On-line reportáž ze XIV. Konference AKUTNĚ.CZ

Je 19. listopadu 2022 a moravská metropole se pomalu probouzí do chladného podzimního dne. Návštěvníky již XIV. ročníku Konference AKUTNĚ.CZ neodradilo ani sychravé počasí a vyrazili, lační vědomostí, do kampusu Masarykovy univerzity.

Letos je opět pro účastníky připraveno mnoho přednášek jak pro lékaře, tak pro NLZP i studenty LF a chybět nebudou ani oblíbené workshopy. Kdo není na místě, může využít virtuálních přenosů na webu AKUTNĚ.CZ. Již od brzkého rána probíhají poslední přípravy na dlouho očekávanou akci tohoto roku. Není se čemu divit – letos je o konferenci rekordní zájem a je přihlášených téměř 1300 účastníků. V šesti místnostech paralelně poběží více než 60 přednášek a současně také populární workshopy, na které se přihlásilo až 550 zájemců. Všichni organizátoři již netrpělivě vyčkávají na první návštěvníky a také náš reportážní tým je v plné síle připraven vám po dobu celé konference přinášet to nejlepší ze všech přednášek a workshopů. 

Slavnostního zahájení se tradičně ujal dr. Štourač a srdečně přivítal účastníky konference jménem portálu AKUTNĚ.CZ. Vyjma pana doktora na zahájení nemohli chybět ani zástupci odborných organizací: děkan Lékařské fakulty MU dr. Repko, zástupce Lékařské komory dr. Mrozek, dále za KARIM dr. Hrdý a za SMAI dr. Klincová. Ocenění mladých nadějných vědců, Cena Jiřího Macha za nejlepší publikaci autora do 35 let za rok 2021, putovala do rukou dr. Klabusayové z KDAR FN Brno. Příjemnou součástí zahájení bylo vyhlášení osobnosti AKUTNĚ.CZ, kterou letos obdržel Ing. Schwarz, dlouhodobý spolupracovník portálu. Pár slov k účastníkům přidal i patron portálu, slavný stand up komik Pavel Tomeš, na jehož vystoupení se můžete těšit i na společenském večeru. Závěrem dr. Štourač popřál všem, ať si konferenci užijí a pozval všechny na zmíněný společenský večer, který se bude konat od 19 hodin v restauraci Šelepka.

Hlavní sekce (B22)

Úvodní blok

První přednášku zahájil Ing. Schwarz (Brno) na téma Implementace moderních metod vzdělávání medicínských profesí v rukou nelékaře. Jako inženýr, který stál při zrodu portálu Akutně.cz, představil cíle svojí firmy IBA, která se zabývá studiemi a virtuálními kazuistikami podanými zajímavou a lákavou formou. Dále zdůrazňoval důležitost a výhody kolaborativního stylu výuky, hlavně TBL (Team Based Learning), kde je vyučujícím nelékař. Ke konci nás seznámil s checklistem pro facilitátora, jak správně vést výuku a zdůraznil že, hlavním smyslem této výuky je nebagatelizovat jiné obory proti našim.  Poté následoval dr. Chovanec (Brno) s tématem přednášky “Co očekáváme a co si myslíme, že anesteziolog očekává ode mně”. Nejprve medikům vysvětlil, co očekávat od atestace z chirurgie a anesteziologie. Následně nás seznámil s úskalími zlé komunikace na pracovišti a jak může být správná komunikace prospěšná pro pacienta. Vysvětlil problematiku, kdo má v případě komplikací “přebrat velení” na sále a že hlavní je zůstat v klidu v každé situaci. Ke konci přednášky doporučil knihu TOP KNIFE. První blok přednášek zakončil dr. J. Klučka z Brna představením TOP publikace z Monitoringu článků. Dozvěděli jsme se, jaká kritéria je nutné zvažovat při výběru článků a odkud čerpat informace pro EBM. Podrobněji rozebral studie týkající se oborů anesteziologie, intenzivní medicíny a onemocnění COVID-19.

Anesteziologie a perioperační medicína 


Anesteziologický blok otevřel dr. Hudec (Brno) svou přednáškou o pokročilých anesteziologických technikách u operací páteře. V úvodu přednášky zdůraznil dynamický rozvoj spondylochirurgie v posledních letech, multioborovou pestrost zákroků a výzvu jakou tyto zákroky pro anesteziologický tým znamenají. Prvním tématem probíraným během přednášky byla problematika komplexní předoperační přípravy pacienta. Pozornost byla dále věnována volbě vhodné anestezie a současným trendům v monitoraci neurologických funkcí v průběhu výkonu. Dále dr. Hudec probral monitoraci hloubky anestezie a management krevních ztrát spojených se spondylochirurgickými zákroky. Závěrem přednášky bylo téma možností analgezie stávající nejen z terapie opioidy.Dále se ujala slova dr. Nekvindová (Zlín) s tématem role střevního mikrobiomu v anestezii a vnímání bolesti. Po úvodních slovech, kterými paní doktorka uvedla posluchače do problematiky mikrobiomu, se přednáška ubírala směrem vlivu chorobných stavů na stav mikrobiomu. Dalším tématem byly příklady interakce mezi anestezií a mikrobiomem. Dr. Nekvindová dále zmínila nová zjištění z oblasti chronických bolestí a vliv mikrobiomu na neurologické funkce a zdůraznila nutnost dalšího výzkumu.
 

Intenzivní medicína


Úvodní přednášku odprezentoval dr. Duška (Praha) na vybrané téma hyponatrémie. Zabýval se algoritmem vyšetření hyponatrémie a tím, jak se dobrat k vyvolávající příčině hyponatremie. Pan doktor dále uvedl jednotlivé typy hyponatremie a jak je diagnostikovat. V rámci diagnostiky bychom neměli zapomenout na stanovení osmolarity moči a koncentrace sodíku v moči. Výše zmíněné postupy byli pak demonstrovány na kazuistice. Jak tedy postupovat při léčbě hyponatremie? Ideálně léčit vyvolávající příčinu. Dr. Duška ukončil prezentaci zásadní myšlenkou - klíčová pro nás má být rychlost vzniku a prezentace symptomů hyponatrémie. U řečnického pultu doktora Dušku vystřídal dr. Stibor (Baden bei Wien). Po stručném historickém úvodu navázal na nové studie TTM1 a 2 - targeted temperature management. Dle výsledků následné studie TTM2 vyšlo najevo, že permisivní hypotermie nemá až takové výrazné benefity pro pacienty. V klinické praxi to znamenalo, že po výsledcích TTM1 došlo k zvýšení mortality, protože se přestalo chladit. Dál byly zmíněné i guidelines pro permisivní hypotermii, se zněním současných doporučení, kde není jasně určeno, zda-li je vhodné chladit nebo ne. Dr. Kula v úvodu svého sdělení o střevním mikrobiomu přivítal účastníky konference a plynule pokračoval k přednášce. Uvedl, že změny kompozice mikrobiomu můžou hrát úlohu v rámci stanovení diagnózy u pacientů. Odvolal se také na jednu ze studií, které o těchto kompozičních změnách mluví. Dále nás provedl prací, ve které se mluvilo o chirurgickém stresu a mikrobiomu.

Stres = konverze oportunních bakterií střev ve virulentní a to eventuálně vede k lokální zánětlivé odpovědi s možností fatálních následků.

Je třeba si uvědomit, že stres vede řadou složitých dějů ke snížené syntéze mastných kyselin s krátkým řetězcem. To poté následně může vyústit k energetickému kolapsu kolonocytů, ztrátě přirozené antibakteriální ochrany, snížení odolnosti vůči oxidačnímu stresu a tedy k horší pacientské prognóze. Závěrem pan doktor Kula vysvětlil pojem dysbióza, což je téměř absolutní vymizení komenzálních kmenů. 

Varia

První přednášku z bloku Varia začal dr. Ševčík (Ostrava) na téma ECMO na nejzazším východě ČR. Přednášku začal připomenutím vzniku používání ECMO technologie v Ostravě. Uvedl velmi zajímavá data ohledně pacientů při COVID pandemii nejen napojených na ECMO, ale také na HFNO a UPV. Procentuálně také shrnul podíl jednotlivých pacientů napojených na ECMO v jednotlivých krajích. Sdělil fakt, že Ostravská nemocnice je schopna pečovat o pacienty nejen v okolí Ostravské nemocnice, ale aktivně spolupracuje i např. s pražskými středisky. Také vyzdvihl rychlost, s jakou je schopný ECMO tým napojit pacienta při krizových situacích.  Druhé přednášky se ujala Dr. Hrubešová (Hradec Králové) na téma paliativní medicína v intenzivní péči. Tuto problematiku otevřela heslem:

,,Paliativní péče má za cíl udržovat život, ale nikoliv prodlužovat umírání.“

Zdůraznila cíle intenzivní a paliativní medicíny. Zmínila také očekávání pacientů a rodiny při příchodu do zdravotnického zařízení, a že nelze vyléčit vždy všechny všemi způsoby. Přiměřenou péči definovala jako soulad toho, co pacient chce a co může fungovat. Zdůraznila také myšlenku, zda to co pacientovi nabízíme je v souladu s jeho přáním. Zde uvedla situaci, kdy jedna pacientka podstoupila amputaci všech končetin a dokázala se s touto situací vypořádat a spokojeně žít a situaci pacientky, které lékaři pod nátlakem na ni amputovali končetinu pod kolenem a pacientka toto rozhodnutí považuje za nejhorší v životě, i když se jednalo o život zachraňující výkon. Dále uvedla, že se nelze zabývat pouze fyzickým strádáním, ale i psychickým, sociálním a spirituálním, dyskomfort tedy musíme hledat i jinde než pouze ve fyzickém strádání. Dále okomentovala téma ukončení orgánové podpory a problematiku toho, že podle norem a etiky lékaři nesmí zabíjet, apelovala na prožívání lékařských pracovníků. Zdůraznila důležitost jednotné shody celého lékařského a ošetřovatelského týmu. Také uvedla, že stejně jako u tréninku resuscitace, lze trénovat dovednosti i v oblasti paliativní péče. Závěrem uvedla, že paliativní péče není o umírání a smrti, ale o vedení pacienta ke kvalitnímu konci života. Třetí a poslední přednášku bloku zakončil Dr. Astapenko (Hradec Králové) na téma nejdůležitější fyziologické a patofyziologické principy v AIM. Pomocí fotografií a krátkých kazuistik poté uvedl, že ke každému pacientovi musíme přistupovat individuálně, podle jeho aktuálních potíží. Nastínil, které body se musí brát v úvahu u pacientů v kritickém stavu, zde zdůraznil úlohu laktátu. Následovala úloha kyslíku a patofyziologie hypoxie. Problematiku hypoxie poté otevřel otázkou, zda může být hypoxémie bez hypoxie a tuto problematiku vysvětlil. Dále popsal patofyziologii u umělé plicní ventilace a důležitý fakt, že dochází ke změně nitrohrudních poměrů. Závěrem shrnul, že klinická fyziologie je zásadně důležitá po chápání pacienta v kritickém stavu a také může pomoci v odhadu dlouhodobých důsledků našich intervencí. 

Paralení sekce (B11/334)

Pediatrická anestezie a intenzivní péče

Vtipným úvodem nás na bloku pediatrické anestezie uvítal dr. Petr Štourač (Brno). Přednáškový sál byl plný a zájem o témata velký. Slovo převzala dr. Klabusayová (Brno) a dr. Divák (Ostrava). Pan doktor zároveň uvedl prvního přednášejícího, kterým byl dr. Jankó (Bratislava) s přednáškou Využití plazmaferézy u dětí. Nejdřív nás provedl krátkou historií, následně popsal princip fungování plazmaferézy a zásady pro její provedení. Vysvětlil možné indikace a vyzdvihl potřebu simultánního užívání imunosupresiv. Nakonec představil několik kazuistik se šťastným koncem díky plazmaferéze, poukázal na její dostupnost a účinnost při časném použití. Druhou přednášku s názvem Monitorování nocicepce perioperačně nám představil dr. Divák (Ostrava). Nejdřív vysvětlil náročnost různých způsobů monitorace bolesti. Zaměřil se na monitoraci nocicepce a představil její cíl, kterým je analgezie “šitá pacientovi na míru”. Uvedl, že zatím neexistuje žádný  zlatý standard měření nocicepce, přičemž popisuje k její monitoraci 3 přístupy a jejich anatomicko-fyziologické podklady. Dále vysvětlil principy fungování těchto měření a detailně popsal různé druhy používaných monitorů. Přednášku ukončil ozřejměním důležitosti monitoraci CNS a vizemi do budoucna. Třetím přednášejícím byl dr. Kolek (Praha) s tématem RSI u novorozenců. V úvodu zmínil různé způsoby prevence zvracení a aspirace používaných při celkové anestezii. Poukázal na faktory, které jsou při intubaci novorozenců výhodou oproti dospělým, následně se zaměřil na rizika a nevýhody. Vypíchl velkou roli velikosti subglotického prostoru při zavádění kanyly. Dál se zaměřil na výběr vhodné laryngeální lžíce, přičemž vyzdvihl použití videolaryngoskopu. Pan doktor kladl důraz na dostatečnou hloubku anestezie a uvedl rozdíly v dávkování farmak u novorozenců a dospělých lidí. V závěru uvedl tři postupy RSI, které se používají při rozdílných akutních situacích a zaměřil se podrobněji na dítě s respirační insuficiencí. Čtvrtou přednášku s názvem Waste-free blood sampling na pediatrické ICU představila dr. Klabusayová (Brno). Úvodem zdůraznil problém, který vzniká nepoměrem celkového objemu krve u malých dětí a objemem, který se jim odebírá.

Neadekvátně velké objemy a také vysoká frekvence odběrů mohou vést k tzv. “hospital-acquired” anemii.

Toto vede k vyšší mortalitě hospitalizovaných pacientů. Paní doktorka dále uvedla, že stále chybí dostatek dat o dlouhodobých důsledcích takto vzniklých anémií. Dále se zamýšlela nad možnostmi redukce neracionálního odebírání vzorků krve a navrhla  několik postupů na zlepšení situace. Na závěr vyzdvihuje potřebu adekvátní indikace krevních odběrů, vhodné velikosti odebíraného objemu a správnosti odběrových technik. Poslední přednáškou bloku byla Terapeutická hypotermie - co to vlastně je? v podaní dr. Havránkové (Vídeň). Na začátek nás uvedla do principu fungování iatrogenní hypotermie a jejího významu. Ve výsledku vede kromě jiného k neuroprotekci, zlepšení neurologického outcomu a zvyšuje toleranci k ischemickým změnám. Přes historické okénko přešla paní doktorka k jejím indikacím, které se týkají zejména poškození centrálního nervového systému. Možné využití v pediatrické intenzivní péči se jeví navození hypotermie při peripartální asfyxii. Na závěr vysvětlila fyziologický podklad, provedení a komplikace iatrogenně navozené hypotermie.

Porodnická anestezie a intenzivní péče 

V rámci této přednášky se paní dr. Mannová (Havlíčkův Brod) věnovala čtyřem rozdílným tématům: Covid-19 a těhotenství, celková anestezie (CA) u císařského řezu (CS), perioperační bdělost u CS a léčba bolesti po CS. K tématu těhotenství a Covid-19 bylo zmíněno spojení tohoto onemocnění s předčasným porodem, intrauterinním úmrtím plodu a jinými komplikacemi. Možnou příčinou těchto komplikací je vyšší počet ACE2 receptorů v těhotenství, přes které se virus váže.

Zmínila nová doporučení, dle kterých je vakcinace těhotných proti Covid-19 doporučena - hlavně v 1. a 2. trimestru.

Nově se těhotné s covidem můžou léčit i remdesivirem. K tématu celkové anestezie u císařského řezu přednášející zmínila rozdílnou četnost indikace CA u pacientek odlišných etnik a nižší používání CA u císařského řezu. Dále upozornila, že u SC je zvýšené riziko vzniku perioperační bdělosti.  Posledním tématem byla léčba bolesti po SC, kde byla srovnávána účinnost TAP (‘‘Transversus abdominis plane”) bloku a lokální anestezie. Pokračování bloku bylo v dikci dr. Bláhy. Ve své prezentaci se věnoval dvěma opačným názorům na téma dávky potřebné pro účinnou spinální anestezii. V začátku zmínil první premisu, tedy že nižší dávky anestetik jsou spojovány s nižší účinností spinální anestezie. V rámci představení druhé premisy odkázal na starší studie, ze kterých plyne, že objem ani koncentrace neurčují kvalitu anestezie, jelikož velmi rychle dochází k vyrovnání koncentrace anestetika v likvoru po jeho prvotním stoupání. Jako další z argumentů zmínil, že i když výsledky dalších studií spojují vyšší výskyt hypotenze s vyšší koncentrací a objemem anestetika, není důvod měnit své zaběhlé postupy, které jsou stejně účinné. Vyjádřil názor, že pro vzniklou hypotenzi u rodiček je důležitá dostupnost inotropik či elevace nohou. Přednášku zakončil otevřeně s otázkou, zda-li je nutné měnit funkční postupy spinální anestezie u gravidních pacientek a nechal diváky na toto téma diskutovat. Pomyslnou přednáškovou štafetu přebrala dr. Seidlová (Brno). V úvodu přednášky jsme si poslechli o trombotických mikroangiopatiích, ke kterým patří také aHUS a HELLP syndrom.  V průběhu přednášky se paní doktorka zmínila o etiopatogenezi, klinické prezentaci a léčbě obou těchto syndromů. Pak jsme se přesunuli k popisu kazuistiky, která představila pacientku v kritickém stavu. ARO tým stál před problémem koagulopatie, oligurie a melény. Mnoho výsledků bylo nejasných a padlo podezření na HELLP. Dle diferenciální diagnostiky byl výsledně stanoven aHUS a nasazen eculizumab, což je monoklonální protilátka proti složce komplementu. Poslední kazuisticku přednášku tohoto bloku měla dr. Nosková (Praha). Komplikovaná pacientka s rozsáhlou anamnézou byla přijata k plánovanému císařskému řezu s dříve vysloveným a úředně ověřeným přáním o nepodávání krevních derivátů. V průběhu hospitalizace došlo k zhoršení jejího klinického stavu. Její stav byl stabilizován pomocí bezkrevní medicíny. Pro ujasnění bylo zmíněno, že Svědkové Jehovovi neakceptují podávání krevních derivátů v podobě konzerv, ale není tomu tak u jiných forem - třeba fibrinogenu. Na závěr byla vyzdvihnuta nutnost úředně ověřeného dříve vyjádřeného přání při plánovaných výkonech a byla zmíněna existence guidelines pro bezkrevní medicínu u těhotných pacientek.

Život zachraňující výkony, aneb jak nemít “Difficult day”

Blok zahájil dr. Dadák přednáškou o predikcích DAM (Difficult airway management), algoritmech, VORTEXu a videolaryngoskopech. Nejprve zdůraznil důležitost pečlivé přípravy, vyšetření a kvalitní preoxygenace. Také zmínil, že videolaryngoskopie je metoda vhodná k výuce nováčků a umožňuje lepší pohled na anatomii dýchacích cest. Na přednášku navázal dr. Brožek s fibrooptickou intubací. Zdůraznil, že tuto metodu nezařazujeme mezi výkony k akutnímu zajištění dýchacích cest. Zmínil 3 cesty možnosti přístupu - zavedení fibroskopu pomocí laryngeální masky (a následná intubace), orotracheální přístup pomocí protiskusu a nakonec nasotracheální cestu. Následně předal slovo dr. Wernerovi a jeho supraglotickém zajištění DC. Věnoval se hlavně novým typům laryngeálních masek a  VLMs (video laryngeal masks). Dr. Novotný navázal s přednáškou o infraglotickém zajištění DC kde zdůraznil, že je důležité se rozhodnout, kdy je již nutné použít chirurgickou cestu. Zmínil koniopunkci, koniopunkční sety a BACT (Bougie-Assisted CricoThyroidotomy). Přednášku o specifikách zajištění DC v dětském věku přednesla dr. Klabusayová. Zdůraznila polohu hlavy u dětí a použití laryngeální masky, která je vždy lepší volbou. Zmínila též tracheální kanyly a použití kanyly s obturační manžetou, které jsou doporučeny u dětí nad 3 kg. Dle jejích slov by se neměl podcenit též výběr laryngoskopu a videolaryngoskopie nemusí být vždy nejlepší volba. Paní doktorka zdůraznila význam preoxygenace a také, že základ úspěchu je mít záložní plán a soustavný trénink dovedností například pomocí simulace. Tento blok zakončila dr. Kubalová, jež se věnovala zajištění intraoseálního vstupu. Uvedla, že se jedná se o metodu málo používanou, ale velmi úspěšnou. Posluchači se dozvěděli místa inzerce intraoseálního vstupu, metodu zavedení, průtok kanyly a nesměly chybět komplikace přístupu.

Posterová sekce

Posterovou sekci letošní konference zahájila úvodním slovem dr. Smékalová (Plzeň). Sekce se zúčastnili tři prezentující, kteří přednesli postery na velice zajímavá a rozmanitá témata. Kazuistiky se týkaly různých medicínských oborů. Konkrétně se jednalo o: využití eculizumabu při terapii trombocytární mikroangiopatie (dr.Harazim, Brno), predikce fluid responzivity u kardiochirurgických zákroků (dr. Horejsek) a využití ECMO při terapii refrakterního šoku (dr. Cheng, Praha). Po každém posteru následovala plodná diskuze k daným tématům. Vyhlášení vítěze proběhne při slavnostním zakončení.

Simulace v medicíně (B11/234)

Paralelní program věnovaný simulační medicíně zahájil samotný přednosta Ústavu simulační medicíny v Brně - dr. Štourač. Na začátek poznamenal, že v ČR vzniká rozsáhlá síť simulačních center. Úvodní přednášky se ujal dr. Šípek (Praha), který na začátek nastínil podstatu a přínosy in situ simulace. Na příkladě observační studie z Nového Zélandu poukazuje na možné safety threats, na kterých je potřeba zapracovat právě v simulaci – individuální a týmový faktor. V další části své přednášky ukázal průběh in situ simulace připravené jejich týmem. Krátce obeznámil publikum s nejčastějšími safety gaps, přičemž vyzdvihnul nevědomost či strach podání výboje lékaři na JIP na to nespecializovaných. Slovo přebrala dr. Vafková (Brno) se svou přednáškou o klinickém debriefingu. Krátce připomněla teorii výuky dospělých, kterou můžeme aplikovat i na simulace. Poukázala na to, že k rozvoji a potřebě debriefingu významně přispěl Covid-19. Na závěr dodává, že nejen samotná simulace ale každá prožitá zkušenost mohou být příležitostí čerpat do své praxe. Blok pokračoval Dr. Šimečkem (Praha), který popsal sekci simulační medicíny v KARIM FNM, kterou lékaři povinně absolvují v předatestační přípravě. Vysvětlil, že každá simulace má konkrétní learning point, medicínský či technický. Na závěr zhodnotil jich 5leté působení na KARIM a nastínil budoucí cíle. Poslední část bloku o simulační medicíně otevřel vedoucí techniků SIMU v Brně - J. Travěnec (Brno). Rozsáhle popsal strukturu a personální obsazení SIMU, náplň jeho práce a možnosti, které SIMU ponouká. V další části přednášky se věnoval 3D tisku a jeho využití v simulační medicíně. V závěru přiblížil aplikaci Timer, která je schopna synchronizovat výuku napříč více skupinami. 

SMAI (B11/132)

1. Blok

Již šestou Sekci mladých anesteziologů a intenzivistů na Konferenci AKUTNĚ zahájila dr. Klincová, která představila SMAI a vysvětlila důležitost Evidence-based Medicine. Pak už přišla přednáška dr. Bláhy (Praha), který zdůraznil, že EBM je nejlepší nástroj, který máme pro praxi. Poukázal ale i na problémy, které mohou vyvstat z její nesprávné interpretace. Často se totiž nevědomky soustředíme na důkazy, které potvrzují naše názory. Za velmi důležité považuje pan doktor pečlivé nastudování metodiky a následně zjistit, zda je studie aplikovatelná na naši konkrétní situaci. Dr. Lipš (Praha) se svým tématem Perioperační management nejdříve přenesl publikum do devadesátek a popsal tehdejší snahy o zvýšení srdečního výdeje při přístup k anestezii pomocí velkých dodávek tekutin. Tento postup měl předejít ischemii tkání, ovšem na základě EBM ani tento přístup není pro pacienta ideální. Z toho důvodu dr. Lipš přirovnal tekutinovou bilanci k balancování nad propastí. Následně navázal dr. Horáček (Praha). Doporučil knihy i další zdroje, které ovlivnily jeho praxi. Navázal na zajímavou myšlenku dr. Wellense, že v kardiologii (přeneseně v celé medicíně) se 50% našich znalostí mění každých pět let.

Upozornil, jak je důležité, aby anestezie splňovala 3P: precizní, physiologická, personalizovaná.

 Na závěr bloku vystoupil dr. Nalos (Ústí nad Labem), který otevřel přednášku upozorněním na svou skepsi vůči EBM. Neměli bychom zapomínat na individualitu  pacientů. Pak soustředil své povídání na využití ultrazvuku při regionální anestezii a pomocí videí ukázal publiku blokády jednotlivých nervů.
 

2. Blok

Jako první nám na téma Jak EBM ovlivňuje dětskou anestezii přednášela dr. Ťoukalová (Brno). Ozřejmila použití a důležitost intubačních kanyl s obturační manžetou. Dochází při nich k menšímu poškození tkání a také snižují pravděpodobnost reintubace. Dále vyprávěla o nutnosti využívaní ultrazvukem navigované kanylace cév. Na závěr uvedla nové doporučení ohledně lačnění u dětí před operací. Podle nich je možné přijímat čiré tekutiny až hodinu před výkonem a mateřské mléko až tři hodiny před výkonem.  Druhou přednášku, která se týkala Patient Blood Management (PBM) měla dr.Zýková (Liberec). Důležitou myšlenkou bylo:

,,KAŽDÝ TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVEK NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE OUTCOME PACIENTA.’’

Systém PBM je zaměřen na pacienta, snahou však není změnit indikace dávkování transfuzních přípravků, ale dávkovat je v závislosti na klinice. Zmínila tři základní pilíře, podle kterých bychom se měli orientovat: optimalizace erytropoézy, minimalizace ztráty krve a optimalizace stavu pacienta. Z tohoto plyne správný timing operace a příprava pacientů antikoagulační a antiagregační medikací na výkon. Důležité je včas detekovat a/nebo zabránit vzniku předoperační anémie. Další přednáškou navázal dr.Křikava (Brno), který nám ozřejmil téma Léčba bolesti. Přednáška byla pojata formou tří příběhů. Jednalo se o:  (ne)bezpečnost bupivakainu a konsekvence plynoucí z jeho užívání, přínos ultrazvuku u periferních blokád a léčba bolesti opioidy (a tomu, jak se do určité míry vymkla kontrole v posledních letech). Na závěr bloku přednášela dr. Nosková (Praha), která hovořila o tématech v  porodnické anestezii. V úvodu své prezentace zmínila důvody, kvůli kterým došlo k ukončení registrace ropivakainu a proč se začal používat k sekci epidurálně podávaný lidokain. Dále se věnovala tématu použití oxytocinu, konkrétně jeho výraznému kardiodepresivnímu účinku. Jako další zmínila důležitost přípravy algoritmu pro obtížnou intubaci před císařským řezem. Také uvedla souvislost podání opioidních anestetik a krevních ztrát u císařského řezu. U dalšího z témat, léčby postpunkčního syndromu, zdůraznila podávání přípravku Paralen extra, dostatečnou hydrataci a použití epidurální záplaty. Na závěr zmínila téma riziko arachnoiditidy při aplikaci epidurální anestezie skrz tetování. Hovoří o tom, že tento mýtus je již minulostí a dnes už není nutné při plně zahojeném tetování dělat incizi.

3. Blok

Třetí blok přednášek zaměřených na intenzivní péči zahájil dr. Kratochvíl (Brno) tématem Nastavení ventilátoru. V úvodu představil publikace z historie, které výrazně ovlivnily či změnily přístup v klinické praxi a jsou dodnes aktuální. Na několika studiích představil základní koncept využívaný v intenzivní medicíně, dle kterého se nesnažíme o optimalizaci parametrů ventilace, ale řídíme se postupy, které prokazatelně zlepšují přežívání pacientů. Na závěr zdůraznil důležitost individuálního přístupu k pacientovi vzhledem k jejich stavu a zmínil i roli rescue postupů u vybrané skupiny pacientů. Další téma - poresuscitační péče nám představil Dr. Škulec (Ústí nad Labem), který přednášku zahájil svým výběrem publikací, které změnily jeho klinickou praxi. Začal doporučenými postupy ERC z roku 2005, které označil za milník v poresuscitační péči, kdy došlo k celkové změně strategie z pasivního (vyčkávacího) přístupu na aktivní. Dále zdůraznil důležitost regulace teploty v poresuscitační péči a popsal studie zaměřené na tuto problematiku. Poukázal na konfliktní vysledky těchto studií bez jasného doporučení - jednoho správného postupu. Jako klíčový uvedl komplexní a individualizovaný přístup bez soustředění na jednu metodu. Toto tvrzení doložil studií zaměřenou na neurologický outcome pacientů, která potvrzuje výrazné zlepšení v posledních letech, po postupné implementaci komplexní poresuscitační péče. V třetí přednášce tohto bloku na téma Péče o vnitřní prostředí dr. Duška (Praha) popisoval 3 klíčové studie, které změnily jeho přístup na JIP. Po převedení první studie do praxe to znamenalo rutinní využívání elektroneutrality v hodnocení ABR. Druhý článek se zabýval hodnotou SID jednotlivých roztoků a jejich indikace v konkrétních situacích. Třetí a poslední článek byl zaměřený na analýzu příjmu tekutin a iontů na ICU. Vzhledem na to, že tzv. “creep fluids” představují u běžného pacienta na JIP násobně vyšší příjem iontů - zejména sodíku, není u stabilizovaných pacientů nutnost podávání maintenance volumoterapie. Naproti tomu je vhodnější enterální příjem vody.

Studenti sobě…

Poslední blok sekce mladých anesteziologů Studenti sobě zahájil úvodním slovem dr. Štourač, kde zdůraznil důležitost hledání mladých zapálených studentů jako důležitou součást budoucnosti pro klinické obory. První přednášky bloku se ujala dr. Harazim, shrnutím toho nejvýznamnějšího za 15 let působení portálu AKUTNĚ.CZ. Mezi hlavní vydařené programy uvedla Nadační fond na podporu studentů, Akutní středy rozvinuté za covidové doby, Kurz urgentní medicíny, organizaci monitoringu článků a reportáží z odborných akcí a zejména pak interaktivní algoritmy, které mají věhlas nejen v ČR, ale i v zahraničí. Závěrem přednášky shrnula co znamená portál Akutne.cz pro dr. Harazim samotnou, a to smysl práce pro druhé, inspiraci pro růst, sílu spolupráce a spoustu zábavy v zapáleném kolektivu portálu Akutně.cz.Druhou přednáškou navázal dr. Anton, který úvodem představil program Startgyn určený zejména pro studenty 5. a 6. ročníku. Hlavní výhodou programu je individuální přístup a studentům nabízí zejména vhled do oboru a praxe. Umožňuje účastníkům účastnit se běžného provozu například na službách, pohotovostí a více se tedy dostat k praktickým věcem než ve standardní výuce. Cílem jejich dalšího vylepšování a rozšiřování programu je lépe evaluovat výuku, zdokonalovat simulace, rozšířit workshopy pro studenty. V dalším průběhu bloku pokračoval dr. Jabandžiev, kde se podělil s posluchači o evaluaci a základní informace nového programu Pedstart ve výuce pediatrie na LFMU, který byl zahájen v září tohoto roku na podkladě rozšíření výuky do Simulačního centra. Tento program umožňuje studentům trénink základních klinických funkcí a dovedností, jako je například fyzikální vyšetření a odběr anamnézy u pediatrického pacienta, zajištění intraoseálního přístupu a jejich následné procvičení na high-fidelity simulacích. V budoucnu pak ve výuce Pediatrie plánují další rozvinutí potenciálu Simulačního centra, například programem Neostart. Závěrečný blok Studenti sobě zakončila dr. Prokopová, se svou přednáškou udržitelnosti programu Student as a Teacher na LFMU. Paní doktorka shrnula hlavní výhody zapojování studentů jako lektory do výuky. Tyto programy nabízí studentům individuální přístup a efektivnější realizaci simulační medicíny, prohloubení znalostí studentů, výcvik tzv. soft-skills do praxe a podání podrobnější zpětné vazby, jak negativní tak i pozitivní. Závěrem bloku paní doktorka shrnula důležitost motivace, partnerského přístupu a zejména pak věnování dostatku času a nadšení do výcviku.

Workshopy

Poruchy koagulace a metody tromboelastografie Basic 

V krátkém teoretickém úvodu byly představené hlavní výhody viskoelastografie ve srovnání s konvenčními metodami posuzování krevní srážlivosti. Jako nejmarkantnější rozdíl byla uvedena rychlost vyšetření a možnost komplexního a individualizovaného posouzení koagulačního stavu u pacienta, včetně nastavení reálné tělesné teploty. Následoval rozhodovací algoritmus pro výběr správné kombinace testů. Na závěr bylo představeno několik kazuistik, účastníci si měli možnost prakticky vyzkoušet vyšetření na přístroji ROTEM.

Základní ultrasonograficky navigované metody na operačním sále

Účastníci měli možnost si na workshopu vyzkoušet ultrazvukem zobrazit periferní i centrální cévní struktury na figurantech. Na modelech si následně mohli nacvičit taky kanylaci centrální žíly. Zkušenými lektory (Dr. Štouračová, dr. Křikavová, dr. Křikava a dr. Klučka) byla zdůrazněna zejména bezpečnost kanylace a výhody jednotlivých míst inzerce kanyly. 

Základy umělé plicní ventilace

Na tomto workshopu byly interaktivně probrány patofyziologické principy UPV a jednotlivé parametry ventilace a jejich správné nastavení. Dále jsme se seznámili s druhy ventilačních režimů a vyzkoušeli si ovládání ventilátoru pod zkušeným vedením dr. Kratochvíla. 

Přínosy inhalační sedace u pacientů dle vybraných diagnóz

Velmi žádaným workshopem s tématem inhalační sedace nás ve své distanční přednášce provedl dr. Sackey. Během workshopu představil celé spektrum pacientů na ICU, kteří ze sedace inhalačním anestetikem mohou profitovat. Namátkou jde o seniory nebo pacienty po srdeční zástavě. Dr. Sackey nezapomněl zmínit ani temnější stránku této metody a upozornil na rizika s ní spojená. Poté následovala praktická demonstrace použití přístroje sedaconda, který je k této technice určen.

AIM Propedeutika u protinožců

Dr. Dvořáček strávil několik let svého života na Novém Zélandu. Svoje dlouholeté vědomosti přišel odevzdat zájemcům z řad studentů 5. a 6. ročníku VL a lékařům. Počas workshopu byli účastníkům rozděleny role, ve kterých trénovali simulace zaměřené na Rapid Sequence Intubation, to jak může pacientovi pomoct nebo naopak uškodit. 

Algoritmy AKUTNĚ.CZ 

S dr. Harazim se skupina studentů mohla podílet na interaktivním řešení algoritmů vytvořených pro vzdělávací účely portálu Akutně.cz. Algoritmus byl zaměřen na diagnostiku a terapii tenzního pneumotoraxu. V rámci řešení se účastníci mohli zamyslet nad dif.dg. bolestí na hrudi nebo zopakovat si 4H 4T. 

Essential pain management

Zájemci workshopu si mohli rozšířit vědomosti z oblasti terapie bolesti. Nezapomnělo se taky na její důležitost a přítomnost a individuální vnímání u každého pacienta. Terapie bolesti není důležitá jen pro samotného pacienta, ale i pro jeho rodinu, zdravotní i sociální systém. Manažment bolesti je esenciální pro rychlejší nástup na rehabilitaci, zvýšení kvality spánku a psychické pohody. Workshop byl veden formou kazuistik několika pacientů. 

Kontinuální eliminační metody v akutní péči 

Prakticky zaměřený workshop pod vedením dr. Jankó poukázal na využití přístroje Prismaflex, který je určený pro kritickou péči. Využívá se pro podporu regenerace kritických pacientů. Poskytuje náhradu funkce ledvin po dobu 24 hodin, a převyšuje tedy možnosti běžné hemodialýzy. 

Život zachraňující výkony

Na tomto workshopu měli účastníci možnost si na simulátorech vyzkoušet zajištění dýchacích cest formou orotracheální intubace i pomocí supraglotických pomůcek. Také se naučili jak na intraoseální zajištění cévního vstupu nebo vytvoření koniopunkce. Na vše dohlížel dr. Novotný. 

Základní ultrazvukem navigované techniky na operačním sále

Workshop pod vedením dr. Klučky byl zaměřen na zajišťování cévních přístupů a regionální anestezie za pomoci ultrazvukové kontroly. Po úvodní obohacující teoretické části následovaly praktické ukázky a samotný nácvik některých metod. Vyzkoušeli jsme si práci s ultrazvukem i kanylaci.

Slavnostní zakončení

Říká se, že čas letí rychle, když se člověk dobře baví. Dnešek je toho důkazem. Sobotní den utekl jako voda a tím utekla i již XIV. Konference AKUTNĚ.CZ. Přidáváme pro zvídavé pár čísel. Letos se celkově zaregistrovalo 1277 návštěvníků, z toho 550 na workshopy. Celkově jsme si mohli vyslechnout 63 přednášek, zůčastnit se 23 workshopů a vidět 3 postery. Dnes se spotřebovalo 8 kg kávy, snědlo se 300 baget, 1280 osmin frgálů a 1500 chlebíčků. Než se ale všichni rozutíkali, vyslechli v Aule vyhlášení nejlepšího posteru letošního ročníku. Porota ve složení dr. Ševčík, dr. Smékalová a dr. Straková vybrali poster dr. Martina Harazima. Moc gratulujeme. A další milou povinností bylo předání medaile Celestýna Opitze, kterou převzal dr. Ševčík z rukou dr. Štourače. Závěrem nezbývá než poděkovat všem organizátorům a účastníkům a zároveň připomenout, že za rok - t.j. 23. 11. 2023 se opět sejdeme v prostorách univerzitního kampusu na XV. Konferenci AKUTNĚ.CZ Těšíme se na viděnou na společenském večeru v restauraci Šelepka, kde mohou dále pokračovat kuloární diskuze. 

Konferenci pro vás připravili: Agalarev Viktor jr., Barvík Daniel, Benetinová Vanda, Bittnerová Michaela, Brančíková Alena, Bublavý Dávid, Bystrický Tomáš, Diabelko Daniel, Fabián Dominik, Fridrichová Ludmila, Gonda Adam, Harazim Hana, Holčáková Simona, Holek Jiří, Horniaková Barbora, Hricová Henrieta, Hrušovská Ria, Hudáček Kamil, Hudec Jan, Ihnatenko Olha, Jenčová Tereza, Kališ Václav, Karbula Tomáš, Kawuloková Kateřina, Kiššová Kateřina, Klabusayová Eva, Klincová Martina, Klvačová Anna, Korbička Tomáš, Kořínková Bianka, Kosíková Pavlína, Kosinová Martina, Kotolová Jitka, Kovář Marek, Kramplová Tereza, Krátká Veronika, Kriebelová Kristýna, Křížová Jitka, Kula Roman jr., Lečbychová Karolína, Mičánková Eliška, Němcová Simona, Nevelošová Renáta, Nezval Vladislav, Otipková Tereza, Pavlicová Martina, Petlachová Nikol, Podušková Iva, Polášková Jana, Popková Kateřina, Prokopová Klára, Prokopová Tereza, Pycz Sylwia, Říhová Klára, Skříšovská Erika, Skříšovská Tamara, Smékalová Olga, Sochorová Dana, Straková Hana, Surovčák Matúš, Šamaj Patrik, Šiprová Tereza, Šoltysová Jana, Štenclová Tereza, Štourač Petr, Vafek Václav, Váňa František,  Vanko Jakub, Vrbica Kamil, Wyrwova Kristýna, Zubíková Barbora

 


19. 11. 2022 ... sejdeme se na AKUTNĚ.CZ 2023
reportáž
konference
AKUTNĚ.CZ
Zpět