On-line reportáž z VIII. konference AKUTNĚ.CZ

Listopad, Univerzitní kampus v Bohunicích, davy posluchačů - toto vše znamená jediné!!! Letos již po osmé se příznivci intezivní medicíny opět potkali na jedné z největších akcí svého druhu - konferenci AKUTNĚ.CZ. Program je opět nabitý. Zajímavé přednášky ve dvou lékařských a jedné sesterské sekci, workshopy, postery, on-line videopřenos a v neposlední řadě společenský večer. Reportážní tým přeje všem účastníkům příjemně strávený den ve společnosti kolegů a přátel. I letos Vám přinášíme postkonferenční sborník přednášek, který naleznete zde

Je sobota 19. 11. 2016 a moravská metropole je ještě zcela pohlcena ranní tmou. Ti, kteří nemuseli, neopustili svá vyhřátá lůžka a dohánějí tak týdenní spánkový deficit. Kdo ale určitě nespí je organizační tým VIII. konference AKUTNĚ.CZ. Tito pracovití lidé již od velmi časného rána finišují poslední přípravy, aby bylo vše hotovo a účastníci mohli obsadit místa v přednáškových sálech. Ti, kteří se bohužel nemohli zúčastnit osobně, nebudou o zajímavosti z oblasti anestezie a intenzivní medicíny ochuzeni. Portál AKUTNĚ.CZ opět zajistil videopřenos.

 Velice si vážíme našich partnerů, bez jejichž podpory by konference AKUTNĚ.CZ nebyla tím, čím je.

Aula A22: Hlavní sekce

Slavnostní zahájení 8:00 - 8:30

Nadešel dlouho očekávaný okamžik. VIII. konference AKUTNĚ.CZ byla zahájena ústy hlavního organizátora dr. Štourače. V úvodu poděkoval Masarykově univerzitě, již reprezentoval prorektor, dr. Bareš. Dále dr. Štourač poděkoval organizátorům a připomněl, že již v roce 2019 oslaví naše univerzita sto let od svého založení. Dalším významným hostem byl ředitel Fakultní nemocnice Brno, dr. Kraus. Pan doktor nezapřel svoji ředitelskou pozici a krátce se zmínil o základním problému dnešní medicíny, a tím je nedostatek zdravotnického personálu a neadekvátní ocenění jejich práce. Pomyslnou štafetu v úvodním proslovu přebral dr. Gál, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, který se také dotkl palčivého tématu financování zdravotnictví. Na konferenci pochopitelně nemohl chybět přednosta České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, dr. Cvachovec. Poděkoval členům portálu AKUTNĚ.CZ a všem, kteří konání konference umožnili. Další významnou osobností oboru, která přijala pozvání na letošní konferenci, byl víceprezident České lékařské komory, dr. Mrozek.

V úvodu zazněla vzpomínka na letos zesnulého dr. Macha, který patřil mezi špičku v oboru anesteziologie.

Vzhledem k tomu, že pan doktor byl velkým příznivcem vzdělávání mladých lékařů, portál AKUTNĚ.CZ  se rozhodl ocenit mladé naděje oboru cenou Jiřího Macha za nejlepší publikace autora do 35 let věku za rok 2015.

Ocenění přijali dr. Růžková a dr. Klučka z rukou patrona portálu Pavla Tomeše, jednoho z našich nejlepších fejetonistů a propagátorů stand-up komedie. Další milou událostí byl křest audioknihy Pavla Tomeše, která nese název “Tohle si poslechni”. Dr. Ševčík, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intezivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, uvedl křest další knihy a to druhého vydání Farmakoterapie urgentních stavů autorské dvojice Jiří Knor a Jiří Málek. Dr. Knor omluvil nepřítomnost dr. Málka a zdůraznil efekt a účinek včasně nasazené medikace. Vše důležité již bylo řečeno, konference zahájena, přejeme příjemný den nabitý zajímavým programem.

Blok I. Hot topics 8:30 - 9:45

Pestrý program letošní konference zahájil dr. Cvachovec z Prahy s tématem Proč si zvolit obor anesteziologie a intenzivní medicína. V úvodu uvedl pár informací týkajících se vývoje anestezie v tuzemsku a náplně oboru, kterou je kromě péče anesteziologické také péče o kriticky nemocné, léčba bolesti a aktivity urgentní medicíny. Dále se zmínil o současné bezpečnosti anestezie, kdy i přes stárnoucí populaci se perioperační mortalita snižuje. Dotkl se i platového ohodnocení anesteziologů a nákladů na intenzivní péči v České republice. Stejně tak se věnoval personálnímu zabezpečení anesteziologického oboru. Zmínil postupnou feminizaci oboru, s ní související vytváření vhodných pracovních podmínek, aby ženy mohly kromě svých pracovních povinností plnit i ty mateřské. Na závěr uvedl některé z výhod a nevýhod oboru. Vyzvedl flexibilitu, neboť je možné se věnovat přednemocniční i nemocniční péči, anesteziolog má okamžité uspokojení ze své činnosti, práce je pestrá. Jako poslední zaznělo, že medicína se rychle vyvíjí a s tím souvisí potřeba neustálého vzdělávání nejenom ve znalostech teoretických a praktických, ale důležitou součástí je i komunikace. S radami, jak v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny nevyhořet nás seznámil dr. Ševčík z Ostravy. Jako hlavní aspekty motivace lékařů jmenoval touhu pomáhat druhým, ctižádost a prestiž. Dále upozornil, že je potřeba si vždy uvědomovat užitečnost naší práce. Zmínil stresující prostředí anesteziologů (operační sály, urgentní péče) a nedostatek pozitivně motivující zpětné vazby od pacientů. Mezi výhodami byl vyzdvižen hlavně fakt, že se jedná o poslední nemocniční obor s komplexním pohledem, což vede k neskutečné rozmanitosti oboru. Dr. Drábková z Prahy ukončila první blok přednášek zamyšlením nad novinkami a výhledy v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny. S rozvojem techniky a s diferenciací mnoha medicínských oborů je velmi aktuální výrok J. L. Vincenta “get out of the box”. Fonendoskop se zabudovaným počítačem, nanotransportéry léků, měření glykémie ze slz pomocí speciálních čoček už není žádné sci-fi. Jako zdroje nejžhavějších novinek uvedla dr. Drábková například časopis Popular science či internetovou stránku medgadget.com. Je třeba přijmout technický rozvoj, ale zároveň nezapomínat na bazální principy medicíny. Proto udržujte tradici, inovaci, adaptibilitu a mějte vlastní rozum.

Blok II. Intenzivní péče 10:10 - 11:25

Je tomu už 50 let, co byl poprvé v odborné publikaci (časopis The Lancet, 1967) zmíněn syndrom akutní respirační tísně. Přednáškou o ARDS nás provedl dr. Kula z Ostravy. Mluvil např. o prvním využití PEEP v protektivní ventilaci nebo o úplných začátcích využívání CT snímků k hodnocení ARDS. Hlavním tématem však bylo srovnání ARDS vzniklého z různých příčin, zejména forma mimoplicní (tzv. “šoková plíce”) a ARDS v důsledku primárního poškození plic. Došlo na srovnání CT a RTG snímků a položení zásadní otázky: Jedná se vůbec o dvě stejné nozologické jednotky? V návaznosti na tento základní rozpor přišla řeč na správnost využívaných ventilačních přístupů a nakolik dokážeme vlastně předpovědět, kdy pacientovi prospíváme a kdy může naopak dojít k dalšímu poškození plic. Dr. Beneš z Plzně přispěl do bloku Intenzivní péče svou přednáškou zaměřenou na sepsi. Sepse je život ohrožující orgánová porucha, která vzniká v důsledku infekcí vyvolanou dysregulovanou zánětlivou odpovědí.

Jde o čas! Tři hodiny je hranice, za kterou mortalita pacientů prudce stoupá.

Co dělat abychom tomu zabránili? Iniciálně nabrat hemokultury, zahájit empirickou deeskalační antibiotickou terapii. Cílem hemodynamické terapie je zvrátit šok a orgánovou hypoperfuzi. Nejlepší volbou je iniciálně podat 1000 ml tekutin a následně pokračovat řízenou volumoterapií. Nesmíme opomenout eliminaci zdroje infekce a na závěr zhodnotit hladinu laktátu. Sekci zakončila dr. Adámková z Prahy a zdůraznila, že klinická mikrobiologie není jen neoblíbený předmět studentů medicíny, ale především je nedílnou součástí multioborové spolupráce v intenzivní péči o pacienta. Jedním z bodů její přednášky byla problematika stále narůstající rezistence bakterií k antibiotikům. Dále na příkladech z praxe uvedla, jak je zásadní správný a včasný odběr mikrobiologických vzorků, vyzdvihla důležitost peroperačních odběrů. Podstatnou roli samozřejmě hraje správná interpretace mikrobiologického a laboratorního nálezu, ovšem pro správně zacílenou léčbu antibiotiky je klíčový klinický stav a vývoj pacienta. Protože neléčíme laboratorní výsledky, ani bakterie, léčíme pacienta.

Blok III. Varia I 12:30 - 13:45

Letos nás opět navštívil dr. Stibor působící v Badenu a svou přednáškou o analgosedaci nám přiblížil nejnovější poznatky v této oblasti. Nastala změna paradigmatu - byl opuštěn koncept hluboké sedace, doporučená je first line analgezie s důrazem na nefarmakologické postupy. Jaké jsou cíle analgosedace? Zajistit, aby byl pacient orientován, nepociťoval bolest, strach či diskomfort. Monitorace analgosedace spoléhá hlavně na kliniku. Součásti péče musí být také časná mobilizace a prevence deliria. Právě proto není doporučeno používání benzodiazepinů, výjimkou jsou pacienti se syndromem z odnětí. Dr. Škulec přivezl z Ústí nad Labem svůj pohled na urgentní medicínu a její pojetí v České republice. Tento poměrně nový samostatný atestační obor se zabývá prvotním řešením akutních stavů a posouzením jejich závažnosti. Specifické na něm je zejména to, že nejde primárně o určení přesné diagnózy, ale spíše o co nejrychlejší začátek efektivní terapie a rozhodnutí o dalším směřování pacienta. Upozornil, že je vždy potřeba postupovat dle algoritmu ABCDE a nedělat ukvapené závěry, které ve výsledku mohou vést k oddálení správné léčby. Závěrem připomněl, že pro lékaře věnující se přednemocniční péči je obzvláště důležité průběžné kvalitní vzdělávání, neboť v posádce s nimi již není jiný lékař, od kterého se mohou dále učit. Sekce byla zakončena přednáškou dr. Dostála z Hradce Králové na téma: “Moderní trendy v umělé plicní ventilaci.” Týkala se tří oblastí - automatizace plicní ventilace, pohledu na mechanismy plicního poškození a limitů konvenční přetlakové ventilace. V první části mluvil o softwarech, které ze zadaných hodnot pacienta automaticky vypočítají režim plicní ventilace, čehož se může využít především v situacích s nedostatkem personálu. Dále jsme mohli poznat nový náhled, týkající se přenosu energie na plicní tkáň při UPV, jež může mít za následek poškození tkáně, dále pak bylo řečeno jak toto riziko snížit. Závěr pak patřil limitům UPV - především dechových objemů, poměru exspiria a inspiria či PEEP.

Blok IV. Varia II 14:10 - 15:25

V prostředí ČR je pooperační bolest nedostatečně léčena až u ⅓ pacientů. Touto větou bylo otevřeno téma, Pooperační bolest, na které dnes promluvil dr. Gabrhelík ze Zlína. Během svého vstupu mluvil o současných trendech v analgezii, jako je preventivní a multimodální přístup a individualizace. Řeč byla o neopioidních analgetikách (paracetamol, NSAIDs), jejich výhodách, ale i možných rizicích. V druhé polovině přišlo na současná doporučení, z nichž můžeme zmínit například kladení důrazu na subjektivitu bolesti, tedy komunikaci s pacientem v indikaci léčby, zvážení rizik a kontraindikací jednotlivých skupin, procedure-specific analgesia a další. Na závěr byla zmíněna “nová” farmaka, která u nás v tuto chvíli nejsou dostupná nebo jsou teprve v konečných fázích nadějných studií. Jako další vystoupil dr. Gál z Brna na téma Současná doporučení pro teplotní management v poresuscitační péči. Na začátku své přednášky teplotní management definoval a vysvětlil neuroprotektivní vliv řízené hypotermie. Dále vyjmenoval jednotlivé možnosti měření tělesné teploty a metody chlazení. Následně byl popsán postup řízené hypotermie a následně i rychlost znovuohřívání. Nechyběla zmínka o nežádoucích účincích hypotermie a jejich řešení. K závěru bylo doporučeno, že pro dobrý outcome pacientů by měla být aktivně udržována normotemie po dobu 24 hodin. Na závěr se slova ujala dr. Dostálová z Hradce Králové přednáškou o osmoterapii a jejím uplatnění v neurochirurgii. Obeznámila nás s indikacemi, které byly hezky provázené fotografiemi. Následovalo vysvětlení osmotických pojmů, vliv hematoencefalické bariéry a účinky hyperosmotik. Pak se věnovala nežádoucím účinkům, které jsou s osmoterapií spojené. V závěru porovnávala mannitol a hyperosmotický roztok NaCl . V Hradci Králové začínají upřednostnovat díky dobrým zkušenostem roztok NaCl.

 

A11 334: Paralelní sekce

Pediatrická anestezie a intenzivní péče 9:00 - 10:30

Paralelní sekci zahájil dr. Voruba z Prahy přednáškou o zkušenostech s ECMO programem v dětském věku. Úvodem zmínil několik poznámek z historie. Vysvětlil způsob veno-venózního a veno-aretriálního ECMO a dále se detailněji věnoval indikačním kritériím a kontraindikacím pro jeho použití. Detailně popsal, jak se napojení na ECMO provádí a na co je třeba dávat si pozor, např. monitorovat polohu kanyl, sledovat přítomnost koagul v systému atd. Zmínil i konkrétní kazuistiky dětských pacientů a uvedl statistické výsledky přežití pacientů, kteří byli na ECMO napojeni. Jako další přednášející se přihlásil o slovo dr. Köppl z Bratislavy, který uvedl téma Specifika dětské resuscitace a poresuscitační péče dle guidelines ERC 2015. Hned na začátek rozdělil resuscitaci dětí podle toho, zda resuscituje laik (30:2) nebo vyškolený pracovník (15:2). Dále zmínil specifika hloubky komprese hrudníku, použití AED u dětí, postupy při dušení a rozsáhle se věnoval prevenci zástavy oběhu s rozšířenou resuscitační péčí (princip ABCDE). Na závěr vypíchl nejzákladnější poresuscitační péči. Dr. Zaoral z Ostravy shrnul širokou problematiku eliminačních metod u dětského pacienta. Výběr metody eliminace je značně omezen na dané pracoviště, přičemž podstatná je zkušenost lékaře s danou metodou. Z mnoha důvodů, například kvůli náročnému technickému provedení, je u malých dětí přežití a efekt nižší. Úspěšnost eliminace se odvíjí ve velké míře také od kvality cévního přístupu. Kromě v. jugularis se často používá např. v. brachiocephalica.Nejvhodnějším antikoagulačním činidlem je citrát. Obávanou komplikací, zejména u malých dětí, je hypotermie! Dobré je si pamatovat, že

využití peritoneální dialýzy jako eliminační metody v intenzivní péči je nevhodné.

Blok Pediatrické anestezie a intenzivní medicíny zakončil dr. Rozsíval z Hradce Králové s přednáškou věnující se lékovým chybám v dětské intenzivní medicíně. Hned v úvodu přednášející rozdělil tuto problematiku na chyby a nežádoucí účinky léků. Mezi chyby, které jsou na rozdíl od nežádoucích účinků preventabilní, se zahrnují omyly v preskripci, velikosti dávky či cesty podání. Dokonce i nečitelná  nebo ústní ordinace můžou zvyšovat riziko chyb. Pan doktor následně přednesl několik příkladů lékových chyb z praxe. Na konec přednášky shrnul možnosti eliminace těchto pochybení. Velmi důležitá je kontrola sestrou, používání standardního a zaužívaného způsobu ordinace na daném oddělení nebo v některých nemocnicích přítomnost klinického farmaceuta. 

Tipy a triky při život zachraňujících výkonech 11:00 - 13:30

Proč se opakovat? Protože opakování je matkou moudrosti a zručnosti ! Takto nazvanou přednáškou započal další blok příspěvků dr. Otáhal z Prahy. Příběhem se špatným koncem bylo připomenuto jak důležité je třeba počítat s možností obtížné intubace a potřebou mít připravený plán B či C. Predikce obtížného zajištění dýchacích cest tak znělo téma, které přednesl dr. Dadák z Brna. Byla vyzdvižena nutnost pečlivého vyšetření dýchacích cest před operací, včetně faktorů jako jsou hybnost temporomandibulárního kloubu a C páteře, stavu dutiny ústní či chrupu. Zároveň je dobré vědět, jak se vyhnout potížím a zajistit čas na správné zajištění dýchacích cest adekvátní preoxygenací. Závěr byl věnován trikům jak  manipulovat s hlavou vzhledem k tělesné konstituci pacienta a možnosti zpřehlednění terénu pro intubaci. Stěžejní bod přednášky?

Máte problém - Mějte záložní plán a volejte si o pomoc!

 Jak si poradit při nutnosti fibrooptické intubace poradil dr.Herda z Prahy. Kdy, jak a proč? Především byla prezentována nutnost důkladné indikace, přípravy a poučení pacienta. Naopak využití videolaryngoskopie při urgentním stavu spíše nebylo doporučeno. Proč? Existují sice invazivnější, ale o to víc pro pacienta bezpečnější techniky k obtížnému zajištění dýchacích cest. Závěrem byla již po několikáté zdůrazněna nutnost existence záložního plánu, pokud iniciální pokusy selžou, včetně BACT. A často zapomínané úskalí intubace? Ač se Vám intubace nakonec podaří, myslete na to, jak vám to půjde s extubací, včetně případných komplikací. S dalším příspěvkem vystoupil dr. Pelikán z Rakouska. Jeho přednáška o laryngeálních maskách byla započata již tradičně poněkud mimo téma. Pojednání o lepší organizaci anesteziologické péče v nedalekém Gratzu včetně existence tzv. koordinujícího lékaře, jež upozorňuje předem na možné komplikace u konkrétních pacientů a navrhuje řešení. Není vyjímkou, že se na operačním sále nachází před potenciální obtížnou intubací najednou tým tří anesteziologů, včetně čtyř sester k dispozici, pro jistotu. Hlavní část byla věnována výhodám znalosti techniky jaw thrust a řešení komplikací s prodýchnutím tak jednoduchou pomůckou jako je guedel. Dále byly rozvedeny výhody i nevýhody jednotlivých supraglotických pomůcek. Infraglotické zajištění dýchacích cest a BACT, jako možnosti poslední záchrany při difficult airway. Dva pokusy o intubaci, maximálně tři a dost. Co dál? Hledejte “to první měkký po tom tvrdým”  doporučuje dr. Otáhal z Prahy a navazuje videoprojekcí koniopunkce několika silnými jehlami. Na Quick trach a podobné sety raději zapomeňte, často nejdou vůbec zavést, nebo to trvá extrémně dlouho. Zato technika BACT z roku 2007 naopak často zachrání zoufalou situaci a zároveň šetří náklady - použijete pomůcky, které se účastnily předchozích neúspěšných pokusů o intubaci, to vše během 10 sekund, pokud máte cvik. “Zajistit dýchací cesty je důležité, ale bez žíly to nepůjde,” říká dr. Kubalová z Brna. Jaké máme možnosti pokud se to nedaří? Přednáška na téma intraoseální přístup se věnovala především indikacím této možnosti v přednemocniční péči. Co je ale nejdůležitější? Rozhodnout se včas. 90% úspešnost zavedení i. o. vstupu na první pokus oproti 60% u zavádění centrálního žilního katetru mluví sama za sebe. A to až pětkrát rychleji s mnohem menším rizikem dlouhodobých komplikací. Dále byla zdůrazněna nutnost iniciálního podání bolusu fyziologického roztoku který “prorazí cestu v kosti” a vede k mnohem lepšímu průtoku vlastní infuze pod zvýšeným tlakem. A co pacient při vědomí ? Nezapomínejme na dostatečnou iniciální analgezii lokálními anestetiky do i.o. přístupu. 

Zajímavé kazuistiky na porodním sále 14:00 - 15:30

Dr. Štourač z Brna otevřel sekci sdělením vyhodnocení studie OBAAMA-INT. Do studie se zapojilo 105 pracovišť z České a Slovenské republiky přičemž bylo evidovaných 3590 validních záznamů. Studie zachytila téměř 90% všech porodů a 80% procent císařských řezů v ČR. Nejvice záznamů se získalo z císařských řezů, pak z EDA (epidurální analgezie). Thiopental a sukcinylcholin při úvodu od r. 2010 zůstal klasikou na prvním místě. Pozitivní změnou je nárůst neuroaxiální blokády a prevence kavokaválního syndromu. Porodní analgezie byla podána jen v 11 % případů! Dr. Štourac tak vyzývá k zaměření se na podávání porodní analgezie a upozorňuje, že EDA ovlivňuje bolest u porodu, ne jeho průběh.. Další analýzy nás čekají. Dr. Kosinová z Brna nám představila dvě kazuistiky anestezie při císařském řezu. První byla se vzácným onemocněním myotonia congenita Becker. Incidence tohoto autozomálně recesivně dědičného onemocnění je 1 : 100 000. Mezi popisované rizika patří kromě vzniku maligní hypertermie nepredikovatelná délka sval. blokády. Další představená pacientka byla po transplantaci srdce. Metodou volby v tomhle případě by měla být periferní nervová blokáda, avšak po dohodě s pacientkou byla zvolena CA. V obou případech se uplatnila kombinace Target-controlled infusion (TCI) režimu podávání propofolu s rokuroniem a následná reverze blokády Sugammadexem. Dr. Nosková z Prahy přednesla případ mladé rodičky s onemocněním osteogenesis imperfecta III. typu, s výškou 95 cm, a váhy vzrostlé během těhotenství z 38 na 45 kg. Po spontánní koncepci a otěhotnění nebylo rodinou akceptované doporučení gynekologa těhotenství ukončit. Po komplikovaném průběhu byla provedena sekce v CA, avšak s neblahým koncem pro matku a komplikcemi také u dítěte. Dr. Bláha z Prahy nám přinesl kazuistiku gravidní pacientky s preexistující hypertenzí, které byla zjištěna koncentrická hypertrofie levé komory srdeční, bikuspidální aortální chlopeň se stenózou a v průběhu těhotenství si stěžovala na bolesti zad.  Ve 34. t. g. byla přijata na oddělení rizikového těhotenství, následně kvůli bezpulzové komorové aktivitě je za kontinuální masáže srdce proveden emergentní SC. Operační tým vyjádřil podezření na disekující aneuryzma břišní aorty, které se ale nepotvrdilo. Po 90 minutách kontinuální masáže srdce je snažení operatérů ukončeno. Pitevní nález prokázal tamponádu srdeční při disekujícím aneuryzmatu ascendentní aorty. Šlo tomu zabránit? Co šlo udělat lépe? Na tyto otázky se ve své prezentaci pokoušel najít odpovědi dr. Bláha. Blok kazuistik z porodního sálu a s ním i celou paralelní sekci uzavřela dr. Seidlová z Brna se vskutku ojedinělým případem 33leté ženy, která byla ve 20. týdnu gravidity účastníkem dopravní nehody, v důsledku které se ocitla ve vigilním komatu, V téhle situaci vyvstává mnoho nejen etických otázek. Je plod viabilní? Jak bude gravidita ovlivňovat stav a prognózu pacientky a vice versa? Nesmíme opomenout ani množství léků a vyšetřovacích metod, které jsou v graviditě kontraindikovány. Od 30. t. g. pacientka spontánně otevírá oči, fixuje pohled, má polykací reflex. Po celou dobu byla prováděná bazální stimulace. V 34. t. g. dochází k prohloubení katabolismu, pacientka je indikována k SC. Ukončení gravidity vedlo k promptnímu zlepšení stavu pacientky. Matka souhlasila s medializací případu a dopadlo to dobře, získala finanční pomoc, která ji umožňuje nadále zlepšovat svůj zdravotní stav.

V letošním roce měli účastníci možnost se registrovat na jedenáct prakticky zaměřených workshopů. Účastníci workshopu Essential pain management se zaujetím poslouchali vedoucí tohoto certifikovaného kurzu Viktora Kubrichta, Vladimíra Nedvěda a Alenu Mátlovou. Ti ale nenechali posluchače tiše sedět a snažili se je vtáhnout do diskuze, což se jim dařilo. Účastníci kladli dotazy a nechali se zcela vtáhnout tématem bolesti. Celý workshop se nesl v přátelské atmosféře. Workshop zabývající se problematikou ošetřování a zavádění cévních vstupů byl využit převážně návštěvníky z řad zdravotních sester. Těm zde bylo předvedeno zavádění různých cévních vstupů, od každodenně užívaných kanyl, přes infúzní linky až po podkožní žilní porty a následná péče o ně s představením nejnovějších trendů v oblasti dezinfekce, aseptických pomůcek a krytí. Dr. Turčáni z Klinky plicních nemocí FN Brno, brochoskopista tělem i duší, předával během konference své zkušenosti. První část vyhrazeného času proběhla teoreticky, obsah byl přizpůsoben účastníkům, kteří byli jak z řad studentů, tak lékařů těch oborů, které s bronchoskopií přichází do styku v rámci své praxe. Mluvilo se o využití bronchoskopie, vývoji a modernizaci metody v průběhu let, přípravě pacienta na výkon, průběhu vyšetření i případných komplikacích. V další části měl každý účastník možnost prohlédnout si vybavení nezbytné pro vyšetření a po krátké instruktáži si i výkon sám vyzkoušet na přítomném modelu. I letos byl součástí konference velmi přínosný workshop zaměřený na poruchy koagulace a využití tromboelastometrie, ROTEMu, v praxi. Pro připomenutí všem Dr. Vaníčková zahájila tento workshop teoretickou částí, kde definovala pojem koagulace a vysvětlila základy jejich poruch. Praktická část byla věnována využití ROTEMU v praxi, jak přístroj funguje, jaké možností testů umožňuje a kdy který použít. Na závěr měli posluchači možnost nově nabité poznatky procvičit na názorných kazuistikách přímo z OUP, výsledky vyšetření interpretovat a indikovat následnou terapii. Náročnější, kterým ROTEM - Basic nestačil, měli ještě možnost navštívit ROTEM - Advanced vedený Dr. Sedlákem a Dr. Zýkovou doplněný o další zajímavé informace a v neposlední řadě si vyšetření sami vyzkoušet. Spíše teoreticky zaměřený workshop Já, anesteziolog a komunikace s mým pacientem na operačním sále pod vedením dr. Škutchanové, byl letošní novinkou. Nejprve se nám paní doktorka snažila přiblížit pocity, jaké většina pacientů po příjezdu na operační sál zažívá. Následně jsme probírali, jak je důležité být empatický a ke každému pacientovi přistupovat individuálně, a především, jak se snažit minimalizovat úzkost a obavy pacientů. Na závěr nechybělo ani několik tipů pro osobní psychohygienu anesteziologa a pár rad, jak předejít syndromu vyhoření. UZ workshop se zabýval problematikou kanylace periferního cévního řečiště - žilního i arteriálního, a centrálních žil - v. jugularis interna, v. subclavia a v. feoralis s pomocí ultrazvuku. Po krátkých teoretických úvodech k jednotlivým tématům si mohl každý účastník vyzkoušet praktické provedení kanylace na modelech, a taky se pokusit zobrazit požadované struktury na figurantech. To vše pod dohledem zkušených školitelů - dr. Křikavy a dr. Klučky, kteří účastníkům ochotně pomáhali a zodpovídali všechny dotazy. A na závěr jsme si ještě stihli ukázat pár triků z regionální anestezie. Děkujeme za praticky velice přínosný workshop.

 Již tradičně se v návaznosti na přednášku Tipy a triky při život zachraňujících výkonech konal velmi praktický workshop s názvem ...jde o čas… Během něhož měli účastníci možnost si na modelech vyzkoušet různé způsoby zajištění dýchacích cest - od zavedení různých druhů laryngeálních masek, přes intubaci pomocí videolaryngoskopu a bronchoskopu, až po koniotomii či jaw thrust. Nesmělo chybět ani zajištění intraoseálního přístupu, který se  trénoval na kuřecích křídlech a na vejcích. Tento vysloveně prakticky zaměřený workshop vedl dr. Škulec, který má bohaté zkušenosti jak s intenzivní péči na ARO, tak je i členem ZZS Středočeského kraje, kde každodenně ultrazvuk využívá. V první polovině účastníky seznámil pomocí mnoha animací s využitím ultrazvuku v urgentní medicíně a vysvětlil principy jednoduchých protokolů, které se k tomuto vyšetření využívají. V druhé polovině měli účastníci možnost si tyto nové poznatky pod vedením pana doktora vyzkoušet na dvou figurantech, kde se každý naučil zobrazit srdce, dolní dutou žílu, plíce a ověřit přítomnost tekutiny v dutině břišní. Na závěr dr. Škulec demonstroval možnosti zajištění centrálního i periferního žilního vstupu za pomoci ultrazvuku. Letošní konference byla také první lékařskou konferencí v ČR, která uvedla nový formát workshopu, tzv. PBL (Problem Based Learning) výukovou lekci, formát již etablovaný v světe na západ od nás. Dvanáct účastníků workshopu společnými silami pod vedením moderátora diskuze, dr. Hany Harazim, procházelo krok za krokem interaktivní algoritmus portálu AKUTNĚ.CZ, který byl zaměřený na diagnostiku a terapii pacientky s rupturou aneurysmatu abdominální aorty. Smyslem společné rozvahy a diskuze bylo nejen hledání té správné cesty algoritmem, ale také odkrývání patofyziologického pozadí daného stavu, popis anatomie aorty anebo opakování propedeutických zručností potřebných ke správnému vyšetření pacienta. Tento nový způsob vedení výukové lekce, který učí studenty kombinovat teoretické a klinické znalosti, se setkal s nadšenými a pozitivními reakcemi studentů a lze jen doufat, že v budoucnu přinese zajímavé rozšíření výuky klinického rozhodování i v českých zemích.

A na závěr si dáme pár statistických údajů. Na VIII. konferenci AKUTNĚ.CZ se zaregistrovalo celkem 1159 účastníků, z toho 716 v lékařské sekci a 443 v sesterské sekci. Na 39 přednáškách prezentovalo dohromady 63 odborníků. Celkem 381 účastníků si mohlo vyzkoušet dovednosti na 11 praktických workshopech. V posterové sekci bylo přihlášeno celkem 8 posterů. V rámci slavnostního zahájení byla pokřtěna 1 kniha a 1 audiokniha. Na fungování lékařské sekce se podílelo 73 organizátorů. Všichni tito zúčastnění dohromady snědli 1500 chlebíčků a 1200 osmin frgálů. Po krásném dni nastal čas loučení. Stejně jako v úvodu byl  řečníkem  dr. Štourač. Závěrem vyhlásil  vítěze soutěže o nejlepší poster, kterým se stal dr. Harazim z Plzně. Skvělou zprávou bylo také sdělení, že konečný počet účastníků se vyšplhal na neuvěřitelných 928. Nemohlo chybět srdečné poděkování pořádajícím klinikám KARIM FN Brno a KDAR FN Brno, všem spolupracovníkům portálu AKUTNĚ.CZ a těm, kteří se podíleli na přípravě letošní konference. Zbývá jen dodat, že se sejdeme na IX. konferenci AKUTNĚ.CZ 25.11. 2017.

Na přípravě VIII. ročníku konference AKUTNĚ.CZ se podíleli: Bartošíková Marie, Brančík Pavel jr., Burgetová Alena, Dvořáková Kristýna, Floreková Ľudka, Gajdošíková Kateřina, Gottwaldová Hana, Harazim Hana, Holčáková Simona, Honková Petra, Hudáček Kamil, Hudec Jan, Charwátová Daniela, Chlupová Jitka, Juřeníková Marta, Kadlec Ľudovít, Kališ Václav, Karbula Tomáš, Klabusayová Eva, Klincová Martina, Klučka Jozef, Kolářová Gabriela, Korbel Lukáš, Korbička Tomáš, Kosinová Martina, Kovář Marek, Kovář Martin, Koželuhová Kristýna, Krhovský Miroslav, Křikava Ivo, Křížová Jitka, Kula Roman jr. Kyjas Petr, Lamoš Radovan, Libra Jiří, Lužák Adam, Macková Lucia, Markuseková Zuzana, Matoušková Kateřina, Miřátská Pavla, Moravská Mária, Nezval Vladislav, Novotná Tereza, Ölveczká Denisa, Pažourková Eva, Podušková Iva, Podušková Lucie, Poláková Eva, Polášková Jana, Prokopová Tereza, Skřivánková Zuzana, Slovjaková Deana, Smékalová Olga, Sochor Michal, Sochorová Veronika, Svobodová Klára, Svobodová Vendula, Šajtar Josef, Šalandová Kateřina, Štoudek Roman, Štourač Petr, Tesaříková Tereza, Timková Zuzana, Tobiášová Lenka, Ťoukálková Michaela, Vaďurová Irena, Vafek Václav, Valenta Jiří, Vondráček Michal, Vrbica Kamil, Zamborská Monika, Zámečník Petr, Zemánková Štěpánka, Žajdlíková Barbora. 


18. 11. 2016 ... sejdeme se na IX. konferenci AKUTNĚ.CZ 2017
konference
akutní medicína
přenosy
Zpět