Recenzenti multimediálních algoritmů doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a vzdělávání Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava

e-mail:

Recenze algoritmu Přežití sepse-první hodina

Sepse je závažný život ohrožující stav charakterizovaný přítomností orgánových dysfunkcí vznikajících na podkladě dysregulované odpovědi hostitelského organizmu na infekci. Pohled na problematiku sepse se v posledních desetiletích rychle vyvíjí. Je dáno především nárůstem nových poznatků o její epidemiologii, patofyziologii i léčbě. Vlivem stárnutí populace, přibývající komorbidit a zlepšení diagnostiky incidence sepse stoupá. Přestože sepse patří na přední místa mezi kritickými stavy v intenzívní péči, obecné laické i odborné povědomí stále zůstává nedostatečné. V roce 2016 byla představena nová definice sepse (Sepsis-3) a zároveň 5. revize Surviving Sepsis Campaign doporučení pro péči o pacienty se sepsí a septický šok. Prezentovaný algoritmus je potřebným a přehledným návodem čeho je třeba se držet a na co myslet u pacienta se sepsí. Zdůrazňuje nutnost rychlé identifikace diagnózy a určení původce a časného zahájení podpůrné i kauzální terapie sepse.

Recenze algoritmu Akutní respirační selhání

Závažná forma akutní respirační insuficience (ARF) společně s její nejzávažnější formou syndromem akutní dechové tísně (ARDS) jsou heterogenní a potenciálně život ohrožující patologické stavy. Rychlá diagnostika a kauzální řešení vyvolávajícího faktoru jsou stěžejní v rámci ovlivnění prognózy pacienta. Dalším vitálním prvkem v péči o pacienta s ARF jsou správně indikované a použité podpůrné a záchranné intervence umožňující překlenutí nejzávaznější fáze onemocnění. Náhled odborné veřejnosti na management respirační insuficience se v posledních desetiletích dynamicky vyvíjí. Je to dáno nejen nárůstem nových diagnostických možností, ale i rychlým rozvojem intervencí (technologicky i indikačně), z nichž některé aktuálně patří do standardní péče o pacienta v kritické péči (umělá plicní ventilace, pronace), a další k tomu směřují (extrakorporální membránová oxygenace). Výskyt různých forem ARF patří a bude patřit dále na přední místa mezi patologickými stavy v intenzivní péči. Prezentovaný algoritmus je potřebným přehledným návodem týkajícím se péče o pacienta se symptomy ARF. Logicky zahrnuje všechny fáze zdravotní péče od přednemocniční až po nemocniční. Zdůrazňuje nutnost rychlé identifikace diagnózy a časného zahájení podpůrné i kauzální terapie.


Zpět na výpis