Mimotělní očišťovací metody v akutních stavech

Mimotělní očišťovací metody v akutních stavech

20. 11. 2017 David Vondruška, Ludmila Koudelková

Mimotělním očišťovacím metodám v akutních stavech se věnoval listopadový seminář z cyklu Dialýza v praxi, jehož dlouholetým podporovatelem je provozovatel dialyzačních středisek a výrobce dialyzačních technologií – společnost Fresenius Medical Care. Ten kromě zajímavých přednášek českých a zahraničních odborníků nabídl i sérii workshopů zaměřených na řešení problémů v rámci různých klinických situací.

Klíčová slova: dialýza v praxi, 2017

Výukový program Dialýza v praxi již jedenáctým rokem vzdělává zdravotnické profesionály v oblasti dialyzační nefrologie a nefrologie kritických stavů. Vysokou odbornou úroveň programu, jež je garantována předními specialisty, potencuje také jeho interaktivita. Lékaři si při něm vyměňují zkušenosti, hledají společně řešení, odpovídají na kvízové otázky přes hlasovací zařízení a mají možnost se zapojit do diskuze prostřednictvím online dotazování. „Je zde velice intenzivní interakce mezi přednášejícími a posluchači, přednášky jsou prošpikovány dotazy, a i dle počtu účastníků lze soudit, že téma je stále kontroverzní a zajímavé. Je to příležitost formovat si názory v oblastech, které jsou nám známé, ale i v těch, jež jsou pro nás nové,“ říká předsedající semináře prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. z I. interní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Plzni.

Ten také zahájil první den semináře přednáškou na téma Mimotělní očišťovací metody – současnost a budoucnost, v rámci které se zamýšlel nad stávajícím vývojem mimotělních očišťovacích metod. Zdůraznil přitom nezbytnost individualizovaného přístupu k pacientům, potřebu sbírání a analyzování dat a důležitost dávkování léků v rámci personalizované kontinuální náhrady funkce ledvin (CRRT). Jako reálné horizonty dalšího vývoje v této oblasti vidí prof. Matějovič v možnosti péče o více orgánů najednou. Za „big deal“ pak považuje oblast nanomedicíny a především pak koncept takzvané bio-sleziny, která očišťuje krev prostřednictvím magnetických nanokuliček.

Na profesora Matějoviče navázal Dr. Axel Nierhaus z Universitätsklinikum v Hamburgu, který se zaměřil na oblast extrakorporální podpory funkce plic (ECLS), ve které dochází k významným technologickým pokrokům a inovacím. U pacientů s akutním selháním plic se při ECLS využívá k odstraňování CO2 , zajištění oxygenace nebo jejich kombinace. ECLS se rozšiřuje z operačních kardiochirurgických sálů zejména na jednotky intenzivní péče s cílem omezit negativní vedlejší účinky invazivní mechanické ventilace. U COPD (chronická obstrukční plicní nemoc) je živě diskutována i preemptivní indikace s cílem se umělé plicní ventilaci zcela vyhnout. Další výzkum by měl blíže určit podskupiny pacientů, vhodné načasování intervence a klinické parametry, při nichž je extrakorporální podpora či náhrada funkce plic nejvýhodnější.

MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D. z I. interní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Plzni se ve své prezentaci zamýšlel, kdo skutečně potřebuje náhradu funkce ledvin a tomuto tématu věnoval i samostatný workshop. A jaký pacient to tedy je? S život ohrožujícími komplikacemi AKI a dále také pacient, který má v průběhu hospitalizace na JIP i přes maximální snahu o stabilizaci významný nepoměr v nárocích na kapacitu ledvin společně s horšící se trajektorií akutního stonání, tíží MODS (syndromu víceorgánové dysfunkce) či s poruchou homeostázy.

Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., E.D.I.C., vedoucí lékař AO RES II a zástupce primáře pro intenzivní péči KARIM 1. LF UK a VFN v Praze, vysvětlil principy regionální citrátové
antikoagulace, která je při použití eliminačních metod nezbytná, a MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D., přednostka KARIM v pražském IKEMu, popsala problematiku CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy, kontinuální náhrada funkce ledvin) při specifických situacích, jakými jsou například hepatorenální syndrom, kardiorenální syndrom a AKI při jaterním selhání. Principy dávkování léků při CRRT pak shrnul doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA, zástupce přednosty KARIM ve FN Hradec Králové.

Druhý den semináře byl věnován již zmiňovaným workshopům zaměřeným na kontinuálním eliminační metody s cílem představit účastníkům management CRRT, nejčastější chyby, ke kterým při této terapii dochází, a také některé tipy a triky při dávkování léků v průběhu terapií. „Přítomní intenzivisté společně řešili některé specifické klinicky orientované problémy, k nimž u pacientů s akutním poškozením ledvin dochází,“ dodává profesor Matějovič.
Podrobné informace o vzdělávacím programu Dialýza v praxi naleznete na internetových stránkách www.dialyzavpraxi.cz

MUDr. Ludmila Koudelková:

Ve dnech 10. – 11.11.2017 proběhl v prostorách Andel´s Hotelu v Praze odborný seminář na téma Nefrologie kritických stavů. Seminář byl součástí vzdělávacího programu Dialýza v praxi, který probíhá již od roku 2006 a jeho záměrem je předávání nejnovějších a komplexních poznatků převedených do praxe. Ve čtvrtek 10. 11. bylo odprezentováno několik přednášek (prof. Matějovič , dr.Nierhaus,dr. Chvojka, doc. Balík, dr.Kieslichová, doc.Dostál), na které navazovaly v pátek 11. 11. workshopy týkající se regionální antikoagulace a nejčastějších chyb, indikací CRRT, dávkování léků během CRRT a CRRT během specifických situací. Akce měla velký ohlas a jistě bude mít hojnou účast i v následujících ročnících.
Osobně si myslím, že z praktického hlediska bylo velmi užitečné vypíchnutí nejčastějších chyb v dávkování citrátové antikoagulace na workshopu doc. Balíka a tips& tricks od doc. Dostála v dávkování léků při CRRT, které je ovlivněno řadou faktorů.


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET