XVII. národní kongres ČSARIM 2010, Zlín (1. den kongresu)

XVII. národní kongres ČSARIM 2010, Zlín (1. den kongresu)

9. 9. 2010 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Přinášíme Vám první část třídílné on-line reportáže ze XVII. národního kongresu ČSARIM, který se konal ve Zlíně ve dnech 9.-11. září 2010. V sekci Přenosy naleznete videozáznamy z kongresového dění.

Následující reportáže: 2. den kongresu (10. září 2010), 3. den kongresu (11. září 2010)

oficiální stránky XVII. kongresu ČSARIM

8.9.2010, večer na stánku Akutně

Dobrý večer z Academia centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vám přeje tým akutně.cz, který se od loňského roku několikanásobně rozrostl. Letošní složení našeho týmu je Petr Štourač, Ivo Křikava, Olga Smékalová, Roman Štoudek, Peter Bakalík, Michaela Ťoukálková, Klára Malá, Martina Kosinová, Hana Suchomelová, Elena Krátka, Eliška Krajtlová, Dominik Kuchař, Zdeněk Chvátal a Zdeněk Pluháček. Vzhledem k našemu počtu jsme se letos obešli bez spěchu a stresu při stavění stánku a přípravy on-line přenosů, které letos naleznete na našem portálu a  proto již zítra ráno můžete shlédnout slavnostní zahájení kongresu na našem webu. Vše jsme si v klidu přichystali již během dnešního dne a zítra ráno nás čeká pouze doladění detailů a odzkoušení přenosů.

Investigativně se nám podařilo nahlédnout i pod pokličku chystaného společenského večera. Ve ztichlé sportovní hale intenzivně parta techniků montuje pódium, přikrývá části haly plédem a v rohu jsou schovány atrakce na zítřek. Než jsme vykázáni, objevujeme ještě maketu klokana. Na co bude asi sloužit, zjistíme až zítra…


9.9.2010, 9:00 - 9:45, Aula - Zahájení kongresu

Zahájení kongresu v poloprázdném sále se letos, jako již tradičně, ujal K. Cvachovec. Vybídl nás k využití kongresu nejen k odborným znalostem, ale zároveň i k osobním setkáním. Poděkoval sponzorům, partnerům i vystavovatelům. Následovalo představení osobností, které převzali záštitu nad XVII. kongresem ČSARIM, a to Ing. Hany Příleské – radní Zlínského kraje zodpovědné za oblast zdravotnictví, PhDr. Ireny Ondrové – primátorky statutárního města Zlín, prof. PhDr. Vlastimila Švece, CSc. – děkana Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, MUDr. Bohuslava Škubala, CSc. – ředitele Krajské nemocnice T.Bati, a.s. a hlavní vrchní sestry Krajské nemocnice T.Bati, a.s. Moniky Dleskové.

Následovalo udělování cen a uznání. P. Ševčík předal za společnost ČSARIM Novinářskou cenu Janě Tlapákové za článek v Lékařských listech „Prospěch pacienta je prvotní zodpovědností“.

Z devíti původních prací byla udělena Počtova cena A. Stozskové – "Hladina glukosy v krvi a ve tkáních u kriticky nemocných pacientů" (3. místo), P. Sukovi – "Dynamické parametry preloadu při ventilaci tlakovou podporou" (2. místo) a A. Kroužeckému – "Regionální chlazení mimotělního okruhu – nová možnost antikoagulačního zajištění metod kontinuální náhrady funkce ledvin" (1. místo).

Za nejlepší práci publikovanou v zahraničním časopise s IF získal ocenění T. Gabrhelík za publikaci článku „Percutaneous Upper Thoracic Radiofrequency Sympathectomy in Raynaud Phenomenom“ a J. Bláha za příspěvek „Comparison of Three Protocols for Tight Glycemic Control in Cardiac Surgery Patients“.

Jako nejlepší knižní publikace byly vyhodnoceny „Kardioanestézie a perioperační péče v chirurgii“ – R. Wagner a „Léčba pooperační bolesti“ – J. Málek, P. Ševčík.

Uznání za celoživotní práci v oboru a významný přínos k jeho rozvoji bylo uděleno Doc. MUDr. J. Skácelovi, CSc. a MUDr. Milanu Juchelkovi.

Medaile Františka Celestýna Opitze byla společností ČSARIM udělena Doc. MUDr. Václavu Fesslovi, CSc. a Prof. MUDr. Karlu Škarvanovi za celoživotní zásluhy a významný přínos k rozvoji oboru.

Poté nás P. Ševčík pozval na společenské večery a vyzval přednášející k pečlivému dodržování časů... V což také všichni doufáme.

9.9.2010, 9:45 – 10:15, Aula - Čestná přednáška

Letošní kongres otevírá čestnou přednáškou „Anestézie včera, dnes – a zítra?“ Prof. MUDr. Karel Škarvan. Sál se zatím zaplnil a nikdo své přítomnosti zajisté nelituje. Čerstvý držitel medaile Celestýna Opitze svým vhledem do slavné éry basilejské anestézie dokazuje, že cena je v nejlepších rukou. Vkusně svoji přednášku doplňuje zdařilými vlastnoručně kreslenými kresbami a karikaturami. Je až neuvěřitené, jak se počáteční rozkvět datující se k nástupu M. Lavera do funkce přednosty institutu anestézie, který  prakticky okamžitě pozvedl na kliniku a Mekku světové anestézie, podařilo udržet až do dnešních dní. Ukazuje, že unikátní systém financování vědy a výzkumu z honorářů privátního pojištění, je více než dostatečný a funkční. Vznešená klidná noblesa čišící z přednášky prodchnuté historickými milníky důstojně zahájila největší kongres roku našeho oboru.

9.9.2010, 10:30 - 12:00, Aula - Blok Anestézie I 

Předsedajícími jsou dr. Škarvan a dr. Horáček.

Zahajující přednáška dr. Beneše z FN Plzeň otevřel téma Goal Directed Therapy ve zkvalitnění perioperační péče (hlavně o vysoce rizikové pacienty) a téměř nás zahltil množstvím studíí, které na toto téma již byly publikovány. Prim. Dostál z hradecké fakultní nemocnice předestřel perioperační ventilační strategii s důrazem na prevenci per- a pooperační respirační insuficience a protektivní plicní ventilace zejména u vysoce rizikových pacientů. Mladoboleslavský prim. Herold nás seznámil s novými indikacemi neinvazivní plicní ventilace ( např. CPAP, PSV, použití PEEP) v perioperační péči, zejména prevencí pooperačního vzniku atelektáz. Může též zlepšit indukci do anestezie u rizikových skupin, snížit riziko komplikací po chirurgických výkonech (reintubace, atelektázy, dehiscence anastomóz), zkrátit dobu pobytu na ICU a být přínosem u pacientů s morbidní obezitou a u bronchoskopických výkonech spojených se sedací pacienta. Dr. Horáček vyzval všechny 3 řečníky k vyjádření se k problematice vhodné volby dechového objemu v prevenci poškození plicního parenchymu při UPV a poté pokročil ke své vlastní přednášce na téma Perioperační zajištění kardiaka pro nekardiochirurgický operační výkon, ve které nastínil 3 fatální konce v perioperačním období: kognitivní dysfunkce, IM nebo srdeční selhání a sepse. Zdůraznil stabilizaci hemodynamiky a ventilace, důslednou analgézii, časnou mobilizaci pacienta kardiaka a individuální přístup k pacientovi (zda je pro něj operace vůbec přínosem). 

9.9.2010, 10:30 – 12:00, Seminární místnost - Intenzivní medicína I

První z pěti bloků přednášek věnovaných intenzivní medicíně, které zazní v seminární místnosti Academia center během letošního sjezdu, proběhl za bohaté účasti. Sál pro 100 osob byl zaplněn do posledního místa. Pokud Vám třeba z tohoto důvodu unikla zajímavá sdělení, nezoufejte. Záznam z přímého přenosu z této i dalších přednášek sekce Intenzivní medicína můžete shlédnout na našem portálu AKUTNE.cz .

O vývoji intenzivní medicíny, kterým prošla během posledních dvaceti let, mluvil prof. Ševčík z FN Brno. Věnoval se zejména vzniku nových pracovišť, růstu všeobecné úrovně vzdělanosti, tvorbě nových doporučených postupů, rozvoji vědy a výzkumu, pre- a postgraduálnímu vzdělávání. Vyzdvihl zařazení Intenzivní medicíny mezi nádstavbové atestační obory, přičemž představuje supraspecializaci nad 18 základními obory. Řešil však i etické otázky poskytování paliativní péče. Zveřejnění doporučení pro paliativní péči na začátku letošního roku vyvolalo bouřlivou mediální diskuzi, avšak podle prof. Ševčíka "je celkové vyznění (této problematiky) ve společnosti pozitivní". Z profesionálního pohledu neopomenul zmínit dva stěžejní problémy IM: kam s pacienty z vyšších pracovišť a způsoby financování. Nicméně na závěr optimisticky zkonstatoval, že intenzivní medicína v ČR vzkvétá.

Následující dva příspěvky prof. Cvachovce a doc. Kuly byly věnovány úskalím evidence-based medicine a guidelines. Vybízeli k opatrnosti při užití doporučených postupů v klinické praxi a že jejich aplikací léčba nekončí, ale začíná.

V posledním sdělení se nechal dr.Duška z FNKV Praha inspirovat vrcholovými sportovci a hledal odpověd na otázku, zda-li by nebyly aplikovatelné některé postupy sportovní medicíny k léčbě svalové slabosti u kriticky nemocných. Z celého spektra nutričních substituentů a anabolických preparátů vyzdvihl zejména úlohu růstového hormonu.

9.9.2010, 10:30 – 12:00, Posluchárna A – Anestézie II

Vcházím do místnosti a hned na první pohled si nemůžu nevšimnout, že v ní sedí samí muži. Úsměvné na tom je, že se první přednáška zabývá „Pohlavními rozdíly v citlivosti k anestetikům“ v podání dr. L. Hesse. Předkládá před nás faktické rozdíly mezi muži a ženami – a nejen ty, které souvisejí s tím, čím se zabývá ženský a mužský mozek. Poukazuje jimi na rozdílnou farmakokinetiku a farmakodynamiku po podání některých anestetik. Ano, u inhalačních anestetik rozdíl není, ale u propofolu se muži probouzejí o 40% pomaleji, ženy jsou citlivější k morfinu i fentanylu, u svalových relaxancií hrají vzhledem k různému složení mužského a ženského těla roli i rozdílné distribuční objemy a tak dále. Na závěr uvádí historii vaginální aplikace léčiv a její využití i dnes. Po krátké diskusi nastupuje dr. T. Vaněk s „Katetrizační implantací aortální chlopně“. Poukazuje na to, že metoda je pro rizikové pacienty, že má úzká indikační kritéria a že je také relativně nová a výsledky tudíž nejsou validní. „Rapid sequence intubation (RSI) – up to date“ sděluje dr. M. Adamus. Zabývá se tím, jak bleskově uvést do anestézie, jaké jsou indikace, podmínky a hlavně poukazuje na kontroverzní témata: Neměl by někdo najít odvahu k vypuštění Sellickova hmatu? Nahradí rocuronium a sugammadex staré dobré suxamethonium? Poté následuje jedno čistě experimentální téma dr. J. Hrudy: „Hyperoxie zhoršuje utilizaci kyslíku v prasečím modelu ruptury aneurysmatu břišní aorty“. Blok uzavírá dr. R. Wagner prezentací „Předoperační tramadol zvyšuje myokardiální poškození u pacientů po srdeční operaci v mimotělním oběhu“.

9.9.2010, 10:30 - 12:00, Posluchárna B - Infekce a sepse

Předsedajícími jsou R. Zazula a R. Kula.

Prvním sdělením nás dr. Balík seznamuje s klinickým užitím anidulafunginu následovaný popisem kasuistik pacientů s komunitní pneumonií. Byl zde zdůrazněn přínos rychlé diagnostiky infekčního agens metodou PCR a terapie anidulafunginem a fluconazolem s dobrým výsledkem. Následně dr. Kolář ve své přednášce srovnává přínos detekce infekčního agens pomocí metody PCR ve srovnání s klasickými kultivačními metodami. Zdůrazňuje výhody rychlosti stanovení patogenů, ale i nevýhody její dostupnosti a nemožnosti určení citlivosti na antibiotika. Představuje dominantní metodu obtížně detekovatelných a nekultivovatelných patogenů. dr. Šťastný zopakoval farmakologické vlastnosti a klinické využití tigecyclinu. Zaměřil se na jeho off-label využití u plicních infekcí. V běžném dávkování nemohl jednoznačně potvrdit jeho dostatečnou účinnost. Nicméně v diskusi zazněly výborné zkušenosti s jeho využitím při jeho dávkování 200 mg/den což převyšuje maximální povolenou denní dávku. Jako poslední nás dr. Štěpánková seznámila s aktuálním počtem pacientů s maligní hypertermií a postupem jejich zařazování do celostátní databáze. Představuje zde výsledky dotazníkové akce, do které byli zahrnuti pacienti, kteří prošli diagnostikou MH. Ve srovnání s obdobnými zahraničními zkušenostmi konstatuje větší bolestivost a sníženou výkonnost po výkonu.

9.9.2010, 14:30 - 16:00, Aula - Anestézie III

 V odpoledním bloku věnovaném anestézii nejprve zazněla přednáška o tom "Co by měl vědět anesteziolog o diabetu" v podání internistu-diabetologa dr. Kvapila z Prahy. Následně se prof. Sániová a dr. Šulaj, oba z FN Martin, Slovenská republika, věnovali změnám lidského vědomí a jeho monitoraci v průběhu anestézie. Čtvrté sdělení dr. Kieslichové "Perioperační zajištění pacienta s jaterním onemocněním" ve svých dvou částech, první edukační a druhé praktické, přehledně obsáhlo toto téma.

Celý blok můžete shlédnout na našem portálu AKUTNE.cz.

9.9.2010, 14:30 - 16:00, Seminární místnost - Intenzivní medicína II

Předsedajícimi jsou dr. Kolář M. a dr. Dostál P.

Blok zahájil dr. Zvoníček provedením několika zákoutími fyziologie a představením cílových hodnot TK, CVP, TF, pa02, SaOa, DO2, SvO2, ScvO2 a laktátu v intenzivní medicíne. Upozornil na nutnost individualizace v indikovaných případech a nový parametr clearance laktátu.

Představa, že nad bakteriemi vyhrajeme, je nereálná, oni zvítězí dříve nebo později nad námi! Tímto pesimistickým konstatovaním uvedl svoji přednášku dr. Kolář, no záhy se s vervou pustil do objasňování optimálních způsobů boje proti nim (včasnost zahájení ATB léčby, znalost lokálního spektra agens, adekvátní odběr materiálu, principy deeskalační terapie a délky terapie). Navázala plodná diskuse.

Dr. Dostál z FN Hradec Králové informoval o možnostech a limitacích použití PCT v diagnostice, indikaci zahájení a ukončení léčby ventilátorové pneumonie. Všímat si je nutno nejen absolutní hodnoty, ale i dynamiky tohoto parametru. Zdůraznil nutnost tento parametr ještě blíže studovat.

O významu pojmu adekvátnost v antibiotické léčbě, faktorech ovlivňujících její výsledek a designu své studie srovnávající kontinuálně a intermitentně podávaný meropenem hovořil dr. Chytra. Závěrem lze shrnout, že kontinuální podání meropenemu mělo lepší antimikrobiální účinnost a byla použita celkově nižší dávka antibiotika. 

9.9.2010, 14:30 - 16:00, Posluchárna A - Algeziologie

Předsedající J. Lejčko (FN Plzeň), M. Hakl (FN U svaté Anny Brno)

Algeziologický blok odstartoval svou přednáškou předsedající J. Lejčko s tématem „Strategie léčby opioid – tolerantního pacienta v perioperačním období“. Podělil se o zkušenosti svého pracoviště s anestézií u pacientů dlouhodobě léčenými opioidy, o nutnosti ponechat stávající medikaci v celém perioperačním období a v několika bodech vyzdvihl body směřující k bezpečné anestézii u těchto pacientů. Marek Hakl z Brna představil nové trendy v léčbě neuropatické bolesti, zmínil nově vznikající guidelines pro léčbu neuropatické bolesti a připomněl blížící se uv edení vysokokoncentrovaného kapsaicinu (Qutenza 8%) a lidocainu (Versatis 5%) na český trh. Zmínil i hit současných algeziologických setkání tapentadol. Dr. Fričová z Prahy představila slibnou metodu tišení farmakorezistentní bolesti rTMS na souboru svých pacientů. Tomáš Gabrhelík z Olomouce se velmi důstojně vypořádal s nelehkým tématem bolestí ramenního kloubu. Boris Leštianský upozornil na problematiku opioidy indukované hyperalgezie, která vzniká překvapivě i při krátkých expozicích opioidům. Vyvolal tak bouřlivou diskuzi, kdy Jan Lejčko naopak zdůraznil nebezpečí suboptimálního dávkování opioidů. Tomáš Gabrhelík naopak oponoval recentností práce, jejíž t&e acute;ma je dalším z algeziologických hitů současnosti. Souhrnně tedy, všeho s mírou. Viktor Kubricht z Prahy zdůraznil nutnost plné podpory zavádění APS do nemocniční praxe. A na závěr snad nejlepší zpráva roku pro algeziology-anesteziology – od 1. října 2010 mohou preskribovat gabapentin a pregabalin. Mohl Jan Lejčko zakončit podařený blok více symbolicky? Stěží.

9.9.2010, 14:30 - 16:00, Posluchárna B - Neurointenzivní péče

Předsedajicí: J. Neiser, R. Turek

V prvním sdělení nám Dr. Habalová zopakovala strategii léčby pacientů se subarachnoidálním krvácením (SAK). Zdůraznila novou modifikaci „tripple H“ terapie, kde se nyní místo hypervolemie uvádí euvolemie a hemodiluce se má udržovat jen mírná. Nový směr v léčbě těchto pacientů mohou představovat antagonisté endotelinu.

Ve druhem sdělením nám Dr. Turek představil možnosti využití transkraniální sonografie při léčbě pacientu s kraniocerebrálními poraněními ve Zlinské nemocnici.

Jako třetí vystoupil Dr. Minařík, který nás i přes technické potíže s prezentací seznámil se zkušenostmi léčebného využití aplikace akupunktury u pacientů s poraněním mozku. Dle čínských výzkumů snižuje akupunktura peroxidaci lipidů a optimalizuje hladiny TX a PGI2, které následně zlepšují mozkovou cirkulaci, sníží trombogenezu a tím zlepší přeživání pacientů. Dle údajů již několik nemocnic v zahraničí tuto metodu běžně používá a autor ji též podle svých dlouholetých zkušeností doporučuje.

Další v programu vystoupila Dr. Pavlíková, která přednesla zkušenosti s využitím NIRS při perioperačním monitoraci mozkové ischemie během operací karotid. Z výsledků vyplynulo, že tato monitorace nevykazuje dostatečnou klinickou shodu se vznikem neurologických symptomů a proto nemůže sloužit k určeni indikace zavedeni shuntu.

Na tuto přednášku navázal Dr. Sedlář, který rozebral zkušenosti, výhody, nevýhody a rizika spojená s využitím intraoperačního stimulačního monitoringu u endarterektomií a u operací na mozku a míše. Jako hlavní nevýhodu lze spatřit v tom, že pomocí stimulačního monitoringu nejsme schopni monitorovat fatické poruchy.

Jako poslední v tomto bloku prezentoval Dr.Procházka výsledky 6-ti letého sledování, podle kterých doporučoval časné provedení tracheostomie u pacientů v neurointenzivní péči, hlavně tam kde nepředpokládáme extubaci do 7 dnů. Tento přístup umožňuje snížit úroveň analgosedace a usnadňuje odtlumování pacientů.

 9.9.2010, 14:30 - 16:00, Sál Otto Wichterleho - Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky II

Předsedali Mgr. Ivana Kupečková z FN Hradec Králové a Mario Pytel z FN Brno. Téma bylo natolik zajímavé a aktuální, že se místnost postupně zcela zaplnila.

Mgr. Šafránková z Ministerstva zdravotnictví ČR poněkud méně srozumitelně přednesla nové nařízení vlády č. 31/2010, které mění a snad i optimalizuje dosavadní vzdělávání NZLP, a informovala o připravované novelizaci vyhlášky č. 424/2004. Načala též téma navyšování kompetencí sester – absolventek magisterského oboru Intenzivní péče na 1. LF UK (odpovědnost, praxe, finanční ohodnocení). Na tento poslední bod navázal předsedající Mario Pytel a asertivně otevřel diskuzi o kompetencích sester a souvisejícího vzdělávání, zda je navýšit a dále vzdělávat či ne. Dr. Zvoníčková z 3. LF UK v Praze představila již téměř 10 let připravovaný a dosud neakreditovaný elitní magisterský obor ARIP, který by nebyl zaměřen pouze na pedagogickou nebo ekonomickou stránku a o který je mezi studenty velký zájem, ale využití těchto absolventů je stále limitováno právě vyhláškou č. 424/2004, a apelovala na podporu a spolupráci ze strany lékařů. Brněnský dosavadní i navrhovaný model specializačního studia sester ARIP prezentovala Mgr. Nekudová z NCO NZO. Následovala právě ona diskuze vedená prof. Cvachovcem a prof. Ševčíkem. Prof. Cvachovec vyslovil názor o plýtvání lidských zdrojů a podpořil větší samostatnost sester, pokud bude jejich vzdělání dostatečné a jejich odhodlání skutečné, co se týče anesteziologické části oboru, v intenzivné medicíně by byla tato situace poněkud složitější a přítomnost lékaře nepřetržitě je nutná. Prof. Ševčík vyjádřil radost ze vzdělávání sester a souhlasil s prof. Cvachovcem, co se anesteziologie a kompetencí sester týče. Poslední vyzvaný řečník prof. Škarvan uvedl své zkušenosti ze Švýcarska, kde opravdu anestezii vedou diplomované sestry, které absolvují dvouletý kurz anesteziologie nebo intenzivní medicíny, kde sestry též plně monitorují pacienta a podílí se na výzkumu. Mezi sestrami i lékaři se dlouze a bouřlivě diskutovalo o nutnosti zavedení tohoto elitního oboru, platovém ohodnocení, o právní stránce této problematiky i o tom, zda sestry opravdu chtějí větší kompetence a s tím plynoucí zodpovědnost.

9.9.2010, 16:30 - 18:00, Aula, Anestézie V - Urgentní stavy v gynekologii a porodnictví

Pozdní odpoledne se nese veskrze v duchu shrnujících přednášek. Začíná dr. D Seidlová s obsáhlou prezentací „Management peripartálního život ohrožujícího krvácení“. Poukazuje na to, že ŽOK je dynamický proces, který vyžaduje zkušeného anesteziologa. Dr. P. Nosková nás upozorňuje na farmaka ovlivňující děložní činnost.

O „Hypertenzi na porodním sále“ mluví dr. M. Dobiáš. Uprostřed bloku nás „Tréninkem porodnického týmu“ občerstvuje dr. J. Bláha. A na závěr dnešního dne promluvila ještě jednou dr. D. Seidlová o ovariálním hyperstimulačním syndromu.

9.9.2010, 16:30 - 18:00, Seminární místnost, Intenzivní medicína III

Předsedajicí: M. Balík, P. Těšínský

Jako první v tomto bloku vystoupil dr. Herold, se svým sdělením o vlivu polohy a polohování při umělé plicní ventilaci. Zdůraznil nutnost pravidelné rotace pacienta alespoň po 2 hod. a výrazně zvýšené riziko regurgitace a rozvoje VAP u pacientů v supinní poloze. Následoval přehled studií se zaměřením na „pro a proti“ při ošetřování pacientů v současné době doporučované semirekumbentní poloze. V následující přednášce nám dr. Balík osvětlil současnou roli ECMO, co od této techniky můžeme očekávat a kde je vhodné tuto metodu v léčbě použít. Jako další vystoupil dr. Polák, který posluchačům zopakoval nebezpečí rozvoje různých komplikací u pacientů dlouhodobě hospitalizovaných na intenzivní péči. Nastínil možnosti rehabilitace a její očekávaný efekt.

Jako poslední v této sekci vystoupil dr. Těšínský se svým sdělením o parenterální výživě. Na úvod přednášky přítomné ujistil, že stále není důvod parenterální vyživu úplně opustit. Dále se pak zmínil o jejím negativním působení, složitosti její přípravy a rozdílných indikací nasazení v Evropě a zámoří. Závěrem přednesl několik novinek z ESPENu, kde mezi jinými informoval o neprokázání negativního vlivu glutaminu podávaného i.v., o doporučení nepoužívat selen a arginin u pacientů v sepsi a možnému přínosu podávání rybího oleje, hlavně u chirurgických pacientů, které má efekt již při peroperačního podání.

9.9.2010, 16:30 - 18:00, Posluchárna A, Organizace AR provozu + Zdravotní pojišťovny

9.9.2010, 16:30 - 18:00, Posluchárna B, Dětská intenzivní medicína

Pozdní odpoledne zde bylo věnováno intenzivní medicíně a dětem. O eliminačních metodách v léčbě selhání jater spolu se zajímavými kazuistikami hovořili dr. Hladík z Ostravy (Prometeus) a dr. Topoľský z Bratislavy (MARS). Poté dr. Blažek z FNM Praha představil výhody použití ASV modu ve weaningu dětských pacientů. Dr. Žurek z Brna odpověděl kladně na otázku "Má tajemný clusterin u dětí v septickém stavu aktivitu chaperonu?". Představil výsledky studie, kde potvrdili statisticky významný pokles hladiny clusterinu u dětí v těžkém stavu v korelaci s mortalitou.

Poslední příspěvek, opět z úst dr. Blažka, ve formě kazuistiky s nečekaným rozuzlením přinesl do následné diskuze mnohé reakce. Samozřejmě i předcházejícím přednáškám se dostalo své odezvy, diskuze byla bohatá a podnětná a je úspěchem, že i přesto se předsedajícím podařilo brilantně využít a dodržet vyhrazený čas.

Společenský večer - Hry bez hranic - Euronics Hala

Oproti včerejšku bývalou halu Novesta nepoznáváme. Sličné hostesky nás opáskují identifikačními náramky a vstupujeme do světa 6 světadílů, kterými nás provádi Vojta Bernatský a Adam Nedvídek. Všeobecně uvolněná atmosféra ostře kontrastuje s vážným kongresovým rokováním. Styl večírku dává vzpomenout na vydařený večer ve stylu Pelíšků z Brna roku 2008. Kromě tradičního hodování probíhají soutěže minimálně tříčlenných družstev na jednotlivých stanovištích stylizovaných do jednotlivých kontinentů planety Země. V Americe se tak účastníme rodea, v Evropě podojíme krávu, v Africe si nanosíme tuny kokosových ořechů, v Asii postavíme Čínskou zeď, v Austrálii si ulovíme klokana, krokodýla či ptakopyska a v Antarktidě se vypravíme na putování na lyžích. Vše je doprovázeno živými vstupy moderátorů promítanými na velkoplošná plátna a hudební produkcí. Soutěže jsou bodovány a každý se snaží utrhnout maximum možného. Zejména na býkovi se mnohé soutěžící drží nejen rukama a nohama, ale i zuby a jinými neidentifikovatelnými částmi těla. Mírně mimo realitu jsou dobré výkony v dojení, neboť v reálné medicínské praxi jsme spíše dojeni. Ve 22:30 zápolení utichá a vše spěje ke grandióznímu finále. I my máme několik želízek v ohni, zejména Los Chronicos se zdá, že ambicemi potvrzenými skvělými výkony, nešetří. A již vstupuje dvojice moderátorů za zvuku dramatické hudby na pódium. Třetí místo získává ….. ne, naši to nejsou. První dva týmy jsou pozvány na prkna znamenající vítězství. S našimi chlapci se v závěrečném souboji utkají Olomoučáci. Ze středu každého týmu byl vybrán jeden odvážlivec, který přikloní misku vah na tu či onu stranu. Za nás nastupuje …. Zdenda Chvátal. Většině z nás je jasné, že vítězství je naše. Disciplínu, ve které by neexceloval, by nevymyslel žádný dramaturg. A opravdu, tanec na šest melodií s intimním vztahem k jednotlivým světadílům nemůže býti pro Zdendu překážkou. Olomoucký soupeř však ukázal své kvality a stal se nečekaně Tvrdým soupeřem nadšeně tančícího a pomalu se svlékajícícho favorita našeho týmu. Vítěze nakonec určuje mocný ryk fanoušků jednotlivých týmu a citlivé ucho moderátorů, kteří dokáží odlišit decibely hluku. A vítězem se stává ….. Los Chronicos. Následuje předání cen, Ivo absolvuje vítězný přelet nad dvěma Alpami (Frankovkami), následně děkuje celému AKUTNE.CZ a s pohárem nad hlavou pokračuje večer jako oslava mimomedicínských schopností autorů této reportáže.

  • Stánek AKUTNE.CZ
    Stánek AKUTNE.CZ
  • Kompletní tým AKUTNE.CZ
    Kompletní tým AKUTNE.CZ
  • Místo konání kongresu
    Místo konání kongresu


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET