Reportáž a on-line video přenos přednášek z IV. Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství v Mikulově

Dovolujeme si Vás informovat o konání IV. Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství v Mikulově v konferenčních prostorách hotelu Galant  ve dnech 26. – 27. září 2012. Přinášíme Vám reportáž z konferenčního dění. Na našcih stránkách také naleznete postkonferenční sborník, který bude obsahovat záznamy uskutečněných přednášek. 

 

Jesenné slnko zalievajúce krásy Mikulova a vôňa hrozna z neďalekej Pálavy nás privítali na štvrtom ročníku Medzinárodného kongresu úrazovej chirurgie a súdneho lekárstva, ktoré sa opäť konalo v hoteli Galant.

 

9:30 Zahájenie kongresu

Uvítanie a slová na úvod patrili hosťom a zástupcom usporiadateľských inštitúcií. Pozdravili nás doc. MUDr. Mašek, CSc., prof. MUDr. Hirt, CSc., MUDr. Kraus, MBA,  MUDr. Gál, Ph.D., prof. MUDr. Kitka Ph.D., doc. MUDr. Pleva, CSc.

 

9:50 – 10:50 Prednáškový blok I – Traumatológia I – Dutiny

Mgr. Mičudová zahájila prvý blok prednášok so svojím príspevkom Domáca pľúcna ventilácia. Uviedla nás do problematiky pacientov dlhodobo, či trvale závislých na UPV a možnosti zlepšenia kvality ich života pobytom v domácom prostredí. Taktiež ponúkla ekonomický pohľad na problematiku, ktorý hovorí v prospech domácich ventilátorov. Dr. Kitka predstavil vo svojej prednáške Polytrauma  - incidencia a zvláštnosti niekoľko svojich pacientov s polytraumami, nálezy, liečbu, výsledky, ako aj zaujímavosti k jednotlivým prípadom. Svojím príspevkom sa Dr. Peštál pokúsil odpovedať na otázku, či je Hrudná drenáž po poranení hrudníku naozaj jednoduchý lekársky zákrok. Zdôraznil  množstvo možných chýb pri hrudnej drenáži, ktoré môžu mať až fatálne následky. Na druhej strane vyzdvihol  správne vykonanú hrudnú drenáž ako život zachraňujúci zákrok. Dr. Vyhnánek objasnil problematiku Septických komplikácií hrudných a brušných poranení. Ponúkol výsledky štúdie výskytu nozokomiálnych nákaz pri polytraumách. Taktiež poskytol informácie o najčastejších infekčných komplikáciách pri jednotlivých poraneniach a o postupoch pri ich riešení. Dr. Pelichovská porozprávala o Resekčných výkonoch pri pľúcnych kontúziách. Na záver prvého bloku prednášok ostal aj priestor na bohatú diskusiu. Predovšetkým sa riešila problematika hrudnej drenáže v teréne a v nemocnici.

 

11:10 – 12:15 Prednáškový blok II – Traumatológia II - Dutiny

Dr. Otáhal otvoril druhý blok prednášok s  Využitím endoskopických operačných techník pri ošetrovaní pacientov s dutinovým poranením. Predstavil tiež niekoľko zaujímavých kazuistík.  Dr. Ječmínek porozprával o Traume jater a pokračovaní krvácania po chirurgickom ošetrení. Zdôraznil, že možnosť endovaskulárnej terapie patrí do spektra ošetrení parenchymatóznych orgánov. Dr. Přikrylová ponúkla Poranenie jater z pohľadu intenzivistu. Kladie dôraz predovšetkým na resuscitáciu hemostázy. Ako osvieženie tiež ponúkla pár prípadov z praxe. Dr. Kysela rozprával o  Komplikáciách jaterních resekcií a ich riešeniach.  Dr. Nestrojil predstavil zaujímavú kazuistiku Penetrujúceho poranenia brucha a panvy kovovou tyčou, ktorú mladý muž utrpel následkom pádu z 10-metrovej výšky. Vďaka úspešnému a rýchlemu zákroku lekárov sa pacient druhýkrát narodil. Dr. Nekuda poukázal na Úskalia perforácie čreva po tupom poranení brucha. Dr. Paša prednášal o Ošetrovaní poranení skeletu pri polytraumách. Predstavil možnosti dočasnej a konečnej stabilizácie na konkrétnych prípadoch. Zdôraznil, že etapové ošetrovanie je omnoho šetrnejšie pre mäkké tkanivá a vedie v konečnom dôsledku k rýchlejšiemu zahojeniu a rehabilitácii. Na záver dr. Šír zaujal kazuistikami v Diagnostike a liečbe menej častých poraneniach brušnej dutiny. Zaznamenal v nich poranenia čriev bez syndrómu pneumoperitonea.  

 

13:00- 14:30 Prednáškový blok III – Súdne lekárstvo

Obed bol skvelý a my sme mali pred sebou ďalší blok prednášok, tento raz  z oblasti súdneho lekárstva. Otvoril ho dr. Loyka so svojou prednáškou „Lege artis“ v svetle nového zákona o zdravotných službách. Zdôraznil, že v súčasnosti je naozaj ťažké posudzovať kde je hranica medzi poskytovanou zdravotnou starostlivosťou „lege artis“  a „non lege artis“. Dr. Prudil objasnil Trestne právnu problematiku v chirurgii. Odprezentoval tiež kazuistiky zo súčasnej praxe českého súdnictva.  Dr. Filipinský predstavil kazuistiku Forenzný pohľad na komplikáciu zdravotnej starostlivosti. Svoj príspevok dokladoval  lekárskou dokumentáciou, v ktorej bolo možné sledovať radu chybných krokov vedúcich k trvalému poškodeniu pacientky a  k trestnému stíhaniu lekára. Dr. Pilin referoval o Morfologických nálezoch dvoch mŕtvych s mykotickým postihnutím.  Nasledoval dr. Krajsa  s prednáškou Krvácanie pod mäkkou mozgovou plenou po minimálnom násilí do oblasti tváre, ktorú vysvetľoval na konkrétnom prípade. Záver však nebol jednoznačný. Nastalo smrteľné krvácanie v dôsledku úderu? Alebo tam boli vopred chorobné zmeny, ktoré však nebolo možné jednoznačne potvrdiť? Prípadne sa jednalo o kombináciu oboch faktorov? Nad tým ostáva visieť otáznik. Dr. Farkašová prezentovala prípad Krvácania do brušného svalu. Dr. Vlčková si vo svojej prednáške kládla otázku – Nebezpečné bilboardy? Odpoveď, že čokoľvek pri ceste, nielen bilboardy,  sú prekážkou,  pokiaľ je vodič nespôsobilý, prípadne nepozorný. Svoje tvrdenia dokumentovala  fotografiami dopravných nehôd, v ktorých automobily narazili do stĺpov, či stromov pri ceste. Dr. Šidlo porozprával o Zriedkavých prípadoch fatálnych kraniocerebrálnych poranení. S Parametrizáciou poranení pri dopravných úrazoch chodcov sa predstavila dr. Ginelliová. Dr. Baloghová prezentovala 2 kazuistiky Pádov do fontány v obchodnom centre. Tieto prípady vyvolali diskusiu, či je dostatočné zabezpečenie zábradlia. Obchodné centrum po druhom prípade prijalo bezpečnostné opatrenia. 

 

15:00 – 16:50 Prednáškový blok IV – Urgentná medicína

Blok urgentnej medicíny otvoril dr. Krtička prednáškou Primárny verzus sekundárny transport pacientov s ISS > 16 v spádovej oblasti TC FN Brno. Niekoľkými štúdiami potvrdil, že títo pacienti majú štatisticky významnejšiu šancu na prežitie pri primárnom transporte do traumacentra.  Dr. Dědek predniesol Triáž rizika – predikcia ťažkosti zranenia, morbidity/letality a ekonomickej náročnosti u 1286 pacientov. Dr. Märzová ponúkla Polytraumu z pohľadu intenzivistu. V svojom príspevku poukazuje predovšetkým na komplikácie jednotlivých prípadov.  Naše skúsenosti s aplikáciou masívneho transfúzneho protokolu pri rozsiahlom krvácaní pri polytraumách bol názov ďalšej prednášky, ktorú  za kolektív autorov predniesla dr. Ječmínková z FN Ostrava. Ich pozitívne skúsenosti s aplikáciou masívneho transfúzneho protokolu vyvolalo bohatú diskusiu.  Prehliadnuteľné poranenia pri polytraumách popisoval dr. Wangler na konkrétnych prípadoch z praxe. Dr. Vaníčková  porozprávala o tom Ako zaisťujú na urgentnom príjme pacienta po KPR. Popisovala rozdiely medzi zaistením pacientov po traumatickej a netraumatickej náhlej zástave obehu, pre ktoré majú 2 rôzne protokoly. Použitie týchto štandardizovaných liečebných postupov zlepšilo výsledky terapie. Dr. Ondrášková prispela do tohto bloku prednáškou Exsanguinatio . Dr. Čechlovský predstavil Súbor polytraumatizovaných pacientov v KN Liberec v roku 2011. Ponúkol prehľadné grafy napríklad o vekovom zložení  pacientov, vyťaženosti traumacentra v jednotlivých mesiacoch, dĺžke hospitalizácie, či počtoch úmrtí. Ďalej sa predstavila Dr. Rapi s témou Tenzný pneumoperikard  - vzácna komplikácia tráum hrudníku? Predstavila auditóriu dve kazuistiky. Nasledoval Whiplash syndróm dr. Sandeckého, v ktorom predstavil samotný syndróm, klinický obraz, možnosti diagnostiky aj prípad z praxe. Zdôraznil, že príznaky sa nemusia objaviť hneď po úraze, treba však na tento syndróm myslieť . Taktiež  UZV karotíd  môže pomôcť včas diagnostikovať tento syndróm a zabrániť tak rozvoju trvalých následkov. Dr. Vítek  porovnal štatistické údaje u motocyklistov a cyklistov ošetrených na urgentnom príjme FN Brno 2011. Na záver nám dr. Trauchmanová  ukázala kazuistiky z libereckého kraja za rok 2012 v prednáške s názvom  Pravdu má vždy traumačka.

 

17:00 – 18:00 Prednáškový blok V – Varia I

Varia otvoril dr. Bednařík s témou Ľahkých mozgových poranení.  Tieto poranenia tvoria až 90% všetkých prípadov poranení mozgu. Komócia je v súčasnosti považovaná za najľahší stupeň traumatického axonálneho poškodenia. Dr. Reška sa s nami podelil o dve kazuistiky v prednáške Závažné cievne komplikácie následkom poranenia ramenného kĺbu.  Dr. Novák predstavil Analýzu bodného poranenia miechy s pomocou stereotaktického miechového atlasu. Na dvoch kazuistikách poukazuje na pomoc tohto atlasu pri diagnóze a prognóze. Komplikáciami minimálne invazívnych výkonov v neurochirurgii, ich prevenciou a riešením sa zaoberal dr. Chrastina. Dr. Smrčka rozviedol problematiku Komplikácie starostlivosti o pacienta s ťažkým poranením mozgu. Vyzdvihuje nutnosť monitoringu mozgových funkcií kvôli prechádzaniu závažným ischemickým komplikáciám. Ponúkol tiež niekoľko kazuistík. Kolektív autorov z Ortopedicko – traumatologického oddelenia Nemocnice Přerov popísali kazuistiku pacientky s viacnásobnou komplikáciou periprotetickej fraktúry CKP ramena, ktorú výstižne nazvali Neverending story. Dnešný prednáškový deň uzavrela dr. Kovářová s Kazuistikou u pacientky  s komplikáciou po polytraume.

 

20:00 – 24:00 Spoločenský večer – Zámok Mikulov

Spoločenský večer pre účastníkov kongresu sa konal za hradbami mikulovského zámku. V zámockej sále bol pripravený bohatý raut plný chutných dobrôt. Príjemnú atmosféru dotvárala živá hudba, ktorá nám hrala a zabávala nás až do neskorých večerných hodín.

 

8:30 – 10:10 Prednáškový blok VI – Traumatológia III – spondylotraumatológia, panva

Dnes ráno nás síce neprebudili teplé slnečné lúče, ale aj napriek tomu sme sa veľmi tešili na zaujímavé prednášky tohto dňa. V úvode sa ujal slova dr. Lukáš a podelil sa s nami s problematikou Výsledkov použitia fragmentu rebra pri vytváraní medzitelovej fúzie v rámci ošetrenia zlomenín torakolumbálnej chrbtice. Dr. Šrám nám priblížil Taktiku liečby končatinových poranení u pacientov s miechovou léziou. Ukázal nám v nej množstvo zaujímavých snímok z praxe. Dr. Chaloupka rozobral tému Komplikácie po operáciách úrazov chrbtice, ktoré podložil množstvom obrazového materiálu. Dr. Kazda naviazal podobnou prednáškou s názvom Komplikácie po operačnej stabilizácii chrbtice. Dr. Vašíčková predstavila Rolu ParaCENTRA Fenix v detekcii komplikácií po spinálnej traume. Jedná sa o neziskovú organizáciu, ktorá sa stará o ľudí po úrazoch chrbtice a miechy, či získaných postihnutiach miechy. Práve denným kontaktom môžu byť nápomocní pri odhaľovaní novo vznikajúcich komplikácií. Mgr. Možná nám objasnila Rolu fyzioterapeuta v prevencii a liečbe najčastejších komplikácií pacientov s miechovou léziou. Popisovala rôzne komplikácie a možnosti fyzioterapie v oblasti prevencie ako aj liečby týchto pacientov. Pani Klimšová priblížila koncept Bazálnej stimulácie a jeho možnosti v prevencii komplikácií súvisiacich s poranením miechy. Pred auditórium sa opäť postavila dr. Vašíčková, aby popísala Disociatívne poruchy ako komplikáciu spinálnej traumy. Zdôraznila, že sa jedná špecifickú komplikáciu, náročnú na terapiu, navyše s neistým výsledkom. Dr. Neudertová  rozprávala o Psychologickej práci s dôsledkami spinálnej traumy v rámci krízovej intervencie. Uviedla efektívne stratégie krízovej intervencie vedúce k zníženiu negatívnych následkov prežitej traumy. Pani Drápelová ponúkla pohľad zdravotnej sestry na perioperačné komplikácie. Prvý blok uzavrel už prednášajúci  dr. Šrám s dvomi prednáškami na témy Úloha uhlovo stabilných implantátov pri zlomeninách panvy a acetabula a Komplikácie ošetrenia zadného segmentu .

 

10:30 – 12:00 Prednáškový blok VII – Traumatológia IV – končatiny

Posledný traumatologický blok otvoril dr. Konečný s témou Ošetrenie otvorenej zlomeniny v spolupráci s plastickým chirurgom. Prednášku obohatil o zaujímavé kazuistiky. Na záver dodal, že ideálnou kombináciou sú základné znalosti z plastickej chirurgie u traumatológa na jednej strane a spolupráca s plastickým chirurgom na strane druhej. Ďalším prednášajúcim bol dr. Pokorný, ktorý rozprával o Voľbe implantátu pre osteosyntézu extraartikulárnych zlomenín distálneho predkolenia. Dr. Nestrojil priblížil problematiku Zlomenín distálneho predkolenia a LCP implantátov. Na niekoľkých prípadoch poukázal na komplikácie, predovšetkým zlyhanie dlahy a následné vytvorenie pakĺbu. Dr. Vašíčková popisovala postupy Vonkajšej fixácie pri otvorených zlomeninách. Dr. Chaloupka vystúpil aj v tomto bloku s príspevkom Niektoré komplikácie pri operáciách bedrového kĺbu. Popisuje ich na niekoľkých kazuistikách. Dr. Hladíková predstavila Súčasné možnosti prevencie trombembolickej choroby v traumatológii používané vo FN Brno a na Klinike úrazovej chirurgie. Dr. Demel naviazal témou Hlboká žilná trombóza v súvislosti s poranením kolenného kĺbu. Predložil odporúčania profylaxie trombembolickej choroby a v závere načrtol kontroverziu v predpisovaní nízkomolekulárneho heparínu. Nasledoval dr. Ruber a jeho Kompartment syndróm s výstižným dovetkom Náhla príhoda traumatologická. Zdôraznil aktívny prístup k diagnostike a liečbe tohto syndrómu. Dr. Valentová riešila Problematiku kompartment syndrómu u polytraumatizovaného pacienta. O Skorých komplikáciách po komplexnom poranení predkolenia porozprával dr. Veselý. Podotkol, že najlepšou liečbou komplikácii je ich prevencia. V závere tohto bloku prednášok popísal dr. Kvasnička stratégiu liečby Infekčných komplikácií po osteosyntézach. 

 

 

12:00 – 13:00 Prednáškový blok VIII – Varia II

Finálny blok prednášok bol otvorený prednáškou Návrat k „vitium artis“ – korektnejší prístup k niektorým prípadom nezdaru v chirurgii od kolektívu autorov z II. chirurgickej kliniky FN a LF UP Olomouc. Autori uviedli niekoľko prípadov z ich znaleckej praxe, kde uviedli, že nie každé poškodenie zdravia pacienta možno hodnotiť ako postup proti pravidlám lekárskej vedy. Dr. Mach nazval svoju prednášku Komerčné poisťovne = komplikácie v traumatológii ezoterickou a zdôraznil, že to „rovná sa“ v nadpise myslí vážne. Na vlastných skúsenostiach z praxe popísal praktiky zdravotných poisťovní. Vo svojom príspevku Antibiotikami poťahovaný klinec ako prevencia infekčných komplikácií v traumatológii dr. Mišičko priblížil prvé výsledky štúdie s použitím tohto klinca, ktoré sú zatiaľ veľmi sľubné. Dr. Křiváček načrtol problematiku Polytrauma a pakĺby. Dr. Mašek nás vo svojej prednáške oboznámil s podtlakovou terapiou a s indikáciami aj kontraindikáciami jej použitia. Upozornil nás aj na chyby, ktoré môžu nastať pri jej použití. Očami sestry pozerala na kompartment syndróm pani Štefková, ktorá nám vo svojej prezentácii Použitie VAC systému u polytraumatizovaných pacientov priblížila terapiu a následky tohto syndrómu. Dr. Petráš sa zaoberal Komplikáciami po traumatických amputáciách končatín. Vyzdvihol použitie podtlakovej terapie pri hojení rán. Bodku za celým kongresom dal dr. Suk svojím príspevkom Devastujúce, amputačné a stratové poranenia. Za základný predpoklad úspešnej liečby považuje medzioborovú spoluprácu. Dr. Nestrojil na záver vyjadril spokojnosť s kvalitou prednášok a zároveň pozval všetkých účastníkov na budúcoročný kongres. Opúšťame Mikulov a na cestu nás vyprevádzajú kvapky dažďa. Akoby samo nebo smútilo, že tak skvelé podujatie ubehlo prirýchlo. Nám už neostáva iné, len tešiť sa V. ročník tohto kongresu, ktorý sa bude konať v termíne 12. – 13.9.2013.

 


25. 9. 2012 Ľubomíra Longauerová, Zuzana Markuseková
úrazová chirurgie
traumatologie
soudní lékřství
Zpět