X. Česko-slovenské dialogy o bolesti, Brno

X. Česko-slovenské dialogy o bolesti, Brno

2. 10. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Ve dnech 2.-4. října 2008 proběhl již desátý ročník tradiční akce Česko-slovenské dialogy o bolesti, tentokráte s podtextem "Aktivitou proti bolesti" a tématem "Multidisciplinární přístup k léčbě bolesti". Kongres proběhl v exkluzivním prostředí kongresového centra hotelu International a my Vám z něj přinášíme reportáž.

Petr Štourač

Již na úvod je nutno říci, že organizační výbor pod vedením neúnavného Dr. Marka Hakla odvedl poctivý kus práce. Další absolutorium patří členům vědeckého výboru, kteří pod vedením prof. Rokyty zajistili mimořádně kvalitní program. Bezchybný průběh kongresu zajišťoval kolektiv firmy CBT vedený pí. Šenderovou. A například již samotné webové stránky kongresu jsou mimořádně kvalitním počinem. Záštitu nad kongresem převzali primátor města Brna Roman Onderka, ředitelé brněnských fakultních nemocnic (FN u sv. Anny a FN Brno) Ing. Petr Koška, MBA a MUDr. Roman Kraus, MBA a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Jedním z mediálních partnerů kongresu se stal portál AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X].

  Program netradičně neprobíhal paralelně ve více sekcích, ale lineárně. Názor na tuto novinku se lišil. Výhodou jistě byla možnost sledovat všechna prezentovaná sdělení, nevýhodou naproti tomu odložení sesterské sekce do sobotního dopoledne a tím menší zájem lékařů o tento den. Dle ceníku kongresového centra by možná i zkrácení o sobotu a vytvoření paralelní sekce v méně finančně náročném sále snížilo náklady na kongres. Je to ale sporné a organizátoři udávají, že finanční zátěží sobota nebyla.

Oficiální fotogalerii kongresu naleznete zde... , na stránkách kongresu.

3.10. 2008

  Vstup do kongresového centra hotelu International od právě rekonstruované ulice Husova nenechal nikoho na pochybách o vhodně zvolených prostorách a o záměru pořadatelů uspořádat jubilejní X. ročník na vysoké úrovni. Krátká úvodní zdravice navodila atmosféru vzájemné pospolitosti a stala se dobrým východiskem k dalšímu vědeckému programu. Dobrým vodítkem se stal tištěný sborník abstrakt poskytnutý každému účastníku konference, kterých se postupně dle údajů pořadatelů sjelo do Brna v obou sekcích dohromady takřka 500. Uvedena prof. Rokytou se jako první chopila mikrofonu prof. Anna Maria Aloisi z univerzity v Sieně v Itálii s velmi kvalitním sdělením "Gender differences in the genetic and hormonal interactions in pain and pain therapies". Bylo oceněno dlouhotrvajícím potleskem a následnou kvalitní diskuzí. Po přestávce se rozběhl maratón přednášek, nejprve s tématikou rozdílnosti vnímání bolesti ženou pod předsednictvím prim. Martuliaka a prof. Rokyty, který zároveň vystoupil s prvním sdělením "Specifika vnímání bolesti u žen a jeho terapeutické důsledky", které velmi dobře doplnilo přednášku úvodní.

Dr. Kulichová doplnila "Bolestí u žien" další střípek do mozaiky a následovala kvalitní přednáška dr. Yamamotové s dnešním algeziologickým top tématem, tedy vztahem antropometrických či genetických predispozic k vnímání bolesti. Její "Co může mít společného poměr délky ukazováčku k prsteníčku s vnímáním bolesti?" sklidila zasloužený zájem auditoria. Věřím, že i přednáška autora této reportáže, kdy sděloval možnosti ovlivnění bolestí v peripartálním období s vyzdvihnutím neuroaxiálních metod, nenarušila kvalitní program. Výsledky pracovistě v Brně-Bohunice snesou srovnání s vyspělou Evropou, jak dokladovala závěrečná tabulka. Tato přednáška se stala multidisciplinární tečkou za tímto tématem.

  Přednáška primáře Neradílka s mírně kontroverzním názvem "Pozbyla algodystrofie v éře komplexního regionálního bolestivého syndromu taxonomický význam?" opět rozpoutala živou diskuzi. Vůbec bohaté diskuze, často vyhrocené, ale slušné, se staly skutečností, kterou se toto setkání odlišilo pozitivně od ostatních v ČR pořádaných kongresů.

  Po skvělém obědě a satelitním sympóziu firmy Janssen-Cilag pokračoval odborný program sekcí s předsedajícími dr. Vlachovou a dr. Palečkem. Počáteční miniblok tématicky zaměřený na kapsaicin a jeho receptory, kdy v rychlém sledu vystoupili dr. Vlachová s "Proč a jak reaguje vaniloidní receptor TRPV1 na teplo a kapsaicin" a dr. Paleček s "Význam TRPV1 receptorů v CNS pro modulaci bolesti", byl prostě skvělý. A to ještě následně vystoupila dr. Pospíšilová s asi nejlepší přednáškou dne "Terapeutické možnosti lokální aplikace kapsaicinu", zejména vysocekoncentrovaného. Velmi zajímavým sdělením bylo i "Repetititivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě chronické bolesti" dr. Fricové.

  Blok s předsedajícími prim. Neradílkem a dr. Opavským zakončil první den odborného programu. Šíře dekriptorů bolesti v "Rozdíly v četnosti volby deskriptorů bolesti mezi pacienty s bolestmi dolní části zad koxartrózou a gonartrózou" dr. Opavského zaujala i zkušené algeziology. Vynikající sdělení s překvapivm závěrem, tedy, že u pacientů léčených pro chronickou bolest opioidy tato léčba nejenže nezhoršuje, ale dokonce zlepšuje jejich kognitivní schopnosti, přednesla Mgr. Neudertová. Název její přednášky "Změny osobnosti a kvalita života u pacientů s chronickou bolestí léčených silnými opioidy" tak silný závěr nenaznačoval. Další sdělení rozpoutala bouři v sále. Malou a akceptovatelnou sdělení "Léčba rázovou vlnou /ESWT/ u bolestivých stavů pohybového ústrojí" pražských autorů a velkou a pochopitelnou "Elektromagnetická terapie, BEMER 3000 a její využití v léčbě bolestivých stavů" autorů brněnských. Zejména druhé zmiňované sdělení naprosto nepatří do programu vědecké konference a očekával bych jej spíše po půlnoci v Teleshoppingu oblíbeného "Horsta." Závěrečná pravdivá a moudrá poznámka prim. Neradílka, že je třeba využít všech možností v léčbě složitých stavů, alespoň trochu zmírnila hustou atmosféru. Přesto takováto sdělení v zahraničí bývají striktně uvozena alespoň zmínkou o finanční (ne)závislosti na výrobci a při absenci relevantních vědeckých důkazů pro danou metodu mají své místo striktně ve firemních prezentacích. Dle mého názoru bohužel došlo ke zneužití programu k firemní propagaci. Dr. Šnoplová na závěr ve sdělení "Myorelaxancia-dobrý sluha, ale .." velmi hezky shrnula skutečnost, se kterou se každodenně setkáváme.

  Společenský v prostorách hotelu International přesvědčil přítomné, že kvalitní moravská cimbálová muzika má své nezastupitelné místo i v dnešní době, že moravské víno lze prokládat s tím nejlepším z Čech tedy plzeňským, a že s naší gastronomií to rozhodně tak špatné. Diskotéka ve skepních prostorech pak byla jakýmsi bonbónkem. Zájemci následně mohli s autorem článku navštívit typicky moravský dalešický pivovarský restaurant "Zelená kočka" v postřižinském duchu a vychutnat tak kvasnicový ležák nebývalé chuti a kvality.

4.10. 2008

  Rozjezd dne druhého však nijak předchozí večer neovlivnil, a tak hned zrána jsme byli svědky kvalitních sdělení. První sekci předsedal prezident konresu prim. Kozák, který se jako první i ujal slova. Jeho "Indikace k invazivním metodám v Centru léčebné bolesti" nastavily hned na úvod vysokou laťku ostatním přednášejícím. Spolupředsedající dr. Vrba následně kazuisticky podpořil téma sdělením "Komplikující případ FBSS zvládaný neurostimulačními metodami - kasuistika". Neurochirurgickými střípky přispěli do mozaiky poznání doc. Novák z Brna sdělením "Možnosti spinothalamické chordotomie jako destrukční techniky v terapii nezvladatelné bolesti" a dr. Steindler a jeho "Minimálně invazivní operace páteře - nový trend ve spinální chirurgii". "Interskalenicky zavedený katetr u rehabilitujícího pacienta" ukázal možnosti bezbolestné rehabilitace. Důležitost tématu ukazuje skutečnost, že na letošním ASA kongresu bylo této probelmatice věnováno několik samostatných sekcí, a to zejména z důvodu prokázané skutečnosti na ekonomický benefit provázející časnou dimisi po operaci. Velmi zajímavým kazuistickým sdělením, jež upozornilo na nemožnost bezbřehé víry v neomylnost strojů, bylo "Komplikácie implantácie liekovej pumpy" prim. Martuliaka z Banskej Bystrice.

  Druhé sekci předsedal sám hlavní organizátor dr. Marek Hakl a dr. Procházka. První dvě přednášky autorů z Ústí nad Labem ukázaly na další možnosti podání Midazolamu.

  Následovala skvělá přednáška na stále ještě ne všemi bez výhrady přijímané téma dr. Hakla "Epidurální aplikace kortikoidů v léčbě radikulárního syndromu". Paní primářka Haklová z Oddělení léčby bolesti FN Brno navázala souhrnným sdělením, jež návodným způsobem popsalo jak a proč "Acute Pain Service" v nemocnici zavádět.

 

  S velkou lítostí bylo akceptováno sdělení organizátorů o absenci dr. Čumlivského z vážných důvodů. Snad příště si poslechneme přednášku se zajímavým názvem "Proč neléčím pooperační bolest?". Prim. Pavlíková ve svém vítězném sdělení přednesla problematiku rozjíždějícího se servisu pro léčbu chronické bolesti u dětí. V jejím úsilí jí přejeme mnoho štěstí.

  Na závěr této sekce vystoupila dr. Čiljaková z Martina a poukázala na ne všem známý problém novorozenecké bolesti.

 V další sekci excelovala prim. Vondráčková se sdělením "Moderní trendy v léčbě průlomové bolesti" a prim. Raudenská s velmi kompexní přednáškou na tabuizované téma smrt "Strach ze smrti u závažně chronicky nemocných".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V závěrečné sekci velmi zaujal tradičně vynikající doc. Málek z Prahy se svým evegreenem "Alfa 2 agonisté v léčbě bolesti".

 Následné společenské večery v dikci firem přesahují rámec této reportáže.

5.10. 2008

  Závěrečný den byl věnován dvěma sesterským blokům. O co nižší byla účast, o to kvalitnější byl program. Z předneseného autora článku zaujala tato sdělení "Čeho se bojí děti před anestézií" I. Voháňkové, "Akutní a pooperační bolest ve FN Brno" R. Klementové a "Kazuistiky pacientů s multifaktoriální bolestí" K. Vilímkové.

  Rozloučení s účastníky a předání cen vítězným sdělením bylo tečkou za skvělou akcí.

Reportáž vznikla za podpory portálu AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X].


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET