Reportáž z X. ročníku Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství

Začátek září znamená pro studenty často neveselý návrat do školních lavic. Pro odborníky v oblasti soudního lékařství a traumatologie je naopak začátek září spojen s mezinárodním kongresem úrazové chirurgie a soudního lékařství. Letos se koná v mikulovském hotelu Galant jubilejní 10. ročník. Jaká zajímavá sdělení během této dvoudenní akce zazněla se dozvíte z reportáže portálu AKUTNĚ.CZ. Pokud byste si chtěli některé přednášky připomenou, většinu naleznete ve sborníku přednášek nyní ve formátu pdf. 

Kongres je tradičně pořádán pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D. a ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MBA. Garanci převzala Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP a Společnost soudního lékařství a toxikologie ČLS JEP. Programový výbor připravil pro účastníky letošního jubilejního ročníku opravdu nabitý program. 

Čtvrtek 6. 9. 2018

9:00 - 9:55 Zahájení kongresu

Poté, co členové předsednictva kongresu dr. Hirt, dr. Mašek, dr. Zeman, dr. Kraus a dr. Zvoníček, přivítali účastníky, předal dr. Vojtíšek jménem děkana lékařské fakulty Masarykovy Univerzity prof. Bareše dvě pamětní medaile za dlouhodobou spolupráci v oboru úrazové chirurgie. Oceněn byl dr. Kitka, přednosta kliniky úrazové chirurgie nemocnice L. Pasteura v Košicích a dr. Vyhnálek z chirugické kliniky Královksé Vinohrady.

První přednáškou se ujal slova dr. Kraus, ředitel FN Brno s krátkým sdělením o stavu lékařů a dostupnosti lékařské péče v Brně a okolí. Následovala p. Mičudová, která informovala o stavu sester, důvodech jejich dlouhodobého nedostatku a možnostech jak tento nedostatek ovlivnit. Na konec úvodního bloku se dr. Cibulka věnoval odbornému zkoumání v oblasti trestního řízení, jeho formách, úvaze o nutnosti přibrání znalce pro trestní řízení a oprávnění tyto rozhodnutí provádět. Zmínil také důležitost rozlišení osoby znalce a svědka a připomněl správné postupy při vyjadřování znalce.

10:00 - 12:00 Přednáškový blok I - soudní lékařství

Dr. Zdarilek zahájil blok soudního lékařství přednáškou o poranění ve smrtelných případech pádů nebo skoků z výšky. Zaměřil se především na rozdělení nejčastějších poranění vedoucích ke smrti, korelaci s užíváním návykových látek a samotné příčiny pádů. Přednášku zakončil kazuistikou případu sebevraha a připomněl nutnost dodržování pracovních předpisů. Poté Dr. Loyka představil kazuistiku pacienta s infikovanou ranou po totální endoprotéze (TEP) kyčleního kloubu a pooperačními komplikacemi vedoucími až k invaliditě III. stupně. Tento případ vedl k žalobě nemocnice a ortopeda, jejichž práce byla posouzena “lege artis” v případě operace TEP, ale “non lege artis” v případě pooperační péče. Dr. Daňková navázala třemi kazuistikami usmrcení hospodářskými zvířaty. Věnovala se zřetelným zevním poraněním (krevní výrony, oděrky, otisky kopyt) a devastujícím poraněním vnitřních orgánů (především zhmoždění plic, laceraci jater, hemoperitoneu) které byly klasifikovány jako bezprostřední příčiny smrti. Následně Dr. Raška prezentoval intoxikaci kyanidy jako součást inhalačního traumatu. Shrnul, jak správně a včas diagnostikovat otravu, management léčby a současná obecná doporučení.

Následoval miniblok ve kterém p. Frišhons, referoval o návštěvě kongresu v Moskvě, o prednáškach které byly na kongresu odprezentovány, exkurzi na klinice soudního lékařství, její výbavě i o kulturním programu zahrnutém na kongresu. Poté Dr. Stoklásková navázala reportem o své návštěvě na klinice soudního lékařství v Palermu přes program Erasmus+. Zmínila zajímavé tamní praktiky při vykonávání soudní pitvy i speciální zaměření práce soudního lékaře na oběti utonutí, které se vyskytují v oblasti častěji kvůli migrační cestě vedoucí z Afriky na Sicílii. V poslední přednášce soudně lékařského bloku pak dr. Špirka prezentoval průřez činností oddělení tkáňových transplantátů národního centra tkání a buněk.  

13:00 - 14:40 Přednáškový blok II - Trauma I - dutinová poranění

Dr.Nestrojil zahájil popolední trauma blok přednáškou o poranění dutiny břišní u polytraumat. Ve svém vstupu se zaměřil na protokol polytraumatu, správnou a především rychlou diferenciální diagnostiku, timing operačního výkonu a nutnost mezioborové spolupráce hlavně ve vztahu k úniku tekutin do třetího prostoru. Jako druhý vystoupil v tomto bloku dr. Kitka, který se v přednášce zabýval příčinami poranění jater a sleziny. Na konkrétních případech předvedl různé možnosti terapie, rozdíly poranění a jejich komplikací u dětí i dospělých. Nakonec připojil lákavou pozvánku do Košic. Další přednáškou navázal dr. Reška o poraněních dutiny břišní od bezpečnostních pásů. Na kazuistikách demostroval, že i přes nevýrazné klinické známky poranění je při autonehodách nutné myslet na přítomnost volné tekutiny v dutině břišní, oběhovou stabilitu a další přidružená poranění od bezpečnostních pásů. Dr. Konečný uzavřel tento miniblok traumat břicha problematikou dvoudobé ruptury sleziny, tedy ruptury, která se symptomaticky projeví odloženě po více než 48 hodinách (tzv. Baudetovo znamení). Ve své přednášce popsal diagnostiku, možnou etiologii i vhodnou terapii. Vše na závěr doplnil několika krátkými kazuistikami. Na úvod druhé části tohoto bloku přednášek, zaměřených na traumatologii hrudníku se dr. Vyhnánek věnoval stabilizaci hrudní stěny u polytraumatu s blokovou zlomeninou žeber, rozšíření jejího indikačního spektra, předoperační rozvaze a kdo je oprávněn tyto výkony provádět. Zmínil rozdílné možnosti operační techniky, především inovované techniky fixace žeberních dlah. Dr. Mašek pokračoval zajímavou kazuistikou herniace plíce při zlomenině žeber. Popsal chirurgické řešení tohoto problému. Na konec bloku se dr. Ivčič zabýval hrudní drenáží a jejími možnými komplikacemi, které ilustroval na kazuistikách. Věnoval se poranění jater, sleziny i srdce a velkých cév při zavádění hrudního drénu. Také informoval o pozdních komplikacích a jak jim předejít správnou volbou a technikou zavádění drénu.

15:00 - 16:45 Přednáškový blok III - Trauma II - končetiny

Dr. Adámková zahájila odpolední blok diskutovaným tématem o odvaze nepodat antibiotika v traumatologii. Věnovala se předúrazové expozici ATB jakožto rizikovému faktoru a následnému vzniku rezistentních kolonií v místě rány. Zmínila také jak by bylo možné omezit nadužívání antibiotik v nemocniční péčí konzultací s příslušným antibiotickým střediskem. Dr. Adámková zdůraznila přetrvávající forenzní rizika pro ošetřující lékaře i po podání antibiotik “pro jistotu” a apelovala na zachování účinnosti antibiotik i pro další generace. Sdělení dr. Pikuly se věnovalo lézím menisku a technikám jejich reparace. Dr. Pikula zběžně rozebral historii terapie, popsal různé druhy lézí i možné komplikace a následně popsal různé techniky sutur menisků. Další přednášející, dr. Kloc, rozebral téma terapie poranění předního zkříženého vazu a LFTA a podrobně popsal operační postup s použitím speciální pásky InternalBrace™. Vyzdvihl pozitiva rychlého hojení a možnosti vrácení se k plné sportovní aktivitě za krátkou dobu, což je ceněno zejména u mladých a aktivních pacientů. Dr. Král se ve své přednášce věnoval indikacím a kontraindikacím déz hlezna hřeby, jakožto řešení komplikací po osteosyntéze. Dr. Rak poté navázal výstupem o artroskopicky provedené artrodéze, které nabízí možné řešení těchto komplikací. Oba řečníci své postupy demonstrovali na několika ilustrativních kazuistikách. Dr.Ira pokračoval podrobným sdělením o zlomeninách klíční kosti. Na začátku připomněl klasifikaci zlomenin a pokračoval porovnáním konzervativní a operační léčby, přičemž upozornil na komplikace konzervativní léčby a vhodné indikace operačního řešení. Blíže vysvětlil různé možnosti osteosyntézy a zhodnotil jejich výhody a nevýhody. Jedinečný pohled na extrakci (nejen) poškozených implantátů z pohledu sálové sestry nám nabídla Mgr. Opálková. Stručně a jasně shrnula timing a indikaci výkonů, spolupráci se zkušenými či začínajícími lékaři i se samotnými pacienty. Dr. Kocourek ve své přednášce shrnul téma periprotetických zlomenin, popsal používané klasifikace a možné techniky operační terapie vysvětlil na konkrétních příkladech. Zdůraznil potřebu zkušeného operačního týmu a upozornil na neustále stoupající charakter incidence těchto zlomenin. Dr. Nestrojil ve své kazuistice zmínil případ zlomeniny femuru s komplikovanou infekcí Klebsiella pneumoniae a následnou refrakturou femuru, která po několika neúspěšných pokusech o osteosyntézy skončila amputací. Mgr. Žváčková se ve své přednášce zabývala možnostmi rehabilitace při posttraumatickém ztuhnutí loketního kloubu. Na začátek vysvětlila proč dochází k omezení rozsahu pohybu a pak shrnula různé metody využívané při rehabilitaci, zdůraznila rizika násilné rehabilitace, a blíže vysvětlila metody statického a dynamického dlahování.

17:00 - 18:00 Přednáškový blok IV. - Varia

Dr. Trč zahájil poslední blok čtvrtečních přednášek o problematice infekcí ran, jejich původcích a léčby pomocí stříbrných iontů s použitím krytí StopBac. Dr. Lipový se v prezentaci zaobíral dermálními náhradami po popáleninových traumatech. Úvodem ukázal možné dostupné dermální náhrady a na kazuistikách předvedl odlišné indikace k jejich použití. Ilustroval výzkum dermálního modelu, který byl prováděn na různých živočišných modelech.  Poslední odborné téma dnešního dne bylo věnovalo problematice reoperací v kraniocerebrálních poranění pro akutní subdurální hematom. Dr. Chrastina nás v úvodu seznámil s možnou etiologií kraniocerebrálních poranění a možných komplikací. Posléze se věnoval skutečnostem, poukazujícím na vyšší riziko komplikací vyžadujících opětovné operační řešení. Dr. Konečný zakončil blok přednáškou o možnostech  elektronizace záznamu intenzivní péče a využívání moderních technologií ve snaze zvýšit efektivitu a snížit náklady na zdravotní péči.

To bylo ze čtvrtečního odborného programu vše, následné kuloární debaty se postupně přesunuly směrem ke společenskému večeru.

pátek 7. 9. 2018

9:00 - 10:45 Přednáškový blok V. - Přednemocniční a urgentní primární péče

Dr. Märzová po krátkém úvodu organizátorů začala ranní blok zajímavým tématem zdravotního zabezpečení filmového festivalu v Karlových Varech, zmínila hlavně počty ošetřených ve spojení s intoxikaci alkoholem a drogami, i hygienickými podmínkami na festivalu. Dr. Popela navázal pracovními úrazy v urgentní medicíně. Jelikož pracovní úrazy tvoří, spolu s dopravními úrazy, významnou část polytraumatizovaných pacientů v péči záchranné služby JMK, prezentoval zde dva zajímavé případy ze své praxe. Na těchto dvou pacientech popsal, jak postupovat v přednemocniční neodkladné péči i u pacientů s pravděpodobně infaustní prognózou a za poněkud ztížených okolních podmínek. Dr. Mezulianík ze ZZS JMK poté prezentoval po roce výsledky dlouhodobé práce ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství ve sledování thorakostomií. Připomněl zásady resuscitace a dalších život zachraňujících výkonů v přednemocniční neodkladné péči. Zdůraznil především lepší účinnost v provedení bilaterální thoraskostomie, než-li hrudní drenáže, u pacientů s polytraumatem. Bc. Novotný poté představil počty a strukturu pacientů ošetřených na oddělení urgentního příjmu FN Brno za několik posledních let. Apeloval na auditorium aby se snažili působit preventivně na pacienty i své okolí. Závěrem zhodnotil nejčastější rizikové jevy končící hospitalizací na jejich pracovišti. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem zůstává  alkohol a to zejména v Jihomoravském kraji. Dr. Vaníčková plynule pokračovala sdělením na téma šokový stav u traumatu a jeho zdánlivě jasné rozdělení. Na kazuistice demonstrovala, že ne vždy je jasné, jaká příčina šok vyvolala, ale naše péče se by se měla ubírat stejným směrem. Terapie by měla směřovat k znovuobnovení a udržení adekvátní dodávky kyslíku tkáním. Slova se poté ujala dr. Ječmínková. Ta se ve svém vstupu věnovala odezvě organismu na polytrauma. Postupně v krátkosti probrala nejdůležitější hormonální kaskády a metabolické pochody, které hrají zásadní roli ve stavu a prognóze polytraumatického pacienta. Dr. Ječmínek se následně věnoval možnostem endovaskulární léčby zejména v dětské traumatologii. Na kazuistikách ilustroval využití endovaskulární embolizace a rekanalizace u dětských pacientů. Poslední přednášku ranního bloku zakončil dr. Knoz rekonstrukcemi defektů dolních končetin se zaměřením na co nejvyšší kvalitu života pacienta po úrazech.

11:00 - 11:45 Přednáškový blok VI. - Trauma III. - páteř, pánev

Dr. Ruber otevřel poslední trauma blok přednáškou o miniinvazivním kombinovaném ošetření zlomenin hrudní páteře. Zaměřil se na polohy pacienta při operacích, které provádí nejčastěji na pravém boku, dále jak minimalizovat bolest pacienta, např. použitím užších trokarů, a možné komplikace, mezi které patří třeba krvácení z uvolněného klipu segmentální cévy. Mgr. Mikešová se ve své prezentaci věnovala problematice dysfagie u pacinetů po operacích krční páteře. Na začátku dysfagii definovala a upozornila na její varovné příznaky. Vysvětlila rozličné možnosti fixace krční páteře a jejich nevýhody. Následně představila fyzioterapeutické metody které se v léčbě dysfagii dají využívat. Na závěr upozornila na důležitost práce v týmu či správné motivace pacienta. Psycholožka Mgr. Pešková se ve své přednášce věnována specifikům psychologie geriatrických pacientů. Potřeby a očekávání pacientů se s věkem mění. Na ošetřující personál klade vysoký věk pacienta odlišné nároky hlavně na komunikaci a aktivizaci. Zároveň jsou tito pacienti náchylnější například k rozvoji deliria. Celý kongres ukončil Dr. Šrám přednáškou o komplikacích, které se mohou vyskytovat v chirurgií pánve. Zmínil problematiku poranění měkkých tkání, při kterých jsou možnosti vnitřní osteosyntézy omezené, vysvětlil možnosti a úskalí zhodnocení stability pánevního kruhu po úraze. Na kazuistice ilustroval problematiku reoperací v pánevní oblasti, upozornil na vytvoření pakloubu při nedostatečné fixaci zlomenin pánve a možnost použití triangulární fixace. Nakonec přednesl kazuistiku vícečetné komplikované reoperace u starší pacientky.

To je z letošního, jubilejního X. ročníku vše. Už teď se můžeme těšit na další ročník a novinky z oborů traumatologie a soudního lékařství. 

 


6. 9. 2018 Tereza Janoušová, Miriam Hricová, Zbyněk Šimek
Mikulov
reportáž
Zpět