Vyhlášení grantu na podporu studentského výzkumu na LF MU

Nadační fond AKUTNĚ.CZ vyhlašuje výzvu k předložení návrhů výzkumných projektů pro získání grantové podpory pro všechny studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, zapsané v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu.

Cílem grantu je poskytovat finanční podporu motivovaným studentům pro realizaci vlastních výzkumných projektů v rámci LF MU a mimo jiné posloužit k získání prvotních zkušeností na poli realizace výzkumných projektů, která se skládá z přípravy, aktivního vedení a úspěšného zakončení projektu

Očekávaným výstupem projektu je prezentace výsledků na konferencích a jejich publikace v zahraničním vědeckém časopisu.

Kompletní podmínky k předložení žádosti najdete zde


Výtah z pravidel k předložení žádosti: 

Výběrová kritéria

Pro každý projekt bude stanovena hodnotící komise složená z členů Správní rady NF, která posoudí dodržení podmínek udělení grantu (viz níže). Dále bude hodnotící komise klást důraz na originalitu práce a iniciativu předkladatele grantu. Vysokou přidanou hodnotu budou mít projekty, jejichž předpokládané výsledky budou disponovat bezprostřední klinickou aplikací.

Předkladatel žádosti o grant se rozhodnutím o přidělení grantové podpory stává hlavním řešitelem projektu.

Způsob financování

Doba realizace projektu nesmí být delší než 2 roky. Maximální výše podpory pro projekt s jednoletou dobou realizace činí 60 000 Kč. U projektů s dvouletou dobou realizace lze žádat o podporu až 120 000 Kč. V takovém případě bude podpora vyplacena ve dvou částech v maximální výši 60 000 Kč/rok. O vyplacení části podpory na druhý rok realizace rozhodne hodnotící komise na základě zaslané dílčí zprávy o průběžných výsledcích projektu. Celková alokace programu činí 240 000 Kč.

Příjemcem přidělené finanční podpory je hlavní řešitel projektu a tím se stává i příkazcem finančních operací, které se realizují z přidělené podpory.

Mezi způsobilé náklady projektu lze zařadit: spotřební materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, služby, domácí i zahraniční cestovné a publikační náklady.

Podmínky udělení grantu
 1. Předkladatel musí být v době podání žádosti studentem LF MU zapsaným v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu.
 2. Předkladatel, který je studentem LF MU zapsaným v doktorském studijním programu, může podat žádost pouze v případě, že se jedná o jeho první doktorské studium na území ČR.
 3. Předkladatelem navrhovaný projekt musí být tematicky zaměřený na akutní medicínu.
 4. Předkladatel musí v daném termínu doručit na kontaktní adresu sekretariat@akutne.cz žádost o grant, která bude obsahovat následující:
  • Název projektu 
  • Obor realizace projektu
  • Doba realizace 
  • Pracoviště LF MU, na kterém proběhne realizace projektu
  • Garant projektu 
  • Osoby realizačního týmu projektu 
  • Charakteristika projektu
  • Rozpočet projektu dle předepsané struktury
  • Součástí žádosti musí být stručné hodnocení projektu od uvedeného garanta. 
  • Strukturovaný životopis předkladatele 
  • Číslo účtu předkladatele žádosti
 5. Doba realizace projektu nesmí být delší než 2 roky.
 6. Pokud předkladatel obdrží rozhodnutí o poskytnutí grantové podpory, musí zajistit schválení projektu Etickou komisí LF MU.
 7. V případě, že se bude během realizace projektu pracovat s lidskými subjekty, musí předkladatel garantovat dodržování zásad o ochraně osobních údajů (GDPR) dle platných zákonných norem.
 8. Předkladatel podáním žádosti prohlašuje, že se seznámil s pravidly grantu a bude postupovat v souladu s jejich zněním.
Období realizace a ukončování projektu

O závěru hodnotící komise bude předkladatel informován elektronicky na adresu, kterou použil pro doručení žádosti o grant. Veškerá další korespondence mezi předkladatelem, popř. hlavním řešitelem, a hodnotící komisí bude probíhat pouze elektronicky na kontaktní adrese sekretariat@akutne.cz.

Pokud předkladatel, který uspěje se svojí žádostí o grant, obdrží od hodnotící komise připomínky k projektu, bude mít ode dne obdržení 14 dní na jejich zapracování. Pozměněnou žádost pak předkladatel zašle zpět hodnotící komisi. Pokud již nebude mít hodnotící komise další připomínky, zašle předkladateli do 14 dnů rozhodnutí o přidělení grantové podpory pro realizaci projektu ve stanovené době.  

Po obdržení rozhodnutí o přidělení grantové podpory bude mít předkladatel lhůtu 2 měsíců, aby předložil projekt Etické komisi LF MU k posouzení. O závěru Etické komise bude předkladatel neprodleně informovat hodnotící komisi. Následně bude s předkladatelem sepsána dohoda o poskytnutí nadačního daru za účelem podpory předloženého návrhu projektu. V případě negativního závěru Etické komise bude předkladateli odebráno rozhodnutí o přidělení grantové podpory.

Předkladatel se stává na dobu realizace projektu hlavním řešitelem a je povinen zabezpečit řešení projektu v rámci schváleného rozpočtu, v souladu s definovanými cíli a výstupy a dodržovat stanovená pravidla grantu. 

Hodnotící komise je oprávněna kdykoli v průběhu doby realizace projektu vyzvat hlavního řešitele k prezentaci dosažených výsledků.

Hlavní řešitel je povinen prezentovat dosažené výsledky na alespoň jedné konferenci oboru a uveřejnit jednu prvoautorskou publikaci s dosaženými výsledky v časopise s hodnotou IF alespoň v III. kvartilu oboru (Q3) dle WoS. Každý publikační výstup projektu musí být dedikován NF AKUTNĚ.CZ. V případě prezentace výsledků na konferenci musí být příspěvek opatřen logem AKUTNĚ.CZ.

Dílčí i závěrečná zpráva musí být zaslána ve formátu .pdf a obsahovat v maximální délce 1000 slov následující:

 1. Výsledky projektu, které byly dosaženy ke dni ukončení doby realizace, popř. prvního roku realizace.
 2. Změny, které byly provedeny v charakteristice a rozpočtu řešeného projektu a jejich zdůvodnění.
 3. Celková částka, která byla během uplynulé doby realizace vyčerpána.
 4. Seznam publikačních a konferenčních výstupů, kterými byly dosažené výsledky prezentovány.
 5. V případě, že dosažené výsledky nebyly prozatím nikde prezentovány ani publikovány, uvede hlavní řešitel ve zprávě stav přípravy publikace a název nadcházející konference, na které budou dosažené výsledky prezentovány. 

Na základě závěrečné, popř. dílčí zprávy, vydá hodnotící komise hodnocení realizovaného projektu, které bude adresované hlavnímu řešiteli, garantovi a příslušnému pracovišti LF MU. V případě zjištění závažných nedostatků v realizaci projektu může hodnotící komise zahájit konání vedoucí k zastavení financování projektu. Hlavní řešitel ani garant se navíc nebudou moci účastnit během následujících 3 let jakékoliv soutěže o finanční podporu ze strany NF AKUTNĚ.CZ.

Harmonogram

Výzva se vyhlašuje jednou za akademický rok.

Vyhlášení výzvy: 15. května 2021
Termín pro doručení žádostí o grant: 31. července 2021
Hodnoticí lhůta: 1. srpna 2021 – 20. září 2021
Elektronické rozeslání výsledků: 21. září 2021 

Kompletní podmínky k předložení žádosti najdete zde


15. 5. 2021 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...
akutní medicína
grant
podpora
Zpět