(Ne)naplněné priority oboru

Formát nenaplněných priorit oboru, tedy diskuzní setkání výboru ČSARIM s představiteli jednotlivých pracovišť napříč Českou republikou a dalších zájemců o diskuzi na „horká“ témata oboru v naší zemi se stal již nedílnou součástí jarního kalendáře našeho oboru. 

Vždy jsou pečlivě vybírána témata, která výbor odborné společnosti považuje za diskutovaná, ale nikoli uzavřená. Nikoli náhodou tak v letošním roce byla vybrána témata kompetenčního systému vzdělávání a informovaného souhlasu v našem oboru.

V první polovině velmi našlapaného programu se účastníci věnovali právě tématu vzdělávání ve vztahu k nové legislativní úpravě. V té druhé pak pod drobnohledem byl především institut informovaného souhlasu v perioperačním období.

Úvod setkání, v souladu s tradicí, obstaral současný předseda výboru ČSARIM prof. Černý. Kvitoval s povděkem účast na setkání a ohraničil charakter jednání. Uvedl současně následující řečníky. Prvním byl předseda Akreditační komise oboru AIM Ministerstva zdravotnictví ČR doc. Tomáš Vymazal. Souhrnně referoval o nejdůležitějších změnách ve vzdělávacím programu a vazbě na příslušnou legislativu. Následná diskuze především akcentovala absenci prováděcí vyhlášky k novému formátu kmenové zkoušky. Diskutující zmínili, že vyhláška se nachází ve fázi vypořádání se s externími připomínkami. Následující přednáška směřovala k vlastní implementaci kompetenčního systému na pracoviště. Prim. Škola v své velice impresivní prezentaci neopomněl zmínit základní a klíčové aspekty implementace tohoto systému v reálné praxi. Jasně zdůraznil úlohu vysokého managementu každé nemocnice v této oblasti a dále nepomněl zmínit úlohu každého článku řetězce, tedy školence, školitele, primáře, a také vlastního organizátora každého klinického dne pracoviště. Na tomto místě je třeba neopomenout aktivní úlohu školenců v systému vzdělávání. Je naprosto klíčovou. Následující přednáška předsedkyně Sekce mladých anesteziologů velice dobře dokumentovala aktivní úlohu školenců v novém systému vzdělávání. Dr. Klincová na datech získaných od lékařů v přípravě k atestaci dokladovala jejich očekávání a také dokumentovala reálný, často nelichotivý, stav atestační přípravy. Prezentovala také poměrně jasně diferenciaci vzdělávání mezi jednotlivými pracovišti oboru.

Kratší část odborného programu byla věnována institutu informovaného souhlasu. Jakkoli je tato povinnost v mnoha ohledech notoricky známa, přece jen se v jednotlivých reálných provedeních konkrétních souhlasů jednotlivá pracoviště od sebe liší. Dr. Pařízková-Černá s velkým nadhledem a osobní hlubokou zkušeností referovala o reálných dopadech informovaného souhlasu v perioperačním období. Doc. Bláha kontroval ve formátu „no slide show“ a upřesnil, že informovaný souhlas s anesteziologickou službou není legislativně nezbytný. Následnou diskuzí se především linula racionalita administrativy informovaného souhlasu. Opakovaně byl zmíněn judikát Nejvyššího soudu  z roku 2015 týkající se bezbřehosti informování o komplikacích příslušného zdravotnického výkonu. Nikoli náhodou byla vyzvána dr. Pařízková-Černá formulací stanoviska k této problematice z hlediska ČSARIM.

  

Rozloučení s účastníky zprostředkoval prof. Černý a prostřednictvím online dotazníku vyzval k návrhu dalších témat tohoto tradičního a povedeného diskuzního formátu.

Pohled Kateřiny Jedličkové:

V pondělí, 27. 5. jsme se s Martinou Klincovou zúčastnily (Ne)naplněných priorit oboru, pořádaných předsedou České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, prof. MUDr. Vladimírem Černým., PhD. Odpolední program byl rozdělen mezi dvě témata: kompetence a jejich získávání, hodnocení a implementaci v našem oboru, a naplnění informovaného souhlasu s anesteziologickou péčí pod tlakem provozu.

Udělování kompetencí je těsně spjato s předatestačním vzděláváním mladých anesteziologů. Jednotliví řečníci přednesli, jak k udělováním kompetencí přistupují, jaký mají zavedený systém výuky mladých anesteziologů na svých pracovištích. Zazněl také názor, že nelze jen udělovat kompetence nadřízeným, podřízený je musí i umět přijímat nebo odmítnout, pokud si není jistý, že je schopen obstát.

Část diskuze se věnovala novému předatestačnímu vzdělávání mladých anesteziologů, zařazených do vzdělávacího programu od 1.7.2017. Znění podmínek splnění anesteziologického kmene a vlastního specializovaného výcviku můžete již teď najít na stránkách IPVZ. Nyní není definovaný tzv. prováděcí předpis k absolvování zkoušky anesteziologického kmene, není tedy přesně jasné, jak bude zkouška probíhat. MZ ČR slíbilo jeho dodání do 60 dní.

Martina Klincová přednesla statisticky zpracované odpovědi mladých anesteziologů věnující se spolupráci lékaře v předatestační přípravě a jeho školitele.

Závěrem bych ráda zmínila pozvání na následující setkání (Ne)naplněných priorit oboru. Přesné datum zveřejníme na FB stránkách Mladých anesteziologů.

V Praze 27. 5. 2019


6. 6. 2019 Martina Klincová, Kateřina Jedličková, Petr Štourač
...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...
Zpět