Hemolytic-uremic syndrome

Martina Klincová, MD, Lucie Štětková, MD, Adéla Kotíková, Hana Krobotová

The aim of algorithm is getting to know hemolytic-uremic syndrom, which is one of the most common causes of acute renal failure in childhood. We will look at its clinical manifestations, typical laboratory findings and we will describe two basic forms of this disease. Together we will also clarify the ethiology, pathogenesis, clinical course, treatment and prognosis of hemolytic-uremic syndrom.

review-photo

Assoc. Prof. Olga Džupová, MD, PhD Department of Infectious Disease, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague

Infekce centrálního nervového systému jsou závažná onemocnění. Hnisavá meningitida je život ohrožující stav spojený s vysokou letalitou a častými trvalými následky. Prognóza nemocného závisí na řadě faktorů, především na rychlosti stanovení diagnózy a zahájení adekvátní léčby. Nehnisavé neuroinfekce s obecně příznivější prognózou mohou mít rovněž těžký až letální průběh. Interaktivní algoritmus „Neuroinfekce“ přehledně popisuje diagnostický postup včetně provedení lumbální punkce, racionální indikace zobrazovacích a laboratorních vyšetření, kauzální a symptomatickou léčbu a možnosti specifické prevence. Lze předpokládat, že přispěje k informovanosti studentů medicíny i lékařů nejen v oboru urgentní medicína o významu a praktickém přístupu k této skupině nemocí.

HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Petr HUSA, Roman STEBEL, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infekční lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9438-3.

VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2. VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.

POVÝŠIL, Ctibor, ŠTEINER, Ivo . Speciální patologie. 2. vyd. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-494-2. Kaňovský, Petr, Bártková, Andrea a kol. Speciální neurologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 866 s. ISBN 978-80-244-5611-9

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP [online]: SIL © 13. 7. 2021. [2021]. Dostupné z: https://www.infekce.cz/DoporMenPur17.htm

inserted: 9. 8. 2021 | last modified on: 1. 10. 2021

Back