On-line reportáž z III. Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství

On-line reportáž z III. Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství

1. 9. 2011 Kosinová Martina, Štourač Petr

Kongres je pořádán pod záštitou předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové, děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc., ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MBA a ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Petra Košky, MBA. Garanci převzala Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP.

1.9.2011

Probuzení do krásného podzimního rána s výhledem na krásy mikulovského okolí z oken hotelu Galant, kde se koná již třetí ročník mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství, bylo startem do dne zajisté plného zajímavých sdělení.

9:30 Zahájení kongresu

Na kongresu nás přivítali zvaní hosté a zástupci pořádajících institucí doc. MUDr. Mašek, CSc., prof. MUDr. Hirt, CSc., JUDr. Brožová, Doc. MUDr. Veverková, Ph.D., prof. MUDr. Kitka, Ph.D., doc. MUDr. Pleva CSc.. Prim. MUDr. Nestrojil, CSc. v závěru obeznámil všechny přednášející a posluchače s organizačními pokyny a představil portál www.akutne.cz, kde naleznete jak tuto reportáž, tak videokonferenční přenos a po skončení kongresu i přednášky ve formátu pdf.

10:00 - 12:00 Přednáškový blok I. - Dutiny

Dr. Smrčka uvedl první blok přednášek týkající se dutinových poranění. Jako první vystoupil dr. Vyhnálek se sdělením Současné indikace chirurgické intervence u tupého a penetrujícího poranění hrudníku. Následoval dr. Mašek s Benefity stabilizace hrudní stěny, kde zdůrazňoval především nutnost správného načasování stabilizace hrudní stěny, a to ideálně do 48 hodin. Dále pokračoval dr. Kitka s Tupými poraněními hrudníku a operační léčbou nestabilního hrudníku. Sdělení dr. Gimunové s tématem Úskalí polytraumatu - poranění pankreatu. Dr. Podlaha přednesl Hlavní příčiny krvácení do retroperitonea, kde se věnoval především problematice angiochirurgické při iatrogenním, traumatickém či tumorovém poranění cév. Úspěchy a neúspěchy při léčbě poranění oblouku aorty představil dr. Šír ukázkovým použítím kazuistik dvou pacientů polytraumat s disekcí aorty. V tomto bloku také zaznělo několik sdělení ohledně polytraumatizovaných pacientů z pohledu sester. Dr. Juráň nás obeznámil s fakty kolem dekompresní kraniektomie u traumat mozku. Rozebíral zde především indikace k DK, a to klinický stav, CT nález, monitoring a peroperační nález. Dr. Smrčka hovořil o Monitoringu a neurointenzivní péči o pacienta po nitrolebním poranění, která musí být především aktivní, včas zahájená, dynamická a kontinuální. Stereotaktickou operaci traumatických intracerebrálních hematomů přednesl dr. Chrastina. Následoval dr. Novák s Možnostmi neuroendoskopie u nemocných s poúrazovým hydrocefalem. Kombinace poranění obličejového skeletu a zlomenin stehna a bérce jako příčina těžkého hypovolemického šoku přednesl jako poslední přednášku dopoledního bloku dr. Konečný.

13:00 - 14:50 Přednáškový blok II. - Urgent I.

Po výborném obědě a za neutuchajícího slunečného počasí se opět nacházíme v přednáškovém sále Aurelius k vyslyšení dalšího tematického bloku, který se tentokráte bude věnovat urgentní medicíně. Dr. Šeblová představila obor urgentní medicína jakožto obor třetího tisíciletí a jeho mezioborovou pozici. Zdůraznila důležitost správného postupu již od přednemocniční fáze péče o akutního pacienta, a to správné určení cílového pracoviště, neustálá retriage jak v přednemocniční, tak nemocniční fázi a stanovování pracovní a definitivní diagnózy. Oddělení urgentního příjmu KARIM, jakožto opěrný bod TC FN Brno, jeho výstavbu a aktuální provozní možnosti představila Mgr. Flajšingrová. Následovalo také představení specifik urgentního příjmu ve velkém zdravotnickém zařízení - zkušenosti z FN Olomouc z pohledu středně zdravotnického personálu. Další přednáškou dr. Dolečka byl představen systém EMOFF a jeho nové funkce. Jaké je dnes postavení okresní nemocnice v komplexní přednemocniční a nemocniční péči u traumat objasnila svou prezentací dr. Smékalová. Dalším urgentním příjmem k představení byl UP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem z úst dr. Bednářové. Asi celá aula byla nejvíce překvapena videozáznamy, které byly součástí prezentace a zobrazovali "denní chleba" ústeckých lékařů, a to až neuvěřitelnou agresivitu tamních pacientů. Management a timing ošetření těžkých traumat na urgentním příjmu traumacentra - zkušenosti z FN olomouc 2005 - 2011 přednesl dr. Hubáček. Ztrátová poranění končetin na OUP TC FN Brno přednesla N. Ševčíková a to včetně zapojené kazuistiky a bohaté obrazové dokumentace. Následovali dva příspěvky z FN Ostrava Demage control traumatology na urgentním příjmu FN Ostrava - kde to vázne a Demage control resuscitation v podmínkách FN Ostrava v podání dr. Jelena a dr. Ječmínkové. Zda je mechanismus úrazu indikací k akutnímu provedení 3 dutinového CT u triáž pozitivního pacienta, se snažil ve svém sdělení objasnit dr. Krtička. Porovnával zde benefity a negativa nejrůznějších zobrazovacích metod a jejich využitelnost v rámci urgentního vyšetření a například prediktivitu pozitivního vyšetření 3 dutinového CT u různých mechanizmů úrazu. Na závěr urgentního bloku přednesl dr. Kvasnička kazuistiku z komplexní péče o polytraumata v TC FN Brno. Největší ohlas měla v závěrečné diskuzi přednáška dr. Krtičky, který byl téměř k roztrhání vzhledem ke kontroverzním studiím, které z jeho úst zazněli ohledně radiologické zátěže celotělového CT.

15:10 - 17:00 Přednáškový blok III. - Soudní

Z časových důvodů byla oproti avízovanému programu předřazena přednáška dr. Prudila týkající se Postavení a úkolů soudního znalce v trestním řízení. Ostře kritizoval přidělování znaleckých posudků soudním lékařům v případech, které se týkají jiné odbornosti. Následovala přednáška "Vitium Artis" - hodnocení některých nezdarů v chirurgii, které se namísto jubilujícícho dr. Dudy ujal dr. Loyka a nastolil mnoho otazníků v posuzování odpovědnosti lékařů. Posléze uvedl přednášku svého nejlepšího žáka dr. Vitovjáka, který představil některá úskalí práce znalce odvozené z reálné praxe. Dr. Jelen přinesl otřesné svědectví o syndromu týraného dítěte a nutnosti jeho ohlášení. Dokumentující fotografie a vysoké počty uváděných případů šokovaly i zkušené auditorium. Následně dr. Vlčková vtipnou formou dokladovala nepřesnosti v dokumentaci, které mohou být v některých případech pro pacienta i lékaře fatální. Tématům a úskalím revizní maxilofaciální chirurgie se obsáhle věnoval dr. Pospíšil. Některé zdokumentované případy budily až zdání zázraku. Noční můře perioperačních týmů, úmrtí v průběhu operace se věnoval dr. Galbavý. Představitelka státnho zastupitelství dr. Eichlerová poukázala na další aspekty znaleckých posudků a na závěr přehledně představila klíčové údaje, které by v posudcích neměly chybět. Pokračování své přednášky z loňského roku a úskalí spolupráce Policie ČR a lékaře představil Mgr. Krejčí. Nepřehledným lesem znalců, znaleckých ústavů, zpracovatelů a znaleckých komisí nás provedl v hezkém sdělení dr. Vojtíšek. Zajímavou kazuistiku neobvyklého tvaru výstřelového otvoru u sebevraždy brokovnicí prezentoval dr. Krajsa. Smutný osud nadějné metody implantace chondrograftů dokladoval dr. Handl. Univerzitu obrany zastupoval dr. Urbánek a poutavou multimediální formou představil projekt vyhodnocování a predikce teroristických hrozeb a jejich dopad na zdraví obyvatelstva. Mementem budiž skutečnost, že dle předvedených simulací se nelze před výbuchem v metru ukrýt a během pár milisekund dojde k více než 50% mortalitě. Tečku za odpoledním blokem udělal svým poutavým sdělením dr. Fialka. Upozornil na nebezpečí tupých bodných poranění větvemi, které dokladoval dvěmi kazuistikami. Předsedkyně Nejvyššího soudu dr. Brožová v následné diskuzi seznámila auditorium s aktuálním stavem přípravy nového zákona o znalcích. Sama vyjádřila určité pochybnosti o nynějším znění, u kterého právě skončilo připomínkové řízení.

17:20 - 18:50 Přednáškový blok IV. - Varia I.

Podvečerní blok zahajuje dr. Kazda sdělením výsledků terapie zlomeniny zubu čepovce. Následují sdělení zástupkyně Spinální jednotky FN Brno, která velmi přehledně prochází fáze, kterými prochází pacient po úraze páteře. Další přednášku věnuje i možnostem sociálního kontaktu paraplegických pacientů v rámci sdružení ParaCENTRUM, které napomáhá s komplexním poradenstvím a celoživotní pomocí. V dalším sdělení představuje dr. Chaloupka některé neúspěchy, které však naštěstí neměly vliv na život pacienta. Následně dr. Ženčica upozorňuje, že v konzervativní terapii poranění O-C přechodu má své stálé místo HALO vesta, což dokladuje zajímavou kazuistikou. Dr. Šrám seznámil přítomné v komplexním sdělení s nebezpečnými úrazy pánve a možnými komplikacemi, které dokumentoval na vlastním souboru ošetřených pacientů. Dalšími úskalími poranění pánve nás provedl dr. Ruber, poukázal na význam dodržování zásad Damage Control Surgery i při tomto typu poranění. Pánevní blok uzavřel dr. Ječmínek, který představil svůj soubor pacientů s tímto typem poranění. Dr. Reška představuje kazuistikou polytraumatizovaného pacienta metodu léčby rozsáhlé devastující rány negativním tlakem. Své zkušenosti s podtlakovými systémy představil dr. Petráš. Tečkou za zajímavým dnem plným užitečných informací bylo sdělení dr. Nestrojila, který jasně zdůraznil rizikovost zimních sportů a vyjmenoval jevy, které vedou k vyšší úrazovosti při lyžování a snowboardingu.

Společenský večer - Zámek Mikulov 20:00 - 24:00

K životu na zámku, mám jednu poznámku, není tu neveselo, není tu truchlivo... A opravdu již ode dveří historického sálu nás uvítala příjemná společnost, stoly přeplněné pochutinami a skvěle hrající kapela. Co víc si po náročném kongresovém dni přát?

2.9. 2011

9:00 - 10:50 Přednáškový blok V. - Urgent II.

Probuzení do zářivého zářijového rána bylo nádherné a naladilo účastníky k zaplnění sálu. Svojí přednáškou zahájila tento blok dr. Tesařová, která představila jedno z největších pracovišť transfúzní služby ČR a její návaznost na Traumacentrum FN Brno. Zdůraznila význam PCR analýzy, která odhalila jinak neodhalitelnou pozitivitu na hepatitidu B dárce. Novinky u traumatem indukované koagulopatii přednesla dr. Ondrášková. Význam traumaplánu zdůraznil na reálném modelu dr. Avenarius. Dokumentoval nácvik hromadného neštěstí a jeho některá úskalí. Dr. Bednářová vysvětlila možnosti a především výhody monitorace natriuretického peptidu v rámci diferenciální diagnostiky dušnusti na urgentním příjmu, kdy je s výhodou např. vyšetření u pacientů s plicní embolií. Dr. Kunášek nás na příkladu pacienta s poruchou vědomí a tržnou ranou lbi v pravděpodobné ebrietě obeznámil s metabolickými příčinami poruchy vědomí v PNP, konkrétně těžkým metabolickým rozvratem u chronického ethilika. S ekonomickými aspekty chodu oddělení urgentního příjmu, respektive příjmového oddělení, nás obeznámil dr. Jelen z ostravského oddělení centrálního příjmu. Zdaleka ne poprvé zde zazněla nutnost správného primárního transportu traumatizovaného pacienta a časového faktoru při jeho ošetření, tentokráte z úst dr. Mišičky, který se věnoval časným úmrtím na Emergency po traumatech. Co přináší urgentní příjem zdravotnickému zařízení a co ZZS sdělila dr. Labonková, tématicky navazoval dr. Kubíček sdělením, co očekává ZZS od urgentního příjmu. Jaká je šance na přežití? To je otázka na kterou se snažila ve svém sdělení odpovědět dr. Tauchmanová, a to skrze 11 stručných kazuistik s fatálním koncem pro pacienty, kde jsme měli možnost vidět, jak záludné může být stanovování diagnoz v terénu a jak často se lékař v takovém případě může zmýlit. Následující kazuistiku polytraumatizovaného pacienta po pádu z výšky opět s fatálním koncem přednesl dr. Jaššo. Klíčovými momenty zásahu ZZS při traumatu nás provedl dr. Knor a situaci dokladoval bohatým multimediálním materiálem. Bc. Gehrová poukázala na psychologický aspekt zvládání krizových situací a zdůraznila velkou zátěž pro zasahující personál. Psychologická intervence bývá často podceňována, přesto o její důležitosti nelze pochybovat. Následovala bohatá diskuze k řečenému, což učinilo příjemnou tečku za ranním blokem.

11:10 - 13:00 Přednáškový blok VI. - Varia II.

Další blok zahájila skvělá přednáška dr. Sase, která dokumentuje snahu o depaušalizaci podání kortikoidů u míšního traumatu. Brněnští autoři vyvinuli velké úsilí při komunikaci s odbornými společnostmi. Kritický náhled na dogma, za které jistě podání kortikoidů, které nebylo nikdy opodstatněno klinickým ani publikačním výsledkem, můžeme směle považovat. Dalším autorem je dr. Sviták, který dokladuje možnosti preparátu NovoSeven v jeho stále ještě off-label indikaci. Zásady komplexního ošetření ztrátových poranění připomenul dr. Suk. Následně ve dvou sděleních seznámil auditorium dr. Vřeský s problematikou defektů stěny břišní a možných řešení těchto situací. Zajímavými kazuistikami dokladoval dr. März problematiku zlomenin distální části bérce a jejich obtížnou terapii. Smrtelná poranění hrudníku po vražedných útocích s velkým podílem alkoholu představil dr. Šidlo. Několik kazuistik srážek motocyklistů se smrtelným průběhem demonstrovali dr. Ďatko z Brna a dr. Šafr z Hradce Králové. Ústředním tématem dalších sdělení byl abusus alkoholu a drog a jejich vliv na úrazovost a náklady na péči. Dr. Nestrojil i dr. Béreš se shodli, že alkohol má velký vliv na úrazovost a možnou prevencí by se mohla stát finanční spoluúčast na nákladné léčbě. Následně dr. Vojtaník představil komplexní spektrum artroskopických výkonů, které poskytuje FN Brno. V nastoleném trendu pokračoval dr. Pikula ze stejného pracoviště, který přítomné seznámil s řešením zlomenin humeru. S výsledky prodlužování femurů u dětí seznámila dr. Kaiser Šrámková. Pohled traumatologa na komoci mozkovou přinesl dr. Nekuda. Definitivní tečku za skvěle naplněnými dvěma dny vytváří dr. Pavlacký kazuistickým sdělením u těžce polytraumatizovaného pacienta s ISS 50. Závěrečnou zdravici přednesl dr. Jelen a pozval přítomné na setkání na ww.akutne.cz. Podzimní slunce doprovázelo rámujíc siluetu Pavlovských vrchů účastníky při odjezdu domů. Již nyní se můžeme těšit na setkání v roce 2012 v termínu 6.-7. září.

 • zahájení kongresu
  zahájení kongresu
 • dr. Kitka
  dr. Kitka
 • dr. Šír
  dr. Šír
 • Vzdělávání perioperačních sester
  Vzdělávání perioperačních sester
 • fyzioterapie u dutinových poranění
  fyzioterapie u dutinových poranění
 • dr. Juráň
  dr. Juráň
 • dr. Smrčka
  dr. Smrčka
 • dr. Novák
  dr. Novák
 • dr. Konečný
  dr. Konečný
 • dr. Šeblová
  dr. Šeblová
 • Pilný
  Pilný
 • dr. Doleček
  dr. Doleček
 • dr. Bednářová
  dr. Bednářová
 • dr. Hubáček
  dr. Hubáček
 • Ševčíková
  Ševčíková
 • dr. Jelen
  dr. Jelen
 • dr. Ječmínková
  dr. Ječmínková
 • dr. Krtička
  dr. Krtička
 • dr. Kvasnička
  dr. Kvasnička
 • dr. Prudil
  dr. Prudil
 • dr. Loyka
  dr. Loyka
 • dr. Vitovják
  dr. Vitovják
 • dr. Jelen
  dr. Jelen
 • dr. Vlčková
  dr. Vlčková
 • dr. Pospíšil
  dr. Pospíšil
 • dr. Galbavý
  dr. Galbavý
 • Eichlerová
  Eichlerová
 • Krejčí
  Krejčí
 • dr. Vojtíšek
  dr. Vojtíšek
 • dr. Krajsa
  dr. Krajsa
 • dr. Handl
  dr. Handl
 • dr. Urbánek
  dr. Urbánek
 • dr. Fialka
  dr. Fialka
 • dr. Kazda
  dr. Kazda
 • Dr. Vašíčková
  Dr. Vašíčková
 • dr.Chaloupka
  dr.Chaloupka
 • dr. Ženčica
  dr. Ženčica
 • dr. Reška
  dr. Reška
 • dr. Ondrášková
  dr. Ondrášková
 • dr. Avenarius
  dr. Avenarius
 • dr. Bednářová
  dr. Bednářová
 • dr. Kunášek
  dr. Kunášek
 • dr. Mišičko
  dr. Mišičko
 • dr. Kubíček
  dr. Kubíček
 • dr. Tauchmanová
  dr. Tauchmanová
 • dr. Knor
  dr. Knor
 • dr.Gehrová
  dr.Gehrová
 • dr. Sas
  dr. Sas
 • dr.Sviták
  dr.Sviták
 • dr. Suk
  dr. Suk
 • dr. Vřeský
  dr. Vřeský
 • dr. März
  dr. März
 • dr. Šidlo
  dr. Šidlo
 • dr. Ďatko
  dr. Ďatko
 • dr. Šafr
  dr. Šafr
 • dr. Béreš
  dr. Béreš
 • dr. Vojtaník
  dr. Vojtaník
 • dr. Pikula
  dr. Pikula
 • dr. Kaiser Šrámková
  dr. Kaiser Šrámková
 • dr. Nekuda
  dr. Nekuda
 • dr. Pavlacký
  dr. Pavlacký


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET