Online reportáž z 25. ročníku Colours of Sepsis část II. a sborník přednášek

25. ročník Colours of Sepsis je v plném proudu a reportéři portálu AKUTNĚ.CZ pro vás živě přinášejí informace přímo z centra dění. Pokud jste letošní Colours of Sepsis nestihli a některá z reportáží vás zaujala, nahlédněte do sborníku přednášek

Čtvrtek 26.1.2023

Sál Sapphire

Hlavní program 25. Colours of Sepsis

ZÁZRAKY MODERNÍ MEDICÍNY

První blok třetího dne Colours of Sepsis se věnoval tématu zázraků moderní medicíny, kterému předsedali dr. Maňák (Hradec Králové) a dr. Galková (Nitra). Jako první přednášel dr. Melichar o zázracích v moderní onkologii. Začal tématem personalizované léčby metastatického karcinomu prsu trastuzumabem a karcinomu plic lorlatinibem a krátce zmínil i slabé stránky (některé z nich umí dle jeho názoru řešit imunoterapie). Dále ale upozornil, že imunoterapie má velké množství toxických účinků a existují i dlouhodobé komplikace léčby (například významně vyšší incidence vzniku kardiovaskulárních onemocnění). Druhou přednášku v pořadí měl dr. Hrabák (Plzeň) a přednášel o zázracích v moderní mikrobiologii. Úvodem zavzpomínal na poslední tři roky, kdy byla diagnostika COVID-19 tím hlavním zázrakem. Za současný problém mikrobiologie považuje hlavně omezený počet kultivovatelných mikrobů a velké rozdíly ve virulenci. Z hlavních trendů současnosti uvedl rozvoj diagnostických metod, studium patogeneze na molekulární úrovni a studium epidemiologie infekčních onemocnění. Jako další převzal slovo dr. Radocha (Hradec Králové), který se zaměřil na téma hematoonkologie. Na začátek vysvětlil funkci a jednotlivé typy protilátek, které v hemato(onko)logii známe. Jako nejnovější zázrak uvádí tři specifické protilátky, ve kterých vidí do budoucna velký potenciál pro praxi. Dále probral léčbu CAR T-buňkami a zaměřil se také na její toxicitu (cytokinová bouře, neurotoxicita a hypogamaglobulinémie). Jako poslední přednášel dr. Tachecí (Hradec Králové) o gastrointestinální endoskopii. V úvodu charakterizoval pojem intervalový karcinom (tedy rozvinutí karcinomu mezi dvěma koloskopiemi) a jako možné řešení uvedl užití virtuální chromoendoskopie. Postupně se zaměřil na další endoskopické diagnostické i léčebné metody (například umělou inteligenci v identifikaci neoplázií GIT, endoskopickou submukózní disekci, endoskopickou transmurální resekci a POEM). 

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE A URGENTNÍ MEDICÍNA

Blok otevřel dr. Trenkler (Krompachy) se svou prezentací týkající se novinek v kardiopulmonální resuscitaci dospělých. Uvedl mezinárodní sdružení ILCOR, na jehož podkladě jsou tvořena doporučení guidelines pro jednotlivé kontinenty. Tímto způsobem dochází každý rok ke kontinuálním inovacím a na lékařích je jejich včasná implementace do praxe. Postupně byla zmíněna již známá, ale i nově vytvořená doporučení v oblasti managementu teploty, vazopresinu a kortikoidů, přístupu k tonoucímu a další. Následovala přednáška dr. Knora (Kladno) o dýchání po srdeční zástavě. Po rychlé rekapitulaci fází srdeční zástavy, zdůraznil provázanost vzájemného selhávání vitálních funkcí. Vyzdvihnul, že gasping je dostatečným mechanismem pro výměnu krevních plynů během KPR a představuje pozitivní prediktor obnovy spontánní cirkulace. U gaspingu vyvstávají ovšem otázky týkající se zajištění dýchacích cest, a proto na závěr popsal kazuistiku z vlastní praxe. Jako třetí se ujal slova dr. Truhlář (Hradec Králové) s přednáškou Kam po KPR? Včera, dnes a zítra. Upozornil, že

více než polovina pacientů po srdeční zástavě umírá ve fázi po předání do nemocnice. 

Z toho důvodu je podle něj třeba zlepšit poslední článek přežití, tedy poresuscitační péči v centrech pro nemocné po srdeční zástavě, v čemž má v České republice stále své rezervy. Do těchto center by dle doporučení měli být umístěni všichni pacienti po KPR není-li zřejmá nekardiální příčina. Čtvrtý v pořadí promluvil dr. Köppl (Bratislava) o extrakorporální KPR a poukázal i na její využití mimo nemocnice. Použití eCRP se jako záchranná terapie doporučuje pro určité pacienty se zástavou srdce. K tomuto přístupu ale bohužel nadále není dostatek evidence a do budoucna můžeme očekávat další vývoj. Neopomenul ani využití eCPR u dětských pacientů. Závěrem bloku zazněla přednáška dr. Škulce (Ústí nad Labem) s tématem Urgentní medicína – medicína pravděpodobností. Po představení urgentní medicíny rozebral specifika procesu rozhodování v urgentní medicíně. Upozornil, že chybování v rozhodovacím procesu je nevyhnutelné a nikdy nebudeme schopni dosáhnout stoprocentní spolehlivosti. Při diagnostice je třeba indikovat pouze takové testy, které skutečně ovlivní další postup. Závěrem dodal, že správnost diagnózy ovšem ihned neznamená správnost zvolené léčby. Pro lékaře pracující na urgentním příjmu je z těchto důvodů třeba si přiznat výskyt chyb, počítat s nimi a připravit na ně nejen sebe, ale i pacienta.

ČSIM BLOK

I když se festival intenzivní medicíny pomalu blíží ke konci, zájem o přednášky v sálu Sapphire je pořád obrovský. V rámci bloku ČSIM převzal jako první slovo dr. Maňák (Hradec Králové) se svým tématem Akutní pankreatitis – update. Představil nám metodiku používanou při tvorbě nových doporučení. Následně byly probrány doporučené postupy zabývající se vhodnou tekutinovou resuscitací a časným zařazením enterální stravy. Jako klíčový v terapii pankreatitidy považuje step-up přístup s využitím miniinvazívních postupů. Dalším přednášejícím byl dr. Balík (Praha), který představil sekundární Tako-tsubo kardiomyopatii u pacientů na ICU. Uvedl, že se jedná o potenciálně smrtící, ale přechodný výpadek myokardiální funkce bez předchozí kardiální anamnézy. Vysvětlil vliv overstimulace katecholaminy na myokard a možné terapeutické ovlivnění tohoto stavu. Jako další nám svou přednášku Volba racionální délky antibiotické terapie v intenzivní péči představil dr. Šrámek (Brno). Základním sdělením bylo shrnutí, že je možné podávat u kriticky nemocných antibiotika kratší dobu oproti dříve doporučovaným 10-14 dnům. Připomněl, že je však nutno brát ohled na imunostatus pacienta a vyvolávající patogen. Navázal dr. Gabrhelík (Zlín) s problematikou četnosti pooperačního deliria. Upozornil na existující nedostatky v prevenci a screeningu a po ukázce několika studií zdůraznil superioritu nefarmakologické terapie deliria před využitím antipsychotik a benzodiazepinů, ty by měly být až poslední možnou volbou.

NA UP OD POČETÍ PO SMRT ANEB OD KOLÉBKY DO HROBKY

S první přednáškou tohoto bloku Neúrazové příčiny hemoperitonea u žen ve fertilním věku
započal blok dr. Korbel (Brno). Přednášku strukturoval do části věnující se gynekologickým a negynekologickým příčinám. Po uvedení do teoretické problematiky seznámil posluchače s dvěma kazuistikami ze svého oddělení. V prvním případě se jednalo o pacientku s mimoděložním těhotenstvím s těžko korigovatelnou oběhovou nestabilitou, ve druhém o pacientku s hemoperitoneem po stimulaci oocytů. Další prezentace nesla název Akutní stresová reakce ukrajinské pacientky nebo něco jiného? od dr. Ječmínkové a dr. Bunganiče (oba Ostrava). Podrobně popsali kazuistiku (včetně široké diferenciální diagnostiky), která nakonec vedla k potvrzenému prionovému onemocnění. Poté posluchačům připomněli relevantní teorii a v závěru prezentace pro ilustraci pustili videozáznam rozhovoru s pacientkou s pokročilým prionovým onemocněním. Jako další navázala dr. Otáhalová (Ostrava) se svou prezentací Pacient s trombotickou trombocytopenickou purpurou (TTP) na urgentním příjmu. Po teoretickém úvodu, kde zdůraznila, že

nerozpoznaná TTP má až 90 % mortalitu,

odprezentovala svou kazuistiku pacienta s TPP a akutní apendicitidou. Na tomto místě vyzdvihla výhody použití Octaplas u pacientů s TPP. Následovala přednáška ECMO při NZO – bridge k orgánovému odběru? od dr. Dostálové (Olomouc) a dr. Hrabalové (Olomouc). Po úvodním vysvětlení dárcovského programu a zdůraznění multidisciplinarity přešly k samotné kazuistice. Závěrem provedly posluchače akutními indikacemi i kontraindikacemi k implantaci ECMO a zdůraznily roli včasné indikace. Jako další nám své téma Urgentní a paliativní medicína – dvě strany téže mince? odprezentovala dr. Šeblová (Kladno). Zdůraznila význam symptomatické terapie, znalosti trajektorie nemocí, schopnosti formulace prognózy, týmového rozhodování a zvládání komunikačně náročných situací. Dále zmínila existenci konsenzuálního stanoviska stran paliativní medicíny pro záchranné a urgentní služby. Celou prezentaci zakončila mottem: ,,Komunikujme nejen s pacienty, ale i mezi sebou.’’ Poslední přednáška tohoto bloku nesla název ,,Modlitba za dobrou smrt" Konec života pohledem lékaře urgentisty (a nedobrovolného koronera) dr. Fialy (Olomouc). V úvodu své prezentace položil sobě i posluchačům otázku Co ode mne očekává společnost, pacient a já sám? a následně se nahlas zamyslel nad možnými odpověďmi. Po vyslovení důležitosti dekriminalizace českého zdravotnictví přednesl tři velice zajímavé kazuistiky.

Sál Rubín

Hlavní program 25. Colours of Sepsis

PSYCHOFARMAKA V INTENZIVNÍ PÉČI

Jako první nás ráno jménem České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP uvítala dr. Gregorová (Praha) a jako první přednášející začala blok svou úvodní přednáškou na téma Může být užitečný monitoring plazmatických koncentrací antipsychotik v intenzivní péči? U psychiatrických pacientů na JIP uvedla problematiku nespecifických příznaků, u nichž je těžké určit původ (teplota díky příliš vysoké dávce psychiatrické medikace vs. díky infektu). Následně nám po krátkém úvodu do problematiky představila dvě kazuistiky: pacienta na JIP iatrogenně předávkovaného tiapridem při renální insuficienci a pacientku s maligním neuroleptickým syndromem způsobeném lékovou interakcí s flukonazolem. Závěrem shrnula, že monitoring plazmatické koncentrace v intenzivní péči může být opravdu užitečný. Se svým tématem Antipsychotika v terapii deliria: klinické projevy interakce s itrakonazolem (kazuistika) navázala dr. Linhartová (Praha). Věnovala se tématům tolerance a bezpečnosti. Provedla nás terapií deliria, receptorovými profily i vhodným dávkováním antipsychotik. Pak přešla k samotné kazuistice a probrala farmakokinetickou a i farmakodynamickou stránku lékových interakcí. Poslední přednášku Klomethiazol - velká známá či neznámá přednesla dr. Dvořáčková (Praha). Provedla nás relevantními německými doporučenými postupy a připomněla, že efekt terapie je závislý na způsobu podání. Dále se věnovala porovnání klomethiazolu a diazepamu, přičemž připomněla, že ani jeden není vhodný k užití v ambulantní praxi. V závěru s posluchači prošla kazuistiku z vlastní praxe.

TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNA

Na bloku věnujícímu se transplantační medicíně nás přivítal dr. Sklienka (Ostrava) a uvedl dr. Kieslichovou (Praha), která nám přestavila problematiky dárců orgánů s rozšířenými kritérii. V krátké přednášce porovnala výhody a nevýhody v transplantaci orgánů od žijícího a zemřelého dárce. Na její prezentaci navázal dr. Schmidt (Praha) svojí přednáškou o fyziologii umírání a predikci srdeční zástavy. Probral diagnostiku smrti v průběhu let a dle svých slov za zásadní milník považuje charakteristiku cirkulační zástavy na základě absence srdečních ozev. Zmínil dva druhy stanovení diagnózy smrti: na základě cirkulačních kritérií a na základě průkazu smrti mozku. Dalším přednášejícím byl dr. Konařík (Praha, IKEM) s přednáškou o tom, jak zvýšit dostupnost transplantací srdce. Optimem by mělo být snížení času studené ischemie. Ta by ideálně měla být jenom během první a druhé kardioplegie a v mezičasu by mělo být srdce zahřáto. Zmínil indikační kritéria k transplantaci, konkrétně vysoké dávky vazopresorů, reverzibilní dysfunkci levé komory a hypertrofii levé komory. Slovo převzala dr. Fraňková (Praha) s přednáškou věnující se transplantacím u pacientů s virovou hepatitidou. Nejprve se zaměřila na hepatitidu B. Připomněla, že HBsAg pozitivní pacienti mají velmi vysokou virémii a virus je přenesen vždy a anti-HBc pozitivní jedinci mají obvykle viremii nízkou. Také štepy od HCV pozitivních jedinců jsou celosvětově akceptovány díky možnosti prevence HCV infekce. Navázal dr. Sklienka (Ostrava) s tématem Intoxikovaný pacient jako dárce orgánů. Hned v úvodu posluchače upozornil, že kvůli chronickému nedostatku dárců postupně začínáme zvolňovat kritéria i v případě, že se jedná o intoxikované dárce. Dále charakterizoval nejčastější intoxikace a relevantní postupy. Zmínil, že základem je vždy danou intoxikaci konzultovat s klinickým farmakologem a toxikologem. Take home message zněla: 

Intoxikace není per se absolutní kontraindikací k transplantaci.

Jako další přednášející se dr. Protuš (Praha, IKEM) zaměřil na přenos mikrobiálních infekcí při transplantacích. Zdůraznil, že vždy záleží především na typu infekce. Například absolutní kontraindikací k transplantaci je diseminovaná forma Mycobacterium tuberculosis, anebo aktivní forma parazitární infekce. Na závěr vystoupil dr. Smejkal (Praha) a věnoval se tématu dárcovství orgánů při aktivním onemocnění COVID-19. Zdůraznil, nakažení jiného orgánu než plic, nebylo zatím prokázáno a dlouhodobé outcomes onemocnění COVID-19 také nejsou zatím známy. Absolutní kontraindikací k transplantaci je dle jeho slov přítomnost N-antigenu v krvi. Prognózu po transplantaci zlepšuje dokončení očkovcího schematu jak u příjemce, tak u dárce. V závěru své prezentace zdůraznil, že úmrtnost na COVID-19 u transplantovaných pacientů je výrazně vyšší než u běžné populace. 

PRÁCE MLADÝCH INTENZIVISTŮ

Poslední blok mladých intenzivistů otevřela dr. Bilská (Ústí nad Labem) se svojí prezentací Stresová kardiomyopatie. V úvodu ozřejmila názvosloví, rizikové faktory, incidenci, patofyziologii a rozdělení na různé typy. Zdůraznila náročnost rozlišit stresovou kardiomyopatii od septické a akutního koronárního syndromu. Představila screeningový program jejího pracoviště pro včasné zachycení subklinických forem tohoto onemocnění. Následovala přednáška Koagulopatie u COVID-19 od dr. Ekrtové (Ostrava). Prezentaci uvedla vysvětlením vysoké incidence mikrotrombotických komplikací u COVID-19 na konceptu imunotrombózy a její dysregulaci. V druhé části přednášky se zabývala antikoagulační léčbou a zejména monitorací její efektivity. Třetím přednášejícím v pořadí byl dr. Pařízek (Bratislava) s tématem Využití zvířecích modelů pro intenzivní péči. Představil průběh celého procesu výzkumu na zvířecích modelech. Následně prezentoval vlastní zkušenosti s jednotlivými pokusy na savcích v různých modelových stavech, konkrétně v septickém šoku, srdeční zástavě a plicním edému. Další přednášku na téma Pacient po operaci skoliózy v intenzivní péči zahájil dr. Hudec (Brno) stručnou definicí, incidencí a výčtem typů skolióz. Pokračoval výzvami z hlediska intenzivní péče spojenými s velkým dopadem onemocnění na kardiopulmonální systém. Objasnil indikační kritéria k hospitalizaci na JIP/ARO. Systematicky popsal optimalizaci a stabilizaci pacienta po operačním výkonu dle ABCD - weaning, stabilizace oběhu a multimodální analgezie. Přednášku ukončil vysvětlením managmentu nejčastějších komplikací tohoto výkonu. Druhou polovinu bloku přednášek zahájil dr. Vrbica (Brno) na téma DOAC - dobrý sluha, zlý pán. Po představení základních farmakologických údajů se zaměřil na problematiku monitorace hladin jednotlivých léků pomocí dipstick testů, laboratorních a viskoelastických metod. Přednášku ukončil kazuistikou pacienta s intrakraniálním krvácením na 2 různých DOAC a doporučenými postupy pro managment pacientů na DOAC s traumatem. Následovalo sdělení dr. Gornerové (Praha) na téma Antidepresiva v intenzivní péči. Úvodem definovala diagnózu deprese a uvedla její etiologii, typy a klinickou prezentaci. Zaměřila se na specifika v intenzivní péči, a to jak na vznik post-ICU deprese, úzkostí a PTSD, tak i na zásady terapie antidepresivy (vhodnou skupinou jsou antidepresiva 2. generace). Zdůraznila důležitost asistence rodiny a blízkých při odběru anamnézy včetně osobnostních rysů pacienta. Nakonec se krátce zmínila o roli ketaminu v prevenci pooperačního a ICU deliria. Blok uzavřel dr. Hrdý (Brno) se svojí prezentací Bolusová vs. kontinuální enterální výživa. Krátce uvedl fáze metabolizmu u kriticky nemocného pacienta a představil roli výživy v intenzivní péčí. Následoval přehled aktuálních doporučených postupů. Na úplný závěr prezentoval výsledky nově zveřejněné studie COINN proběhlé na KARIM FN Brno. Výstupem studie byla lepší tolerance bolusové výživy, avšak bez rozdílu výsledného klinického stavu pacientů.

Sál Platinum

Hlavní program 25. Colours of Sepsis

KARDIO BLOK… ANEB CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Tradiční kardiologický blok zahájil dr. Branny (Ostrava) přednáškou o předoperačním vyšetření a přípravě pacienta s chlopenními vadami na nekardiální operaci. V závislosti na stratifikovaném riziku pacienta a typu přítomné chlopenní vady, jsou doporučena příslušná předoperační vyšetření (od klasického fyzikálního až po EKG), biochemické vyšetření krve, ECHO a zhodnocení křehkosti pacienta. Jako vhodný skórovací systém ke stratifikaci křehkosti uvedl systém Frailty. Dále zmínil důležitost managementu antitrombotické terapie a potřeby korekce závažné chlopenní vady před samotným elektivním nekardiálním výkonem. Na závěr zhodnotil, že 

prevence infekční endokarditidy (IE) je nutná pouze u pacientů s chlopenními náhradami, vrozenými srdečními vadami nebo po již prodělané IE 

a to pouze při dentálních výkonech nebo evakuaci infekčního ložiska. Následoval dr. Šipula (Ostrava) s přednáškou věnovanou předoperačnímu vyšetření a přípravě pacienta s arytmií. Mimo jiné zmínil možnosti kontroly srdečního rytmu u fibrilace síní pomoci betablokátorů, verapamilu, nebo digoxinu a možností farmakologické kardioverze s vyžitím propafenonu, amiodaronu, případně vernakalantu. Také upřednostnil zavedení trvalé kardiostimulace před dočasnou. Navázal dr. Vrtal (Ostrava) představením managementu antitrombotické terapie u pacientů před nekardiální operaci. Uvedl, že indikacemi jsou nejčastěji fibrilace síní, trombembolická nemoc a mechanické náhrady. Zmínil, že k zhodnocení trombotického rizika slouží CHA2DS2-VASc skóre. Také dodal, že u pacientů na NOAC se nedoporučuje žádné přemosťování LMWH pomocí heparinu a pokud se jedná o nízkorizikovou operaci, není prakticky potřeba antitrombotickou léčbu přerušovat. Jako poslední přednášel dr. Porzer (Ostrava) o výběru antitrombotické terapie po implantaci stentu. Během přednášky padlo několik EBM faktů, například že pacient s ICHS by měl být léčen ASA a pacienti po perkutánní transluminální angioplastice by měli mít nasazenou duální antiagregační terapií (DAPT) po dobu 6 měsíců.

NÁVYKOVÉ LÁTKY

Úvodní přednáškou tohoto bloku bylo téma Novinky v drogové situaci a aktuální politice ČR od dr. Mravčíka (Brno). Hned na začátku posluchače zaujal počty závislých v ČR a odkázal nás na Souhrnnou zprávu o závislostech v ČR. Dále se věnoval tématu nových drog (zmiňoval carfentanyl, kratom, HHC nebo existenci nového nasálně podatelného prášku kofeinu a taurinu, jehož aplikace nebezpečně připomíná podání kokainu, čímž tuto věc ve společnosti normalizuje). V diskuzi se probralo téma návykového přejídání. Se svou prezentací Možnosti laboratorní diagnostiky návykových látek navázal V. Šesták (H. Králové) a věnoval se pohledu toxikologa na toto téma. Prošel s námi imunometody a chromatografii, konkrétní použití různých metod v praxi i slabé stránky plynoucí například z nově syntetizovaných návykových látek nebo extrémně nízké koncentraci potentních látek ve vzorku. Zároveň poukázal na možnou brzkou budoucnost v propojené celosvětové databázi návykových látek. S další přednáškou Rostlinné a houbové jedy jako psychoaktivní látky navázal dr. Klán (Praha). Téma uvedl zajímavostí, jak může závislost na sportu vést postupně s přibývajícím věkem k jiným závislostem. Dále zmínil závěry studie věnující se kolonizaci bakterií Mycobacterium vaccae, dle kterých při ní dochází ke snižování hladin kortizolu a zvyšování hladin serotoninu. Velice popularizační formou následně posluchače provedl odvětvím rostlinných jedů použitelných jako psychoaktivní látky. Poslední přednáškou z tohoto bloku bylo téma Smrtící koktejl - kde je bezpečná hranice od dr. Kieslichové (Praha). Po úvodní kazuistice Úmrtí po požití jedné tablety MDMA rozebrala efekty extáze na lidský organismus. Pokračovala popisem mnoha názorných kazuistik mladých pacientů a závěrem diskutovala možnosti prevence a minimalizace rizik. V diskuzi se probíralo téma ‘’safe clubbing’’, zmíněno bylo významné riziko v průběhu návratu z akcí domů. Závěrem bylo shrnuto, že návod na bezpečné používání drog není jejich propagace.

25 ODSTÍNŮ INFEKCÍ U IMUNOPATOLOGICKÝCH STAVŮ

První přednáškou tohoto bloku byla Imunopatologie…. A co my s tím? od dr. Adámkové (Praha) a dr. Lahoda Brodské (Praha). V úvodu posluchače uvedly do tématiky probráním tří fází dysregulace imunitní odpovědi pomocí názorných infografik, více se věnovaly vztahu trendů markerů zánětu v různých klinických situacích. Dalším zmiňovaným tématem byl dlouhodobější vliv podání antibiotik na vývoj imunitního systému u dětí, do vztahu byla dávána i korelace podávání základních antibiotik včetně penicilinů a výskytu roztroušené sklerózy. Navazujícím tématem byl popis začarovaného kruhu vznikajícího podáním antibiotik pacientovi v septickém stavu. Svou prezentaci uzavřely představením fatálně končící recentní kazuistiky pacientky bez komorbidit přijaté na ARO pro dekompenzaci chřipkovitého onemocnění dané superinfekcí PVL pozitivního S.aureus (CRP 964 mg/l, laktát 22 mmol/l). Navázal dr. Kohout (Praha) se svou prezentací o obecné imunopatologii gastrointestinálního systému zakončenou kazuistikou pacientky s Crohnovou chorobou. S další prezentací z pohledu hematologa navázala dr. Konířová (Praha) a posluchačům pomocí praktické kazuistiky přiblížila téma Hemofagocytární lymfohistiocytóza. Poslední prezentaci na téma Role imunologa přednesla dr. Černá (Praha). Na začátek prakticky shrnula pro praxi důležité informace týkající se jak primárních, tak sekundárních imunodeficiencí a zdůraznila varovné klinické symptomy formou desatera. Následně se věnovala imunologickým laboratorním vyšetřením a infekcím, na základě čehož se pokusila posluchače přesvědčit, že klinická imunologie není Popelkou, ale královnou medicíny. Následovala krátká diskuze, během které se debatovalo o off label podání erytromycinu coby prokinetika a jeho vliv na mikrobiom.

DIAGNOSTIKA BAKTERIÁLNÍCH INFEKCÍ V INTENZIVNÍ PÉČI

Na úvod uvedl dr. Kolář (Olomouc) publikum do problematiky klinické mikrobiologie v intenzivní péči. V současné době se ukazuje zásadní role klinické mikrobiologie, jejímž cílem není pouze určení etiologických agens, ale zejména správná interpretace získaných výsledků. Uvedl možnosti diagnostiky jako např. MALDI TOF nebo PCR detekce vybraných genů pro bakteriální rezistenci. Zmínil, jakým způsobem se podepisuje předcházející hospitalizace a léčba ATB na riziku přítomnosti multirezistentních bakteriálních patogenů. Navazující přednáška dr. Lengerové (Brno) nás provedla současnými možnostmi rychlé diagnostiky bakteriálních infekcí. Zaměřila se zejména na multiplex PCR a její výhody a limity. K závěru rozvedla téma metod sekvenování. Třetí v pořadí vystoupila dr. Sedláková (Olomouc), která se zaměřila na hemokultivaci a zkušenosti s rychlou bakteriální diagnostikou v mikrobiologické praxi. Postupně provedla publikum procesem hemokultivace a navrhla možnosti jeho urychlení. Úskalím hemokultivace je délka trvání (až 5 dní). Možnost zefektivnění představuje zkrácení času mezi odběrem a vložením do automatizovaného přístroje pomocí satelitních hemokultivačních automatických přístrojů. Odprezentovala také kazuistiku demonstrující benefit dobře navrhnutého algoritmu diagnostiky pro daného pacienta. Na závěr dr. Doubravská (Olomouc) podrobně vysvětlila výsledky studie týkající se diagnostiky bakteriálních koinfekcí a superinfekcí u nákazy COVID-19.

Sál Antracit

Hlavní program 25. Colours of Sepsis

VÝUKOVÉ LEKCE

V úvodu této výukové lekce Back to basics – co můžu vyčíst z tlaku a pulzu? představil dr. Záhorec (Bratislava) regulaci, historii a novodobé trendy v měření krevního tlaku. Vysvětlil principy správného měření jak neinvazivního, tak invazivního krevního tlaku. Na fyziologických modelech srdečního cyklu popsal determinanty krevního tlaku. Závěrem oddemonstroval, jak z arteriální křivky vyčíst mnoho praktických údajů a zdůraznil, že strmost její vzestupné části (STI) koreluje se srdeční kontraktilitou.

SETKÁNÍ S EXPERTY

Setkání s experty dr. Gálem (Brno) a dr. Sasem (Brno) se věnovalo tématu traumatického poranění mozku a zda je v jeho léčbě opravdu něco nového. Na úvod přednášel dr. Gál, který zdůraznil, že kraniotraumata jsou nejčastější příčinou smrti u dětí a představují až ⅓ všech úmrtí u lidí do 45 let. Vysvětlil principy terapie kraniocerebrálního poranění, kde hlavní roli hraje neurochirurgická operace, multimodální monitorace a CT monitoring. Zaměřil se na monitoring ICP, který zlepšuje celkový outcome pacientů a charakterizoval jeho indikace. Definoval také klinické použití monitorace tkáňového kyslíku a popsal, o čem mohou pojednávat snížené, resp. zvýšené hodnoty tlaku kyslíku. Závěrem se věnoval hypotermii a jejím nežádoucím účinkům. Druhou část prezentoval dr. Sas. Zaměřil se na komplexní přístup k léčbě pacienta, začal umělou plicní ventilací, jejími výhodami a riziky a připomněl, že cílem UPV je vyhnout se jak hypoxii, tak hyperoxii. Dále definoval recruitment a rescue postupy, kde zdůraznil význam pronační polohy. Následně vysvětlil na kazuistice možnost užití ECMO. Poté zmínil indikaci tracheostomie u pacientů s TBI, u kterých selhaly postupy o extubaci a u kterých přetrvává porucha vědomí. Závěrem připomněl, že albumin a hypotonické roztoky v rámci tekutinového managementu nejsou doporučovány.

Sál Silver

Hlavní program 25. Colours of Sepsis

VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNÍKU VE 21. STOLETÍ

Ranní blok přednášek na téma vzdělávání zdravotníků ve 21. století otevřela dr. Kosinová (Brno) se svou prezentací zaměřenou na využití simulačního vzdělávání. Na úvod byly představeny různé modality simulační výuky, kterých je rutinně využíváno jak v pregraduální, tak postgraduální výuce. U tématu low-fidelity simulací a tréninku dovedností upozornila, že i když jde o zdánlivě jednoduché metody, pečlivá příprava jak lektorů, tak účastníků je naprosto nezbytná. Dále představila nově vzniklý doktorský studijní program Simulace v medicíně na LF MUNI v Brně. Na závěr se zaměřila na téma implementace simulační výuky do kurikul lékařských fakult. Druhým přednášejícím byl Ing. Travenec (Brno) s prezentací Role 3D tisku v lékařském vzdělávání. Ve své krátké přednášce provedl posluchače zkušenostmi svého týmu s využitím 3D tisku na zlepšení kvality simulační výuky včetně představení právě probíhajícího projektu tvorby anatomicky věrohodných modelů. Navázala dr. Osinová (Martin) s tématem Co lze získat Pravidelným tréninkem zaměstnanců. Představila metodiku tzv. in situ simulaci, kterými v pravidelných intervalech prochází veškerý zdravotnický personál v nemocnici. Program je unikátní tím, že simulace probíhají přímo na oddělení ve stejném týmu zdravotníků, ve kterém pak probíhá péče o pacienty. Další přednáška přiblížila problematiku simulačního vzdělávání NLZP v podání Mgr. Dvořáčka (Brno). Posluchačům představil spektrum relevantních výukových aktivit a zdůraznil specifika výuky pro NLZP. Krátce prezentoval data porovnávající rozsah simulačních výuky NLZP se vzděláváním lékařů. Prezentaci zakončil vyjmenováním budoucích výzev, mezi které patří zejména zvýšení povědomí mezi NLZP o simulacích a nutná podpora od zaměstnavatelů. Závěrečnou prezentaci představila dr. Vafková (Brno), tématem bylo Školení lektorů. Zdůraznila důležitost role lektora v celém vzdělávacím procesu, neboť dle jejích slov nedostatečné vzdělávání lektorů vede k významnému snížení kvality kurzů a k poškození samotných účastníků, ať už snížením důvěry v simulační kurzy nebo předáním nesprávných znalostí a dovedností. Představila nástroj BEME (Best Evidence Medical Education) coby kvalitní zdroj využitelný pro tvorbu nových simulačních vzdělávacích aktivit. Nakonec vyzdvihla výhody budování lektorské komunity pro sdílení zkušeností, tipů a triků. 

INFORMOVANÝ SOUHLAS – JE ČAS NA REVOLUČNÍ ZMĚNU

Druhý blok dnešního dne na téma informovaný souhlas představil dr. Černý (Bratislava, Praha, Ústí nad Labem). Úvodní slovo měl dr. Pařízek (Praha), který představil tuto problematiku rozebráním smyslu a historie informovaného souhlasu. Cílem navrhované změny má být snížení množství administrativy v každodenní praxi. Zdůraznil, že v rámci aktuální situace přesahuje množství formulářů k podpisu pro běžného pacienta pochopitelnou mez, což je v rozporu s původním smyslem těchto souhlasů. Pan doktor odmítl představu, že by informovaný souhlas měl nahradit rozhovor s lékařem a jako alternativu nabídl pouze informovaný souhlas s absolvováním rozhovoru s lékařem obsahující nezbytné základní informace. Závěrem prezentoval vlastní demoverzi takového dokumentu. Navázala přednáška dr. Seidlové (Brno), která svou prezentaci pojala formou kazuistiky. Vysvětlila, že podpis bez pochopení obsahu dokumentu je bohužel běžnou praxí. Následovala přednáška dr. Těšitelové (doktorky práv a bývalé zdravotní sestry), která se na danou problematiku podívala z právního pohledu a vyzdvihla důležité relevantní zákony a vyhlášky. Dalším přednášejícím byl dr. Komenda (Praha) - zaměstnanec národního zdravotnického informačního portálu. V úvodu své prezentace definoval pojem informovaný pacient a nastínil, jak by informování pacienta mělo ideálně vypadat v praxi. Dále navrhl možné řešení aktuální situace pomocí rozcestníku na stránkách Národního zdravotnického informačního portálu, díky kterému by byl pacient do určité míry informován již před příchodem do ambulance. Posledním přednášejícím byl dr. Černý, který se zaměřil na rizika spojená s informovaným souhlasem v běžné praxi a jejich prevenci. Stanovil, že informovaný souhlas je dle jeho názoru v každém případě klíčová součást poskytování zdravotní péče a zdůraznil důležitost změny aktuálně ne zcela funkčního systému. Následovala panelová diskuze, kterou moderoval právník dr. Šustek (Praha). Uvedl, že nejčastěji se v dnešní době soudně řeší problémy typu ,,kdybych to byl býval věděl, tak bych to byl býval udělal jinak”. Danou hypotézu podložil příklady z praxe. 

Pátek 27.1.2023

Oblíbený kongres intenzivní medicíny se pomalu chýlí ke konci, a tak i reportážní tým se s Vámi loučí. Ale ještě předtím nás čekají poslední bloky přednášek a nabitý workshop „Život zachraňující výkony, aneb jak nemít „Difficult day“, který byl připraven v spolupráci s portálem AKUTNĚ.CZ.

Sál Sapphire

Hlavní program 25. Colours of Sepsis

BIOCHEMIE V INTENZIVNÍ PÉČI: NĚKOLIK POKRAČOVÁNÍ, NĚKOLIK NOVINEK

Ranní blok s přednáškou věnované novinkám ve využití kardinálních biomarkerů otevřel dr. Jabor (Praha). Jak uvedl, v dnešní době využíváme převážně troponiny a natriuretické peptidy. Porovnal fungování klasických biochemických analyzátorů a POCT (Point of Care testing) a zmínil potenciální zavedení neinvazivního transkutanního měření troponinů v příštích letech. V kontextu intenzivní medicíny definoval sepsí indukovanou kardiomyopatii s laboratorně zvýšenými hodnotami troponinů a natriuretických peptidů, které obecně identifikují pacienty s horší prognózou. Pokračovala dr. Vinczénová (Praha), která za pomoci čtyř atypických kazuistik znázornila, že ani neobvyklé biochemické nálezy se nemusí mít nutně původ v analytické chybě v laboratoři. V jedné se jednalo na první pohled o těžký metabolický rozvrat, ve skutečnosti se jednalo o odběr z penisu u pacienta s ischemickým priapismem nejasné etiologie. Další zajímavá zmiňovaná kazuistika pojednávala o zjištění neměřitelně vysokých hodnot takrolimu v rámci TDM (Therapeutic Drug Monitoring). Problémem zde byla kontaminace vzorku odběrem z lumen centrálního katetru, do něhož se předtím podával parenterálně takrolimus. V reakci na tento fakt přednášející doporučila odesílání vzorků z venepunkce. Následovalo představení aktualit v kontinuální monitoraci glukózy paní doktorkou Hagerf (Praha). Zazněly metody vhodné k hodnocení přesnosti měření aktuálně používaných senzorů pro monitoraci glukózy. Také byly zmíněny změny v glykemických cílech v průběhu hospitalizace. Obecně se jedná o rozmezí 7,8-10,0 mmol/l, perioperačně a po kardiochirurgických operacích měly tyto hodnoty být nižší. Na závěr se ke kontinuální monitoraci glukózy v kontextu transplantaci jater vyjádřil dr. Protuš (Praha), přičemž jeho hlavním poselstvím byla nutnost dbát na správnou kalibraci měřicího přístroje na astrup a ne na glukometr. 

ZÁVAŽNÉ STAVY A BEZKREVNÍ MEDICÍNA

 Právě z těchto důvodů představila možné alternativy, které můžeme zvážit (např. substituce železa, koncentráty koagulačních faktorů), včetně výhod a nevýhod jejich použití. Vymezila indikace pro podání erytrocytů doplněné o konkrétní kazuistiku z praxe. Další přednášející dr. Stibor (Baden bei Wien, Rakousko) si připravil přednášku na téma restriktivních transfuzních strategií. Poukázal na historii krevních transfuzí u anemických stavů a následně se soustředil na téma transfuzí u akutního infarktu myokardu. Na tomto místě porovnal restriktivní a liberální přístup k transfuzím. Dle zmíněných studií měl restriktivní přístup u pacientů s AIM minimálně stejně dobré, ne-li lepší výsledky než přístup liberální. Zdůraznil ovšem, že neexistuje dostatečné množství dat na tvorbu jednoznačných doporučených postupů a je třeba vždy zohlednit i klinický stav pacienta (včetně věku a známek kardiální ischemie). Další přednášející byla dr. Antoni (Brno), která pozornost publika upoutala tématem katastrofický antifosfolipidový syndrom (CASP), tedy stavem spojeným s vysokou mortalitou a morbiditou. Pro nízkou incidenci existuje riziko úniku pozornosti lékařů při diferenciální diagnostice. Při tomto stavu dochází k rozvoji více trombotických projevů současně v krátkém období. Dále vymezila kritéria pro diagnostiku a ozřejmila patofyziologii, klinické projevy a terapii CAPS. Na závěr popsala kazuistiku pacientky, u které v důsledku antifosfolipidového syndromu došlo k rozvoji multiorgánového selhání a upozornila, že nevysvětlitelný rychlý rozvoj multiorgánového selhání by nás měl vést k podezření na CAPS. Na konec bloku jsme měli možnost vyslechnout poutavou přednášku 13 diagnóz, jedna kazuistika od dr. Seidlové (Brno). Kazuistika se týkala 29leté pacientky s těžkou anémií a řadou dalších komorbidit, která podstoupila plánovaný císařský řez, během kterého prodělala hemoragický šok. Komplikací situace byla skutečnost, že pacientka odmítla léčbu transfuzními přípravky z důvodu víry. Na závěr paní doktorka uvedla, že při poskytování péče je třeba vždy zohlednit pacientovy požadavky i za cenu potřebných provozních úprav.

Sál Rubín

Hlavní program 25. Colours of Sepsis

ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ VÝKONY, ANEB JAK NEMÍT ‘’DIFFICULT DAY’’ 

