XII. Česko-slovenské dialogy o bolesti, Olomouc

XII. Česko-slovenské dialogy o bolesti, Olomouc

7. 10. 2010 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Listí venku zežloutlo, podzim začal naplno a my tady máme tradiční Dialogy o bolesti, tentokrát v pořadí již dvanácté. Akutne.cz opět nemohlo chybět a tak přinášíme tuto krátkou reportáž. Naši čtenáři nám snad prominou, protože pro pracovní vytížení jsme se nemohli zúčastnit celého běhu konference a podrobně máme zachycen pouze průběh druhého dne (pátek 8.10.2010).

Letošní Česko-Slovenské dialogy o bolesti se konaly v překrásném prostředí Olomouce v moderní budově Regionálního centra Olomouc kontrastující s památkami historického centra města.

Prvnímu bloku přednášek s názvem Bolest napříč medicínskými obory I předsedal Dr. Fabuš a Dr. Gabrhelík. První přednáška byla uvedena pouze jako anotace její tiskové podoby a tak se přeskočilo rovnou na druhou prezentaci Dr. Kellera o úloze neurologa v léčbě bolesti. Zmínil kompresivní syndromy a jejich patofyziologii a dále se podrobněji zabýval centrální bolestí především u pacientů s roztroušenou sklerózou. V diskuzi byl zmíněn problém termínu "neuropatická bolest", který v širším pojetí zahrnuje vpodstatě všechny bolestivé syndromy v oboru neurologie. Dále byla poněkud živěji rozebírána problematika postgraduálního vzdělávání lékařů na pomezí oborů neurologie a algeziologie.

Přenášku Bolest v obličeji uvedl Dr. Masopust a naprosto excelentně propojil dobré klinické výsledky s prefektně připravenou prezentací. Tato prezentace se zabýbala především přehledem invazivních metod v léčbě neuralgie trojklanného nervu s důrazem na rozvoj technik funkční neurochirurgie (zde především kortikální stimulace). Dr. Gabrhelík se v následující přednášce věnoval úloze intervenčních metod v léčbě refrakterních vertebrogenních bolestí hlavy. Prezentoval soubor pacientů ošetřený dvěma různými přístupy (blokáda s kortikoidem a pulzní radiofrekvence) s redukcí bolesti v obou skupinách, přičemž ve skupině s pulzní radiofrekvenční léčbouý přetrvával efekt déle. Následovala poněkud kontroverzní přednáška Dr. Kulichové o hluboké cervikální blokádě použité v širokém spektru indikací (syndrom zmrzlého ramene, KRBS, postherpetická neuralgie, Pancoastův tumor) s bohatou diskuzí a komentováním možných rizik a případných alternativ (blokáda brachiálního plexu u bolestí ramene, krční epidurální blokáda u Pancoastova tumoru). V další přednášce Dr. Lejčko velmi přehledně shrnul možnosti intervenčních technik u nádorové bolesti.

Blok uzavřela Dr. Bílková, která se s posluchači podělila o zkušenosti s výskytem bolesti u popálených pacientů. Dotazníkovou metodou bylo zjištěno přetrvávání bolesti u jedné třetiny pacientů s půlročním až ročním odstupem po skončení hospitalizace. Zajímavým vedlejším zjištěním bylo snížení četnosti akutní bolesti v pooperačním období při použití ketaminu v průběhu anestezie.

Po krátké přestávce uvedl prof. Rokyta přednášku profesorky Flor sponzorovanou IASP na téma Pain memory. Prof. Flor v úvodu krátce uvedla organizaci IASP a její aktivity, v další části pak podrobněji probírala jednotlivé mechanismy, které se podílejí na vzniku a udržování chronické bolesti. Byly uvedeny četné recentní studie, především s použitím funkčních zobrazovacích metod, které posunují pohled na úlohu paměti při vzniku chronické bolesti a především její léčbě. V závěru byly zdůrazněny behaviorální postupy při snižování úrovně bolesti.

Druhému pátečnímu bloku věnovanému vertebrogenní a muskuloskeletální bolesti předsedal Dr. Vrba a Dr. Nedělka. V úvodu Dr. Urban přehledně probral různé metody fyzikální terapie - trofotropní techniky (galvanický proud, diadynamické proudy, Träbertův proud) a neurostimulační techniky (analgetizující TENS a středofrekvenční proudy).

Dr. Šnoplová uvedla prezentaci o dysfunkci pánevního prstence s velice pěkným rozborem kazuistiky mladé pacientky, ze kterého vyplynul závěr, že není důležité pouze cvičit, ale hlavně cvičit dobře (velmi instruktnivní kineziologický rozbor s fotodokumentací).

V přednášce prezentující metody semirigidní stabilizace bederní páteře Dr. Hrabálek prezentoval vlastní soubor pacientů léčených tímto přístupem. Tento přístup přináší jisté výhody proti postupům využívajících fúzi obratlů.

Navazovala přednáška Dr. Navrátila s napínavou kazuistikou pacientky s finálním nálezem schwannomu pravého sedacího nervu. Další prezentace Dr. Nedělky pojednávala o dynamické myofasciální léčbě využívající léčebnou rázovou vlnu. Tato metodika je spíše známá z mechanického rozbíjení močových konkrementů v urologii, nicméně v rehabilitační oblasti je spektrum využití rázové vlny široké a výsledky přinejmenším slibné. Poslední prezentace Dr. Irmiše ukázala na poněkud postarší kazuistice, že zobrazovací metody se výrazně vyvíjejí v čase (současná MR versus CT a PMG v osmdesátých letech minulého století) a že na zobrazovací metody nelze slepě spoléhat.

V obědové pauze probíhalo satelitní sympozium srovnávající perorální retardované formy opioidů s transdermálními preparáty. Navzdory ilustračnímu filmu a lehce úsměvné performanci srovnávající rychlost podání u perorálního a transdermálního preparátu se zřejmě nepodařilo přesvědčit všechny posluchače a živější diskuzi nezabránil ani hlad diskutujících (nebo byl její příčinou?).

Odpolední blok věnovaný bolesti a addikci zahájil prof. Kršiak prezentací o paracetamolu. Zmínil známá fakta o poddávkování paracetamolu, které je bohužel stále velmi časté. Dále byly zmíněny výhodné kombinace paracetamolu se slabými a silnými opioidy. Zajímavým zjištěním je podpůrný efekt kofeinu v kombinaci s paracetamolem.

V druhé přednášce seznámila posluchače prim. Vondráčková posluchače se svým souborem pacientů léčených duloxetinem v indikacích diabetické periferní neuropatie a fibromyalgie s dobrým účinkem. Bohužel stále přetrvávají potíže s preskripčním omezením u algeziologů. Následně ionformovala prim. Hasárová o klinických zkušenostech s intranazálním fentanylem u pacienta s karcinomem prostaty s mnohočetnými metastázami. O problematice závislosti obecně a v léčbě bolesti pohovořil v další přednášce Dr. Popov z Oddělení léčby závislostí VFN. Byla zde zmíněna otázka názvosloví a dále podrobněji problematika léčby bolesti u pacientů drogově závislých (sobstituční léčbu nepřerušovat, volba druhu a dávky analgetika, kontaktovat současného nebo posledního psychoterapeuta pacienta).

Následující prezentace byla věnována experimentálnímu studiu vlivu prenatální expozice psychostimulanciím na citlivost ke stejné droze v dospělosti u laboratorního potkana. Výsledky z laboratoří pražských fyziologů prezentovala Dr. Šlamberová. Zajímavým příspěvkem z pohledu psychologa na problematiku psychické závislosti byla prezentace Dr. Neudertové.

Odpolední blok uzavřela přednáška Dr. Lávičkové, která se pokusila poodhalit zneužívání opioidních analgetik v kombinaci s alkoholem nebo jinou látkou. Bohužel díky nízké výtěžnosti dotazníků se nepodařilo dospět ke konzistetnímu závěru. Po skončení odpoledního bloku navázalo druhé satelitní sympozium prezentující novou formu léčby neuropatické bolesti především u pacientů s postherpetickou neuralgií - náplast s 8% kapsaicinem (blíže viz 13. kongres o bolesti v Montrealu).

Odpoledne se nachýlilo a já jsem spěchal zpátky k Brnu. Suma sumárum pěkná konference sice menšího rázu, ale informačně nabitá - věřím, že zhruba 350 registrovaných účastníků si bude mít i v kuloárech o čem povídat. Na závěr ještě jednu poznámku. Celou konferenci bylo patrné, že úspory, o kterých se hovoří na všech frontách, se týkají i oboru algeziologie. Často zaznělo v diskuzích k přednáškám, že se chytají změny úhrad ze strany pojišťoven a dotknout by se měly především dražších léků a výkonů. Zatím jsou to jen spekulace, ale pro jistotu si zopakuji cvičení z farmakologie a předepisování magistraliter receptů. S optimistickým pozdravem "nikdy není tak špatně, aby nemohlo být hůře" se s vámi loučím a ...

 • Uvítací transparent
  Uvítací transparent
 • Prezentace Olomouce
  Prezentace Olomouce
 • Regionální centrum Olomouc
  Regionální centrum Olomouc
 • Dr. Gabrhelík
  Dr. Gabrhelík
 • Dr. Lejčko
  Dr. Lejčko
 • Přednáška prof. Flor
  Přednáška prof. Flor
 • Prof. Flor
  Prof. Flor
 • Dr. Hrabálek
  Dr. Hrabálek
 • Satelitní sympozium
  Satelitní sympozium
 • Prof. Kršiak
  Prof. Kršiak
 • Přednáška dr. Popova
  Přednáška dr. Popova
 • Dr. Popov
  Dr. Popov
 • Prezentace dr. Neudertové
  Prezentace dr. Neudertové
 • Prezentace dr. Neudertové
  Prezentace dr. Neudertové


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET