VI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství

Portál AKUTNĚ.CZ je letos opět mediálním partnerem VI. mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství, jenž se koná ve dnech 4. – 5. září 2014 v Mikulově v konferenčních prostorách hotelu Galant. Jak je již v posledních letech tradicí, můžete se těšit na reportáž i on-line přenos přednášek. Konferenční sborník přednášek i sestřih přímého přenosu bude zveřejněn již brzy na našich stránkách.

Záštity: děkan LF MU prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA

Garance: Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP.

Bližší informace naleznete na http://www.kongres-mikulov.cz.

Hlavním tématem letošního ročníku je stejně jako v loňském roce „Polytrauma a komplikace v chirurgické péči“. Akce je určena pro lékaře a sestry chirurgických oborů, urgentních příjmů, zdravotnických záchranných služeb, soudních lékařů a laborantů. Cílem kongresu je uspořádat vědeckou mezioborovou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.

4. 9. 2014, 9:30 Konferenční sál hotelu Galant, Mikulov

Vítáme Vás u reportáže VI. mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství z Mikulova. Ranní sluneční paprsky zalévají hotel Galant, kde se kongres koná, a slibují nádherný den.
Je krátce po půl desáté a VI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na téma "Polytrauma a komplikace v chirurgické péči" právě začíná. Účastníky přivítal sám ředitel Fakultní nemocnice Brno dr. Roman Kraus. Jako další se chopil slova prezident kongresu a přednosta Kliniky úrazové chirurgie a Traumacentra FN Brno dr. Michal Mašek. Radost nad krásným počtem letošních registrovaných účastníků kongresu - 336 - vyjádřil víceprezident kongresu a přednosta Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně dr. Miroslav Hirt.

Po krátké přestávce začínáme přednáškovým blokem I - Soudní lékařství.

První příspěvek k nám připutoval z Olomouce od autorského kolektivu Loyka, Adamus, Duda, Dobiáš, Hrubá - Pokusy o nastavení úrovně odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění podle nového občanského zákoníku, ve které nám přiblížili problematiku tvoření nové vyhlášky, kdy největším problémem je absence totožného chápání pojmů lékaři. Poté mikrofon převzal dr. Vojtíšek a jeho Určování provedení pitvy klinickými lékaři. Při tvoření vyhlášky panovaly rozdílné právní výklady ze strany ČLK a poskytovatelů zdravotnických služeb. Zatímco v ČR mají pozůstalí právo rozhodovat o osudu svých zemřelých příbuzných, na Slovensku toto právo nemají. Po tomto tématu se rozpoutala diskuse, kdy dr. Vojtíšek ochotně odpovídal na dotazy z klinické praxe. Z pitevny se přesouváme k Poraněním krku ostrým předmětem - soudně lékařská diferenciální diagnostika s dr. Krajsou  . Brněnští soudní lékaři se zabývají přibližně 30-ti případy poranění krku ročně. V rámci diferenciální diagnostiky se rozlišují vraždy, sebevraždy a nešťastné náhody. U vraždy nacházíme rány různě orientované, hluboké, se stopami obrany oběti, zatímco u sebevraždy se rány vyskytují spíše v typických lokalizacích. I přesto v praxi bývá rozlišení mnohdy složité. Blok soudního lékařství uzavírají Poranenia chodcov pri dopravných nehodách na diaľnici s popisem tří kazuistik mladých mužů sražených motorovým vozidlem, kdy nám dr. Valent velice podrobně popsal zevní a vnitřní poranění spolu s bohatou obrazovou dokumentací, a tím nás doprovodil na první přestávku.

Se slovy Čas jsou peníze, tedy v našem případě body, a proto začneme.” ukončil dr. Mašek coffeebreak a otevřel přednáškový blok Traumatologie I.

Chování personálu v čistých prostorách aneb edukace správným směrem přednesla vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno, Mgr. Jedličková. Představila pozitivní výsledky svého soukromého šetření, jak personál dodržuje hygienické normy nošení šperků, hodinek, ochranných čepic nebo ústenek. Specifika řešení fraktur pánevního kruhu a acetabula u seniorů představil dr. Šrám z Traumacentra Liberec. Zdůraznil nutnost opakovaných kontrol, hodnocení bolesti a RTG snímků, krátkou dobu na lůžku a brzkou vertikalizaci s odlehčením. Na místě je většinou konzervativní léčba, ale nelze opomenout, v indikovaných případech, aktivní přístup s možností stabilizace pánevního kruhu, protože jak řekl závěrem: Starší neznamená neaktivní, dejme jim ještě šanci.” Ostravské Zkušenosti s ošetřením zlomenin pánve se silným krvácením přiblížil dr. Ječmínek. V terapeutickém algoritmu jejich pracoviště hraje významnou a úspěšnou roli angioCT vyšetření s následnou embolizací. V rámci managementu objemové resuscitace a hemoterapie je důležitější kontrolní vyšetření než vyšetření vstupní, protože nás informuje o tom, jak dobře se odhadly rezervy pacienta a jeho hemokoagulační kaskáda. S tématem Krvácivé komplikace u pacientů se zlomeninou pánve navázal dr. Ruber. V drtivé většině případů pacienta s frakturou pánve na životě ohrožuje krvácení z prevesikálních a perisakrálních žilních pletení (80-90 %). Výrazně pozitivní hemodynamický efekt má naložení pánevního pásu, pánevní svorky, zevního fixatéru nebo tamponáda. Pětileté výborné Zkušenosti s použitím Targon FN představil dr. Mašek. Nesporné výhody v řešení zlomenin krčku stehenní kosti  jsou krátký operační čas (cca 46 min), čas hojení (8-12 týdnů), doba hospitalizace (cca 6 dnů) nebo zachování hlavice femuru. V cenové kalkulaci nelze opomenout rychlý návrat pacienta do domácí péče i do zaměstnání, což výrazně snižuje ekonomickosociální dopad rekonvalescence pacienta. Nahlédnutí za roušku Neuroendoskopické operace pro úrazový hydrocefalus nám umožnil dr. Novák a představil možnosti preventivního zasáhnutí do rozvoje hydrocefalu po traumatu hlavy s krvácením do komor. Chirurgická léčba nemocných s chronickým subdurálním hematomem je často poskytována pacientům se zavedenou antikoagulační nebo antiagregační léčbou. Dr. Chrastina ukázal, že dle výsledků jejich studie nebyl prokázán statisticky významný negativní vliv této terapie na výsledky operačního ošetření chronického subdurálního hematomu. Zkušenosti z Košic s Torakoabdominálním poraněním dětí přinesl dr. Kitka. Upozornil zejména na skutečnost, že dětský hrudník je pružný, a proto u dětských pacientů nenalezneme hrudník nestabilní; ovšem u pacientů ve věku nad 17 let se tento může vyskytnout. O strategii léčby osteomyelitis v traumatologii promluvil dr. Kvasnička. Jejím základem je evakuace ložiska, šetrný debridement, stabilizace a antibiotická terapie dle citlivosti. Své důležité místo má proplachová laváž či podtlaková terapie, ale také spolupráce s plastickým chirurgem.

Sekce Přednemocniční péče začíná po polední přestávce s výborným obědem.

Blok otevírá dr. Gimunová z Kliniky anestesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU se svou procházkou historií. V příspěvku Střípky z historie záchranné služby v Rakousku-Uhersku vzpomíná mj. na brněnského rodáka z Veveří Jaromíra Mundu, který stál u zrodu záchranné služby a spoluzaložil ZZS ve Vídni. Slovo přišlo i na první užití eutanazie, a to konkrétně v první světové válce, kdy těžce zraněným vojákům byla podána obrovská dávka morfia i.v.. Z historie se přesouváme do přítomnosti k tématu Závažné trauma v přednemocniční neodkladné péči - rozhoduje čas a směrování, kdy za ZZS JMK prezentoval dr. Urbánek. Důraz byl kladen zejména na zkrácení času od traumatu k předání do specializovaného centra, kdy se doba může značně lišit od minut k hodinám. K zefektivnění přednemocniční péče byly vytyčeny body jako urychlení zásahu v terénu, rozhodnutí situací kdy a kde pacienta stabilizovat a v neposlední řadě komunikace jak mezitýmová, tak mezi týmem v terénu a týmem na urgentním příjmu. Nadešel čas na Zlatou hodinku - iluze nebo realita?, kdy jsme s dr. Tauchmanovou vzlétli do oblak. Svými kazuistikami lehce navazovala na pointu přednášky předchozí, kdy např. intubace pacienta byla zdržena dohadováním lékařů, kdo intubaci provede aneb "Mnoho lékařů, pacientova smrt", jak paní doktorka trefně poznamenala. Nyní mají liberečtí záchranáři, odkud k nám dnes přiletěli, nový heliport, tak doufejme, že předání pacienta, a tím i zkrácení transportního času, bude o to efektivnější. Plzenští "rychlíci" k nám přijeli v čele s dr. Svitákem, který přednesl Život ohrožující krvácení v přednemocniční neodkladné péči. U takových urgentních stavů je důležitý odhad krevní ztráty, zajištění žilního vstupu, identifikace zdroje, náhrada objemu a podpora koagulačních a orgánových funkcí. Neméné důležitá je mezioborová spolupráce! Dr. Svitáka vystřídal a detailně doplnil dr. Doleček se svou nejdelší přednáškou tohoto ročníku konference s názvem Management život ohrožujícího krvácení u traumat, kdy nás seznámil s důležitými body z revidovaných evropských doporučení loňského roku, týkajících se péče o pacienty s masivním krvácením při polytraumatu. Zdůraznil především využití turniketů a snahu o minimalizaci času mezi vznikem poranění a operačním výkonem. Pro hodnocení krvácení zmiňuje nesledovat jen hematokrit, ale zaměřit svoji pozornost také na hodnoty laktátu a base excess. Upozorňuje na nebezpečí vývoje diluční koagulopatie při masivní volumoterapii u krvácejicích pacientů a na problematiku teplotního managementu, která je často opomíjena.  Podmínkou indikace preparátu Novoseven je nejen vyčerpání ostatních standardních postupů, ale také splnění kriterií, která umožní jeho funkčnost. Dále v podobném duchu pokračovala dr. Zyková z Krajské nemocnice Liberec a seznámila posluchače s praxí a zkušenostmi s využíváním Trombelastometrie v péči o pacienty s život ohrožujícím krvácením. Zdůrazňuje rychlost metody oproti standardnímu vyšetření v laboratoři a její využití při detekci hyperfibrinolýzy. Na zmiňovaném pracovišti s tímto mají zkušenosti již 5 let, což vedlo k zavedení tzv. Plasma free protocolu, který umožnuje zredukovat množství plazmy podávané pacientovi, a tím snížit s ní spojená rizika. Příjemnou změnou po celém dni poslouchání byl videový vstup Polytrauma - sál v akci v podání Mgr. Drápelové z Traumacentra FN Brno. Během pár minut jsme sledovali spolupráci a sehranost celého týmu při záchraně 26 letého mladíka s vnitřním krvácením, na kterého spadla 300 kg paleta. Tento mladý muž byl jedním z 300 případů polytraumat, která na urgetním příjmu FN Brno ročně řeší. Během odpoledne jsme se měli možnost podívat i na dostihy, kdy nám dr. Mezulianík představil zajištění zdravotnického dohledu na akcích tohoto typu ve své prezentaci Dostihový sport z pohledu ZZS. Zastavit takový závod je velice obtížné, čímž se doba příchodu záchranářů ke zraněnému značně prodlužuje. Prodlužuje se i celý závod, protože dokud je pacient v sanitce, nelze v dostizích pokrčovat. Mezi častá ošetření patří pád na překázku, pošlapání či zalehnutí koněm. Ovšem snad nejčastějším zásahem je úraz u dětí, které se popálily kamny výrobců trdelníků. Nezanedbatelná jsou v těchto situacích i rizika zdravotníků, kteří jsou ohroženi běžícím dostihem, reakcí zraněného koně a v neposlední řadě i nepoměrem zasahujících ku postiženým. Úrazy na dostizích jsou relativně specifické, ale následky neužívání bezpečnostních pásů v motorových vozidlech jsou denním chlebem ZZS Královehradeckého kraje a nejen této lokality. O této skutečnosti nás přesvědčil dr. Plodr ve svém vstupu Připoutejte se! Letální poranění hrudníku, ve kterém uvedl kazuistiku 40 leté účastnice dopravní nehody, která seděla na místě spolujezdce nepřipoutaná. Při vyprošťování se projevovala dechovou tísní s anemickým koloritem. I přes rychlý transport žena na následky kompletní transekce hrudní aorty podlehla. Tato zranění jsou v různé míře závažnosti častým důsledkem neužívání bezpečnostních pásů, proto se všichni poutejme!!! Závěr této přednášky byl okořeněn krátkým videem výbuchu airbagu při vyprošťování, kdy došlo k odhození hasiče z kabiny automobilu na silnici. Jelikož pozornost publika s postupujícím odpolednem malinko upadá, je na řadě prezentace uzavírající předposlední blok dnešního dne. Doprovodit nás na kafe měl tu čest dr. Nestrojil, jehož prezentace Spolupráce TT ČR a jednotek SAR při mimořádných událostech a katastrofách nás seznámila s výcvikem jednotek zasahujících v takových situacích. Hlavním cílem cvičení MODEX FALCK je nácvik spolupráce modulů při práci v sutinách, společný výcvik součinnosti obou jednotek a garantuje bezpečné chování a pohyb těchto týmů.

Poslední čtvrteční blok - Traumatologie II.

První přednáškou otevřel tento blok dr. Wangler z Úrazové nemocnice v Brně. Třemi kazuistikami ilustroval problematiku terapie Zlomeniny distálního bérce.  Další prezentovanou kazuistikou Ztrátové střelné poranění femuru se představilo oddělení urgentního přijmu z Fakultní nemocnice Ostrava. Situaci jim velice ztěžoval nepříjemný mikrob MRSA, který komplikoval hojení a syntézu stehenní kosti. I přes komplikaci se závěrem v sálu ozval komentář u videa: “Pacient vchází do dveří svižným krokem”. Následovalo představení chirurgické kliniky z Hradce Králové  Komplikace hojení zlomenin stehenní kosti u sdruženě poraněných pacientů v Hradci Králové. Jejich data nám dávají možnost udělat si představu o počtu zákroků na stehenní kosti, které v Hradci provádí. Klinika úrazové chirugie LF MU a Traumacentrum FN Brno upoutaly naši pozornost ekonomickým srovnáním pacientů s a bez komplikací osteosyntézy. Úhel křížení, peroperační prediktor selhání hřebové osteosyntézy zlomenin  proximálního femuru typu A se osvědčil jako dobrý prediktor selhání osteosyntézy a neměl by být větší než 16 stupňů. Brněnskou přednáškou Fraktury distálního radia s radiokarpální nestabilitou a jejich komplikace jsme se přesunuli na horní končetinu. Možností jak přistupovat k ošetření radiokarpálního kloubu je mnoho. Podrobné znalosti anatomie a biomechaniky této oblasti zlehčují vhodný výběr terapeutického přístupu. Na řadu přišla nemocnice Přerov, jmenovitě Ortopedicko-traumatologické, spolu s Anesteziologicko-resuscitačním oddělením. Zde se věnují Využití insterskalenického bloku v potraumatických indikacích. Použití bloku snižuje dobu hospitalizace a zvyšuje spokojenost pacientů. Jen tak dál! A zpět do Brna: Operační terapií fraktur proximálního humeru v seniu se prezentuje Úrazová nemocnice. Jedná se o velmi časté fraktury u senilních pacientů, zejména u žen. Až 60 % se léčí konzervativně. U brněnských lékařů jsme zůstali, pouze jsme se vrátili z horní končetiny na dolní, konkrétně následovalo téma Polytrauma nohy. Prezentovala se Klinika úrazové chirurgie  LF MU a Traumacentrum FN Brno. Hlavním sdělením byl fakt, že zásadní chybou u léčby je pozdní repozice s fixací. Definitivní ošetření se musí řídit stavem měkkých tkání. Využití NPWT v prevenci a léčbě komplikací u pooperačních úrazových stavů. Pokud nevíte, co se skrývá pod zkratkou NPWT, jedná se o použití podtlaku v péči o ránu (negative-pressure wound therapy). Její výsledky nám prezentoval tým chirurgů z I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Podtlakovou terapii lze použít i u infikovaných ran, kde prokazatelně dochází k redukci počtu mikrobů. Pokračovali jsme podobným tématem Damage control surgery - využití podtlakové terapie. Damage surgery zachraňuje život a podtlaková terapie pomáhá k rekonstrukci břišní stěny. Na řadu se dostali traumatologové z Ústí nad Labem, kteří nám přiblížili Využití místních laloků při řešení defektů měkkých tkání na dolních končetinách. Jsou trombembolické komplikace úrazů minulostí? „Ne, bohužel nás budou provázet i nadále,” odpověděl dr. Kudrna z Všeobecné fakultní nemocnice Praha. V praxi není doceněn význam hluboké žilní trombózy u starších pacientů. Z obavy před komplikacemi není pacientům podána adekvátní dávka a profylaxe není dostatečně dlouhá. Po chirurgickém pohledu na problematiku trombembolické nemoci následoval pohled internistů, který nám přiblížila dr. Bednářová z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem prezentací Trombembolická nemoc, postrach internistů. Z 66 644 pacientů mělo 35 plicní embólii z traumatických důvodů (data pochází z let 2012-2013). Předposlední přednášku na téma Uroinfekty u úrazových pacientů bez poranění uropoetického aparátu si připravili kolegové z FN Hradce Králové. Uroinfekce nevznikají okamžitě při zavedení katetru, ale jejich výskyt koreluje s dobou jeho zavedení. Uroinfekty trpí 2 % osob se zavedeným permanentním močovým katetrem. Dnešní den ukončil kolektiv z Národního centra tkání a buněk popisující 3 roky zkušeností s Využitím izolátorové technologie při přípravě lidských tkání a buněk. Vytvoření technologie bylo nesmírně náročné, avšak centrum vytvořilo již 4160 transplantátů. Z největší části se jednalo o kostní štěpy.

