V. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství

Hana Harazim, Zuzana Markuseková, Jana Polášková a Petr Štourač

Portál AKUTNĚ.CZ je letos opět mediálním partnerem V. mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství, jenž se koná ve dnech 12. – 13. září 2013 v Mikulově v konferenčních prostorách hotelu Galant. Jak je již v posledních letech tradicí, můžete se těšit na reportáž i on-line přenos přednášek.

Záštity: děkan LF MU prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA

Garance: Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP.

Bližší informace naleznete na www.kongres-mikulov.cz.

 

9:40
V. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství byl otevřen přednáškou Polytraumata a komplikace v chirurgické péči z pohledu soudního lékaře a práva. Dr. S. Loyka upozorňoval především na rychlou individuální diagnostiku u hromadných nehod, kdy nezřídka dochází ke špatnému vyhodnocení situace s trvalými následky pro pacienta.

10:00
Dr. Š. Galbavý nám tématem Komplikácia v liečbe pomocou katétrov a drénov přiblížil technickou a organizační problematiku při chirurgickém zákroku, kde tyto omyly mohou vést až k neočekávanému úmrtí. Zdrojem potíží v jeho příspěvku bylo použití drénů sterilizovaných v persterilu, které byly nedostatečně opláchnuté a vedly ke vzniku chemické nekrózy, která nejčastěji postihla stěnu cév a měla za následek masivní krvácení.

10:05
Posmrtná ztuhlost, další zajímavé téma přednesl dr. J. Krajsa. Odhad doby smrti patří k nejproblematičtějším úkolům soudního lékaře.

10:17

Dr. J. Šidlo z Ústavu súdného lekárstva v Bratislavě věnoval přednášku Smrteľné následky peroperačného poškodenia ciev krku problému iatrogenního poškození pacienta. 45-letý pacient byl operován  pro suspektní nádor glomus caroticum s bioptickým vyšetřením. V průběhu operace došlo k poškození a. carotis interna a v. jugularis interna vlevo, následně došlo k trombóze a příčinou smrti byla ischemie mozku. Operaci prováděli otorhinolaryngologové bez přizvání cévních lékařů. Iatrogenní poškození se mohlo výrazně snížit právě přítomností cévních lékařů.

10:27
Zajímavou kazuistiku Otrava benzínem odpřednášela Dr. E. Daňková. Pacientovi, který byl v době smrti ve stavu těžké opilosti, byl odebrán během pitvy odebrán silně chemicky zapáchající žaludeční obsah do plastové nádoby. Během krátké doby došlo k destrukci  této nádoby, co vyvolalo podezření na přítomnost organického rozpouštědla. Dalším vyšetřením NMR analýzou se potvrdila hypotéza, že pacient se omylem otrávil benzínem, který si skladoval v nádobách od destilátů.

10:33
Dr. M. Zeman se zabýval oblastí Rozšíření možností genetické analýzy náhlé srdeční smrti. Studie týkající se této problematiky probíhala v letech 2008 – 2011 a zahrnula 27 osob mladších 40-ti let. Z původních 7 analyzovaných genů je v současné době možno analyzovat genů 46, do budoucna to jistojistě povede k přesnější diagnostice náhlé srdeční smrti.

10:40
Přednáška s názvem Zkušenosti s novým Listem o prohlídce zemřelého se věnovala administrativním změnám. Od 1. ledna 2013 jsou v medicínské praxi používány nové a podstatně složitější formuláře. Dr. T. Vojtíšek upozorňoval na klady i zápory nové vyhlášky.

11:30
Mgr. E. Mičudová se věnovala problematice Analýza úrazů v souvislosti  s poskytováním zdravotní péče. Byly jsme seznámeni s povinnostmi zaměstnance i zaměstnavatele při pracovním úrazu. Zvláště nás přednášející upozorňovala na opomíjení drobných úrazů. Po zavedení elektronické podoby „Knihy úrazů“ se značně zpřehlednila úrazovost v nemocnici. Je překvapující, že daleko častěji dochází ke zraněním v internistických oborech, než v oborech chirurgických. Nejčastěji dochází k pracovním úrazům mezi 9. a 10. hodinou ranní, po třech hodinách práce, ve středu a v období duben – červen.

11:40

Ošetřování hrudní aorty implantacemi stentgraftů na CKTCH v Brně. 10 let zkušeností s léčením závažných aortálních poranění u těžkých polytraumat, toto téma nám objasnil dr. P. Malík. Výsledky má Centrum  kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně výborné. Léčebný přístup u akutních traumat je značně odlišný, například se nepoužívá metoda rychlé stimulace, protože vzhledem k časté hypotenzi pacienta pulzová vlna neohrožuje odplavení stentu, dále přístupové tříslo se volí dle nálezu na CT s ohledem na lokalizaci dalších poranění, implantace stentgraftů je však velmi efektivním způsobem léčby.

12:00

Thorakoabdominálne poranenia je název další přednášky. Dr. M. Kitka upozorňoval na nutnost rychlého a aktivního přístupu v léčbě tohto poranění. Největší důraz je kladen na ošetření nestabilního hrudníku. Je provedena toaleta a stabilizace hrudní dutiny, což značně urychluje léčbu komplikací – kontuze plic, přetrvávající  hemothorax a bronchopneumonie. Vyvyšováno bylo především klinické vyšetření pacienta a spirální CT.

12:10

Krátké zamyšlení nad financováním péče o traumatologické pacienty přinesl dr. Mašek. Klienti Traumatologického centra FN Brno jsou ve velké míře zastoupeni milovníky adrenalinových sportů, rychlé jízdy a/nebo návykových látek. Není vzácností, že tito pacient jsou hospitalizováni opakovaně pro polytrauma, které si způsobili při vykonávání svého koníčku. Celkové náklady spotřebované na léčbu jednoho takového pacienta se poté šplhají do astronomických částek, které jsou hrazeny ze systému zdravotního pojištění. 

12:17

Že operace pacienta neprobíhají vždy bez komplikací, nám přiblížil dr. V. Ruber v přednášce  Komplikované osteosyntézy acetabula. Promluva se především zabývala rozborem 3 složitých zlomenin acetabula a jejich řešením. Jedna z kazuistik se zaobírala polytraumatizovaným pacientem. Jeho stav byl velmi závažný, proto byly upřednostněny život zachraňující operace. Osteosyntéza pánve byla naplánována až s 6-ti týdenním odstupem, kdy došlo ke konzervativnímu zhojení. Dále byly uvedeny principy a postupy, které jsou základem osteosyntézy acetabula.

12:25
Dr. V. Ječmínek a jeho přednáška Osteosythesa pánve miniinvazivním přístupem nám přiblížila metodu, která sice nepatří k rutinním operacím, ale značně rozšiřuje možnosti léčebných postupů při traumatech pánve. Operace se provádí technikou perkutánní, pomocí miniincisí, či pomocných incisí. Používá se navigace nebo RTG zesilovač.

12:35
Konická instabilita pánevního kruhu a komplikace osteosyntézy, tak se jmenovala další část velmi nabitého programu kongresu. Dr. J. Šrám nám přiblížil pojmy jako je horizontální a vertikální nestabilita pánevního kruhu. Operatéři se často setkávají s konickou instabilitou. Předneseny byly velmi zajímavé kazuistiky doplněné RTG snímky a širokou fotodokumentací.

13:45

Po rychlém obědě následovala přednáška dr. Z. Nováka s názvem Antikoagulační a antiagregační terapie u nemocných s traumatickým nitrolebním krvácením. V letech 2008 -  2012 probíhala studie se 328 zraněnými s poúrazovým nitrolebním krvácením. Porovnáváni byli pacienti s antiagregační terapií a pacienti warfarinizovaní, se zraněnými s normální koagulací. Podíl zraněných se špatnými výsledky léčby je nejvyšší u warfarinizovaných pacientů. Avšak hodnocení rozsahu poranění mozku dle přítomnosti kontuzně hemoragického ložiska, je vyšší u zraněných s antiagregační terapií.

14:05

Přednášející dr. G. Hanoun a jeho rozbor tématu Frontobazální poranění a zlomeniny baze lební, jejích komplikace a léčba nás uvedl do problému specifických zlomenin lebky. Frontobazální poranění tvoří až 9% všech penetrujících poranění mozku a zlomeniny baze lební tvoří až 20% zlomenin kalvy. Dochází k častým komplikacím, jako je likvorea, pneumocefalus a opakované meningitidy. Zvláště meningitidy se vyskytují u 5 -10% pacientů s postraumatickou likvoreou.

14:30

Poranění bránice u polytraumatu, to je název dalšího zajímavého tématu, jeho objasnění se ujal dr. M. Otáhal. Poranění bránice sice nezpůsobuje hemodynamicky významné krvácení, avšak záludnost v ruptuře bránice spočívá především v její nenápadnosti a nespecifičnosti příznaků, a tak často uniká pozornosti. Proto bylo zdůrazněno, že při akutní laparotomii pro hemoperitoneum je vyšetření bránice nezbytnou součástí revize dutiny břišní.

14:42

Po přednášce o poranění bránice jsme navázali souvisejícím tématem – Veľké poúrazové bráničné hernie – kazuistiky. Přednesu se ujal dr. R. Rindoš z Chirugické kliniky Ústrední vojenské nemocnice z Ružomberku. Kazuistiky byly velmi zajímavé, doplněné četným obrazovým materiálem. Znovu nás upozornil, že u pacientů s poraněným hrudníkem a/nebo břichem, musíme myslet na poranění bránice. Bolest a dypnoe, to jsou vedoucí příznaky, kterých si musíme všímat. Také zmínil případ závažného krvácení, kterého zdrojem bylo pár poraněných tepének prasklé bránice.

14:50
Tracheobronchiální trauma, dr. M. Voldřich a polytraumatizovaný pacient s těžkým tracheobronchiálním poraněním. Jakou záludnost očekávat u traumatizovaného zraněného? V 0,2 – 8 % jakoukoli! Velmi zajímavá kazustika z oblasti anesteziologie a intenzivní medicíny: pacient s rozsáhlým emfyzémem mediastina a rupturami tracheobronchiálního stromu.


15:00
Dalším přednášejícím byl dr. R. Rindoš, seznámil nás s problematikou Závažné potracheostomické lézie trachey. Musíme myslet na to, že potracheostomické léze jsou akutní stavy. Problematiku nám přiblížila videa z endoskopického vyšetření. Naskytl se nám pohled do stenotické trachey, dále následoval stav po úspěšné resekci stenózy. Jiné video ukazovalo end-to-end anastomózu trachey a ošetření T- kanylou.


15:15
Clostridiové infekce v chirurgii – tohoto velmi závažného tématu se ujal dr. K. Kudrna. Podle posledních průzkumů výskyt clostridiových infekcí roste s věkem nemocných a také rapidně vzrůstá v posledním desetiletí. V běžné populaci se klostrida vyskytují v 5%, jde o tzv. asymptomatické nosiče, prevalence u hospitalizovaných pacientů je až 20%. U všeobecných chirurgických pacientů je nižší výskyt klostridiových infekcí, než u pacientů traumatických. Je to dáno obzvláště vyšším věkem pacientů hospitalizovaných na traumatologii  – incidence onemocnění narůstá od věku 65 let.

15:40

Přednáška s názvem Datová věta otevřela IV. přednáškový blok – urgentní medicína, který nás čekal po oblíbeném coffee breaku. Dr. M. Doleček upozorňoval na nutnou spolupráci ZZ a lékařů urgentního příjmu při přijetí pacienta na oddělení. Důležitá je správná komunikace mezi jednotlivými složkami, které se podílí na záchraně pacienta. Nový projekt - společný dispečink urgentních příjmů FN Brno, FNuSA a ZZS Jmk by měl vést ke zlepšení přenosu informací. Jedná se o přeshraniční projekt, který budel zjednodušovat práci i v příhraničních oblastech.

15:55

Dr. R. Mezulianík nás pozval z operačních sálů a piteven na čerstvý vzduch – do terénu. Polytrauma v přednemocniční péči je název dalšího probíraného tématu. Prezentace rekapitulovala zásadní principy ošetření poytraumatu v terénu dle ATLS protokolu. ZZS Jmk denně vyjíždí asi k 200 – 230 případům, přičemž převažuje interní a neurologická problematika, traumatogičtí pacienti se pohybují pouze v procentech.

16:05

Koncept urgentního příjmu v krajském zařízení a přednášející dr. D. Märzová nám přiblížila provoz urgentního příjmu v Karlových Varech. Jejich přístavba budovy urgentního příjmu se stala nejen Stavbou roku 2012 Karlovarského kraje, ale také kontaktním místem se záchrannou službou a nízkoprahovým příjmem všech pacientů. Zapojení intenzivisty do příjmu interních nebo chirurgických pacientů je hodnoceno pozitivně, vede k rychlejšímu záchytu případů těžké sepse nebo NPB.

16:12

Dr. Štourač a Těžké polytrauma s fatálním průběhem ... aneb příběh dvou služeb na traumacentru. Dvě kazuistiky nás upozornily, že polytraumata jsou v současné době jednou z hlavních příčin úmrtí obyvatel v produktivním věku, dále poukázaly na to, že i přes veškeré diagnostické a terapeutické možnosti, které jsou k dispozici v traumacentru, se nemusí podařit pacienta zachránit. Zásadním prognostickým faktorem je iniciální tiže traumatu, proto bylo zavedeno v 90. letech 20. století TRISS score, které slouží k co nejpřesnější predikci prognózy zranění.

16:20

Urgentní blok přednášek pokračoval sdělením o Život ohrožujícím poranění ledvin, dr. V. Ječmínek z Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava nás seznámil s problematikou poranění ledvin. Upozornil nás, že vetšina poranění se zhojí konzervativně, avšak při revizi lékaři přistupují k nefrektomii velmi často. Z diagnostických postupů bylo poukázáno na ustupující trend USG vyšetření na urgentním příjmu, bylo vystřídáno CT vyšetřením.

16:40

Téma Vliv vyhodnocování komplikací a standardizace primární péče o závažné zraněné pacienty na morbiditu a finanční náročnost nás v podání dr.Bútory přeneslo alespoň částečně do ekonomické sféry traumatologické péče a přiblížilo nám provozně-ekonomické nároky této problematiky. Dle analýzy dat centralizace specializované péče o závažně zraněné pacienty vede kontinuálně ke zvyšování její kvality a efektivity.

16:50

Dr. H. Ondrášková ve svém příspěvku Ošetření krvácení  traumat z pohledu anesteziologa, up to date 2013 poukázala na změny v přístupu během léčby krvácejících traumatických pacientů. Představení nových doporučení si vyžádalo více času, než poskytovala časová dotace dle programu kongresu, nicméně předsednictvo i publikum si tuto přednášku naštěstí mohli vyslechnout v plném znění.

17:05

Krevní banka FN v Motole je největší krevní bankou v ČR a tak nebylo překvapující, že tématu Spolupráce krevní banky a resuscitačního oddělení u příjmu polytraumatizovaných pacientů se ujala dr. J. Hocková, právě z Fakultní nemocnice v Motole. Aplikace krevních přípravků je komplikovaná především v případech, kdy není známa krevní skupina pacienta. Podání krve z vitální indikace je možné do 5 – 10 minut – AB0 shodná bez křížení, u dodání krevního přípravku na Statim se doba prodlužuje až na 90 minut. Výhodou je systém UNIS, který zajišťuje přesnou evidenci transfuzních přípravků.

17:15

Bezpečnost na urgentním příjmu bylo sdělení, které přednesla dr. Y Hodanová. Téma to bylo vskutku poutavé. Velmi nás zaujala fyzická intervence, důležitá při úspěšném zvládání problematických jedinců, záběry dveří a bezpečnostních kamer chránící personál urgentního příjmu, ale i strategické rozmístnění tlačítek, které přivolají bezpečnostní agenturu.

17:38

Tak a právě zahajujeme poslední blok přednášek tématem – Kdo si hraje, nezlobí... . Bc. L. Slavíková přednesla velmi zajímavou kazuistiku – dva muži v ebrietě, otec a syn, jeden hloupý nápad- "rozřízneme granát", výbuch, težké polytrauma. Četný obrazový materiál nám dal možnost poměrně realisticky nahlédnout do obou bizardních případů. Ale jak autorka uvedla „vždycky může být hůř ...“, navzdory špatné prognóze, pacienti zraněním nepodlehli.

17:45

Kazuistika u polytraumatizovaného pacienta, další téma kongresu. Kolektiv zdravotních sester kliniky úrazové chirurgie FN Brno a přednášející H. Olšarová nám zdůraznila, že nejdůležitější v léčbě polytraumatizovaného pacienta je především mezioborová spolupráce.

17:52

Dr. M. Petráš se ujal přednesu prezentace Vliv primární aplikace podtlakové terapie na vznik infekčních komplikací u otevřených zlomenin III. stupně. U otevřených fraktur je vyšší výskyt infekčních komplikací, původcem je nejčastěji S. aureus, v posledních letech významně roste výskyt infekcí způsobených gramnegativními bakteriemi. Srovnávali jsme výsledky léčby měkotkáňového poranění u závažných otevřených zlomenin metodou aplikace podtlakové terapie a metodou proplachové laváže. Bylo prokázáno, že aplikací podtlakové trerapie dochází k významnému zkrácení doby bakteriální kontaminace poraněného měkotkáňového krytu a zlomené kosti, dále se snížilo riziko recidivy infekce.

18:00

Využití podtlakové terapie při uzávěru dermatofasciotomií (DF) pro kompartment syndrom – prevence komplikací při uzávěru a krytí defektů, tak zněl název další problematiky. Dr. D. Ira se zabýval benefity, které plynou pro pacienta využitím této terapie. Je to především snížení počtu převazů a kratší čas potřebný k definitivnímu uzavření rány.

18:07

Poslední přednáška posledního přednáškového bloku se zaobírala Řešením defektů měkkých tkání po operacích hlezna a patní kosti. Objasnění tématu se ujal dr. R. Veselý . Zlomeniny hlezna a patní kosti jsou velmi častá poranění, která se velmi „ráda“ komplikují. Krytí defektů v těchto oblastech se řeší metodou volných laloků. Používá se distálně stopkovaný suralis lalok, který při krytí těchto defektů zůstavá vitální, na rozdíl od velkých laloků, které vykazují venózní kongesci.

PÁTEK 13.9.2013

9:07

Druhý den kongresu otevřel dr. Mašek se slovy: „Večírek byl skvělý a nejsilnější vydrželi až do dneška“, a měl vskutku pravdu. My patříme k těm nejsilnějším a tak Vám přinášíme on-line přenos ze druhého kongresového dne v Mikulově.

První přednášky dnešního dne se ujal dr. Z. Kala. Nastínil nám problematiku týkající se Krvácivých komplikací po resekčních výkonech na pankreatu. Mortalita chirurgie pankreatu se pohybuje v rozmezí 2 – 5%, morbidita mezi 20% a  40%. Přednášející posluchače upozornil na záludnost tzv. sentinelového krvácení, kdy sice prvotně nedochází k život ohrožujícímu krvácení, ale je to komplikace, která se může ve 30-100% rozvinout až v masivní hemoragii. Dr. Kala poukázal, že klíčovou roli v diagnostice a léčbě hraje intervenční radiolog.

9:15

Další aktuální téma  si připravil dr. P. Kvasnička – Osteosytéza fibuly u zlomenin distálního bérce. Zdůraznil zejména komplexní přístup léčby – přesné určení typu zlomeniny, stavu měkkých tkání a objektivní zhodnocení stavu pacienta. Důležité je správné načasování a typ ostosyntézy, neméně důležitá je následná rehabilitace pacienta.

9:25

Za oddělení úrazové chirurgie FN Trenčín si dr. M. Réves připravil příspěvěk na téma Naše skúsenosti a výsledky operačnej liečby fraktúry pylónu tíbie.

9:30

V kazuistice Drtivé poranění předloktí s lézí magistrálních cév promluvil dr. Reška o úspěšné záchraně těžce traumatizované horní končetiny.

9:38

Dr. Konečný nás uvedl do problematiky Komplikací poranění končetin. Zmínil, že poranění končetin je nejčastějším poraněním, která jsou ošetřována v traumatologických ambulancích. Kompartment syndrom je závažnou komplikací poranění končetin, bohužel však velmi častou. Byli jsme seznámeni s několika kazuistikami, které byly doplněny bohatou fotodokumentací.

9:45

Etážová zlomenina femuru – jak ji řešit – kazuistika, další traumatologické téma, objasnění se ujal dr. P. Nestrojil. Přednášející uvedl kazuistiku etážové zlomeniny femuru, řešenou atypicky kombinovanou osteosyntézou. Prezentace byla doplněna množstvím RTG snímků, které nám lépe přiblížily postup při léčbě konkrétní zlomeniny femuru.

9:50

Naši slovenští kolegové, zastoupení dr. M. Krempaským, nám přiblížili Operačné riešenie zlomenín pätovej kosti na Odd. úrazovej chirurgie FN Trenčín. Kalkaneus je jedna z nejsložitějších kostí v lidském těle. Zlomeniny sice nepatří k častým poraněním, vyskytují se jen asi ve 2% všech zlomenin. Lékaři na základě retrospektivní studie ověřovali optimální léčbu zlomeniny patové kosti. Byly srovnávány dvě metody – MIOS a ORIF. Dle výsledků je vhodné použití MIOS pro méně dislokované zlomeniny a ORIF pro zlomeniny dislokované více.

10:00

Komplexní poranění nohy jako součást polytraumatu a dr. V. Rak. Velmi zajímavé téma zejména z toho pohledu, že komplexní poranění nohy sice nepatří mezi nejzávažnější poranění, ale jsou velmi často mutilizující s trvalými následky pro pacienta. Léčba bývá velmi zdlouhavá, důležité je etapové léčení. Ačkoli nepatří řešení těchto zlomenin mezi akutní stavy, je nutné brát zřetel na pozdější kvalitu života pacienta a dle toho postupovat.

10:19

Řešení komplikací totálních endoprotéz v podmínkách okresního pracoviště, konkrétně v Jičíně, představil  dr. P. Janata. Postupy léčby jsou shodné s postupy na velkých klinikách, avšak byli jsme upozorněni na časovou, technickou a hlavně finanční náročnost léčby.

10:53

Další přednáškový blok po coffee breaku zahájila dr. T. Šrámková tématem Sexuologicko-andrologické aspekty traumatických míšních lézí. Erektilní dysfunkce a anejakulace jsou běžnými důsledky transverzální léze míšní, proto je cílem léčby umožnit paraplegickým párům sexuální život a mít biologicky vlastní děti. Informace to byly vskutku zajímavé, zejména sdělení o elektrostimulaci, která se indikuje při porušeném ejakulačním ději.

11:03

Výskyt MRSA a ESBL bakterií na spinální jednotce FN Brno – téma dr. L. Vašíčkové. Přednášející upozornila na rychlé šíření infekcí a také zvyšující se rezistenci k většině antibiotik. U infekce typu MRSA je rezervním antibiotikem linezolid, u nějž se týdenní léčba pohybuje kolem 17 000 Kč. Nozokomiální kmeny jsou velmi nebezpečné a proto zejména musíme striktně aplikovat bariérový přístup.

11:15

Rehabilitační složku reprezentovala L. Slámová, která rozebrala problematiku Možnosti využití neurorehabilitačních technik při terapii spinálních pacientů. U léčby spinálních pacientů je nutný multidisciplinární přístup, její nedílnou součástí je léčebná rehabilitace. Nejvíce nás všechny v sále zaujala videa, na kterých bylo názorně vidět, jak je možné, poměrně v krátkém časovém úseku, zmobilizovat zbylé funkční skupiny svalů u paraparetického pacienta.

11:23

Dr. H. Neudertová se zabývala trošku jiným pohledem na traumatologického pacienta, než na jaký jsme rutinně zvyklí. Psychické alterace pacientů jako významná komplikace v traumologické péči, téma které nás přeneslo z operačních sálů k duševní stránce pacienta. Psychika polytraumatizovaného pacienta je zraněním dotčena také velmi významně, proto bychom se měli naučit s těmito pacienty pracovat z psychologického hlediska, naučit se jim porozumět a tím zlepšit vztah lékař – pacient.

11:35

Aseptický způsob zpracování muskuloskeletální tkáně, téma prezentující Národní Tkáňové centrum, přednesl Mgr. J. Karkoška. Muskuloskeletální tkáně jsou získány v rámci multitkáňových odběrů a po příslušné kontrole kvality jsou propuštěny ke zpracování v čistých prostorech. Jde o složitý technologický postup, který eliminuje možnost ohrožení kvality tkáně a personálu na minimum.

11:42

Dr. R. Valentová s přednáškou Role KS MEKA a SPIS při mimořádných událostech reprezentovala OBKŘ FN Brno. Cílem přednášky bylo seznámit posluchače s činností Koordinačního střediska Medicíny katastrof. Bohatá fotodokumentace poukazovala zejména na proběhlá cvičení koordinačního střediska. Byli jsme seznámeni s obsahem kurzů, které jsou pořádány tímto střediskem a dalšími činnostmi centra.

11:53

Traumateam ČR a Civil Protection EU – přednášející dr. P. Nestrojil nás seznámil s konceptem humanitární pomoci v postižených oblastech. Traumateam je registrován od 1. 1. 2013 v Civil Protection EU. Tato zdravotnická jednotka je vybavena personálně i materiálně na  působení v místě neštěstí po dobu 2 týdnů. Důležité je neustálé doškolování účastníků tohoto projektu. V současné době je v pohotovosti 20 členů jednotky.

12:04
Traumateam ČR opět v akci – cvičení Tinglev, Dánsko. Toto opravdu zajímavé ohlédnutí za náročným cvičením přinesla přednášející Slavíková. Bohatý obrazový materiál a zejména ilustrační video nám umožnily realistické nahlédnutí do programu náročného cvičení.

12:18

V. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství uzavřel P. Vodička přednáškou - Činnost USAR při mimořádných událostech a spolupráce s traumateamem ČR. Cílem bylo především objasnění spolupráce hasičů s traumatology a představení několika zásahů.


12. 9. 2013 ..sejdeme se v Mikulově 2014
Zpět