Telemedicína 2019

Březen se přehoupl do své druhé poloviny a s sebou přinesl již 15. ročník mezinárodního kongresu informačních technologií ve zdravotnictví Telemedicína Brno 2019. Útočiště kongres tradičně našel v prostředí hotelu Myslivna, publikum tak mohlo zhlédnout nejen přednášky o aktuálních tématech, ale také krásná brněnská panoramata z Kamenného vrchu.

Zahájení kongresu se chopili předsedové prvních dvou bloků, dr. Válek a dr. Mechl. Několika slovy účastníky přivítal také dr. Kraus, ředitel Fakultní nemocnice Brno. 

Úvodní blok otevřel dr. Policar, náměstek pro legislativu a právo MZ ČR. Začal obecným úvodem k problematice osobních dat ve zdravotnické dokumentaci. Za klíčový právní předpis v souvislosti s elektronizací zdravotnictví označil Zákon o zdravotních službách, který doplňují vznikající Zákon o elektronizaci zdravotnictví, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a další právní předpisy nejen z dílny přímo České republiky, ale také z Evropské unie. Není překvapením, že právě GDPR a jeho úprava pro Českou republiku byly dnešními žhavými tématy. Dr. Policar představil několik dílčích částí předpisu, pár slov věnoval také jeho aplikaci při vědeckém výzkumu. Představena byla rovněž novela Zákona o zdravotních službách ve vztahu ke konverzi listinné dokumentace na elektronickou. Se sdělením Dopady GDPR na elektronizaci zdravotnictví vystoupila dr. Tobiášová z Brna. Byla otevřena témata vztahu správce a zpracovatele dat, vyhodnocování rizik při zpracování dat nebo technických a organizačních opatření k jejich ochraně. Téma ochrany citlivých dat je citlivé samo o sobě, iniciovalo tedy po bloku bohatou diskuzi. Druhý blok přednášek zahájil dr. Dušek, který přednesl obsah věcného záměru Zákona o elektronizaci zdravotnictví. Jmenoval tři nosné principy vznikajícího zákona, konkrétně tedy důraz na ochranu osobních údajů, digitální přívětivost legislativy a připravenost infrastruktury pro zmiňovaný zákon. V několika slovech představil také vizi nového Národního zdravotnického informačního systému. Dalším řečníkem se stala dr. Těšitelová. Z jejích úst zaznělo, co ještě chybí v právní úpravě pro zajištění reálné funkčnosti elektronického zdravotnictví. Integrované datové rozhraní resortu (IDRR) představil ing. Blaha. IDRR popsal jako zcela nezbytnou technickou infrastrukturu elektronického zdravotnictví, která má úzkou vazbu na již mnohokrát zmiňovaný Zákon o elektronizaci zdravotnictví.

Po nezbytném občerstvení zahájil odpolední blok přednášek ing. Zeman sdělením Standardy elektronického zdravotnictví a plán činnosti Národního centra elektronického zdravotnictví. Do problematiky identitních prostředků zdravotnických pracovníků nás zasvětil dr. Klimeš, který nastínil metody vzdáleného ověřování identity osob a různé aspekty jejich využívání. Blok uzavíral dr. Vyzula, který představil celkový koncept E-Health a zejména jeho směřování v blízkém i vzdálenějším čase. Od tématu osobních údajů a ověřování identit se v posledním bloku letošního kongresu poněkud odchýlil dr. Spitzer, auditoriu přinesl sdělení Teleradiologie ve světle radiologických standardů nynějších a očekávatelných budoucích. Ve své prezentaci se odrážel od nového Věstníku MZ ČR a konkrétně kapitoly Národní radiologické standardy pro skiagrafii u dospělých. Popsal rozdíly oproti předchozím vydáním a jejich vliv na telemedicínu. Zdůraznil také nutnost zachování humánnosti v telemedicíně, její kontroly a řízení. Softwarovou platformu syngo.via pro prohlížení obrazových dat v mobilní aplikaci předvedl ing. Bartl. V oblasti technologií se pohyboval i ing. Vondráček, který představil řešení pro zobrazování dat ve zdravotnictví. V poslední přednášce letošního ročníku kongresu jsme se s bc. Kolouchem vrátili k tématu GDPR. Po obecném úvodu do problematiky byla představena platforma Dr. Sejf, která umožňuje sdílení zdravotnické dokumentace právě v souladu s GDPR.

Tímto byl letošní kongres prohlášen za ukončený a my se už nyní těšíme, jaká sdělení přinese další ročník.

 


18. 3. 2019 Daniel Barvík
Telemedicína
rerpotáž
Zpět