12. postgraduální kurz Sepse a MODS, Ostrava

Ve dnech 26.-29. ledna 2010 se v Ostravě konal již 12. postgraduální kurz Sepse a MODS, ze kterého Vám přinášíme unikátní reportáž.

Martina Kosinová, Hana Suchomelová, Petr Štourač

25. leden

Jako tradičně koncem ledna se vám tým portálu AKUTNE.CZ ve složení Štourač Petr, Kosinová Martina, Suchomelová Hana hlásí z Ostravy z již 12. ročníku postgraduálního kurzu Sepse a MODS.

Tento ročník se stane přelomovým, a to doufáme, že nejen pro portál AKUTNE.CZ, ale i pro tradičně nejlepší akci roku. Mediální partner portálu historicky poprvé přenáší dění z kongresového sálu na web. Přenosy od středy naleznete v sekci Přenosy.

Mírně nezvykle jsme vyrazili sami v přeplněném voze již v pondělí a sněhové zpravodajství z brněnska našemu rozhodnutí dalo punc prozíravosti. Vynikající večeře v restauraci ARCO nás příjemně navnadila před spoustou práce, která nás od úterý čeká.

26. leden

Probuzení do sychravé zasněžené Ostravy nás příliš pracovně nenaladilo, ovšem povinosti volají ,a proto po deváté hodině začíná vzkvétat i stánek AKUTNE.CZ, letos umístěný hned vedle hlavního vchodu do hotelu i do samotného kongresového sálu. Během dopoledne jsme zprovoznili na jednom z našich počítačů Algoritmus "přežití sepse", který je k vyzkoušení každému odvážlivci a při úspěšném ukončení od nás každý obdrží sálovou čepici s logem AKUTNE.CZ, na druhé obrazovce je k vidění přímý přenos z kongresového sálu v takové podobě, v jaké bude již od zítra k vidění i na našem webu.

26.1.2010, 13:30, Rudolfův salónek

První blok přednášek na který jsme se šli podívat byl Základy pro intenzivní medicínu – respirační selhání, který zahájil dr. Máca z Ostravy svou přednáškou "Obecná patofyziologie respiračního selhání". Následovala přednáška dr. Suka z brněnské fakultní nemocnice "Základy umělé plicní ventilace", kde shrnul veškéré principy UPV a možnosti nastavení jednotlivých režimů UPV. S poslední a velmi zajímavou přednáškou "Může umělá plicní ventilace pacienta poškodit?" navázal na svého kolegu dr. Štětka, kde se jednak stručně zmínil o všech vyskytujících se komplikacích při UPV a především se většinu času věnoval posledním dvěma zmíněným komplikacím, a to VILI (ventilator induced lung injury) a mimoplicní komplikace.

 

26.1.2010, 13:30, Kongresový sál

Odpolední blok přednášek na téma Přednemocniční neodkladná péče: Up-to-date, kterému předsedali dr. Truhlář z Hradce Králové a dr. Trenkler z Košic zahájil svým příspěvkem o Telefonicky asistované první pomoci dr. Franěk z Prahy.  Následovala přednáška o výhodách zavádění Přednemocniční terapeutické hypotermie, kde dr. Škulec z Berouna hned v úvodu zmínil nejčastěji uváděné výhrady k využívání terapeutické hypotermie v přednemocniční péči, a na kterých vzápětí vysvětlil i výhody této metody.

Dále zde zazněly příspěvky od dr. Drábkové "Polytrauma - více je vždy lépe?", dr. Trenklera "Aké je v súčasnosti miesto kortikoidov u spinálnej traumy?, dr Truhláře "Novinky v IO přístupech do cévního řečiště" a blok ukončil dr. Kálig z Bratislavy přednáškou na téma "Urgentná medicína a predpoklady jej významu pre verejné zdravie".

26.1.2010, 15:00 - 17:00, Rudolfův salónek

Po krátké přestávce nám přednesl dr. J.Neiser z Olomouce zajímavé postřehy o neinvazívní ventilaci, která při správné indikaci vede ke snížení mortality, zkrácení délky hospitalizace a snižuje potřebu intubace, zejména u pacientů s akutní exacerbací CHOPN nebo kardiogenním plicním edémem. Jako standardní metoda je používána v pediatrii v terapii RDS a nezralosti plic. Poté následoval vhled do problematiky ALI,ARDS v podání dr. P.Sukeníka z Ostravy. Mezi nejzávažnější rizikové faktory uvedl vysoké dechové objemy, pozitivní tekutinovou bilanci a hypoalbuminemie. Také uvedl a vysvětlil základní principy protektivní ventilace (recruitment, „baby lung“ a PEEP) spolu s doporučenými parametry.

Po kávové přestávce zazněla přednáška „Akutní exacerbace CHOPN“ od dr. P.Töröka z Košic, kde upozornil na rizikové faktory jako snížení hmotnosti a poruchy spánku, uvedl klinické indikace invazivní plicní ventilace a nechyběl krátký přehled závažných pochybení při terapii CHOPN. Poslední přednáškou z tohoto bloku, které jsme se zúčastnili, byla „Status asthmaticus“ v podání dr. Igora Sase z FN Brno.
 

 

27.leden

Dnešní probuzení bylo pro celý Ostravský region velmi mrazivé, rtuť teploměru se v brzkých ranních hodinách zastavila až pod - 20 °C, a o to více nám chutnala naše první ranní horká káva, která nás probudila k životu a mohli jsme se chopit našich dnešních povinností.

27.1.2010, 8:45, Kongresový sál

 Ani dnešní ranní mrazy nikoho neodradily od navštívení hned první přednášky, která zahájila druhý den kurzu již v 8:45. Úvodní přednášku s panelovou diskusí "Betablokátory v toku času" v podání dr. Cvachovce z Prahy vyslechl téměr plný kongresový sál.

Dnes se jako předsedající dopoledního bloku představili dr. Matějovič z Plzně, dr. Březina z Prahy, dr. Maňák z Hradce Králové a jeden z pořadatelů kurzu dr. Kula z Ostravy. Přednáška dr. Cvachovce nás obeznámila s historií betablokátorů od jejich objevení v 60. letech minulého století až do současnoti ,a to jak v medicíně, tak například jejich možnosti využití/zneužití jako sportovní doping.Celá přednáška byla průběžně prokládána zajímavými studiemi a statistickými údaji. Tuto úvodní přednášku také jako první zveřejněný přenos z tohoto kurzu naleznete již nyní na našem webu v sekci Přenosy.

27.1.2010, 12:00, Galerie

Dopolední blok v galerii byl věnovaný nitrobřišní hypertenzi a kompartment syndromu. Na problematiku jsme se koukli z pohledu anesteziologa i chirurga. 

 

Dr. Gašparec z Bratislavy nám představil širokou plejádu možností konzervativní léčby IAH, se zdůrazněním rychlého postupu i při mírném zvýšení nitrobřišního tlaku. Na něj navázal dr. Kaška z Hradce Králové, který se vyjádřil ke spůsobům a problémům chirurgické intervence. Posléze vše uzavřel dr.Szturz z Ostravy prezentací výsledků studií, kde sme hledali odpověd na otázku „Lze předejít vývoji nitrobřišní hypertenze?“.

 

27.1.2010, 10:30 - 12:30, Kongresový sál

Tématický blok Severe sepsis - hot topics, kterému předsedali dr. Holub a dr. Novák z Prahy byl jedním z mezinárodně obsazených bloků tohoto kurzu. Dr. R. Munford (Bethesda, USA) hovořil na téma "The relationship between local and systemic response to infection", dr. D.Annane (Garches, France) "Corticosteroids i post-CORTICUS era" a poslední přednáškou tohoto dopoledního bloku byla od dr. W. Albrich (Aarau, Switzerland) "Strategies to shorten antibiotic tretment duration in septic patients". Na celý tento blok se můžete podívat na www.akutne.cz/prenosy.

27.1.2010, 13:30 - 15:30, Kongresový sál

"Chirurgická intervence při sepsi - nazpět k pacientovi", toť název odpoledního bloku, který byl připraven ve spolupráci se Sekcí intenzivní péče České chirurgické společnosti, kterému předsedali dr. Ryska z Prahy, dr. Satinský z Havířova a dr. Šerclová z Prahy.

 

 V první části přednášky "Intervence při zánětlivých náhlých příhodách břišních" dr. Kašky z Hradce Králové jsme se dozvěděli které ZNPB jsou konzervativně primárně léčitelné a kdy je indikovaná primárně chrurgická léčba. V druhé části byla podrobně probrána problematika peritonitid, včetně možností léčby i případných komplikací, čemuž se dr. Kaška věnoval i ve své druhé přednášce "Intervence při pooperačních komplikacích". Následně jsme vyslechli dr. Šerclovou s příspěvkem "Intervence při nespecifických střevních zánětech", po které nastala zajímavá diskuse ohledně využití a především míře účinnosti biologické léčby u pacientů s Crohnovou chorobou či ulcerosní kolitidou. Poslední, ale zdaleka neméně zajímavá, přednáška "Intervence při onemocnění plic a mediastina" dr. Bohanese z Olomouce obsahovala výčet možných intervencí v oblasti hrudníku například při léčbě mediastinitid, abscesů či empyému.

27.1.2010, 14:00-17:00, Rudolfův salónek

Na středeční odpoledne se ze salónku stalo pomyslné bojiště, protože se zde odehrávali PRO-CON diskuse na čtyři zajímavá témata. Každé však předcházely dvě krátké prezentace, kde autoři obhajovali svůj, nebo zatracovali soupeřův názor. Samozřejmě, nechyběl ani kvalifikovaný sudí, který celou diskusi vedl. Pokud očekáváte, že jsme byli svědky dramatických slovních přestřelek a možná i brachiálního násilí, musíme vás zklamat. Žádná krev netekla a nepadlo ani jedno hrubé slovo. Vysoký zájem publika však signalizoval předplněný sál a vydýchaný vzduch, který dokresloval celkovou atmosféru.


Možná nejtvrdší slova zazněla z úst dr. Firmenta z Košic , když citoval dr.K.Reinharta: „Jediná bezpečná dávka syntetického koloidu je nulová dávka.“ Z tohoto se dá odhadnout na které straně diskuse „Roztoky škrobů jsou škodlivé“ pan doktor stál. Jak však řekl nestranný soudce dr. Ševčík: „…velice slušně argumentoval a hodil ručník do ringu.“ Ten zvedl dr. Kula, který využil domácí půdu a šikovně podrobil kritickému pohledu několik studií, které dokazovaly škodlivost škrobů. Upozornil na chyby hlavně ve výběru vzorku pacientů, které podle něj vedly k zavádějícím výsledkům. Svou prezentaci zakončil odvážným námětem na zamyšlení, zda-li podle uvedených studií nejsou krystaloidy spíše škodlivé, když pacienti s krystaloidy měli stejnou mortalitu při nižší míře hypovolémie a nižší incidenci rizikových pacientů.

Závěrem diskuse nedošlo k jejímu vyhrocení, ale naopak ke smíření obou stran, jelikož se shodli na tom, že nejlepším řešením je podávat oboje, i krystaloidy i koloidy, a nedémonizovat je. Také zajímavým postřehem byly způsoby volumové expanze v podmínkach válečné medicíny v Afganistánu, o kterých se debatovalo.

Smírný tón a přátelská atmosféra se nesly i druhou diskuzí, která byla opět česko-slovenským dialogem. Účastnili se jí dr. Záhorec z Bratislavy a dr. Novák  z Plzně. Zajímavé bylo, že oba doktoři se vlastně, byť s malými výhradami, shodli na tom, že "Těsná kontrola glykémie je škodlivá". Podnětná byla zejména následná diskuse, kde se lékaři mimo jiné vyjádřili o významné úloze sestry v kontrole glykémie u hospitalizovaných pacientů.

27.1.2010, 16:00-17:30, Kongresový sál

Pozdní odpoledne bylo věnováno Intenzivní péči v hematologii, zazněly příspěvky na různá témata: komplexní problematika (dr. Navrátil), cytomegalovirové infekce (dr.Raida), diseminovaná intravaskulární koagulopatie (dr.Hluší) , trombotické mikroangiopatie (dr. Kořístek), krvácivé komplikace a předávkování antikoagulační léčby (dr. Gumulec).

Společenský večer

Dobře naladěni po "Putování Karakoramem aneb Máme se bát cest do Pákistánu? v podání dr. Ševčíka se ubíráme směrem ke Slavnostnímu otevření kurzu, které se koná v Kongresovém sále. Hostem večera byla Marie Rottrová, jenž spolu s Rock and Roll Band Marcela Woodmana, kteří po Marii Rottrové pokračovali v dobře načatém večeru, nechali málokteré střevíce v sále klidné. Proto po celodenním vyčerpání krátce po půlnoci uleháme a těšíme se, co nás čeká další den tohoto dosud značně vydařeného kurzu.

28. leden

Budík 7:00, po vydařeném společenském večeru vcelku odvážný čas, ale videokonferenční přenosy, které dnes začínají online již v 8:30 si vyžadují naše brzké pracovní nasazení. Po drobných problémech s instalací videokonferenčního zřízení do Galerie, odkud se dnes bude až do 15:00 on-line přenášet, a znovupostavení našeho stánku, jsme se vydali na snídani a poté se začali plně věnovat práci a focení na jednotlivých přednáškách.

28.1.2010, 8:30 - 13:00, Galerie

Ranní blok "Antibiotika jsou přátelé když..." najdete, stejně jako druhý ("Antibiotika jako nepřátelé") a třetí dopolední blok ("Hot topic - léčba primárního ARDS H1N1 etiologie") v sekci Přenosy.

28.1.2010, 10:30 - 12:00, Kongresový sál

Po dopolední přestávce na kávu jsme navštívili zajímavý blok "Paliativní péče v reálné klinické praxi na ARO/JIP" jehož předsedajícími byli dr. Ševčík a dr. Chýlek. Blok, který vyústil v rozsáhlou závěrečnou diskusi, do které se zapojili jak samotní přednášející, tak i řada osobností z publika (viz foto) zahájil dr. Mrozek z Olomouce svým příspěvkem "Doporučení představenstva ČLK - jeho praktické a právní aspekty". Vzápětí předstoupila dr. Pařízková z Hradce Králové s přednáškou "Jak pracovat s nově vzniklým dokumentem týkajícím se paliativní péče na ARO/JIP" a poté dr. Šestáková z Plzně "Paliativní péče v praxi intenzivní medicíny - pohled psychologa", kde mluvila například o psychologických aspektech práce s pacienty a jejich rodinami, nebo o důležitosti vztahu lékař - pacient v dnešní době.

Zakončení tohoto bloku se chopil dr. Kula se zajímavě pojatým názvem své přednášky "Proč je někdy těžké se rozhodnout?".

Závěrem se rozvinula diskuse, kde bylo zmíněno mnoho "věčných" témat týkajících se paliativní péče, se kterými se často na odděleních ARO/JIP setkáváme, jako například "eutanasie ano či ne", "resuscitovat/neresuscitovat", znovu diskutovan vztah lékař - pacient a mnoho dalších.

28.1.2010, 13:30-15:00, Galerie

Metaanalýza, submetaanalýza, koloidy, škroby, albumin,  VISEPa SAFE studie. To byli nejčastěji skloňované termíny, které zazněli během odpoledního bloku "Tekutinová resuscitace - jsou nějaká nová data?". S přednáškami na témata Krystaloidy, Syntetické koloidy, Albumin a Krevní transfuze vystoupili dr. Šrámek z Brna, dr. Kotulák z Prahy, dr. Sklienka z Ostravy a dr. Straževská a dr. Agalarev z Brna. Následovala i diskuze s autory, kterou samozřejmě i spolu s celým blokem najdete na našich stránkách v sekci Přenosy. Shlédnutí doporučujeme všem, kteří se zamýšleli nad tím, jak se prakticky stavět k nekonečnému souboji mezi studiemi o krystaloidech a koloidech.

29.1.2010

Po probuzení jsme posbírali zbytky energie, aby nám pomohly překlenout spánkový deficit, který opravdu vysokým tempem narůstal už od pondělí.  Zjištění, že na instalaci stánku, zapojení veškeré techniky a spuštění dalšího přímého přenosu nám stačí polovina času (díky intenzivnímu čtyřdennímu tréninku), bylo vskutku příjemné.  Posilněni vydatnou snídaní jsme se vrhli do povinností posledního dne. Ten nejdůležitější úkol jsme ale splnili, jako už tradičně můžete shlédnout přednášku, která probíhá právě v těchto minutách v Galerii v sekci Přenosy. Její téma je "Mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě sepse" a na tuto problematiku se podíváme očima mikrobiologa, imunologa, hematologa, radiologa a chirurga.

29.1.2010, Kongresový sál, 10:30 - 11:50

Poslední blok přednášek v hlavním sále patřil  intenzivní péči v neurologii. Zazněli příspěvky, které se věnovaly pacientům v bezvědomí (dr. Hon), klinické manifestaci a významu delirantních stavů (dr. Pařízková), pacientům v komatu či s minimálním vědomím (dr. Petrů) a nejnovějším trendům v léčbě edému mozku (dr. Neiser).

 

29.1.2010, Galerie, 10:30 - 12:10

"Novinky v bezkrevní medicíně" uzavřely čtyřdenní běh přednášek v galerii. Odpověď na otázku "DIC a/nebo TIC?"  nám pomohl najít dr.Čundrle, dr. Ondrášková představila "Rizika allogenní krevní transfuze u septických nemocných", dr. Vokurka se věnoval "Bezkrevní medicíně z pohledu chirurga" a na závěr promluvil dr. Lipina o možnostech efektivní hemostázy v neurochirurgii.


26. 1. 2010 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ
Zpět