Reportáž z 22. Brněnských dnů urgentní medicíny

Vinice zalité slunečními paprsky, čerstvý vzduch a hotel Galant plný nadšenců urgentní medicíny. Reportážní tým portálu AKUTNĚ.CZ, mediálního partnera Brněnských dnů urgentní medicíny, se zase po roce hlásí z malebného Mikulova z již 22. ročníku Brněnských dnů, tentokrát s mottem „Jde o čas…“. Alespoň virtuálně se můžete na konferenci přenést prostřednictvím naší reportáže.

Čtvrtek 20.4.2023

Sál Aurelius

Přednáškový blok I. Úrazové stavy v UM

První přednáškový blok započala dr. Berková z Hradce Králové na téma ztrátové poranění. Představila tzv. replantační leták s doporučenými postupy péče o traumatické amputáty a replantaci. Formou provedené ankety demonstruje názory některých center v ČR. Závěrem se zabývá aktuálností toto letáku a možnostmi jeho aktualizace. Následoval dr. Truhlář z LZS HK s tématem využití plné krve v PNP. Začátkem zdůraznil organizaci a výzvy podávání plné krve. Popisuje základní indikace a právní aspekty. Zmiňuje, že ročně podá LZS KHK cca 35 transfuzních přípravků. Jedná se tedy o zlomek pacientů. Navazuje dr. Holeš z Ostravy na stejné téma. Popsal drobné odlišnosti oproti postupu KHK a jejich důvody. Prezentaci zakončil kazuistikou polytraumatizovaného pacienta. Navazuje Jakub Dědek DiS. z ZZS KHK s tématem implementace nových postupů do PNP a následně předkládá řadu již implementovaných nových postupů. Na datech královéhradeckého kraje demonstruje význam triáže. Rychle prochází otázky tekutinové resuscitace, počtu žilních vstupů. Dalšího tématu se ujímá dr. Smržová z ministerstva zdravotnictví s tématem traumacenter II. typu (TC II) a jejich úlohou. S odkazem na věstník MZ popisuje úlohu TC II v systému triáže. Navazuje na vlastní přednášku, kterou zde prezentovala v roce 2017 na overtriáž a vynechávání netraumacenter v léčbě lehčích traumat. Poslední téma bloku zahajuje dr. Kočí z Hradce Králové o roli Exacylu. Započal otázkami na publikum skrze SLIDO. Vtipnou formou poukázal na úskalí Exacylu. Zdůrazňuje, že Exacyl není hemostatikum, ale fibrinolytikum a fibrinolýza je jen malá část hemostázy. Na několika studiích zpochybňuje empirické podávání Exacylu všem traumatickým pacientům a doporučuje jeho podání až po vyšetření tromboelastickými metodami.

