11. postgraduální kurz Sepse a MODS, Ostrava

11. postgraduální kurz Sepse a MODS, Ostrava

20. 1. 2009 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Přinášíme Vám unikátní on-line reportáž z kongresového dění v Ostravě, kde ve dnech 20.-23. ledna 2009 probíhal skvěle obsazený kongres zaměřený na sepsi a MODS.

Petr Štourač

20. ledna 2009

  Nastal den, kdy se všichni intenzivisté a příznivci oboru každoročně scházejí v Ostravě. Pod vedením Romana Kuly vznikl již před drahně léty podnik, kterému eufemisticky přezdíváme "postgraduální kurz". Skutečnost, že se již dávno nejedná o kurz, ale kongres s mezinárodním dosahem, se jaksi taktně opomíjí. Loni došlo k průlomovému rozšíření kurzu na 4 dny, kdo by však čekal, že bude obtížné naplnit program, hluboce by se mýlil. Loni i letos se program hemží zajímavými tématy, skvělými přednášejícími a obtížně zvládnutelnými souběhy více zajímavých témat.

  Přednášejících z celé ČR je tolik, že jednotlivě je vyjmenovat by přesáhlo rámec této reportáže. Nutno však zmínit, že co jméno, to veličina a expert ve svém oboru. Tradičně skvěle je opět zastoupena SR, kdy přijali pozvání nejen představitelé fóra pro sepsi, ale i mnoho tváří v Ostravě dosud neviděných. Bonbónkem a kořením jsou opět zahraniční hosté. Prof. Heiko Herwald z Lundu ve Švédsku, prof. Manu Malbrain z belgických Antverp, prof. John Marshall z Toronta v Kanadě, prof. Michael Meisner z Drážďan, prof. Philipp Schuetz ze švýcarské Basileje, prof. Markus Schily z Bielu tamtéž, prof. Luis Ulloa z New Jersey a prof. Benoit Vallet z francouzského Lille.  Znalci oboru již při pohledu na program a přednášející plesají. 

  Portál AKUTNE.CZ byl ústy garanta vznikající kapitoly Sepse portálu AKUTNE.CZ, kterým je sám Roman Kula, pozván k prezentaci na Sepsi. Pamětníci naší loňské účasti ví o posteru, kterým jsme prezentovali vznikající projekt. Pravdou je, že jsme od té doby urazili určitou cestu a tu jsme se rozhodli zde odprezentovat. Propagaci našeho portálu jsme začali vložením letáku, kalendáříku a samolepky AKUTNE.CZ do tašek účastníků. Komplexní prezentace portálu bude doplněna vlastním stánkem s přístupem přímo na portál AKUTNE.CZ.

První dotek s kongresem - registrace

  Ranní vstávání a cesta do Ostravy naštěstí proběhla prosta komplikací, takže již před devátou parkuji na svém oblíbeném krytém parkovacím místě číslo 6 hotelu ATOM. Ve foyere hotelu mě již vítají příjemně naladěné slečny z pořádající agentury. Náš stánek si vysloužil prominentní místo vedle hlavní přednáškové haly, takže dozajista bude vidět. Děkuji Radimovi za vynikající tmavě rudou barvu našich prezentací. Postavení naší prezentace a vyřešení drobných problémů s rozběhnutím webu bylo již jen otázkou krátké chvíle. Vzhůru do kongresového dění....

 

Stánek AKUTNE.CZ ve foyer kongresového centra hotelu ATOM

  Program začal již v ranních hodinách 7. minisympoziem "Aktuality v dětské intenzivní péči" s velmi hutným programem. Do oběda defilovala plejáda přednášejících, kteří probrali téma dětské intenzivní péče ze všech stran a z pohledu mnoha oborů. Zastoupen byl pohled ORL (L. Rožnovský), infekologů (P. Komínek), popáleninových intenzivistů (M. Kadlčík), transplantologů (P. Dvořák), chirurgů (V. Richter), neurochirurgů (R. Lipina), transfuzologů (Z. Čermáková), onkologů (J. Štěrba) a traumatologů (S. Jelen). Úvodní přednášku s důležitým motivem sedace u dětí na ICU přednesl M. Schily z Basileje.

 12:30

  Do ztichlého hlavního kongresového sálu vstupuje a za chvíli jej i zaplňuje prof. Sobotka z Hradce Králové a přednáší tradičně skvěle připravenou prezentaci "Koncept nutriční farmakoterapie u kriticky nemocných" v bloku "Farmakonutrice v intenzivní péči". Jeho úvodní prezentace je důstojným zahájením kongresu a sklízí dlouho trvající aplaus.

Profesor Sobotka z Hradce Králové u přednáškového pultíku

13:15

  Další sekcí v kongresovém sále je téma: "Farmakonutrienty - které, proč, kdy, komu a kolik". Je vůbec možné vše takto dopodrobna popsat? A opravdu již vše víme? Hned první přednášející, sám duchovní otec kongresu Roman Kula ukazuje, že lze a opět, pokolikáté již, udivuje svým nadhledem a skvěle připraveným projevem s kultivovaným humorem a překvapujícím obsahem. Jeho "Glukóza" nažhavila sál v očekávání věcí příštích. Nutno říct, že ostatní přednášející nenechali naprosto nikoho na pochybách o oprávněnosti své nominace. "Glutamin, arginin" v podání F. Dušky, "Tuky, omega-3 a omega-6 mastné kyseliny" F. Nováka, "Větvené aminokyseliny P. Těšínského, "Antioxidancia, selén" I. Satinského a "Alternativní farmakonutriční možnosti" J. Jahody ukázaly, kolik je třeba ještě znát a otevřely obzory, co ještě znát potřebujeme.

13:30

  Prakticky souběžně začíná v Rudolfově salónku  seminář "Základy pro intenzivní medicínu - šokové stavy", kde staří známí z předchozích ročníků P. Szturz z Ostravy, Pavlové Suk a Štětka z Brna, Pavol Sukeník z Ostravy a A. Březina z Prahy velmi podrobně vysvětlují, s didaktickou názorností sobě vlastní, vše o šoku. Od "Obecné patofyziologie šoku", přes " Hypovolemický šok", "Kardiogenní šok", "Obstruktivní šok" až k tématu, o které tu jde především, tedy "Septický šok". Celé tato sekce je skvělým didaktickým počinem.

Dr. Suk z Brna přednáší

15:30

  Další sekci zahájil kvalitní přednáškou na téma "Sepse a ARDS" doc. Firment z Košic. Byl tak úvodem sekce "Nutriční podpora u vybraných onemocnění". Ruku na srdce, netápeme někdy nad konkrétní vhodnou orgánovou podporou? A hle, zde je ukázána v kostce během dvou hodin. Někteří účastníci odcházeli doslova zahlceni informace o výživě při "Selhání jater" dr. Maňáka, "Selhání ledvin" dr. Kotuláka a "Akutní pankreatitidě" dr. Těšínského. Dále zazněla ideální, leč v ČR ne moc rutinně aplikovatelná, představa o "Perioperační nutriční podpoře" dr. Havla a na závěr tradičně vynikajícící prof. Sobotka a jeho "Hojení ran" . Kongres splňuje kritéria nejpřísnější. Jen panuje obava, zda nevystřílel munici příliš brzy. Zkušenost z předchozích ročníků nám říká, že ne.

  Paralelně v Galerii zaznívají další přednášky 7. minisympozia a nutno říci, že i přes naši absenci jsou ohlasy z auditoria více než pozitivní.

  Jaký je dojem portálu z prvního dne? Ve zkratce: "Jen tak dále."

 21. ledna 2009

J. Kulová, prof. Ševčík a R. Kula v zanícené debatě ve foyer kongresového sálu

 8:45

  Po vydařeném společenském večeru s úvodním přípitkem a živou hudbou se Ostrava probouzí do krásného nového dne. Věříme, že bude ještě lepší než den včerejší. Po vydatné snídani obstarávají zahájení duchovní otcové našeho setkání. Vzápětí navazuje sekce s panelovou diskuzí a věčně živým tématem "Tekutiny u kriticky chorého pacienta - dobrý sluha a zlý pán" se startovací přednáškou M. Paulinyho. Přednáška rozpoutává diskuzi a garantem její úrovně je předsednictvo sekce ve složení V. Šrámek, R. Záhorec, P. Dostál, J. Fiment a A. Březina.

 10:30

  Program se štěpí do tří sekcí, které opět paralelně probíhají ve všech kongresových sálech. Jeden neví, kam dříve skočit. V kongresovém sále začíná zahraničními hvězdami plná sekce  "Severe Sepsis - Hot Topics". Úvodní sdělení, kde s tématem "Cholinergic anti-inflammatory pathway during lethal endotoxemia" prof. Ulloa z USA vzbuzuje pozornost, je označeno za vrchol začínajícího dne. Ale již následující "PIRO concept - where are now?" prof. Marshalla je neméně tak skvělé a pokouší se dát odpověď na otázku, kam jsme s tímto nadějným konceptem došli. Prof. Ševčík označuje jeho přednášku za skvělou. Sekci důstojně zakončuje dr. Průcha z Prahy svým sdělením "Imunogenetics of sepsis".

Prof. Ulloa - New Jersey

Prof. Marshall - Toronto

Paralelně probíhá v Rudolfově salónku sekce "Novinky v kardiopulmonální resuscitaci". Tradiční přednáškou zahajuje blok dr. Truhlář z Hradce Králové a rozebírá kontroverzní téma "Proč a kdy nedýchat?". Stále ještě rozporuplnému tématu se dostává zasloužené pozornosti. Rutinnímu užití v každé situaci by se bylo vhodné vyhnout, leč indikované užití připouší nejen guidelines ECR 2005. Komplexní přednášku na téma "Proč a kdy chladit?" prezentuje náš stálý spolupracovník z Ostravy Peter Sklienka a dostává své pověsti skvělého a připraveného řečníka. Vynikajícím a mnohokráte diskutovaným tématem je jistě fibrinolýza po KPR. Dopodrobna téma rozpitvává ve svém sdělení "Místo pro fibrinolýzu" dr. Máca z Ostravy a s konstatováním, že fibrinolýza není po KPR rutinně prováděna, a proto ji nelze ani bez výhrad doporučit, souhlasíme.

13:30

  Odpolední program v hlavním sále zahajuje chirurgická sekce. Předsedající veličiny chirurgického oboru, o jejichž přízni k intenzivní péči nelze pochybovat, uvedly zajímavou a komplexní sekci plnou aktuálních informací. Již první prezentující I. Satinský z Havířova nastavuje laťku svojí "Dekubitální sepsí" velmi vysoko. Děsivé téma s možností řešení "Nekrotizující infekce měkkých částí" prezentuje F. Vyhnánek z Prahy. Následující autoři připomínají důležitý fakt o cizím materiálu jako zdroji sepse ve sděleních "Síťky používané k hernioplastikám jako zdroj sepse" M. Mitáka z Ostravy a "Infikované cévní protézy" P. Utíkala z Olomouce. Poslední sdělení působí jako memento a s jasným poselstvím říkají, že sinusitida i močové infekce mohou, a v praxi často jsou, zdrojem sepse. Je třeba na ně myslet a zavzít je do rozhodovacího algoritmu.

Předsednictvo chirurgické sekce kongresu na příposlechových monitorech bedlivě sledují přednášku I. Satinského

 V nám již dobře známém Rudolfově salónku probíhá Pro-Con diskuze nad tématem "Inhalačního podání antibiotik". V tomto oblíbeném formátu představují odborníci na dané téma svá pro a proti za moderování třetí nestranné kapacity. Této role se zhostil prof. Ševčík, hlavní odborný garant AKUTNE.CZ. Inhalační podání je jistě důležitou alternativní cestou, zejména k cílení našeho snažení. Pozvaní odborníci se shodli na důležitosti kombinace cest podání.

Účastníci Pro-Con diskuze

  Po Pro-Con diskuzi následují výukové lekce z infektologického prostředí. Aktuální téma "AIDS na jednotce intenzivní péče" H. Rozsypala je následováno žhavým tématem "Invazivní meningokoková infekce na jednotce intenzivní péče". Posledním tématem výukových lekcí se stávají "Atypické pneumonie na jednotce intenzivní péče".

15:45

  Odborný program zakončuje v hlavním sále sekce "Mykotické infekce na jednotce intenzivní péče" s předsedajícími J. Benešem a M. Kolářem. Pokud jste něco nevědeli o mykotické infekci, její diagnostice či léčbě, jste na správné adrese. Dozvíte se prakticky vše a na zbytek se stačí zeptat.

19:00

  Po vydařeném odborném dni následuje již tradiční setkání s prof. Ševčíkem z Brna a jeho krásnými fotografiemi, tentokrát zavítáme do rumunských Karpat. Setkání je to velmi zdařilé, vzpomínky na 30 let putování rumunskými horami dokresluje školní nástěnná mapa a dojem historického zážitku umocňuje diaprojektor. Ač má většina posluchačů velký geografický rozhled, mnohdy zůstávají v úžasu nad mnoholičností rumunských hor a nad krásou osamocení uprostřed nekonečných plání, kde se snad v osobách místních bačů zastavuje čas. Přeblik do současnosti je zdůrazněn přechodem na digitální technologii. Technická dokonalost je vyšší, ale atmosféra naštěstí zůstává. Jako poděkování za přenesení do jiné dimenze zní dlouhý potlesk. 

Rumunské putování v horizontu třiceti let profesora Ševčíka

20:45

 Tradičně  se ve středu večer koná slavnostní otevření kurzu. Obligátním sektem připíjí na zdar kurzu otec zakladatel Roman Kula. Čestné členství v ČSIM předal prof. Marshallovi z Toronta prof. Černý a zdůraznil jeho význam pro světovou intenzivní péči. Následuje děkovná řeč prof. Marshalla, která symbolicky podtrhuje nadhraniční význam kurzu. Prim. Török přirovnává úspěch Sepse k úspěchům firmy Hewllet-Packard a věří, že značka Kula-Sepse bude brzy také tak známa. Minimálně mezi námi je tomu tak již dávno. V krátkém sledu následuje přivítání účastníků prof. Ševčíkem, prim. Benešem a hlavním sponzorem večera. Velmi zdařilý večer dokresluje svými hity nestárnoucí a skvělá Věra Špinarová, která oslovuje posluchače všech věkových kategorií.

Slavnostní zahájení kurzu

Předání čestného členství ČSIM prof. Marshallovi z rukou prof. Černého

22. ledna 2009

8:30

  Navzdory velmi podařenému společenskému programu předchozího dne a noci se sály plní od samotného rána. Jev vídaný zřídka jen potvrzuje výjimečnost kurzu. Ranní bloky přednášek oscilují od gastroenterologické problematiky přes monitoraci imunitní odpovědi k revizím a novinkám v doporučených postupech. Gastroenterologickou problematiku zahajuje velmi akutním tématem "Endoskopická léčba krvácení do GIT" S. Rejchrt z Hradce Králové, následuje průkopník TIPS prof. Hůlek z Hradce Králové se stejnojmenným sdělením. Další témata jsou striktně zaměřena na jaterní choroby ve svých pokročilých fázích. Jsou to "Akutní selhání jater" E. Kieslichové, "Podpůrná přístrojová terapie jaterního selhání" M. Ročeně a "Indikace k transplantaci u pacientů s jaterním selháním" P. Trunečky.

Předsedající J. Maňák a M. Matějovič naslouchají výkladu P. Hůlka

  V Rudolfově salónku proběhlo nejprve setkání s experty v podání M. Holuba a V. Chýlka, kteří prezentovali "Monitorování imunitní odpovědi". Dále byl zaplněný salónek svědkem dvou výukových lekcí. P. Štětka předvedl v "Masivní plicní embolie" vyzrálý výkon, který prof. Ševčík hodnotil jako skvělou didakickou výukovou přednášku. Následně o svých kvalitách přesvědčil tradičně vynikající P. Sklienka a nastínil možnosti "Ochrana mozgu - co lze použít v praxi". Následné setkání s expertem doc. Matějovičem z Plzně ukázalo, jaké máme v praxi možnosti ochrany ledvin. Spolupracovníci portálu AKUTNE.CZ hodnotí tuto přednášku jako vrchol dne.

  I na Galerii je prakticky ve stejný okamžik velmi rušno a tento další vedlejší sál praská ve švech. Ve dvou částech zde probíhá seznámení s "Revizemi a novinkami v doporučených postupech". Odborníci na slovo vzatí vyvracejí či potvrzují zavedené postupy a rozšiřují vědění o svůj klinický vhled do tématu. Tématicky je pokryto téma Surviving Sepsis Campaign. J. Kotoun v "Antibiotika" zdůrazňuje zásadu co nejmenšího využívání antibiotik s potenciálně rychlým vznikem rezistence, M. Pauliny vyzdvihuje praktickou část "Tekutinové resuscitace", doc. Šrámek sděluje posluchačům zkušenosti  s podáváním Vasopressinu v přednášce "Inotropní a vazopresorická podpora", P. Dostál zdůrazňuje škodlivost nízkého i příliš vysokého PEEP. I. Novák racionálně deklaruje těsnou kontrolu glykémie tak, aby ještě byla bezpečná. M. Matějovič se přimlouvá za nepaušální podávání kortikoidů. Na závěr přednáší J. Köppl sdělení na téma "Inhibitory koagulace".

11:30

  Advanced Bleeding Care - poporodní krvácení. Tato multioborová záslužná aktivita poukazuje na nutnost multidisciplinárního řešení poporodního krvácení. Popularizuje dostupná guidelines 3 odborných společností. Se svými pohledy porodníka, anesteziologa a hematologa vystupují J. Feyereisl z Prahy, P. Beneš a J. Gumulec z Ostravy. Kazuistickými sděleními podtrhuje problematiku a oprávněnost guidelines P. Hude z Brna.

13:30

  Po krátké obědové pauze se vrháme opět do kongresového víření. V hlavním sále je probíráno hot topic "Mikrocirkulace a tkáňová perfuze v sepsi - Up To Date 2009". Aktuálnost dat je dána nejen názvem, ale především osobami přednášejících a jejich přednáškami. Postupně se předhánějí ve sdělení novinek. R. Pařízková a její "Septická encefalopatie - co víme?" je následována M. Matějovičem, spolupředsedou sekce, s jeho "Perfúzí ledvin v sepsi - jaké jsou cíle léčebných intervencí?".  Z. Turek se ptá, zda dokážeme ovlivnit hypoperfúzi střevní mukózy. Odpovědi, které dává, se zdají býti nadějnými. A. Kroužecký nastiňuje chování jater v sepsi. Zlatým hřebem sekce je poslední přednáška a dokladuje, že se vyplatí počkat do konce. V. Černý v brilantním projevu "Léčba dysfunkce mikrocirkulace - nové koncepty" exceluje. Mnoho posluchačů zaujímá především opětovný příklon k méně liberální transfúzní hranici.

Perfúze ledvin v sepsi

  V Rudolfově salónku pokračuje smršť výukových lekcí. Počínaje "Mechanickou podporou krevního oběhu" A. Březiny, přes "Časovou konstantu systému plíce - ventilátor" ventilačního mága P. Töröka, "Ultrasonografii na jednotce intenzivní péče" M. Balíka až k "Trombelastografii na jednotce intenzivní péče" R. Zezuly šlo o velmi kvalitní didaktické přednášky.

  Na opět zaplněné Galerii se v sekci "Analgosedace na jednotce intenzivní péče" pod laskavým předsednictvím M. Fedory a J. Firmenta posluchači dozvěděli o "Monitorování a strategii k optimalizaci analgosedace". M. Onderčanin seznámil přítomné s novými farmaky pro analgosedaci a prof. Ševčík pohovřil o problému delirií na jednotce intenzivní péče. Delirium se zdá  být velkým problémem, zejména v některých oblastech naší země.

15:10

  Problémy v dopravě z letiště zabránily prof. Vallet z Lille přednést svá dvě sdělení. V dopravě bohužel není nikdo prorokem.

15:15

  Napjatě očekávanou sekci "Hematologie v intenzivní péči" zahajuje spolupředsedající J. Gumulec sdělením "Trombocytopenie u kriticky nemocných pacientů". Následuje P. Kessler sdělením "Hepariny u septických pacientů". Velký rozruch svým v angličtině předneseným sdělením  "TFPI u septických pacientů" vyvolává P. Klement z Ostravy.

P. Klement se svojí anglickou prezentací

16:30

  Poslední odbornou sekcí dne se stává "Imunologie pro intenzivisty" v salónku Galerie.

20:45

  V rámci slavnostního galavečera, který účastníky kurzu baví  do brzkých ranních hodin za tónů a rytmů skvělé kapely Hibaj, dochází i k dlouho očekávanému vyhlášení vítězů posterové sekce. Zaslouženě zvítězil poster autorů V. Kissová, V. Šatník, L. Magulová a M. Čechová z Nitry s posterem "Význam interdisciplinárnej spolupráce v diferenciálnej diagnostike a terapii SIRS".

Vítězný poster 11. PGS kurzu Sepse a MODS

 23. ledna 2009

  Poslední den všech kongresů často trpí nezájmem posluchačů. Kdo by také odolal možnosti prodloužit si placeně víkend. Mírný úbytek v auditoriu zaznamenáváme i v Ostravě, ale skvělý program až do psledních minut udržel počet účastníků na důstojné výši.

8:30

V hlavním sále začíná hned od rána bojovat o přízeň účastníků téma "Biochemie v intenzivní péči: hyponatrémie a hypernatrémie". Pod předsednictvím legendárního prof. Jabora (jeho originální práce s celosvětovým dosahem nemusím věru připomínat) a Romana Kuly přistupuje k řečnickému pultu sám spolupředsedající prof. Jabor a dokazuje, že jeho invence stále neutuchá. Přednáší nejen "Pohled biochemika na hyponatrémii a hypernatrémii", ale obstarává i závěr a upozorňuje na velmi závažný problém, jímž "Syndrom centrální pontinní myelinolýzy" dozajista je. Mezi těmito dvěma vynikajícími prezentacemi vystupují neméně tak vynikající V. Černý se "Syndrom nepřiměřené sekrece ADH", M. Balík s "Renální regulace poruch tonicity" a F. Duška s kontroverzním názvem přednášky "Taneční drogy a hyponatrémie".

Slovutné předsednictvo sekce - R. Kula, A. Jabor

 

Renální regulace poruch tonicity M. Balíka

Jan Stašek a Hyperoxie a hyperkapnie - lze je léčebně použít?

Prof. Malbrain - Abdominal Compartment Syndrom

Doc. Čundrle - BAEP a smrt mozku

Věřím, že se sejdeme nejen na AKUTNE.CZ, ale i příští rok na jistě skvělém 12. PGS kurzu Sepse a MODS  v Ostravě v termínu 26. - 29.1. 2010.

 

Za podporu a spolupráci děkujeme Romanu Kulovi a pořádající firmě Sanopharm.

Za zapůjčení vozu děkuje autor reportáže Mgr. Františku Štouračovi z Advokátní kanceláře JUDr. Michal Elzer.

Za jazykovou korekturu portál AKUTNE.CZ děkuje MUC. Elišce Krajtlové.

Finanční podporu účasti portálu AKUTNE.CZ na 11. PGS kurzu Sepse a MODS poskytly firmy MEDIFORM a MSE CZ.


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET