Medicína katastrof Brno 2016

Opět Brno, opět „MEKA“, opět hotel Continental. Kongres s tématikou „Medicína katastrof“ pořádá Úrazová nemocnice v Brně již tradičně. Multioborový kongres se v letošním roce konal 3. února v Brně. Také v letošním roce si tento termín ve svých diářích rezervovali lékaři, zdravotní sestry, hygienici, záchranáři, hasiči, policisté i krizoví manažeři, aby si vyměnili zkušenosti v problematice řešení hromadných neštěstí, epidemií a katastrof. Pojďte sdílet se mnou!
Postkonferenční sborník přednášek najdete zde.

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK I.

Také letošní, tedy IX. ročník  kongresu Medicíny katastrof byl tématicky rozčleněn do 3 bloků. Dopolední blok byl věnován migrační krizi a jejím vlivu na epidemiologickou situaci v České republice, řešení uprchlické krize z pohledu policejní složky, ale také jejímu vlivu na psychiku společnosti.

Úvodní slovo dostala Ing. Hejdová, jež hovožila společně s Dr. Bauerovou, Dr. Kohoutovou k tématu "Co přináší migrační vlna pro resort zdravotnictví". Je vhodné zmínit, že k 31. 12. 2015 bylo v ČR zajištěno „pouze“ 3 352 migrantů. Je totiž důležité rozlišovat mezi „živelnou vlnou“ (představovanou bivakováním na polích) a "řízenou migrací" (záchytné tábory), tedy vnímat rozdíl mezi "nelegálními cizinci" (zákon č 326/1999 sb, Zákon o pobytu cizinců na území ČR), kteří jsou koncentrováni v zajišťovacích zařízeních, a "žadateli o azyl" (zákon č. 325/1999 Sb., Zákon o azylu), jež procházejí vstupními, průběžnými i výstupními lékařskými prohlídkami (zajišťováno Ministerstvem vnitra ČR). V aktuální situaci představují největší riziko cizinci sami pro sebe kvůli nevyhovujícím hygienickým podmínkám, kontaminované vodě a komunitním přenašečům.

Z infekčních onemocnění doposud převažují SVRAB a SALMONELÓZA.

Významnou informaci, týkající se eradikace POLIOMYELITIDY, závěrem pronesla Dr. Kouhoutová.  Ačkoliv program globální eradikace tohoto nebezpečného akutního virového onemocnění úspěšně pokračuje celosvětově, riziko importované nákazy ze zemí se zatím nedostatečnou proočkovaností (Pákistán, Afgánistán, Súdán, Írán, centrální Afrika) je stále přítomné. Všeobecná a zvyšující se migrace obyvatelstva usnadňuje zavlečení divokého polioviru na území zemí s eradikovanou poliomyelitidou. METODICKÝ POKYN k provádění zdravotních prohlídek u migrantů (nyní v připomínkovém řízení) bude zveřejněn ve věstníku Ministerstva zdravotnictví, výhledově ke konci února.

Osobní zkušenosti s uprchlickou vlnou na území Etiopie nám předala Dr. Durilová, která tuto náročnou dvouměsíční misi absolvovala s Lékaři bez hranic v roce 2014. "Pediatrem v uprchlickém táboře", který čítal  48 000 uprchlíků, z toho 70% tvořily děti a v dospělé populaci bylo 80% žen. Muži zůstali ve válce v Jižním Súdanů, která tuto zemi od roku 2013 sužuje. Detailně nám byla popsána kritická situace v oblasti záplavových zón, kterou sužují záněty plic, gastroenteritidy, malarie a podvýživa, ale také méně běžné diagnosy Kala-azar nebo hepatitida E. Dr. Durilová shrnula aktuální statistiky (čistá voda 12 l na osobu a den, 78 osob / 1 latrínu aj.) a cílová čísla jednotlivých onemocnění, kam cílí pomoc humanitárních zdravotnických organizací. Náplň práce na této misi se týkala nutriční podpory, vakcinační kampaně proti spalničkám, pneumokokovým infekcím, v létě proti choleře. Zvláštním bodem je tzv. OUTREACH, neboli aktivní vyhledávání případů. Zejména v této oblasti jim byl oporou tým 200 místních (Etiopie) odborníků, zejména zdravotních a nutričních asistentů a tlumočníků. Péče v uprchlickém táboře je rozdělena do dvou fázi: EMERGENCY – PRIORITY –  tedy po příchodu utečenců na určité místo (odkud a proč přichází, očkování proti spalničkám, zajištění vody, sanitace, potravy, kontrola přenosných nemocí), a fáze POST-EMERGENCY, zajišťující následnou péči: kurativní, reprodukční, pediatrie, HIV, STD , TBC programy + péči psychosociální.

Ppl. Petr Farník nám představil spolupráci u "Nelegální migrace z mezinárodního pohledu PČR při plnění úkolů" a zdůraznil, že situace není podceněna a je pod kontrolou. Na součinnosti v boji proti nelegální migraci se tedy podílejí jednotlivé národní ústředny Interpolu, Europolu i nezávislé agentury. Patří sem například: Generální sekretariát INTERPOLu (International Criminal Police Organization; Lyon), který obecně koordinuje, zajišťuje a zprostředkovává vyšetřování všech druhů trestné činnosti, nicméně nemá žádnou výkonnou povinnost něco nařizovat. Dále Národní jednotka EUROPOLU (Haag) jako zpravodajská agentura, která usnadňuje národními zákony vymezenou výměnu informací, shromažďuje a analyzuje. V oblasti nelegání migrace například koordinovala operace LORD, FAME a DOMINIK. NC SIRENE pátrá cestou Schengenského informačního systému. Povoluje pobyty cizinů na území EU, zjišťuje identitu cizinců a sdílí databázi otisků prstů migrantů (alfa a omega boji proti nelegální migraci) Poslední zmíněnou jednotkou byla nezávislá agentura FRONTEX, která je zřízena za účelem plnění požadavku EU o ochraně vnějších hranic EU.

Plk. Ing. Volf  zhodnotil kvalitu připravenosti IZS v kontextu suspektní infekce virem EBOLA v říjnu r. 2014  v přednášce Ebola v Karlových varech - rok po té…. Byli jsme seznámeni s reálnou situací v hotelu Carlsbad Plaza, kde podezřelou osobou byla recepční s pozitivní cestovatelskou anamnézou (Nigérie), jejíž infekce doposud nebyla oficiálně vyloučena ani potvrzena (verifikace ve středisku v Berlíně).  Výstupem z této suspektní nákazy vysoce virulentním virem ze skupiny hemoragických horeček bylo však mnoho nových poznatků a ještě více otazníků, než před touto událostí. Nezbytné do budoucnosti je vylepšit EVIDENCI postupu, evidenci cenností, předávání informací mezi jednotlivými složkami (Nigérie vs. Libérie?), dbát na pečlivost na úkor rychlosti, ale také nezbytné je doplnění výbavy na zásahy s BIO-AGENS (opatření dalších dekontaminačních barelů, ochranných obleků, dekontaminačních obleků, až po drobnosti typu stěrky na podlahu a jiné). Proto je nutné důrazně upozornit na tuto problematiku a provádět systematické dílčí i komplexní nácviky.

Tradičně impresivní přednáškou první přednáškový blok uzavřela doc. Drábková tématem "Panika – nedoceňovaný fenomén".  Historicky, medicínsky a psycho-sociálně zajímavými informacemi v kontextu aktuálního světového dění jsme byli pohlcení od prvních slov, která byla dále pravidelně přerušována hlasitým smíchem nás všech posluchačů. Jedinečné vyzdvižení role lidské psychické složky v kontextu davových akcí, chaosu, strachu a paniky je aktuální stále, v kterékoliv historické době, a tímto přednesem bylo krásným a vtipným ukončením prvního bloku přednášek.

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK II.

Historií i současností letecké záchranné služby v Olomouckém kraji nás provedl ve své přednášce Dr.Hubáček (LZS Olomouckého kraje). Historicky významným bodem letecké záchranné služby byl transport raněného vojáka z Terezína do UVN Praha v roce 1956 a je veden jako historicky první let za účelem záchrany pacienta na území ČR. V roce 1987 byla založena LZS Praha, která byla pojmenována po patronu záchranářů – Kryštof 1. Od roku 1996 operuje na našem území 10 základen LZS a jejími poskytovateli jsou: 1 x Armáda ČR, 1 x Policie ČR, 4 x Alfa Helicopter, 4 x DSA. V olomouckém kraji zakládal LZS Dr. Michael Fischer a tým nadšenců, kteří ve spartanských podmínkách vytvořili základy LZS díky nadšení a tvrdému výcviku. Dr. Hubáček pozitivně ohodnotil prostory na nové základně, stabilizaci týmu stálými členy, kontinuální výcvik i modernizaci technologického parku. Seznámeni jsme byli také se systémem nočního vidění NVIS.

NVIS = Night vision imaging system a optoelektronickým zařízením night vision googles (NVG), které je připevněno na přilbě posádky.

Velkým prozřením pro všechny zúčastněné v zaplněném sále bylo sdělení Bc. Husárka ze ZZS JMK "Zabezpečení velké sportovní akce".  Byli jsme zasvěceni do podrobností organizace dvou významných sportovních událostí v Brně v uplynulém roce: rozlučkové Benefiční utkání fotbalisty Švancary na fotbalovém stadionu Za Lužánkami a Zimní hokejové hry, které se konaly v témže areálu. První zmíněná akce, která se neplánovaně a bez očekávání předimenzovala z původně plánovaných 24 000 fanoušků na téměř 36 000 diváků, aniž by byla přikládána jakákoliv pozornost vyjádření statika a technickému zabezpečení fotbalového stadionu, který je z větší části v havarijním stavu. Byli jsme seznámeni s vývojem velmi rizikové situace ve fázi plánování i s aktuálním děním na stadionu. Alarmující je tedy skutečnost, jak silná apelace na organizátora akce byla nutná k zajištění organizátorské struktury a nutného zdravotnického zajištění. Díky zkušenostem z této akce už byla ZZS JMK lépe připravena na hokejovou akci konanou pod širým nebem v lednu roku 2016 (Zimní hokejové hry), na kterou se dostavilo až 21 500 diváků (utkání HC Kometa Brno –  HC Sparta Praha). Závěrem nutno říci, že je třeba apelovat na sledování společného cíle IZS – tedy ochranu zdraví a života lidí, a to díky vzájemné spolupráci a důvěry složek IZS a přesnému sdílení informací, a to s dostatečným předstihem.

Dr. Mezulianik ze ZZS JMK přiblížil v následující přednášce mezinárodní taktické cvičení složek integrovaných záchranných systémů "Cvičení Sanitka 2015", která měla prověřit připravenost a spolupráci ZZS kraje Vysočina, Jihočeského kraje a mezistátní spolupráci s Dolním Rakouskem. Situace simulovala nehodu 2 dodávek (16 osob) a většího počtu cyklistů u obce Vratěnín, s velkými dojezdovými vzdálenostmi českých posádek a špatnou dostupností. Dojezdové vzdálenosti v této lokalitě jsou na hranici zákonného limitu 15minut. Cvičení se zúčastnilo 48 členů posádek zdravotnických (Rakousko, ČR) a 25 členů HZS (ČR) a ALFA-HELICOPTER se na simulované záchranné akci podílela dvěma vrtulníky. Základním požadavkem byla triage a retriage pacientů (30 účastníků nehody, z nich 26 zraněných) na základě popisných informací v anglickém jazyce, které měli postižení připevněny na těle, pomocí třídících identifikačních karet. Hlášení probíhalo podle metodiky METHANE.

METHANE = My call, Exact location, Type, Hazards, Access, Number, Emergency services present and needed.

Aktuálně je vytvořena Rámcová smlouva mezi ČR a Rakouskem o příhraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, podepsána 21. ledna 2016, která nyní čeká na potvrzení parlamentů obou zemí.

Závěrem nás Dr. Kubalová  (ZZS JMK) seznámila v krátkosti s mobilní aplikací ZÁCHRANKA (www.zachrankaapp.cz), která by měla být dostupná od března 2016 k volnému stažení. Jedná se o aplikaci umožňující přesnou lokaci nehody díky zasílání GPS na příslušné zdravotnické operační středisko v ČR.

Závěr tohoto bloku patřil představení simulačního softwaru XVR. Ve dvou přednáškách, z pohledu zdravotnické záchranné služby (Dr. Jedlička; Vzdělávací modul Mimořádná událost s využitím software XVR pro zaměstnance ZZS kraje Vysočina) a z pohledu hasičského záchranného sboru (ppl. Ing. Hejzlar; Využití simulačního výukového trenažeru pro vzdělávání z pohledu HZS) jsme byli provedeni variabilitou využití tohoto simulačního produktu.

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK III.

Dr. Ragan (Klinika úrazové chirurgie FN Bno) zpracoval působení a funkci traumateamu ČR po zemětřesení v Nepálu v přednášce Traumateam ČR při likvidaci zemětřesení v Nepálu. Byly nám popsány strasti a svízele, kterými tým musel projít, aby se 2. května, 7 dnů po zemětřesení, dopravil do městečka svého působení: Melamchi. Zde, na místě hromadného neštěstí fungoval tým 19 zdravotníků a 14 členů logistického týmu a hasičského sboru do 25. května 2015.

Zde traumateam fungoval v modulu č. 7 = tedy AMP MODUL (Advanced medical Post).

Již tradičním ukončením přednášek o pomoci při zemětřesení v Nepálu, také zde zaznělo závěrečné NAMASTÉ  /Klaním se já Tobě/.

USAR odřad ČR jako reklasifikovaný tým INSARAG. Také ve Vás tento název děsí a vzbuzuje nejistotu? Kpt. Ing. Pávek z Generálního ředitelství HZS Ministerstva vnitra nám přiblížil cvičení a rekvalifikaci modulu „HEAVY“ USAR odřadu, který je zaměřen na vyprošťování a záchranu osob při zemětřeseních ze spadlých budov (Urban search and rescue team). USAR odřad je tým složený s příslušníků HZS, 10 kynologů, statika a 2 lékařů, jejichž role dříve spočívala zejména v zajištění vlastních členů týmu, vedení lékařské dokumentace, evidenci opiátů. Lékař musí být připraven na možnou amputaci v polních podmínkách stejně jako na péči o záchranářské psy, nicméně nyní se mění trend a je kladen důraz na zapojení lékařů přímo na místě neštěstí a je nutná příprava lékařů stejně jako u hasičů týmu USAR.

INSARAG  je "Mezinárodní poradní skupina pro vyhledávací a záchranné práce" (International search and rescue advisory group), jež zpracovává metodiku a postupy při vyhledávání, která byla v roce 1991 schválena OSN.

Cílem této metodiky je zamezit tzv.katastrofické turistice, tedy zabránit nepřipraveným a nedostatečně vybaveným záchranným týmům zasahovat v postižených oblastech.

Proto je nutný tento klasifikační a rekvalifikační proces, provedený na třech různých úrovních: lehký, střední a těžký USAR odřad, a každá rekvalifikace probíhá pod kontrolou mezinárodní komise.

Dalším seznámením s praktickým cvičením bylo Cvičení EXPLOZE 2015 ve FN Ostrava“ (Dr. Jelen, FN Ostrava). Jednalo se o cvičení konané „pod dojmem událostí v Paříži“ v listopadu roku 2015. Scénář exploze byl situován do prostor parkoviště pod Urgentním příjmem v objektu FNO, kde měla podle scénáře probíhat rekonstrukce suterénních prostor. Celá situace byla komplikována nepřítomností telefonního signálu, čímž vznikalo časové okno a opožděné informování krizového štábu. Základními cíly byl nácvik triage pacientů, aktivace traumaplánu, součinnost jednotlivých složek IZS, určování priorit a řešení technických problémů. Ty se zdály být alfou omegou celého zásahu. Pozitivním výsledem je ověření výborně fungujícího urgentního příjmu, bezproblémová spolupráce, dobrá práce velitele zásahu. Nicméně toto cvičení odhalilo nespočet významných problémů, které by v reálné situaci značně komplikovali chod záchranné akce: obsazenost telefonní linky, absence radiostanice pro lékaře, uzavřený průchod na UP, nedostatečně zpracované tiskopisy urgentího příjmu nebo neprůjezdný areál nemocnice pro větší počet záchranných vozidel, a to i přes skutečnost, že hlavní parkoviště bylo preventivně před cvičením vystěhováno.

Dr. Urbánek (FN Brno) proto volně navázal přednáškou „Příprava ZZS a zdravotnických zařízení na  HPZ/O". Svým projevem potvrdil právě tu skutečnost, že sebelepší teoretická příprava není dostatečná a strategii zásahu nelze naplánovat od stolu. Praktická příprava, praxe, praxe, praxe. To je ta cesta, kterou se odhalí technická úskalí akce, včetně problematiky otáčení aut, průjezdnosti hasičského sboru, otevírání dveří, výběr odsunové trasy aj.

Základem je organizace a řízení zásahu, přičemž rozhodující jsou první minuty, kdy zásah je fakticky rozhodnut již po 15 minutách.

Proto je nezbytná připravenost co největšího počtu lidí, protože napravovat chyby z úvodu akce takřka nelze.

Závěrečné slovo kongresu pronesla Ing. Neklapilová z Úrazové nemocnice Brno. Paříž – odezva nemocnic na teroristický útok nás přenesla do centra dění teroristických útoků v listopadu roku 2015. Fotografie z pařížských nemocnic nás autenticky seznámily s krizovou situací, počtem jednotlivých zraněných, typy poranění a personální součinností. Překvapivě podrobné zpracování statistických údajů jednotlivých nemocnic a některých diagnóz bylo zajímavým shrnutím celé problematiky.

Proto děkujeme organizátorům Medicíny katastrof 2016 za skvělou přípravu této vzdělávací akce, na které jsme mohli sdílet nabité informace napříč obory.

Protože ačkoliv osobní účast na praktickém nácviku je sice nezastupitelná, bez kvalitní teoretické přípravy a sdílení zkušeností se však může z praktického cvičení  řešení krizových situací vyklubat chaos a zdroj paniky.


4. 2. 2016 MUDr. Gabriela Kolářová
mimořádná událost
integrovaný záchranný systém
medicína katastrof
ohrožení veřejného zdraví
Zpět