MEFANET 2023 v Košicích: Tam, kde AI potkala 3D tiskárnu…

16. ročník konference MEFANET se konal ve dnech 7.- 8. listopadu 2023. Tentokrát byla výroční konference vzdělávací sítě lékařských a zdravotnických fakult vyexportovaná do Košic. Hlavní organizátor konference doc. Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D. obstaral nejen záštitu děkana pořádající instituce - Lékařské fakulty Univerzity Pavola Jozefa Šafárika - prof. Petra Jarčušky, ale také pozornost expertů z jemu blízké Technické univerzity v Košicích.

Zahájení konference se neslo v duchu mise MEFANETu, kterou je spolupráce na efektivním využití technologií ve vzdělávání studentů lékařských a zdravotnických oborů v reakci na výzvy současnosti. Více než 50 účastníků bylo přivítáno z úst pana děkana Lékařské fakulty Univerzity Pavola Jozefa Šafárika - prof. Jarčušky a pana prorektora z Technické univerzity v Košicích - prof. Gazdy. Organizátoři akce doc. Majerník, dr. Komenda a doc. Schwarz poté slavnostně pokřtili knihu DATA RULEZZ: Data-Driven Decision Making in Medical Education and Healthcare, jejímž hlavním autorem je dr. Martin Komenda. „Krstný otec“ doc. Schwarz knize popřál nejen zapálené čtenáře, ale jejím autorům také nehynoucí slávu.


Hlavní Přednášky


Keynote: Generative AI in Medical Education: Beyond Tools to Strategy – Dr. Baba Sheba z St George’s University of London přednesl fascinující náhled na využití generativní AI ve vzdělávání a zaměřil se hlavně na strategický přístup k technologii nad rámec dnes již běžně používaných nástrojů. Impresivní byla strategie jakou využívá jeho instituce při formulování jasných pravidel a kodexů pro „responsible use of AI“, a to jak pro studenty, tak pro vyučující.


Keynote: 3D Printing in Medicine – prof. Radovan Hudák z Technické univerzity v Košicích poskytl hluboký vhled do aditivní výroby v medicíně, zdůrazňující její význam pro personalizované léčebné postupy a výrobu implantátů na míru. Své zkušenosti demonstroval na řadě pacientských kazuistik, u nichž jeho pracoviště sehrálo klíčovou roli v plánování zákroku i při souvisejícím modelování včetně biomechanických analýz.


Workshopy a praktické sekce


Workshop: High fidelity WAZO ultrasound clinical simulator: Demonstration access and use – Samuel Fernández-Carnero a Kristina Rybosova demonstrovali využití vysokofrekvenčního ultrazvukového klinického simulátoru WAZO. Účastnící konference dostali přístup ke cloudové technologii WAZO na omezenou dobu zcela zdarma, přičemž na místě si mohli na svých laptopech vyzkoušet simulované vyšetřování s UZV modalitou. Vše proběhlo zcela bezbariérově a hladce.


Short Communications: Medical Simulation and Virtual Reality - Sekce začala prezentací ostřílené účastnice konferencí MEFANET dr. Aleny Lochmannové ze Západočeské univerzity v Plzni, ve které porovnávala simulaci a virtuální realitu ve výcviku záchranářů. Ostravské simulační centrum SMILEK bylo z různých pohledů představeno ve dvou příspěvcích dr. Ilony Plevové a mgr. Veroniky Ženčuchové. Další tři příspěvky demonstrovaly zkušenosti se simulační výukou v místním košickém simulačním a multimediálním centru, a to z pohledu (1) metodika výuky používajícího hodnotící
nástroj SET-M Simulation Effectiveness Tool Modified - v příspěvku Prof. Lucie Dimunové, (2) z pohledu klinického experta využívajícího pacientské trenažéry pro předměty v oblasti anesteziologie a intenzivní medicíny - v příspěvku dr. Vladimíra Hudáka a (3) z pohledu inovátorky výuky zubního lékařství - v příspěvku dr. Zuzany Schwartzové.

Diskuse a panelové Sekce


MEFANET Coordination Committee: Open Meeting - diskuze se zaměřila na koordinaci této sítě a na výhled směrem k dalším ročníkům konference MEFANET a exportování jejích sudých ročníků mimo Brno. Plodná a časově efektivní schůzka byla předehrou pro následné kuloárové diskuze během společenského večera, který obrousil již tak zaoblené hrany jazykových bariér Čechů, Slováků a Španělů. Pisatele této reportáže zaujaly lingvistické schopnosti Dr. Ondřeje Zahradníčka, který mezi všemi uvedenými jazyky přecházel zcela nenásilně a jen málokdy si potřeboval pomoci angličtinou nebo univerzálním slovanským jazykem.


AI4MedEd Symposium: What AI brings to Medical Education? - Symposium pod moderátorským vedením doc. Jaroslava Majerníka a doc. Daniela Schwarze se věnovalo roli umělé inteligence ve vzdělávání, přičemž příspěvky uvozující následnou diskuzi s panelisty – dr. Róbertou Hlavatou, doc. Františkem Babičem a ing. Matejem Gazdou - se zabývaly hlavně konkrétními aplikacemi AI v medicínské diagnostice a klinické praxi.


Plakátová a krátká sdělení


Guided Poster Tour – obvyklá ranní sekce druhého dne MEFANETu byla zkomponována z 9 krátkých prezentací autorů před svými plakáty následovaných diskuzí s početným hloučkem účastníků. Pozitivní naladění účastníků bylo podtrženo skvělou moderací dua ve složení dr. Martin Komenda – Mgr. Petra Růžičková z Masarykovy univerzity. Zajímavým zpestřením byly tři prezentace mladých výzkumníků z žilinské technické univerzity, jejichž technologicko-inovační příspěvky zaujaly – soudě podle diskuze – nejen edukační jádro komunity MEFANET, ale také přítomné klinické experty.


První odpolední sekce krátkých sdělení Bridging Medical Physics and Anatomy se zaměřila na propojení lékařské fyziky a anatomie, reflektující multidisciplinární přístup ve vzdělávání. Ve druhé odpolední sekci krátkých sdělení Blending Technology, Assessment, and Creativity autoři postupně představovali různé přístupy k využívání technologií ve vzdělávání, hodnocení a rozvoji kreativity ve výuce. Doc. Daniel Schwarz z Masarykovy univerzity ve svém příspěvku shrnul 3letou přípravu projektu představujícího úplnou změnu výuky v předmětu Teoretické základy klinické medicíny a pak inicioval diskuzi s publikem na téma uvádění studentů do zóny diskomfortu při sumativním hodnocení odvozeném z Raediness Assessment testů při TBL výuce. Jeho zkušenosti podpořil dr. Ondřej Zahradníček ze stejné instituce, který v uvedeném předmětu hraje roli jednoho z content expertů. Masarykovou univerzitu reprezentovala dále také Mgr. Petra Růžičková, která představila integrační platformu SIMUportfolio – dle následné diskuze jde o velmi atraktivní produkt pro všechny kolegy v sále s přesahem do simulačních center.


Konference MEFANET 2023 byla opět platformou pro sdílení znalostí a zkušeností, která reflektovala aktuální trendy v medicínském vzdělávání a zároveň poskytla prostor pro diskuzi a výměnu názorů mezi odborníky z různých oblastí. Autor reportáže by chtěl na závěr ještě podotknout, že tento jeho text nevyjmenoval zdaleka všechny příspěvky, jakkoli byly všechny pro nějaký svůj aspekt přínosné. Abstrakty všech sdělení jsou k dispozici zde: https://www.mefanet.cz/res/file/mefanet2023/2023-mefanet-abstract-book.pdf

 


15. 11. 2023 ... sejdeme se na AKUTNĚ.CZ
MEFANET
reportáž
Košice
Zpět