11. ročník ESPA kongresu - Rotterdam

V letošním roce se kongres Evropské společnosti pediatrické anestezie (ESPA) konal v druhém největším městě Nizozemska- Rotterdamu.

Podtitulem letošního ročníku bylo „Nové horizonty v pediatrické anestezii“. Odborný program sliboval velice kvalitní přednášející a zajímavá témata.

Rotterdam byl do roku 2004 největším přístavem světa (poté ho předčila Šanghaj), stále však zůstává největším přístavem v Evropě.   

ESPA oficiálně vznikla v roce 2009 z původní Federace evropských asociací pediatrické anestezie (Federation of European Associations of Paediatric Anaesthesia -FEAPA).  Původně se setkání jejich členů uskutečňovalo každé 4 roky. Nyní je kongres organizován každoročně.

Čtvrtek 18. 9. 2019

Při zahajovací sekci se přednášky týkaly historie, současnosti a budoucí vize ESPA v podání odstupujícího prezidenta ESPA Dr. Francise  Veyckemanse (FR), právě zvoleného prezidenta společnosti Dr.Laszlo Vutkitse (CHE)a legendy, která stála při vzniku ESPA Dr. Anneke Meursing (NL). Bylo tedy možné, aby se i návštěvníci, kteří na konferenci ESPA zavítali poprvé, ztotožnili s filosofií této organizace, která má v hledáčku především kontinuální vzdělávání, kvalitní výzkum a bezpečnou péči o dětského pacienta, podstupujícího anestezii. V otázkách vzdělávání dětských anesteziologů dominovala otázka sjednocení kurikula výuky napříč evropskými zeměmi, definování požadovaných znalostí a možnosti certifikace speciálního vzdělání v pediatrické anestezii.  U výzkumu by mělo být cílem definovat odpovídající hledané výstupy, napomoci vzniku evropských databází pro mezinárodní výzkumnou spolupráci a podpořit tak síť perioperačních výzkumných týmů.

Další sekce zahrnovala tři tematicky odlišné prezentace. Každá však byla velmi zajímavá a řečníci si dokázali udržet pozornost sálu v kongresovém centru De Dolen velmi snadno. První vystoupil Dr. Joe Brierley (UK) s tématem Etické problémy na pediatrické JIP. Zdůraznil, že až 90% neshod a konfliktů pochází z komunikace s rodinou pacienta a jsou řešitelné, pokud se pokusíme ustanovit si vzájemně respektující prostředí. Rovněž upozornil na mnoho tématicky zajímavých knih a článků. Přednesl různé  úhly pohledu na míru účasti rodičů v průběhu rozhodování o průběhu a ukončení terapie, uvedl některé úvahy o současné závislosti dětí na technologiích a odmítání vakcinací. Další přednáška Dr. Dicka Tibboela (NL) se týkala procedurálního a pooperačního managementu bolesti u novorozenců. Hodně času při tom hovořil o skórovacích systémech pro novorozence (např. COMFORT neo stupnice, FLACC stupnice, nebo PIPP-Premature Infant Pain Profile). Zmínil také, že již není nutné vymýšlet další skórovací systémy.  Je důležité, aby se již existující začaly používat, společně s celkovým klinickým obrazem dítěte tak, aby pečující personál nepodceňoval známky diskomfortu u novorozenců. Poslední přednáškou toho bloku byla prezentace Dr. Erika Ramona Iserna (NOR): Anesthesia Induction: Art of Science, kde se zabýval například otázkou přítomností rodičů na sále při úvodu do celkové anestezie. Zmínil, že podle výzkumů nesnižuje přítomnost rodičů na sále předoperační anxietu u dětí.

V odpoledním programu stojí jistě za zmínku přednáška Dr. Tibbeol: ECMO in children. Ten nám představil různé výzvy, které zavedení ECMO u dítěte obnáší. Ať už jsou to výzvy technického charakteru, problémy s koagulací, či změny ve farmokokinetice léčiv. V jeho přednášce byla rovněž zmíněna studie, která se zabývala strukturálními změnami mozku (zmenšení hippokampu) a neurobehaviorálními změnami ve vývoji u dětí, které byly napojeny na ECMO.  S další skvělou přednáškou vystoupil  Dr. Sulpicio Soriano (USA). Jeho tématem bylo  ABCDs of TBI (Trauma Brain Injury) a US Perspective of Best Practices and Guidelines.  Dr. Soriano začal s tím, že u dětí je jiná biomechanika spinálních úrazů. U dětí ve věku 0-3 roky dochází ve více jak 50% případů k traumatickým poraněním v oblasti C1-2, zatímco u dětí ve věku 4 až 12 let se s tímto umístěním poranění setkáme už jen v 8%. Na to je potřeba myslet už při A- zajišťování dýchacích cest. U B-dýchání zmínil nebezpečí hypoxie vzniklé z dlouhodobé hyperventilace pacienta. U C bylo důležitým poselstvím vyhnout se hypotermii u pacienta s TBI. V D se věnoval používaným léčivům a také nutnosti dekompresní kraniektomie. Důležité bylo upozornění auditoria na existenci  2019 Consensus and Guideline Based algoritmus pro terapii TBI. V podvečerních hodinách přednášel Dr. Dean Curt (USA) o Game changing innovations in pediatric anesthesia. Velice hezky připomněl, jaký by měla mít inovace význam a to především přidat kvality v poměru k ceně. Jako hlavní možné inovace v budoucnosti pediatrické anestezie označil Dr. Curt videolaryngoskop, kvantitativní EEG a zavedení bezpečnostních a kvalitativních analýz. Poté přednášek Dr. Paul Stricker (USA): Paediatric Perioperative Outcomes: towards a core outcome set, ve které se zmínil například o tzv. COMET iniciativě, která se snaží standardizovat sledované outocmy pacientů, aby bylo možné snáze studie porovnávat a nechyběly data pro případné metaanalýzy. Poslední přednáškou dne, s názvem QI and dashboards: providing departmental feedback, nám Dr. Elena Fernandez (UK) představila, jakým způsobem provádí kvalitativní analýzu a audit na jejím oddělení. Ozřejmila nám rozdíly mezi výzkumem a kvalitativní analýzou, řekla nám, na co by měla analýza cílit a jak ideálně její výsledky implementovat při zlepšování kvality péče o pacienta.

Pátek 19. 9. 2019

Po pátečním dobročinném ranním běhu byli přítomní připraveni na další zajímavé informace ze světa pediatrické anestezie. První přednášky se ujal Dr. Dick Swaab (NL) a její název byl Anesthesia during development: needs for research. Přestože již z názvu přednášky bylo jasné, že tato tématika bude v budoucnu vyžadovat získávání dalších poznatků, Dr. Swaab nás obsáhle seznámil například s Hebbsovým pravidlem vzruchů neuronové sítě, předpokládaným mechanismem degenerativního působení anestetik (zkoumaných na animálních modelech), nemožnosti rozlišit vliv anestetik a celkového alterovaného stavu pacienta na jeho neurologický vývoj a na závěr upozornil, že degenerativní procesy byly u zvířat pozorované u vícečetných prolongovaných anestezií, nikoliv jedné krátkodobé.

Další panel přednášek se věnoval neuroanestezii. Souběžně probíhaly workshopy na téma jak napsat a posoudit článek (How to write and review a paper),  sedace u dětí (Sedation for paediatric anesthesiologists) a ventilace jedné plíce (Single lung ventilation). Účastníci workshopů se k ostatním mohli přidat při hodnocení posterové sekce, nebo až na odpolední přednášky. Například v bloku Editor Picks, kde se hovořilo o nejlepších, nejvíce inovativních a zajímavých článcích, z pohledu Andrew Davidson  (AUS) v anestezii, Briana Anderson (New Zealand) v  intenzivní medicíně a Suellen Walker (UK) u tématu bolesti. Pak už čekala na účastníky kongresu gala večeře na lodi SS Rotterdam.

Sobota 20. 9. 2019

Oficiální program byl omezen pouze na dopolední hodiny. V tomto čase měli účastníci možnost vyslechnout blok o Hemostáze, kde mluvil nejprve Andreas Machotta (NL) na téma Massive Transfusion, o tom co je to masivní transfúzní protokol, kdy jej zahájit, jaké použít přípravky (v tomto případě varoval před podáním NaCl roztoku, který může způsobovat hyperchloremickou metabolickou acidózu a zhoršovat stav pacienta), kdy a jak podávat kyselinu tranexamovou a za výhodou označil používání point of care testů. Každé pracoviště by rovněž mělo mít vypracovaný a dostupný  postup protokolu masivní transfúze. Další dvě přednášky od Dr. Fanny Bonhomme (CHE) a Dr. Peter Frykholm (SWE) byly věnovány předoperačním testů a perioperačnímu monitoringu pacienta.  U předoperačních testů zdůraznila Dr. Bonhomme, že jejich použití by mělo být racionální, měli bychom vědět, co od daného testu očekáváme a zda to změní náš medicínský postup.  Podle Dr. Bonhomme bychom měli pečlivě a standardizovaně odebírat anamnézu pacientů, nutnost předoperačního testování striktně individualizovat a nespoléhat se na to, že pokud jsou výsledky numericky v normě, nehrozí žádné nebezpečí (například normální hodnoty PT, aPTT a destiček nevylučují poruchu hemostázy). V poslední dopolední přednášce Dr. Frykholma o perioperačním monitoringu byla velice zajímavá část o použití NIRS. Byla škoda, že se tento velmi přínosný blok časově překrýval s neméně kvalitními workshopy na téma analýza velkých dat (Big Data Analysis) a úvod do zlepšení kvality ( Introduction in Quality improvement).

V posledním odborném bloku kongresu nazvaném: “My Worst Nightmare”(Má největší noční můra) nám postupně 3 vynikající řečníci Lonneke Staals (NL), Paul Stricker (USA) a Sulpicio Soriano (USA) prezentovali klinické případy, které by pro většinu z nás byly právě noční můrou. Průběh tohoto panelu byl interaktivní.  Lékaři ukázali svůj klinický postup a ocenili diskuzi v návaznosti na zmíněná fakta.

Následovalo poděkování řečníkům, organizačnímu týmu a účastníkům kongresu. Na závěr se rovněž prezentovalo španělské Porto, jako místo dění příštího kongresu ESPA.

 


19. 9. 2019 příští rok budou dětští anesteziologové mít svůj kongres ve slunném Portu....
ESPA
paediatric
anesthesia
Rotterdam
Zpět