Na tradičním pátečním workshop připravenému ve spolupráci s portálem AKUTNĚ.CZ posluchače přivítal předsedající dr. Štourač (Brno) společně s dr. Otáhalem (Praha) a následně předal slovo prvnímu přednášejícímu dr. Křikavovi (Brno). Ten nás ve své prezentaci Predikce DAM, algoritmy, VORTEX, videolaryngoskop uvedl do problematiky zajišťování dýchacích cest, zmínil význam check-listů a záložních plánů a problematiku přehlednosti vs kompletnosti algoritmů. Zmínil také existenci praktické mnemotechnické pomůcky LEMON (Look, Evaluate, Mallampati. Obstruction, Neck Mobility). Dále se věnoval krátkému představení specifik intenzivní péče. Závěrem shrnul tipy k používání videolaryngoskopu (pohotovostní uložení, rozumět ovládání, nepoužívat k přímé laryngoskopii, zavaděč do OTK, videozáznam). Navázal dr. Brožek (Praha) se svou prezentací na téma Fibrooptická intubace. Hned v úvodu uvedl svůj názor na upřesnění názvu prezentace spíše na ‘’Awake intubace’’ vzhledem k recentnímu vývoji videolaryngoskopie. Dále posluchače seznámil s recentními daty a zdůraznil, že fibroskop nemá místo v emergentních situacích. Poté představil 8 základních doporučení a několik velice poučných kazuistik s názornou foto i videodokumentací. Závěrem shrnul, že je třeba se ‘’awake intubace’’ nebát. Jako další nám své téma Supraglotické zajištění DC - LMA představil dr. Werner (Hradec Králové). Vyzdvihl výhody laryngeálních masek druhé generace a zdůraznil důležitost workshopů a pravidelného tréninku vzhledem k faktu, že dle dostupných dat situaci ‘’Cannot intubate, cannot ventilate’’ zažije běžný anesteziolog cca dvakrát za kariéru. Dále probral jednotlivé dostupné typy masek a jejich výhody a nevýhody. V závěru shrnul tipy pro úspěšné zajištění dýchacích cest pomocí laryngeální masky bez komplikací. Další prezentaci s názvem Infraglotické zajištění DC - koniotomie, BACT přednesl dr. Otáhal (Praha). Uvedl změnu ustáleného názvu ‘’Cannot intubate, cannot ventilate’’ na  ‘’Cannot intubate, cannot oxygenate’’. Zdůraznil význam hlasité deklarace tohoto stavu v případě, že nastane, a nutnost včasného přivolání pomoci. Dále se v některých bodech vymezil vůči doporučeným postupům Scalpel cricothyreidectomy. U pacientů s vyšším BMI uvedl jako téměř vždy vhodné místo koniopunkce v místě kožní rýhy. Z koniopukčních setů vyzdvihl význam Minitrach II a přešel poté k popisu správného postupu BACT. V diskuzi dr. Štourač zdůraznil nenahraditelnost tréninku na kadaverech. Další přednášející byla dr. Klabusayová (Brno) se svou prezentací Specifika zajištění DC v dětském věku. Hned v úvodu se věnovala tématu správné polohy hlavy. Dále zodpověděla otázky Kdy použít laryngeální masku? a Jakou si vybrat endotracheální kanylu? Zde uvedla na pravou míru mýtus ohledně užívání endotracheálních rourek bez manžety u dětí do 8 let. Aktuálně platné doporučené postupy uvádí vhodnost užívání endotracheálních rourek s manžetou u dětí nad 3 kg. Vše podpořila recentními odbornými studiemi. Následně se věnovala tématu výběru laryngoskopu a poté přešla k modifikovanému Rapid Sequence Induction, kde se vymezila vůči přítomnosti Sellickova hmatu pro nedostatek evidence. Na tomto místě posluchače pozvala na následující Akutní středu, která se tímto tématem bude podrobněji zabývat. V závěru shrnula, kdy očekávat obtížné zajištění dýchacích cest, jak se na něj připravit, jak minimalizovat výskyt komplikací a pozvala účastníky na XV. Konferenci AKUTNĚ.CZ. Jako poslední přednášející s tématem Intraoseální přístup předstoupila dr. Kubalová (Brno). Představila nám výhody zajišťování cévního přístupu, představila možná místa inzerce a sama doporučila proximální hlavici humeru. U dětí zmínila preferenci distálního femuru. Na základě dostupných studií vyvrátila mýtus o nedostatečné rychlosti průtoku tekutin. Dále zmínila možnost Point of Care diagnostiky z aspirátu kostní dřeně a rozptýlila obavy stran možností poranění růstové ploténky u dětských pacientů. V závěru shrnula, jak snížit procento komplikací, během kterého vyzdvihla význam časté kontroly vstupu a následně se také přidala k ostatním přednášejícím se zdůrazněním významu simulací ve vzdělávání zdravotnického personálu. Po teoretické části následoval praktický nácvik jednotlivých dovedností pod vedením přednášejících na profesionálních modelech.

Sál Gold

Hlavní program 25. Colours of Sepsis

INTENZIVNÍ PÉČE V NEUROLOGII

První blok uvedl dr. Hon (Ostrava) a představil první přednášející dr. Šarbochovou (Praha), která přednášela o hemorhagické cévní mozkové příhodě. Na úvod vysvětlila základní informace, etiologii a klinické příznaky. Dále se zaměřila na diagnostiku, kde je stále zlatým standardem nativní CT. Důležité je doplnit i některé základní odběry - KO, koagulaci a hlavně troponiny. Zdůraznila, že při léčbě se nesnažíme o záchranu postižené tkáně (tu už zachránit nelze), ale snažíme se o to, aby pacient přežil bez nějakých závažných neurologických následků. Vysvětlila jednotlivé typy terapie a přednášku ukončila třemi kazuistikami. Druhým přednášejícím byl dr. Volný (Ostrava), který se věnoval rekanalizační terapii ischemických CMP. Popsal etiologii a incidenci, zmínil hlavní historické milníky a typy rekanalizační terapie. Zdůraznil, že systémová trombolýza zlepšuje výsledný klinický stav pacienta. Následoval dr. Šulc (Praha) s přednáškou na téma Neuroimaging v intenzivní péči. Věnoval se indikacím CT, CT angiografie a MRI a jejich limitace Následně se zaměřil na diagnózu PRES (posterior reversible encephalopathy syndrome), kterou pojal formou kazuistik. Zdůraznil, že manifestuje je častá u mladých žen, kontrétně bolestí hlavy a poruchami vizu. Posledním tématem, které jsme v tomto bloku slyšeli bylo Koma nejasného původu v podání dr. Hona (Ostrava). Svou přednášku uvedl kazuistikou a definicí základních pojmů. Zdůraznil vedoucí k bezvědomí mohou být dvou typů, strukturální a difuzní. Přednáška pokračovala výčtem základních diagnostických metod.

Sál Silver

Hlavní program 25. Colours of Sepsis

WORKSHOP: ,,CO NÁS NAUČILY VISKOELASTOGRAFICKÉ METODY ANEB KRVÁCENÍ, KOAGULOPATIE A TROMBOELASTOMETRIE/GRAFIE’’

Dopolední workshop na téma „Co nás naučily viskoelastické metody aneb krvácení, koagulopatie a trombelastometrie/grafie“ zahájili dr. Zýková (Češká Lípa) a dr. Kušíková (Banská Bystrica) vlastními zkušenostmi o změne paradigmatu substituční terapie díky viskoelastickým metodám.  Po krátkém teoretickém úvodu zaměřeném na interpretaci výsledků probíhal zbytek workshopu formou diskuze jednotlivých kazuistik. Hlavními tématy byla substituční terapie u perioperačního a traumatického krvácení a problematika pacientů s jaterní dysfunkcí.


25. 1. 2023 ... sejdeme se na Colours of Sepsis 2024...
Colours of Sepsis
reportáž
Zpět