Reportáž z VII. Kongresu traumatologie a muskuloskeletální raiologie

Brněnský hotel Myslivna se stal opět místem setkání traumatologů a radiologů z širokého okolí. 4. a 5. dubna 2019 se zde konal již VII. ročník Kongresu traumatologie a muskuloskeletální radiologie, na který přinesl top novinky v oboru.

Hlavními tématy tohoto dvoudenního kongresu se letos staly „Urgentní radiologie - protokoly a  postupy, Kyčelní kloub - typy postižení, zobrazování, interdisciplinární spolupráce, Intervenční radiologie a Kazuistiky, varia“.

4.4.2019

10:00-11:30 Trauma pánve

Maraton přednášek zahájila dr. Vaníčková, která shrnula management poranění pánve z pohledu intenzivisty na urgentním příjmu. Zdůraznila, že trauma pánve je téměř vždy spojeno s masivním krvácením, které je až v 90 % z venózních plexů. Poranění pánve spjaté s šokovým stavem má více než 50% mortalitu. Představila nové evropské doporučení masivního krvácení, která klade důraz na časnou diagnostiku a časné zahájení terapie. Dle nového doporučení se celotělové CT vyšetření s kontrastní látkou dostalo nad protokol FAST, vždy však záleží na stavu pacienta a možnostech pracoviště. Zmínila také momentální boom ve využití tzv. point of care testů, které umožní rychlou diagnostiku koagulopatií přímo u lůžka pacienta, metodu ROTEM a RADIOMETER. Upozornila, že je nutné myslet na udržování normotermie traumatizovaného pacienta, jelikož se na tento bod často zapomíná. Dále je upřednostňována cílená hemosubstituce dle výsledků tzv. point of care testů, což snižuje rizika spojená s podáním transfúzních přípravků. Nově se v doporučení mluví o použití balónkového okluzoru zaváděného přes femorální tepnu, jako rescue metody krátkodobého stavění krvácení. Význam CT při ošetření poranění pánve a pohled traumatologa na poranění pánve přidal dr. Mašek. Kladl důraz na komunikaci s radiologem, kterému musí traumatolog podat informace o mechanismu úrazu a očekávaných poraněních. Shrnul principy chirurgické kontroly krvácení, využití tamponády, zevní fixace a pánevní svorky. Definitivní osteosyntéza se provádí až po úpravě koagulačních parametrů do týdne od úrazu. Vyzdvihl výhody pánevního pásu, zejména u poranění typu open book. Závěr prvního bloku si vzala na starosti dr. Křikavová a ve svém výstupu obecně shrnula zobrazovací metody při poranění pánve. Krom CT, RTG a ultrasonografie je možné využití magnetické rezonance, zejména při podezření na poranění nervových struktur. Zmínila některé typy fraktury pánve typické pro určité věkové kategorie, jako například avulzní fraktury u adolescentů. Při popisu RTG snímku pánve  je nutný systematický přístup, pátrat po asymetriích, lomných liniích a rozšířený syndesmóz. 

12:00 - 13:30 Trauma pánve II.

Po kávové přestávce vystoupil dr. Foukal, který se věnoval poranění vývodných močových cest při traumatech pánve a využitím uroradiologických metod. Přibližně 10 % pacientů s poraněním pánve má současně poraněné vývodné močové cesty. Standardní protokoly CT nejsou na vývodné močové cesty zaměřeny. Intravenózní vylučovací urografie byla zcela nahrazena CT s vylučovací fází v detekci poranění ureteru a kalichopánvičkového systému. Pro detekci poranění močového měchýře, které se projevují zejména hematurií a suprapubickou bolestí, doporučuje použití cystografie eventuálně CT cystografii. U mužů je nutné současně myslet na poranění prostaty. S poraněním uretry se setkáváme spíše u mužů, kdy bývá poraněna fragmentem stydké kosti. Navázal dr. Hustý s příspěvkem o radiologických intervenčních výkonech u traumatu pánve. Věnoval se zejména embolizačním výkonům, jejichž cílem je zástava krvácení. Před samotným výkonem má zásadní význam provedení CT angiografie. Přístup volíme z arteria femoralis communis. Embolizace krvácející tepny je indikována při přetrvávajícím významném krvácení i po chirurgickém ošetření. Úspěšnost embolizace je 85 - 95%. Dr. Kadaňka vnesl pohled neurologa a představil problematiku postižení pánevního dna. Krom klinického neurologického vyšetření mohou neurologové při diagnostice dále nabídnout jehlovou elektromyografii análního svěrače nebo vyšetření bulbokavernózního reflexu. Možná je také kondukční studie nervus pudendus, indikována zejména při syndromu kaudy, mišního konu nebo fraktur bederních obratlů.

14:30 - 16:00 Kyčel - trauma

Potom, co se posluchači občerstvili výborným obědem, odstartoval odpolední blok přednášek věnovaný traumatu kyčle. Zahájila jej dr. Miklošová příspěvkem věnujícím se zobrazovacím metodám při poranění kyčle. V první době po úrazu se využívá především RTG jako metoda první volby. CT vyšetření, to je indikováno vždy po repozici luxaci kyčle. Současné principy a možnosti hřebování fraktur prezentoval dr. Mašek. Upozornil, že předvrtávání při zavádění fixačních materiálů do kostí se neprovádí u polytraumat, otevřených fraktur nebo těhotných žen z důvodu zvýšeného rizika trombembolie. Po osteosyntéze je nutná, zejména u starých pacientů, okamžitá vertikalizace a rehabilitace jako prevence dalších přidružených komplikací, které plynou z imobilizace. Nakonec uvedl pár kazuistik špatně provedených osteosyntéz, na kterých vysvětlil, jak a proč je důležité jednotlivé fixační materiály používat správně. Blok zakončila dr. Skotáková přednáškou o kyčelním kloubu u dětí. Fraktury kyčelního kloubu jsou u dětí vzácné, spíše se v praxi setkáváme s bolestivým kyčelním kloubem. Zcela nezastupitelnou metodou u neosifikovaného dětského skeletu je ultrasonografické vyšetření. Umožňuje detekovat kloubní výpotek již 0,5 ml. Seznámila obecentsvo s typickým dětský onemocněním kyčelního kloubu - morbus Perhes. U této choroby se pořád využívá klasická artrografie pro zhodnocení tvaru hlavice a acetabula před operací. Často používanou metodou v diagnostice onemocnění kyčelního kloubu a pánve je nukleární magnetická rezonance, CT se indikuje spíše pro klasifikaci zlomenin, diagnostiku osteoidu a osteomu.

16:30 - 18:00 Kyčel - degenerativní změny

Tématem posledního bloku byly degenerativní změny kyčle. Dr. Kopřivová věnovala hodnocení prostého RTG snímku kyčelního kloubu, jelikož coxatróza je nejčastějším důvodem k snímkování kyčle u dospělého pacienta. CT vyšetření je indikováno zejména k vyloučení traumatických změn v terénu pokročilé artrózy a zhodnocení známek uvolnění totální endoprotézy. Plynule navázala dr. Šprláková - Puková, která prezentovala možnosti MR a MR atrografie kyčelního kloubu, které nabývají v současné době ještě většího významu. Přímá MR artrografie umožňuje lépe zhodnotit oblast labra a femoroacetabulární impigement syndrom. Velmi opodstatněné je využití MR v diagnostice avaskulární nekrózy hlavice femuru. Pohledem ortopeda na degenerativní změny kyčle přispěl dr. Vališ, který uvedl specifika artroskopie kyčelního kloubu, moderní metody s dynamickým rozvojem. Pro velkou vrstvu tkání nad kloubem je nutné použití delších nástrojů. Pozor si operatér musí dát na poranění sedacího nervu, který probíhá v blízkosti acetabula. Nakonec shrnul indikace, kdy se artroskopie kyčelního kloubu využívá. Dr. Burda seznámil auditorium s předoperačním plánováním primoimplantace a revize TEP kyčelního kloubu. Vždy je nutné provést předozadní snímek kyčelního kloubu i předozadní snímek pánve. Zmínil různé parametry a úhly, které je potřeba ze snímků zhodnotit jako prevence nestejné délky končetin nebo pooperačních luxací. Na závěr vystoupil dr. Ženčica s problematikou periprotetických fraktur totální endoprotézy kyčelních kloubů. Tyto fraktury vznikají nejčastěji 2 až 4 roky po primoimplantaci. Jako rizikové faktory se jeví zejména vyšší věk pacientů, osteoporóza, obezita nebo užívání steroidů. Následně se věnoval algoritmus ošetření jednotlivých typů těchto zlomenin. 

5.4.2019

8:30-10:00 Intervence

Druhý kongresový den zahájil dr. Ryška blok věnovaný intervencím příspěvkem týkajícím se technických aspektů zavádění PRT z hlediska radiační zátěže pacientů. Zmínil možnosti ošetření nervového kořene a facetového syndromu, představil nové postupy v ošetření a optimalizaci vyšetřovacích postupů. Dr. Křístek mluvil o cementoplastice u onkologických pacientů, která se využívá nejen jako kurativní metoda, ale také paliativní léčba a řešení komplikací po onkologické léčbě. Výhodou je také kombinace cementoplastiky s nejrůznějšími ablačními metodami. Analgetický účinek cementoplastiky je 73 - 100% a nastupuje do jedné až dvou hodin po výkonu. Nakonec upozornil, že tato metoda se využívá pouze u pánve a páteře, nikoliv u dlouhých kostí. Dr.  Neubauer pokračoval s přednáškou o možnostech termoablace benigních kostních lézí, zejména velice bolestivého osteoidního osteomu. Na několika kazuistikách prezentoval výsledky léčby svých pacientů. Posledním tématem před přestávkou byla vertebroplastika v podání dr. Kinštové. Tato metoda se používá zejména v léčbě osteoporotických kompresních fraktur, únavových zlomenin křížové kosti nebo obratlových malignitách. Uvedla, jak musíme pacienta před výkonem připravit a nadále se zabývala technickým provedením vertebroplastiky. Výsledkem metody je ústup imobilizačních bolestí až u 97 % pacientů.

10:30-12:00 Kazuistiky, varia

Poslední přednáškový blok odstartovala dr. Cibulková. Představila zajímavé kazuistiky dvou pacientek s pigmentovanou vilonodulární synovitidou v kyčelním kloubu, ačkoliv se toto maligní onemocnění vyskytuje až v 80 % v kloubu kolenním. Také zmínila rozdíly mezi osteoidním osteomem a osteoblastomem na snímcích z MR. Zobrazení orientace jamky kyčelního kloubu po totální endoprotéze kyčelního kloubu přiblížil Dr. Hořák. Zdůraznil, že správná inklinace kyčelního kloubu je 40 - 45 stupňů, což snižuje riziko otěru, luxace a vzniku impigement syndromu. Kazuistiky týkající se fraktur kolenního kloubu prezentoval dr. Hložanka, kdy srovnával zejména korelace nálezů na RTG a CT snímcích. Upozornil na hledání vedlejších známek traumatu na snímcích, jako je výskyt tekutiny a elevace tukových těles. Plynule navázal dr. Gerstberger s kazuistikami, kdy bylo využíváno PET MR vyšetření v diagnostice patologických procesů pánve a kloubů. Na nenápadná traumata kyčelního kloubu se zaměřil dr. Jůza. Jedna z jeho kazuistik se věnovala osmnáctiletému chlapci po pádu z výše, kdy byla zjištěna fraktura L2 obratle, distální fibuly a patní kosti. V rámci mechanismu úrazu byl ještě proveden prostý RTG snímek pánve, kdy nalezeny drobné nepravidelnosti pánevního skeletu a po provedení CT byla zjištěna okultní fraktura.

Závěrem dr. Mechl poděkoval všem sponzorům, přednášejícím i posluchačům a popřál všem šťastnou cestu do svých domovů. Velké díky patří organizačnímu a programovému výboru, který pro nás připravil dva dny plné zajímavých novinek a my už se můžeme jen těšit na další ročník této vzdělávací akce.

 


4. 4. 2019 Tereza Musilová
kongres
reportáž
Zpět