Monitoring článků - listopad 2012

Monitoring článků - listopad 2012

24. 11. 2012

Přehled odborné literatury v oblasti akutní medicíny

Paravertebrální blokáda u jednodenní chirurgie zvětšování poprsí: randomizovaná klinická studie

Sarah Gardiner, Glenda Rudkin, Rodney Cooter et al.

Srovnání paravertebrální blokády a infiltrace operační rány lokálním anestetikem u výkonu probíhajícího v analgosedaci podle kvality peroperační spolupráce pacienta, spotřeby sedativa, incidence PONV, kvality pooperační analgezie a rychlosti zotavení. Lepší výsledky ve všech bodech dosahovala skupina s paravertebrálním blokem, který se však obecně vyznačuje větším rizikem možných komplikací.

Anesthesia and analgesia, 2012, XXX: 1 – 7

Rating: 15

Inhalace aerosolu fentanylu u zdravých dobrovolníků: farmakokinetika a farmakodynamika

David B. MacLeod, Ashraf S. Habib, Keita Ikeda et al.

V léčbě akutní a průlomové bolesti je důležité rychlé dosažení systémové cirkulace. Farmakokinetický profil po inhalaci fentanylového preparátu byl identický s profilem po intravenózním podání fentanylu. Opakované dávky vedly k predikovatelným, na dávce závislým sérovým hladinám. Možný nežádoucí bronchokonstrikční efekt se u zdravých dobrovolníků neprojevil. Biologická dostupnost u jedinců s patologií dýchacích cest, hrudní stěny, kuřáků nebyla studovaná.

Anesthesia and analgesia, 2012, XXX: 1 – 7

Rating: 16

Co bylo nové v porodnické anestezii v roku 2011?  Redukce nepříznivých výsledků u matky a zlepšení porodnické anesteziologické péče

Alexander Butwick

Výčet témat shrnuje důležitost existence zdravotního pojištění a systému preventivní péče, popisuje celosvětovou redukci mateřské mortality a s anestezií asociované mortality a její preventabilní faktory, postup u srdeční zástavy těhotné, skórovací systémy, které pomůžou odhalit pacientky, které jsou v riziku, že se během těhotenství, porodu nebo šestinedělí ocitnou blízko smrti, guidelines pro péči o těhotné s kardiovaskulárním onemocněním a dotýká se některých aspektů spinální, epidurální a celkové anestezie u císařského řezu.

Anesthesia and analgesia, 2012, XXX: 1 – 9

Rating: 16

Infuze s phenylephrinem versus bolusové podání během císařského řezu ve spinální anestezii: dvojitě slepá randomizovaná klinická studie k zhodnocení hemodynamických změn

Anne Doherty, Yayoi Ohashi, Kristi Downey et al.

Fyziologickou odpovědí na hypotenzi po spinální anestezii je zvýšení tepového objemu a srdeční frekvence. Podání vazopresoru zvýší tlak krve a cestou baroreceptorů tak vede k poklesu tepové frekvence, dále k poklesu kontraktility myokardu, zvýšením cévního tonu v splanchniku k poklesu žilního návratu, což jsou efekty na dávce vazopresoru závislé. Mezi infuzní a bolusovou skupinou nebyl zjištěn signifikantní rozdíl ve změnách srdečního výdeje, infuzní skupina dostala celkem větší množství phenylephrinu. Bolusové podání vedlo k větší hemodynamické stabilitě v prvních minutách po intrathékální aplikaci anestetika. Vyšší infuzní rychlost vazopresoru vede k vyšší celkové spotřebě vazopresoru k udržení krevního tlaku v důsledku centrálně podmíněné adaptaci baroreceptorů. Ve změnách srdeční frekvence, výskytu hypo/hypertenze, nauzey a zvacení, hodnotách krevních plynů z pupečníkové krve a Apgar skóre novorozence nebyl shledán signifikantní rozdíl mezi bolusovou a infuzní skupinou.

Anesthesia and analgesia, 2012, XXX: 1 – 8

Rating: 16 

Prevence bakteriální kontaminace při intravenózní aplikaci: význam designu katetru a manipulace s ním

Randy W. Loftus, Hetal M. Patel, Bridget C. Huysman et al.

Studie srovnávající bakteriální kontaminaci při užívání běžného třícestného kohoutu, kohoutu s bariérovou chlopní s a bez dezinfekce před intravenózní aplikaci přes kohout. Kohout s chlopní představuje efektivnější bariéru, když je před injekcí dezinfikován. Signifikantní rozdíl nebyl zaznamenán mezi klasickým kohoutem a kohoutem s chlopní bez dezinfekce před injekcí.

Anesthesia and analgesia, 2012, November: 1109 – 1119

Rating: 15

Prognostický význam hladiny a clearance sérového laktátu u traumatizovaných

Marie-Alix Régnier, Mathieu Raux, Yannick Le Manach et al.

Autoři přináší studii na vzorku 586 traumatizovaných pacientů k posouzení prognostického významu hladiny a clearance sérového laktátu. Z výsledků plyne, že časná clearance laktátu (0-2 hod) je důležitou  nezávislou prognostickou proměnnou, která by pravděpodobně měla být zahrnutá v budoucích léčebných schématech pro resuscitaci traumatizovaných pacientů.

Anesthesiology 2012; 117:1276-88

Rating:16

Vliv předoperační anxiety na vznik hypotenze po podání subarachnoideální anestezie u žen podstupujících císařský řez

S. Orbach-Zinger, Y. Ginosar, J. Elliston et al

Observační studie na vzorku 93 pacientek k posouzení možného vlivu předoperační anxiety na vznik hypotenze po podání subarachnoideální anestezii u žen podstupujících elektivní císařský řez. Předoperační anxieta diagnostikována pomocí VAS (verbal analogue scale) měla signifikantní vliv na vznik hypotenze po podání subarachnoideální anestezie.

British Journal of Anaesthesia 109 (6): 943–9 (2012)

Rating:16

Hemodynamické důsledky aortokavální komprese při různých úhlech laterálního naklonění u žen v terminálním stádiu gravidity

S. W. Y. Lee, K. S. Khaw, W. D. Ngan Kee et al.

Syndrom aorto-kavální komprese (ACC - Aortocaval compression) může vést k hemodynamickým poruchám a uteroplacentární hypoperfuzi u těhotných žen. Jeho detekce je obtížná, protože u většiny pacientek aktivace sympatiku potlačuje jeho příznaky. Nicméně po "sympatektomii" během regionální anestezie se může ACC projevit těžkou hypotenzí. Autoři přináší prospektivní observační studii k detekci ACC pomocí analýzy hemodynamiky u pacientek polohovaných v různých úhlech levého laterálního náklonu. Na vzorku 157 těhotných byl měřen srdečný výdej, tepový objem, systémová vaskulární rezistence (suprasternální Doppler) při polohování v úhlech 0°, 7,5°, 15°, a plný laterální náklon. U pacientek s náklonem >15° byl srdeční výdej v průměru vyšší o 5 %. Z výsledků plyne, že ACC může být diagnostikován pomocí sérií měření srdečního výdeje při polohování pacientky v pozici na zádech, 15° náklonu a plném laterálním náklonem. U žen před porodem v terminálním stádiu je ACC často asymptomatický a jeho výskyt můžeme efektivně minimalizovat polohováním pacientky levým laterální náklonem 15° a více.

British Journal of Anaesthesia 109 (6): 950–6 (2012)

Rating:17

Perioperační management koagulace na ARO/JIP

Jerrold H. Levy, David Faraoni, a Roman M. Sniecinski

Koagulopatie na JIP/ARO je multifaktoriálním problémem. U kriticky nemocných může být spůsobená traumatem, chirurgickým zákrokem, antiagregační a antikoagulační terapií. Vzniká na podkladě léků (antikoagulační terapie), dilucí, fybrinolýzy a konzumpce koagulačních faktorů. Autoři přináší přehledné review patyfyziologie a perioperačního mamagementu poruch koagulace v intenzivní péči.

Curr Opin Anesthesiol 2012, 25:000–000

Rating:15

Etomidát a komplikace asociované s intubací a mortalita septických pacientů léčených hydrokortisonem

Boris Jung, Noemie Clavieras, Stephanie Nougaret et al.

Endotracheální intubace v intenzivní péči je asociovaná s četnými komplikacemi. Použití etomidátu je diskutabilní u septických pacientů z důvodu zvýšeného rizika kortikosteroidní insufficience kriticky nemocných, která může mít dopad na jejich outcome. Autoři v studii testují hypotézu, že léčba hydokrotisonem může vést k potlačení některých nežádoucích účinků etomidátu. Z výsledků plyne, že u septických pacientů léčených hydrokortisonem podání etomidátu nevedlo ke snížení život ohrožujících komplikací spojených s endotracheální intubací, nicméně podání etomidátu u pacientů medikujících HCT nedošlo k zhoršení outcome.

Critical Care 2012, 16:R224 doi:10.1186/cc11871

Rating:17

Hyperoxie je asociovaná se zvýšenou mortalitou u pacientů léčených mírnou terapeutickou hypotermií po náhlé srdeční zástavě

David R. Janz, Ryan D. Hollenbeck, Jeremy S. Pollock et al.

Retrospektivní analýza: Vyšší hladiny maximálního měřeného Pao2 byly asociované se zvýšenou nemocniční mortalitou a zhoršeným neurologickým outcome u pacientů léčených mírnou terapeutickou hypotermií po náhlé srdeční zástavě. 

Crit Care Med 2012; 40:3135–3139

Rating:16

Asociace mezi dysglykémii v intenzivní péči a nemocniční mortalitou

Omar Badawi, Michael D. Waite, Steven A. Fuhrman et al.

Riziko nemocniční mortality se progresivně zvyšuje s délkou a závažností odchýlky od euglykemických hodnot a taky se zvýšenou variabilitou hodnot glykemie. Data poukazují, že těžká hyperglykemie, hypoglykemie a variabilita glykemie v intenzivní péči jsou asociované se srovnatelným rizikem mortality.

Crit Care Med 2012; 40:3180–3188

Rating:17

Asociace dysbalance natremie a zvýšení mortality u pacientů v chirurgické intenzivní péči

Yasser Sakr, Steffen Rother, Alberto Mendonca Pires Ferreira et al.

Dysnatremie má klinický dopad na outcome kriticky nemocných pacientů, nicméně nebyla široce zkoumaná v populaci pacientů v chirurgické intenzivní péči. Autoři přináší retrospektivní analýzu fluktuace sérové natremie a nemocniční mortality na vzorku 10 923 pacientů v chirurgické intenzivní péči. Z výsledků analýzy plyne: Dysbalance sérové natremie je u chirurgických pacientů na JIP/ARO častou diagnozou a je asociovaná se zvýšeným rizikem nemocniční mortality. Dysnatremie v době příjmu na ARO/JIP je asociovaná s větším rizikem úmrtí ve srovnání s dysnatremií vzniklou v intenzivní péči. Dysbalance sérového natria byly nezávislé spojené ze zvýšeným rizikem nemocničního úmrtí také u pacientů, u nichž byla následně dosažena normalizace sérového natria.

Crit Care Med 2013;41:0–0

Rating:18

Empirická antibiotická terapie těžké sepse: kombinace antimikrobiálních látek s odlišným mechanizmem působení vede k redukci mortality

Ana Díaz-Martín, María Luisa Martínez-González, Ricard Ferrer et al.

Ačkoliv časná adekvátní antibiotická terapie u septických pacientů zachraňuje život, optimální antimikrobiální strategie nebyla dosud pevně stanovena. Je také třeba potvrdit benefit kombinované terapie oproti monoterapii. Multicentrická studie (1372 pacientů) měla za cíl dokumentovat časnou empirickou ATB terapii u pacientů s diagnostikovanou sepsí a septickém šokem. Nejčastější ATB léky byli ß-lactamy vrátaně karbapenemů. Kombinace antimikrobiální terapie s odlišným mechanizmem působení vedla k redukci mortality.

Critical Care 2012, 16:R223 doi:10.1186/cc11869

Rating:17


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET