Obtížné zajištění dýchacích cest v těhotenství


Obtížné zajištění dýchacích cest v těhotenství představuje život ohrožující situaci nejen pro rodičku, ale také pro plod. Ve třetím trimestru těhotenství se zvyšuje riziko obtížného zajištění až desetkrát oproti netěhotné populaci. Proto je nutné obtížné zajištění dýchacích cest včas rozpoznat, rychle postupovat a zajistit dostatečnou ventilaci, jinak hrozí závažné důsledky jako hypoxické poškození mozku, smrt plodu nebo matky. Tento algoritmus vám nabídne možnost řešit dvě situace obtížného zajištění dýchacích cest. V každé situaci použijeme rozdílné myorelaxans.

2020
obtížné zajištění dýchacích cest
těhotenství
sugammadex
difficult airway management
Zveřejněno: 8.5.2020

Recenze

MUDr. Christian Kufa
Ordinář pro gynekologii a porodnictví, KARIM FN Ostrava a LF OU

Riziko obtížného zajištění dýchacích cest je příčinou oprávněných obav každého anesteziologa. V případě těhotné jsou pak na místě obavy dvojnásobné, neboť dochází k ohrožení života a zdraví nejen vlastní těhotné ale i plodu. Proto je více než namístě, aby postup pro urgentní zajištění dýchacích cest u těhotné zvládal rutinně a spolehlivě každý anesteziolog. Tento algoritmus nám nabízí reálnou situaci, kdy je třeba jednat správně a rychle pro zajištění maximální bezpečnosti při zajišťování dýchacích cest u gravidní pacientky podstupující akutní či urgentní výkon. Algoritmus nás provádí bod po bodu rozhodovacím procesem u konkrétní pacientky a v přehledné a jednoduché formě umožňuje zopakovat si a zkontrolovat správnost základních postupů, které užíváme v každodenní praxi.

Zdroje

HENLÍN, Tomáš. Obtížné zajištění dýchacích cest u dospělých a u dětí; nový doporučený postup ČSARIM. Anesteziologie a intenzivní medicína [online]. 2019, 30(3-4), 115 [cit. 2020-03-22]. ISSN 1214-2158. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/anesteziologie-intenzivni-medicina/2019-3-4-2/obtizne-zajisteni-dychacich-cest-u-dospelych-a-u-deti-novy-doporuceny-postup-csarim-118452

ADAMUS, Milan. Monitorování svalové relaxace. Anesteziologie & intenzivní medicína [online]. 2012, 23(3), 156-162 [cit. 2020-03-22]. ISSN 1214-2158. Dostupné z: http://www.prolekare.cz/anesteziologie-intenzivni-medicina-archiv-cisel

PAŘÍZEK, Antonín. Analgezie a anestezie v porodnictví. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2012. ISBN 978-80-7262-893-3.

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Obtížná intubace

Algoritmy