Přednáškový blok II. Point-of- care ultrasonografie

Druhý dopolední blok přednášek hlavního programu otevírá dr. Škulec (Ústí nad Labem/Praha) na téma POCUS se svojí prezentací několika kazuistik. V první popisuje pacientku s rotací srdce doleva a těžkou obstrukci plicnice, jako následek těžkého traumatu. Zvláštnosti je, že k rozvoji došlo až na druhý den po úrazu. V pořadí druhá kazuistika se zabývá traumatickým pacientem po suicidálním pokusu s vzácnou izolovanou tako-tsubo kardiomyopatii pravé komory, odhalenou pomocí POCUS. Jako příčina byla stanovena neléčená depresivní porucha s polymorfní somatizaci. Třetí kazuistika, s názvem nitrohrudní katastrofa přiblížila osud polymorbidní hospitalizované pacientky v septickém šoku. Po podezření na infekční endokarditidu byla vykonána TEE, kde byl nález již hojící se endokarditidy. Avšak jako vedlejší, náhodný nález byla objevena disekce aorty z neznámé příčiny. Závěrem vypichuje, že pomocí POCUS, jako iniciální metodou, můžeme odhalit nečekaný a netradiční nález který zahájí celý diagnosticko-terapeutický řetězec. Následuje dr. Vojtíšek z Ústí nad Labem se svým sdělením o rutinním využití POCUS u dětí. Představuje důkazy k využití v zemích, kde je dostupná primární péče ale k definitivnímu ošetření je daleko – Kanada, Austrálie. Pokračuje přiblížením využití v diagnostice zlomenin. Pediatrické guidelines poukazují na téměř identické postupy POCUS u dospělých a dětí. Dále přibližuje některé specifika v pediatrické populaci. Vyzdvihuje výhody nových bezdrátových sond v PNP, a to zejména možnost rychlé diagnostiky. dr. Pařízek z Bratislavy představuje přehled novinek v problematice POCUS u pacientů v bezvědomí. Popisuje POCUS metody na diagnostiku intrakraniální hypertenze, hodnocení průtoku krve v mozkových tepnách a jejich praktické využití v intenzivní péči. Závěrem shrnuje hlavní výhody POCUS a jejich roli v porovnání s jinými zobrazovacími metodami. Blok přednášek zakončuje opět dr. Škulec s problematikou stanovení plnících tlaků srdečních komor pomocí POCUS. Na úvod ozřejmuje a definuje důležitou terminologii. Následuje přiblížení metod na jejich samotné stanovení a interpretace výsledků. Popisuje tzv. paradox v POCUS diagnostice plnících tlaků. Jako take-home message uvádí, že klinické vyšetření a poslechový nález s následným POCUS může, za předpokladu správného provedení a interpretaci, dostatečně kvalitně nahradit invazivní měření.

Přednáškový blok IV. Kardiovaskulární stavy v UM

Blok zahájil dr. Köppl z Bratislavy na téma postupů extrakorporální KPR, což je prakticky VA-ECMO. Poznamenal, že postupy říkají zvážit eKPR při různých situacích, ale méně definují jasná kritéria napojení. eKPR je možné využít i u dětských pacientů. Poznamenal vhodnost využití u zástavy oběhu na podkladě hypotermie. Navazuje dr. Beranová ze ZZS Středočeského kraje a Prahy na téma jejich zkušeností s eKPR protokolem. Na kazuistice mladé pacientky popisuje využití eKPR a zdůrazňuje důležitost včasného napojení, a to konkrétně 60 minut od zástavy. Trilogii eKPR zakončuje dr. Suk z Brna z pohledu cílového centra pro napojení na ECMO. Popisuje postup připojení a specifikuje personální požadavky a to 3 lékaři a 3 NLZP. Tématu protokoly pro ošetření pacienta s bolestí na hrudi bez ST elevace na UP se ujal dr. Škulec Z Prahy a Ústí nad Labem. Popisuje nutnost vyloučení nebo potvrzení ICHS a akutního koronárního syndromu. Vyzdvihuje význam hs-toponinů. Ukazuje HEART score, které umožní odhad rizika různých komplikací a intervencí u ICHS v horizontu 6 měsíců. Štafetu přebírá dr. Truksová Zuchová z ZZS JMK s tématem nečekaného nálezu na EKG. Popisuje kazuistiku mladého muže s iniciálně vágními příznaky, z kterých se vyvine perikarditida. Blok uzavírá dr. Bilík z ZZS Ústeckého kraje. Tématem standardní diagnóza za nestandardních podmínek ukazuje kazuistiku cizince v komplikovaném terénu se zástavou oběhu z pohledu lékaře LZS. Pacientův stav se ještě několikrát komplikuje a je provedena defibrilace pacienta v závěsu pod vrtulníkem. Závěrem vyvstává otázka správnosti striktního nedodržení doporučených postupů v netypických situacích. 

Přednáškový blok VI. Právní problematika v UM

Po krátké přestávce jsme opět usedli v hlavním přednáškovém sále, kde dr. Franěk (Praha) odstartoval další blok, tentokrát zaměřený na právní problematiku v urgentní medicíně. Na začátek vysvětlil roli soudního znalce a podstatu znalecké činnosti a rovněž upozornil na rostoucí počet zadaných posudků. Pak už se přesunul ke dvěma připraveným kazuistikám. První z nich se týkala 30leté ženy, která zemřela na nerozpoznanou plicní embolii. Druhá byla zaměřená na případ 70letého muže s bolestmi, které byly přičítány potížím od žlučníku, nakonec byl ovšem zjištěn spodní infarkt myokardu. To, co obě kazuistiky spojuje je konfirmační zkreslení, při kterém jsme schopni uvěřit jen faktům, které odpovídají našim představám. Upozornil proto, že to nejjednodušší vysvětlení nemusí být to jediné možné a že je třeba dát pozor na “preexcitaci” předáním zavádějících informací. Dr. Husárek (Brno) se následně zaměřil na problematiku souhlasu a nesouhlasu v neodkladné péči. Ukázal statisticky zpracované zkušenosti pracovníků na ZZS JmK a také rozebral správný postup získání souhlasu. Následovala panelová diskuze o úskalí avizování do nemocnic a odmítání pacientů ze strany ZZS a cílových poskytovatelů. Úvodního slova se ujal slova opěr dr. Franěk, pak už přišla řada na příspěvky jednotlivých diskutujících. Nejdříve se dr. Truksová Zuchová (Brno) zaměřila na problém spádovosti, jakožto nejčastějšího důvodu odmítnutí zdravotnickým zařízením. Dr. Dvořáková Mrvová (Jihlava) si připravila kazuistiku pacienta po suicidálním pokusu, který byl odmítnut zdravotnickým zařízením pro nedostupnost ORL lékaře. Dr. Berková (Hradec Králové) ukázala pohled na tuto problematiku z pozice lékaře na urgentním příjmu I. typu. Přiblížila publiku zejména to, jak funguje komunikace mezi jejich urgentním příjmem a zdravotnickým operačním střediskem. Pak už započala samotná diskuze, při které byla mimo jiné řešena otázka, zda je možné odmítnout triáž pozitivního pacienta na traumacentru.

Přednáškový blok VIII. Medicína na horké půdě

Dnešní poslední blok přednášek s názvem Medicína na horké půdě otevírá pplk. Ing. Novák z policejního prezídia se svojí přednáškou Zásahy proti aktivnímu střelci ve zdravotnickém zařízení z pohledu Policie ČR. Z důvodu citlivosti prezentovaných informací nebude dostupný audiovizuální záznam ani reportáž z některých přednášek. Děkujeme za pochopení. PhDr. Jaššo z ZZS MSK představil soubor typových činností (STČ) a vhodnost jejich znalosti pro posádky IZS, kvůli zajištění vlastní bezpečnosti a ovládaní své úlohy při zásahu. Následuje prezentace kazuistiky od Bc. Kirse z ZZS HMP s názvem Příběh probodlého srdce aneb když je útočník ještě někde kolem. Z pohledu záchranáře popisuje jejich postup u zásahu s dvěma pacientkami s bodnými ránami, záhy po útoku. Závěrem vyzvedl týmovou spolupráci mezi složkami IZS u tohoto výjezdu. Dnešní program konference uzavřel dr. Dokulil z ZZS MSK s tématem Hlavní báňská záchranná stanice – přednemocniční péče nejen v prostorách hlubinného dolu. Přiblížil činnost a specifika jejich práce, jako i podmínky a vybavení s kterým pracují.

Sál Pálava

Resusci cup 2023 (2. ročník)

Do druhého ročníku Resusci Cupu se zapojilo 10 soutěžních týmů, které se jako výjezdové skupiny ocitli na vysokoškolských kolejích u mladého muže v bezvědomí. Jejich úkolem, kromě zajištění vitálních funkci, je na základě okolí pacienta odhalit, že příčinou zástavy oběhu byla intoxikace kratomem. Součásti simulace byla také konzultace toxikologického centra, za účelem zjištění vhodného antidota. Dva nejlepší týmy se v pátek potkají ve finále, kde pro ně bude připraven nový simulovaný pacient. Záznam z celé soutěže bylo možné zhlédnout na webu portálu AKUTNĚ.CZ, mediálního partnera kongresu.

Sál Sauvignon

Přednáškový blok III. Cerebrovaskulární stavy v UM

Po krátkém přivítání v sále Sauvignon, zahájila přednáškový blok týkající se cerebrovaskulárních stavů v urgentní medicíně Mgr. Večerková (Ostrava) s tématem doporučených postupů u pacienta s CMP. Připravila si velice interaktivní prezentaci a díky poutavé kazuistice 50letého muže s CMP mělo publikum možnost ověřit si své znalosti v oblasti péče o takového pacienta. Jako druhý v pořadí vystoupil Bc. Jasenský (Brno), který promluvil o svých zkušenostech z pozice záchranáře. Věnoval se problematice standardizovaných postupů a jejich nejednotnosti na různých pracovištích, což může následně způsobovat časové prodlevy. Upozornil tedy hlavně na to, že v případě CMP jde opravdu o minuty, a proto je důležité tyto postupy sjednotit. Tuto skutečnost dále více přiblížil na dvou případech z praxe. Následně navázal Mgr. Brna (Komárno), který se ve své prezentaci zamýšlel nad otázkou, zda můžeme být lepší. Zmínil, checklisty pro posádky používané na Slovensku a také se dotknul tématiky ASLS (Advanced Stroke Life Support) kurzů. Podle něj je nejdůležitější se neustále vzdělávat, ale také trénovat své dovednosti. Celý blok byl zakončen tématem Ošetření pacienta s CMP na oddělení urgentního příjmu v podání Ing. Baušteina (Liberec). Na začátek přiblížil situaci na jeho pracovišti v Krajské nemocnici Liberec. Upozornil, že zrychlení celého procesu může spočívat také v přípravě štítků, dokumentace, lůžka a pomůcek ještě před příjezdem ZZS, přičemž ale také pobavil publikum v sále příhodami, které nastaly právě v souvislosti se snahou zrychlit péči o pacienta. Na závěr dodal, že stěžejní problém představuje zejména nedostatek lůžek a personálu, ale také skutečnost, že někteří lidé chodí na urgentní příjem v případech, kdy by měli zajít spíše za svým praktickým lékařem nebo vyhledat jiného specialistu.

Přednáškový blok V. Sekce studentských prací oboru zdravotnické záchranářství I.+II.

V sálu Sauvignon probíhaly dále prezentace bakalářských prací studentů oboru zdravotnický záchranář. Šlo o nultý ročník akce, ale studenti zvládli jak zvídavé dotazy komise, tak i publika. Po bloku porota zhodnotila trio nejlepších prezentujících.  
Na stupínku se umístili:
1.místo: Justýna Čeleďová, LF Hradec Králové
2.místo: Jakub Jirka, LF MU Brno
3.místo: Adéla Korčáková, ČVUT, Praha
Studenti byli oceněni diplomem a moravským vínem. Výhercům blahopřejeme.

Přednáškový blok IX. Simulační medicína

V rámci bloku simulační medicíny proběhly čtyři přednášky zabývající se významem simulací v medicíně. Po představení komise si slovo převzal dr. Vafek (Brno), který mluvil o významu simulací pro týmový trénink technických i netechnických dovedností. Ve své přednášce se zabýval především zaměřením se na tým i s ohledem na osobnostní typy, rozebral cíle simulací, práci s chybou a význam pro klinickou praxi. Důležitým bodem byl i debriefing simulací jako nástroj efektivní výuky, ale především i snaha aplikovat debriefing do praxe. Následující přednášející Mgr. Dvořáček (Brno) navázal s možnostmi simulací pro nelékařské profese. Uvedl typy simulací a jejich význam pro výuku studentů, ale i pro experimentální učení a sebereflexi studentů. Na závěr publikum pozval na plánované simulační workshopy v Brně. Další přednáška byla zaměřena na nastavení bezpečí při simulacích. dr. Stern (Praha) zmiňoval především důležitost schopností lektora nastavit a posléze také udržovat bezpečné prostředí pro kvalitní simulační výuku. Vyjádřil se k následkům negativních zkušeností ze simulací, které nakonec ovlivňují i chování jednice v praxi. Upozorňoval na důležitost debriefingu a navázal na zmínku prvního řečníka, s tím, že debriefing již je na některých pracovištích aplikován. Blok přednášek byl ukončen informacemi o nástrojích a software zařízeních, které mohou zefektivnit fungování simulací a simulačních center z časového hlediska. Ing. Travěnec (Brno) zmiňoval např. webový timer, který napomáhá řídit simulace na sekundu přesně, či plánovací software Workplan pro řízení lekcí, rozvrhů, techniků či jiných pracovníků zapojených do fungování Simulačního centra. Po skončení prezentací následovala plodná debata formou panelové diskuze. 

Pátek 21.4.2023

Sál Aurelius

Přednáškový blok X. Nenápadné katastrofy

Přednáškový blok započal dr. Veleta z Hradce Králové na téma “Tak trochu anafylaxe”. Popisuje, že různé odborné společnosti definují různá kritéria pro anafylaxi, naštěstí na bezprostřední terapii se všechny shodují. Upozorňuje, že až 20 % pacientů nemá při anafylaxi vyrážku. Naopak vyrážka nerovná se anafylaxe, pokud chybí další příznaky z ABC. Základem terapie je i.m. adrenalin. Z další terapie anafylaxe doporučuje bronchodilatancia při bronchospasmu, nedoporučuje běžné používání antihistaminik a kortikoidů. Další přednáškové téma přináší dr. Brizgalová z Karlových Varů s kazuistikou nazvanou “Když kolaps ukrývá tajemství”. Z nejasného kolapsu 13leté pacientky se vyvrbí eklampsie. Následuje dr. Štěpán a dr. Vidunová z Plzně s přednáškou nazvanou “Po pitvě není nikdo generál”. Prezentují kazuistiku 4 intoxikovaných pacientů. Jedná se o otravu sirovodíkem. Sirovodík nemá žádné specifické antidotum a je druhou nejčastější průmyslovou otravou po CO. Navazuje dr. Rennét z Hradce Králové další kazuistikou nazvanou “Bezvědomí a acidóza”. Pacient otrávený etylenglykolem přináší mnoho nelehkých otázek. Zdůrazňuje výhodu využití anion gapu a laktátového gapu jako rozdíl hodnot laktátu měřených různými metodami. Navazují dr. Henlín a dr. Rožník z Prahy s kazuistikou Prague Ironman. Pacient v hluboké hypotermii propadne do asystolie. Není adeptem pro ECMO. Postupně je ohříván za současné KPR pomocí přístroje LUCAS. Kazuistika s dobrým koncem má nečekané pokračování v podobě návratu stejného pacienta se stejnými příznaky hypotermie příští rok. Blok ukončí dr. Kubalová ze Zlína s kazuistikou “Horečka sobotní noci”. Mladý pacient intoxikovaný několika stimulancii, u kterého se rozvíjí serotoninový syndrom. Popisuje diagnostiku a léčbu serotoninového syndromu včetně léčiv, které ho mohou vyvolat.

Přednáškový blok XI. Kritický dětský pacient

Ještě před vyhlášením výsledků soutěže Resusci Cup zazněl poslední blok přednášek, který se tematicky nesl stále v duchu pediatrických pacientů. Jako první se ujala slova dr. Dissou (Praha). Na začátek vysvětlila rozdíly mezi křečemi a status epilepticus, zmínila diferenciální diagnostiku a zejména pak důležitost odebrání anamnézy. Bylo vysvětleno, jaké kroky je třeba provést ještě v přednemocniční péči. V druhé části přednášky představila dvě kazuistiky týkající se purulentní meningitidy a intraventrikulárního krvácení. Jako druhý navázal dr. Kolek (Praha), který podrobněji popsal léčbu status epilepticus u dětí a vyjádřil nutnost vytvořit české guidelines pro řešení této situace. Vysvětlil postup léčby od první dávky benzodiazepinů, jakožto léku první volby, až po podání celkových anestetik při přetrvávajících křečích i s ohledem na dostupnost daných léčiv v Česku. Následovala přednáška dr. Richtrové (Brno), která zahájila svou prezentaci vysvětlením specifik péče o dětské pacienty, včetně anatomických a fyziologických rozdílů v porovnání s dospělými. Upozornila, že je nutné nezapomínat na hypoglykémii, která bývá u dětí poměrně častá, a také jak je potřebné dbát na tepelný komfort (krytí hlavičky, vytápění vozů ZZS,...) z důvodu nedostatečně vyvinutých termoregulačních mechanismů u dětí. Bylo vysvětleno, jaké projevy nám mohou pomoci rychle rozpoznat kriticky nemocného pacienta. Na závěr ještě připomněla dostatečnou analgosedaci, kterou považuje za velmi důležitou. O kognitivních pomůckách v péči o kritické dítě z pohledu záchranáře si připravil přednášku Mgr. Holek (Ostrava). Přiblížil publiku nutnost zjednodušit jednotlivé postupy při péči o pediatrické pacienty. Velké množství anglických zkratek a mnemotechnických pomůcek totiž celá řada záchranářů nepovažuje za vhodné, naopak někdy mohou být spíše matoucí. Řešení představuje pediatrický protokol, který by mohl ulehčit celý proces, a to zejména ve chvílích velkého stresu, což péče o dítě v kritickém stavu bezesporu je. Na závěr přišla přednáška dr. Vojtíška (Ústí nad Labem) zabývající se vlivem obezity na některé postupy v přednemocniční péči. Dětská obezita představuje narůstající problém, kdy v roce 2016 činil počet dětí s nadváhou 27,5 % a toto množství stále roste. Právě kvůli tomuto narůstajícímu trendu je třeba znát možná úskalí spojená s tímto tělesným habitem a zejména pak jejich případná řešení. Rozebrány byly například problémy, jež mohou nastat při zavádění žilních vstupů, které z důvodu obezity mnohdy není možné zavést na běžných místech, nebo také zajištění dýchacích cest. Stejně tak býváme limitováni nosností s šířkou nosítek nebo také CT stolů. 

Závěr konference 

V dnešním finále se utkaly 2 nejlepší soutěžní týmy ze včerejšího úvodního kola, a to zástupci reprezentující ZZS PAK a ZZS MSK. Jejich finálovým scénářem je výjezd k 14 měsíčnímu dítěti v bezvědomí s horečkami. Po příjezdu na místo a úvodním vyšetření odhalují potíže s dýcháním a vedlejším poslechovým nálezem. Postupně se stav dítěte vyvíjí, přestává dýchat a přechází do bradykardie bez přítomných pulzací. Po jednom cyklu KPR a podání bolusu adrenalinu dochází k ROSC a nastupují viditelné křeče. Po podání midazolamu ustávají. Z fyzikálního vyšetření přetrvává hypertermie 39.2 stupňů. U obou týmu v téhle fázi uplynul čas 15 minut na řešení situace a simulace je ukončena. Po důkladném vyhodnocení odbornou porotou se výhercem Resusci Cup 2023 stává tým Zdravotnické Záchranné Služby Moravskoslezského kraje! Výhernímu týmu blahopřejeme. Tímto se program letošních Brněnských dnů urgentní medicíny plně vyčerpal a reportážní tým AKUTNĚ.CZ se s vámi loučí. Již teď se těšíme na příští ročník. 

 


 


20. 4. 2023 ... sejdeme se v Mikulově 2024
Brněnské dny urgentní medicíny
urgentní medicína
Zpět