Recenzenti multimediálních algoritmů doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a vzdělávání Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava

e-mail:

Recenze algoritmu Přežití sepse-první hodina

Sepse je závažný život ohrožující stav charakterizovaný přítomností orgánových dysfunkcí vznikajících na podkladě dysregulované odpovědi hostitelského organizmu na infekci. Pohled na problematiku sepse se v posledních desetiletích rychle vyvíjí. Je dáno především nárůstem nových poznatků o její epidemiologii, patofyziologii i léčbě. Vlivem stárnutí populace, přibývající komorbidit a zlepšení diagnostiky incidence sepse stoupá. Přestože sepse patří na přední místa mezi kritickými stavy v intenzívní péči, obecné laické i odborné povědomí stále zůstává nedostatečné. V roce 2016 byla představena nová definice sepse (Sepsis-3) a zároveň 5. revize Surviving Sepsis Campaign doporučení pro péči o pacienty se sepsí a septický šok. Prezentovaný algoritmus je potřebným a přehledným návodem čeho je třeba se držet a na co myslet u pacienta se sepsí. Zdůrazňuje nutnost rychlé identifikace diagnózy a určení původce a časného zahájení podpůrné i kauzální terapie sepse.

Recenze algoritmu Akutní respirační selhání

Závažná forma akutní respirační insuficience (ARF) společně s její nejzávažnější formou syndromem akutní dechové tísně (ARDS) jsou heterogenní a potenciálně život ohrožující patologické stavy. Rychlá diagnostika a kauzální řešení vyvolávajícího faktoru jsou stěžejní v rámci ovlivnění prognózy pacienta. Dalším vitálním prvkem v péči o pacienta s ARF jsou správně indikované a použité podpůrné a záchranné intervence umožňující překlenutí nejzávaznější fáze onemocnění. Náhled odborné veřejnosti na management respirační insuficience se v posledních desetiletích dynamicky vyvíjí. Je to dáno nejen nárůstem nových diagnostických možností, ale i rychlým rozvojem intervencí (technologicky i indikačně), z nichž některé aktuálně patří do standardní péče o pacienta v kritické péči (umělá plicní ventilace, pronace), a další k tomu směřují (extrakorporální membránová oxygenace). Výskyt různých forem ARF patří a bude patřit dále na přední místa mezi patologickými stavy v intenzivní péči. Prezentovaný algoritmus je potřebným přehledným návodem týkajícím se péče o pacienta se symptomy ARF. Logicky zahrnuje všechny fáze zdravotní péče od přednemocniční až po nemocniční. Zdůrazňuje nutnost rychlé identifikace diagnózy a časného zahájení podpůrné i kauzální terapie.

Recenze algoritmu Pacient s COVID-19 v nemocniční péči

Onemocnění způsobené SARS-CoV-2 (COVID-19) je vysoce aktuální problematikou, pandemického charakteru, která vede celosvětově k velké zátěži pro zdravotní systém, a u těžkých forem i k významnému nárůstu morbidity a mortality. Syndrom akutní dechové tísně (ARDS) na podkladě COVID-19 obvykle vede k život ohrožující poruše výměny respiračních plynů, která nelze řešit pomocí protektivního nastavení konvenční umělé plicní ventilace či pronační polohou, a je nutno uvažovat o zahájení podpory metodou extrakorporální membránové oxygenace (ECMO). Zvládnutí péče o pacienty s COVID-19 při jejich příchodu do nemocnice, např. přes urgentní příjem (UP), potažmo hospitalizace na jednotce intenzívní péče (JIP), je tedy aktuálně stěžejní součástí pracovní náplně mnoha zdravotnických pracovníků nejen v ČR. Prezentovaný algoritmus je přehledným návodem, jak vést management COVID-19 pacientů ve dvou stupních závažnosti, kdy ve dvou větvích logicky popisuje zdravotní péči od UP až po JIP.


Zpět na výpis

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET