VII. sympozium o léčbe bolesti

VII. sympozium o léčbe bolesti

10. 5. 2013 Ľubomíra Longauerová

Dovoľujeme si Vás informovať o konaní VII. Sympozia o léčbe bolesti v Brne v Kongresovom centre hotela Voroněž v dňoch 10. - 11.5.2013. Prinášame Vám tiež reportáž z konferenčného diania. 

 

Je krásne slnečné ráno 10.5.2013 a v Kongresovom centre hotela Voroněž v Brne sa začína VII. Sympózium o liečbe bolesti sľubujúce medzinárodnú účasť a bohatý program prednášok.

 

9:00 – 9:20 Zahájenie

Pozdrav a úvodné slová patrili prof. MUDr. Ivanovi Rektorovi, CSc. Slova sa postupne ujali prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., MUDr. Jiří Mastík a doc. MUDr. David Doležil, Ph.D.

 

9:20 – 10:25

Sympózium zahájila dr. Wesselmann  z University of Alabama at Birmingham s prednáškou Pelvic and sexual pain in women – insights from translational pain research studies.  Obsahovala množstvo  zaujímavých  poznatkov a postrehov z rôznych štúdií. Mimo iné uviedla tiež, že pelvické bolesti u žien vôbec nie sú ojedinelé a ich prevalencia je porovnateľná s prevalenciou výskytu bronchiálnej astmy, či bolestí chrbta.  Ďalšiu prednášku s názvom Placebo a nocebo – aktualizované poznatky mal  dr. Kukumberg z Bratislavy. Je známe, že placebo efekt možno blokovať naloxonom. Rovnako je však možno blokovať účinky noceba a síce proglumidom – antagonistom cholecystokinínu, ktorý sa uvádza ako mediátor nocebovej reakcie. Oba tieto fenomény však stále ostávajú niečím úplne neprebádaným a zaiste sú dobrým námetom na množstvo diskusií.

 

10.50 – 12.15 I. blok: Migréna – léčba botulotoxinem

Prvý blok prednášok zahájil dr. Dodick z Mayo Clinic. Jeho témou bola liečba chronickej migrény botulotoxinom, ktorú uviedol pod názvom Onabotulinumtoxin A for Chronic Migraine: Clinical Application and Practical Tips. Predstavil tu výsledky ich štúdií s touto terapiou.  V téme pokračoval aj dr. Doležil s prednáškou První zkušenosti s léčbou onabotulinumtoxinem A (Botox) u pacientů s chronickou migrénou a metodika aplikace. Závery zo štúdie ešte síce nemožno zhodnotiť, ale pozitívnou správou je, že zatiaľ neboli zaznamenané žiadne negatívne účinky tejto terapie.  Dr. Bártková predstavila pilotnú štúdiu Efekt profylaktické terapie Botulotoxinem A u farmakorezistentních pacientů  s chronickou migrénou. Jej výsledky potvrdili, že ide o dobre tolerovanú terapeutickú alternatívu v profylaxii farmakorezistentnej chronickej migrény. Ako však už pred tým spomenul dr. Doležil, aj ona priznáva, že ide o finančne náročnú metódu.

 

12:15 – 13:15 Satelitní sympozium firmy MUNDIPHARMA Austria

Sympóziu predsedal dr. Ševčík, ktorý uviedol históriu používania opioidov v liečbe bolesti. Dr. Slíva predstavil preparát, ktorý je kombináciou oxykodonu a naloxonu. Kým oxykodon poskytne účinnú analgéziu, naloxon blokuje jeden z jeho nežiaducich účinkov  – zápchu a zároveň netlmí jeho analgetické účinky. Dr. Lejčko sa vo svojom príspevku vyjadroval ku klinickým skúsenostiam s problematikou liečby bolesti opioidmi a ich vedľajším účinkom.

V závere dopoludňajšieho programu dr. Wesselmann ešte predstavila IASP - International Association for the Study of Pain. Zároveň všetkých pozvala na 15. Svetový kongres bolesti, ktorý sa bude konať v roku 2014 v Buenos Aires. 

 

14.00 – 15.00 Satelitní sympozium firmy ASTELLAS PHARMA s.r.o.

Po obede sa pokračovalo ďalším sympóziom, ktorému opäť predsedal dr. Ševčík. Jednalo sa o prípravok s obsahom capsaicinu na liečbu periférnej neuropatickej bolesti. So svojimi poznatkami s lokálnou liečbou daným preparátom nás oboznámil dr. Hakl. Dr. Doležal  ponúkol ekonomický pohľad na liečbu bolesti týmto preparátom. Sympózium bolo oživené aj losovaním o zaujímavé ceny, do ktorého sa mohli zapojiť účastníci konferencie na základe vyplnenia ankety.

 

15.00 – 16.00 II. Blok: Chronická bolest – diagnostika, léčba

Druhý blok prednášok otvorila dr. Vondráčková s prednáškou KRBS nebo EUMYCETOMA – trnitá cesta k diagnóze, kde ponúkla veľmi zaujímavú kazuistiku. Nasledovala dr. Tomanová s príspevkom Ověření účinnosti infinitnity method v praxi pomocí případové studie. Názornými ukážkami z praxe poukázala na úspešnosť tejto rehabilitačnej techniky, v ktorej sa snažia stabilizovať a centrovať  posturu. Dr. Lejčko otvoril v súčasnosti dosť aktuálnu tému Kanabinoidy u chronické bolesti.  V závere dodal, že kanabis nie len rekreačnou drogou, ale liečivou rastlinou so zaujímavým terapeutickým potenciálom vďaka regulácii homeostázy nervového a imunitného systému. Tento blok uzavrel dr. Procházka s prednáškou Rizika vzniku neuropatické bolesti po torakotomii. Etiopatogenézou je poškodenie interkostálneho nervu a následné zhoršené hojenie rany. Najväčšími rizikami sú neúmerná distrakcia rebier zo strany chirurgov a nedostatočná perioperačná analgézia zo strany anesteziológov.

 

16.20 – 17.20 Satelitní sympozium firmy STADA PHARMA s.r.o.

Dr. Hakl otvoril túto časť poukázaním na fakt, že chronická bolesť je významným sociálne – ekonomickým problémom. Predstavil preparát, ktorý má duálny účinok jednak na nociceptívnu bolesť, zároveň tak na neuropatickú bolesť. Vyzdvihol tiež minimum jeho nežiaducich účinkov. Dr. Kozák pokračoval v podávaní informácií o novom lieku. Uviedol tiež niekoľko postrehov a výsledkov s daným preparátom z praxe. Nasledovali skúsenosti dr. Holubca s jeho využitím v klinickej onkológii, opäť vyzdvihoval jeho dobrý profil znášanlivosti.

 

17.20 – 18.20 Satelitní sympozium firmy Pfizer, spol. s r.o.

Bodku celému prednáškovému dňu dal dr. Bednařík s príspevkom Neuropatická komponenta u bolesti zad, v ktorej nás najprv oboznámil s diagnostikou neuropatickej bolesti v klinickej praxi, ako aj so štúdiami o použití kombinovanej liečby bolestí chrbta. 

 

19:00 - 22:00 Spoločenský večer

Pre účastníkov Sympózia sa konal spoločenský večer v Palace Hlinky. V historickom paláci sme sa mohli pokochať expozíciou fotografií Jana Saudka a zároveň potešiť chuťové poháriky jedlami od výmyslu sveta. 

 

9.00 – 10.30 III. blok: Migréna – Stimulace

Ani dážď a chlad nás dnes neodradil a s nadšením sme očakávali, čo prinesie tento deň Sympózia. Otvoril ho prof. Rokyta, prezident SSLB, s prednáškou Neinvazivní neuromodulační metody v léčbě zejména chronické bolesti. Charakterizoval niekoľko intervenčných i neintervenčných neurostimulačných metód, ako aj ich prínos v liečbe farmakorezistentnej chronickej bolesti. Hlbšie sa venoval predovšetkým tým neintervenčným.  Pokračoval dr. Vrba so zaujímavou kazuistikou na tému Léčba refrakterní migrény neurostimulačním přístupem. Vidí perspektívnu budúcnosť neurostimulácie ako veľmi prínosnej a bezpečnej metódy v liečbe inak ťažko ovplyvniteľných bolestí.  Podrobnejšie nadviazal dr. Nežádal s príspevkom Okcipitální stimulace v léčbě refrakterní bolesti hlavy. Aj on vyzdvihol výborný efekt implantácií a vyjadril vieru v štandardné schvaľovanie tejto metódy zdravotnými poisťovňami. Nasledoval dr. Kozák s príspevkom Míšní stimulace pooperační bolesti hlavy a krku. Doplnil ho pútavou kazuistikou. Blok uzavrel dr. Chrastina, ktorý porozprával o Neuromodulaci v terapii cefaley.

 

10:50 - 11:50 IV. blok: Chronické bolesti hlavy, Varia

Po krátkom občerstvení pokračovala dr. Niedermayerová s prednáškou Venlafaxin v léčbě migrény a tenzního typu bolestí hlavy. Oboznámila nás s ich prácou a výsledkami. Dr. Gimunová si vo svojom príspevku položila otázku: Existuje nadměrná spotřeba analgetik u menstruujících žákyň ZŠ? Vďaka anonymným dotazníkom získala zaujímavé výsledky. Zároveň uviedla závažný poznatok, že 66% dievčat z jej skúmaného súboru pravidelne používa analgetiká, čo môže mať negatívny dopad v dospelosti. Pokračoval dr. Kotas na tému Tenzní typ bolesti hlavy – patofyziologie a léčba, ktorú zaujímavo rozviedol. Záverečná prednáška s názvom Bolest – opomíjený fenomén u pacientů s DMO patrila dr. Muchovej. Rozprávala o negatívnych dopadoch bolesti na detský organizmus, o jej ukladaní do životných skúseností a tým pádom nepriaznivým ovplyvnením v dospelosti, čím zdôraznila nutnosť riešenia bolesti u týchto pacientov.   

Na záver prof. Rektor zhrnul priebeh Sympózia a všetkým poďakoval, zároveň sme boli pozvaní na už VIII. ročník, ktorý sa bude konať o 2 roky. 

 • Zahájenie kongresu
  Zahájenie kongresu
 • Dr. Wesselmann
  Dr. Wesselmann
 • Dr. Kukumberg
  Dr. Kukumberg
 • Dr. Dodick
  Dr. Dodick
 • Dr. Doležil
  Dr. Doležil
 • Dr. Bártková
  Dr. Bártková
 • Dr. Hakl
  Dr. Hakl
 • Dr. Doležal
  Dr. Doležal
 • Dr. Vondráčková
  Dr. Vondráčková
 • Dr. Tomanová
  Dr. Tomanová
 • Dr. Procházka
  Dr. Procházka
 • Dr. Kozák
  Dr. Kozák
 • Dr. Lejčko
  Dr. Lejčko
 • Dr. Slíva
  Dr. Slíva
 • Dr. Holubec
  Dr. Holubec
 • Dr. Minařík
  Dr. Minařík
 • Dr. Bednařík
  Dr. Bednařík
 • Prof. Rokyta
  Prof. Rokyta
 • Dr. Vrba
  Dr. Vrba
 • Dr. Nežádal
  Dr. Nežádal
 • Dr. Chrastina
  Dr. Chrastina
 • Dr. Niedermayerová
  Dr. Niedermayerová
 • Dr. Gimunová
  Dr. Gimunová
 • Dr. Kotas
  Dr. Kotas
 • Dr. Muchová
  Dr. Muchová


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET