Reportáž z XI. Kongresu traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Dr. Mechl a Dr. Šprláková – Puková nás všechny přivítali na již XI. ročníku kongresu traumatologie a muskuloskeletální radiologie, který se konal v nádherném prostředí jihomoravského Mikulova a zahájili tak dva dny plné zajímavých přednášek a novinek z těchto oborů.

PONDĚLÍ 8.4.2024

Blok I. ANATOMIE, VÝVOJOVÉ VADY, ZOBRAZOVACÍ METODY

Letošní ročník kongresu traumatologie a muskuloskeletální radiologie otevřela Dr. Maxová z Brnasvou přednáškou na téma anatomie páteře. V první části se věnovala popisu obratlů, rozdílům mezi jednotlivými etážemi a následně pak jednotlivým druhům spojení na páteři. V druhé části této přednášky paní doktorka pokračovala popisem jednotlivých struktur a měřením významných parametrů na snímcích z různých zobrazovacích metod. Následně probrala také anatomii a popis míchy a způsobům zobrazení měkkých struktur páteře. Na závěr pak uvedla problematiku anatomie a embolizace cévního zásobení. Druhé části prvního bloku se věnovala Dr. Miklošová z Brna, jejíž přednáška se věnovala indikacím zobrazovacích metod a jejich výhodám a nevýhodám. Na začátku shrnula metody a principy zobrazovacích metod jako je RTG, CT a MR. Zmínila vždy klady a zápory dané zobrazovací metody a jejich kontraindikace. Druhá část přednášky se věnovala konkrétnímu použití dané metody a v závěru upozornila na důkladnou rozvahu v indikacích daných metod. Následující přednáškou se Dr. Šenkyřík z Brna vrátil k úplným začátkům života a embryologii a popsal vývoj páteře již od fáze gastrulace a úlohu mezodermu a entodermu pro tvorbu budoucí páteře. V průběhu přednášky se věnoval různým milníkům v průběhu embryonálního vývoje a patologiím vzniklým poruchou v dané fázi vývoje. Zmínil například důležitost Brachyury (transkripční faktor) na vývoj páteře, jejích malformací a vzniku vrozených tumorů, jako např. syndromu kaudální regrese a sacrococcygeálního teratomu. Následujícím popisovaným dějem byla neurulace, v jejímž průběhu pak vznikají tzv. dysgrafické defekty páteře. Nechyběly ani poruchy vzniklé během tvorby somitů a vzniku a osifikace obratlů. Na závěr pak zdůraznil jak složitý a komplexní proces vývoj struktur páteře je a že poruchy v jeho průběhu vedou k významným neurologickým a funkčním deficitům. Posledním přednášejícím prvního bloku byl Dr. Repko (Brno), který hovořil o významu zobrazovacích metod při konzervativní i operační léčbě dětských deformit páteře. Úvodem nastínil dvě deformity páteře, kterými jsou skolióza a hyperkyfóza. Definoval charakteristiku skoliózy a zmínil nezaměnitelnou důležitost Adamsova testu v její diagnostice. Dále pak hovořil o typech skoliózy a okomentoval též COBBův úhel jakožto zásadní měřící parametr od nějž se odvíjí strategie léčby, RTG jako základ v projekci daných deformit a EOS jako přístroj, který velice napomáhá v diagnostice a zároveň šetří radiační zátěž pro pacienta. Následně hovořil o terapeutickém schématu podle COBBova úhlu, dle kterého se stanovuje typ terapie. Závěrem zmínil nezastupitelnou roli zobrazovacích metod při řešení dětských deformit páteře a klíčovou spolupráci s radiology.

Blok II. TRAUMA PÁTEŘE – KRČNÍ ÚSEK

Dr. Procházková (Brno) na úvod své přednášky uvedla v číslech zastoupení poranění krční páteře na celkovém množství poranění páteře a zdůraznila dominantní roli CT v diagnostice. Zmínila problematiku různých systémů hodnocení traumat krční páteře a ve své přednášce se pak dále věnovala především klasifikaci AO, jejíž hlavním smyslem je sjednocení a zjednodušení ostatních systémů. Jako jedno z klasifikačních měřítek pak uvedla neurologické příznaky a další modifikátory jako poranění cév a riziko nestability. Jako nejvíc rozmanitou skupinu poranění z hlediska klasifikace uvedla poranění horní krční páteře. Pro popis postižení dentu pak vyzdvihla klasifikaci dle Andersona a D‘Alonza a na snímcích popsala některé konkrétní fraktury. Závěrem pak zdůraznila rozmanitost klasifikačních systému a nutnost uvádět typ klasifikace dle které fraktury popisujeme. Druhou přednášku tohoto bloku nám představila Dr. Šprláková – Puková z Brna, která se zabývala významem MR u traumatu horní krční páteře. V úvodu zmínila závažnost a fatálnost úrazů v této oblasti a objasnila proč je MR významná v detekci poranění vazů a míchy a proč jsou často RTG a CT vyšetření v diagnostice nedostačující. Poukázala na tři významné vazy, které se podílí na stabilitě krční páteře a které by nikdy neměly být v popisu opomenuty. Na nich poté definovala nálezy, které odráží typy patologií vzniklých v dané oblasti. Dále zmínila tři esenciální roviny zobrazení a na kazuistikách a snímcích z MR pak demonstrovala nálezy z praxe. V závěru zdůraznila důležitost protokolu MR, nálezů z předchozích RTG a CT vyšetření a nutnost spolupráce s klinickými lékaři. Trauma C1+C2 – co očekává spondylochirurg od radiologa. Tak zněl název další přednášky, které se ujal dr. Ryba (Brno). Nejdříve shrnul již zmíněné informace od předešlých přednášejících a jako hlavní cíl svého bloku uvedl zlepšení spolupráce mezi traumatologem a radiologem a tím zlepšení péče o pacienta. V bodech rozebral úlohu radiologa v managementu zranění páteře. Následně krátce zmínil rozmanitou klasifikaci poranění krční páteře a vypíchl především roli transverzálního a alárních ligament. Následovala prezentace kazuistik, kde dominovala především vysokoenergetická zranění. Jako důležitou klasifikaci z hlediska poranění ligamentum transversum vyzdvihl Dickmanovu klasifikaci. Důležitou myšlenkou a prosbou, obzvláště směrem k radiologické části posluchačů, byla problematika doplňkové magnetické rezonance u nejasných výsledků CT a potřeba komunikace mezi chirurgem a radiologem v této otázce. Jako velkou pomoc pak zmínil zdůraznění anatomických variabilit v rámci páteře při popisu snímku, a především pak využití angio CT. Závěrem se pak věnoval konzervativním a operačním možnostem terapie a možnosti vyšetření poúrazové nestability. Svoji přednášku pak zakončil poděkováním směrem k radiologům a vyzdvižením příkladné mezioborové spolupráce v brněnské Fakultní nemocnici. Poslední částí nás provedl Dr. Cienciala (Brno), který hovořil o terapeutických možnostech a typu ošetření u traumat subaxiální části krční páteře. Po krátkém shrnutí anatomie představil dvě nejdůležitější klasifikace subaxiální části páteře, a to SLIC A AOSpine, na jejichž základě se rozhoduje, zda se přistoupí k operační nebo konzervativní léčbě. Základními zobrazovacími metodami je RTG snímek a CT, který se považuje za zlatý standard. Dále diskutoval otázku použití steroidů u pacientů s míšním poraněním, kde závěrem doporučil podat steroidy jen u pacientů s traumatem míchy ne starším než 8 hodin. Zmínil problematiku akutního traumatického centrálního míšního syndromu a demonstroval některé nálezy na pacientech z praxe. Závěrem zmínil důležitost znalosti anatomie a specifických odlišností subaxiální páteře, znalost klasifikace a snahu maximalizovat neurologické zotavení pacienta.

Blok III. TRAUMA PÁTEŘE – HRUDNÍ A BEDERNÍ

V úvodu třetího přednáškového bloku Dr. Foukal z Brna provedl posluchače stručnou historií a vývojem klasifikace poranění páteře zakončenou současnou nejnovější revizí AO klasifikace z roku 2013. Zdůraznil pak nutnost posuzovat celou funkční jednotku páteře při hodnocení poranění. Zmínil nevýhody původní AO klasifikace především pak přílišnou detailnost a malou shodu v zařazení do klasifikace mezi různými doktory. Dále přednesl rozdíly v revizi i vzhledem k přizpůsobení pro hodnocení CT a MR snímků a věnoval se i neurologické klasifikaci a modifikátorům. V další části přednášky se Dr. Foukal věnoval popisu a rozboru jednotlivých skupin fraktur. Na závěr pak zdůraznil přínos jednotné klasifikace pro komunikaci mezi radiologem a operatérem a následnou péči o pacienta. S následujícím tématem se nám představil Dr. Pešek (Brno), který začal obecnou epidemiologií úrazu páteře a etiologií těchto traumat. Nastínil historii v léčbě úrazů páteře, okrajově se zmínil o AO klasifikaci a TLICS klasifikaci. Rozdělil typy terapie na konzervativní a operační a shrnul jejich indikace a kontraindikace. U kontraindikací například zmínil luxaci kloubů nebo obezitu. Definoval cíle operační léčby a možnosti provedení. Komentoval RTG a CT jako základ v diagnostice a zdůraznil jejich vhodné využití. Dále demonstroval použití klasifikace na konkrétních kazuistikách z praxe. Závěrem zdůraznil, že péče o pacienty se spondylotraumatem by měla spadat do specializovaných center. Úvodem bloku o diskoligamentózních poradněních Dr. Mechl (Brno) probral indikace akutní MR a demonstroval rozdíly a výhody v různých zobrazeních na kazuistice. Dále se pak přednáška ubírala shrnutím předešlých přednášek s důrazem na využití MR, bohatě doplněnou o kazuistiky. Zmínil také technickou náročnost vyšetření pacienta s Bechtěrevovou chorobou i vzhledem k nutnosti využití cívek, které je u těchto pacientů ztížené. Z diagnóz těžících z MR vyšetření pak rozvedl diagnostiku kontuzí a hematomů míchy a ligamentózních poranění. V rámci diskuse poté vzešel dotaz na dobu od operace, po které je možné vyšetření bezpečně provádět. Předposlední téma dnešního dne prezentovala Dr. Korčáková z Plzně, která hovořila o traumatech páteře v patologickém terénu. Začala definicí patologického procesu a jeho vlivem na pevnost obratle. Krátce hovořila o osteoporóze a jejím dělení, zdůraznila důležitost rozlišení stáří zlomeniny a na snímcích demonstrovala kazuistiky. Dále komentovala vliv zánětu na destrukci kosti a zmínila MR jakožto první volbu při diagnostice zánětlivé patologie. Zabývala se i otázkou spondylodiscitis TBC nebo syfilitiské spondylodiscitis. V další části se zabývala také nádory, které rozdělila a poté definovala známky infiltrace tumorem. Hovořila o mnohočetném myelomu, osteoklastomu, chordomu nebo histiocytóze či lymfomu. Komentovala i častý výskyt metastáz v oblasti kostěných struktur páteře a pár slov věnovala také ankylozující spondylitidě a diseminované idiopatické skeletální hyperostóze tzn. DISH. V závěru zdůraznila, jak snadno vznikají traumata páteře v patologickém terénu a apelovala na zvýšenou pozornost při traumatech vzniklých bez úrazového mechanismu. Závěrečná přednáška prvního dne kongresu byla na téma zlomenin křížové kosti. Dr. Ruber (Brno) pak zdůraznil význam CT s využitím 2D a 3D rekonstrukce. Krátce se pak věnoval klasifikaci zlomenin v této oblasti, kde pak jmenovitě zmínil klasifikaci Denisovu (1988) a nejnovější AO klasifikaci. Jako zajímavost pak zmínil Islerovu klasifikaci pro komplexní lumbosakrální traumata. Následně se již věnoval dělení AO klasifikace a možnosti řešení jednotlivých typů fraktur. Podrobně se pak věnoval problematice poškození cévních pletení, chirurgické zástavě krvácení a stabilizace pánve doplněné o kazuistiky. V závěru pak zdůraznil potřebu komplexního multidisciplinárního přístupu k řešení těchto poranění.

