Monitorování svalové relaxace

00:00

První pacient v dnešním operačním programu, kterého budete uvádět do celkové anestezie, je 65letý muž přicházející k plánované pravostranné hemikolektomii pro divertikulitidu. U pacienta je indikováno měření nervosvalového přenosu (viz nápověda). Jste mladý anesteziolog, máte k dispozici přístroj na měření hloubky nervosvalové blokády - relaxometr s akcelerometrickým vyhodnocením svalové odpovědi (TOF-Watch® SX), ale budete ho používat poprvé. Kam umístíte elektrody přístroje?

Před mediální kotník.

Nesprávná odpověď

Špatně, zkuste to ještě jednou.


Zpět

Na radiální stranu volární plochy předloktí.

Nesprávná odpověď

Špatně, zkuste to znovu.


Zpět

Před laterální kotník.

Nesprávná odpověď

Špatně, zkuste to ještě jednou.


Zpět

Na ulnární stranu volární plochy předloktí.

Správná odpověď

Stimulační elektrody se rutinně umisťují na volární plochu distálního předloktí do průběhu n. ulnaris (podél radiálního okraje šlachy m. flexor carpi ulnaris). Distální nalepíme přibližně 1 cm od flekční rýhy, proximální elektrodu umístíme o 2 až 4 cm výše. Pomocí takto umístěných elektrod stimulujeme n. ulnaris a monitorujeme evokovanou odpověď m. adductor pollicis pomocí akcelerometrického čidla připevněného k distálnímu článku palce.
Alternativou může být sledování svalové odpovědi m. abductor digiti minimi.

V případech, kdy nejsou během anestezie tyto svaly pro měření nervosvalového přenosu dostupné, lze jako vhodnou alternativu využít obličejové svalstvo (m. orbicularis oculi, venter frontalis m. occipitofrontalis, m. corrugator supercilii). Stimulační elektrody umisťujeme před tragus do průběhu n. facialis.

Další možností je umístění stimulačních elektrod za mediální kotník do průběhu n. tibialis a monitorování svalové odpovědi
m. flexor hallucis brevis.


Pokračovat

?

Nápověda

NMT - neuromuscular transmission (nervosvalový přenos)

Indikace pro monitorování NMT
V současnosti je doporučován přístup monitorovat hloubku relaxace při každém podání nedepolarizujícího svalového relaxancia.

Dřívější indikace pro monitorování NMT:
dostupnost přístroje pro nervosvalovou monitoraci na pracovišti
abnormální farmakokinetika myorelaxans - onemocnění ledvin, jater, těžké celkové choroby, extrémní věkové skupiny
abnormální farmakodynamika myorelaxans- nervosvalová onemocnění, myastenia gravis, myastenický syndrom
pokud se chceme vyhnout farmakologické dekurarizaci parasympatomimetiky- ICHS, závažné astma bronchiale
nutnost okamžitého pooperačního obnovení maximální svalové síly- výrazná obezita, závažné plicní onemocnění
výkony nad 90 minut
infuzní dávkování myorelaxancií
použití dlouhodobě účinných myorelaxancií

ASA - klasifikace dle American Society of Anesthesiologists hodnotící fyzický stav pacienta.×
 
DF

16/min

TF

89/min

SpO2

95 %

TK

128/86 mmHg

EKG

rytmus sinusový, akce pravidelná, frekvence 75 /min, osa 90°, PR 130 ms, QRS 80 ms, QT 400 ms, bez denivelací

Vyšetření:
Věk = 65 let; Váha = 97 kg; Výška = 182 cm (zodpovídá 70 kg libové tělesné hmotnosti)
zdravý, kuřák 20 cigaret denně - 20 let, bez přidružených komorbidit, EKG v normě, RTG srdce a plíce bez patologie, aPTT = 30 s , INR = 1
ASA II, Mallampati 1, bez zjevného rizika obtížného zajištění dýchacích cest

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

iontogram

výsledky