On-line reportáž z VIII. ročníku Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství

Již tradičně je portál AKUTNĚ.CZ mediálním partnerem VIII. mezinárodního kongresu traumatologie a soudního lékařství, který se koná ve dnech 8. - 9. 9. 2016 v krásném prostředí hotelu Galant v Mikulově. V průběhu kongresu Vám budeme přinášet novinky prostřednictvím reportáže a on-line přenosu. Po skončení kongresu budete moci najít přednášky v postkonferenčním sborníku.

Kongres letos probíhá pod záštitou JUDr. Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce, prof. MUDr. Jiřího Mayera, Csc., děkana LF MU, dále MUDr. Romana Krause, MBA, ředitele FN Brno a v neposlední řadě také ředitele FN u sv. Anny MUDr. Martina Pavlíka, Ph.D.,DESA, EDIC. 

Čtvrtek 8. 9. 2016

9:00 - 9:15 Zahájení kongresu

Úderem deváté hodiny dr. Petr Nestrojil, generální sekretář kongresu, zahájil již VIII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. Dále si vzal slovo dr. Kraus, ředitel FN Brno, který všechny přivítal v malebném Mikulově. Dr. Mašek, víceprezident kongresu, plynule navázal výzvou, aby si v rámci udržení příjemné atmosféry všichni přítomní sundali kravaty. Neopomněl vyjádřit své potěšení nad počtem účastníků, který je stejný jako v loňském roce (300 lidí). Zahájení kongresu zakončil jeho prezident dr. Hirt, jenž předal čestné ocenění dr. Orlovi a všem popřál příjemné chvíle v kongresovém sále hotelu Galant.

9:20 - 10:20 Soudní lékařství I.

V prvním bloku přednášek jsme nakousli problematiku mlčenlivosti ve zdravotnictví. Po úvodním slovu nejvyššího státního zástupce dr. Zemana se první přednášky ujal dr. Růžička z Nejvyššího státního zastupitelství, který stručně shrnul, koho a čeho se povinnost mlčenlivosti týká a kdy je možné ji prolomit. Dále se zaměřil na situace, se kterými se setkávají znalci. Na toto téma navázal dr. Cibulka rovněž z Nejvyššího státního zastupitelství, jenž se zabýval trestní odpovědností a možnými právními dopady při porušení mlčenlivosti znalcem a okolnostmi, které protiprávnost takového jednání vylučují. Dr. Vorel z Českých Budějovic nám přinesl kazuistiku mediálně sledovaného případu, při kterém znalec po skončení líčení s vágním svolením předsedy senátu poskytl dehonestující vyjádření médiím ve snaze o prosazení svých závěrů. Následkem byla žaloba o porušení mlčenlivosti. Z tohoto případu vyvstává několik zajímavých otázek, které panel lékařů, doplněn o dotazy publika, probíral v diskuzi. Dr. Zeman byl zástancem profesní etiky a sdělovaní informací v mezích soudního líčení. Dr. Růžička doporučil nekomentovat činnost znalců a dr. Cibulka byl proti sdělování podrobností i po skončení líčení, v případě, že znalec nebyl zproštěn mlčenlivosti. Dr. Hirt poznamenal, že výsledky diskuze by měly být sepsány a po skončení kongresu zveřejněny v písemné podobě.

10:30 - 12:15 Dutinová poranění I. - břicho

Blok přednášek zahájil dr. Očadlík z Prahy s přednáškou Diagnostika a léčba poranění neparenchymatózních orgánů dutiny břišní. Poukázal na záludnost těchto poranění, která je dána jejich méně častým výskytem a také pomalým rozvojem klinického obrazu. Prošli jsme si algoritmus řešení těchto situací, který byl rozdělen na 2 větve, a to hemodynamicky stabilní a nestabilní pacient. Zajímavým faktem také je, že 50 % pacientů s poškozením střeva a mezenteria v předchorobí prodělalo laparotomii.

50 % pacientů s poškozením střeva a mezenteria v předchorobí prodělalo laparotomii

Tento fakt pan doktor dává do souvislosti se vzniklými adhezemi. V závěru zdůraznil důležitost sledování pacienta s poraněním břicha. Dr. Konečný z Brna navázal na otázku poranění břicha svým sdělením s důrazem na laparoskopii. Stručně shrnul limity, rizika, indikace a kontraindikace laparoskopie při různých typech břišního poranění. Dále stručně přednesl zásady provedení tohoto typu operace. V závěru vyzdvihl přínos laparoskopie jako diagnostické metody. Dr. Ječmínek z Ostravy se následně zaobíral problematikou akutní transplantace jater. Uvedl indikace tohoto řešení a celé tvrzení podpořil názornou kazuistikou. Také nám přehledně představil přípravu a průběh transplantace. O traumatické ruptuře rekta přednášel dr. Robek z Brna. Zmínil různé přístupy k terapii jak u intraperitoneálních, tak u extraperitoneálních poranění. Na závěr prezentoval několik kazuistik, v jedné z nich např. pacienta, který si do rekta zavedl půllitrovou skleněnou láhev. Dr. Ruber a dr. Plánka, oba z Brna, společně rozebírali výhody a nevýhody rozdělování pacientů pomocí věkové hranice 18 let. Důraz kladli zejména na nutnost spolupráce mezi pracovišti specializovanými na dětské pacienty a traumacentry pro dospělé, a to obzvlášť u adolescentů, kde se mohou prolínat zranění typická pro děti a pro dospělé. V závěru přednášky oba ocenili možnost těsné spolupráce obou specializací ve FN Brno. Mgr. Opálková nám svou prezentací na téma Traumacentrum - náročná operativa vnesla pohled sestry na problematiku přípravy operace u polytraumat a poranění páteře. Dr. Gimunová z Brna se zabývala tématikou pooperačních komplikací z důvodu užívání hormonální antikoncepce. Po uvedení kazuistik upozornila na problém nejasné rodinné anamnézy a nutnost přerušení užívání HAK ideálně 4 - 6 týdnů před operačním výkonem. Zdůraznila odpovědnost chirurga za poučení a péči o to, aby pacientka HAK včas vysadila. Bc. Belžíková z Brna představila rizika a neočekávané situace na operačním sále, jak ze strany pacienta, tak personálu i přístrojového vybavení. Uvedla hlavní zásady zajištění aseptických podmínek na operačním sále. Dr. Trulík ze Zlína promluvil o typech střelných poranění. Uvedl, že z klinických zkušeností vyplývá, že zejména u střelných poranění břicha je velmi důležitý včasný lékařský zásah - každé 3 minuty totiž znamenají zvýšení mortality o 1%.

U střelných poranění břicha znamenají  každé 3 minuty prodlení zvýšení mortality o 1%.

Komplikovanost následné terapie byla demonstrována na příkladu pacientky, která byla postřelena do břicha myslivcem. Poslední téma čtvrtečního dopoledne patřilo dr. Moravčíkovi z Brna, který rozebral iatrogenní poranění žlučových cest při cholecystektomii, na které je třeba myslet zejména u pacientů s rizikovými faktory (obezita, ženské pohlaví, patologie žlučových cest). Pomocí několika kazuistik byla znázorněna potřeba přistupovat ke každému poranění individuálně, neboť rozsah i důsledky jsou variabilní. V diskuzi jsme se znovu vrátili k tématu hormonální antikoncepce a významu jejího vysazení i po akutních výkonech.

13:00 - 14:15 Soudní lékařství II.

Dr. Loyka z Olomouce otevřel odpolení blok přednášek svou prezentací o rozdílném vnímání správného postupu léčby a výši odškodnění různými subjekty řízení. Důrazně doporučil využít možnost smíru a zastal se přiměřeného zadostučinění pro poškozeného. Dr. Mach nám přiblížil rozpaky, které zažívá při spolupráci s PČR a komerčními pojišťovnami. Pojmy jako omezení v obvyklém způsobu života, závažnost zranění či trvalé následky nejsou ve všech případech tak jednoznačné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Na závěr své přednášky pobavil publikum poznámkou pod čarou od pojišťovny, která nařizuje lékaři nesdělit pacientovi procento trvalých následků ve zprávě, kterou si pacient sám donesl i odnesl. V následné diskuzi dr. Hirt komentoval jeho rozpaky větou "Pokud Vám pokládají policisté otázky, na které nechcete odpovídat, neodpovídejte. A nelamte si s tím hlavu."

Pokud Vám pokládají policisté otázky, na které nechcete odpovídat, neodpovídejte. A nelamte si s tím hlavu.

Co si představit pod pojmem virtuální pitva nám přiblížil dr. Novotný z Hradce Králové. Zmínil, že přestože tuto metodu nemůžeme brát jako náhradu klasické pitvy, umožňuje nám lépe zobrazit to, co soudní lékař nemusí na první pohled rozeznat. Speciální využití mají virtuální pitvy jako důkazní materiál a jako nástroj k rekonstrukci mechanismu úmrtí. Navazující přednáška pojednávala o roli rentgenu v soudním lékařství a pravidlech jeho použití. Význam si získal kupříkladu při hodnocení střelných poranění, kdy by klasická pitva vedla k rozrušení místa vstřelu, při dokazovaní cizích těles v ostatcích, případně při identifikaci těla podle zubů. Druhý blok soudního lékařství zakončil dr. Vorel přednáškou Úmrtí při poranění sleziny - věčný forenzní problém. Představil nám velmi složitou kazuistiku muže, který po pádu z výšky utrpěl rupturu sleziny, která unikla pozornosti lékaře. Pacient bohužel zemřel. Vzhledem k tomu, že jeho srdce neslo aterosklerotické změny, nebyla zcela jistá příčinna smrti. Byly vypracovány 3 znalecké posudky se 3 rozdílnými výsledky. Na závěr poukázal na problém znaleckých posudků, které píší lékaři jiné specializace než je oblast sporu (př.: všeobecný chirurg posuzuje traumatologický případ).

14:30 - 16:20 Traumatologie I.

Čtvrtý přednáškový blok věnovaný traumatologii otevřel dr. Strmeň z Iľavy historicky laděnou přednáškou „Nadšenie pre ruku“. Zmínil významné osobnosti chirurgie a zajímavá fakta specifická právě pro oblast ruky. Mimo pořadí byla zařazena přednáška dr. Uhera z Brna o arthroskopicky asistované osteosyntéze glenoidu lopatky. Hovořil především o výhodách miniivazivního přístupu - přehlednost výkonu, snížení bolestivosti a časná rehabilitace. Podotkl, že tato metoda je ale také logistický oříšek, protože umístění RTG a pozice pacienta nedává operatérovi příliš mnoho prostoru k pohybu. V závěru poznamenal, že stále nevěnujeme lopatce tolik pozornosti, kolik by si zasluhovala. Dle programu pokračoval dr. Mezulianík z Brna uvedením tří zajímavých kazuistik dopravních nehod s vyšším počtem zraněných. Srážka dodávky se skupinou dětí, mikrobusu s nákladním autem a případ srážky dvou osobních aut, to vše se závažnými následky. Přiblížil nám postup výjezdního záchranného týmu s připomínkami, co by se dalo udělat jinak nebo lépe. Dr. Tesař přednesl téma používání bezpečnostních pásů na zadních sedadlech. Dozvěděli jsme se, že povinnost používat pásy na všech sedadlech je ukotvena v legislativě již od roku 1976. Představill nám kazuistiku, ve které figuroval osobní automobil s nepřipoutaným spolujezdcem na zadním sedadle. Došlo k čelnímu nárazu do betonové zdi a spící spolujezdec byl vržen vpřed. Na sedadlo řidiče působil silou 7000 N tedy vahou 700 kg.

Letící spolujezdec působil na sedadlo řidiče silou 7000 N tedy vahou 700 kg.

To vedlo k deformaci předního sedadla, a následkem toho utrpěl řidič sérii zranění neslučitelných se životem. Závěrem pan doktor vyzval k důslednému používání bezpečnostních pásů. DiS. Berger z Brna porovnal různé typy cévních přístupů s ohledem na maximální možnou rychlost infuze, náročnost na vybavení i časového zatížení personálu. Podrobněji rozebral zejména intraoseální vstup včetně indikací, kontraindikací a výběru vhodného místa i správného průsvitu jehly pro konkrétního pacienta. Jak zvládnout management léčby masivního krvácení u traumat vysvětlila dr. Vaníčková z Brna. V první fázi se používají dvě strategie léčby – aplikace plazmy a erytrocytů v poměru minimálně 1:2 nebo aplikace koncentrovaného fibrinogenu a erytrocytů v závislosti na aktuální hladině hemoglobinu. V další fázi je dle současných poznatků optimální využít cílenou substituční terapii, dle laboratorních hodnot hematologických ukazatelů, která vede ke snížení mortality. Dále navázala dr. Ječmínková z Ostravy zmíněním lidského faktoru a jeho role v léčbě život ohrožujícího krvácení. V úvodu zdůraznila důležitost  zhodnocení klinických známek šoku. Ve 2dvou kazuistikách upozornila na problém podcenění rizika krevní ztráty u traumatického pacienta nebo také na diskrepanci ve vyhodnocení vyšetření pomocí zobrazovacích metod. K závěru byly shrnuty důležité faktory ovlivňující výsledek diagnostiky a terapie život ohrožujícího krvácení, jako je opakované vyšetření pacienta nebo zkušenost lékaře, které nelze opomenout. Dr. März z Karlových Varů přešel plynule k tématu traumatizace hrudníku při KPR. V Evropě dojde k 500 000 zástav srdce ročně. Úvodem pan doktor zmínil pozitivní vývoj v poučení laické veřejnosti v poskytování KPR. Z čehož se odvíjí větší šance na záchranu pacienta, ale také na traumatické poranění hrudní stěny. Co se týče mechanické masáže srdce pomocí resustitačního přístroje Lucas, neměla by nahrazovat zevní srdeční masáž. Byl uveden případ pacienta s nestabilním poraněním hrudníku po mechanicky asistované KPR. Proto je třeba myslet na KPR jako možnou příčinu poranění a následné nutnosti stabilizace hrudníku. Co živí traumatologa jsme se dozvěděli v přednášce dr. Nestrojila z Brna. Pověděl nám, jak dopadla nehoda motorkáře recidivisty. Ve druhé kazuistice nám ukázal, že se nevyplácí sedat do auta s opilým řidičem. Tentokrát na to doplatila mladá dívka, která utrpěla devastující poranění měkkých tkání horní končetiny, které muselo být řešeno kožními štěpy a výsledná hybnost končetiny ještě není pro probíhající léčení známa. Závěrem pobavil publikum tvrzením, že s nástupem Pokémonů určitě traumatologové nebudou mít nouzi o práci. Velmi přínosné téma nám přinesla dr. Ondrášková z Brna, a to Delirantní stavy u traumatických pacientů. Dozvěděli jsme se, že až 40 % delirií lze předcházet kvalitní analgézií a nefarmakologickou terapií, kam můžeme zařadit např. časnou mobilizaci a zachování režimu spánek a bdění.

40 % delirií lze předcházet kvalitní analgézií a nefarmakologickou terapií.

Velmi přehledně přednesla způsoby léčby deliria. Jako lék první volby nám doporučila Dexmetomidin. Přednášku zakončila zdůrazněním důležitosti řešení deliria, protože tento stav zvyšuje mortalitu pacientů. Dr. Märzová z Karlových Varů na dvou kazuistikách předvedla, že klasické klinické příznaky kmenové centrální mozkové příhody mohou být způsobené i něčím úplně jiným - třeba otravou houbami, konkrétně muchomůrkou tygrovanou.

16:30 - 18:15 Traumatologie II.

Dr. Mašek z Brna mluvil o méně častých lokalizacích kompartment syndromu – v dutinách a v okolí proximálních kloubů končetin. Vysvětlil měření tlaku v kompartmentu a jeho fyziologické hodnoty. Z možných terapeutických řešení byla řeč o kraniotomii, laparoskopické dekompresi a fasciotomii. Zmínil také význam správné následné péče, abychom se vyvarovali trvalých následků. Dr. Melicharová začala svou přednášku o činnosti brněnského popáleninového centra popisem iatrogenně způsobené nekrózy. Mimo jiné dále ukázala případ malé pacientky, na kterou spadla žehlička, nebo chlapce, jež se popálil po zapálení lahve s hořlavou tekutinou a byl úspěšně léčen dermálními štěpy. K prevenci hypertrofických jizev doporučila použití na míru šitých oblečků.

Na míru šité oblečky přispívají k prevenci tvorby hypertrofických jizev. 

Užití dekompresivní kraniektomie s následnou kranioplastikou jako součást terapie kraniocerebrálního poranění s nitrolební hypertenzí přiblížil dr. Chrastina z Brna. Mezi komplikace tohoto zákroku patří lokální kožní dehiscence, resorpce plastiky po roce od operace nebo opakované fraktury kostního krytu. Na závěr se přiklonil k provádění kranioplastiky časně, jelikož nebylo prokázáno vyšší riziko komplikací oproti pozdnímu přístupu. O zápěstním bloku, jako jedné z metod periferních nervových blokád, mluvil dr. Kocourek z Přerova. Přestože neexistuje absolutní indikace této metody, regionální anestezie s sebou nese pro některé pacienty signifikantně menší rizika, než anestezie celková. U plánovaných zákroků je lokální blok ve většině případů zcela dostačující. Dr. Rada ze Stodu nám přiblížil fraktury distálního rádia, včetně historie a vývoje jejich léčby. Co se týče moderní terapie, vždy bychom měli mít na paměti individuální přístup k pacientovi a neopomíjet možné komplikace. Závěrem nás obeznámil se zkušenostmi z jeho domovského pracoviště, kde LCP dlahu využívají již od roku 2012. Luxace talu je závažný a ne velmi častý stav. Dr. Pikula z Brna nám tudiž přinesl vskutku zajímavou kazuistiku. Vzhledem na nízkou četnost neexistují jednoznačné terapeutické směrnice. Většina autorů však doporučuje reimplantaci talu s důrazem na následnou péči a rehabilitaci. Dále dr. Pikula pokračoval svou druhou přednáškou Luxační zlomenina proximlního humeru. Na videu nám názorně ukázal průběh arthrotomie s odetnutím proc. coracoideus. Vše zakončil připomenutím, že záleží především na funkčním výsledku. Pokračoval dr. Nekuda z Brna problematikou použití trikortikálního šroubu u akutního poranění syndezmózy hlezna. Ve vyčerpávajícím sdělení podtrhl klíčovou roli repozice fibuly do incisury tibie pro následné hojení. Dr. Nestrojil z Brna nám přinesl subtrochanterické fraktury femuru. Klíčem při řešení těchto zlomenin jsou rekonstrukce mediální kortikalis a repozice fraktury, čímž odstraníme varozity. Při rekonstrukci kortikalis se operatér musí rozhodnout, jestli využije cerkláž nebo tažný šroub. Možnou komplikací je zlomení hřebu, což se i stalo v jeho kazuistice. Poslední přednáškou zakončil traumatologický blok dr. Budoš ze Zlína. Ve své kazuistice nám představil pacienta s polytraumatem komplikovaným obezitou. Po dvou selhaních osteosyntéz pánevního kruhu přistoupili ke třetí, doplněné o zevní fixaci. Pacienta po rehabilitaci jsme měli možnost zhlédnout na videu. Obezita je vedoucí příčinou selhání osteosyntézy. Na závěr nás dr. Nestrojil pozval na společenský večer, který se bude letos konat v kongresovém centru hotelu Galant.

Společenský večer

V krásném prostředí sálu Aurelius zahájil společenský večer dr. Hirt krátkou výzvou, abychom zkonzumovali co nejvíce můžeme a řádně si celý večer užili. Následovala výborná večeře. Celý večer se nesl ve velmi příjemné a uvolněné náladě, které napomáhala i živá hudba, která neunavně vyzývala k tanci až do brzkých ranních hodin. 

Pátek 9. 9. 2016

9:00 - 10:45 Dutinová poranění II. - hrudník

Páteční ráno začal dr. Vyhnánek z Prahy prezentací o operacích v časné poúrazové fázi u triage pozitivních pacientů. Seznámil nás s konceptem fázového ošetření, ve kterém se operace dělí dle času provedení na damage control surgery, reoperace a odložené operace. Plynule na něj navázal Dr. Novák z Ostravy tématem damage control anesthesia (DCA). Dozvěděli jsme se, že do tohoto pojmu spadá zajištění dýchacích cest, kontrola krvácení, udržení vnitřního prostředí a analgezie. Mimo jiné se pan doktor zmínil o permisivní hypotenzi, při které by měl být SAT 50 mmHg nebo 80 mmHg u krauniotraumat. Na závěr zdůraznil nutnost předcházet tzv. letální triádě - hypotermie, koagulopatie a acidóza. 

Letální triáda - hypotermie, koagulopatie a acidóza. 

Dr. Reška z Brna nám nejprve ve své přednášce o zkušenostech I. chirurgické kliniky s traumaty hrudníku přinesl statistiky hrudních poranění. Dověděli jsme se mimo jiné i to, že mezi nejčastější stavy, komplikující traumata hrudníku, patří dvířková fraktura žeber. Dále také informoval o faktu, že tupá poranění mají vyšší morbiditu i letalitu, než zranění penetrující a stabilizace hrudní stěny je základem zvládání těchto stavů. O praktické aplikaci stabilizace hrudní stěny jsme se doslechli ve druhé přednášce dr. Rešky. V léčbě nestabilního hrudníku dominuje aktivní přístup, díky kterému dokážeme zkrátit dobu umělé ventilace, urychlit rehabilitaci a snížit výskyt komplikací. Dr. Jelen z Ostravy nám přinesl svou štědrovečerní kazuistiku střelného poranění hrudníku. Vzhledem k lokalizaci a rozsahu střelného kanálu bylo nutné provést lobektomii levého horního plicního laloku. Pacient trpěl opakovanými bronchopneumoniemi a na umělé plicní ventilaci strávil více než 700 hodin. Na tomto případu pan doktor ilustroval nutnost zlepšení postupů damage control surgery a závěrem pobavil osazenstvo přaním veselých Vánoc. Dalším přednášejícím byl Dr. Kitka z Košic se svou prezentací Diagnostika a liečba poranení bránice. Nejčastější poranění bránice ve střední Evropě vznikají tupým nárazem a jsou lokalizovány v její levé části. Na dvou kazuistikách jsme si ukázali méně časté případy kompletní cirkulární ruptury pravé bránce a způsoby jejich řešení. Téma poranění bránice doplnil Dr. Demel z Ostravy kazuistikou 22 let straré ruptury bránice s herniací útrob do hrudníku. Vskutku výjimečnou kazuistiku penetrujícího poranění srdce nám přednesl dr. Robek z Brna. Tento vysoce zřídkavý a povětšinou smrtelný stav si vyžaduje urgentní thorakotomii, která vůbec není zárukou záchrany pacienta. Náš případ měl však štastný konec. Dr. Šrám doplnil tento blok o zkušenosti Krajské nemocnice v Liberci s poraněními břicha a hrudníku. Co zjistili? Zvýšený výskyt revizních operací u sdružených poranění oproti poraněním izolovaným a významný přínos invazivní radiologie v terapii těhto stavů. Dr. Lipový z Brna nám ozřejmil klinická stádia inhalačního traumatu - akutní plicní insuficience, plicní edém a bronchopneumonie. Přinesl velice zajímavou kazuistiku pracovního úrazu při výbuchu směsi červeného a bílého fosforu, což je typické válečné poranění, u kterého i při transportu pacienta hrozilo samovznícení. Na videobronchoskopii nás provedl vývojem poškození a hojení dýchacích cest u této nemocné. Dr. Janata z Jičína dostal druhou šanci a vynahradil nám svou včerejší absenci. Hovořil o mladé ženě, která upadla z koně a způsobila si frakturu bérce. Co dělat? Odpoveď je jasná - hřeby. Nepředpokládal, že při metodě, kterou si je tak jistý může dojít k iatrogennímu poranění bérce. Poučení? I když si myslíte, že nejakou metodu perfektně ovládáte, nemusí být vždy nejvhodnější.

11:00 - 12:30 Varia

Poslední blok přednášek zahájila dr. Vašíčková z Brna sdělením o spinální jednotce FN Brno. Přinesla nám mnoho statistických dat. Některá z nich byla opravdu alarmující. Mezi ně patří i fakt, že od roku 2011 se zdvojnásobil počet traumatických poranění páteře, které se stala pod vlivem návykových látek. Složité téma infekčních komplikací po operační stabilizaci páteře nám přinesl dr. Kazda z Brna. Dozvěděli jsme se o různých možnostech řešení tohoto stavu, ke kterým patří laváže, drenáž, podtlaková terapie, nekrektomie a další. Svou přednášku zakončil zmíněním anergních ran, což jsou nehojící se rány se sterilním nálezem. V páteřní tématice pokračoval Dr. Krtička z Brna se zmínkou o zlomeninách zubu čepovce jako nejčastějších poraněních krční páteře u seniorů do 75 let. Přehledně shrnul možné přístupy k terapii dle věku a stavu pacienta i možné komplikace léčby u těchto pacientů. Dr. Němcová z Brna na to navázala kazuistikou gravidní cizinky po autohavárii s komplikovanou zlomeninou páteře a následnou kvadruplegií. Kromě závažného postižení a samotného těhotenství se potýkáme také s jazykovou bariérou a finanční otázkou. Z jiného úhlu pohledu problematiku poranění páteře uzavřel psycholog Mgr. Pavelka z Brna. S mezní situací se setkáváme už při příchodu pacienta na kliniku. Co neříkat pacientovi? Nakolik je důležitá práce s fyzioterapeutem a s čím se vyrovnává invalidizovaný pacient? I tohle jsme se dověděli ve zmíněném sdělení. Dr. Adámková z Prahy nadnesla problematiku komplikované infekce kůže a měkkých tkání. Podělila se s námi o alarmující a závažný fakt,to jest, stav bakteriální rezistence - 25% stafylokoků a streptokoků je rezistentní na klindamycin, který je vzhledem k výpadku oxacilinu na českém trhu metodou volby.

25% stafylokoků a streptokoků je rezistentní na klindamycin.

Na kazuistice demonstrovala průběh infekce u pacientky s biologickou léčbou. Bohužel došlo k jejímu úmrtí z důvodu pozdního nasazení vhodných antibiotik. Tímto případem nás vyzvala ke zvýšené opatrnosti při infekcích měkkých tkání u imunokompromitovaných pacientů. Zástupkyně firmy APOTEX Rachůnková nám v krátké prezentaci představila jejich nové výrobky a následně firma Schulke představila výhody účinného aniseptika Octenoid dihydrochlorid. Blok uzavřel Dr. Ira z Brna se shrnutím komplexního přístupu v řešení posttraumatické osteomyelitidy. Důležitý je razantní a časný přístup. Je také potřeba nezapomínat na prevenci této komplikace.

Tak jako kongres zahájil, tak ho také ukončil dr. Nestrojil. Všem moc poděkoval za účast a pozval nás na příští, již IX. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, který se bude konat kde jinde než v malebném Mikulově.

Za reportážní tým se s Vámi loučí: Tereza Prokopová, Lucia Macková, Zuzana Timková a Veronika Sochorová. 


5. 9. 2016 ... sejdeme se v Mikulově 2017
Úrazová chirurgie
Traumatologie
Mikulov
Soudní lékařství
AKUTNĚ.CZ
Zpět