ÚTERÝ 9.4.2024

Blok IV. INTERVENČNÍ RADIOLOGIE V OBLASTI PÁTEŘE

Úvodní blok druhého kongresového dne zahájil Dr. Neubauer z Brna přednáškou o intervenčních výkonech v oblasti páteře. Nejprve ukázal stručný souhrn výkonů a poté se krátce zmínil o jejich historii. Následoval detailnější rozbor jednotlivých metod, jejich indikací, kontraindikací, výhod, nevýhod a tento rozbor doplnil o své bohaté zkušenosti a snímky z praxe. Druhým tématem dnešního bloku byla přednáška Dr. Ryšky (Hradec Králové), který v úvodu nastínil historii vertebroplastiky a následně prohodil pár slov o mechanismu účinku cementu, který je jak analgetický, tak stabilizační. Zmínil se i o potřebných vyšetřeních, potřebném vybavení a instrumentáriu. Diskutoval otázku osteoporózy a významu vertebroplastiky u těchto pacientů, kdy v odborné veřejnosti nepanuje jednotný názor, nicméně shodně argumentují, že pokud vertebroplastiku udělat, tak co nejdřív. Zmínil se i o indikacích v případě myelomu, hemangiomu obratle, metastázy a komentoval případné komplikace. V závěr demonstroval pár kazuistik a zdůraznil striktní individualitu v indikaci vertebroplastiky. V následujícím bloku předstoupila Dr. Miklošová (Brno) s problematikou intrathekální aplikace léčiv. Nastínila problematiku spinální muskulární atrofie, jejích typů a léčby, konkrétně pak rozdíly mezi léky Spinraza, Evrysdi a Zolgensma. Podrobněji se věnovala právě Spinraze, která se aplikuje intrathekálně. Dále se věnovala problematice screeningu novorozenců a komplexnosti péče o tyto pacienty. Po tomto úvodu k nemoci samotné již pokračovala ke konkrétním doporučením a metodice CT navigované aplikace. Závěrem pak svou přednášku obohatila o svoje zkušenosti a data pracoviště. Závěrečné slovo měla Dr. Procházková (Brno), která hovořila o komplikacích periradikuloterapie. Úvodem nastínila dva úkoly periradikuloterapie, které jsou zejména diagnostické a analgetické. Zmínila kontraindikace terapie a komplikace, které rozdělila na neurologické, vaskulární a infekční. Komentovala také komplikace spojené s použitím léčiv, specifika komplikací periradikuloterapií v oblasti krčních kořenů a pár slov také věnovala Tachon syndromu.

Blok V. KAZUISTIKY, VARIA

Poslední blok celého kongresu otevřel dr. Gersterberger z Brna s třemi kazuistikami, které označil jako kuriozity. Demonstroval snímky pacientů a komentoval nálezy. Slovo si poté převzala dr. Vlachová (Brno), která dr. Gersterberga doplnila. Pokračoval dr. Sklenský (Brno) s velmi zajímavou a rozsáhlou kazuistikou těhotné ženy. V závěru dostali slovo zástupci partnerů a vystavovatelů, kteří v krátkosti hovořili o použití umělé inteligence v radiologické diagnostice a představili tak nové programy, které mohou být významnou dopomocí v diagnostickém procesu.

V závěru kongresu organizátoři poděkovali účastníkům, přednášejícím a partnerům a pozvali nás na další ročník u kterého nám bude potěšením zase být.

 


9. 4. 2024 ... sejdeme se na AKUTNĚ.CZ
reportáž
muskuloskeletální radiologie
Zpět