Reportáž ze 4. Dne mladých intenzivistů

Reportážní tým AKUTNĚ.CZ zdraví všechny příznivce intenzivní medicíny z Ostravy. Než propukne samotné Colours of Sepsis přinášíme vám reportáž ze 4. Dne mladých intenzivistů.

Interaktivní kazuistiky I.  

Den mladých intenzivistů otevřel po slavnostním zahájení dr.Vodička (Ostrava) svou kazuistikou s názvem Avatar na téma methemoglobinemie. Pomocí interaktivního formátu prezentace provedl diváky celým případem až do jeho otevřeného konce stran nejasné etiologie, o němž se i následně živě debatovalo v diskuzi. Navázal dr.Kovář z Brna svou prezentací Resuscitace v pronaci?, ve které diskutoval nedostatečnost aktuální evidence k této tématice a svou multidisciplinární kazuistiku opakovaných zástav na sále pro infarkt myokardu pod obrazem Tako-Tsubo kardiomyopatie. Dalším řečníkem byl dr. Král (Olomouc) s jeho tématem Oběhové selhání u COVID-19 pacienta, konkrétně u pacientky ve vysokém stupni těhotenství s bilaterálními plicními infiltráty a následnými opakovanými exacerbacemi progredujícími do zástavy. Závěrem tohoto bloku promluvil dr. Grézl z Ostravy o tématu Bolest na hrudi na pohřbu. V tomto případě se jednalo o pacientku se STEMI na EKG, její zaléčení v terénu před akutní koronarografií a následná diagnostika Tako-Tsubo syndromu. Závěrem se pan doktor detailně věnoval teorii diagnostiky Tako-Tsubo syndromu a jeho léčbě.

Interaktivní kazuistiky II. 

Druhý blok v pořadí uvedla dr. Bílská z Ústí nad Labem se svou kazuistikou Motorkář, tedy polytrauma v prostředí urgentního příjmu s CRASH intubací, následným pokračováním na sál pro evakuaci epidurálního hematomu a posléze na JIP s popsanými exacerbacemi a dekompresní kraniektomií. Další přednášející byla dr. Görnerová z Prahy a jejím tématem byl Intenzivistický tanec s MDMA. Šlo o mladého pacienta předávkovaného MDMA se vstupním GCS 3 a křečemi a o následnou terapii na intenzivní péči včetně VA ECMO, navazující terminální paliativní péčí a ukončení terapie. Závěrem proběhla diskuze na kauzální etiologii SIRS, srdečního selhání a alternativy užité terapie. Následovala prezentace od dr. Stanislava z Bratislavy jejímž tématem byly Komplikace těžkého úrazu elektrickým proudem. Po obecném úvodu do tématiky pokračoval svou kazuistikou rybáře, který nechtěně nahodil prut na vedení vysokého napětí. Závěrem tohoto bloku přednášel dr. Hudec z Brna svou prezentaci COVID-19 argumentem k přijetí i odmítnutí pacienta. Jednalo se o neočkovaného pacienta s kvantitativní poruchou vědomí, fatickou poruchou a hypertermií, problematickým pokusem o překlad a následně diagnostikovanou neuroinfekcí.

Výukové lekce - antibiotika v intenzivní péči 

Odpolední program zahájila dr. Krejčí s problematikou antibiotické terapie na JIP z pohledu mikrobiologa. Zdůraznila nebezpečí z neustále rostoucí rezistence bakteriálních kmenů a potenciální potíže s empirickou antibiotickou terapií kriticky nemocných pacientů. Následoval dr. Urbánek, který problematiku ATB terapie na JIP přiblížil z pohledu farmakologa. Jasně identifikoval body nejasné v intenzivní péči: dávkování ATB u pacientů u pacientů v kritickém stavu, subkohorty obézních, u pacientů renálním selhání bez/s RRT a vyzdvihl možnost monitorování hladiny ATB. Upozornil na některé interakce ATB s ostatními léčivy, vč. varováním před prodloužení QT intervalu. Poslední přednášku tohoto bloku měl dr. Ševčík zaměřenou na problematiku ATB terapie z pohledu intenzivisty. Svoji přednášku zahájil základními postuláty managementu ATB terapie. Zdůraznil význam konzultace ATB střediska v intenzivní péči, stejně tak jako nutnost monitorace hladin ATB u kriticky postižených pacientů. V druhé polovině přednášky hovořil o ATB indukované mitochondriální dysfunkci a její vliv na outcome pacientů. 

Antibiotika v intenzivní péči – kazuistiky s panelovou diskuzí 

Odpolední program pokračoval interaktívními kazuistikami s panelisty ve složení Mgr. E. Krejčí, Ph.D. (Ostrava), prof. MUDr. P. Ševčík, CSc. (Ostrava), MUDr. D. Astapenko, Ph.D. (Hradec Králové), MUDr. T. Pařízek (Ústí nad Labem), MUDr. V. Vodička (Ostrava), MUDr. E. Klabusayová (Brno). První kazusitika Muž 76 let, s cestovatelskou anamnézou pobytu na Filipínách  a rozsáhlým RTG nálezem pneumonie. Následovala úvaha o indikovaných vyšetřeních, možnostech antimikrobiální terapie, identifikace agens a poté rozhodnutí o možné deeskalaci a následném dávkování. Ve druhé kazuistice byl představen muž 55 let, diabetik, po pádu a operaci po fraktuře krčku femuru s infekcí kloubní náhrady. Po úvodu následovala intreaktivní diskuze o indikaci a volbě antimikrobiální terapie u pacienta, následně podle kultivace se ubírala diskuze směrem k eskalaci či deeskalaci ATB. Nakonec byly vyzvednuty doporučení pro antibiotickou léčbu při infekcích kloubní náhrady. Ve třetí  kazuistice byl probrán případ muže, 62 let s infekční endokarditídou aortální chlopně a paravertebrálními abscesy. Tahle kazuistika byla detailně diskutována ze strany antimikrobialní terapie zejména co se týče výběru vhodné ATB kombinace. Ve čtvrté a poslední kazuistice, jsme se dozvědeli o 35-leté ženě se submandibulární a parafaryngealní (vlevo) flegmónou. Panelisté komentovali management péče o pacientku, zejména ze strany ATB terapie a taky ochotně předali zkušenosti ze svého pracoviště.

Pestré barvy intenzivní medicíny – panelová diskuze 

Poslední část odpoledního programu probíhala v znamení panelové diskuze, ve složení panelistu MUDr. R. Kula, CSc. (Ostrava), MUDr. M. Pauliny, Ph.D. (Bratislava), MUDr. D. Astapenko, Ph.D. (Hradec Králové), MUDr. M. Bílská (Ústí nad Labem), MUDr. O. Jor, Ph.D. (Ostrava), MUDr. R. Swaczyna (Ostrava). Panelistům byly  přiřazeny náhodné otázky z oblasti intenzivní medicíny a následne probíhala plodná diskuze na každou z otázek s možností interaktivního zapojení publika. První otázka se týkala problematiky UPV a weaningu, zde bylo diskutováno co dělat když weaning selhává nebo jak přistupovat ke snižování analgosedace. Další otázka se nesla ve znamení zajištění dýchacích cest, zde byly vyzvednuty intubace n JIP a důležitost důkladné organizace péče na JIP. Třetí téma se věnovalo tématu laboratoře, zde se panelisté podělili o své zkušenosti v problematice odběru rutinnich markerů zánětu a důležitosti laboratoře pro zhodnocení efektivity léčby. Čtvrtá otázka byla věnována end-of-life komunikaci, zde panelisté nastinili možné komunikačné strategie a rady. Další témata k diskuzi představovali transfúze, medikace, magnetická rezonancie a poslední tématikou byla invazivita ve smyslu jaké intervence provádí naši panelisté u svých pacientů sami a kdysi již volají konzilium. 

Letošní ročník Dne mladých intenzivistů byl opět nabitý a již teď se těšíme na ročník další. 

 


25. 4. 2022
reportáž
mladí intenzivisté
Zpět