10. konference Mefanet

10. konference Mefanet

30. 11. 2016 Hana Harazim, Petr Štourač

I výukové portály mají svá jubilea a letos oslavila své první kulatiny konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí. Tématy letošního ročníku byly e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Tradiční adventní setkání příznivců portálu Mefanet se sice konalo v nových prostorách Hotelu Continental, ovšem nabitý program plný zajímavých příspěvků zůstal zachován. Více se dozvíte v naší reportáži.

Rok se s rokem sešel a máme tu již desátý ročník konference, která každoročně přiláká nejen nadšence moderních forem výuky z řad učitelů a studentů lékařských fakult České i Slovenské republiky, ale i neuvěřitelné množství významných osobností z celého světa, jež se touto problematikou zabývají. Klíčových přednášek se letos ujali Andrzej Kononowicz z Jagellonské univerzity  v Krakowě a Luke Woodham z univerzity sv. Jiří v Londýně, experti světového věhlasu v oblasti virtuálního pacienta.

První den konference byl zaměřen prakticky a sestával se ze dvou workshopů „Testová a položková analýza a jejich využití pro zlepšení kvality testů“ a „Projekt MEDCIN: Workshop o tvorbě struktury medicínského kurikula“.

V prvním se účastníci pod vedením kolegů z 1. LF UK zaměřili na testování. Všichni se shodli, že kvalita testování na lékařských fakultách je velice různorodá. Na příkladu přijímacích testů na 1. LF UK byla tato skutečnost dokladována a bylo konstatováno, že bez recenzního řízení zkušebního testování a úpravy testu dle této evaluace nelze kvalitní test splňující podmínku kvality vytvořit. Byly představeny i nástroje na automatickou či semiautomatickou anylýzu testů.

Druhý workshop vedl dr. Komenda. Zábavnou formou představil s kolegy ze Stockholmu, Soluně a Londýna různé formy medicínského kurikula a jejich parametrizovanou formu. Na základě této spolupráce je vystavěn pod vedením IBA LF MU mezinárodní projekt MEDCIN, který si klade za cíl vytvořit analytický a vizualizační nástroj vysokoškolského kurikula.  

Na závěr prvního dne se sešla Koordinační rada MEFANET. Předseda této rady doc. Schwarz shrnul úkoly z předchozího období a jejich plnění. Navázal projekty spojenými s MEFANETem a pobídl přítomné v jejich aktivním vyhledávání a získávání. Současně shrnul genezi MEFANET Journalu, který letos vstoupil do čtvrtého ročníku a navrhl, aby členové koordinační rady MEFANET a ediční rady časopisu aktivně přistoupili k získávání článků pro tento v našem prostředí unikátní časopis indexovaný například v ERIH+ databázi.   

Druhý den otevřelo sympozium na téma „Klinické prostredie vo vzdelávaní sestier – konceptuálne, metodologické a organizačné aspekty” Po úvodním příspěvku následoval slavnostní blok z 10. výročí založení sítě MEFANET. Za jejími začátky se ohlédl doc. Schwarz i další vzácní hosté, mezi jinými pan prorektor prof. Bareš, který konferenci a jejím účastníkům popřál "setkávat se takto každoročně až do konce našich životů".

Následovaly dvě hlavní přednášky zahraničních řečníků, které pojednávaly o velmi aktuálních tématech v oboru medical education. Nejprve dr. Andrzej Kononowitz shrnul nejnovější známé poznatky o aplikaci virtuálních pacientů ve výuce studentů, včetně výsledků metanalýz a užitečných poznámek k jejich praktickému použití. Massive Open Online Courses, neboli MOOCs, poté představil dr. Luke Woodham ze St George´s University of London. V poslední době se MOOCs staly předmětem rostoucí debaty ve školství. Nabízí možnost oslovit výukou tisíce uživatelů najednou, objevilo se několik konkurenčních platforem, které nabízí obrovskou škálu kurzů a byly nadšeně přijaty velkým počtem institucí. Tato prezentace se zabývala nedávným vývojem, kdy poskytovatelé MOOCs hledali způsob jak se postavit kritice absence face-to-face výuky, a to zejména podporou vyšší úrovně interaktivity a zapojení účastníků. 

V rámci tematického bloku Technologie ve výuce radiologie, který zaštítila Radiologická společnost ČLS JEP zaznělo množství zajímavých příspěvků s pestrou tematikou: Technology-enhanced education in radiology (Mechl), E-learning v radiologii z národního i mezinárodního pohledu (Válek), Educational PACS systems: technical notes (Zoubek), Didaktiké zásady použití zobrazovacích metod ve výuce medicíny (Pokorná), Zásady ochrany osobních dat (Brechcelová). V neposlední řadě do tohoto bloku patřilo sdělení Radiodiagnostické prvky ve virtuálních pacientech AKUTNĚ.CZ (Harazim, Štourač). Pojem virtuální pacient skutečně již nebylo nutné více představovat a interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ jsou na této konferenci známými hosty, proto se po krátkém úvodu autorka mohla věnovat ukázkám použití zobrazovacích metod v rámci jednotlivých algoritmů, které pojednávali o indikaci zobrazovacích vyšetření, poznávání patologického nálezu či následnému směřování diagnostickoterapeutického postupu. Prezentace byla doplněna o velké množství autorských videí, které vytvořili týmy tvůrců algoritmů. Ty nejzajímavější algoritmy vzhledem k využití zobrazovacích metody jsou z naší databáze virtuálních pacientů, která je největší v České republice, nepochybně: Akutní astma, Akutní pankreatitida, Ruptura AAA, Cévní mozková příhoda, Spinální trauma, Komplexní regionální bolestivý syndrom anebo Úraz na sjezdovce

 • Technology-enhanced learning in radiology: dr. Mechl
  Technology-enhanced learning in radiology: dr. Mechl
 • O výuce v radiologii z národního i mezinárodního ohledu promluvil dr. Válek
  O výuce v radiologii z národního i mezinárodního ohledu promluvil dr. Válek
 • Educational PACS systems: technical notes
  Educational PACS systems: technical notes
 • Předsedající bloku Radiologie: prof. Válek a doc. Mechl
  Předsedající bloku Radiologie: prof. Válek a doc. Mechl
 • Kuloární diskuze...
  Kuloární diskuze...
 • ... prostor pro výměnu zkušeností a názorů.
  ... prostor pro výměnu zkušeností a názorů.
 • O didaktických aspektech použití zobrazovacích dat ve výuce zdravotníků promluvila dr. Pokorná
  O didaktických aspektech použití zobrazovacích dat ve výuce zdravotníků promluvila dr. Pokorná
 • Auditorium plné zájemců o výuku medicíny
  Auditorium plné zájemců o výuku medicíny
 • Radiodiagnostické prvky ve virtuálních pacientech AKUTNĚ.CZ a dr. Harazim
  Radiodiagnostické prvky ve virtuálních pacientech AKUTNĚ.CZ a dr. Harazim
 • Databáze virtuálních pacientů AKUTNĚ.CZ nabízí více než 60 klinických případů
  Databáze virtuálních pacientů AKUTNĚ.CZ nabízí více než 60 klinických případů
 • Představení interaktivních algoritmů AKUTNĚ.CZ
  Představení interaktivních algoritmů AKUTNĚ.CZ
 • Sdělení o ochraně dat a dr. Brechlerová
  Sdělení o ochraně dat a dr. Brechlerová


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET