On-line reportáž z 14. PG kurzu Sepse a MODS v Ostravě

Jako již tradičně Vám tým portálu AKUTNE.CZ, tentokrát ve složení Petr Štourač, Petr Kyjas, Vít Rusňák, Martina Kosinová, Ivana Bártíková, Adéla Foltýnová, Šárka Pšikalová a Elena Krátka, přináší reportáž a videozáznam z kongresového dění v Ostravě z 14. postgraduálního kurzu Sepse a MODS, který se koná v Clarion Congress Hotelu Ostrava ve dnech 24. - 27. ledna 2012. Kurz má postgraduální charakter a je určen lékařům, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizátorem akce je Anesteziologicko-resuscitační klinika a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice v Ostravě. Předsedou organizačního výboru je MUDr. Roman Kula, CSc. Od roku 2004 se kurz koná pod záštitou Fakultní nemocnice v Ostravě, Česko-Slovenského fóra pro sepsi a od roku 2005 také ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi ČLS JEP a SLS. Portál AKUTNE.CZ je mediálním partnerem kurzu. 

Úterý 24.1.2012

8:30 – 10:45 Galerie

V 8:30 bylo zahájeno 10. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči, kde hlavním tématem byla Medicína 21. století. První blok se věnoval nanotechnologiím a molekulárnímu modelování při hledání nových lékových forem. Do vývoje, jak jsme zjistily, se můžeme zapojit každý a formou hry tak přispět např. k novým nosičům léčiv. Kupříkladu na stránce http://fold.it/ si můžete vymodelovat svoji vlastní molekulu, s cílem najít nejstabilnější konfiguraci systému s nejnižší energií. Dále bylo upozorněno i na možnost nežádoucích účinků a toxicitu nanomateriálů. Ke konci bloku jsme se od nanosvěta přesunuli do robosvěta a byl prezentován robotický dálkově řízený Robostretcher k transportu kriticky nemocných pacientů.

13:00 - 14:10 Galerie

Ve III. bloku  sympozia  Aktuality v dětské intenzivní péči otevřel dr. Playfor z Velké Británie problematiku sedace a analgezie v dětské ICU a syndrom odnětí, následovaný krátkou diskuzí.
Navázal dr. Hájek z Centra hyperbarické medicíny s tématikou hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické praxi. Poslední přednáškou bloku tohoto bloku byly kazuistiky 3 dětí po těžkém hypoxickém postižení mozku, léčených HBO  s excelentními vysledky, o kterých  jsme se mohli díky přítomnosti dětských pacientů přesvědčit  na vlastní oči.

12:30 - 14:30 Kongresový sál

V kongresovém sále  ve 12.30 startoval blok přednášek s názvem AKUTNÍ STAVY V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ.  Program odstartoval předsedající dr. Ventruba tématem Nejzávažnější komplikace asistovaných reprodukčních technik. Věnoval se zejména problematice Ovariálního hyperstimulačního syndromu, OHSS,  a  nutnosti aktivně vyhledávat rizikové pacientky. Zvýraznil taktéž rizika a komplikace vícečetných těhotenství  po IVF. Vyjádřil optimismus s tendencí k redukci počtu a zároveň zvýšení kvality transferovaných embryí.
Následovalo téma Peripartální život ohrožující krvácení  pod taktovkou dr. Seidlové. Nastolila obecenstvu kruciální záležitost - těhotná pacientka dlouho kompenzuje hemodynamiku, ale posléze rychle dekompenzuje.  Apelovala na ostražitost zdravotnického personálu a včasnou detekci hemodynamických změn, které se mohou projevovat i jen čistě tachykardií bez hypotenze.  Zdůraznila důležitost vypracovaného krizového plánu a krizového týmu.
Na téma peripartální krvácení navazoval dr. Boudný, intervenční radiolog, s velmi zajímavou přednáškou na téma Embolizace jako možné řešení peripartálního krvácení. Prezentoval výsledky své kliniky a předsedající se shodli, že selektivní embolizace v povodí  vnitřních pánevních tepen je metodou volby. V následné diskuzi doc. Šimetka poukázal, že tato vyníkající a elegantní metoda je zatím stále dostupná a realizovatelná v malém počtu center. V krátkém sdělení představil dr. Štourač, odborný koordinátor projektu OBAAMA-CZ, tento národní projekt anesteziologických zvyklostí v peripartálním období. Do projektu se zapojilo celkem 50 center a v průběhu měsíce bylo zařazeno 1940 rodiček a takřka 1990 novorozenců. V prezetnaci dr. Štourač například poukázal na skutečnost, že celkem se anesteziolog podílí na péči u 1/3 rodiček, převážně u císařského řezu. Hladina podání epidurální analgezie u porodu je stále velmi nízká a pohybuje se okolo 10% ze všech porodů. Problematiku léčby HELLP syndromu představil doc. Šimetka. Představil některé kontroverze v terapii tohoto závažného syndromu, které v následné panelové diskuzi rozebral i dr. Beneš z Ostravy.

15,00 – 17,00 Salónek Senátor - Investigator Meeting OBAAMA-CZ

Portál AKUTNE.CZ je hrdým partnerem unikátního projektu měsíčního sledování anesteziologické praxe v peripartálním období, jenž je znám pod akronymem OBAAMA-CZ.  Polozaplněný salónek Senátor  pozdravil úvodním slovem odborný koordinátor projektu dr. Štourač. Na dotaz „Kam kráčí česká porodni anestezie“ odpověděl v krátkém expozé dr. Bláha. V krátkém sledu následovala sdělení dr. Štourače a mgr. Zelinkové, kteří zapojeným centrům představili zázemí projektu, jeho význam a i první výsledky projektu. Vzácný host, jimž je konzultant Expertní skupiny pro porodnickou anestezii a analgezii při ČSARIM, která za projektem stojí, doc. Pařízek posléze obohatil program mnoha cennými postřehy, náměty a nápady. V následné dlouhé diskuzi vykomunikovali přítomní další směřování projektu včetně zvažovaných publikačních aktivit v časopisech s IF.

 

středa 25.1.2012

8:45 - 9:00 Slavnostní zahájení, Kongresový sál

Účastníky kurzu přivítal a tím slavnostně zahájil kurz MUDr. Roman Kula. V rámci slavnostního ceremoniálu vstoupili ještě náměstek ostravské fakutlní nemocnice MUDr. Josef Srovnal a za česko-slovenské fórum pro sepsi doc. Jozef Firment z Košic, kteří svorně konstatovali stále vzrůstající úroveň kuruz a jeho význam pro přeshraniční medicínskou spolupráci. 

9:00 - 10:15 Kongresový sál

Po zahájení kurzu v 8:45 v kongresovém sále následovala přednáška dr. Nováka na téma Kontrola glykémie u kriticky nemocných pacientů s navazující panelovou diskuzí. Z výsledků multicentrických studií je doporučováno udržení glykémie v rozmezí 7-10 mmol/l, hypo- či hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů jsou spojeny s vyšší mortalitou. U diabetiků je třeba brát zřetel na kompenzaci diabetu v předchorobí a dle hladiny glykovaného hemoglobinu udržovat glykémii ve vyšších hodnotách.

10:30 - 12:15 Rudolfův salónek

Ve středu dopoledne se v Rudolfově salónku rozjely výukové lekce. V první lekci se dr. Szturz z Ostravy rozmluvil o břišním kompartment syndromu a o novinkách v této problematice. Spoustu potřebných informací se člověk může dozvědět na www.wcacs.org, kde jsou uvedeny moderní trendy v léčbě a diagnostice abdominálního kompartment syndromu, jehož dopad se neomezuje pouze na břicho. V další lekci se dr. Topolský z Bratislavy věnoval metodě MARS u hepatálního selhání. Především vypíchl problematiku možnosti využití MARS u otravy amanitatoxinem. Také se vyjádřil, že technologii by šlo v budoucnosti využít jako dlouhodobou očišťovací techniku u chronického jaterního selhání.

10:30 - 11:30 Galerie

Sál Galerie v 10:30 hostil sympozium ASTMA A CHOPN NA ICU. Úvodu se zhostil dr. Sukeník s příspěvkem Status asthmaticus – farmakologická podpora. Věnoval se problematice rescue terapie při status astmaticus nereagujícím na základní léčbu.  Ukázal několik kazuistik s použitím vysokodávkovaného magnesium sulfátu a ketaminu. Zdůraznil, pokud to jen trochu jde, nutnost vyhnout se intubaci, která provokuje ještě k dalšímu prohloubení  expirační obstrukce.
Na téma navazoval dr. Štětka s příspěvkem Ventilační podpora při status asthmaticus.  Věnoval se zejména problematice permisivní ventilace. Optimálně tlakově řízená ventilace, PEEP 0,  permisivní hyperkapnie a vyhnutí se dynamické hyperinflaci.
Sekci zakončil dr. Koppl s příspěvkem Exacerbace CHOPN na ICU. Rozebral rizikové faktory vzniku CHOPN, zdůraznil fakt, že exacerbace CHOPN je spojena s výrazně vyšší mortalitou, zejména je-li nutno pacienta zaintubovat a vystavit pacienta riziku vzniku ventilátorové pneumonie. 
Plodná diskuze na závěr zdůraznila esenciální záležitost adekvátní tekutinové resuscitace pacienta s exacerbovaným CHOPN.

13,30-14,45 Galerie - Sympozium firmy Astra Zeneca

V rámci tohoto bloku zopakoval dr. Sklienka některé zásady antibiotické terapie. Ačkoli zřejmě není novinkou, že podání antibiotik má být časné, adekvátní (early and hard)  a cílené (focus, focus, focus), je třeba tyto zásady trvale opakovat. Následným sdělením dr. Chmelařová na příkladech několika nejdůležitějších kmenů dokladovala vývoj rezistence na antibiotika v průběhu posledních 20 let. Poslední dva přednášející, prof. Ševčík a doc. Dušek, představili velmi slibný projekt EPOSS, který je zaměřen na možné ovlivnění kvality léčby sepse a jedním z jeho unikátních cílů je pokusit se zjistit kvalitu života pacientů přeživších ataku těžké sepse. Potěšitelné je, že do projektu je již nyní zadáno více než 300 pacientů a kvalita nasbíraných dat je velmi vysoká. V napůl vážně myšlené diskuzi se přednášející zamysleli nad vlivem publikační aktivity na reprodukční zdraví obyvatelstva.

14:30 - 15:15 Rudolfův salónek

V rámci odpoledního setkání s experty, tedy dr. Dostálem z Hradce Králové a dr. Mácou z Ostravy, jsme měli možnost seznámit se s obrovským množstvím studií zabývajících faktem, zda je léčebná intervence u plicní a mimoplicní formy ARDS/ALI stejná či nikoliv. V první části setkání se věnoval dr. Máca ventilačním postupům u ARDS/ALI, především pak protektivní ventilaci, aplikaci PEEPu a recruitment manévru a pronační poloze, která jak se v závěru setkání ukázalo je jedinou léčebnou intervencí u ARDS/ALI s prokázaným pozitivním efektem i na mortalitu dle EBM. V druhé polovině se věnoval dr. Dostál neventilačním postupům v terapii ARDS/ALI. Například zmínil výhodu společného podání tekutinové výzvy v kombinaci s podáním albuminu (při celkové bílkovině pod 60 g/l) s furosemidem.

15:00 - 16:15 Galerie

Sympozium společnosti Orion Pharma s názvem Levosimendan v praxi zahájil profesor Cvachovec. V první přednášce se s námi dr. Stibor (Baden, Rakousko) podělil o zkušenosti s rutinním podáváním levosimendanu na ICU u pacientů s akutním srdečním selháním, u pacientů při dekompenzaci chronického srdečního selhání, při sepsi nebo předoperačně u pacientů s EF menší než 30% a jejich vynikajícími zkušenostmi. Následoval dr. Mošna s tématem podání levosimendanu u pacientů podstupujících kardiochirurgický výkon. 

15:30 - 16:15 Rudolfův salónek

V průběhu velice podnětné PRO-CON diskuze na téma Časná CRRT u systémového prozánětlivého stavu se posluchače snažili přitáhnout na svou stranu přesvědčivými argumentmi dr. Sklienka, prezentující stanovisko "pro" a jeho oponent dr. Kroužek. Při odstraňování mediátorů zánětu z organizmu, kde konkrétní princip a přínos není objasněn, se zdá být důležité kterou z modalit CRRT použijeme. Důraz je kladen na proinflammatorní časnou fázi. I zástanci užití této metody v septickém stavu z jiné indikace, než je selhání renálních funkcí, k ní přistupují individuálně, tj. po pečlivém zhodnocení stavu konkrétního pacienta a vývoje jeho stavu v čase. Časné přistoupení ke kontinuálním eliminačním metodám je na druhé straně odmítané pro absentující oporu v guidelines, potenciál ublížit pacientovi plynoucí ze stále diskutované bioinkompatibility užívaných membrán, rizik invazivních vstupů a nutnosti antikoagulace obecně nebo odstraňovaním i užitečných látek z krve, mimo jiné antibiotik, jež hrají v časné fázi zvládaní sepse klíčovou roli.

16:30 - 17:15 Rudolfův salónek

Jak racionálně vést tekutinovou léčbu se nám snažil vštěpit doc. Šrámek. Nesporný je negativní efekt zvýšené permeability cév mikrocirkulace na podíl roztoku, jež se po i.v. podaní udrží intravaskulárně. Rovněž nesporný je negativní dopad prodloužené difúzní dráhy kyslíku při hromadění tekutiny v intersticiu. Tekutinou resuscitaci je nutné zvládnout nejpozději v prvních šesti hodinách od inzultu, někdy netrvat rigidně na dosažení CVP 8-12 cm H2O a nejpozději mezi 24-48h myslet na mobilizaci tekutin z intersticia. Elegantním prediktorem efektu tekutinové nálože je správně provedená tzv. simulovaná tekutinová výzva, kdy z polohy v polosedě zpolohujeme pacienta do polohy v leže s elevovanými dolními končetinami a za 60 sekund zhodnotíme hemodynamický efekt zvýšeného žilního návratu.

16:30 – 17:30 Kongresový sál

V rámci Hot topics in intensive care  - part III. jsme měli jedinečnou možnost vyslechnout si světového odborníka v oblasti diagnostiky, prognózy a léčby horečky, Philipa A. Mackowiaka M.D. se sdělením Fever control in septic patients - beneficial or harmful? A že se opravdu jedná o odborníka na slovo vzatého, potvrzuje také jeho kniha "Fever. Basic Mechanisms and Management“, která je od roku 1868 jedinou komplexní monografií na toto téma na světě. Po krátkém uvedení řečníka prof. Ševčíkem a prof. Cvachovcem jsme byli svědky velice souhrnně pojaté přednášky, která začínala historií léčby horečky za dob Alexandra Velikého, šla přes výzkum prvních antipyretik v 19. století až k přehledu terapeutických možností zvládnutí horečky v 21. století. Nesmíte si však myslet, že se jednalo pouze o farmakologické možnosti léčby. Dr. Mackowiak je totiž obrovským zastáncem fyzikální antipyretické terapie, kterou také u svých pacientů na ICU upřednostňuje před terapií farmakologickou.

16:30 - 17:45 Galerie, sympozium společnosti B. BRAUN

Prof. Černý uvedl auditorium do problematiky tekutinové terapie novinkami z oblasti koloidů a vyslovil odvážnou formuli „koloidy, již vás nepotřebujeme“. Pak ovšem doplnil, že klinickou praxi si bez koloidů nedokáže představit, stejně jako my.  Dr. Urbánek poté shrnul historii vzniku a moderní trendy v oblasti  balancovaných infúzních roztoků. Prof. Gál se zmíil souhrnně o koloidech,  jejich výhodách a nevýhodách a dále o nových možnostech v podobě želatiny. Také se zmínil o nově vznikajících doporučených postupech v problematice tekutinové terapie u krvácení.

19,00 Rudolfův salónek

Jako k lednu patří Sepse, patří k Sepsi prof. Ševčík a jeho cestovatelská přednáška, která nezaměnitelným způsobem přenese posluchače do dalekých či blízkých krajů. Loňský výpadek nesli někteří účastníci nelibě, důvod však byl prostý a omluvitelný, neboť prof. Ševčík pobýval na Antarktidě, kde jsou právě v době konání Sepse podmínky vhodné k pobytu a bádání. V letošním roce ale prof. Ševčík vrátil posluchače zpět do spletitých zákoutí hlubokých údolí pod zasněženými vrcholy jednoho z nejvyšších světových pohoří Karakoram. Na návodnou otázku, zda je třeba se bát do oblasti trvalého konfliktu dvou jaderných mocností  zavítat, sice naprosto jednoznačnou odpověď nenalezl, ale málokdo sál opouštěl bez pocitu volání dálek.

 

čtvrtek 26.1.2012

8:30 - 10:10 Kongresový sál

Čtvrteční ranní program v kongresovém sálu byl z logistických důvodů drobně pozměněn. Ranní blok Invazivní péče v interně - interna jako invazivní obor tedy zahájil dr. Melichar z Olomouce se svým příspěvkem Nádor nebo pacient? Strategie agresivity protinádorové léčby, kde nás stručně provedl plejádou méně i více agresivních metod. Závěrečná diskuze k protinádorové léčbě se věnovala především mezioborovosti a nutnosti spolupráce všech zapojených oborů k dosažení maximální možné péče o pacienta. Následuje již přednáška dle programu, a to Nové metody invazivní kardiologie v podání dr. Bise z Hradce Králové. Představil nám možnou metodu budoucnosti - biodegradabilní stenty, kdy v průběhu 1 - 2 let se stent kompletně degraduje, ovšem je ještě stále ve fázi vývoje a vyladění drobných nedostatků. Závěrečnou část přednášky pak věnoval přehledu invazivních terapeutických metod v kardiologii, který byl velice edukativně proložen nespočetným množstvým multimediálních materiálů. Novou technologii nanoprášku, který je dle dosavadních studií efektivní i na arteriální krvácení je slibnou  hudbou budoucnosti také digestivní endoskopie, o jejíž nových metodách mluvil, opět velice přehledně a s další várkou zajímavých multimediálních materiálů, dr. Rejchrt také z Hradce Králové. Následující přednáška Břišní katastrofy v podíní dr. Maňáka byla plná zajímavých kazuistik, které ukázaly, že i pacienti po prodělání břišní katastrofy mají naději na velmi kvalitní život, pokud je jim dodána adekvátní maximální možná péče. Poslední přednáškou Plicní biopsie - indikace a techniky, již bohužel opět v časovém skluzu, tento blok končí dr. Koblížek.

8:30 - 10:00 Galerie

Pod vedením prof. Cvachovce začal v 8:30 blok na téma Transplantologie a intenzivní péče.
V první přednášce dr. Březovský informoval o nutnosti zavedení dárcovských konzultantů na jednotlivých pracovištích.  Ten se zúčastní koordinace procesu od identifikace potenciálního dárce do diagnostiky smrti mozku, čímž by se mohla zvýšit transplantační aktivita až o 40%.
V další přednášce dr. Pokorná z IKEMU rozebírala téma Bakteriální infekce u dárce- kontraindikace transplantace? Vzhledem k trvalému nedostatku orgánů se kritéria dárcovství mění, z výsledků studií odběru orgánů od pacientů s pozitivní hemokulturou nebyl významný rozdíl v přežívání příjemců, proto bakteriémie není kontraindikací k odběru. Nutná je ovšem časná identifikace patogenu, ATB léčba vč. krátké ATB profylaxe u příjemce. Sepse s MODS nadále kontraindikací odběru orgánu zůstává.  
Dále dr. Volfová z ARK Ostrava prezentovala jejich zkušenosti s péčí o dárce orgánu a apelovala na důsledné úpravy laboratorních parametrů.
V poslední přednášce dr. Kieslichová z IKEMU rozebírala problematiku intenzivní péče o pacienty po SOT ( solid organ transplantation). V současnosti je 5659 žijících pacientů, kteří jsou v ambulantním sledování a mnohdy vyžadují intenzivní péči. Probírána byla specifika transplantovaných orgánů a imunosuprese, vč. obtížné diagnostiky sepse u takovýchto pacientů.

13:30 - 14:45 Galerie - EPOSS

Blok za předsednictví prof. Ševčíka a doc. Firmenta zahájila svým sdělením dr. Zýková z Liberce. Souhrnně zmínila vývoj systematizace léčby sepse od barcelonské deklarace. Zároveň upozornila na známé i méně známé kontroverze. Následně doc. Záhorec z Bratislavy představil data z unikátního slovenského registru sepse. Poslední dva přednášející, dr. Slezák a dr. Maláska z Brna představili český projekt EPOSS, do kterého je již nyní zapojeno více než 300 pacientů. Dr. Maláska v kontextu zahraničních studií poukázal na některé parametry, které dávají studii punc validity. Zároveň dal do souvislosti některá kritéria s možným vlivem na vzrůstající mortalitu, kdy některá byla překvapivá. Údaje v databázi například zatím nesvědčí pro vyšší riziko úmrtí na těžkou sepsi u kuřáků či alkoholiků. Alarmujícím závěrem z obou registrů je skutečnost, že mortalita na těžkou sepsi je stále velmi vysoká (45-55%).

13:30 - 14:15 Rudolfův salónek

Po obědě jsme se těšili na již druhou výměnu názoru v rámci PRO-CON diskuse v Rudolfově salónku, tentokrát na téma Imunoglobuliny u kriticky nemocných. Jde o molekuly, které ovlivňují imunitní systém supresivně i stimulačně zároveň a mají proto teoretický potenciál pozitivně ovlivnit jak inflammatorní peak v časné fázi sepse, tak imunoparalýzu v pozdní fázi. Dr. Průcha vybízel k alespoň občasnému stanovení hladin imunoglobulinů u našich septických pacientů a k při indikaci podání IVIG postupovat indiduálně. Dr. Holub vyjmenoval uznávané indikace podání intravenózních imunoglobulinů a při podání v jiné indikaci, jakou i septický stav je, upozornil na možná rizika a nežádoucí účinky z podání plynoucí.

13:30 - 15:20 Kongresový sál 

Blok kontroverzních otázek v intenzivní péči - up to date 2012 otevřel prof. Černý s otázkou zda Early Goal Directed Therapy má zahrnovat i cílenou intervenci na mikrocirkulaci. Zdůraznil nutnost hodnocení  kapilárního navrátu, jelikož změny periferní perfúze korelují s odbodnými změnami v mikrocirkulaci v důležitých orgánech a časný zvrat dysfunkce mikrocirkulace je spojen s lepší klinickým výsledkem. Apeloval na časné podání tekutin, jelikož  mohou ovlivnit mikrocirkulaci, pokud jsou podány včas. V další přednášce dr. Kula shrnul současné názory na podání transfuzí s nutností dalších studií na toto téma a zdůraznil individuální posuzování každého klinického případu. Prof. Matějovič s tématem Diuretika a oligurie upozornil na fakt, že furosemid je často podáván u pacientů s oligo až anurickým selháním ledvin (AKI), kdy jeho podání není často opodstatněné. Diuretika jsou indikována bez diskuze u žilní kongesce při kardiálním selhávání, nitrobřišní hypertenzi a jsou dobrým sluhou při přetížení organismu tekutinami. Dále vystoupil dr. Dostál s tématem Dechový objem – vždy jen 6 ml/kg? V posledním příspěvku této sekce přednesl dr. Satinský Abdominal compartment syndrom. Apeloval na nutnost monitorace IAP, kdy až 58% na JIP má břišní hypertenzi a až 8% na ACS. Aktivnější přístup v léčbě ACS je spojen s lepšími výsledky, kdy včasná chirurgická intervence má své místo při IAP větším než 25 mmHg. Zmínil problematiku dočasného krytí dutiny břišní a nutnost včasného uzávěru, tj. do 7 dní a riziko komplikací. 

14:30 - 15:15 Rudolfův salónek

Velice přehledná a na vědomosti bohatá byla výuková lekce dr. Peterové z Ostravy Co všechno lze vyčíst z diurézy. Provedla nás příčinami prerenálního, renálního a postrenálního selhání funkce ledvin a detailně popsala dostupné laboratorní a zobrazovací metody v diagnostice AKI. Užitečné bylo rovněž doporučení o prevenci před užitím rtg kontrastních látek u pacientů s insuficiencí ledvin: dostatečná hydratace, za predpokladu tolerance po stránce kardiální, vyloučení ACEI, PAD, diuretik v den vyšetření a podání 600-1200 mg N-acetylcysteínu.

15:30 - 17:10 Kongresový sál

Poslední čtvrteční odpolední blok přednášek z intenzivní péče v hematologii začal dvojicí přednášek týkajících se hyperviskózního syndromu, a to Hyperviskózní syndrom – klinický obraz a diagnostika v podání dr. Piky a Terapeutické aferézy u hyperviskózního syndromu z úst dr. Lánské. O pneumoniích u imunokompromitovaných nemocných hovořil dr. Radocha ve velice přehledné přednáčce - od symptomů, diagnostických možností až k možnostem terapie a prevence pneumonie - to především u mykotických pneumonií. Zajímavou informací byla zmínka o zhoršení stavu pacienta s pneumocystovou pneumonií 3. - 4. den po zahájení adekvátní terapie, které je známkou správně zavedené terapie -  způsobené rozpadem pneumocyst. Uzavřením hematologického bloku byla přednáška jedno z předsedajících, dr. Gumulce, Změny krevního srážení jako důsledek krvácení.

16:30 - 17:15 Rudolfův salónek

Dr. Pauliny z Bratislavy ve své výukové lekci Jakými parametry lze řídit tekutinovou resuscitaci přiblížil široké spektrum postupů, které můžeme použit s cílem vyhnout se nadměrnému, neefektivnímu až škodlivému podání tekutin. Nesmíme zapomínat na klinické vyšetření, poslední dobou opomíjené, které je technicky nenáročné a dokáže nám poskytnout poměrně přesnou informaci. Zaměříme se v něm nejen na diurézu, ale také přítomnost peristaltiky, toleranci enterální výživy, teplotu kůže na periferii apod. Vysvětlil přínosnost, limitace a možné
chyby měření, které je nutno zohlednit jak při posuzovaní plnících tlaků CVP, PAOP, tak při posuzovaní volumetrických měření.

Pátek 27.1.2012

8:30 - 10:10 Kongresový sál

Bloku Biochemie v intenzivní péči - nové biomarkery a jejich role u septických stavů nemohl předsedat snad nikdo jiný než prof. Jabor. Spolu s dr. Kieslichovou elegentně provedli participanty složitou problematikou. Novým biomarkerem, který čeká na uvedení do běžné praxe, je Presepsin.

8:30 - 10:30 Galerie

Stalo se již prakticky tradicí, že páteční dopoledne je vyhrazeno Workshopu dr. Pelikána z Brna, jehož je portál AKUTNE.CZ partnerem, a který je zaměřen na praktický nácvik zvládání akutních situací. Tradiční přednášející Karla Pelikána (Když nejde zaintubovat...), Janu Kubalovou (... zajistit žílu...) a Michala Otáhala (... a tep se ztrácí) doplnil zástupce Armády ČR prap. Duchoň s tématem zástavy končetinových krvácení. Toretickou část vhodně doplnila a zejména akčně naladila následující část praktická, kde si na jednotlivých stanovištích mohli posluchači vše prakticky vyzkoušet.

8:30 - 9:15 Rudolfův salónek

Páteční blok přednášek v Rudolfovém salónku začal dr. Stibor z Rakouska podrobným výčtem možností monitorování hemodynamiky, jejich výpovědní hodnotou, výhodami a limitacemi. Všem metodám předradil klinické posouzení stavu pacienta. Porovnal metody invazivní (Swan-Ganzův katetr), semiinvazivní s nutností intermitentní kalibrace a bez ní (které mohou být o něco méně přesné než metody s intermitentní kalibrací) a přiblížil i metody neivazivní (UZ metody, impedanční kardiografia, metody bioimpedance, bioreaktance...), které jsou sice přesné, ale v praxi užívané minimálně. Možno shrnout, že s plnícímí objemy málo korelují hodnoty CVP, MAP, PAOP, lepší výpovědní hodnotu mají v tomto smyslu volumetrické parametry ITBI, GEDV, RVEDV. Ani tyto však nepodají jednoznačnou odpověď, zdali bude pacient profitovat z volumoterapie. Předikovat odpověď na tekutinovou nálož umožňují hodnoty SVV a PVV.

9:30 - 10:15 Rudolfův salónek

Dr. Adamus se věnoval myorelaxanciím a jejich místu na ICU. Kdysi hojně užívané jsou dnes podávané pouze několika málo procentem pacientů na jednotkách intenzivní péče. K indikacím patří: OTI, usnadnění UPV, nutnost nehybnosti při některých diagnosticko-terapeutických postupech, při manipulaci v reflexogenních zónach, při nitrolební hypertenzi či konvulzivních stavech, kdy jiná terapie selhala, ke snížení metabolických nároků nebo svalového třesu při fyzikálním chlazení. Spravidla vyžadují hlubokou anlagosedaci. Jinak je jejich podání spojeno s nepříjemnými vzpomínkami pacientů. Je nutné myslet na lékové interakce, tachyfylaxi při delším podávání a nežádoucí účinky myorelaxancií, mezi jiným se podílejí na svalové slabosti u pacientů na ICU.

11:30 - 12:15 Rudolfův salónek

Bodkou za všemi přednáškami v Rudolfovém salónku byla skvělá přednáška dr.Sase a Dr. Zvoníčka Lze předejít vývoji ALI/ARDS? Jsou identifikovány faktory, které zvyšují riziko ALI/ARDS: nesprávná strategie ATB léčby obecně, regurgitace a aspirace, vysoká inspirační frakce kyslíka, odhalit pacienta v riziku pomůže skorovací systém lung injury prevention score. Určitý potenciál chránit před jejím rozvojem má časné prehodnocování nutnosti UPV a užití NIV, protektivní ventilace nebo restriktivní přístup k terapii krevními deriváty (indikace transfuze má být individuální s ohledem na aktuální stav a komorbidity pacienta). Prevencí před TRALI je pomalé podávání krevního derivátu, event. preventivné podání diuretik, deleukotizace nebo screening na antileukocytární protilátky. V souvislosti s protektivní ventilací je jistě zajímavé porovnání manuálního nastavení ventilátoru ve srovnání s automatem, který dosahoval podstatně lepší parametry ventilace. Důležitým prediktorem ALI je extravaskulární plicní voda stanovena semiinvazivními metodami monitorování hemodynamiky. Zajímavý přístup představuje počítačový  program "ALI sniffer", který vyhledává v popisu rtg snímku slova, které by mohly naznačovat ALI/ARDS a zároveň počítá PaO2/FiO2 pro všechny pacienty.

10:30 - 12:00 Kongresový sál

Záverečným blokem se staly Novinky v bezkrevní medicíně. Nejprve se ve svém příspěvku zamyslel dr. Stibor na významem stáří krevní konzervy a podotknul, že na jeho pracovišti je mnohdy indikována krev i dle času oběhlého od odběru. Dr. Ondrášková velmi přehledně pohovořila o Umélé krvi a možnostech jejího aktuálního využití. Nad rozdíly mezi jednotlivými metodami trombelastografie TEG a ROTEM se zamyslel doc. Čundrle. Prim. Seidlová z Brna se pokusila zodpovědět otázku, zda je Paušální deleukotizace realitou či fikcí? Poukázala na skutečnst, že zvýšené náklady mohou být umořeny právě v rámci paušalizace metody. Poslední přednáškou bylo přehledné sdělení o využití přípravku NovoSeven v kardiochirurgii.

 

V rámci závěrečného ceremoniálu se otec tradiční akce dr. Kula rozloučil s přítomnými a pozval všechny na jubilejní 15. ročník PGS kurzu Sepse a MODS, který se bude konat na netradičním místě v netradičním termínu, který Vám jakmile jen to bude možné rádi na strákách portálu AKUTNE.CZ prozradíme. Vzhledem ke skutečnosti, že letošní ročník nasadil opět všem následujícícm akcím roku laťku velmi vysoko, lze se oprávněně domnívat, že i v příštím roce se je na co těšit. Nezbývá než říci: „… sejdeme se na Sepsi… v roce 2013“.


24. 1. 2012 Petr Štourač, Martina Kosinová, Ivana Bártíková, Adéla Foltýnová, Šárka Pšikalová a Elena Krátka
Zpět