9. Anesteziologické dny Na Homolce, Praha

9. Anesteziologické dny Na Homolce, Praha

13. 10. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Ve dnech 13.-14. října 2008 se konaly již 9. Anesteziologické dny Na Homolce. Kromě reportáže z místa dění Vám přinášíme i on-line sborník abstrakt.

Klíčová slova: anestézie, ultrazvuk, intenzivní medicína, léčba bolesti, airway management

Petr Štourač

Kdy :  13.-14.10. 2008

Kde : Kongresová centra Nemocnice Na Homolce a ÚVN ve Střešovicích

Odborný program :

  Probíhal v prostorách kongresových center Nemocnice Na Homolce a ÚVN v Praze - Střešovicích. Mírná stístěnost prostor byla vyvážená až domácím prostředím a možností užšího kontaktu publika s přednášejícími. Program byl rozdělen do dvou hlavních sekcí, lékařské a sesterské. Dalším dělením bylo velmi štastné rozdělení do monotematických bloků. Již první téma rozdělené do dvou bloků na "Supraglottic" a "Difficult" Airway, tedy Airway Management, nadchlo auditorium svojí komplexností a otevřenou diskuzí na téma chybějcích guidelines. Byly představeny největší osobnosti LMA týmu, vyzdvižen význam LMA a komplexně ukázány méně známé indikace užití LMA včetně Difficult Airway. V navazující sekci byly komplexně prezentovány jednotlivé pomůcky ke zlepšení tracheální intubace a na závěr kazuistika z polního prostředí prim. Jurenkou. Navržený vznik sekce pro Airway Management při ČSARIM byl kvitován s povděkem a její první pracovní náplní by mohl být vznik národních guidelines pro zajištění dýchacích cest. Tuto sekci skvěle doplnil o přestávce probíhající výcvik  v Airway Managementu zaštítěný dr. Pelikánem z Brna. Dalším monotématickým blokem bylo využití ultrazvukových metod v anesteziologii a intenzivní medicíně. Skvělé přednášky na aktuální téma (vznik sekce pro ultrazvukové metody při ČSARIM byl připravován a nyní již je realizován) přednesli prim. Stern, dr. Balík (předseda sekce při ČSARIM), dr. Michálek přispěl anesteziologickým pohledem a dr. Šoupal pohledem kardioanesteziologa. Je zřejmé, že ultrazvukové metody naleznou ještě širší uplatnění v rámci našeho oboru a již nyní mají své jednoznačné nezanedbatelné místo.

 Den druhý byl věnován celý léčbě bolesti a byl rozdělen do dvou návazných sekcí Léčba akutní a chronické bolesti. Problematice Acute Pain Service (APS) se věnovali první tři přednášející, kdy zohlednili své zahraniční zkušenosti a zkušenosti s budováním týmu na svém pracovišti. Dr. Abraham se bohužel z vážných důvodů musel omluvit, o to větší prostor byl věnován diskuzi. Přednášející se shodli, že rozvoj APS je bez maximální podpory managementu zdravotnických zařízení prakticky nemožný. Dále, že většina rutinní práce v APS leží na sestře týmu a na lékařích a sestrách příslušného spolupracujícího oboru. Lékař APS působí jako určitý druh superkonziliáře, který navrhuje a radí, ale nenařizuje. Funkční model APS představil Dr. Hakl z Brna, jehož tým je v budování APS velmi daleko a jeho pracoviště může být v tomto ohledu považováno určitým způsobem za referenční. Závěrečnou přednáškou sekce bylo sdělení autora reportáže týkajícího se zkušeností s komplexní perioperační algeziologickou péčí o pacientky v peripartálním období. Vyzdviženou metodou byla kontinuální epidurální blokáda, což dokladovala i sdělení z literatury a statistika za poslední 2 roky z pracoviště autora. Zároveň byly naznačeny některé moderní trendy v porodnické anestézii/analgezii.

 Závěrečným blokem byla Léčba chronické bolesti. Pořadatelům se podařilo získat největší osobnosti léčby chronické bolesti naší republiky v uceleném programu s návaznými tématy, které uvodil propojením anesteziologie a algeziologie prim. Neradílek.

Následovala skvělá přednáška dr. Vondráčkové o bolesti po chirurgických výkonech a její možné chronifikaci.

Dr. Kozák přednesl vynikající souhrnnou přednášku o komplexním regionálním bolestivém syndromu a možnostech jeho léčby, kdy byly názorně ukázány i možné kontroverze či vyložené chyby v léčbě tohoto svízelného syndromu. Následující sdělení podala komplexní přehled o možnostech modulační terapie bolestivých stavů.

Zejména její úskalí a možné komplikace dala těmto progresivním metodám rámec skutečnosti a nutnosti jejího soustředění ve specializovaných centrech.

 

  Závěrečné slovo přednesl prim. Stern, poděkoval zúčastněným a pozval všechny za 2 roky k dalšímu setkání. Za portál AKUTNE.CZ nezbývá než říci, budeme tam a těšíme se na další spolupráci. Kongres Na Homolce prokázal jednoznačně svoji  životaschopnost. Vhodně volenými tématy a přednášejími zaplnil mezírky v kongresové programové mozaice a ukázal několik nových trendů v našem komplexním oboru.

Společenský program :

  Ve velmi atraktivních prostorách břevnovského kláštera proběhl společenský večer. Již samotný příchod do kláštěra nasvíceného lichotivým světlem byl monumentální. Trasa uvnitř kláštera lemovaná svícemi brala až dech. Překvapivá byla rozloha podzemních částí kláštera, ve kterých byl vlastní program situován. Vtipně bylo vyřešeno oddělení kuřáků od zbytku osazenstva vlastní místností s kamenným žlabem a osobitou atmosférou. V jednotlivých místnostech byla vhodně zakomponovaná rozličná jídla vybraných chutí v kombinaci s přebytkem pití uspokojujících i ty nejnáročnější účastníky kongresu. Reprodukovaná hudba hrající dlouho do noci přispěla k jedinečné atmosféře skvěle připraveného večera.

Sborník abstrakt naleznete zde :

Postkonferenční sborník abstrakt V. Anesteziologických dnů Na Homolce, URL : http://www.akutne.cz/index.php?pg=Publikace--sbornik_homolka, 2008, ISSN : 1803:179X.

Spolupráce s AKUTNE.CZ :

Přestože tým portálu AKUTNE.CZ je poměrně zvyklý na vstřícnost pořadatelských týmů jednotlivých kongresů, míra ochoty spolupracovat a vlastní podpory organizátorů Na Homolce nám vyrazila dech. Obrovské poděkování patří nejen primáři Sternovi, který celé setkání neúnavně zaštiťoval a moderoval a který se stal styčnou osobou s námi, ale i paní Kabátkové-Němcové a paní Jánské, které zajistily bezproblémový chod kongresu a komunikaci s naším týmem. Portál AKUTNE.CZ se mohl prezentovat ministánkem v předsálí hlavního sálu, dále poskytl zúčastněným informační leták a samolepku AKUTNE.CZ. Po celou dobu kongresu běžela na vedlejším plátně v hlavním sále wall prezentace našeho portálu. Portál byl navíc několikrát zmíněn jednotlivými přednášejícími jako dobrý zdroj informací. Představitelům portálu se podařilo díky Karlu Pelikánovi navázat kontakt s evropskými představiteli Airway Managementu.

Za maximální možnou míru spolupráce a podpory ještě jednou děkujeme pí. Kabátkové-Němcové, pí. Jánské a prim. Sternovi.


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET