Reportáž z VII. konference AKUTNĚ.CZ

Reportáž z VII. konference AKUTNĚ.CZ

19. 11. 2015 ...sejdeme se na VIII. konferenci AKUTNĚ.CZ 2016

Reportážní tým AKUTNĚ.CZ zdraví všechny příznivce anesteziologie a intenzivní medicíny. Je naší milou povinností, že vám můžeme zprostředkovat dění z jedné nejvýznamnějších akcí letošního roku - VII. konference AKUTNĚ.CZ, která se odehrává v prostorách Univerzitního Kampusu v Brně Bohunicích. Čeká nás den plný zajímavých přenášek, příjemných setkání a vrcholem celé akce bude společenský večer.

Klíčová slova: konference, akutní medicína, přenosy

Odborný program VII. konference AKUTNĚ.CZ

Poděkování partnerům VII. konference AKUTNĚ.CZ

21.11.2015 8:00 nastal ten čas, kdy přednáškovou aulou Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity zazněla úvodní slova dr. Štourače, předsedy organizačního výboru a člena vědeckého výboru, která zahájila VII. konferenci AKUTNĚ.CZ. Kromě uvítání všech účastníků pan doktor připomněl, že ti, kteří se nedostali na konferenci osobně, mohou být přítomni alespoň virtuálně, prostřednictím on-line přenosů z jednotlivých sekcí. Dále v úvodu pokračoval dr. Sas a jménem Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno přivítal všechny účastníky. Po dr. Sasovi mikrofon převzal dr. Štěrba, přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno a zdůraznil, že Education is the best medicine! Dr. Mrozek z Olomouce přijel pozdravit účastníky konference jménem České lékařské komory a popřál všem příjemný den. Mezi další významné hosty patřil dr. Cvachovec, předseda ČSARIM, který poděkoval všem organizátorům. Závěr úvodní řeči patřil “otci” odborné akce Colours of Sepsis, dr. Kulovi z Ostravy.

Příjemným zpestřením úvodu byl křest knihy Pavla Tomeše s názvem "Tohle lidi hodně berou", kterou bylo možné zakoupit na stánku AKUTNĚ.CZ.

Dr. Štourač dále pozval všechny účastníky na Společenský večer, kde se o jejich zábavu se postarají Pavel Tomeš a jeho stand up comedy, brněnští Beatles revival The Glass Onion a DJ Schafff. Záštitu nad letošním ročníkem, který je rekordní nejen množstvím registrovaných účasníků - témeř 1200, ale i pestrou nabídkou workshopů, převzali Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno.

 

Blok I. 8:30 - 9:45 Hot topics

Prvním řečníkem z lékařské sekce byl dr. Cvachovec z Prahy, jež přednesl sdělení na téma: Může anestezie ovlivnit výsledek operace? Vyzvedl závažnost perioperačních komplikací a výhody místní anestezie oproti celkové. Zaměřil se na vliv zahřívaní pacientů během operace, vliv perioperační hypotenze na pooperační zotavení. Podotkl, že hyperoxie má negativní vliv na výskyt pooperačních komplikací. Závěrem přednášky uvedl použití krystaloidů a koloidů v praxi.

Dr. Mach z Nového Města na Moravě ve své přednášce: Volba typu anestézie na prognózu onkologicky nemocných zdůraznil, že v anesteziologii se podávají vysoce biologicky účinné léky, jejichž odezvu vidíme téměř okamžitě. Nepřímo řekl, že na dopady našich zákroků se musíme dívat nejen z krátkodobého hlediska, ale i dlouhodobě. Následně přešel k patogenezi metastáz a k vlivu typu anestézie na vývoj onkologického onemocnění. Zmínil vliv změn tělesné teploty a hypotenze peroperačně na dlouhodobý dopad pro pacienty. Svou přednášku uzavřel výčtem retrospektivních studií, které se problematikou zabývaly a stále zabývají.

Na Novinky v kardiopulmonální resuscitaci podle guidelines 2015 netrpělivě čekal každý lékař a na letošní konferenci Akutně toto téma v úvodním bloku Hot Topics pochopitelně nemohlo chybět. Dr. Škulec z Ústí nad Labem na začátku uvedl, že změny jsou minimální a následovala výzva: "Dělejme to tak, jak jsme to dělali doposud!" V oblasti dospělé BLS je kladen důraz na koordinovanou interakci zachránce a operátora. Co se týká ALS, byla především zdůrazněna fakta jako minimalizace přerušení masáže při defibrilaci a použití samolepících elektrod, monitoring během KPR a u léků hlavně dbát na správné časování při aplikaci adrenalinu. Z následné diskuze vyplynulo jednoduché heslo: Dělej to, co umíš a jak nejlépe umíš.

Blok II. 10:10 - 11:25, Tekutinová resuscitace

Druhý přednáškový blok zahájil dr. Kula z Ostravy se sdělením: Tekutinová resuscitace septického šoku - druhá strana mince. Současná doporučení nabádají k agresivnímu zahájení terapie tohoto život ohrožujícího stavu - min. 30 ml/kg tekutin. Agresivní bolusová tekutinová terapie však zvyšuje potřebu noradrenalinu a zvyšuje positivní tekutinovou bilanci. Proto se nabízí otázka, zda je vždy nutné u septického šoku použít bolusové tekutiny. Dr. Kula také představil auditoriu vývoj doporučení týkajících se podávání tekutin a noradrenalinu. Podle nejnovějších studií se ukazuje, že včasné podání noradrenalinu snižuje množství tekutin, které je nutno podat, a snižuje mortalitu. Závěrem nás seznámil se studií FEAST, která vyvolává rozporuplné názory, vychází z ní však, že agresivní tekutinová resuscitace může vést k poškození pacienta.

U problematiky krevního oběhu zůstal i dr. Frelich z Ostravy se sdělením: Fyziologický transfuzní trigger. V úvodu se pan doktor zabýval tématem anemie, kdy překvapujícím zjištěním bylo, že při příjmu na ICU má sníženou koncentraci hemoglobinu až 60-66% pacientů. Ačkoli má organismus velmi dobré adaptační mechanizmy na anémii, je třeba si uvědomit, že mohou být překonány. Mezi základní fyziologické transfuzní triggery patří například saturace centrální žilní a smíšené venózní krve. Z uvedeného vyplývá, že o podání transfuze rozhoduje příčina, délka trvání anémie a aktuální stav.  

Blok tekutinové resuscitace zakončil dr. Sas z Brna s přednáškou nesoucí název Volba objemové náhrady - je něco nového? Hned z úvodu pan doktor uvedl současnou otázku zpochybnění použití koloidních roztoků, zejména hydroxyethylškrobu (HES). Proto v další části přednášky následovalo nejnovější doporučení pro použití syntetických koloidních roztoků. Opírá se o recentní studie vedené na pacientech v hypovolemickém šoku. Proč koloidy vůbec používat? Jednoznačnou výhodou je větší expanze volumu, na straně druhé je známý negativní efekt na krevní srážlivost. Závěr sdělení obsahoval fakta a postupy, na které je potřeba při zvažování objemových náhrad myslet.

Blok III.  12:30 - 13:45 Anesteziologie

Úvodním příspěvkem v dalším bloku byla přednáška na téma “Změny paradigmat v oboru Anesteziologie a Intenzivní medicínadr.Horáčka z Prahy, který zajímavým způsobem nahlíží na problematiku věděcké revoluce v medicíně. Speciálně se věnuje tekutinovému paradigmatu a vlivu podávaní tekutin a krystaloidů na ledviny. Dále popisuje rozdíly v léčbě kyslíkem nebo hypotenze a srovnává přístup v minulosti a současnosti s důrazem na průběžné vzdělávaní lékaře.

Druhým přednášejícím byl dr. Vymazal z Prahy se svým sdělením Moderní postupy v anesteziologii a intenzivní medicíně. Jako úvod k tématu simulační medicíny využil pan doktor krátké video, krátce zmínil pyramidu učení a zdůraznil důležitost simulací. Jedním z hlavních témat přednášky byl výskyt pooperační reziduální kurarizace, rizikoví pacienti a doporučení pro rok 2015.

Anesteziologický blok uzavřel dr. Stibor z  Baden am Wein přednáškou, která se zabývala tématem Target temperature management - jak a čím pacienta chladit. Představil nám různé metody chlazení a jejich výhody. RhinoChill je doporučený jako metoda snižování tělesné teploty v přednemocniční fázi i v nejnovějších guidelines. Závěrem nechal auditorium nahlédnout do postupů, jaké při chlazení pacientů využívají na jeho domovském pracovišti v Rakousku.

Blok IV 14:10 - 15:25 Varia

Čas je neúprosný a my se tak dostáváme k dnešnímu poslednímu bloku přednášek v lékařské sekci, který zahajuje dr.Gabrhelík ze Zlína s tématem Chyby a omyly v léčbě bolesti. Začátek přednášky byl věnován účelu léčby bolesti, kdy u chronické bolesti jde především o snížení úrovně bolesti na snesitelnou, nikoli dosažení absolutní bezbolestnosti za každou cenu. Dále připomenul základní třístupňovou škálu léčby bolesti. Následně trochu šířeji pohovořil o léčbě NSAID, neboť se jedná o velmi často používané léky, ale stává se, že lékaři občas zapomínají na méně obvyklé, ale závažné důsledky této léčby, především riziko kardiovaskulárních nežádoucích účinků. Dále se krátce zmínil o paracetamolu jako další možné variantě analgezie a opiátech, kterých není nutné se bát, pokud jsou dodržována základní pravidla. Pár slovy se věnoval i vhodným a nevhodným kombinacím analgetik. Na závěr ještě uvedl několik chyb při diagnóze bolestivých stavů.

Dr. Klementová z Olomouce nás během své přednášky Zajištění dýchacích cest během KPR - historie a současnost, převedla od historických zmínek o umělém dýchání až k důležitým výstupům o zajištění dýchacích cest v době platných doporučení ERC 2015. Údiv i obdiv vyvolala skutečnost, že historicky bylo umělé dýchání z úst do úst zkoušeno na relaxovaných dobrovolnících. Shrnula, že způsob zajištění dýchacích cest supra- nebo infraglotickou pomůckou není rozhodující pro neurologický outcome pacienta. Klíčové je důsledné obeznámení lékaře s pomůckou, kterou k zajištění dýchacích cest má k dispozici a má s ním nejvíc zkušeností. Přiblížila rovnež Difficult Airway Management za stavu probíhající KPR a provedení koniotomie chirurgickým přístupem nebo metodou BACT (Bougie Assisted Cricothomy) a nutnost její provedení neodkládat - koniotomii nutno provést v okamžiku, kdy nad ní začneme uvažovat.   

Přednášky v hlavním sále zakončil dr. Ševčík z Ostravy přednáškou Delirium v prostředí intenzivní medicíny - možnosti farmakologické léčby. Nejprve poukázal na to, že základem léčby je odstranění příčiny deliria. Dále jsme se věnovali dexmedetomidinu a jeho srovnání s ostatními léky, které se používají při léčbě deliria (risperidon, olanzapin, benzodiazepiny). Z tohoto porovnání vyšlo, že využití dexmedetomidin je ve většině případů nejvýhodnější. Závěrem publikum pobavil větou “Dex je nade vše”.

Paralelní sekce 9:00 - 10:30 Dětská anestezie a intenzivní péče 

Jako první se představil dr.  Köppl z Bratislavy. Ve svém příspěvku Perioperačný teplotný management u detí a rizika hypotermie poukázal na závažná rizika hypotermie u dětského pacienta. Vysvětlil principy termoregulace u různých věkových skupin a následné možnosti její monitorace, přičemž zdůraznil význam transkraniálního snímání. Dále vyzdvihl moderní metody, které efektivně brání rozvoji hypotermie během operace a po ní. Hypotermie patří k tzv. “ smrtelné trias”, je to častá komplikace celkové anestezie, a proto je důležité ji v praxi nepodcenit.

Následovala přednáška dr. Štěrby z Brna na téma Akutní stavy v dětské onkologii, kde představil nejčastější příhody včetně jejich diagnostiky a léčby. U syndromu horní duté žíly zdůraznil nutnost minimální invazivity, včetně nevhodnosti endotracheální intubace. Mimo jiné dále upozornil na nutnost nezapomínat na častou kardiální dysfunkci u dětských pacientů po léčbě antracykliny a možnou adrenální insuficienci po léčbě kortikoidy.

V pořadí třetí téma s názvem “Maligní hypertermie up to date” představila dr. Štěpánková z Brna. Úvodem shrnula, co přesně maligní hypertermie je, jaká je její patofyziologická podstata a jaké jsou její klinické příznaky. Zmínila především důležitost včasného rozpoznání tohoto stavu a následné okamžité léčby. Především se pak věnovala diagnostice, konkrétně indikaci ke svalovému kontrakčnímu testu (IVCT) a genetickému screeningu. Uvedla také kazuistiku pacienta, u kterého se během běžného chirurgického zákroku maligní hypertermie projevila, následkem čehož celá pacientova rodina podstoupila testování.

V dalším příspěvku se dr. Klučka z Brna věnoval kontroverzím obtížného zajištění dýchacích cest u dětí a upozornil na hlavní rozdíly mezi anestezií u dětí a dospělých. Zdůraznil, jak je důležité vyšetření před začátkem anestezie a vypíchl důležité prediktory obtížné intubace (Mallampati klasifikace, Thyreomentální vzdálenost nebo Interincisor test). Nakonec nás ujistil, že se není třeba bát využití tracheální kanyly s balónkem u dětí a shrnul rizika extubace.

Blok zakončil příspěvek dr. Květoňové z Brna na téma Dětský pacient na misi Traumatýmu ČR v Nepálu 2015. Existují určité odlišnosti v přístupu k pacientovi, např. při vyšetření není vhodné hladit dítě po hlavičce kvůli náboženské odlišnosti, lepší je hladit po ramenou. Jinak je ošetřovaní podobné jako u nás. Paní doktorka dále popsala specifika práce při misi; JIP umístěná ve velkém stanu, pouze základní vybavení nebo těžká komunikace s místními a na závěr shrnula, že celkově je v Nepálu jiný přístup k životu než u nás.

Paralelní sekce 11:00 - 13:30  Život zachraňující výkony

Další blok přednášek s názvem Život zachraňující výkony zahájil dr. Otáhal. Jeho přednáška nesla téměř filozofický název Proč se opakovat? Protože opakování je matka moudrosti a zručnosti - aneb smutný příběh paní s apalickým stavem po hypoxické zástavě při císařském řezu. V ní uvedl zajímavou kazuistiku z reálného medicínského prostředí s velmi smutným koncem.

V bloku přednášek pokračoval dr. Dadák z Brna, který si připravil téma Predikce obtížného zajištění dýchacích cest, možnosti a algoritmy. Svou přednášku začal zdůrazněním, jaké jsou priority pro záchranu života a to: důkladné vyšetření dýchacích cest (techniky a nástrahy), pečlivá preoxygenace, udržení oxygenace a ventilace. Zmínil také možnosti polohování pacientů před intubací. Součástí přednášky byly též nejnovější poznatky australských lékařů k této problematice.

Se sdělením Když to nejde jinak - fibrooptická intubace dále pokračoval dr. Herda z Prahy. Ve velice vtipném a originálním přednesu zdůraznil dobrou technickou přípravu lékaře a podání dostatečného množství informací a edukaci pacienta před zákrokem.

Osobitým přístupem plynule navázal dr. Pelikán a začal svoji přednášku Supraglotické zajištění dýchacích cest - laryngeální maska svým oblíbeným život zachraňujícím výkonem jaw thrust. V započatém stylu dále pokračoval a představil posluchačům algoritmus pro vhodný výběr pomůcek pro zajištění horních cest dýchacích a porovnal jejich výhody a nevýhody. Posluchači během přednášky posílili své bránice jako každý rok.

Druhá přednáška dr. Otáhala z Prahy nesla název Infraglotické zajištění dýchacích cest - koniotomie, BACT. V první části svého projevu hovořil o koniopunkci. K tomuto výkonu přistupujeme až v případech “can not intubate, can not ventilate”, kdy selže laryngeální maska i intubace, kontraindikace jsou pouze relativní. Dr. Otáhal kladl důraz na nutnost spontánního dýchání a dále popisoval způsob zavádění a různé koniopunkční sety. U bužií asistované koniotomie/cricothyrotomie vyzdvihoval hlavně “stresu vzdornost” a následně promítal názorné videoukázky.

Dr.Hlaváček z Prahy měl svojí přednášku o hrudní drenáži rozdělenou do několika logických částí. Od indikací se dostal k základní otázce, proč by každý anesteziolog měl umět provést tento výkon. Jedním z důvodů bylo i to, že obor anesteziologie je čím dál invazivnější, a měli bychom umět napravit to, co jsme sami “napáchali” (např. penumothorax po zavedení CVK). Dále probral diagnostiku, kde vyzvedl význam ultrazvuku, především v perioperačním období.Také se věnoval otázkám, čím drenáž provést, jak jí provádět, což prezentoval na několika videích. Velmi pěknou přednášku zakončil vysvětlením, co následuje po zavedení drénu, a poslední minuty věnoval problematice komplikací.

Přednáška dr. Kubalové z Brna vyzdvihovala důležitost intraoseálního (IO) přístupu v situacích, kdy je zapotřebí velmi rychle zajistit kvalitní vstup do krevního oběhu a to zejména v případech, kdy se nedaří dobře zajistit vstup do periferní žíly. Začátek přednášky byl věnován indikacím intraoseálního přístupu. IO se využívá dominantně v přednemocniční péči a statisticky nejvíce bývá intraoseální vstup využíván během resuscitací. Závěrečná část přednášky se potom věnovala problematice zavádění intraoseálního vstupu u osob při vědomí, neboť u nich musíme dbát na dostatečnou a správně provedenou analgezii.

Paralelní sekce 14:00 - 15:30 Zajímavé kazuistiky z porodního sálu 

Po úvodních slovech dr. Štourače sekci zahájila přednáška dr. Noskové z Prahy Kam až může dojít antifosfolipidový syndrom? Úvodem shrnula komplikace a léčbu tohoto syndromu, připomněla nám, že těhotenství je vlastně fyziologický trombofilní stav a plynule na to navázala podrobnou a vskutku zajímavou kazuistikou gravidní pacientky. Při porodu v třetí době porodní nastalo dramatické krvácení, které se sice podařilo zastavit, bohužel o pár dní později, když se situace zopakovala, bylo nutné přistoupit k hysterektomii.

Následovala zajímavá kazuistika dr. Klozové z Prahy zabývající se ojedinělou diagnózou, kterou je Generalizovaný choriokarcinom u těhotné. Po císařském řezu byla u pacientky nasazena chemoterapie cisplatinou s následným zhošením stavu s nutností rozsáhlé terapie nejdříve rescue postupy, následně metodou extrakorporální eliminace CO2 jako ultimum refugium. Přes dočásné zlepšení došlo k ireverzibilní fibrotické přestavbě plic, která v závěru vedla až k exitu pacientky.

Dále se představila dr. Seidlová z Brna s tématem Trombembolická příhoda po závažném peripartálním krvácení. V úvodu se zastavila u českých guidelines pro peripartální život ohrožující krvácení (PŽOK), ve kterých chybí odpovědi na zcela zásadní otázky ohledně prevence trombembolické nemoci (3K): Kdy s ní začít? Kolik - jakou dávku LMWH? Kdy skončit? Dále uvedla kazuistiku pacientky, u níž došlo po PŽOK i přes podávání fraxiparinu k plicní embolii. Ze závěru vyplynulo, že pacientka po adekvátní terapii ŽOK je více ohrožena TEN. U takovéto pacientky je třeba použít vyšších dávek LMWH a zároveň je nutná monitorace hladiny faktoru antiXa.

Sekci ukončila dr. Macková přednáškou Specifika porodnické anestezie v mimořádných podmínkách: Afghánistán. Velmi poutavě představila své působení ve složitých podmínkách v nemocnici města Khost ovládané Talibanem. V této oblasti je vysoká peripartální úmrtnost a chybí prenatální diagnostika. Paní doktorka popisovala místní zvyklosti komplikující poskytování zdravotní péče a některými historkami publikum dost pobavila.

Workshopy

METI bohužel onemocněl a tak se účastníci kurzu Pokročilý pacientský simulátor METI seznámili s panem Adamem. Adam byl milý pán, dokud se nezačal chovat nějak podivně. Naštěstí se mezi účastníky našli tací, kteří si všimli, že pan Adam přestal dýchat a najednou se z debatního kroužku stala skupina profesionálů, kteří si svou spoluprací, jistotou a rychlostí poradili i s komorovou fibrilací.

Účastníci bronchoskopického workshopu obdrželi komplexní informace o této nosné pneumologické disciplíně. Po nezbytném teoretickém úvodu měli účastníci kurzu možnost si prakticky pod dohledem instruktorky vyzkoušet na připraveném modelu intubaci, rigidní a flexibilní bronchoskopii, prohlédnout pracovní nástroje a některé patologické nálezy jako tumory, oříšky a špendlíky.

Na workshopu o poruchách koagulace byl představen tromboelastograf ROTEM. Nejprve se krátce hovořilo o poruchách koagulace, poté byl vysvětlen princip, na kterém přístroj ROTEM pracuje a jak se vyšetření provádí. Především byly popsány možnosti testů, které lze na přístroji provést. Na několika kazuistikách se názorně předvedlo, jaký typ testu je dobré zvolit u konkrétních pacientů. Výsledky testů měli účastníci workshopu interpretovat a indikovat vhodnou léčbu. Na závěr bylo možné si prakticky vyzkoušet, jak se přístroj obsluhuje. Tento workshop dokonce proběhl ve dvou různých verzích: Basic a Advanced.

HAL - simulační lekce akutních stavů v pediatrii předvedla možnost natrénování postupů při řešení urgentních stavů v týmu na urgentním příjmu pomocí simulace. Modelovým pacientem byl 5-letý chlapec převezený RZP do nemocnice pro zhoršení stavu při respiračním infektu. Byl zaintubován, po vyslovení podezření na atelektázu plic fibroskopicky odsán, načež se rozvinula maligní arytmie, kterou bylo nutno řešit pomocí KPR. Nakonec byl pacient byl úspěšně stabilizován a předán na JIP.

I letos byl součástí konference workshop zaměřený na využití ultrazvuku v anestezii a intenzivní péči. Pod dohledem lektorů si účastníci zkusili vyhledávání důležitých struktur na trpělivých figurantech, ale měli i příležitost si procvičit zobrazování injekční jehly v tkáni - nikoliv na dobrovolníkovi, ale na kusu vepřového protkaného slaninou.

Ve večerních hodinách měla skupina účastníků příležitost se podívat zblízka na psychologické aspekty komunikace na pracovišti intenzivní péče pod vedením klinického psychologa.

Celodenní workshop Essential Pain Management provedl své účastníky úskalími léčby bolesti a kromě skript účastníci získali i diplom o absolvování tohto certifikovaného kurzu. Účastníci tohoto workshopu se mohou pyšnit jedním prvenstvím - a to sice, že absolvovali jeho pilotní verzi v českém jazyce. Kurzu se zúčastnilo 21 zájemců z toho téměř polovina byla studentů. Dle zpětného hodnocení samotných účastníků, byl workshop srozumitelný, poutavý, dokázal vtáhnout do děje a obsahoval výborné kazuistiky.

Workshop ...jde o čas… byl věnovaný praktickému nácviku život zachraňujících úkonů. Účastníci si na modelech mohli vyzkoušet kromě populární metody BACT i intubaci pomocí videolaryngoskopu, fibrobronchoskopu nebo laryngeální masky. Na kuřecích křídlech se učili zajišťovat intraoseální přístup, na půlce prasečího hrudníku pro změnu zaváděli hrudní drén.


Při vyhodnocování statistických údajů letošní konference byl zjištěn zajímavý fakt, a sice, že se každoročně vypije více a více mléka, letos dokonce neuvěřitelných 48 litrů. Je tedy nasnadě zamyslet se, zda si anesteziologové v touze ulevit svým hýždím namoženým z dlouhého sezení při poslouchání zajímavých přednášek, nespletli mléko s propofolem...

Říká se, že čas utíká nebezpečně rychle, pokud se člověk dobře baví. V případě VII. konference AKUTNĚ.CZ to platí naprosto spolehlivě. Po skončení lékařské sekce se dr. Štourač chopil mikrofonu a s jistou dávkou hrdosti definitivně zakončil letošní, v mnoha ohledech rekordní konferenci. Z dosažených rekordů jmenujme jednotlivé počty: 1175 registrovaných účastníků, 954 přítomných účastníků, 345 účastníků workshopů, 62 přednášejích a lektorů, 61 organizátorů lékařské sekce, 44 přednášek, 10 posterů, 1500 snědených chlebíčků a 1200 snědených osmin frgálů. Milou součástí slavnostního zakončení bylo vyhlášení historicky prvního vítěze posterových sekcí, kterým se pro letošní rok stala dr. Škutchanová. Definitivním závěrem konference bylo upřímné poděkování dr. Štourače všem organizátorům, pomocníkům a účastníkům. Zbývá dodat jediné: Sejdeme se na VIII. konferenci AKUTNĚ.CZ 19.11.2016 v prostorách Univerzitního Kampusu v Brně Bohunicích.

Po skončení všech přednášek a workshopů se příznivci akutní medicíny přesunuli do brněnského klubu Favál, aby si užili neformální, příjemný večer ve společnosti, kolegů, přátel. Pro zúčastněné bylo připraveno spoustu překvapení. Se svojí stand up comedy vystoupil Pavel Tomeš a pořádně při tom unavil bránice diváků. K poslechu a tanci zahráli skvělí Beatles revival The Glass Onion a hudební doprovod poslední části společenského večera byl v režii DJ Schafffa. Toto příjemné zakončení VII. konference AKUTNĚ.CZ završilo den nabitý novými poznatky z oboru anesteziologie a intenzivní mediícny.

O hladký průběh konference se celý den staral organizační tým: Bartolenová Patrícia, Bělousovová Anna, Blatnerová Hana, Bochníčková Klára, Brančík Pavel, Cibíková Adriana, Cipovová Michaela, Červinková Eva, Ďuriníková Anna, Floreková Ludmila, Gajdošíková Kateřina, Gerstberger Radim, Hamříková Eliška, Harazim Hana, Hrubý Michal, Hrůza Ondřej, Chlupová Jitka, Chromá Pavla, Juřeníková Marta, Kališ Václav, Karbula Tomáš, Klabusayová Eva, Kleinová Adéla, Klincová Martina, Klučka Jozef, Kolářová Gabriela, Korbel Lukáš, Korbička Tomáš, Kosinová Martina, Kovář Marek, Kovářová Marika, Krátká Elena, Křížová Jitka, Kula Roman ml., Kyjas Petr, Libra Jiří, Macková Lucia, Machajdíková Dominika, Markuseková Zuzana, Nedomová Lenka, Podušková Iva, Poláková Eva, Polášková Jana, Prokopová Tereza, Přichystalová Klára, Slovjaková Deana, Smékalová Olga, Steinerová Karolína, Štoudek Roman, Štourač Petr, Štrbová Dominika, Štrbová Mária, Švrček Zbyněk, Timková Zuzana, Uličná Kateřina, Vaďurová Irena, Vondráček Michal, Zmrzlík Jakub, Žajdlíková Barbora.

 • Slavnostní zahájení - slovo má předseda organizačního výboru konference Petr Štourač
  Slavnostní zahájení - slovo má předseda organizačního výboru konference Petr Štourač
 • Pavel Tomeš představuje svouji knihu
  Pavel Tomeš představuje svouji knihu
 • Křest knihy Tohle lidi hodně berou
  Křest knihy Tohle lidi hodně berou
 • Dr. Cvachovec
  Dr. Cvachovec
 • Dr. Mach
  Dr. Mach
 • Dr. Škulec
  Dr. Škulec
 • Workshop HAL - simulační lekce akutních stavů v pediatrii
  Workshop HAL - simulační lekce akutních stavů v pediatrii
 • Dr. Kula
  Dr. Kula
 • Dr. Frélich
  Dr. Frélich
 • Dr. Sas
  Dr. Sas
 • Ultrazvukový workshop
  Ultrazvukový workshop
 • Bronchoskopický worshop
  Bronchoskopický worshop
 • Bronchoskopický workshop
  Bronchoskopický workshop
 • Workshop poruchy koagulace a ROTEM
  Workshop poruchy koagulace a ROTEM
 • Dr. Horáček
  Dr. Horáček
 • Dr. Vymazal
  Dr. Vymazal
 • Dr. Stibor
  Dr. Stibor
 • Dr. Gabrhelík a přednášející dr. Ševčík
  Dr. Gabrhelík a přednášející dr. Ševčík
 • Dr. Klementová
  Dr. Klementová
 • Pacientský simulátor METI s dr. Štoudkem a dr. Gajdošíkovou
  Pacientský simulátor METI s dr. Štoudkem a dr. Gajdošíkovou
 • Workshop ...jde o čas...
  Workshop ...jde o čas...
 • Workshop ...jde o čas...
  Workshop ...jde o čas...
 • Zadumaní posluchači workshopu ROTEM Advanced
  Zadumaní posluchači workshopu ROTEM Advanced
 • Workshop METI
  Workshop METI
 • Nabít...
  Nabít...
 • Psychologické aspekty komunikace na pracovišti intenzivní péče
  Psychologické aspekty komunikace na pracovišti intenzivní péče
 • Zakončení VII. konference AKUTNĚ.CZ
  Zakončení VII. konference AKUTNĚ.CZ
 • Rekordní počet účastníků!
  Rekordní počet účastníků!
 • Historicky první vítězka posterové sekce dr. Škutchanová
  Historicky první vítězka posterové sekce dr. Škutchanová
 • Oceněný tým Akutně
  Oceněný tým Akutně
 • Oceněné Mgr. Flajšingrová a Mgr. Blatnerová ze sesterské sekce
  Oceněné Mgr. Flajšingrová a Mgr. Blatnerová ze sesterské sekce
 • The Glass Onion vsadili na největší hity legendárních Brouků
  The Glass Onion vsadili na největší hity legendárních Brouků
 • Všichni se dobře baví
  Všichni se dobře baví
 • Pavel Tomeš vypráví jeden ze sých akutních fejetonů
  Pavel Tomeš vypráví jeden ze sých akutních fejetonů


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET