Monitoring článků - leden 2012

Monitoring článků - leden 2012

22. 1. 2012

Průřez novými zajímavými publikacemi z odborných časopisů

Obnovení neuromuskulární blokády po intravenózní aplikací magnézia u pacientů po spontánním zotavení z  blokády po intubační dávce rokuronia: randomizovaná kontrolovaná studie

Hans, Grégory A.; Bosenge, Besongo; Bonhomme, Vincent L. et al.

Prospektivní studie zabývající se prohloubením svalové relaxace po rocuroniu. Podání infuze magnezia v dávce 50mg/kg pacientům právě zotaveným z působení relaxace (TOF nad 0,9) vedlo k obnovení klinických známek relaxace (maximum po 10 min) v délce trvání 45 min.

European Journal of Anaesthesiology. 29(2):95-99, February 2012

Rating:16

Když se srdce zastaví: srdeční zástava v graviditě (review)

Gillian Ramsay, Michael Paglia et al.

Všechny osoby pečující o těhotnou by měli ovládat ACLS (rozšířenou resuscitaci) v těhotenství. Mezi její specifika patří časná intubace, vyšší umístnění rukou na sternum k KPR (oproti běžné KPR), prevenci v. cava syndromu (kompresi v. cava inf. dělohou - naklonění těhotné na levý bok), zavedení i. v. vstupu nad bránicí, zdrženlivost s podáním bikarbonátu, a iniciace urgentního cisařského řezu v případě lokalizace fundu dělohy nad pupkem těhotné pacientky. Zavedení a dodržování předchozích technik vede k zvýšení úspěšnosti ACLS a zlepšení outcome novorozenců.

Journal of Intensive Care Medicine 000(00) 1-11 DOI: 10.1177/0885066611432405

Rating:16

Bezpečné zavedení centrálních venózních katétrů: hloubka zavedení

William T. McGee, Patrick T. Mailloux and Richard T. Martin

Standardizace hloubky zavedení centrálních venózních katetrů do 15cm výrazně snížílo incidenci intrakardiálního zavedení a tím snížilo riziko srdeční perforace a následné tamponády. Standardizace protokolů a designu katetrů by mohlo vést k eliminaci najčastější příčiny smrti v souvislosti s technickým aspektem centrální venózní katetrizace.

Journal of Intensive Care Medicine 2011 26(6) 392-396 DOI: 10.1177/0885066610392895

Rating:15

Trombocytopenie na JIP/ARO

Helena L. Wang, Claudine Aguilera et al.

Trombocytopenie u kriticky nemocných je běžným laboratorním nálezem, ovšem s různou etiologií. Autoři přináší přehledný review diagnózy trombocytopenie a jejího managementu.

Journal of Intensive Care Medicine January 2012  1-13

Rating:16

Vysoká prevalence prodloužení QTc intervalu u akutně nemocných je asociovaná s mortalitou: Výsledky QTIP studie (QT  in practice studie)

David Pickham, Eric Helfenbein, Julie A. Shinn et al.

Autoři v prospektivní observační studii sledovali korelaci prodloužení QTc intervalu a mortality. Prodloužení QT  se vyskytovalo u 24 % záznamů EKG. Doba hospitalizace u pacientů s prodlouženým QT intervalem byla delší a riziko úmrtí bylo 3x větší ve skupině s prodlouženým QT intervalem.

Crit Care Med 2012;40:394 –399

Rating:17

Management dialyzovaného pacienta na JIP/ARO (review)

N. Arulkumaran, R.  M. Montero  a M. Singer

Přehledné review o managementu péče o dialyzovaného pacienta na JIP/ARO.

British Journal of Anaesthesia 108 (2): 183–92 (2012)

Rating:16

Randomizované srovnání reverze rokuroniem navozené svalové relaxace neostigminem a sugammadexem u morbidně obézních pacientů v celkové anestezii

T. Gaszynski, T. Szewczyk a W. Gaszynski

Na rozdíl od neostigminu vedlo podání sugammadexu k rychlé obnově neuromuskulární funkce a zabránilo vzniku pooperační reziduální kurarizace u morbidně obézních pacientů.

British Journal of Anaesthesia 108 (2): 236–9 (2012)

Rating:17

Neočekávané krvácení na operačním sále: role získané von Willebrandovy nemoci

Susanne Lison, Wulf Dietrich, Michael Spannagl

Na kasuistice pacienta podstupujícím neurochirurgický výkon pro prolaps disku L5/S1 s rozvojem krvácivých komplikací perioperačne a nutností operačních revizí je rozebrána problematika získané von Willebrandovy nemoci. Projeví se náhle, nenacházíme krvácivé stavy v rodinné anamnéze, projevuje se kožně-slizničními hemorhagiemi, zvýšeným krvácením při operaci, porodu, po traumatu, rozvíjí se na podkladě hematologických a jiných malignit (u pacienta z kasuistiky byla později diagnostikována monoklonální gamapatie nejasného významu), imunopatologických stavů obecně, chlopenních vad a septálních defektů, hypotyreózy, lékových interakcí. Terapeuticky se postupně uplatní desmopressin, koncentráty FVIII/vWF, antifibrinolytika, rekombinantní FVIIa a po zvládnutí urgentní situace na operačním sále je klíčové řešit vyvolávajíci příčinu, dále se uplatní glukokortikoidy, i. v. imunoglobuliny ve vysokých dávkach, plazmaferéza a extrakorporální imunoadsorbce.

Anesthesia and analgesia, 2012, 114: 73-81

Rating: 18

Tekutinová resuscitace s 6% HES (130/0,4) u kriticky nemocných: aktualizovaný systematický přehled a metaanalýza

David J. Gattas, Arina Dan, John Myburgh et al.

Přehled studií zabývajících se užitím 6% HES (130/0,4) vs. jiného koloidu nebo krystaloidu k tekutinové resuscitaci s cílem zhodnotit efekt tohoto jednoho z nejčastěji užívaných roztoků na mortalitu. Vliv na výskyt akutního renálního selhání, nevyhnutnost krevní transfuze a výskyt  krvácivých komplikací nebylo možné z jednotlivých studií použít do metaanalýzy. Je popsán design metaanalýzy a limitace studií a exkludující kriteria znemožňující zařazení do metaanalýzy. Závery metaanalýzy neumožňují spolehlivě hodnotit rizika a benefity podání 6% HES (130/0,4) k tekutinové resuscitaci.

Anesthesia and analgesia, 2012, 114: 159-169

Rating: 17

Kontinuální infuze ropivakainu do rány versus epidurální morfin pro pooperační analgezii po císařském řezu: randomizovaná kontrolovaná studie

Patricia O’Neill, Filipa DuarteIsabel Ribeiro et al.

Randomizovaná kontrolovaná studie srovnávající dostatečnost a nežádoucí účinky pooperační analgezie ropivakainem podávaným subfasciálně zavedeným katetrem a epidurálně aplikovaným morfinem. Analgezie ropivakainem byla spojena se signifikantně lepším zvládáním bolesti, nižší spotřebou rescue analgetik, nižší incidenci nauzey, zvracení, pruritu, retencí moče a střevní paralýzou jako nežádoucích účinků a kratší nutností hospitalizace. Za důležitou skutečnost při aplikaci ropivakainu autoři považují podání počáteční dávky a kontinuální formu infuze. Limitací studie je absence dvojitého zaslepení.

Anesthesia and analgesia, 2012, 114: 179-185

Rating: 18
 

2011 ACCF/AHA Guidelines pro operace arteriálního koronárního bypassu: shrnutí

WRITING COMMITTEE MEMBERS
L. David Hillis, Chair, Peter K. Smith et al.

Doporučení jsou rozdělena do tříd I, IIa, IIb, III od jednoznačně prokázaného benefitu (tř. I ) po tř. III, kdy benefit nebyl prokázan nebo efekt byl škodlivý. Dle úrovně průkazu na stupně A, B, C: benefit prokázán od randomizované klinické studie nebo metaanalýzy, non-randomizované studie až po názory expertů nebo zkušenosti získané z case reportů. Doporučení se věnují anestetickému managementu, výběru cévního štěpu, intraoperačnímu ECHO vyšetření, managementu myokardiální ischémie a dalších klinicky významných skutečností, vlastní revaskularizaci, perioperačnímu managementu stran farmakoterapie, monitoringu, abstinence kouření a rehabilitace, incidenci a prevenci CABG asociované mortality a morbidity, a zvládání některých specifických komorbidít pacienta.

Anesthesia and analgesia, 2012, 114: 11 - 45

Rating: 18
 

Guidelines pro UZ naváděnou kanylaci cévy: Doporučení American Society of Echocardiography a Society of Cardiovascular Anesthesiologists

Christopher A. Troianos, Gregg S. Hartman, Kathryn E. Glas et al.

Komplexní praktické doporučení pro užití UZ ke kanylaci obecně a konkrétně ke kanylaci v. jugularis interna, v. subclavia, v. femoralis, ke kanylacím u pediatrického pacienta, k zajištění arteriálního přístupu a periferního žilního vstupu. Užití UZ zvyšuje úspěšnost kanylace a snižuje frekvenci komplikací. 

Anesthesia and analgesia, 2012, 114: 46 - 72

Rating: 18


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET