Anafylaxe v porodnictví – embolie plodovou vodou

Embolie plodovou vodou je vzácnou, nicméně velmi závažnou a dramatickou komplikací v těhotenství. Je jednou z nejčastějších příčin úmrtí rodiček po celém světě a mortalita se blíží 80 %. Diagnostika je postavena pouze na klinických projevech, používá se vylučovací postup - „diagnosis per exclusionem“. Tento algoritmus popisuje z pohledu anesteziologa tuto emergentní situaci i následnou diagnostiku. 

MUDr. Ivana Bártíková, MUDr. Olga Smékalová, Vlastimil Koziel, Alžběta Šátková, Barbora Kozlovská, Daniel Kotleba

Embolie plodovou vodou je vzácnou, nicméně velmi závažnou a dramatickou komplikací v těhotenství. Je jednou z nejčastějších příčin úmrtí rodiček po celém světě a mortalita se blíží 80 %. Diagnostika je postavena pouze na klinických projevech, používá se vylučovací postup - „diagnosis per exclusionem“. Tento algoritmus popisuje z pohledu anesteziologa tuto emergentní situaci i následnou diagnostiku. 


Interaktivní algoritmus

Anafylaxe v porodnictví – embolie plodovou vodou
37-letá obézní pacientka (tercipara, 4. gravidita, 38. týden gestace) přichází do nemocnice pro nástup pravidelných děložních kontrakcí s rozvíjejícím se nálezem na porodních cestách. Po transferu na porodní sál si pacientka během spontánně vedeného porodu náhle stěžuje na dušnost, je neklidná, hypotenzní, tachykardická. Dochází k rozvoji viditelné cyanózy horní poloviny trupu, periferní saturace klesá na 40 %, pacientka upadá do bezvědomí, jsou přítomny parciální konvulse obličeje. Gynekolog volá resuscitační tým. Na kardiotokografické monitoraci pozorujeme pokles srdeční frekvence plodu ze 140 na 80/min.

Klíčová slova: embolie plodovou vodou, porod, anafylaxe

Recenzent: 

MUDr. Radka Klozová, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK a FN Motol

Embolie plodovou vodou je velmi vzácná porodnická komplikace, ale patří mezi nejobávanější až s 80% úmrtností. Jde o patologii, která více než embolii připomíná anafylaxi. Nově používaný termín je anafylaktoidní těhotenský syndrom. Tento výukový algoritmus velice dobře ukazuje, jak je důležité rychle tento kritický stav diagnostikovat. Definitivně je embolie plodovou vodou  diagnostikována až post mortem. V praxi vycházíme z klinických příznaků a postupujeme tzv. vylučovací metodou - diagnostika per exlusionem. Z algoritmu vyplývá důležitost spolupráce porodníka, anesteziologa a hematologa. Jsou zde vystiženy hlavní cíle terapie – oxygenace, udržení srdečního výdeje a krevního tlaku, terapie koagulopatie. Po základní stabilizaci rodičky se urgentně přistupuje k císařskému řezu, pokud žena ještě neporodila. Následně je poukázáno na důležitost pokračující intenzivní péče u přeživších rodiček po zvládnutí akutní fáze. Za neméně důležitou považuji informaci o dispenzarizaci, protože v mnoha zemích chybí registry.
Jde o velice výstižný a zdařilý výukový algoritmus zabývající se jedním z mnoha kritických stavů v porodnictví. Jasně z něho vyplývá, jak je pro přežití rodičky důležité rychle tento stav diagnostikovat a okamžitě zahájit terapii.
Jen více takto poučných výukových algoritmů!

vloženo: 26. 12. 2012 | poslední úpravy: 6. 1. 2018

Zpět