Ketoacidóza


Tento algoritmus vás na konkrétním případu seznámí s častou komplikací nemocných s diabetes mellitus 1. typu – diabetickou ketoacidózou. Ta, narozdíl od méně častých ketoacidóz (alkoholické či starvační), představuje akutní, život ohrožující stav, který je způsoben přítomností ketolátek v krvi. Její léčba má svá specifika a úskalí, jejichž znalost je stěžejní pro úspěšnou terapii. Algoritmus seznámí řešitele s typickými příznaky, provede jej léčbou se zaměřením na řešení nejčastějších komplikací a uvede způsoby prevence dalšího takového stavu.

2021
inzulin
cukrovka
diabetes mellitus
hyperkalemie
acidóza
ketolátky
Zveřejněno: 9.8.2021

Recenze

MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.
Lékař Jednotky intenzivní péče I. interní kliniky fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň

Diabetická ketoacidóza (DKA) je jednou z nejčastějších komplikací diabetu mellitu a jedním z nejčastějších důvodů akutní návštěvy urgentního příjmu u diabetiků. Je-li ponechána neléčená, je zatížena vysokou mortalitou. Naopak správně léčená má excelentní prognózu. Předkládaný algoritmus názorně umožňuje pochopit nejen patofyziologii DKA, ale především shrnuje základní kroky v léčbě. Zdůrazňuje možná úskalí vzniklých elektrolytových dysbalancí a důležitost jejich včasného a adekvátního řešení.

Zdroje

FARKAS, Josh. Anatomy of a DKA resuscitation. The Internet Book of Critical Care [online]. Vermont: Farkas, 2016 [cit. 2021-6-16]. Dostupné z: https://emcrit.org/ibcc/dka/

FARKAS, Josh. Diagnosis of metabolic acid-base disorders. The Internet Book of Critical Care [online]. Vermont: Farkas, 2019 [cit. 2021-6-16]. Dostupné z: https://emcrit.org/ibcc/ph/

ARONSON, Peter S. a Gerhard GIEBISCH. Effects of pH on Potassium: New Explanations for Old Observations. Journal of the American Society of Nephrology [online]. 2011, 22(11), 1981-1989 [cit. 2021-6-17]. ISSN 1046-6673. Dostupné z: doi:10.1681/ASN.2011040414

SHIRANI, Farhad, Reza SALEHI, Afsoon E. NAINI, Reza AZIZKHANI a Ali GHOLAMREZAEI. The effects of hypotension on differences between the results of simultaneous venous and arterial blood gas analysis. Journal of Research in Medical Sciences [online]. 2011, 16(2), 188-194 [cit. 2021-6-17]. ISSN 1735-7136. Dostupné z: http://jrms.mui.ac.ir/index.php/jrms/article/view/6587/2562

MARINO, Paul L. The ICU Book. 3rd ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 2007. ISBN 978-0781748025

ŠEVČÍK, Pavel a Martin MATĚJOVIČ, ed. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 9788074920660

MALÁSKA, Jan, Jan STAŠEK, Milan KRATOCHVÍL a Václav ZVONÍČEK. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, [2020]. Jessenius. ISBN 978-80-7345-675-7

Související algoritmy

Algoritmy