentní plasmu vs. 28 (0–28; p = 0.86) pro standartní plasmu. Zlepšení o alespoň 2 body podle VHO bylo dosaženo v obou ramenech (p = 0.99). Povšechná 90ti denní mortalita byla numericky nižší u rekonvalescentní plasmy 27% vs. 33%; p = 0.63), avšak nedosáhla statistické významnosti.

Závěr: Podání rekonvalescentní plasmy u COVID-19 hospitalizovaných pacientů zvýšilo protilátky proti tomuto onemocnění, avšak nezlepšilo outcome.

Critical Care Medicine DOI: 10.1097/CCM.0000000000005066

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 5
 • abstrakt: 4
88 %

Asociace mezi postpunkční bolestí hlavy a typem jehly během spinální anestezie: systematický přehled a meta analýza
B. Maranhao, M. Liu, A. Palanisamy, D. T. Monks, et al.

Tato network meta analýza randomizovaných kontrolních studií zahrnula velikost i typ zakončení jehly pro zhodnocení rizikových faktorů postpunkční bolesti hlavy. Sekundárními sledovanými parametry bylo procedurální selhání, bolesti zad a nespecifické bolesti hlavy.

Výsledky: Celkem bylo porovnáváno 11 typů jehel v rámci 61 randomizovaných kontrolních studií, zahrnujících celkem 14961 pacientů. Pravděpodobnost post punkční bolesti a procedurálního selhání byla nejnižší u 26 G atraumatických jehel. U cutting 29-G jehly byla nižší pravděpodobnost postpunkční bolesti hlavy, jak u 3 typů atraumatických jehel, avšak riziko procedurálního selhání bylo vyšší.  Hodnocení pravděpodobnosti bylo následující: 26 atraumatická > 27 atraumatická > 29 cutting > 24 atraumatická > 22 atraumatická > 25 atraumatická > 23 cutting > 22 cutting > 25 cutting > 27cutting = 26 cutting pro post punkční bolest hlavy; 26 atraumatická > 25 cutting > 22 cutting > 24 atraumatická > 22 atraumatická > 25 atraumatická > 26 cutting > 29 cutting > 27 atraumatická = 27 cutting pro procedurální úspěch.  Meta regrese populace (porodní/ ne porodní) a polohy pacienta při provedení výkonu (sagitální/ laterální) nezměnilo pořadí hodnocení.

Závěr: Tato analýza podává objektivní porovnání jednotlivých jehel. Atraumatická jehla 26-G měla největší míru úspěšné inserce bez postpunkční bolesti hlavy. Pokud není k dispozici, může hodnocení dalších typů jehel pomoci klinikovi při výběru nejlepší možnosti.

Anaesthesia 2021, 76, 1098–1110

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
88 %

Vyšší vs. nižší pozitivní end-expirační tlaky u pacientů bez syndromu akutní respirační tísně: meta analýza randomizovaných kontrolních studií
Tommaso Pettenuzzo , Annalisa Boscolo, Alessandro De Cassai, et al.

Cílem tohoto systematického přehledu a meta analýzy bylo zhodnotit vztah mezi vyššími end expiračními tlaky (PEEP) oproti nižším PEEP a nemocniční mortalitou u dospělých pacientů na umělé plicní ventilaci z jiných důvodů, než byl syndrom akutní respirační tísně.

Výsledky: Bylo zahrnuto 22 randomizovaných kontrolních studií (RCT) s celkem 2225 pacienty, porovnávající vyšší PEEP (1007 pacientů) s nižším PEEP (991 pacientů). Nebyl pozorován statisticky významný rozdíl v nemocniční mortalitě (risk ratio 1.02, 95%CI 0.89–1.16; I2 = 0%, p = 0.62; nízká kvalita důkazů). V rámci sekundárních sledovaných parametrů byl vyšší PEEP spojen s lepší oxygenací, vyšší complience respiračního systému a nižším rizikem hypoxémie a výskytu ARDS. Barotrauma, doba trvání umělé plicní ventilace, délka pobytu a mortalita na JIP byly srovnatelné.

Závěr: V této meta-analýze randomizovaných kontrolovaných studií nebyl vyšší PEEP spojen s nárůstem mortality u pacientů bez ARDS na umělé plicní ventilaci. Je třeba dalších randomizovaných kontrolních studií k potvrzení těchto poznatků.

Pettenuzzo et al. Crit Care (2021) 25:247

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 4
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
84 %

Pronační poloha a přežití u pacientů na umělé plicní ventilaci s akutním respiračním selháním spojeným s COVID-19
Kusum S. Mathews, Howard Soh, Shahzad Shaefi,et al.

Cílem této multicentrické kohortové studie kriticky nemocných pacientů z 68 center bylo určit efekt časného polohování do pronace na přežití. Zahrnuti byli pacienti s Pao2/ Fio2 ≤ 200 mm Hg, u kterých bylo nebo nebylo zahájeno polohování do pronace během prvních dvou dnů pobytu na JIP. Byl použit inverzní Coxův model pravděpodobnosti k určení rizika mortality pro časné zahájení pronace a nezahájení polohování do pronace.

Výsledky: Z 2338 vhodných pacientů bylo do pronace časně polohováno 702 (30.0%) pacientů během prvních 2 dnů na JIP. Celkem 1017 pacientů bylo propuštěno (43.5%), 1101 (47.1%) zemřelo a 220 (9.4%) bylo v době follow up stále hospitalizováno. Pacienti, kteří byli polohováni do pronace během prvních dvou dnů na JIP měli nižší upravené riziko smrti oproti pacientům, kteří nebyli polohováni do pronace (hazard ratio, 0.84; 95% CI, 0.73–0.97).

Závěr: Nemocniční mortalita byla nižší u hypoxemických COVID-19 pozitivních pacientů na umělé plicní ventilaci, kteří byli časně polohováni do pronační polohy, oproti pacientům, kteří nebyli.

www.ccmjournal.org

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
80 %

Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi u dětí- iniciální terapie a outcome
M.B.F. Son, N. Murray, K. Friedman, C.C. Young, M.M. Newhams, et al.

Pomocí propensity skóre byla hodnocena efektivita iniciální imunomodulační terapie intravenózním imunoglobulinem (IVIG) v kombinaci s glukokortikoidy, v porovnání se samotným podáním IVIG u dětí s multisystémovou zánětlivou odpovědí (MIS-C). Primárním sledovaným parametrem byla dysfunkce kardiovaskulárního systému (dysfunkce levé komory, nebo šok vyžadující podání vazopresorů) od druhého dne po přijetí. Sekundární sledované parametry zahrnovaly primární outcome, přijetí další terapie (glukokortikoidy u pacientů, kterým v den 0 podávány nebyly, biologická léčba, nebo druhá dávka IVIG) po dni 1, perzistující horečky po dni 2.

Výsledky: Celkem 518 pacientů s MIS-C (medián věku 8,7 let) obdrželo imunomodulační léčbu, 75% bylo původně bez komorbidit a 9 zemřelo. V rámci propensity skóre analýzy byla iniciální terapie IVIG a glukokortikoidy (103 pacientů) asociována s nižším rizikem dysfunkce kardiovaskulárního systému v den 2, než terapie pouze IVIG (17% vs. 31%; risk ratio, 0.56; 95% CI, 0.34 až 0.94). Dysfunkce levé komory byla pozorována u 8% pacientů s terapií IVIG a glukokortikoidy a u 17% případů s terapií pouze IVIG (risk ratio, 0.46; 95% CI, 0.19 až 1.15), šok s nutností vazopresorické podpory ve 13% případů u první skupiny, u terapie pouze IVIG ve 24% případů (risk ratio, 0.54; 95% CI, 0.29 až 1.00). Použití adjuvantní terapie bylo nižší u kombinované terapie IVIG a glukokortikoidy (34% vs. 70%; risk ratio, 0.49; 95% CI, 0.36 až 0.65). Riziko horečky se nezměnilo (31% vs. 40%, risk ratio, 0.78; 95% CI, 0.53 až 1.13).

Závěr: U dětí a adolescentů s MIS-C byla iniciální léčba IVIG a glukokortikoidy asociována s nižším rizikem nové, nebo perzistující dysfunkce kardiovaskulárního systému, než při samotné terapii IVIG.

N Engl J Med 2021;385:23-34.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 3
80 %

Bezpečnost, imunogenicita a efektivita BNT162b2 COVID-19 vakcíny u dospělých
Robert W. Frenck, Nicola P. Klein, Nicholas Kitchin, et al.

V rámci této probíhající, placebem kontrolované studii byli účastníci náhodně rozděleni v poměru 1:1 k podání dvou dávek 30 μg of BNT162b2 vakcíny v odstupu 21 dnů, nebo k podání placeba. Byla hodnocena non inferiorita imunogenicity mezi 12-15ti letými recipienty v porovnání s 16-25ti letými. Další sledované parametry zahrnovaly nežádoucí účinky a efektivitu proti potvrzené COVID-19 infekci.

Výsledky: Celkem 2260 adolescentů obdrželo vakcinaci, z toho 1131 BNT162b2 a 1129 placebo. Jako v jiných věkových skupinách měla vakcína BNT162b2 příznivý bezpečnostní profil s mírnou až středně závažnou schopností vyvolávat nechtěnou reakci (zejména bolest v místě vpichu [u 79 až 86% účastníků studie], únavu [u 60 až 66%] a bolest hlavy [u 55 až 65%]). Nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí účinky spojené s očkováním. U pacientů bez předchozí COVID-19 potvrzené infekce, nebyl zaznamenán žádný nový případ 7 a více dnů po 2 dávce BNT162b2, 16 pacientů ve skupině placeba onemocnělo. Vakcína splnila podmínku noninferiority a data indikovala vyšší odpověď u pacientů ve věkovém rozmezí 12 až 15 let.

Závěr: BNT162b2 vakcína má příznivý bezpečnostní profil, indukuje vyšší imunitní odpověď u mladých lidí a je velmi efektivní proti onemocnění COVID-19.

N Engl J Med 2021;385:239-50.

Rating:
 • téma: 3
 • přínos/převratnost: 4
 • impact: 5
 • zpracování: 4
 • abstrakt: 4
80 %

Dlouhodobé přežití po kombinované epidurální a celkové anestezii a samotné celkové anestezii:follow-up randomizované studie
Ya-Ting Du, M.D., Ya-Wei Li, M.D., Bin-Jiang Zhao, et al.

Primární hypotéza této studie tvrdí, že kombinovaná epidurální a celková anestezie zlepšuje dlouhodobé přežití u starších pacientů po onkologickém výkonu. Jedná se o follow-up studii pacientů ve věku 60 až 90 let, zařazených před 5 lety, podstupujících rozsáhlý nekardiální thorakální nebo abdominální chirurgický výkon a náhodně rozdělených do skupiny s kombinací epidurální a celková anestezie a pouze celkové anestezie. Primárním sledovaným parametrem bylo přežití.

Výsledky: Do dlouhodobé analýzy bylo zahrnuto 1712 pacientů, 92% podstoupilo onkologický výkon. Medián trvání follow-up byl 66 měsíců (IQR 61 až 80). Ve skupině pacientů s kombinovanou formou anestezie zemřelo 355 z 853 pacientů (42%), v porovnání s pouze celkovou anestezií, kde zemřelo 326 ze 859 (38%): upravené hazard ratio, 1.07; 95% CI, 0.92 až 1.24; P = 0.408. Onkologicky specifické přežití bylo podobné u obou skupin (327 z 853 [38%] úmrtí u kombinované formy anestezie a 292 z 859 [34%]): upravené HR, 1.09; 95% CI, 0.93 až 1.28; P = 0.290). Přežití bez rekurence onemocnění bylo 401 z 853 [47%] u pacientů s kombinovanou formou anestezie vs. 389 z 859 [45%]pouze s celkovou anestezií: upravené HR, 0.97; 95% CI, 0.84 až 1.12; P = 0.692. Přežití bez sledované události u kombinované formy anestezie bylo 466 z 853 [55%] vs. 450 z 859 [52%] pro celkovou anestezii: upravené HR, 0.99; 95% CI, 0.86 až 1.12; P = 0.815.

Závěr: U starších pacientů, podstupujících rozsáhlý thorakální nebo abdominální výkon, nezlepšila kombinovaná forma epidurální a celkové anestezie celkovou onkologicky specifickou mortalitu, ani míru rekurence onemocnění. Oba postupy jsou proto vhodné a záleží na preferenci klinika.

ANESTHESIOLOGY 2021; XXX:00–00

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
76 %

Aplikace multiplexové polymerázové řetězové reakce pro identifikaci patogenu a použití antibiotik u dětí s respiračními infekty na pediatrické JIP
Kota Yoshida, Takeshi Hatachi, Yuya Okamoto

Cílem této monocentrické studie bylo porovnat četnost identifikace patogenu a  použití antibiotik před a po implementaci testování multiplexovou polymerázovou řetězovou reakcí pomocí FilmArray respiračního panelu. Konvenční rychlé antigenní testy a bakteriální kultury byly odebírány po celou dobu probíhající studie.

Výsledky: Celkem bylo zavzato 96 dětí v období před zavedením testování pomocí multiplexové polymerázové řetězové reakce a 85 po jejím zavedení. Rychlé antigenní testy identifikovaly patogen u 22% dětí (n = 21), zatímco rychlé antigenní testy a/nebo multiplexová polymerázové řetězové reakce odhalily patogen v 67% (n = 57), (p < 0.001). Nejčastěji takto odhaleným patogenem byl lidský rhino/enterovirus. Bakteriální patogeny byly identifikovány v 50% u dětí před zavedením multiplexové polymerázové řetězové reakce (n = 48)  a v 60% po jejím zavedení (n = 51), (p = 0.18). Nebyl pozorován rozdíl v použití antibiotik (84% vs. 75%; p = 0.14), použití širokospektrých antibiotik (33% vs. 34%; p = 0.91), nebo trvání antibiotické terapie 14 dní od přijetí (6.0 vs 7.0 d; p = 0.45) v období před a po zavedení testování pomocí multiplexové polymerázové řetězové reakce.

Závěr: Přestože se zvýšila četnost identifikace patogenu, zejména u virů, používání testování pomocí multiplexové polymerázové řetězové reakce nesnížilo používání antibiotiok u dětí s respiračním infektem na pediatrické JIP.

Pediatric Critical Care Medicine

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 3
 • impact: 3
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 4
72 %

Použití intrathékálního katetru u pacientek v porodnictví po náhodné punkci dury: přehled literatury a doporučení klinického managementu
S. Orbach-Zinger,A. Jadon, D. N. Lucas, et al.

Špatný management intrathékálního katetru může vést ke zvýšení motorického bloku, vysoké spinální anestezii, chybám v podávání léčivech, hypotenzi a fetální bradykardii. Je třeba dbát na striktní aseptickou techniku při zavedení, pečlivé označování a opatrnou aplikaci léčiv a dobrou komunikaci s pacientem a ostatními členy týmu. Každá instituce, kde je zvažováno použití intrathékálního katetru by měla mít vypracovaný protokol. Pro anestezii při císařském řezu doporučujeme podávání kombinace lokálních anestetik a opioidů. Pro analgezii potom postupnou titraci do úrovně čtvrtého thorakálního dermatomu za kontinuální monitorace v zařízení vybaveném pro řešení možných komplikací a je doporučeno používat lokální anestetika v kombinaci s lipofilními opioidy a morfinem nebo diamorfinem. Přestože jsou pouze limitované důkazy o vztahu přítomnosti a délky zavedení intrathékálního katetru a výskytu postpunkční bolesti hlavy, autoři doporučují ponechat katetr nejméně 24 hodin, aby se snížilo riziko vzniku postpunkční bolesti hlavy. Zároveň je nutné dbát zvýšené opatrnosti na chybné podání léčiv a únik cerebrospinální tekutiny. Podání sterilního fyziologického roztoku intrethékálním katetrem může snížit riziko postpunkční bolesti hlavy. Úroveň důkazů těchto doporučení je nízká.

Závěr: Tento přehledový článek se věnoval možnosti zavedení a použití itrathékálního katetru po náhodné punkci dury k analgezii a anestezii během císařského řezu.

Anaesthesia 2021, 76, 1111–1121

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Terapie syndromu multisystémové zánětlivé odpovědi u dětí
A.J. McArdle, O. Vito, H. Patel, et al.

Tato mezinárodní observační kohortová studie klinických outcomů a dat týkající se MIS-C si dala za cíl poskytnout důkazy, týkající se léčby tohoto onemocnění, spojeného se závažným akutním respiračním selháním u COVID-19 pozitivních pacientů.

Výsledky: Data byla dostupná od 614 dětských pacientů ze 32 zemí. Z toho 490 pacientů splnilo WHO kritéria pro MIS-C, 246 obdrželo terapii pouze IVIG, 208 IVIG a glukokortikoidy a 99 pouze glukokortikoidy, 22 dětí obdrželo jinou kombinaci léčiv. Nutnost umělé plicní ventilace, podpory oběhu vazopresory nebo smrt nastala u 56 pacientů na terapii IVIG a glukokortikoidy (upravené odds ratio pro porovnání s terapií pouze IVIG 0.77; 95% CI, 0.33 až 1.82) a  17 pacientů, kteří obdrželi terapii pouze glukokortikoidy (upravené odds ratio, 0.54; 95% CI, 0.22 až 1.33). Upravené odds ratio pro snížení závažnosti onemocnění  a čas do snížení závažnosti onemocnění, bylo podobné u obou skupin.

Závěr: Nebylo prokázáno, že by se uzdravení z MIS-C lišilo při primární terapii IVIG s glukokortikoidy, samotnými IVIG, nebo samotnými glukokortikoidy. Je však možné, že výsledky budou jiné s přibývajícími daty.

N Engl J Med 2021;385:11-22.

Rating:
 • téma: 5
 • přínos/převratnost: 2
 • impact: 5
 • zpracování: 3
 • abstrakt: 3
72 %

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET