Reportáž z 14. česko-slovenského kongresu dětské anestézie, intenzivní péče a urgentní medicíny

Ve dnech 8. - 9. listopadu 2019 se uskutečnil 14. česko-slovenský kongres dětské anestézie, intenzivní péče a urgentní medicíny. Setkání proběhlo v příjemném prostředí hotelu Vienna House Diplomat Prague.

Odborný program tohoto každoročního setkání sestával z dvoudenní lékařské a jednodenní nelékařské sekce. Součástí setkání bylo i 7 prakticky zaměřených workshopů.

Lékařská sekce

Anestezie I

Za symbolického česko-slovenského předsednictví (dr. Nedomová, dr. Štourač) byl zahájen první čistě anesteziologický blok kongresu. Dr. Hrubá z Bratislavy seznámila účastníky se zkušenostmi jejich pracoviště s anestezií u korekčních operací pro skoliózu. Tento typ operace je vždy výzvou pro celý multidisciplinární tým a dr. Hrubá velmi zdařile těmito úskalími provedla. Následovala přednáška dr. Bajaníkové, která uvedenou problematiku rozšířila o nervosvalová onemocnění. Zdůraznila, že tam, kde je nutná relaxace, má nezpochybnitelný význam kombinace rokuronium a sugammadex. Zmínila i nervosvalová onemocnění svázaná s rozvojem maligní hypertermie. Prim. Štěpánková z brněnského pracoviště seznámila přítomné s novinkami v oblasti maligní hypertermie, a to především s genetickou diagnostikou. Následovalo kazuistické sdělení pozdního rozvoje maligní hypertermie u desetileté dívenky. Na tuto formu maligní hypertermie je třeba také myslet. Blok zakončil informací o nově schválených doporučeních ČSARIM stran obtížného zajištění dýchacích cest u dětí i dospělých dr. Štourač. Guidelines budou publikována v čísle 3 - 4 oborového časopisu. Informoval také o vysoké heterogenitě postupů v oblasti bleskového úvodu do celkové anestezie napříč Evropou.

Henodynamický monitoring

Blok zahájil prof. Šagát rozsáhlým sdělením o multiorgánové dysfunkci u dětí. Podíval se do minulosti výkladů patofyoziologie tohoto syndromu a zamyslel se i nad budoucností. V excelentní přednášce se dr. Vobruba z Prahy podrobně podíval na využití echokardiografie v hemodynamickém monitoringu a upozornil na některé vrozené vývojové vady kardiovaskulárního systému, které je obtížné identifikovat i echokardiograficky. Před bohatou panelovou diskuzí detailně seznámil přítomné doc. Fedora z Brna o metodách invazivní a miniinvazivní monitorace hemodynamiky u dětí.

Respirační selhání

Na úvod tohoto bloku jsme se seznámili s analýzou dvacetiletého bratislavského souboru pacientů s pleuropneumonií. Následně podrobně informoval doc. Fedora o jednotlivých statických i dynamických parametrech na ventilátoru a neopomněl praktický a klinický dopad. Na závěr uvedl význam konceptu tzv. „driving pressure“. Následovala přednáška prim. Dominika o High flow oxygen (HFO). Byla nejen teoreticky detailní, ale i se spoustou praktických rad při jeho použití. Věří, že HFO bude stále se rozrůstající modalitou, která často překlene fragilní období pacienta na hraně invazivní ventilace či po extubaci. Blok zakončila souhrnná přednáška  shrnující nové trendy v péči o respirační onemocnění kojenců.  

Blok Anestezie II

Druhý anesteziologický blok byl zahájen třemi příspěvky z brněnské Dětské nemocnice. Prvním bylo sdelení dr. Krejčí věnující se významu anesteziologické ambulace v dětské perioperační medicíně. Ve svém sdělení zdůraznila význam individualizace péče, informovaného pohovoru s rodiči i dětským pacientem a to způsobem adekvátním věku pacietna. Ukázala možnosti interaktivního přístupu jako je hraní s hračkami či videoukázky perioperačního procesu s cílem eliminace strachu z neznámého prostředí. Další dvě sdělení se věnovala pooperační analgezii a zavedení protokolizované péče o pacienty podstupující ortopedický výkon s některou z forem regionální analgezie. Dr. Ťoukálková představila protokol ke sledování pacientů po aplikaci regionální analgezie, centrální či periferní, a podělila se o zkušenosti se zaváděním systematizovaného přístupu v péči o dětské ortopedické pacienty. Dalším sdělením nás dr. Mixa seznámil s možnostmi a úskalími ambulantní anestezie v dětské zubní ordinaci. Následovala bujará diskuze o moderních možnostech od vedení anestezie intravenozně bez zajištění dýchacích cest až po výkony s laryngeální maskou, které jsou na některých pracovištích již standardem. Následně dr. Nosál představil výsledky česko-slovenské studie, sledující různé způsoby fixace epidurálních katetrů u dětí. Posledním sdělením byl příspěvek dr. Diváka z ostravského pracoviště představující nové postupy při anestezii u endoskopických ORL výkonů bez zajištění dýchacích cest.

Blok paliativní medicína:

MUDr. Hrdličková z paliativního týmu FN Motol představila činnost svého týmu a vyzdvihla nutnost multioborovosti týmu. Velkým přínosem jsou jak lékaři různých specializací, tak nelékařský personál včetně sociálních pracovníků, ergoterapeutů, kaplana a psychologů. Tým nepracuje s pacienty a jejich rodiči (příbuznými) nejen v závěrečné fázi jejich léčby a života. Důležitou součástí paliativní péče je tato spolupráce již krátce po stanovení diagnózy či infaustní prognózy onemocnění. S rodinou a pacientem mluví zejména o jejich představách  dalšího průběhu, o potřebách, které by jejich cestu ulehčily či učinily snesitelnější. Vyjádřila obavy z budoucnosti fungování týmu, který je nyní financován z grantu.
V dalším příspěvku MUDr. Djakow z Hořovické Následné intenzivní péče pro děti poukázala na nemedicínské aspekty péče o terminálně nemocné dětské pacienty, jako je potřeba si někde hrát i případně s ventilační podporou, dostat se na vycházku do parku a na denní světlo. Eliminace  světla a alarmů z monitorů v nočních hodinách přispívá k nerušenému spánku a udržení přirozeného cirkadiálního rytmu pacientů.

Petr, Štourač, Michaela Ťoukálková, Martina Kosinová

Nelékařská sekce

V sesterské sekci proběhlo celkem 11 sdělení. Převážná část sdělení zahrnovala problematiku intenzívní péče. Zazněla témata jako ošetřování ran podtlakovou terapií, léčba kritických popálenin, akutní a následná péče o dítě s polytraumatem, neinvazivní ventilace v pediatrii a další. První blok uzavřelo sdělení o specifikách ošetřovatelství v dětské následné péči. Zajímavý obsah, který nastiňuje péči o pacienta po akutním zvládnutí prvotního problému.

Druhý přednáškový blok byl zahájen problematikou ECMO. Dále následovala témata fyzioterapie u dětí v kritickém stavu  a  kritické stavy při ALL a sdělení . Poslední  tematikou byla sdělení z oblasti anestézie, sedace dětí během radioterapi a zkušenosti z dospávacího pokoje.

Všechna sdělení  nabídla prostor pro náhled do jednotlivých pracovišť a měla co říci kolegům a kolegyním v sále. Celkový pocit z proběhlých přednášek byl velmi dobrý, i přes komorní počet přednášejících.

Irena Voháňková, Marcela Šamlotová


12. 11. 2019 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...
SDAIM
pediatrie
anestezie
Praha
Zpět