Odborný program a registrace XIII. konference AKUTNĚ.CZ

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce akutní medicíny na XIII. konferenci AKUTNĚ.CZ, která se bude konat v sobotu 20. listopadu 2021 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice. Součástí programu jsou i letos posterové sekce lékařské i NLZP části. Účastníkům budou certifikáty zaslané elektronicky po skončení konference.

Registrace na letošní konferenci byla ukončena 14.11.2021.

V případě zájmu o zrušení již existující registrace nás prosím informujte na e-mail sekretariat@akutne.cz.

POZOR! Aktuální program je pouze online zde na webu - Aktualizace 16.11.2021

Poděkování partnerům XIII. konference AKUTNĚ.CZ

Registrace na konferenci byla ukončena

V případě, že jste zaregistrovaní a konference se nemůžete zúčastnit, odhlaste se prosím zasláním e-mailu na sekretariát konference.
Sekretariát konference: sekretariat@akutne.cz 

XIII. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ

Termín: 20. listopadu 2021
Místo konání: www.akutne.cz / Univerzitní kampus Bohunice

XIII. KONFERENCI ZAŠTIŤUJÍ:

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel FN Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA, předseda zdravotního výboru Senátu ČR

      

XIII. KONFERENCI POŘÁDAJÍ:

 

Vzdělávací akce je pořádaná v rámci Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity. Odborným garantem konference je prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA.

Vědecký výbor lékařské sekce: Jan Beneš, Jan Bláha, Karel Cvachovec, Jana Djakow, Roman Gál, Martina Klincová, Martina Kosinová, Jozef Klučka, Ivo Křikava, Michal Otáhal, Dagmar Seidlová, Pavel Ševčík, Roman Škulec, Petr Štourač

Organizační výbor lékařské sekce: Petr Štourač (předseda), Olga Smékalová, Hana Harazim, Marek Kovář, Martina Kosinová, Jitka Křížová, Jitka Chlupová, Jan Hudec, Tereza Prokopová, Deana Slovjaková, Tamara Skříšovská, Martina Klincová, Roman Kula ml.

Registrace 7:30 – 8:00

Hlavní program Lékařské sekce (Aula B22)

8:00 – 8:45 Slavnostní zahájení

8:45 – 10:00 Úvodní blok

Předsedající: Ševčík P., Cvachovec K.

 • Ševčík P. (Ostrava): Korunovaný virus. Poučení?
 • Cvachovec K. (Praha): Medicína založená na důkazech - kde jsme a jak jsme se sem dostali?
 • Klučka J. (Brno): To nejlepší z monitoringu článků AKUTNĚ.CZ

10:20 – 11:35 Anesteziologie a perioperační medicína

Předsedající: Beneš J., Kula R. st.

 • Beneš J. (Plzeň): Perioperační medicína, proč má význam uvažovat o změně paradigmatu
 • Kula R. st. (Ostrava): Kontrola horečky u septických pacientů
 • Gabrhelík T. (Zlín): Kognitivní dysfunkce u seniorů up-to-date

11:40 – 12:30 Posterová sekce Medically Challenging Cases

Prezentace kazuistik posterové sekce v prostorách koridoru UKB, podrobné informace k posterové sekci viz níže.

12:30 – 13:45 Intenzivní medicína

Předsedající: Máca J., Stibor B.

 • Máca J. (Ostrava):  Driving pressure není můj cíl
 • Astapenko D. (Hradec Králové): Význam endoteliálního glykokalyxu v intenzivní péči
 • Stibor B. (Baden bei Wien, Rakousko): Aktuální otázky sedace kriticky nemocných dospělých

14:10 – 15:25 Varia

Předsedající: Dvořák M., Pařízková–Černá R.

 • Škulec R. (Ústí nad Labem): Význam Point of Care Ultrasound napříč věkovými skupinami.
 • Dvořák M. (Pardubice): Význam prevence k PNP  
 • Pařízková–Černá R. (Hradec Králové): Překlady pacientů na či ze “spádových zdravotnických zařízení”

15:30 – 16:00 Slavnostní zakončení

 

Paralelní bloky

B11/334, přenos do místnosti B11/305

9:00 – 10:30 Pediatrická anestezie a intenzivní péče

Předsedající: Djakow J.

 • Blažek D., Vilímová M. (Hořovice, Praha): Týmová spolupráce v prostředí dětské intenzivní péče pohledem lékaře a sestry
 • Jankó V. (Bratislava, Slovensko): Kontinuálne eliminačné metódy v praxi
 • Křikava I. (Brno): Specifika dětské regionální anestezie a analgezie 
 • Fremuth J. (Plzeň): Neuroprotektivní péče v prostředí dětské JIP

10:45 – 12:45 Porodnická anestezie a intenzivní péče

Záštita: Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM

Předsedající: Bláha J., Seidlová D.

 • Bláha J. (Praha): Co nám (ne)přinesl COVID v oblasti porodnické anestezie
 • Seidlová D. (Brno): Ovariální hyperstimulační syndrom s kazuistikou plicního selhání při oboustranném fluidothoraxu
 • Bauerová A. (Praha): Shaken adult syndrom u těhotné 
 • Nosková P. (Praha): Neurologické komplikace a neuroaxiální punkce v porodnictví

13:00 – 15:15 Život zachraňující úkony – TIPY & TRIKY aneb nikdy nebuď zaskočen!!!

Předsedající: Otáhal M.

 • Otáhal M. (Praha): Nikdy nebuď zaskočen… aneb proč se stále opakovat?
 • Dadák L. (Brno): Predikce obtížného zajištění dýchacích cest, TIPY & TRIKY při intubaci videolaryngoskopem 
 • Brožek T. (Praha): Fibrooptická intubace, jak na to? TIPY & TRIKY
 • Brožek T. (Praha): Supraglotického zajištění DC – LMA, TIPY & TRIKY 
 • Otáhal M. (Praha): Infraglotického zajištění DC – koniotomie, BACT, TIPY & TRIKY
 • Čiernik J. (Brno): Invazivní vstupy do hrudníku - punkce, thorakostomie, HD – kdy, jak a co? TIPY & TRIKY 
 • Kubalová J. (Brno): Intraoseální přístup, jak na to? TIPY & TRIKY

B11/234

9:45 – 11:15 Simulace v medicíně

Záštita: Ústav simulační medicíny, Simulační centrum, Společnost pro simulaci v medicíně

Předsedající: Dvořáček J., Komenda M.

 • Štourač P. (Brno): 365 dní Simulačního centra 
 • Komenda M. (Brno): SIMUportfolio a jeho komponenty 
 • Dvořáček J. (Brno): Aspekty provozu velkého simulačního centra 
 • Stern M. (Praha): Co je nového v simulační medicíně?

 

Právní aspekty v oboru AIM aneb jakým chybám lze předejít (B11/132)

Záštita: Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů ČSARIM a ČSIM ČLS JEP (SMAI)

9:15 – 9:30 Úvod a zahájení

9:30 – 11:00

Předsedající: Straková H. (Ostrava), Klincová M. (Brno)

 • Bláha J. (Praha): Informovaný souhlas a premedikace 
 • Pařízková–Černá R. (Hradec Králové): Anesteziologický záznam a dokumentace na ICU 
 • Štourač P. (Brno): Problematika práva na nepřetržitou přítomnost rodiče 
 • Zemanová J. (Brno): Nejčastější stížnosti na anesteziologický tým

11:30 – 13:00

Předsedající: Kotleba D. (Brno), Klincová M. (Brno)

 • Balík M. (Praha): Problematika stanovení mozkové smrti 
 • Kieslichová E. (Praha): Dárci orgánů 
 • Kratochvíl M. (Brno): Problematika umírání a marné terapie 
 • Škulec R. (Praha): Nejčastější stížnosti a žaloby na lékaře RLP

13:15 – 14:45

Předsedající: Wittenbergová E. (Ústí nad Labem), Klincová M. (Brno)

 • Beneš J. (Plzeň): Nejčastější stížnosti a žaloby na intenzivistu
 • Těšínová J. (Praha): Soudní spory v medicíně pohledem právníka
 • Zvoníček V. (Praha): Soudní spory pohledem soudního znalce
 • Wittenbergová E. (Ústí nad Labem): Lze se poučit z medicínských tragédií aneb jak si vybrat "bezpečné" oddělení

15:00 – 16:30 Studenti sobě... (B11/132)

Předsedající: Janků M, Vafková T.

 • Janků M. (Brno): Propedeutika v novém
 • Prokopová T. (Brno): Student as a Teacher
 • Weinberger V. (Brno): StartGyn 
 • Vafková T. (Brno): Debriefing v pregraduální výuce

Posterová sekce

Téma: MEDICALLY CHALLENGING CASES (uzávěrka přihlášek 15. listopadu 2021)

Přihlášení do posterové sekce provedete odesláním finální verze posteru na sekretariat@akutne.cz do 15. listopadu 2021. Jako předmět zprávy uveďte "Poster – lékařská sekce". Autor vítězného posteru bude odměněn částkou 5000 Kč.

Hodnotící komise:

prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. - za akademické pracovníky
MUDr. Olga Smékalová - za pracovníky se specializovanou způsobilostí
MUDr. Eva Klabusayová - za pracovníky ve specializačním vzdělávání, Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů ČSARIM a ČSIM ČLS JEP

Instrukce pro autory posteru:
 • Doporučený maximální rozměr posteru: šířka 90 cm x výška 110 cm.
 • Poster by měl být čitelný ze vzdálenosti 2 m.
 • Registrace autorů posteru bude v přízemí vstupní auly na VIP registraci v době od 7:30 do 9:00.
 • Odevzdání samotného posteru bude taktéž na VIP registraci, nejpozději do 9:00.
 • Vylepení posteru do předem vymezených prostor proběhne v režii organizátorů konference.
 • Pokud si chcete poster po konferenci ponechat, bude možné jej odstranit po ukončení hlavní lékařské sekce, nejpozději pak v 16:30. Poté budou všechny postery odstraněny pořadateli konference.
 • Autor posteru je povinen být přítomen v době 11:40 až 12:30 u svého posteru k prezentaci a zodpovězení případných dotazů z řad publika.
 • Autor posteru je povinen být přítomen na slavnostním zakončení konference, které proběhne v přednáškové Aule od 15:30.

 

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků (B11/114) 

Vědecký výbor NLZP sekce: Jana Flajšingrová, Jana Toufarová, Markéta Říhová, Branislav Moravčik, Mario Pytel

Organizační výbor NLZP sekce: Jana Flajšingrová, Jana Toufarová, Markéta Říhová, Branislav Moravčik, Mario Pytel

8.50 – 9.10 Slavnostní zahájení

9.15 – 10.25 Blok I

Předsedající: Pokorná A., Šífová J.

 • Pokorná A. (Brno): Výzvy ve vysokoškolském vzdělávání nelékařů
 • Málková K. (Brno): Ze dne na den
 • Fiala J. (Brno): Život krizaře

10.45 – 11.55 Blok II

Předsedající: Grossová Klementová R., Flajšingrová J.

 • Grünwaldová Y. (Brno): Problematiky vyprazdňování tlustého střeva v IP
 • Nečasová V. (Brno): PIMS – imunitní systém v nesnázích 
 • Ďásková P. (Brno): Kvalita života pacientů po prodělaném onemocnění Covid-19 

12:00 – 13:00 Posterová sekce 

Podrobné informace k posterové sekci viz níže.

13.05 – 14.15 Blok III

Předsedající: Pochylá R., Pytel M.

 • Rychlíčková J. (Brno): Terapeutické monitorování léčiv v intenzivní péči.
 • Vavrlová H. (Ostrava): Pacientem kontrolovaná epidurální analgezie v praxi
 • Pochylá R. (Brno): Mimořádná událost s mimořádným dopadem

14.35 – 15.45 Blok IV

Předsedající: Říhová M., Světlák M.

 • Korvasová A. (Brno): Psychosociální intervenční služba ZZS JMK, p. o.
 • Světlák M. (Brno): Jak se starat o sebe, abychom se mohli starat o druhé
 • Žemlová H. (Brno): Deníky intenzivní péče

15:45 – 16:00 Slavnostní zakončení

 

Workshopy - registrace bude od 1. do 14. listopadu 2021. Koncem října zde naleznete i veškeré informace o workshopech a jejich kapacitě.

Součástí nelékařské sekce je posterová část, kde je možno prezentovat Zajímavosti a kazuistiky z intenzivní ošetřovatelské péče a anestezie.

Instrukce pro autory posteru:
 • Doporučený maximální rozměr posteru: šířka 90 cm x výška 110 cm.
 • Poster by měl být čitelný ze vzdálenosti 2 m.
 • Registrace autorů posteru bude na registraci sesterské sekce od 8:00 do 9:00, kde odevzdáte vytištěný poster k vylepení.
 • Vylepení posteru do předem vymezených prostor proběhne v režii organizátorů konference.
 • Pokud si chcete poster po konferenci ponechat, bude možné jej odstranit po ukončení přednášek, nejpozději pak v 16:00. Poté budou všechny postery odstraněny pořadateli konference.
 • Autor posteru je povinen být přítomen v době 12:00 až 13:00 u svého posteru k prezentaci a zodpovězení případných dotazů z řad publika.
 • Autor posteru je povinen být přítomen na slavnostním zakončení nelékařské sekce.
 • Autor vítězného posteru bude odměněn částkou 3000 Kč.

Postery do nelékařské sekce ve finální podobě zasílejte do 10. listopadu 2021 na adresu:  marketa.rihova@akutne.cz.

Děkujeme všem partnerům, bez jejichž (nejen finanční) podpory by tato konference nemohla být uskutečněna.

Po ukončení odborného programu se bude konat Společenský večer v prostorách Šelepky v Brně. Vstupenka na Společenský večer je v hodnotě 200 Kč k zakoupení v rámci registrace na konferenci, která je jako každý rok zdarma.

5. 10. 2021 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...
konference
AKUTNĚ.CZ
posterová sekce
workshopy
Zpět