On - line reportáž z XVIII. kongresu ČSARIM

Přinášíme Vám průběžně doplňovanou on-line reportáž z XVIII. kongresu ČSARIM.

6.10. 2011, sál Zenit
 
Podzimní Praha nám připravila krásné ráno, Clarion Congress Hotel navodil unikátní atmosféru svým moderním interiérem. Na rozsáhlé foyer navazuje sedm prostorných přednáškových sálů, jména kterých jsou spojena s astronomií nebo astrologií: Zenit, Nadir, Stella, Taurus, Virgo a Leo, Tycho a Kepler. Jako tradičně, největší sál se stal dějištěm slavnostního zahájení XVIII.kongresu ČSARIM. Profesor Cvachovec v úvodním slovu podtrhl důležitost oboru. Tu podpořil svou přítomností primátor města Prahy doc. Svoboda a náměstek ministra zdravotnictví dr. Vavroušek. Žijící legenda a čestný prezident kongresu prof. Pokorný poté shrnul podstatné okamžiky ve vývoji anesteziologie a intenzivní medicíny. Jedním z milníků v historii oboru se stala epidemie poliomyelitidy v Kodani roku 1952, která vedla ke vzniku první jednotky intenzivní péče s rozsáhlejším využitím umělé plicní ventilace. Také zdůraznil potřebu šířit povědomí veřejnosti o povaze, rozsahu a zodpovědnosti naší práce. Zajímavým podnětem byla otázka, zda-li je pojmenování „anesteziologie“ vhodné pro obor, jehož cílem není pouze znecitlivění, ale komplexní péče o bezpečí a komfort pacienta během operace. Jako možný alternativní název oboru v budoucnu uvedl termín perioperační a intenzivní medicína. 
Následně byla udělena čestná členství ČSARIM, Medaile Celestýna Opitze, Novinářská cena a byly představeny nové publikace: Praktická anesteziologie – J. Málek a Akutní toxikologie – K. Ševela, P. Ševčík.
Náplň posledního sdělení z úst prof. Cvachovce lze shrnout do citátu, který sám použil: „Nesčetné maličkosti – zcela nepředvídatelné – se nakonec spojí a omezí celkový výkon tak, že vytyčených cílů nikdy nedosáhneme“ Claus Clausewitz, 1818. Zabýval se zejména incidencí pooperačních komplikací, jejich vztahem k anestézii a také vysokou úrovní nákladů, které si vyžaduje jejich léčba. 
 
11:00 - 12:30 Anestézie I., sál Zenit

V prozatím poloprázdném sále zahájil první anesteziologický blok tohoto kongresu prof. Reich z Mount Sinai v New Yorku. Ve své prezentaci Anesthetic Interventions that Affect Outcomes se věnoval problematice podávání chronické medikace (betablokátorů a statinů), peroperačnímu sledování glykémie nebo vlivu hypotermie na pooperační období a dalších. Navázal předsedající dr. Horáček s překvapivými sděleními ohledně dlouhodobých následků celkové anestézie a dr. Drábková s novinkami z jiných oborů, které by se v anesteziologii a intenzivní medicíně mohly osvědčit. Sál se postupně naplnil a blok uzavřela poslední prezentace dr. Hesse se sdělením Urychlení psychomotorického zotavení po celkové anestézii a použití efedrinu. 

11:00 - 12:30 Krátce z bloku Intenzivní medicína V., sál Taurus a Kardiopulmonární resuscitace, sál Kepler

Každý let nad 4 hodiny znamená riziko hluboké žilní trombózy a plicní embolie, proto bychom měli zvážit nejen režimová opatření, ale i farmakologickou profylaxi a užití LMWH. Aspirin je v dnešní době nedostatečný.

Z bloku Kardiopulmonální resuscitace vzešla v závěru zajímavá informace z úst dr. Pařízkové ohledně predikce klinického výsledku KPR, že při řízené hypotermii pacienta v poresuscitační péči je zjištění vysoké hladiny neuronspecifické enolázy a vyšetření somatosenzorických elektrických potenciálů již po 24 hodinách až téměř 100 % prediktivním faktorem klinického výsledku KPR.

15:00 - 16:30, Anestézie II., sál Zenit

Úvodní přednášku bloku měl prof. Škarvan o nebezpečí číhajícím v předsíni. Pochopitelně se nejednalo holínky strýce, který přijel na návštěvu z venkova, ale o odhad a stanovení funkčnosti srdce jako pumpy s echokardiografických nálezů. Relativně jednoduchý parametr, kterým je průměr levé síně nám může hodně napovědět o plnících tlacích v levostranných oddílech a případné diastolické dysfunkci. Dále byla vyzvednuta důležitost řešení případných peroperačních kardiálních komplikací. I zdánlivě nevinná fibrilace síní často velmi negativně ovlivňuje srdeční výdej s následnou (v případě odkládání řešení) orgánovou hypoperfuzí. V další přednášce prof. Kirov z Archangelsku popsal principy metod měření srdečního výdeje jak termodilucí, tak i analýzou pulzové křivky. V druhé části přednášky prezentoval v současné době dostupné vybavení k invazivnímu monitoringu hemodynamiky se všemi výhodami a úskalími.

15.00 - 16.30 Anestezie III. - Varia, sál Kepler

Tento odpolední blok různých sdělení se mohl chlubit bohatou mezinárodní účastí z různých koutů světa. Nejprve vystoupil dr. Sampson z New Yorku a představil důvody, proč bránit náhodné hypotermii pacientů během operace. Poté dr. Filipescu z Bukurešti představila úskalí použití antifibrinolytických léků nejen v kardioanestezii. Použití monitoringu BIS k dávkování anestetik během úvodu i průběhu anestezie zase přiblížil dr. Zamyatin z Moskvy. Poslední slovo patřilo dr. Abelovi z Malty, který velice edukativně vysvětlil, jak postupovat při léčbě chronické bolesti radiofrekvenční ablací. Celý blok byl prolnut množstvím velmi kvalitních diskuzí a je jen na škodu, že se setkal s nezájmem česky mluvícího publika, který se projevil sálem zejícím prázdnotou.

15:00 - 16:30 Anestézie IV. - Varia, sál Tycho

Dle dr. Touška a jeho prezentace by antiagregační zajištění pacienta duální antiagregací po koronárním stentu mělo být nejméně 6 měsíců, optimální doba je 12 měsíců. S narůstající incidencí diabetiků v populaci se ukazuje kontinuální monitoring glykémie velkým přínosem, jak nám sdělila dr. Poljaková. Neinvazivní monitorace v anestézii, jako například BIS, se ukazují výhodné. Jako největší přínos shledává dr. Jindrová snížení možnosti bdělé anestézie. Bohužel pooperační kognitivní dysfunkci není anesteziolog schopen 100% odvrátit. 

Společenský večer, Národní dům na Vinohradech

Tento rok pouze jediný společenský večer v Národním domě na Vinohradech byl rozhodně lepší v porovnání s minulým rokem jak zvolenými prostory, tak zábavným programem i gastronomickými specialitami. Během večera na nás opravdu dýchla atmosféra 20. let, která byla hlavním tématem večera. Koncert Sester Havelkových pozvolna přešel ve výukovou lekci charlestonu a posléze i soutěžní klání v tomto tanci. Mezitím ve vedlejším sále probíhala bujará zábava za poslechu skvělé jazzrockové kapely Gambit, která posléze téměř celý sál i roztančila. Pro odpůrce tance byla připravena zábava v podobě elektronické střelnice nebo tanečního simulátoru Dance Dance Revolution a opravdoví hazardéři mohli prohrát „kongresové“ peníze v ruletě a Blackjacku. 

 

7.10. 2011

Protože organizátor kongresu nezaručuje stálé internetové připojení v kongresových prostorech, přenášíme tedy reportáže se zpožděním. Děkujeme firmě Mediform za promptní řešení problému. 