Dr. Nestrojil ukončil poslední přednáškový blok dnešního dne a pozval účastníky na společenský večer, který se koná na mikulovském zámku. 

5. 9. 2014, 9:00 Konferenční sál hotelu Galant, Mikulov

Dobré ráno z Mikulova, redaktorský tým Akutně.cz je opět připraven v konferenčním sále Aurelius hotelu Galant zprostředkovat dění z VI. mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství. Počasí nám stále přeje, čeká nás další slunný den.

První páteční blok - Urgentní příjmy.

Jako první tento den předstoupil před publikum dr. Vyhnánek Významem kritické péče pro časný postup u polytraumatu  - role traumatologa. Traumatologické centrum fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK udává kritickou péči jako nedílnou součást diagnostického a terapeutického postupu, především v časné fázi, kdy dostupnost je základním předpokladem pro optimalizaci postupu. Po prvních deseti minutách se mikrofonu ujímá ostravský traumatolog dr. Šír, který prezentuje některé Neúspěchy léčby polytraumat, respektive nás na několika kazuistikách vede k zamyšlení, zda-li jimi poskytnutá péče byla adekvátní, nebo zda-li by se při jiném postupu snížila mortalita. Představit Organizaci urgentního příjmu v KN Liberec nám přijel dr. Král. Díky červenému telefonu, který má liberecký traumatolog stále u sebe, je doba svolání celého urgentního týmu pod hranicí 2 minut. Během této krátké doby se schází anesteziolog, rentgenolog, traumatolog a další specialisté dle potřeby. Závěrem se nám pan dr. Král pochlubil novým heliportem, který urychluje transport až o 30 min. A to už je doba, která je v urgentním odvětví zásadní! Trochu oddechu nám dopřála dr. Märzová se svými Raritními případy na emergency. Mimo důraz na anamnézu, který kladla při jednotlivých kazuistikách, se s námi podělila o možná trochu úsměvné historky. Například, když RZP vyjížděla k případu 18-ti letého mladíka, který se polekal zjištění, že mu na krku "něco tepe", nebo když si 78 letý stařík volal pomoc pro bolest dolních končetin po koupi nových bot. S novým způsobem stavění krvácení nás seznámila dr. Odrášková ve své přednášce Quickclot a kontrola krvácení. Jedná se o novinku popsanou v roce 2002 během války v Iráku, Afghanistánu a v rámci humanitární pomoci. Tento patentovaný způsob impregnace obinadla kaolínem se stal součástí výbavy amerických vojsk. Na kazuistice pacienta s neztišitelným krvácení po TEP kyčle paní doktorka demonstrovala úspěšné využití Quickclotu. Dle jejích slov se zdá, že najde široké uplatnění jak v terénu v přednemocniční péče, tak i nemocničních oborech. Quickclot je levný, snadný k použití, nevyžaduje žádné zaškolení a zatím nejsou známy žádné kontraindikace jeho užití. Následovala přednáška Mgr. Flajšingrové avizovaná již ve čtvrtek s názvem Jak zahřát. Osazenstvu sálu byly předestřeny možnosti zábrany hypotermie, která v mnohých případech může výrazně zhoršit stav pacienta. Postupně bylo představeno několik přístrojů od rozmrazovačů plazem, ohřívaček infuzních roztoků až po endovaskulární katétrové metody a možnosti jejich využití v prostorech urgentního příjmu. „Po vyšetření prosím pacienty opět zakryjte, jednoduše tím zabráníte tepelným ztrátám.” zazněla závěrem prosba směrem k urgentním lékařům. V následujících cca 10-ti minutách jsme se s paní Bauerovou a její přednáškou 24 hodin na oddělení urgentního příjmu podívali do nemocnice. Zažili jsme zde intenzivní den, kdy za probíhajícího Trauma cvičení probíhal běžný příjem pacientů včetně zajišťování KPR, a to vše v prostorách fakultní nemocnice. Všichni jsme se přesvědčili, že práce na oddělení urgentního příjmu vyžaduje velkou psychickou i fyzickou odolnost. Další přednášku si na tuto konferenci připravil prof. Kala. Jeho téma zahrnovalo relativně vzácné Poranění žlučových cest, se kterým se setkáme jako s iatrogenní komplikací operace žlučníku či u traumatické dilacerace jater. Zmínil zde novou klasifikaci poranění jater dle AAST 2014 a management péče o pacienty s komplexním jaterním poraněním. Zdůraznil možnosti využití diagnostických metod jako je NMR, u traumatických pacientů angioCT vyšetření, dále se zabýval přístupy k řešení těchto komplikací a použitím drenážních metod (ERCP, PTD, CT drenáž). Svoji přednášku zakončil zajímavou kazuistikou pacientky po iatrogenním poranění žlučových cest s poškozenou a. hepatica dx. V obdobném duchu pokračoval i dr. Hrivnák se svým sdělením Laparoskopické řešení traumatického hemoperitonea. Tato diagnosticko-terapeutická metoda se v současné době čím dál častěji využívá u tupých poranění břicha, kdy nás přednášející seznámil s diagnostickým algoritmem tohoto poranění a indikacemi k provedení laparoskopie, kde se jako hlavní musí zvažovat stabilita (resp. nestabilita) pacienta. Mezi důležité indikace k jejímu provedení řadí diskrepanci mezi klinickým nálezem a výsledkem zobrazovacích metod, což doložil kazuistikou poraněného motorkáře, kde byla indikována diagnostická laparoskopie pro neshodu v klinickém nálezu s dobrým pooperačním průběhem pacienta. Jako třetí zástupce Chirurgické kliniky FN Brno vystoupil dr. Hanke se svojí přednáškou Úloha torakoskopie u penetrujících poranění hrudníku. Představil zde možnosti využití torakoskopie v oblasti, kde se nejvíce využívá otevřené torakotomie. Tato metoda umožňuje adekvátní prohlédnutí celé hrudní dutiny, identifikaci případného zdroje krvácení, cílené odsátí krve a zhodnocení závažnosti poranění. Na základě dvou kazuistik pacientů s hrudním poraněním demonstroval úspěšné využití torakoskopie, která byla pro ošetření zcela dostatečná a minimalizovala komplikace, které by mohly nastat při řešení otevřenou cestou. Na důležitost komplexního vyšetření traumatického pacienta nás v předposlední přednášce s názvem Sekundární příčiny traumat upozornil dr. Novotný. Na několika kazuistikách nám ukázal, jak nesmírně důležité je důkladné klinické vyšetření a odebrání anamnézy, které může dokonce vést k vyřešení problému, jež vedl k vlastnímu traumatu. Jako poslední v tomto bloku vystoupila dr. Bednářová - Skrytá poranění u intoxikovaných aneb pouhá ebrieta. V přednášce jsme se podívali na Emergency Masarykovy nemocnice v Ustí nad Labem. Následovalo několik fotografií pacientů v těžké opilosti, čímž jsme si měli uvědomit, že o jejich přednemocniční anamnéze vlastně vůbec nic nevíme. Následně ve třech kazuistikách pacientů přivezených s diagnózou intoxikace alkoholem poukázala, že se za opilostí obluzeném vědomí může skrývat daleko závažnější stav, který na první pohled není vůbec zřejmý.

Tímto byl ukončen blok věnovaný Urgentním příjmům a posluchači mohli jít na kafe. 

Blok poslední - Varia.

Po jediném coffee breaku tohoto dne nám dr. Janata přiblížil Komplikace osteosytézy skeletu dolní končetiny - řešení v podmínkách okresního pracoviště, konkrétně jak se s nimi perou v Oblastní nemocnici Jičín. Výše zmíněného záhy vystřídala u pultu dr. Vašíčková s Algoritmy péče o spinálního pacienta - když systém nefunguje. Na případu posttraumatického kvadruplegika nám prezentovala ne vždy ideální management těchto postižených. Po několika překladech, kdy komunikace jednotlivých pracovišť značně vázla, se stav pacienta střídavě zlepšoval a naopak zhoršoval, včetně komplikací typu dekubitů a dysfagie, kterou na nižších pracovištích nikdo neřešil. Tímto případem chtěla poukázat na nutnost dodržování algoritmů, výpadky v systému komplexní péče, limitaci provozu spinálních jednotek, zvýšené finanční náklady zdravotní i sociální a na nutnost registru míšních lézí u tohoto typu lidí. S paní fyzioterapeutkou Bílou z Rehabilitačního oddělení Traumacentra Fakultní nemocnice Brno jsme si začvičili s pacienty v příspěvku Důležitost optimální rehabilitační péče o pacienta s míšním poraněním v akutní fázi. Pro paraplegického pacienta je obrovský úspěch zvládnutí i zdánlivě běžných denních úkonů jako je nazutí ponožek. Proto fyzioterapeuti nejrůznějšími cviky a rehabilitačními technikami vedou tyto nemocné k dosažení pro mnohé tak banálního cíle. „Nezatracujte pacienty s míšní lézí, dejte jim šanci! I oni jsou schopni žít kvalitní život. zakončila svůj vstup paní Bílá. U fyzioterapie ještě zůstváme s Mgr. Slámovou. Prevence a řešení respiračních komplikací u pacientů s míšní lézí z pohledu fyzioterapeuta je další téma tohoto dne. Respirační fyzioterapie se dělí na pasivní (odsávání dýchacích cest tracheostomickou kanylou, péče o měkké tkáně v oblasti hrudníku a pletence ramenního, polohovací drenáž a manuální stimulace, která podporuje hluboký výdech) a aktivní, s účastí samotného postiženého (nácvik autogenní expektorace, ovlivnění dechového stereotypu). Vůbec nejčastější a nejúčinnější technikou je kombinace obou předchozích. I přes veškerou snahu o spoluúčast s pacientem, maximální facilitaci volní motoriky a snižování četnosti odsávání jsou tyto respirační komplikace u spinálních pacientů stále velice aktuální. Dr. Pikula přijel na kongres přednést zajímavou Kazuistiku spinálního pacienta. Během hospitalizace provedeno jedenáctkrát CT a dvanáct operací. O zapojení studentů do neuropsychologické rehabilitace ve FN Brno nás přijela informovat Mgr. Neudertová. Ač šlo o pilotní projekt, zapojení všech 13-ti studentů do Neurokognitivního tréninku ukazuje, že i studenti dokáží být platnou pomocí při provozu nemocnice. Z toho důvodu se plánuje další nábor studujících. Přejeme mnoho úspěchů, jen tak dál! Zábavně o důležitém, ale opomíjeném tématu Neurokognitivní rehabilitace u polytraumatizovaných pacientů. Předposlední příspěvek tohoto dvoudenního maratonu nám přináší Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentra Fakultní nemocnice Brno a jejich Aktivní přístup interventa při podezření na domácí násilí. Nejčastěji jsou postiženy ženy, a ty v rámci strachu často popírají machanismus úrazu. Proto by měla být věnována zvýšená pozornost u sporných případů. Ženy (a samozřejmě i týraní muži), nebojte se svěřit! Na úplný závěr nám paní Vrabcová představila činnost traumatýmu v jejím příspěvku Psychická zátěž při nasazení TT ČR na místě katastrofy. S obrazovou dokumentací nás provedla riziky, která na tyto členy v nedomácích podmínkách číhají. Před každou cestou je nutno pečlivě nastudovat například klimatické podmínky nebo náboženství jako eliminaci hrozby vyvolání konflitku. Nezanedbatelnými nepříznivými faktory působícími na traumatým jsou izolace od rodiny, možnost úrazů, deficit spánku, popřípadě nejrůznější alimentární nákazy.

Definitivní tečku za letošním VI. mezinárodním kongresem úrazové chirurgie a soudního lékařství v Mikulově udělal primář Nestrojil, který nás pozval na další ročník a popřál šťastnou cestu domů.

...sejdeme se v Mikulově 2015

 

3. 9. 2014 ...sejdeme se v Mikulově 2015...
Mikulov
úrazová chirurgie
soudní lékařství
Zpět