Reportáž z 20. ročníku Brněnských dnů urgentní medicíny

Jistě vás nepřekvapí, že letošní rok se kongresy a jiné odborné akce konají virtuálně. Jinak tomu nebylo ani u tradičních Brněnských dnů urgentní medicíny. Přenos šlo sledovat přímo na stránkách AKUTNĚ.CZ. V naší reportáži vám přinášíme malou ochutnávku zajímavostí, které zazněly na 20. ročníku tohoto kongresu. 

Akce se konala virtuálně ve dnech 20. 5.— 21. 5. 2021. Během těchto dvou dnů zazněla sdělení z rozličných oblastí urgentní medicíny, včetně interaktivních kazustik.

9.45—11.15 hod Přednáškový blok IV.

Vzdělávání v urgentní medicíně, nová simulační centra v České republice 

1. Otevřeli jsme a Covid zavřel… MUDr. Jana Kubalová, Mgr. et Bc. Vlasta Vařeková Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje , p.o.

Prednáškový blok týkající se vzdělávání v oblasti intenzivní medicíny zahájila paní dr. Kubalová ze Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. Tak jako jiným organizacím i ZZS JmK COVID změnil trošku plány. V lednu 2020 otevřeli nové simulační centrum, které mělo sloužit k modernímu vzdělávání lékářské a nelekářské posádky sanitního vozu. V únoru minulého roku zahájili první školení samotných lektorů a začala příprava prvního kurzu první pomoci a školení pro řidiče záchranné služby. V nasledujícím měsíci však přišel zlom a na základě nových vládních opatření byli nuceni výuku v simulačním centru pozastavit. Samotné omezení prezenční výuky i v tomto směru sebou neslo nečekané změny. Došlo k rozšíření výukové osnovy i na vzdělávání záchranářů ve směru krizové pomoci, E-learningové materiály většinou tvořily výuková „covidová“ videa, která se týkala správné dezinfekce, manuálu správného používaní osobních ochranných pomůcek a mnoho dalších. Dalším velkým úskalím přenesení prezenční výuky do online podoby byly chybějící akreditace, pro tento typ výuky. Po usilovné a nepřetržité práci celého týmu odborníků se jim podařilo získat nové akreditace a školení posádek záchranných služeb mohla pokračovat. Na závěr svého sdělení paní dr. Kubalová dodává, že tato nová situacie byla nejen zkouškou odborné připravenosti ale i flexibility a vytrvalosti celého týmu.

 2. Simulační medicína v sanitním vozidle PhDr. Petr Jaššo, MBA, Mgr. et. Bc. Adam Hružík, Bc. Ján Kelo Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o. Lékařská fakulta Ostravské univerzity 

V druhé části tohoto přednáškového bloku představili řečníci divákům svůj  tříletý projekt, který začal dávno před "dobou covidovou" a věnuje se simulaci přímo v terénu, ve speciálně upraveném sanitním voze. Sami autoři projektu představili upravený sanitní vůz jako učebnu, která kamkoli dojede a lze zde provádět jednoduché školení lékařskému a nelékařskému personálu.  pro lepší představu jde o sanitní vůz, který je vybavený audiovizuální technikou, která umožňuje nejen nahrávání celé simulace, ale i "live" vysílání mimo vůz. Všechny tyto technické vymoženosti posléze slouží k debriefingu po skončení simulace. Samotné simulace, které se dají natrénovat v této specifické sanitce jsou spíše technického rázu. Simulační program, který je nainstalován uvnitř sanitky umožňuje sledovat průběh resuscitace, průběh zajištění dýchacích cest a mnoho dalšího.  Součástí hodnotícího týmu jsou atestovaný lékař, mladý lékař a představitel nelékařských zdravotnických pracovníků. Cílem samotného debriefinu není hodnocení jako takové, ale spíše debriefing podává pohled na celou situaci. Vizí celého projektu je poskytování kvalitního vzdělávání v oblasti intenzivní medicíny. Autoři projektu by rádi uvítali možnost proškolit tímto způsobem studenty v rámci klinických praxí a začínající zaměstnance.  

3. Výcvik LZS s využitím simulace MUDr. Tomáš Vaňatka, MUDr. Michal Pačiska Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, p.o. 

Dále následovala přednáška o výcviku posádky letecké zdravotnícké služby s využitím simulácii. Na úvod je třeba si uvědomit, že práce posádky letecké záchranné služby často vyžaduje práci ve ztížených pracovních podmínkách, těžko přístupný terén a nutnost užití speciální techniky. Tyto podmínky je většinou složité a finančně náročné připravit. Právě proto možnost posunutí tohoto typu výcviku do oblasti simulací je velkým krokem vpřed. Kvalitně a moderně zařízený výcvikový areál kraje Vysočina umožňuje nasimulovat průběh zajištění pacienta, jeho bezpečné předání na heliportech atd. Kromě posádky letecké záchranné služby lze v těch prostorách organizovat i školení pro posádky pozemní zdravotnické záchranné služby, či policejní a hasičský sbor. V závěru této přednášky mohli diváci nahlédnout do dění na výcvikovém pracoviště díky prostřednictvím krátkého "live stream" videa.

4. Sledování výkonů ve vzdělávání PhDr. David Peřan, MBA Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kabinet veřejného zdravotnictví, 3. lékařská fakulta UK, Praha Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha 

Následující přednáška se týkala Záchranné služby hlavního města Prahy a jejiich statistik, zaměřené na sledování provedených zdravotníckých výkonů. Mezi sldované parametry patřílo zavedení i.v. vstupu až po monitorovaní EKG a životných funkcí se mění na základě různých faktorů, jako je například zkušenosti personálu, délka praxe, pohlaví a jiné. Z dat získaných z elektronické zdravotnické dokumentace vyplývá, že počet provedených výkonu klesá s počtem odpracovaných let. Nejvíce výkonu vykazuje personál 2,5—3 roky po nástupu do zaměstnání poté počet výkonů postupně klesá. 

5. SIMU - Výuka kritických stavů ve 21. století Mgr. Jan Dvořáček, DiS. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Simulační centrum, Brno Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU a Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Brno

Mgr. Jan Dvořáček svoji přednášku věnoval představení nového simulačního centra, které vyroslu při Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od zahájení provozu v říjnu roku 2020 prošlo SIMU již více než 20 000 studentů. Jedná se o jedno z největších simulačních center. V této  pětipatrové budově najdete urgnentí příjem, operační sály, heliport, standardní oddělení či porodní sály. Jedno celé patro je věnováno studentům zuvního lékařství a obsahuje více než 70 trenažérů. Výuka v SIMU je zaměřena přvážně na propedeutiky, první pomoc, kritické stavy, ale taky na výuku teoretických oborů, například anatomie. Nově nastavený systém výuky první pomoci se zakládá dominantně na praktické výuce studentů. Jako lektoři studentům pomáhají skvěle zaškolení studenti vyššího ročníků ve spolupráci s lékaři. Kromě první pomoci a propedeutiky byla na SIMU přesunutá klinická výuka studentů 5. ročníku v rámci bloku Inzenzivní medicíny.  Zde studenti řeší v rámci simulací životohrožující stavy jako je například anafylaxe, polytrauma či plicní embolie. kroě vzdělávání studentů lékařských fakult probíhá na SIMU i postgraduální vzdělávání, zatím hlavně v oblasti AIM. Díky skvělému tehcnickému řešení simulačního centra lze řídit všehcny simulace z jednoho centrálního velínu, což je technický unikát.  Samozřejmostí je možnost využití audiovizuálního debriefingu. Závěrem je dlužno dodat, že se podařilo v Brně vybudovat špičkové simulační centrum, na které může být Masarykova univerzita právem hrdá.

 6. Simulace kdekoliv – nový flexibilní simulační systém (komerční přednáška) Jan Krákora, SIMStation GmbH AV MEDIA holding, SIMStation GmbH 

Po zajímavé prednášce o Brněnském simulačním centru jsme se posunuli k více technickým věcem. Na úvod své přednášky Ján Krákora svým posluchačům představil základní princíp fungování moderních simulačních výukových metod. Základním požadavkem je vytvoření věrohodné simulace, která zároveň musí být totiž v konečném důsledku při každé simulaci jde o kvalitní debriefing. Na druhé straně však samotná audiovizuální technika musí byt tak nenápadná, aby nepřekážela při průběhu simulace. Doposud nejnovější technikou byla SimStation pro 2, která je na trhu od roku 2013 a je i součástí simulační techniky SIMU. Čerstvou novinkou ve světě simulační techniky je nově vyvinutý mobilní systém SimStation pro gen 2, která byla navrhnutá a vyvinutá ve spolupráci rakouské a české firmy SIMStation a AV Media. Zajímavostí je, že poprvé na světě byla instalována právě v SIMU v Brně. 

7. Představení nových nástrojů pro komunikaci uvnitř ZZS - mobilní aplikace MyZZS a systému pro video-konzultace LifeCon (komerční přednáška) Ing. Filip Maleňák Medical Information Technologies, s.r.o. 

Poslední přednáška tohto bloku se věnovala vnitřní komunikaci záchranných složek. Zatím je na trhu aplikace „Záchranka“, která je přístupná a přímo určená široké veřejnosti, avšak na sdílení polohy ji využívají i posádky záchranných složek. Dlouhodobě se pracuje na systému, který by umožnil rychlejší a efektivnější komunikaci mezi posádkou a operátorem nebo mezi různými posádkami.  Aplikace, jež je určená právě personálu záchranných služeb, se skládá z více modulů. Základní modul umožňuje sdílení polohy samotného vozu či záchranáře například v těžko dostupném terénu. Modul nástěnka slouží ke komunikaci mezi operátorem a posádkou. Nástěnka je poskládaná hierarchicky a každý člen týmu vidí přímo odkaz určený jemu. Modul dokumenty obsahuje nejnovější doporučení a postupy. Aplikace je dostupná online i off-line. V případě, že je dostupné připojení k internetu dojde automaticky k aktualizaci dokuemntu a staré verze se vymažou.  To zabezpečuje dostupnost nejnovějších guidelines. Modul mapa pracuje s dostupnou databází AED a dále se n mapě zobrazí nejbližší zdravotnické zařízení či heliporty. Druhou představenou aplikací v rámci této přednášky byl Lifecon, která je určena k interní videokonzultaci záchranáře a lékaře nebo posádky a operačního střediska. Všechny konzultace jsou nahrávané a takto můžou být součástí zdravotnické dokumentace. Velkou výhodou této aplikace je, že umožňuje sdílet nahrané konzultace třetím stranám a tak je připravit na příjezd sanitky z terénu.
 


19. 5. 2021 ... sejdeme se na AKUTNĚ.CZ
reportáž
urgentní medicína
Zpět