8:30-10:00, Anestézie V. - Regionální anestézie, sál Zenit

V komornějším duchu se sešli příznivci regionální anestezie na ranním bloku přednášek, kterému předsedal prim. Nalos a dr. Křikava. Jelikož nebyl čas čekat na opozdilce, kteří se vzpamatovávali po fyzicky náročném společenském večeru, začalo se přesně na čas přehledovou přednáškou o odlišnostech regionální anestezie u starších pacientů. Ve druhé přednášce prim. Nalos popsal fasciální koncept blokád nejen v oblasti krční pleteně, ale také v ostatních kompartmentech. Prezentace bohatě doplněná CT a MR nálezy by se dala shrnout do jednoho logického závěru. V následné diskuzi jej také ve shodě s prim. Nalosem formuloval Dr. Horáček: "Při blokádě není nutné nalézt nerv, ale prostor, ve kterém se nachází a lokální anestetikum si už nervové struktury najde samo." Tento přístup se také ukazuje jako bezpečnější s ohledem na možné poškození nervů při jejich hledání s neurostimulátorem ve snaze se dostat co nejblíže k nervové struktuře. V této logické linii se odehrávala i třetí přednáška dr. Doležala o blokádě nervů z femorálního plexu z přístupu do kompartmentu ilické fascie. Pochopitelně pod kontrolou ultrazvuku s identifikací fasciálních struktur a kontrolou šíření lokálního anestetika bez nutné vizualizace nervů. Následující přednáška dr. Prášila pojednávala o přístupu, který využívá blokády relativně distálních částí periferních nervů se snahou o dosažení čistě senzorické blokády. V tomto případě se jednalo o blokády periferních nervů na horní končetině v oblasti lokte a předloktí. V případě úspěšnosti blokády tak zůstává zachována motorika, kterou ocení jak pacient, tak i u některých výkonů (rekonstrukce poranění šlach) operatér. V další přednášce Dr. Bejšovec popsal opomíjený parasakrální blok, který se dá popsat jako nejproximálnější přístup k sakrálnímu plexu. Blokáda je tak prováděna ještě nad místem klasického přístupu k sedacímu nervu dle Labata. Výhodou je v případě kombinace s psoas kompartment blokem možnost provedení blokády celé dolní končetiny z dvou relativně blízkých vpichů a i možnost kontinuální blokády. Nevýhodou pak zůstává vyšší riziko poranění pánevních struktur při hlubokém průniku jehly. Na tuto přednášku navázal a tím i uzavřel celý ranní blok Dr. Čumlivski s vynikající edukační přednáškou o bezpečnosti při podávání regionální anestezie. Vřele doporučeno všem lékařům, kteří se chtějí jakýmkoliv způsobem zabývat regionálními blokádami (v podstatě všem anesteziologům).

8:30 – 10:00 Intenzivní medicína VI. - Akutní nefrologie a související problematika, sál Virgo & Leo

Dr. Matějovič nám připomněl, že nesmíme zapomínat na netradiční příčiny AKI, jejich včasná diagnostika a léčba je důležitá. Na toto téma navázal dr. Kroužecký s jeho tipy a triky jak ovlivnit iHD, její účinnost a bezpečnost. Dr. Dostál ve stručnosti shrnul úskalí dávkování léků při CRRT. Na každém pracovišti je důležité unifikovat metody CRRT a sestavit tabulky dávkování farmak. Doc. Šrámek ve svém sdělení poukázal na nebezpečí tekutinové resuscitace. 

8:30 – 10:00, Anestézie VIII. - Gynekologicko-porodnická anestézie, sál Kepler

Sál Kepler byl zcela naplněn, mnozí zájemci o anestézii ke gynekologicko-porodnickým výkonům postávali podél stěn. Tradičně velmi zajímavým a velmi diskutovaným tématům byl opět věnován jeden z nejmenších sálů. Dr. Nosková zde přednesla skvělou prezentaci o postpunkční cefalee vyskytující se u pacientek po porodnické epidurální analgézii a císařském řezu jak v subarachnoideální, tak v epidurální anestézii s katétrem. Předsedající dr. Seidlová a dr. Pařízek upozornili na nové zpracování guidelines u porodnického život ohrožujícího krvácení, vzniklá společným konsenzem porodníků, anesteziologů – intenzivistů a hematologů, která by do konce roku měla být dostupná pro odbornou veřejnost. Na závěr celého bloku představil dr. Štourač projekt OBAAMA, který bude probíhat v listopadu ideálně na všech pracovištích zabývajících se porodnickou problematikou v ČR. 

10:30 – 12:00, Anestézie XI. - Gynekologicko-porodnická anestézie, sál Kepler

Srovnání epidurální a subarachnoideální anestézie u císařského řezu nám poskytla dr. Seidlová hned na úvod navazujícího bloku gynekologicko-porodnické anestézie, který byl opět plně obsazen. Následovala diskuze o indikacích císařského řezu, metodice, dávkování farmak i velikosti jehel pro SA blokádu. Dr. Nosková se věnovala nutným vyšetřením před neuroaxiálními blokádami v porodnictví, z hlediska trombocytů je krevní obraz výhodné odebrat v 1. a 3. trimetru, pokud není ve 3. trimestru jejich počet pod 70, jedná se o gestační trombocytopenii, která nezvyšuje krvácivost a můžeme přistoupit k aplikaci neuroaxiální blokády. Dále rozvedla také možné infekční komplikace těchto metod. Předsedající dr. Bláha, který předsedá i tomuto bloku, se v prezentaci LMWH versus porodnická regionální anestézie zabýval managementem podávání nízkomolekulárních heparinů v peri a postpartálním období a uvedl, že v současné době není případ spinálního hematomu v těhotenství při podání epidurální anestézie v souvislosti s LMWH. Druhý předsedající dr. Štourač přehledně shrnul problematiku porodnické anestézie a její úskalí a a uvedl poslední přednášející dr. Suchomelovou s prezentací studie podání remifentanilu rodičkám PCA pumpou jako alternativy k epidurální analgézie. Tato prezentace vyhrála v kategorii Volná sdělení XVIII. kongresu ČSARIM a nám se podařilo tuto prezentaci zachytit také na videozáznam. Celý blok přetáhl pouze o 15 minut, nicméně diskutovalo se bouřlivě i poté v kuloárech. 

10:30 - 12:00, Anestézie VI - Regionální anestézie

Po velmi krátké kávové přestávce zahájil blok Dr. Mach se svou tradičně netradičně pojatou přednáškou o ultrazvuku jakožto denním nástroji anesteziologa. Velmi působivá přednáška shrnovala velkou množinu využití přenosného ultrazvuku na operačních sálech (kanylace periferních žil, neuroaxiální blokáda, kanylace CVK, detekce pneumothoraxu a v neposlední řadě periferní nervové blokády). Druhý z předsedajících byl doc. Michálek a se svou přednáškou nechal nahlédnout do problematiky TAP blokád. V tomto případě se jednalo o zajištění pooperační analgezie u pacientů podstupujících laparotomii ze subkostálního přístupu. Fascie a prostory mezi nimi jsou prostě v módě a tak v další přednášce navázal prim. Nalos na svou prezentaci z předchozího bloku a osvětlil posluchačům problematiku použití povrchového, středního a hlubokého krčního bloku. Následně pak byla vedena diskuze, jestli je hluboký krční blok "umírající nebo mrtvý muž". V podstatě k operacím na karotidě by měl stačit střední krční blok někdy doplněný drobnou lokální anestezií ze strany operatéra. Poté se k řečnickému pultu vrátil doc. Michálek a popsal velmi široké využití ultrazvuku v léčbě bolesti. Blokády n. occipitalis major, krčních kořenů, ramus medialis (facetové klouby) v bederní oblasti, radiofrekvenční modulace/ablace n. suprascapularis, paravertebráloní blokády, blokády ganglion stellatum jsou zdaleka ne všechny možné aplikace, kde ultrazvuk může přispět k vyšší bezpečnosti pacientů. Bezpečnost pacientů se také prolínala všemi přednáškami a tak není divu, že Dr. Beňo poukázal na nezanedbatelnou redukci množství podávaného lokálního anestetika při použití ultrazvuku.

14:30 - 16:00, Intenzivní medicína VIII. - Neurointenzivní péče, sál Virgo & Leo

Odpolední blok v sále Virgo & Leo byl věnován neurointenzivní péči, a to převážně novinkám v tétu oblasti. Jako první vystoupila předsedající dr. Pařízková s prezentací Delirantní stavy na ICU – up to date 2011, kde mimo jiné zaznělo, že není žádný rozdíl ve vzniku delíria po celkové i regionální anestézii. Následoval prof. Gál a podrobně rozvedl téma hypotermie u traumatického poranění mozku, která snižuje nejen spotřebu kyslíku, ale i ICP, tvorbu edému i zánětlivou odpověď při ischemickém poškození mozkové tkáně, a nastolil otázku, zda by dlouhodobější mírná hypotermie (3-5 dnů) nebyla pro konečný výsledek léčby výhodnější. Dr. Špatenkové připadl nelehký úkol představit možnosti, jak hodnotit prognózu u traumatického poranění mozku, a to pomocí Glasgow Outcome Scale a Neurologického zhodnocení pro TBI (NOS-TBI) podle National Institute  of Health Stroke Scale. Závěrem vystoupil dr. Stašek s novinkami v oblasti SAK. 

14:30 – 16:00, Intenzivní medicína XI. - Dárci orgánů a transplantace, sál Tycho

V tomto bloku se probrala témata související s problematikou dárcovského programu. V ČR je hlavním problémem nedostatek dárců, důraz by se měl klást na osvětu laické i odborné veřejnosti. Prof. Ševčík osvětlil význam traumaregistru nejen pro epidemiologická data i pro financování traumacenter. 

14:30 -16:00, Anestézie X. - Historie oboru

Ačkoli účast na tomto bloku nebyla nikterak valná, všichni přítomni vydrželi až do konce, právě díky poutavosti přednesených témat. Nejprve doc. Drábková o tom, jak jsme se dostali v anesteziologii od záchrany tonoucích až k resuscitační medicíně. Vývoj premedikace v podání prof.Pokorného byl náplní druhé vyzvané přednášky. Následovaly volná sdělení: doc.Čundrle představil osobnost doc.Jitky Varmužkové-Dostálové, dr.Vetešník věnoval své sdělení prof.Františku Piťhovi a začátkům inhalačních anestezií a závěrem doc.Klíma pohovořil o historii centrálních operačních sálů.

 

8.10.2011

8:30 - 10:00, Anestezie XII - Dětská anestezie, sál Zenit

V tomto velmi zajímavém a zároveň velice edukativně vedeném bloku jsme byli informováni o mnohých specificích anestezie dětského věku, vlivu anestezie na neurologický vývoj dítěte a následné poruchy kongnitivních funkcí nebo o nejčastějších chybách v anestezii u dětí. Z výše zmíněných uvádíme příklad z vícera studií, že po operacích dětí do věku 1 roku v CA dochází až k 2,3 násobnému zhoršení kognitivních funkcí v dalším neurologickém vývoji. Alarmujícícm zjištěním z přednášky dr. Mixy z Prahy bylo, jak často dochází k špatné intubaci dětí, respektive k neadekvátně zvolené malé velikosti intubační kanyly a následné nedostatečné oxygenace dětí během UPV. Proto zde uvedeme doporučované velikosti kanyl pro nejměnší pacienty: zralý novorozenec 3,5 mm, 1.-4.měsíce 4,0 mm, 4.-12. měsíc 4,0 - 4,5 mm, 1.- 2. rok 4,5 - 5,0 mm, a doufejme, že se prozatím časté chybování ve volbě velikosti kanyly stane jednoho dne spíše vzácností.

8:30 –  10:00, Anestézie XIII -  sál Tycho

Ranní anesteziologický blok, již třináctý v pořadí, nám přinesl sdělení s různou tématikou. O ESA Publication Course 2010 aneb jak publikoval v zahraničních titulech pohovořil dr.Štourač z Brna, peroperační blokádě sympatiku se zase věnoval dr.Březina z Prahy. Na tuto přednášku trochu navázal dr.Pavlík, který představil Dynamické parametry preloadu, přínos a limity jejich použití. Další příspěvek byl opět věnován hemodynamice, dr.Zadražilová načrtla začínající výzkumný projekt Hemodynamická optimalizaceu operací aneuryzmat břišní aorty. Velmi přínosnou a zajímavou práci odvedla dr.Kirchnerová z Olomouce, která dokázala, že cílené podávaní teplých infuzních roztoků  při Sectio Cesarea – jako jediná možná metoda ohřívání pacientky – vede k zmírnění poporodního krvácení i k lepšímu perinatálnímu stavu novorozence.  Závěrem vystoupil dr.Křikava  se sdělením Kardiotoxicita bupivakainu v experimentu na izolovaném srdci.

Krátce z bloku Intenzivní medicína XII. - ...poučme se u těch druhých..., sál Virgo & Leo

Jako první se zrána představil v na tuto hodinu nezvykle zpola naplněném sále dr. Bakalík s velmi zajímavou kasuistikou mladé ženy se spontánní rupturou jater, u které se vyšetřuje podezření na vaskulární typ Ehlers-Danlosova syndromu.

10:30 – 12:00, Intenzivní medicína 14 – Kazuistiky

Na předchozí blok plynule navázalo představení kazuistik z kategorie Volná sdělení.  Předávkování fenobarbitalem uvedla dr. Albrechtová, těžkou otravu organofosfáty dr.Zatloukal, získanou hemofilii dr.Chobola, syndrom zlomeného srdce čili takotsubo kardiomyopatii dr. Kolář. Pro nemoc autorky představila spoluautorka dr.Zýková kazuistiku Tři týdny trvající křeče po KPR a celý blok uzavřel dr. Ehrenberger příspěvkem Antibiotická léčba akutní pankreatitidy.

 

Partnerem internetového připojení z kongresového dění nám byla společnost MEDIFORM


6. 10. 2011 Kosinová Martina, Kříkava Ivo, Rapi Marie, Smékalová Olga, Suchomelová Hana, Štourač Petr
Zpět